.

Деякі аспекти проблеми художньо – естетичних інтересів старших дошкільників (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1980
Скачать документ

Реферат на тему:

Деякі аспекти проблеми художньо – естетичних інтересів старших
дошкільників

Постановка проблеми: Пріоритетним питанням особистісно орієнтованої
моделі дошкільної освіти є створення культурного середовища, сприяння
становленню в дитини базису особистої культури, залучення її до світу
національної та світової культури, формування духовності [1,16]. В руслі
поставлених вимог проблема художньо – естетичних інтересів дітей
старшого дошкільного віку є однією із актуальних. Адже, сучасні філософи
Г.З.Апресян, М.С.Каган та ін. розглядають інтереси, в тому числі і
художньо – естетичні у взаємозв’язку з духовним життям суспільства. В
загальному, дослідники [4] пояснюють велику різноманітність інтересів
багатством уявлень людини про предмети навколишнього світу, та
різноманітними емоційними враженнями, які виникають у процесі їх
сприймання. Суттєвим є наукове положення: феномен «інтерес», який сам по
собі має тенденцію розвитку в той самий час несе величезні можливості,
які сприяють всебічному розвитку дитини. За твердженням науковців [2]
інтереси дітей необхідно виховувати, розвивати, в іншому випадку –
інтереси згасають.

Мета нашої статті – проаналізувати деякі психолого – педагогічні аспекти
проблеми художньо – естетичних інтересів дітей старшого дошкільного
віку. Розглядати означене питання необхідно із загальної характеристики
поняття «інтерес», яке трактується різними галузями наук (філософією,
соціологією, психологією, педагогікою та ін.), вважливо зазначити, що
пояснення не заперечують один одного а взаємодоповнюють. Найбільш
детально інтерес розглядається в психологічній науці (Л.І. Божович,
Л.С.Виготський, Н.Г.Морозова, С.Л.Рубінштейн та ін.) [2,6,8], як
відношення людини до світу, що реалізується в пізнавальній діяльності.
С.Л. Рубінштейн вважаючи інтерес необхідним вираження спрямованості
особистості, бачить декілька шляхів його формування, по – перше,
розвиток тих інтересів, в яких особистість відчуває потребу; по – друге,
формування інтересів, шляхом поєднання нових та наявних інтересів; по –
третє, введення суб’єкта в нові зв’язки з об’єктивною реальністю – як
наслідок інтерес одночасно виступає засобом та метою педагогічного
процесу [8]. Н.Г.Морозова доводить, що для інтересу обов’язковою є
наявність всіх характерних для нього рис: пізнавальне ставлення,
забарвлене особливою інтелектуальною емоцією та безпосередній мотив, що
йде від діяльності, тобто діяльність сама по собі захоплює та спонукає
нею займатись [6, 47]. Важливою тезою є те, що інтерес сприяє підвищенню
активності та самостійності особистості, зміцненню знань.

Педагогічна наука (К.Д. Ушинський, А.С. Макаренко, В.О. Сухомлинський
та ін.). інтерес визначає як активну пізнавальну направленість людини
на той чи інший предмет, явище дійсності, пов’язане переважно з
позитивним емоційним забарвленням відношення до пізнання об’єкта чи
оволодіння тою чи іншою діяльністю; в основі інтересу лежать потреби
людини, які в свою чергу визначаються суспільно – історичними та
індивідуальними умовами її життя. Отже, інтерес будучи синтезом
психічних процесів, формується тільки а процесі діяльності, в умовах
соціальної дійсності; різні види діяльності сприяють появі вибіркового
відношення до предметів та явищ оточуючого світу; інтереси розвиваються
разом з людиною, сприяючи формуванню особистості, причому спрямованість
інтересів стимулює активність особистості, яка продовжує активно
розвивати свої пізнавальні інтереси; існує діалектичний взаємозв’язок
розвитку інтересу та розвитку особистості, що дозволяє визначити
інтереси як збудники активної діяльності суб’єкта. За предметною
спрямованістю розрізняють інтереси пізнавальні, професійні, естетичні,
наукові ті ін., за дієвістю – пасивні і активні (С.Л.Рубінштейн,
О.Г.Ковальов); за широтою – різносторонні і обмежені (О.Г.Ковальов); за
глибиною – глибокі і поверхневі (А.Н.Раєвський); за ступенем стійкості –
стійкі і нестійкі (П.І.Іванов).

В низці наукових праць інтерес розглядається в залежності від віку і
його змістової спрямованості. Л.І.Божович, Л.А.Гордон наголошують
розвиток інтересів підпорядкований логіці вікового розвитку, на кожному
віковому етапі вони мають певну специфіку. Значущими для нашого
дослідження є ряд праць [2, 4, 10], в яких розкривається особливість
інтересів дітей старшого дошкільного віку та молодших школярів,
теоретично обґрунтовуються та експериментально апробується педагогічні
умови їх формування. Інтересам, які починають формуватися в дошкільному
дитинстві притаманне наслідування (випадковість виникнення);
непостійність, короткочасність, легкість та безпричинна зміна,
поверховість ( цікавлять лише зовнішні факти, зокрема, яскраві,
незвичайні, заглиблення в суть яких не приваблює); близькість до
власного життєвого досвіду; невпорядкованість (діти цікавляться різними
галузями знань, без будь – якого зв’язку, виходячи за межі навчального
матеріалу); спрямованість на найближчий результат. [3, 6, 11 ]. Інтереси
дітей більш широкі, але в той же час поверхневі. Зокрема, дослідження
присвячені вивченню пізнавальних інтересів дітей [3,11] дозволяють
з’ясувати стадії їх розвитку: потреба в враженнях (цікавість);
допитливість як прояв інтересу до предметів і явищ навколишнього світу
(постановка запитань уже стійкіша і має вибірковий характер); потреба в
пізнанні (інтерес), що задовольняється в процесі цілеспрямованої
пізнавальної діяльності.

Необхідно зазначити, що художньо – естетичний інтерес входить в
структуру інтересу як один із його видів, йому властиві специфічні
особливості, які потребують детальнішого розгляду. Незважаючи на
численні дослідження інтересу, художньо – естетичний, складовими якого
є естетичний та художній інтереси вивчені менше. Особливість досліджень,
полягає в тому, що художньо – естетичні інтереси розглядають з різних
позицій. За свідченнями Б.Г. Ананьєва, О.Н.Дем’янчука [4], М.С.Кагана
естетичний інтерес спрямований на засвоєння прекрасного в мистецтві та
навколишній дійсності, а художній – на художню діяльність у різних видах
мистецтва, формування одного з цих інтересів тягне за собою поглиблення
та розширення іншого. Найбільшу цінність мають наукові праці
В.О.Філіпової [10] та Щукіної Г.І [11], вони побудовані на порівняльному
аналізі пізнавального та естетичного інтересів, адже формування
естетичного інтересу тісно пов’язане з пізнавальним інтересом.
Естетичний інтерес формується у взаємодії з пізнавальним інтересом,
залежить від широти, особливої спрямованості та його рівня; він виникає
на основі сформованого рівня пізнавального інтересу, може випереджати
його в розвитку, або відставати від нього, але завжди пов’язаний з
процесом пізнання, підпорядковуючись йому [ 4, 10,11]. На основі цього
витікає напрямок тлумачення естетичного інтересу як “спрямованість
особистості на освоєння естетичної цінності, естетичних властивостей
предметів та явищ, які викликають складний комплекс емоцій, переживань,
оціночних суджень”. Зокрема, естетичний інтерес О.Н. Дем’янчук [4]
розглядає як вибіркову спрямованість особистості на пізнання мистецтва
саме під впливом його емоційної привабливості. Отже, до специфічних
особливостей естетичних інтересів потрібно віднести наступне: підвищений
емоційний фактор; особливий зв’язок об’єктивного та суб’єктивного;
безкорисність, тому що предметом задоволення є процес естетичної
насолоди. Показниками естетичного інтересу виділяють наступне [10,11]:
емоційний відгук на естетичну цінність; узагальнений характер відношення
до об’єкта естетичної цінності; відгук на естетичну діяльність; прояв
індивідуальності у виборі естетичних цінностей; цілеспрямованість до
спілкування з естетичним об’єктом; захоплення процесом естетичної
діяльності; цілісне сприймання естетичного об’єкта та ін. Художній
інтерес є органічною складовою естетичного інтересу. Дане поняття досі
остаточно невизначене в сучасних естетичних дослідженнях та мистецтві.
Здебільшого стверджується, що художній інтерес спрямований на засвоєння
прекрасного в мистецтві, формує естетичне ставлення до нього.
П.І.Буцаєв, Є.В Квятковський, Б.М. Теплов та ін. висловлювали думку, що
він сприяє всебічному розвитку особистості, її творчої уяви, здатності
співпереживати, розвитку естетичний почуттів та смаків. Художній інтерес
реалізується в чотирьох видах діяльності: сприймання художнього твору,
набуття знань в галузі мистецтва, виконавській творчості та продуктивній
діяльності, а естетичний інтерес формується в будь – якому виді
діяльності. Художній інтерес формується одним із перших. За твердженням
науковців [4, 5, 10], в старшому дошкільному віці починають формуватися
основні елементи естетичних інтересів. Спектр сучасних досліджень
характеризують художньо – естетичні інтереси дітей старшого та
молодшого шкільного віку як усвідомлене прагнення та вміння дитини
виділити з оточуючого естетичні об’єкти або їх естетичні властивості;
для них властива емоційність сприймання естетичних та художніх
цінностей, наявність співпереживань, бажання займатись художньою
діяльністю. Виділена наступна структуризація етапності розвитку
інтересів дітей дошкільного віку: відсутність інтересу; зацікавленість
одним з видів мистецтва; допитливість; відносно стійкий інтерес. На
основі наявних теоретичних узагальнень, можна визначити художньо –
естетичний інтерес як складне особистісне утворення, вибіркову
активність, спрямовану на вивчення предметів та явищ навколишньої
дійсності та мистецтва; він сприяє розвитку естетичних почуттів,
розвивається в процесі різних видів художньо – творчої діяльності. Так
як художньо – естетичний інтерес є складовою частиною інтересу,
необхідно відзначити, що класифікація та характеристика притаманні йому
ті ж самі, що й даній категорії: характеризуються вибірковою
направленістю психічних процесів; є збудником активності, психічних
процесів та діяльності суб’єкта; мають об’єктивно – суб’єктивну природу;
це своєрідний сплав емоційних, вольових та мислительних процесів, в
основі якого лежить пізнання. Художньо – естетичні інтереси певною мірою
залежать від суспільства, соціальних груп, індивідуальної суті суб’єкта,
їх можна визначити критеріями духовної культури особистості.

Становлення духовної культури здійснюється в процесі естетичного
виховання, коли формуються естетичні смаки, естетичні потреби та
естетичні інтереси суб’єкта, відбувається естетичний розвиток
особистості. Безперечно, основи становлення естетичної культури
особистості закладаються у дошкільному віці [1,7]. Старший дошкільний
вік характеризується педагогами та психологами як особливий період у
вихованні та естетичному розвитку дитини, це пояснюється особливостями
естетичного сприймання старших дошкільників, тому важливо починати
формувати художньо – естетичні інтереси саме в цей віковий період, адже
недоліки допущені надалі долати вважко, а той не можливо.

Висновки: Таким чином, здійснений аналіз наукових джерел, дозволив
розкрити деякі аспекти проблеми художньо – естетичних інтересів, та
визначити дане питання одним із актуальних в процесі художньо –
естетичного виховання дітей старшого дошкільного віку.

ЛІТЕРАТУРА

1.Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. – К.: Редакція журналу
“Дошкільне виховання”,1999.

2. Выготский Л.С.Психология искусства. Анализ эстетической реакции. –
М.: Лабиринт,1997. – 416с.

3. Волошина В.В.Долинська Л.В., Лохвицька Л.В. Розвиток пізнавальних
інтересів у дошкільників та молодших школярів.: К., – 2003. – 243 с.

4. Демянчук О.Н. Естетичний інтерес як педагогічна проблема //
Психологія і педагогіка. – 1995. – №3. – С.12 – 16.

5. Комаровська О.А. Естетичне виховання молодших школярів засобами
музично – театрального мистецтва: Автореф. дис. канд. пед.
наук.–К.,1992.–23с.

6. Морозова Н.Г. Учителю о познавательном интересе.–М.:Знание,1979.–47с.

7. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка. Навчальний посібник. – К.:
Академвидав, 2004. – 455 с.

8. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Изд – во
«Питер»,1999. – 720 с.

10.Филиппова В.А. Формирование эстетических интересов старшекласников
(при изучении предметов гуманитарного цикла). Автореф. дисс..пед.
философ. наук. – Л.., 1973. – 21 с.

11. Щукина Г.И. Педагогические проблемы формирования познавательных
интересов учащихся. М.: Педагогика, 1988. – 208 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020