.

Деякі аспекти практичного досвіду роботи кураторів кафедри ОМПМ (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1231
Скачать документ

Реферат на тему:

Деякі аспекти практичного досвіду роботи кураторів кафедри ОМПМ

Приєднанням до Болонського процесу Україна підтвердила свої наміри щодо
розвитку вищої освіти у відповідності з європейськими стандартами, але
при цьому враховуючи національні надбання та стратегії соціального
розвитку. Сучасна освітня політика вимагає від вищих навчальних закладів
(ВНЗ) керуватися принципами демократії, відкритості прийняття рішень. І
на цьому шляху важливим суб’єктом ВНЗ є інститут кураторів, як ланка, що
практично забезпечує співпрацю адміністрації, викладачів, громадських
організацій зі студентом.

Навчально-виховний процес може бути розглянутий з розподілом на такі
складові:

організація навчального процесу (навчальна документація; якість
підготовки та естетичне оформлення аудиторій; організація роботи
адміністрації, бібліотеки, їдальні та буфетів; організація поселення
студентів згідно прийнятих критеріїв у гуртожитки тощо);

організація та методика викладання дисциплін (організація та проведення
за розкладом аудиторних занять, консультацій, іспитів; забезпеченість
дисциплін якісною навчально-методичною літературою; наявність графіків
роботи зі студентами контрактної форми навчання та графіків відпрацювань
студентами пропущених занять тощо);

робота викладача та студента.

Робота викладача, як куратора групи зосереджена, в основному, на
останній складовій навчально-виховної роботи.

Куратори, що працюють зі студентами першого курсу повинні враховувати
особливості здобуття вищої освіти в країні та риси сучасного молодіжного
середовища.

За останні десятиріччя відбулися суттєві зміни у ставленні студентів до
процесу навчання. У зв’язку з економічними, політичними, реформами
студенти з фундаментальною підготовкою фактично залишилися в Україні
поза ринком праці [1]. Починаючи з 1991 р. із України за кордон виїхало
майже 6000 наукових співробітників, в тому числі 313 докторів наук [2].
Так як сучасній економіці не потрібні фахівці з поглибленими знаннями,
то в середовищі студентів і деяких викладачів поступово починає
збільшуватися попит на спрощений режим навчання з необ’єктивним
оцінюванням знань студентів [1]. Навчання перетворюється з наполегливої
послідовної праці у відвідування ВНЗ. А Герцен О. І. наголошував: “Наука
не здобувається без праці… В науці немає іншого способу надбання знань,
як у поті чола: ні поривання, ні фантазії, ні прагнення всім серцем не
замінять праці.”

З’явилися нові проблеми у роботі зі студентами і через стрімкий розвиток
всесвітньої комп’ютерної мережі “Internet”, мобільного зв’язку і
вільного доступу до аудіо-відео інформації за їх допомогою. В усіх
країнах світу виникла реальна загроза демонстрації широкій аудиторії
порнографії, насилля, жорстокості, неконтрольованої привабливої реклами
наркотиків, алкогольних напоїв, тютюнових виробів. Молодь з “пасивних”
спостерігачів перетворюється в авторів, режисерів та операторів
відеофільмів брутального характеру. Частина молоді вже ототожнює
віртуальний світ з реальною дійсністю, що призводить до порушень психіки
та неадекватної її поведінки.

Зупинимось тепер на особистості куратора (викладача) і його ставлення до
роботи зі студентами.

При роботі зі студентами першого курсу необхідно пам’ятати – це “дорослі
діти” і вони відрізняються від дорослих в сприйнятті навколишнього
світу, ставленні до нього (егоцентризм), вони, звичайно, не мають тих
знань та досвіду, що його мають дорослі. Їм необхідно встановлювати
зрозумілі правила і навіть заборони. Місією куратора є (принаймні перші
два місяці навчання) піклування про студентів, а у стосунках бути
вибагливим, об’єктивним і ставитися до студентів з повагою і розумінням.
Бажано щоб, студенти бачили в особі куратора чесну, виховану,
дисципліновану людину. В роботі зі студентами немає дрібниць. Має
значення як куратор одягається, тихо чи голосно розмовляє, спокійний чи
метушливий, як готується та як проводить кураторську годину тощо.

Такі вимоги до викладача, як до куратора на кафедрі ОМПМ ВНТУ. Необхідно
підкреслити, що молоді викладачі проходять стажування у досвідчених
кураторів груп протягом триместру і тільки після цього допускаються до
самостійної роботи.

Розглянемо тепер практичну роботу інституту кураторів на кафедрі ОМПМ.

Роботу з групою можна умовно поділити на кілька етапів.

1. Організаційно-правовий.

Протягом першого місяця куратор знайомиться з групою – анкети
“Інформація про студента”, “Ваш характер” [3], доводить до студентів
“Правила внутрішнього розпорядку для працівників ВДТУ та осіб, що
навчаються у ньому” [4], Закон України “Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям”, “Положення про фонд соціальної допомоги
студентам та про порядок призначення, встановлення розмірів і виплат
стипендії”, Основні положення організації навчання за кредитно-модульною
системою (КМС) [5], Програму реалізації гуманітарної політики та
виховної роботи університету на навчальний рік [6], структуру та історію
розвитку ВНТУ, Інституту машинобудування і транспорту (ІнМТ), наукові
школи ІнМТ.

2. Індивідуальна робота.

O Oe O U v

x

Oe U x

gdskE

??E?Особлива увага звертається на студентів, для яких в значній мірі (за
результатами анкети “Ваш характер”) властиві риси меланхолічного
темпераменту, емоційно нестабільних та тих, які у відповідях анкет були
не зовсім щирі. З такими студентами куратор працює індивідуально. Згідно
з дослідженнями (тест Г. Айзенка “Ваш характер” [3]), кількість
студентів в групах, які при відповіді на запитання анкети не є щирими,
зростає з кожним роком.

Робота групи суттєво залежить від старости групи і в деякій мірі від
профорга. Тому куратор активно співпрацює зі старостою. На кураторських
годинах староста групи дає інформацію зі старостату (які розпорядження
адміністрації виконані, що необхідно зробити і в які терміни),
розглядається інформація стосовно пропусків занять студентами групи за
тиждень і аналізуються причини пропусків та динаміка відпрацювань
студентами пропущених занять тощо.

Одним із методів перевірки результатів роботи групи в першому триместрі
є використання анонімної анкети “Соціально-психологічний клімат в
колективі”. На підставі аналізу відповідей студентів і, зокрема, на
питання “Чи вважаєте Ви правильним вибір лідера (старости) Вашої
групи?”, куратор може запропонувати адміністрації нову кандидатуру
старости групи.

3. Навчальна робота.

Після закінчення організаційно-правового етапу проводиться аналіз
елементарних знань студентів з математики за середню школу. Зі
студентами, що показали незадовільні знання, куратор працює
індивідуально, а зі студентами, які мають задовільні знання – окремими
групами. Така методика допомагає визначити добре підготовлених студентів
та поліпшити знання студентів за середню школу до необхідного рівня.

Куратори після першого модуля аналізують причини незадовільних проміжних
оцінок у студентів і проводиться моніторинг їх навчання у другому
модулі.

Студентам, що якісно склали сесію, на початку другого триместру
пропонується (досить переконливо) підготувати доповіді на
науково-технічну конференцію ВНТУ. Як теми студент може вибрати
професійно орієнтовані олімпіадні задачі з відповідних дисциплін,
реферати з аналізом конструкцій, виробів, технологічних процесів,
пов’язаних з майбутньою професією, або реферати, які враховують
уподобання студентів. Наприклад: “Недоліки та переваги гальмівних систем
сучасних автомобілів”, “Як і чому був започаткований Ермітаж”, “Історія
створення виборчої системи” тощо.

4. Робота з батьками.

За результатами навчання батькам студентів, що мають якісні знання,
висловлюється подяка від імені адміністрації інституту. Якщо студент має
незадовільні оцінки з двох і більше дисциплін на проміжному етапі,
куратор попереджає батьків, що їх діти працюють недостатньо і необхідно
надолужити прогаяне в другому модулі.

Висновки

У більшості випадків зусилля куратора і батьків дають позитивні
результати. Так, в гр. 2АТ-07 (2007-08 н. р.) 15 студентів мали після
першого модуля незадовільні оцінки (набрали менше 40% від бальної оцінки
дисципліни за перший модуль) з двох і більше дисциплін, а за
результатами екзаменаційної сесії заборгованості з двох дисциплін мали 3
студенти і 4 студенти – з однієї дисципліни.

Вказані практичні методи роботи кураторів формують у студентів творчий
підхід до навчання, створюють в групі атмосферу прагнення до знань.

Результати роботи куратора аналізувалися на підставі складання
студентами іспитів з дисциплін “Фізика” та “Вища математика” за період з
2001 по 2008 р. (рис. 1).

Рис. 1. Середня успішність студентів з дисциплін “Фізика” та “Вища
математика”

В групах (ТВ-01, ТВ-03, ТВ-05, 2АТ-07), де кураторами були викладачі
кафедри ОМПМ, середня успішність з дисциплін “Фізика” та “Вища
математика” вища (від 8% у 2007-08 н. р. до 39% у 2001 р. та 2002 р.) у
порівнянні з іншими групами цього напряму підготовки, причому, кількість
студентів контрактної форми навчання явно не впливає (рис. 1) на середню
успішність студентів першого курсу в розглянутих групах.

Література

Згуровский М. З. Дипломированное псевдообразование, или противоречия
переходного периода в сфере высшего образования Украины // Зеркало
недели. – 2006. – № 6 – С. 14.

“Дзеркало тижня” – №9 (688) 8 березня 2008 р. с. 13.

Теоретичні матеріали та психологічні тести для кураторів студентських
груп / Уклад. Л. А. Мацко, М. Д. Прищак. – Вінниця: ВДТУ, 2001. – 16 с.

Правила внутрішнього розпорядку для працівників Вінницького державного
технічного університету та осіб, що навчаються у ньому. – Вінниця: ВДТУ,
2002. – 19 с.

Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною
системою у Вінницькому національному технічному університеті / Укладачі
Леонтьєв О. М. та інші. – Вінниця: ВНТУ, 2004. – 16 с.

Програма реалізації гуманітарної політики та виховної роботи у
Вінницькому національному технічному університеті на 2007 / 2008 н. р. /
Автор концепції та укладач Буяльська Т. Б. – Вінниця: ВНТУ, 2007. – 38
с.

Похожие документы
Обсуждение
    Заказать реферат
    UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019