Роль учнівського самоврядування в організації патріотичного виховання

(З досвіду роботи заступника директора з виховної роботи Новоселівської
загальноосвітньої школи Котовського району Одеської області Черній
Наталі Борисівни, переможця Всеукраїнського конкурсу на кращу модель
учнівського самоврядування).

В роботі висвітлено шляхи формування особистості школяра як свідомого
громадянина, патріота в умовах роботи учнівського самоврядування
сільського навчального закладу, наведено структуру учнівського
самоврядування, напрями і зміст роботи центрів, зазначені досягнення.

Ніхто нам не збудує держави, коли ми самі її собі не збудуємо, і ніхто з
нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути.

В. Липинський

В умовах розвитку української держави сільська школа стала осередком
культури на селі: в її стінах відбувається становлення громадянина,
здатного включитися в життя як дієва сила.

Особливого значення для формування громадянськості учнів у сучасних
умовах набуває кваліфіковане управління системою патріотичного виховання
в школі, яке має відповідати високим професійним і функціональним
критеріям.

Виконуючи завдання важливого соціального замовлення, яке поставлено
перед загальноосвітніми навчальними закладами Національною доктриною
розвитку освіти, законами «Про громадянство України», «Про освіту», «Про
загальну середню освіту», програмою «Основні орієнтири виховання учнів
1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів», районною програмою
«Формування громадянської зрілості учнівської молоді» педагогічний
колектив Новоселівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів глибоко
усвідомлює актуальність наукового розроблення і практичного забезпечення
системи громадянського виховання, метою якого є виховання свідомого
громадянина, патріота з високим рівнем культури, умінням жити у
громадянському суспільстві.

А це означає сформувати в підростаючого покоління комплекс особистісних
якостей і рис характеру, що є основою специфічного способу мислення та
спонукальною силою повсякденних дій, вчинків, поведінки.

На нашу думку, риси і якості громадянина формуються в процесі засвоєння
учнями духовних надбань рідного народу, цілеспрямованого національного
виховання як системи ідей, поглядів, переконань, традицій, звичаїв та
інших форм соціальної практики українського народу, спрямованої на
організацію життєдіяльності підростаючого покоління

Формування ініціативної особистості, здатної приймати нестандартні
рішення, неможливе без широкого залучення учнів до участі в управлінні
шкільними справами через діяльність в органах учнівського
самоврядування.

Головною метою учнівського самоврядування — є формування і розвиток
соціально активної, гуманістично спрямованої особистості з глибоко
усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної свідомості.

Робота заснованої в нашій школі ради лідерів спрямована на підвищення
якості знань, зміцнення свідомої дисципліни, на розвиток ініціативи та
творчої самодіяльності учнів, формування патріотизму. Громадянські
якості формуються в процесі безпосередньої участі школярів в організації
та підготовці багатопланових та всеохоплюючих навчально-виховних
заходів. Створена в школі рада лідерів працює у тісному взаємозв’язку з
педагогічною радою, батьківським комітетом, молодіжним об’єднанням
«Школа шляхетності» (9—11 кл.), братством «Дзвін» (5—8 кл.), товариством
«Веселка» (1—4 кл.).

Ядром загальношкільного механізму цілеспрямованого формування
компетентної життєтворчої особистості є програма «Я —РОДИНА—БАТЬКІВЩИНА
— НЕЗАЛЕЖНА УКРАЇНА — ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ».

При раді лідерів працює 4 центри: «Відродження», «Ерудит», «Турбота»,
«Закон і мораль», які несуть відповідальність за змістовність,
успішність і практичну значимість запланованих заходів.

Консультантом кожного центру призначається вчитель, який шляхом
створення для школярів можливостей самореалізації, орієнтації на
досягнення соціально корисної мети, індивідуальної та суспільної,
усунення несправедливості в їх житті, допомагає розвинути у них
соціальну активність, виховати почуття власної гідності, допомогти
проявити себе в конкретній справі. Рольова функція вчителя полягає у
здатності поєднати в собі організатора учнівського колективу, захисника
дитячих сподівань, неформального лідера, кваліфікованого консультанта на
різних етапах самоврядування.

Консультантом ЦЕНТРУ «ВІДРОДЖЕННЯ» метою, якого є формування
куьтурно-дозвіллєвої компетентності учнів, є вчителька української мови
та літератури, педагог-організатор Тетяна Олексіївна Педенко. Вона
спрямовує свою діяльність на виховання громадянина на тих традиціях, що
створені народом упродовж усього історико-культурного розвитку держави.
Маючи великий досвід роботи, Тетяна Олексіївна допомагає визначити зміст
загальних завдань центру, практична реалізація яких спрямована на

формування національної свідомості і самосвідомості;

виховання в учнівської молоді патріотичних почуттів, любові до рідної
землі, свого народу, готовності до праці в ім’я України;

усвідомлення молоддю своєї етнічної спільності, освоєння національних
культури та історії рідного народу;

забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків,
жінки-матері, культури та історії рідного народу;

прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх
народів, що населяють Україну;

формування відчуття своєї причетності до розбудови національної
державності;

утвердження в свідомості учнів власної національної гідності,
внутрішньої свободи, гордості за свою землю, свій народ;

виховання духовної культури особистості;

створення умов для вільного вибору світоглядної позиції;

формування в учнів суспільної свідомості, духовних ціннісних орієнтацій,
підготовка їх до духовної діяльності, яка включає і сферу творчості в
галузі науки, мистецтва.

Школярі є активними учасниками експедиції «Моя Земля — Земля моїх
батьків», підсумком якої є зібраний і систематизований багатий і
змістовний матеріал.

Старшокласники ознайомлюються з розвитком ремесел України, досліджують
народні погляди на добро, красу, вчаться творити прекрасне, вивчають
звичаєве право — ті мудрі й неписані закони і традиції, що прийшли до
нас зі сторінок народної та козацької педагогіки, тому й стали вони
добрими наставниками та консультантами молодших товаришів, успішно
виступають на конференціях, є активними учасниками науково-дослідної
роботи МАН. Успішно здійснюється участь в експедиції «Народне — то
кришталево чисте». Традиційним стало проведення в школі родинних та
обрядових свят.

Глибоке і систематичне пізнання народної духовної і
матеріально-побутової культури формує в учнів нові ціннісні орієнтації.
Школярі розуміють, що українська нація володіє колосальним духовним і
моральним потенціалом, який зосереджено в українській традиційній
культурі.

Сьогодні громадянам України необхідно пізнати і зрозуміти велич нашої
народної традиційної культури, її гуманізм, добробут, доброзичливість,
щиру гостинність, забезпечення душевного залишку усім, хто живе на
етнічній землі України

У школі працює історико-краєзнавчий гурток «Пам’ять», керівником якого є
вчителька історії Тамара Валеріївна Діденко. Напрям роботи — «Мій край,
моя історія жива». Гуртківці вивчають історію рідного краю, оформили
альбом «Новоселівка — колиска дитинства мого», ведуть пошукову роботу
«Слідами фронтових доріг», є учасниками операції «Ордени і медалі». Учні
займаються збором матеріалів для оформлення фотолітопису. Активну участь
в науково-дослідницькій роботі МАН бере учень 10 класу Сергій Діденко:
«Мій рідний край, Новоселівко моя дорога!», «Мій край, Одещино моя».

На формування громадянських якостей особливо впливає участь у козацькому
русі, що набуває масового характеру. Школярі ознайомлюються з джерелами
козацької духовності, займаються відродженням традицій, звичаїв і
обрядів наших предків. Вивчаючи історію козаччини Діденко Сергій став
автором проекту.

Робота центру «Відродження» дала змогу учням зібрати матеріал, який
широко використовується вчителями-предметниками, класними керівниками на
уроках і при підготовці виховних заходів.

У формуванні громадянських якостей і патріотичних почуттів школярів
вважаємо особливо важливим та ефективний принцип активної діяльності і
самодіяльності. З урахуванням цього принципу планується організація
змістовного дозвілля школярів, які залюбки беруть участь у проведенні
різноманітних заходів, зокрема, в конкурсах, фестивалях народної
творчості, спортивних змаганнях тощо.

Свої таланти і захоплення учні продемонстрували у таких виховних
заходах: вечорниці «Пісня — душа народу», конкурс пісень воєнних років
«Цих років не змовкне слава», «Пісенний Зорепад», вечір поезії «На
крилах любові», виставка «Квіти — усмішка природи», «Фестиваль
талантів».

Результативною є участь ансамблю «Едельвейс» (керівник М.К.Мойсенець) у
фестивалі художньої самодіяльності «Чисті роси», який неодноразово
удостоєний звання лауреата.

З метою забезпечення змістовного дозвілля учнів в школі організовано
роботу гуртків: початкового технічного моделювання; вокально-хорового,
виготовлення іграшок і сувенірів, бісероплетіння, «Влучний стрілець»,
«Умілі руки» тощо.

Формування пізнавально-самоосвітньої компетентності забезпечує ЦЕНТР
«ЕРУДИТ», консультантом якого є директор школи Тетяна Миколаївна Шуляк.
Основними напрямами роботи центру є:

розвиток індивідуальних здібностей і талантів молоді, забезпечення їх
самореалізації;

розвиток пізнавальних інтересів у дітей, ознайомлення з різноманітними
сферами виробничої і громадської діяльності людей, з творчою діяльністю
представників різноманітних професій;

розвиток інтересів у певній галузі знань, які нерідко служать джерелом
професійних, наукових і мистецьких інтересів;

сприяння інтелектуальному, емоційному та естетичному розвитку школярів;

виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної
активності і культури розумової праці;

формування у дітей розуміння суспільної ролі наукових знань, загальної,
середньої і професійно-технічної освіти в умовах науково-технічної
революції і ринкових відносин;

розвиток в учнів пізнавальних інтересів і здібностей, потреби глибокого
і творчого оволодіння знаннями, навчання самостійного набуття знань;

»

E

N R V ‚ „ 8

>

?

?

?

„ ?

?

<- & & & F gd™?0 х мотивів навчальної діяльності, старанного і відповідального ставлення до навчання, готовності до практичного застосування знань і вмінь; формування нетерпимості до безвідповідального ставлення до навчання, до порушень навчальної дисципліни; формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою; формування в учнів розуміння важливої ролі української мови, розуміння того, що лише завдяки їй можна глибше пізнати традиції, звичаї, психологію, національний дух українців; формувати в учнівської молоді вміння і навички спілкуватися, логічно висловлювати думки українською мовою, говорити правильно, виразно, вишукано. Центром ведеться облік відвідування учнями школи, організовуються огляди знань, олімпіади, інтелектуальні конкурси, предметні вечори, науково-практичні конференції. З метою реалізації здібностей, розвитку активної життєвої позиції, зацікавлення учнів наукою, усвідомлення ними, що головний їх обов’язок — навчання, в поточному навчальному році проведено такі виховні заходи: години спілкування «Освіта і твоя майбутня професія», «Умій учитись, щоб уміти трудитись», засідання дискусійного клубу: «Якби я був директором», «Навчання – то лише твоя особиста справа?», КВК «Ерудит», брейн-ринг «Піфагорові онуки». Проведені заходи дають учням змогу зрозуміти, що держава потребує кваліфікованих фахівців у різних сферах діяльності. Життя вимагає знань, увесь світ рухається в цьому напрямку, адже будь-що нове починається з міцного фундаменту. Основою розвитку держави, запорукою майбутнього є освіта. Реалізуючи свої здібності, школярі є призерами районних та обласних предметних олімпіад, інтелектуальних змагань, активними учасниками науково-дослідної роботи МАН. ЦЕНТР «ТУРБОТА», консультантом якого є вчитель фізкультури Юрій Вікторович Нестеренко, вбачає свою мету у формуванні компетентнісного ставлення до власного здоров’я, ціннісного ставлення до людей, праці, природи. Актив центру планує заходи за такими напрямами: формування екологічної культури людини, гармонії її відносин з природою: формування почуття відповідальності за природу як національну і загальнолюдську цінність, основу життя на землі; розвиток здібностей оцінювати стан навколишнього середовища, приймати правильні рішення для його поліпшення, передбачати можливі наслідки своїх дій і не допускати негативних впливів на природу у всіх видах суспільно-трудової діяльності; оволодіння знаннями про природу свого краю, участь в активній екологічній діяльності, виховання дбайливого ставлення до природних багатств України; формування потреби у свідомому дотриманні норм поведінки в природі; розвиток потреби в спілкуванні з природою, її благодатному впливі, прагнення до пізнання навколишньої природи в єдності з морально-естетичними переживаннями; формування творчої, працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря; формування розуміння ролі праці в житті суспільства, поваги до людей праці, які створюють матеріальні і духовні цінності; виховання свідомого ставлення до праці як вищої цінності людини і суспільства, формування творчої працелюбної особистості, цивілізованого господаря; виховання конкурентоспроможної в майбутньому особистості, здатної на гідний змістовний, соціально і особистісно значущий трудовий шлях, що відповідає реальним можливостям; формування в учнів розуміння загальних основ сучасного виробництва, прагнення розширювати свій політехнічний кругозір, оволодівати загальною трудовою культурою й основами наукової організації праці; виховання бережливого ставлення до суспільної і приватної власності та природних багатств; забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей і молоді, охорони та зміцнення їхнього здоров’я. Програма діяльності центру «Турбота» передбачає такі напрями роботи: доброчинність (участь в операціях «Турбота», «Милосердя», концертах, присвячених народним і державним святам), допомога одиноким; шефська допомога (організація роботи з молодшими друзями, спільне проведення виховних заходів тощо); я — господар школи (трудові справи, рейди, огляди кабінетів, операція «Живи, книго!»); довкілля (операція «Джерело», озеленення школи, догляд за рослинним і тваринним світом, конкурси, Свято врожаю, виставки квітів, збір лікарських рослин тощо); «Від культури і спорту до здорового способу життя». Робота даного центру спрямована на те, щоб допомогти дітям зрозуміти: здоров’я — це не тільки власне, а й національне багатство, тому обов’язком кожного є відповідальне ставлення до нього. Велике значення має поєднання моральних принципів з правовими знаннями учнів. Саме на цих засадах ми зможемо виховати національно свідомого, соціально активного громадянина, здатного протистояти різним формам насильства. ЦЕНТР «ЗАКОН І МОРАЛЬ», консультантом якого є вчитель історії, етики і правознавства Тамара Валеріївна Діденко, ставить перед учнівським колективом таку мету: формування суспільно-правової компетентності. Напрямами роботи центру є : виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки: формування в учнів поняття про Конституцію України, права і обов’язки громадянина України, поваги до народних символів і національної символіки, державних Герба, Прапора, Гімну; навчання учнів основних положень Загальної декларації про права людини, Декларації прав дитини та Конвенції про права дитини, прийнятих Генеральною Асамблеєю ООН; формування в учнів правових знань, основ державного права, трудового, громадянського, сімейного, кримінального та ін.; виховання потреби виконувати Правила для учнів, охороняти правопорядок у мікрорайоні школи, селі; виховання почуття громадянської відповідальності за свої вчинки; формування негативного ставлення до проявів беззаконня, проступків, правопорушень. утвердження принципів загальнолюдської моралі; виховання учнів на основі загальнолюдських гуманістичних цінностей: ідеалів добра, правди, свободи, любові, дружби, справедливості, совісті, людської гідності; виховання моральної свідомості і міцних моральних переконань; виховання патріотизму, свідомої дисципліни та організованості. Девізом центру є слова М. Пирогова: «Усі, хто готується стати корисним громадянином, повинні спочатку навчитися бути людьми». Отже, актив центру «Закон і мораль» першочерговим завданням своєї діяльності вважає збереження людяності в людині. Адже знання правових норм не лише обмежує поведінку людини певними рамками, а й спонукає до активних дій у державних та громадянських інтересах, як і громадянська совість. При раді лідерів працює ТВОРЧА ГРУПА ЮНИХ КОРЕСПОНДЕНТІВ. Консультантом групи є заступник директора з виховної роботи Наталія Борисівна Черній, яка спільно з учнями чітко визначила завдання і форми роботи юнкорівців: - цілеспрямовано вести огляд преси; - узагальнювати та систематизувати зібраний матеріал для усних і письмових виступів; - грамотно, стисло, виразно, з художньою майстерністю висловлювати свої думки. Юні кореспонденти висвітлюють життя школи та учнівської ради, займаються оформленням стендів, стінгазет, готують виступи на робочі й урочисті лінійки. З метою удосконалення навичок виразного - мовлення проводяться заняття з художнього читання, на яких організовуються конкурси на кращого оповідача, декламатора віршів, практикуми «Спроба пера». Переможці конкурсів беруть активну участь у фестивалі «Чисті роси». За ініціативою учнів організовано творче об’єднання «Сузір’я», завданням якого є формування людини високої гуманістичної культури. Знайомство з фольклором та художньою літературою допомагає учням усвідомити, що вони спадкоємці великого і могутнього духом народу, його історії, культури, пройнятись гордістю за його патріотичні та трудові звершення. З великим захопленням та інтересом школярі готують вистави. Кращі з них неодноразово представлялися на обласних оглядах художньої самодіяльності, а їх учасники були удостоєні звання лауреатів. Актив творчого об’єднання організував оформлення Шевченківської світлиці. Учнями зібрано матеріал для проведення тематичних екскурсій: «Шевченко – художник», «Шевченко – письменник», «Життєвий шлях Кобзаря», «Образ Шевченка в творчості письменників рідного краю», «Вшанування пам’яті про Т.Г. Шевченка». Старшокласники організовують і проводять з молодшими учнями конкурси мовознавців «Диво калинове», «Неповторна і своя», літературні вітальні «Дівчинка з Полісся», «Ми чуємо тебе, Тарасе, крізь століття». Повсякденне життя підлітків наповнюється благородними почуттями, які лежать в основі їх помислів і вчинків. Вони вміють цінувати почуття людської гідності, патріотизм, моральні принципи, правдивість, справедливість, надійність, діловитість, доброту, щиросердність, працелюбність, повагу до батьків, щирість, чесність, толерантність, гостинність, великодушність, оптимізм. Тому, на нашу думку, саме в стінах навчальних закладів ми можемо сформувати в дітей ті якості, які потім у дорослому житті допоможуть їм стати гідними громадянами-патріотами нашої країни. Таку можливість дає організація учнівського самоврядування. Забезпечення дієвості виробленої в навчальному закладі моделі учнівського самоврядування є однією з важливих умов патріотичного виховання та дозволяє сформувати . Список використаної літератури: 1. Бех І.Д. Виховання особистості. – К.: Либідь, 2006. 2. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання - нова освітня філософія. // Педагогіка толерантності. - 2001. -№ 5. 3. Дем’янюк Т.Д. Організація виховного процесу в сучасному загальноосвітньому навчальному закладі: науково-методичний посібник. – Суми.: ТОВ Видавництво «Антей». – 2006. 4. Єрмаков І.Г. Виховання життєтворчості: моделі виховних систем. – Х.: Вид. група «Основа», 2006. 5. Єрмаков І.Г., Кириченко В.І., Ковганич Г.Г., Спижева Д.В. Учнівське самоврядування: структура, змісті концепція розвитку, проектна діяльність, досвід організації. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. 6. Національна доктрина розвитку освіти в Україні, затверджена Указом Президента України від 17.04.2002 №347. 7. Про впровадження програми „Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів”. Лист МОН України від 38.07.2008 р. № 1.4/18 – 1936. 8. Програма „Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів”, затверджена наказом МОН України від 17.12.2007 №1133.

Похожие записи