.

Автоматизовані робочі місця бухгалтера в аграрному вищому навчальному закладі освіти (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2026
Скачать документ

Реферат на тему:

Автоматизовані робочі місця бухгалтера в аграрному вищому навчальному
закладі освіти

На Україні складається нова економічна система, яка базується на
ринкових відносинах (1,3). Якісні зміни торкаються й обліку. В
управлінні підприємством одне з провідних місць займає бухгалтер, він
відповідає за ведення бухгалтерських рахунків, виконує роботу з
планування, контролю, оцінювання, огляду господарської діяльності
підприємства, аудитування та розробки рішень щодо управління.
Господарський облік забезпечується трьома пов’язаними видами обліку:
оперативно-технічним, статистичним, бухгалтерським. Бухгалтерський облік
це – взаємозв’язане документоване відображення, господарських операцій в
документах за допомогою грошових вимірників. В сучасний момент
відбувається злиття видів обліку та їх взаємопроникнення. Цьому також
сприяє введення засобів обчислювальної техніки. За допомогою систем
обліку розв’язуються задачі контролю, аналізу, аудиту, прогнозування та
моделювання управлінських рішень. Комп’ютер виконує різнопланові
розрахунки та видає рекомендації щодо прийняття рішень, а людина робить
висновки та вибирає конкретне рішення. У світі спостерігається процес
всебічної автоматизації та комп’ютеризації. Ці перетворення вимагають
від економістів і бухгалтерів вищого рівня знань (4,5).

Потребою сьогодення стало крім досконалого знання не тільки обліку,
фінансів підприємств та законодавства, знання комп’ютера та зокрема
комп’ютерної бухгалтерії. Перевагами автоматизованої системи обліку є
економічність, збільшення продуктивності обробки інформації, зменшення
можливості помилок. Постає питання про необхідність введення
автоматизованого робочого місця бухгалтера (АРМБ). Спеціалізовані
автоматизовані робочі місця об’єднуються між собою засобами
телекомунікацій, комп’ютерних мереж, Інтернету. Користувачами
автоматизованої системи обліку є не тільки бухгалтери, а й керівники
(підприємств, організацій, тощо), користувачі з прямим фінансовим
інтересом (інвестори, кредитори і т д ), користувачі з побічним
фінансовим інтересом (податкова адміністрація, робітники підприємств,
покупці і т д ). Тому актуальною проблемою вузу є підготовка
користувачів відповідного програмного забезпечення, які б на
достатньому рівні володіли навичками роботи на спеціалізованих АРМБ.

Сьогоднішнім студентам аграрних вузів, а в майбутньому
фахівцям-економістам та бухгалтерам в аграрному секторі економіки, ці
знання необхідні для того, щоб впевнено почуватись на ринку праці.

Тому для студентів вищих аграрних освітніх закладів зі спеціальностей
“Облік і аудит” та “Фінанси” вводиться курс “Автоматизовані робочі місця
бухгалтера” (“АРМБ”). Метою вивчення дисципліни “Автоматизовані робочі
місця бухгалтера” є засвоєння студентами теоретичних знань та набуття
необхідних практичних навичок застосування автоматизованих форм і
комп’ютерних технологій обліку в агропромисловому виробництві,
оволодіння сучасною методикою раціонального використання технічного
обладнання на робочому місці бухгалтера, ознайомлення з
перспективними інформаційними технологіями.

h

h

снови комп’ютерних технологій обліку та досвід їх застосування в
аграрній сфері, основні принципи використання комп’ютерів, інших
технічних засобів при здійсненні бухобліку; уміти вести управлінський та
фінансовий облік в аграрних формуваннях за допомогою комплексної системи
автоматизації бухгалтерського обліку конкретної галузі аграрного
виробництва.

Для того, що б студенти чітко уявляли мету вивчення курсу ”АРМБ”, їх, на
початку викладання предмету, необхідно знайомити з основними вимогами до
знань та вмінь майбутнього фахівця згідно з освітньо-кваліфікаційною
характеристикою. Студентів знайомлять з історією розвитку технологій
автоматизації робочого місця бухгалтера, характеристикою технічних
засобів, обладнання робочого місця бухгалтера, загальними основами
комп’ютерних технологій і їх застосуванням в бухгалтерському обліку.
Студенти знайомляться із засобами комп’ютеризації та їх використання на
підприємствах.

На першому занятті студентів знайомлять з основними формами
автоматизованого бухгалтерського обліку: таблично-автоматизованою,
діалогово-автоматизованою.

Для того, що б студенти чітко уявляли взаємозв’язки обробки
бухгалтерської інформації, їм пропонується для аналізу схема роботи
користувача з пакетом програм, який використовується при обробці
бухгалтерської інформації:

На наведено схему обміну інформацією: дані первинних документів
заносяться в ЕОМ, вони фіксуються на магнітних носіях і обробляються
згідно нормативно-довідкової інформації. За допомогою ЕОМ зручно і
швидко заповнюються регістри аналітичного та синтетичного обліку, а
також формуються баланс та звітність.

Для вивчення доцільно запропонувати не один, а декілька бухгалтерських
пакетів. Це важливо перш за все тому, що студент повинен вільно
орієнтуватись у просторі різних прикладних програм, вміти ефективно
використовувати набуті знання, бути конкурентноспроможним на ринку
праці. Вважаємо, що найбільш придатними для вивчення і широкого
використання на практиці є такі бухгалтерські пакети, як
“1С:Бухгалтерія” (2), “Фінанси без проблем”, “Парус”, “Инфобухгалтер”,
“Галактика”, “Бэст”, бухгалтерський комплекс БАС, тощо.

Таким чином, організація навчання з предмету автоматизація робочого
місця бухгалтера передбачає застосування репродуктивної та продуктивної
стратегій навчання, що сприяє розвиткові навичок творчої праці:
конструювання, вибору раціональних шляхів при розвcязуванні завдань;
розвиткові основних психологічних компонент творчості: уявлення,
спостережливості, логічного мислення тощо.

Репродуктивне навчання при вивченні предмету “Автоматизовані робочі
місця бухгалтера” реалізується, наприклад, таким чином: викладач
розглядає приклад виконання лабораторного завдання по кроках, потім
студенту пропонується самостійно виконати аналогічне завдання.

Систематичне використання завдань, орієнтованих на використання сучасних
програмних засобів, дозволяє суттєве розуміння студентами навчального
матеріалу, надати навчанню творчого, дослідницького спрямування,
розширити теоретичну базу знань.

Література.

Завгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні. навч. посібник. – 4-е
вид., доп. – К.: А.С.К., 1999. – 848 с. – Рос.

“1С:Бухгалтерия” базовая версия 7.0. Руководство пользователя. Фирма
“1С”. Москва.

Кропивко М.Ф. Інформаційне забезпечення агропромислового виробництва
України в ринкових умовах.-К.:УААН:ІАЕ, 1996.

Комп’ютерні технології в управлінні сільськогосподарським
підприємством/За ред. Саблука П.Т., Кропивка М.Ф., Коваленка Ю.С. –
К.:УААН:ІАЕ, 1996.

Сивак О.В., Осейко Н.Н. Бухгалтерский учет с помощью персонального
компьютера.-К., 1993.

Похожие документы
Обсуждение
    Заказать реферат
    UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019