Витрати і результати виробництва. Оптимум товаровиробника (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3861
Скачать документ

Витрати і результати виробництва. Оптимум товаровиробника

План

1. Виробництво з одним змінним фактором. Мотивація поведінки фірми.

Ізоквантна варіація факторів виробництва. Гранична норма технологічного
взаємо заміщення

Ефект масштабу виробництва. Зростаючий та спадний ефект від масштабу.

Ізокоста – функція витрат підприємства. Оптимум товаровиробника

Література

8.1 Виробництво з одним змінним фактором. Мотивація поведінки фірми.

В економічній теорії розрізняють переважно три періоди: миттєвий,
короткий і довгий.

Миттєвий період – такий часовий відрізок, за якого всі незалежні
величини, що визначають максимальний обсяг виробництва, є постійними
незмінними. В результаті цього – максимальний обсяг виробництва також
постійний.

Короткий період – такий, протягом якого хоча б один фактор виробництва

постійний, а інший фактори зміні. В короткому періоді можна збільшити
обсяг використання лише змінного ресурсу.

В довгостроковому періоді всі ресурси змінюються, тобто зростання
випуску можливе за рахунок збільшення використання всіх виробничих
ресурсів.

Розширення виробництва в короткому періоді досліджується за допомогою
поняття спадної віддачі (спадної продуктивності) змінного ресурсу, або
закону змінних пропорцій.

Вплив цієї зміни пропорцій на зростання випуску зручно досліджувати за
допомогою продукту змінного ресурсу.

В короткостроковому періоді змінним фактором виробництва найчастіше
виступає праця (L).

Зобразимо криву загального (сукупного) продукту ТР, яке характеризує
залежність випуску продукції від кількості змінного ресурсу.

TP МР

I стадія ІІ стадія ІІІ стадія

МРmax

TP max

TP 3 ТР AP max

AP

0 0

L 1 L2 L 3 L 4 L 1 L 2 L 3 L
4

MP

Рис. 8.1 Стадії виробництва.

Конфігурація отриманої кривої загального пhjlerne ТР характеризує його
величину за змінюваної кількості праці L і фіксованої кількості
постійного капіталу (К). При даній кривій ТР можна будувати криві
середнього АРL, граничного продукту MPL.

може бути позитивним, нульовим. від’ємним.

Раціональний підприємець не буде збільшувати обсяг застосування змінного
ресурсу вище L 4, так як це зумовить зменшення величини

ТР (МРL< 0).Максимум граничного продукту досягається за обсягом змінного ресурсу L 2, a максимум середнього продукту - за обсягом змінного ресурсу L 3, коли середній продукт дорівнює граничному: АРL = МРL.Раціональний підприємець не затримується на І стадії виробництва,де.APL < МРL так як залучення кожної додаткової одиниці змінного ресурсу збільшує загальний продукт. Він завжди намагається перебувати на II стадії, де залучення додаткової одиниці змінного ресурса обіцяє хоча і спадний, але позитивний приріст випуску.Отже кількість змінного ресурсу, що використовується раціональним підприємцем, знаходиться в інтервалі L 3- L 4, а обсяг випуску - в інтервалі ТРз - ТР мах.S - подібна форма кривої загального продукту ТР викликана припущенням про безпосередній перехід від зростаючої віддачі з меншого ресурсу (L), до спадної після досягнення деякого критичного обсягу його застосування.Такий причинно-наслідковий зв'язок між різними незалежними і залежними факторами, що утворюють виробничу функцію, коли один виробничий фактор постійний, виражається в законі спадної граничної продуктивності.Закон спадної граничної продуктивності полягає в тому, що із збільшенням використання одного фактора, в той час як інші залишаються постійними, граничний продукт змінного фактора зменшується.8.2 Ізоквантна варіація факторів виробництва. Гранична норма технологічного взаємо заміщенняЗакон спадної віддачі ресурсу діє, як по відношенню до одного, так і до іншого фактора. Це зумовлено тим, що фізичний обсяг виробництва є функцією, що включає фактори виробництва в однаковій мірі. Звідси витікає те, що збільшення використання одного фактора, коли інші є фіксованими, призводить до все меншого і меншого зростання випуску продукції, а ізокванта змінює свій нахил по мірі заміщення факторів виробництва.Нахил ізоквант характеризує граничну норму технологічного заміщення:(8.1)КK1K2 QL 1 L 2Рис.8.2 Модель взаємо заміщення факторів виробництва.Гранична норма технологічного заміщення праці капіталу є тією величиною, на яку може бути зменшено капітал, якщо у виробництві додатково використати одну одиницю праці.fh2 6 ¬ ® 8:\`3/4Aaae??????T?hAAEOAEhпіталом, його віддача також зменшується. Тому виробництву потрібне збалансоване співвідношення обох факторів.Рівняння (8.1) говорить про те, що для окремої ізокванти безперервне заміщення капіталу працею в виробничому процесі веде до росту граничного продукту капіталу і зменшення граничного продукту праці. Загальним наслідком обох змін є тенденція до зниження ГНТЗ і зниження ізокванти.8.3 Ефект масштабу виробництва.Зростаючий та спадний ефект від масштабуВ довгостроковому періоді зростання випуску продукції при збільшені використання факторів виробництва є зміною масштабу виробництва.Якщо припустити незмінність технології, можна виділити три варіанти зв'язку між застосовуваними ресурсами (капіталом і працею) і загальним продуктом, або три варіанти (типи) ефекту (віддачі) від масштабу (рис. 8.3):Постійний; Спадний; Зростаючий;К К КK2св 3Q2Q а 2Q а 2QQ0 L 0 LL L 1 L 3Рис. 8.3. Ефект від масштабуа - постійна віддача від масштабу (0а = ав = вс);б - спадна віддача від масштабу (0а < ав < вс);в - зростаюча віддача від масштабу (0а > ав > вс).

Промені, проведені з початку координат на рис. 8.3 називається лініями
зростання.

Криві довгострокових і короткострокових витрат мають V – подібний
характер. Але в короткостроковому періоді це пов’язано з законом спадної
віддачі від ресурсу, а в довгостроковому – з дією ефекту масштабу
виробництва.

Як видно із графіка 8.4

C

MC AC MC AC

К

Q

Рис. 8.4. Модель ефекту масштабу.

ліва гілка ліній середніх витрат АС знижується , що характеризує
економію від масштабу (зростаючу віддачу), АС > МС;

права гілка ліній середніх витрат АС зростає, що характеризує не
економічність від масштабу (спадну віддачу), АС < МС;в точці К, АС = МС, що характеризує постійну віддачу від масштабу.8.4 Ізокоста - функція витрат підприємства.Оптимум товаровиробникаДопустимо, що для виробництва продукції використовуються ресурси К і L, ціна, яких відповідно r i w.• L, де ТС - загальні витрати виробництва; РK, PL - відповідна ціна капіталу; лінія, яка відображає зв'язок витрат праці і капіталу при постійних загальних витратах (ТС = const), називається ізокостою (рис. 8.5):TCLРис. 8.5. Ізокоста.Якщо фірма розраховує своє виробництво з витратами ТС, то вона повинна обрати такий варіант комбінацій ресурсів К і L, щоб виконувалася рівність(8.3)Це означає, що виробник досягає максимально можливого випуску продукції за даних витрат ТС.Для того, щоб вивчити яким чином можна досягти максимального обсягу виробництва з даними мінімальними витратами потрібно сумістити ізокосту і ізокванту, так щоб ізокоста стала дотичною до ізокванти (рис. 8.6), що гарантують повне використання та не перебільшення допустимих витрат ТС для максимально можливого випуску продукції Q.КізоквантаЕKE ізокостаТС LL EРис. 8.6. Рівновага виробникаДля знаходження точки максимального випуску продукції Q при заданих мінімальних витратах ТС алгебраїчно треба розв'язати систему рівнянь:* LMPK MP L (8.4)------- = -------PK P LСписок використаної літературиГорошко М.Ф., Кулішов В.В. мікроекономіка: Навч. Посібник. – К.: Ніка Центр, 2003.Доллан Э., Линдский Д. Рынок: микроэкономическая модель. /пер. с англ. – СПб.:Автокомп., 1992.Задоя А. О. Мікроекономіка: навчальний посібник. – К.: Знання, 2001.Емцев Р.Г., Лукин М.Ю., Черемних Ю.Н. Микроэкономика: Учебник для вузов. – Уфа, 1995.Кириленко В.І. Мікроекономіка: Навчальний посібник для ВНЗ. – К., 1997.Карагодова О.О., Червоньов Д.М. Мікроекономіка: Навчальний посібник для ВНЗ. – К., 1997.Микроэкономика: Учебник под редакцией Яковлевва Е.Б. – М.: Дело, 1997.Микро-макроэкономика./под ред. Макконел К.Р., Брю С.Л./ - Практикум к учебнику “Экономикс”: тесты, задачи, ситуации. – Бішкек, 1997.Піндайк Роберт С., Рубінфелд Даніель Л. Мікроекономіка / Пер. з англ.. – К., 1996.Самуэльсон П. Экономикс / Пер. с англ. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1996.

Похожие документы
Обсуждение
    Заказать реферат
    UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2018