.

Аргументація доцільності вивчення композиційних основ на факультеті дизайну (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1457
Скачать документ

Реферат на тему:

Аргументація доцільності вивчення композиційних основ на факультеті
дизайну

Стаття розкриває важливість введення композиційного аспекту на
практичних заняттях з рисунка та живопису для одержання якіснішого
результату з основних дисциплін та при виконанні дипломного проекту.
Стаття спирається на результати апробації експериментальних методик на
практичних заняттях з рисунка та живопису у деяких групах.

У дизайнерській діяльності уміння застосовувати закони композиції у
творчих проектах дуже важливе. Незалежно від того, яку із сфер дизайну
студент вивчає (модельєр, графік, фотовідеодизайн і т.д.), він повинен
не тільки знати закони композиції, але і вміти застосовувати їх на
практиці. Не можна створювати предмети дизайну спираючись тільки на
конструктивні, колірні закони.

Композиція виробів культурно-побутового призначення повинна задовольняти
умови внутрішнього і зовнішнього ринку, естетичні смаки суспільства,
відображати його зростаючу культуру і запити.

Для дизайнерів необхідне системне вивчення основ теорії композиції.

При роботі над будь-яким дизайнерським проектом необхідна мобілізація
всіх знань, отриманих у період навчання. Одним з них є використання
композиції у всіх її аспектах, тому що без цих навичок не можна стати
професійним дизайнером. Саме слово «дизайн» у перекладі з англійської
мови означає: креслення, проект, ескіз, рисунок, задум. Це сфера
мистецтва, що займається конструюванням світу предметів. Розробка
власних ідей та реалізація їх у дизайнерському задумі вимагає
кваліфікованого підходу, якому навчають викладачі спеціалізованих
кафедр. «З давніх-давен існує поняття гармонії. Для стародавніх греків
гармонія як стан ідеального співзвуччя, породжуваного частинами одного
цілого, була поняттям організуючим. Латинське слово «композиція» –
складання, з’єднання частин, систематизування – з самого початку мало
більш широкий зміст. Воно висловлювало уявлення про різні боки та
частини, з яких створюється єдине ціле»[1].

Доцільно при навчанні рисунка та живопису викладачам активізувати
почуття композиції і включати невеликі за часом тренувальні вправи, які
допоможуть розвитку розуміння аспектів творчої діяльності. Це треба
робити на початку кожного заняття з рисунка та живопису. Такі вправи
повинні допомагати студентам не тільки розвивати композиційні аспекти
рисунка та живопису, а також розвитку специфічних композиційних
елементів, необхідних на заняттях зі спеціальних дисциплін. Це вкрай
важливо, тому що допомагає студентам у шліфуванні своєї майстерності.
Професійний дизайнер повинен постійно аналізувати те, що він робить і
яким чином досягається кращий результат. Такий аналіз можливий тільки
в тому випадку, якщо дизайнер спирається на глибокі знання, отримані під
час навчання, що у свою чергу досягається синхронізацією процесу
навчання й узгодженістю програм навчання між кафедрами факультету.

Об’єкти і методи дослідження

Для того щоб виховати кваліфікованого дизайнера, необхідна копітка
синхронізована робота викладачів усіх кафедр факультету дизайну.
Розвиток у студентів творчої самосвідомості, виховання культури і смаку
веде до виховання професійних і талановитих дизайнерів.

Чимале значення в рішенні цього завдання має розвиток почуття
композиції. З цією метою автором запропоновані практичні вправи по
композиції, що наведені в методичному посібнику «Схема сприйняття основ
композиції для самостійної роботи». У цьому посібнику також
запропоновані практичні завдання, які можуть використовуватися
викладачами на заняттях з рисунка та живопису, студентами для
самостійної роботи. Ці завдання повинні допомогти краще засвоїти
матеріал і розвинути почуття композиції, бажано з урахуванням
історичного аспекту.

«Кожна історична епоха характеризується своїми улюбленими прийомами
композиції і її основними принципами. Для класицизму, наприклад, типові
урівноваженість, симетрія, регулярність…» [2]. У нашому столітті
підхід до композиційних рішень трохи змінився, хоча визначені правила
актуальні дотепер. Підхід став більш диференційованим, тому що
з’явилося багато галузей життєдіяльності людей, для яких стали
актуальними дизайнерські рішення. У сучасному суспільстві затребувані
більш вузькі спеціалізації в сфері дизайну, наприклад, фахівці з
моделювання корпоративного одягу, розробки інтер’єрів, створення
реклами, пакування тощо. Викладачам кафедри рисунка та живопису
необхідно враховувати особливості спеціалізації студентів і планувати
свої заняття з урахуванням розвитку професійних навичок, необхідних для
конкретної спеціалізації. Диференційований підхід украй необхідний для
подолання труднощів у процесі навчання і більш ефективному вивченню
основних дисциплін. Це значить, що дизайнеру-модельєру необхідно давати
знання, що допоможуть розумінню законів композиції костюма, дизайнерові
по рекламі (друкованій), необхідні знання законів компонування і
розміщення тексту і зображення на аркуші, а дизайнерові по інтер’єрах –
закони об’ємно-площинної композиції і розвинення почуття масштабності.
При цьому важливість одержання навичок і умінь рисунка і живопису не
може нівелюватися, тому що дизайнер зобов’язаний добре рисувати і
художньо подавати свій проект.

Якщо викладач не враховує особливості композиційних основ, необхідних
студентам конкретної спеціалізації, і не активізує ці знання, уміння і
навички на своїх заняттях, а тільки дає знання по академічному рисунку і
естетичні нюанси завдань за фахом або розробкою, наприклад, проектної
роботи. Проект може бути виконаний технічно правильно і детально
грамотно, але помилки і порушення композиційної гармонії й
урівноваженості робить його несмачним і нецікавим.

«У композиції важливо усе – маси предметів і їхні силуети, їх зорова
«вага», ритм, з яким вони розміщені…, колір і колорит…, розподіл
світлотіні, інтенсивність кольору… і т.д.» [2].

Постановка завдання

Метою статті є не тільки необхідність показати, наскільки важливим є
вивчення такої дисципліни як спецкомпозиція на факультеті дизайну, але й
аргументація необхідності уведення вправ для одержання знань основ
композиції на заняттях з рисунка та живопису, з обов’язковим урахуванням
спеціалізації тих, кого навчають. Звичайно, є студенти, у яких вроджене
почуття розуміння композиції, але навіть їм вивчення законів
спецкомпозиції допоможе систематизувати свої здібності і краще
застосовувати їх на практиці. Студенти, яким важко дається розуміння
композиції, при старанному підході у вивченні цієї дисципліни і
виконання завдань для самостійної роботи допоможуть набути необхідні
уміння і навички і стати дизайнерами-професіоналами. Тому вивчення
законів композиції необхідно не тільки на заняттях зі спецкомпозиції.
Також потрібна розробка високоструктурованих методик навчання основам
композиції на заняттях з рисунка та живопису з урахуванням кінцевих
завдань спеціалізації студента. Програми з рисунка та живопису бажано
переробити з урахуванням когнітивного методу навчання (Collins, Brown &
Newman, 1989 р.), тобто послідовність вивчення матеріалу повинна
визначатися трьома принципами: 1) глобальне раніше локального; 2) від
простого до складного; 3) перенос (засвоєні знання і навички можуть
бути використані в різних умовах) [3]. Знання і навички композиції,
отримані на заняттях зі спецкомпозиції, рисунка і живописові студенти
використовують на фахових заняттях.

«Потрібно пам’ятати, що композиційним прийомам можна навчитися…
постійні вправи в композиційному мистецтві зрештою формують і розвивають
композиційні навички» [2].

Студент-дизайнер повинен розуміти, наскільки важливим є знання законів
композиції, тому викладачеві необхідно постійно на конкретних прикладах
мотивувати значимість одержання цих знань і розвиток умінь і навичок.

Результати та їх обговорення

Метою навчального процесу на факультеті дизайну є навчання і формування
висококваліфікованого фахівця в сфері дизайну. Зокрема, цьому допомагає
вузькоспеціальна дисципліна «Спецкомпозиція», що є індивідуальною для
кожної конкретної спеціалізації. Завдання викладачів кафедри рисунка та
живопису – дати знання і прищепити навички й уміння студентам не тільки
з дисциплін «Рисунок» і «Живопис», але і прищепити знання законів
композиції з урахуванням обраної студентом спеціалізації. Як показує
досвід, не кожен студент, навіть досконало знаючи теорію, може
правильно застосувати її на практиці, тому що йому може не вистачати
досвіду і практичних навичок. Студент, що одержав знання з лекційного
курсу і розвив навички й уміння використання цих знань на практиці,
здатний грамотно підійти до рішення будь-якого проекту. Постійні вправи
з активізацією умінь і навичок в області законів композиції на
практичних заняттях, синхронізація програм з рисунка та живопису з
програмами з основних дисциплін спеціальності показали, наскільки краще
засвоюється матеріал студентами і наскільки виростає їхній професійний
рівень, розвивається творчий потенціал, що надалі показує високі
результати в роботі.

Систематизовані навички дають кращий результат при вихованні майбутніх
спеціалістів. Це зазначають викладачі, яким доводиться керувати
курсовими і дипломними проектами.

Висновки

Робота на практичних заняттях зі студентами показала, що студенти, якими
засвоєні знання законів композиції, а також розвинуті художній смак,
здатні чітко й естетично грамотно виразити свою ідею, задум, що надалі
веде до професійного результату при роботі над дипломним проектом.

Розуміння особливостей і трансформації в композиції, а також розуміння
її впливу на зміни в галузі дизайну формує фахівців вищого класу. Щоб
розуміти сучасні трансформації в композиції, необхідні також знання
предмета в історичному аспекті. Безперервний розвиток технології теж
вносить корективи при підході до вивчення композиційних законів. Але є
основні принципи, що залишаються незмінними. Наприклад, закони
перспективи, масштабність, ритм і так далі.

Необхідним є уважне спостереження за тим, як студент засвоює матеріал
зі спецдисциплін, аналіз результатів навчання і внесення визначених
коректив при необхідності.

Кінцевою метою навчального процесу зі спецдисциплін, є збагачення
талановитих і старанних студентів професійними знаннями, допомога при
становленні фахівців високого рівня. У час високих технологій необхідні
дизайнери із сучасним мисленням, тому синхронізація і коректування
завдань при вивченні спецдисциплін, дає можливість випускати фахівців,
що необхідні на сьогоднішній день, що зможуть не тільки правильно
застосовувати отримані знання на практиці, але і розвивати нові напрями
дизайну.

ЛІТЕРАТУРА

Шевченко В.Я. Композиция плаката //Харьков: Колорит, 2004.-с.66-73.

Энциклопедический словарь юного художника //М.:
Педагогика,1983.-с.189-191.

Лефрансуа Ги. Прикладная педагогическая психология//Санкт-Петербург:
прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. – с 124, 128-129, 156-177.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020