.

Фінансово-економічний аналіз господарської діяльності підприємства (на прикладі ТОВ “УкрМобіл”) (курсова)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
2478 42678
Скачать документ

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни “мікроекономіка”

на тему:

Фінансово-економічний аналіз господарської діяльності підприємства (на
прикладі ТОВ “УкрМобіл”)

Зміст

TOC \o “1-2” \h \z HYPERLINK \l “_Toc29030618” Вступ PAGEREF
_Toc29030618 \h 3

HYPERLINK \l “_Toc29030619” Розділ 1. Характеристика ТОВ “УкрМобіл”
PAGEREF _Toc29030619 \h 4

HYPERLINK \l “_Toc29030620” Розділ 2. Теоретичні засади визначення
фінансового стану підприємства PAGEREF _Toc29030620 \h 5

HYPERLINK \l “_Toc29030621” 2.1. Сутність оцінки фінансового стану
підприємства PAGEREF _Toc29030621 \h 5

HYPERLINK \l “_Toc29030622” 2.2. Основні показники оцінки фінансового
стану PAGEREF _Toc29030622 \h 6

HYPERLINK \l “_Toc29030623” Розділ 3. Дослідження
фінансово-економічного стану ТОВ “УкрМобіл” PAGEREF _Toc29030623 \h
12

HYPERLINK \l “_Toc29030624” 3.1. Аналіз майна товариства PAGEREF
_Toc29030624 \h 12

HYPERLINK \l “_Toc29030625” 3.2. Аналіз фінансових результатів,
прибутку та рентабельності PAGEREF _Toc29030625 \h 15

HYPERLINK \l “_Toc29030626” 3.3. Аналіз фінансової стійкості
PAGEREF _Toc29030626 \h 20

HYPERLINK \l “_Toc29030627” Розділ 4. Розробка заходів щодо
покращення фінансового стану підприємства PAGEREF _Toc29030627 \h 25

HYPERLINK \l “_Toc29030628” Висновки PAGEREF _Toc29030628 \h 27

HYPERLINK \l “_Toc29030629” Список використаної літератури PAGEREF
_Toc29030629 \h 29

Вступ

У умовах перехідної економіки значно зростають роль і значення
своєчасного і якісного аналізу фінансово-економічної діяльності
господарюючих суб’єктів і вишукування шляхів його зміцнення, підвищення
конкурентноздатності підприємства.

Фінансово-економічний стан підприємства повинен систематично і всебічно
оцінюватися з використанням наявних видів і методів аналізу, комплексу
різноманітних показників. Це дозволить:

– критично оцінити фінансові результати діяльності підприємства і його
фінансовий стан як у статиці за аналізований період, так і в динаміці за
ряд періодів;

– визначити “болючі” точки у фінансовій діяльності підприємства;

– знайти шляхи більш ефективного використання фінансових ресурсів,
раціонального їх розміщення.

Для нормального розвитку будь-якого підприємства необхідно уважно
стежити за наявністю та використання фінансових ресурсів, проводити
заходи для їх зміцнення і покращення стану.

Це обумовлює актуальність теми даної роботи.

Метою даної роботи є вивчення фінансового стану ТОВ “УкрМобіл” та
факторів, що на нього впливають. Для досягнення поставленої мети
необхідно виконати наступні завдання:

розкрити сутність оцінки фінансового стану підприємств;

охарактерізувати основні показники оцінки фінансового стану;

здійснити аналіз майна, фінансових результатів, прибутку та
рентабельності товариства;

проаналізувати платоспроможність та ліквідність підприємства;

визначити напрямки покращення фінансового стану.

Об?єктом дослідження є фінансово-економічний стан підприємства.

Суб?єктом дослідження виступає ТОВ “УкрМобіл”.

Розділ 1. Характеристика ТОВ “УкрМобіл”

ТОВ “УкрМобіл” є одним з представників нафтової компанії Mobil Oil oy на
українському ринку моторних і промислових масел. Mobil Oil oy є
нафтовою компанією, що відома у Фінляндії і світі як єдина провідна
компанія мастильних матеріалів. У торгівлі моторними оліями для легкових
автомобілів міжнародна марка Mobil є ведучої вже багато років. У
промислових змащеннях за допомогою технічних удосконалень компанія Mobil
одержала високоякісні мастильні матеріали і займає ведуче положення на
ринку.

Компанія Mobil у власній діяльності постійно здійснює програму якості,
основу якої складає високоякісне й ефективне виконання у відповідності з
усіма потребами клієнта й урахуванням відповідних вимог. Міжнародна
сертифікаційна компанія Det Norske Veritas Classification визнала, що
Mobil Oil oy і його діяльність – ринкова, виробнича, складування,
доставка мастильних матеріалів і технічний супровід використання
продукту – цілком відповідає міжнародному стандарту якості ISO 9002 1992
р. і сертифікату.

При цьому компанія Mobil постійно удосконалює і розвиває свою продукцію,
надаючи її і українському споживачу.

Можна сказати, що сегмент ринку , на якому працює ТОВ “УкрМобіл” завжди
буде мати сприятливу кон’юнктуру, що визначається постійним зростанням
устаткування, що потребує змащення.

Основу товарного асортименту ТОВ “УкрМобіл” складають моторні масла як
такі, що найбільш потребуються на ринку.

Моторні олії призначені для змазування поршневих двигунів внутрішнього
згоряння. Різноманіття типів, конструкцій двигунів і умов їхньої роботи
визначає необхідність застосування для їхнього змазування моторних олій
з істотно відрізняються властивостями.

Сьогодні формування вимог до фізико-хімічних і експлуатаційних
властивостей мастильних матеріалів ґрунтується на широко відомих і
практично застосовуваних класифікаціях і специфікаціях, у яких
найважливіші характеристики мастильних матеріалів задані у виді
результатів іспитів по відомим (у більшості випадків стандартизованим)
методам.

Це дає можливість виробникам і їх дилерам пропонувати олії для всіх
аспектів виробничо-технічної діяльності, що забезпечує найкращий режим
роботи машин і механізмів і їх довговічність і зносостійкість.

Кількість працівників ТОВ “УкрМобіл” складає 24 робітника, у тому числі
5 – адмістративно-управлінський персонал, 2 – працівники бухгалтерії, 12
– відділ збуту.

Розділ 2. Теоретичні засади визначення фінансового стану підприємства

2.1. Сутність оцінки фінансового стану підприємства

Досвід процвітаючих в умовах ринку фірм переконує в тому, що їхній
стійкий розвиток залежить від сукупності таких властивостей, як
гнучкість і швидкість реакції на зміни в кон’юнктурі ринку,
конкурентноздатність продукції і виробництва, інвестиційна активність,
висока ліквідність і фінансова стабільність, широке використання
інноваційних факторів для саморозвитку.

З огляду на зазначене вище, під економічною стійкістю підприємства,
тобто позитивним фінансовим станом підприємства, будемо розуміти
комплекс властивостей – організаційної, інноваційної, логістичної,
виробничої, фінансово-кредитної діяльності з урахуванням їх взаємовпливу
і взаємодії, а також якість продукції, що випускається, і її новаторські
властивості, науково-технічну розвиненість матеріальної бази,
стабільність усього спектра ресурсного забезпечення, розвиненість
кадрового й інтелектуального потенціалу, наявність інноваційного
менеджменту.

Іншим визначенням фінансової стійкості являється таке: Фінансова
стійкість — це результат діяльності, який свідчить про забезпеченість
підприємства власними фінансовими ресурсами, рівень їх використання,
напрями їх розміщення. Вона має тісний зв’язок з ефективністю
виробництва, а також із кінцевими результатами діяльності підприємства.

Рис.2.1. Фактори впливу на стійкий та стабільний розвиток підприємства.

Сьогодні, нажаль, більшість підприємств не можна характеризувати як
стабільне та таке, яке має стійкий фінансовий стан. Саме в такий час
особливо гостро постає питання аналізу та дослідження фінансового стану
підприємства, пошуку нових підходів до цієї проблеми. Фінансовий стан
підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх
елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається
сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою
показників, що відображають наявність, розміщення і використання
фінансових ресурсів.

Такі визначення дозволяють виділити основні фактори, що формують
стійкість організації (Рис.2.1.).

Отже, фінансовий стан можна характеризувати з позиції його ліквідності,
платоспроможності, фінансової стійкості, рентабельності, прибутковості,
ділової активності та оборотності.

2.2. Основні показники оцінки фінансового стану

Фінансовий стан підприємства з позиції короткострокової перспективи
оцінюється показниками ліквідності й платоспроможності. Розрізняють
поняття майнової (абсолютної) ліквідності та фінансової (відносної)
ліквідності. Майнова (абсолютна) ліквідність означає здатність активу
трансформуватись у кошти. Ступінь ліквідності активів визначається
тривалістю часу, необхідного для цієї трансформації.

Фінансова ліквідність означає готовність і спроможність підприємства
виконувати свої зобов’язання у повному обсязі й у встановлені кредитною
угодою строки. Це визначається політикою підприємства щодо збереження
ліквідності, основне завдання якої — уникнення неліквідності і
неплатоспроможності завдяки пошуку в необхідних обсягах резервів коштів
та інших ліквідних активів.

Суттєвою ознакою ліквідності є формальне перевищення (у вартісній
оцінці) оборотних активів над короткостроковими пасивами. Водночас варто
уникати ситуації збереження залишків коштів та інших резервів
високоліквідних активів на довгий термін поза виробничим процесом, бо це
призводить до зниження рентабельності виробництва. Про погіршення
можливостей ліквідності компанії свідчить збільшення іммобілізації
власних обігових коштів та появи неліквідів: простроченої дебіторської
заборгованості, векселів одержаних, прострочених тощо.

Платоспроможність підприємства відбиває наявність у нього коштів та їх
еквівалентів, достатніх для розрахунків за кредиторською заборгованістю,
що потребує негайного погашення. Характерними ознаками платоспроможності
підприємства є наявність у нього достатніх коштів на розрахунковому
рахунку та відсутність простроченої кредиторської заборгованості.

Іншим індикатором фінансового стану підприємства являється його
стійкість. Фінансово стійким можна вважати таке підприємство, яке за
рахунок власних коштів спроможне забезпечити запаси і витрати, не
допустити невиправданої кредиторської заборгованості, своєчасно
розрахуватись зі своїми зобовўязаннями. Поняття фінансової стійкості
підприємства тісно повўязане із поняттям його перспективної
платоспроможності. Її аналіз дає змогу визначити фінансові можливості
підприємства на відповідну перспективу.

Фінансова стійкість – це визначений стан рахунків підприємства, що
гарантує його постійну платоспроможність.

Оцінка фінансової стійкості підприємства має на меті проведення
обўєктивного аналізу величини та структури активів та пасивів
підприємства і визначення на цій основі міри його фінансової
стабільності й незалежності, а також відповідності
фінансово-господарської діяльності підприємства цілям його статутної
діяльності.

Співвідношення прибутку з авансованою вартістю або поточними витратами
характеризує таке поняття, як рентабельність.

Для розрахунку рівня рентабельності підприємств можуть
використовуватися: загальний прибуток; прибуток від реалізації
продукції, тобто від основної діяльності.

Ще декілька років тому не існувало детальної загальноприйнятої,
офіційної методики оцінки фінансового стану промислового підприємства.
Однак, нещодавно було проведено спроби створити систему показників, які
б забезпечували однозначність підходів при оцінці
фінансово-господарського стану підприємств. Так, 17 січня 2001 р. з
метою забезпечення однозначності підходів при оцінці
фінансово-господарського стану підприємств, виявленні ознак
поточної, критичної або надкритичної їх неплатоспроможності були
затверджені наказом №10 Міністерства Економіки України “Методичні
рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та
ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи
доведення до банкрутства”.

Ознаки критичної неплатоспроможності, що відповідають фінансовому стану
потенційного банкрутства, мають місце, якщо на початку і в кінці
звітного кварталу, що передував поданню заяви про порушення справи
про банкрутство, мають місце ознаки поточної неплатоспроможності, а
коефіцієнт покриття (Кп) і коефіцієнт забезпечення власними
засобами (Кз) у кінці звітного кварталу менше їх нормативних значень
– 1,5 і 0,1 відповідно.

Коефіцієнт покриття характеризує достатність оборотних коштів
підприємства для погашення своїх боргів і визначається, як
відношення суми оборотних коштів до загальної суми поточних
зобов’язань за кредитами банку, інших позикових коштів і
розрахунків з кредиторами.

Коефіцієнт покриття визначається за формулою:

Кп = [оборотні активи] / [поточні зобов`язання]. (2.1)

Коефіцієнт забезпечення власними засобами характеризує наявність
власних оборотних коштів у підприємства, необхідних для його фінансової
сталості, і визначається, як відношення різниці між обсягами джерел
власних та прирівняних до них коштів і фактичною вартістю основних
засобів та інших необоротних активів до вартості наявних у
підприємства оборотних активів – виробничих запасів, незавершеного
виробництва, готової продукції, грошових коштів, дебіторської
заборгованості та інших оборотних активів.

Коефіцієнт забезпечення власними засобами визначається за
формулою:

Кз = ([власний капітал] + [необоротні активи]) /[оборотні активи].
(2.2.)

Під індикаторами розуміються показники, пропорції і напрями змін, які
свідчать про фінансовий стан конкретного підприємства та тенденції у
його зміні.

Рис. 2.2. Індикатори фінансового стану підприємства.

Класифікація представницького складу індикаторів фінансового стану
підприємства приведена на рис.2.2.

Коефіцієнт загальної ліквідності (рівень платоспроможності, коефіцієнт
покриття балансу, поточний коефіцієнт покриття, коефіцієнт поточної
ліквідності) показує загальну забезпеченість підприємства обіговими
коштами для ведення господарської діяльності і своєчасного погашення
термінових зобов?язань.

Коефіцієнт загальної ліквідності = [оборотні активи + витрати майбутніх
періодів]/[поточні зобовўязання]. (2.3.)

Критичне значення коефіцієнта загальної ліквідності дорівнює 1, що
свідчить про достатню суму всіх обігових коштів, якої вистачить для
розрахунку за поточні борги.

Коефіцієнт швидкої ліквідності показує, наскільки короткострокові
зобов’язання покриті найбільш ліквідними активами підприємства. До
останніх належать грошові кошти та їх еквіваленти, поточні фінансові
інвестиції, розрахунки з дебіторами, інші оборотні активи, тобто
загальна вартість оборотних активів зменшується на найменш ліквідну їх
частину – запаси.

Коефіцієнт швидкої ліквідності ==[оборотні активи – запаси – витрати
майбутніх періодів] /[поточні зобов’язання] (2.4.)

Згідно з міжнародними стандартами коефіцієнт швидкої ліквідності не
повинен опускатися нижче 1. Виходячи з характерної для всіх українських
підприємств нестачі обігових коштів коефіцієнт швидкої ліквідності для
них має бути дещо нижчим, нормальним вважається його значення 0,6-0,8.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує спроможність підприємства
миттєво погасити свої термінові борги. Для його розрахунку з поточними
зобов’язаннями зіставляються активи, що не потребують продажу для
розрахунку грішми з кредиторами (грошові кошти) чи можуть бути вільно
реалізовані в будь-який момент (поточні фінансові інвестиції).

Коефіцієнт абсолютної ліквідності ==[грошові кошти та їх еквіваленти +
поточні фінансові інвестиції] / [поточні зобов’язання] (2.5.)

Теоретично достатнім вважається значення коефіцієнта абсолютної
ліквідності в межах 0,2 – 0,25, тобто поточні зобов’язання, терміни
погашення яких настають неодночасно, мають бути забезпечені щонайменше
на 20% абсолютно ліквідними активами.

Другою групою показників, що цікавлять переважно власників підприємства,
є показники структури капіталу. Вони характеризують співвідношення
джерел фінансування діяльності підприємства (власних і позикових) і
дають змогу визначити межу запозичень. До показників структури капіталу
належать коефіцієнти фінансової незалежності, фінансової стійкості,
банкрутства, структури боргу, забезпечення власними засобами.

Коефіцієнт фінансової незалежності показує частку власних пасивів у
всьому капіталі підприємства, тобто характеризує, наскільки всі активи
покриті власними джерелами фінансування.

Коефіцієнт фінансової незалежності = [власний капітал + забезпечення
наступних витрат і платежів + доходи майбутніх періодів] / [усі активи]
чи [усі пасиви]
(2.6.)

У країнах з розвинутою економікою коефіцієнт фінансової незалежності має
бути а 0,7. Практично вважається оптимальним розмір коефіцієнта більш як
0,6, тобто капітал є тоді раціонально сформованим, коли дві третини і
більше належать власникам підприємства.

Коефіцієнт фінансової стійкості є різновидом коефіцієнта фінансової
незалежності (у розрахунках до власного капіталу додаються довгострокові
зобов’язання), при цьому довгостроковий позиковий капітал умовно
прирівнюється до власного з огляду на великий термін його використання.
Коефіцієнт фінансової стійкості дає можливість установити вимоги щодо
фінансування діяльності підприємства довгостроковим капіталом.

Коефіцієнт фінансової стійкості= ([власний капітал] + [забезпечення
наступних витрат і платежів] + [доходи майбутніх періодів] +
[довгострокові зобов’язання]) / [усі активи]
(2.7.)

Прийняті межі коефіцієнта фінансової стійкості становлять 0,85 – 0,9.
Слід зауважити, що за умов, коли у вітчизняних підприємств відсутні
можливості отримати «довгі» гроші, цей коефіцієнт у переважній більшості
випадків дорівнює значенню коефіцієнта фінансової незалежності. Тобто
для українських підприємств цей індикатор виглядає таким чином:

Коефіцієнт фінансової стійкості == коефіцієнт фінансової незалежності ?
0,6.
(2.8.)

Коефіцієнт забезпечення власними засобами відображає наявність
(відсутність) власних пасивів для фінансування оборотних активів. Його
розраховують шляхом співставлення різниці між власними пасивами та
необоротними активами з обіговими коштами.

Коефіцієнт забезпечення власними засобами = =([власний капітал] +
[забезпечення наступних витрат і платежів] + [доходи майбутніх періодів]
– [необоротні активі])/[оборотні активи] (2.9)

Достатність джерел власних обігових коштів характеризує значення
коефіцієнта > 0,1.

Третьою групою показників є показники ефективності, що дають змогу
оцінити результати «роботи» грошових коштів підприємства і діяльності
менеджерів, що ним керують.

Показники рентабельності – це найважливіші характеристики фактичного
середовища формування прибутку і доходу підприємств. З цієї причини вони
є обов’язковими елементами порівняльного аналізу й оцінки фінансового
стану підприємства. При аналізі виробництва показники рентабельності
використовуються як інструмент інвестиційної політики і ціноутворення.
Основні показники рентабельності можна об’єднати в наступні групи:

Рентабельність продажів (показники оцінки ефективності управління);

Рентабельність виробничих фондів;

Рентабельність вкладень у підприємства (прибутковість господарської
діяльності).

Рентабельність продукції характеризує рівень прибутку, що припадає на
витрати, які підприємство понесло внаслідок її виготовлення та
реалізації. Цей показник свідчить про рівень доходів, які слід очікувати
від основної діяльності підприємства. Рентабельність продукції
розраховують у вигляді «брутто», оскільки фінансова звітність не дає
можливості використати обсяг прибутку від реалізації продукції після
оподаткування.

Рентабельність продукції = [валовий прибуток (валовий
збиток)]/[собівартість реалізованої продукції]+[адміністративні витрати]
+ [витрати на збут]. (2.10.)

Вимоги до значення цього показника полягають у тому, що його мінімальний
рівень має бути позитивним, а максимальний – якомога більшим. Оскільки
надвисокого рівня рентабельності досягти неможливо через діяльність
конкурентів, оцінка рентабельності продукції здійснюється шляхом
порівняння її значення з показниками основних конкурентів та
середньогалузевим рівнем.

Рентабельність активів характеризує результативність вкладення коштів у
капітал підприємства та раціональність використання їх діючим
менеджментом. Оскільки активи забезпечують усі види діяльності
підприємства, рентабельність активів розраховують на підставі сукупного
розміру прибутку. Показник обчислюють як «нетто» («Звіт про фінансові
результати» містить дані, необхідні для розрахунку).

Рентабельність активів = [прибуток від звичайної діяльності (абозбиток
від звичайної діяльності)] / [усі активи] (2.11.)

Найважливішим показником рентабельності є рентабельність акціонерного
(власного) капіталу, що вказує на те, як здійснюється приріст капіталу
власників підприємства.

Результати порівняння усталених індикаторів показників, які
використовують для оцінки фінансового стану підприємств розвинутих
країн, з індикаторами, які характерні для показників українських
підприємств, свідчать про суттєву різницю в їх значенні.

Таблиця 2.1

Порівняльні значення індикаторів фінансових показників

Коефіцієнт Значення індикаторів

для підприємств, що працюють в умовах розвинутої ринкової економіки для
українських підприємств

Загальної ліквідності 2-2,5 1-1,5

Швидкої ліквідності ?1 0,6-0,8

Абсолютної ліквідності 0,2-0,25 >0

Фінансової незалежності ? 0,7 ?0,6

Фінансової стійкості 0,85-0,9 ?0,6

Банкрутства ?0,3 ?0,4

Структури боргу 1,3-1,5 Розділ 3. Дослідження фінансово-економічного стану ТОВ “УкрМобіл” 3.1. Аналіз майна товариства Дослідимо тепер склад і структуру майна та його джерел аналізуємого підприємства. Таблиця 3.1 Склад майна підприємства ТОВ “УкрМобіл” у 1 півріччі 2000 – 2002 рр., тис. грн. Показники 1 півріччя 2000 року 1 півріччя 2001 року 1 півріччя 2002 року Відхилення 2001 від 2000 Відхилення 2002 від 2001 Абсол. % Абсол. % 1 2 3 4 6 7 8 9 1.Всього майна, в тому числі: 8,0 86,6 219,8 78,6 982,5 133,2 153,8 2.ОЗ та інші позаоборотні активи 1,4 9,5 19,0 8,1 578,6 9,5 100,0 2.1.Нематеріальні активи 2.2.Основні засоби 1,4 9,5 19,0 8,1 578,6 9,5 100,0 2.3. Інші необоротні активи 2.4. Довгострокові фінансові вкладення 3.Оборотні (мобільні) кошти 6,6 77,1 199,3 70,5 1068,2 122,2 158,5 3.1.Матеріальні оборотні кошти 0,1 11,6 103,6 11,5 11500,0 92,0 793,1 3.2.Грош. засоби і короткострокові фінансові вкладення 0,8 24,1 35,4 23,3 2912,5 11,3 46,9 3.3.Дебіторська заборгованість 0,0 41,4 63,4 41,4 22,0 53,1 Витрати майбутніх періодів 1,5 1,5 З даних таблиці 3.1 бачимо, що за звітні періоди майно підприємства постійно зростало: за перший рік роботи воно збільшилося на 78,6 тис. грн. чи на 982,5%. Дане збільшення відбулося в основному за рахунок збільшення в оборотних активах по всіх статтях, у тому числі матеріальні оборотні кошти (запаси) збільшилися на 70,5 тис. грн. чи в 10 разів; кошти і короткострокові фінансові вкладення на 23,3 тис. грн. (у 29 разів), дебіторська заборгованість зросла на 41,4 тис. грн. У той же час нерухоме майно збільшилося на 8,1 тис. грн., що складає 578,6 % від величини на початок періоду. Таблиця 3.2 Структура майна (засобів) підприємства ТОВ “УкрМобіл” у 1 півріччі 2000 – 2002 рр., % Показники 1 півріччя 2000 року 1 півріччя 2001 року 1 півріччя 2002 року Відхилення 2001 від 2000 Відхилення 2002 від 2001 Абсол. % Абсол. % 1 2 3 4 6 7 8 9 1.Всього майна, в тому числі: 100,0 100,0 100,0 2.ОЗ та інші позаоборотні активи у % до майна 17,5 11,0 8,6 -6,5 -37,3 -2,3 -21,2 2.1.Нематеріальні активи 0,0 0,0 0,0 2.2.Основні засоби, у % до позаоборотних активів 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.3. Інші необоротні активи 0,0 0,0 0,0 2.4. Довгострокові фінансові вкладення 0,0 0,0 0,0 3.Оборотні (мобільні) кошти, у % до майна 82,5 89,0 90,7 6,5 7,9 1,6 1,8 3.1.Матеріальні оборотні кошти, у % до оборотних коштів 1,5 15,0 52,0 13,5 893,0 36,9 245,5 3.2.Грош. засоби і короткострокові фінансові вкладення, у % до оборотних коштів 12,1 31,3 17,8 19,1 157,9 -13,5 -43,2 3.3.Дебіторська заборгованість, у % до оборотних коштів 0,0 53,7 31,8 53,7 -21,9 -40,8 4. Витрати майбутніх періодів, у % до майна 0,7 За другий рік роботи також спостерігається значне збільшення усіх категорій майна підприємства: усе майно зросло на 133,2 тис. грн. чи на 153,8%, що також відбулося головним чином за рахунок оборотних коштів. Матеріальні оборотні кошти (запаси) збільшилися на 122,2 тис. грн. чи на 158,5 %; кошти і короткострокові фінансові вкладення на 11,3 тис. грн. (на 46,9 %), дебіторська заборгованість зросла на 22 тис. грн. (на 53,1%). Позаоборотні активи збільшилися на 9,5 тис. грн., чи вдвічі від величини за попередній період. Після оцінки зміни майна підприємства необхідно виявити так називані “хворі” статті балансу. Їх звичайно можна підрозділити на дві групи: Такі, що відразу свідчать про вкрай незадовільну роботу підприємства в звітному періоді і сформованим у результаті цього поганому фінансовому положенні. До таких статей відносяться непокриті збитки звітного року. На ТОВ “УкрМобіл” такої статті за 3 роки діяльності не спостерігалося. Статті, що говорять про визначені недоліки в роботі підприємства: наявність сум "поганих" боргів у статтях: “Дебіторська заборгованість”, платежі по який очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати і платежі по який очікуються протягом 12 місяців після звітної дати. На ТОВ “УкрМобіл” відсутня довгострокова дебіторська заборгованість, що знижує частку повільно реалізованих активів. Але на підприємстві має місце короткострокова дебіторська заборгованість у сумі 63,4 тис. грн. на кінець року, що збільшилася за рік на 22 тис. грн. (+ 53,1 %), що збільшило підсумок балансу майже на 10%. Незважаючи на те, що дебіторська заборгованість короткострокова, наявність її в такій значній сумі характеризує іммобілізацію (відволікання) оборотних коштів підприємства з виробничо-господарського обороту. Проведемо аналіз джерел коштів підприємства. Таблиця 3.3 Власні і позикові засоби підприємства ТОВ “УкрМобіл” у 1 півріччі 2000 – 2002 рр., тис. грн. Показники 1 пів-річчя 2000 року 1 пів-річчя 2001 року 1 пів-річчя 2002 року Відхилення абсолютне відносне, % 2001 від 2000 2002 від 2001 2001 від 2000 2002 від 2001 1 2 3 4 6 7 8 9 1.Усього засобів підприємства, тис. грн.; - у тому числі: 8,0 86,6 219,8 78,6 982,5 133,2 153,8 2.Власні засоби підпри-ємства, тис. грн. ; з них: 2,2 45,9 105,7 43,7 59,8 1986,4 130,3 2.1.Наявність власних оборотних коштів, тис. грн. -5,2 38,5 98,3 43,7 59,8 -840,4 155,3 3.Позикові засоби, тис. грн. 5,8 40,7 114,1 34,9 73,4 601,7 180,3 з них: 3.1.Довгострокові позики, тис. грн.; 3.2.Короткострокові кредити і позики, тис. грн.; 3.3.Кредиторська заборгованість, тис. грн.; 5,2 32,6 108,4 27,4 75,8 526,9 232,5 3.4. Поточні зобов’язання, тис. грн. 0,8 8,1 5,7 7,3 -2,4 912,5 -29,6 Дані таблиці 3.3 показують, що загальне збільшення джерел за 2 роки діяльності склало 211,8 тис. грн. чи майже в 27 разів. За 1 рік роботи підприємства цей ріст отриманий здебільшого за рахунок збільшення власних коштів: збільшення на 43,7 тис. грн. чи у 19 разів, у тому числі власних оборотних коштів – на 59,8 тис. грн. Позикові засоби зросли на 34,9 тис. грн. чи у 6 разів – це відбулося за рахунок збільшення кредиторської заборгованості на 27,4 тис. грн. (у 5,26 разу) і поточних зобов’язань – на 7,3 тис. грн. (у 9 разів). За другий рік роботи підприємство нарощувало пасиви вже здебільшого за рахунок позикових засобів підприємства (на 73,4 тис. грн. чи на 180,3%), в основному в результаті росту кредиторської заборгованості (збільшення на 75,8 тис. грн. чи 232,5%). У той же час частка власних засобів скоротилася на 5 %, при зростанні її абсолютній величині на 130,3% (на 59,8 тис. грн.). Треба зауважити, що підприємство в процесі діяльності не користувалося довгостроковими чи короткостроковими позиками. Однією з статей балансу у ТОВ “УкрМобіл”, що визиває занепокоєння, є кредиторська заборгованість за товари , роботи і послуги, що займає високу частку позикових засобів – від 89,7 і 80,1 відсотка у 2000 – 2001 роках до 95,0 % у 2002 році. До джерел коштів вона складала 65,0% у 2000 році, 37,6% у 2001 році і 49,3 % у 2002 році. Однак це свідчить не про фінансові труднощі, а характеризує специфіку діяльності підприємства, продукція якого надається йому з відстрочкою платежів. Таким чином, на підставі проведеного огляду балансу ТОВ “УкрМобіл” за 2000-2002 роки можна зробити висновок про задовільну роботу підприємства і постійне зростання обсягів діяльності. 3.2. Аналіз фінансових результатів, прибутку та рентабельності Провівши аналіз майна, є необхідним проведення аналізу фінансових результатів діяльності підприємства, так як саме кошти, отримані від реалізації продукції, формують власні фінансові ресурси підприємства. Різні сторони виробничої, збутової, постачальницької і фінансової діяльності будь-якого підприємства одержують закінчену грошову оцінку в системі показників фінансових результатів. Узагальнено найбільш важливі показники фінансових результатів діяльності підприємства представлені у формі №2 “Звіт про фінансові результати”. До них відносяться: прибуток ( збиток) від реалізації; прибуток (збиток) від іншої реалізації; доходи і витрати від позареалізаційних операцій; балансовий прибуток; оподатковуваний прибуток; чистий прибуток і ін. Показники фінансових результатів характеризують абсолютну ефективність господарювання підприємства. Найважливішими серед них є показники прибутку, що складає основу економічного розвитку підприємства. Для проведення вертикального і горизонтального аналізу розрахуємо таблицю 3.4, використовуючи даної звітності підприємства з форми №2. Таблиця 3.4 Аналіз прибутку підприємства ТОВ “УкрМобіл” у 1 півріччі 2001 – 2002 рр., тис. грн. Найменування показника За 1 півріччя 2001 року За 1 півріччя 2002 року Відхилення + / - % 1 2 3 4 5 1. Виручка від реалізації товарів, робіт послуг (за мінусом ПДВ, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів (В). 1 256,4 777,3 -479,1 -38,1 2.Собівартість реалізації товарів, продукції, робіт, послуг (С). 1 180,1 667,3 -512,8 -43,5 3. Матеріальні витрати (МВ). 5,2 1,0 -4,2 -80,8 4. Витрати на оплату праці і соціальні заходи (ПВ). 11,3 18,1 6,8 60,2 5. Інші витрати 0,5 2,6 2,1 420,0 6.Прибуток (збиток) від реалізації (Пр) 59,3 88,3 29,0 48,9 7.Інші операційні доходи (ІнОД). 10,9 0,1 -10,8 -99,1 8.Інші операційні витрати (ІнВ). 17,3 33,0 15,7 90,8 9.Прибуток (збиток) від фінансово- господарської діяльності (Пфгд). 52,9 55,4 2,5 4,7 10.Інші позареалізаційні доходи. 0,0 0,0 0,0 11. Інші позареалізаційні витрати (ПрВ). 0,0 0,0 0,0 12.Прибуток (збиток) звітного періоду (Пб). 52,9 55,4 2,5 4,7 13.Податок на прибуток (ПП). 12,6 10,4 -2,2 -17,5 14.Чистий прибуток (збиток) звітного періоду (Пн). 40,3 45,0 4,7 11,7 З таблиці видно, що чистий прибуток у 1 півріччі 2002 року збільшився в порівнянні з аналогічним періодом 2001 року на 4,7 тис. грн. чи на 11,7%. У 2001 році прибуток у порівнянні з 2000 роком різко підвищився на 39,5 тис. грн. (з 0,8 до 40,3 тис. грн.) чи в 50,6 разу. У такий спосіб намітилася позитивна тенденція зміни величини балансового прибутку. Збільшенню балансового прибутку сприяло збільшення прибутку від фінансово-господарської діяльності на 2,5 тис. грн. чи на 4,7%. На вищевказане збільшення вплинуло головним чином збільшення прибутку від реалізації продукції на 29,0 тис. грн. (з 59,3 до 88,3 тис. грн.) чи на 48,9 %. Крім того, незважаючи на зменшення виручки від реалізації продукції на 38,1 відсотка, собівартість зменшилася у більшому обсязі – на 43,5%, що і вплинуло на збільшення прибутку від фінансово- господарської діяльності підприємства з 52,9 до 55,4 тис. грн. чи на 4,7%. На збільшення чистого прибутку вплинуло і зниження податку на прибуток з 12,6 до 10,4 тис. грн. чи на 17,5%. У такий спосіб фактори, що зменшують чистий прибуток по сумі були перекриті дією факторів, що збільшують його, що в підсумку й обумовило зростання балансового прибутку в 2002 році в порівнянні з попереднім на 4,7 тис. грн. Показники рентабельності є відносними характеристиками фінансових результатів і ефективності діяльності підприємства. Вони характеризують відносну прибутковість підприємства, вимірювану у відсотках до витрат коштів чи капіталу з різних позицій. Рентабельність продукції (послуг) показує, скільки прибутку приходиться на одиницю реалізованої продукції. Ріст даного показника є наслідком росту цін при постійних витратах на виробництво реалізованої продукції (робіт, послуг) чи зниження витрат на виробництво при постійних цінах, тобто говоре про зниження попиту на послуги підприємства, а також більш швидким ростом цін чим витрат. Показник рентабельності продукції (послуг) містить у собі наступні показники: Рентабельність усієї реалізованої продукції (послуг), що представляє собою відношення прибутку від реалізації на виручку від її реалізації (без ПДВ); Загальна рентабельність, рівна відношенню балансового прибутку до виторгу від реалізації продукції (без ПДВ); Рентабельність продажів по чистому прибутку, обумовлена як відношення чистого прибутку до виторгу від реалізації (без ПДВ); Рентабельність окремих видів продукції (послуг). Відношення прибутку від реалізації даного виду послуг до продажної ціни. Розрахунок даних показників по ТОВ “УкрМобіл” представлений у таблиці 3.5. На основі розрахунків можна зробити наступні висновки. Показник рентабельності реалізованої продукції за аналізуємий період зріс з 7,9% у 2000 до 11,4% у 2002 році, тобто збільшився на 3,4 %. Це говорить про те, що в 1 півріччі 2002 року кожна 1 грн. реалізації приносила у середньому близько 11,4 коп. балансового прибутку. Треба відзначити зростання даного показника в порівнянні з 2001 роком, коли він складав 4,7% і упав за 2000 рік на 3,3%. Таблиця 3.5 Показники рентабельності продукції ТОВ “УкрМобіл” у 1 півріччі 2000 – 2002 рр. № п/п Показники За 1 півріччя 2001 року За 1 півріччя 2001 року За 1 півріччя 2002 року Відхилення + /- 2000 від 1999 2001 від 2000 1 2 3 4 5 6 7 1 1.Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг (без ПДВ, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів), тис. грн. 78,2 1 256,4 777,3 1 178,2 -479,1 2 2.Прибуток від реалізації, тис. грн. 6,2 59,4 88,3 53,2 28,9 3 3. Балансовий прибуток, тис. грн. 0,8 52,9 55,4 52,1 2,5 4 4. Чистий прибуток, тис. грн. 0,8 40,3 45,0 39,5 4,7 5 1.Рентабельність усієї реалізованої продукції, % 7,9 4,7 11,4 -3,2 6,6 6 2.Загальна рентабельність, % 1,0 4,2 7,1 3,2 2,9 7 3. Рентабельність продажів по чистому прибутку, % 1,0 3,2 5,8 2,2 2,6 Показник рентабельності продажів по чистого прибутку також зріс у 2002 році з 3,2 на початок до 5,8 на кінець періоду. Це свідчить про те, що попит на продукцію зріс. У такий спосіб у 2002 році на 1 грн. реалізованих послуг підприємство мало 5,8 коп. чистого прибутку. Відповідно зросла і загальна рентабельність - на 2,9% і склала до кінця 2002 року 7,1%. 2.Рентабельність вкладень підприємства. Рентабельність вкладень підприємства - це наступний показник рентабельності, що показує ефективність використання всього майна підприємства. Серед показників рентабельності підприємства виділяють 5 основних: 1.Загальна рентабельність вкладень, що показує яка частина балансового прибутку приходиться на 1 грн. майна підприємства, тобто наскільки ефективно воно використовується. 2.Рентабельність вкладень по чистому прибутку; 3.Рентабельність власних засобів, що дозволяє установити залежність між величиною інвестуємих власних ресурсів і розміром прибутку, отриманого від їх використання. 4.Рентабельність довгострокових фінансових вкладень, що показує ефективність вкладень підприємства в діяльність інших організацій. 5.Рентабельність довгострокового капіталу. Показує ефективність використання капіталу, вкладеного в діяльність даного підприємства на тривалий термін. Необхідна інформація для розрахунку представлена в таблиці 3.6. На основі даних показників розраховуються показники рентабельності вкладень. Таблиця 3.6 Показники для розрахунку рентабельності вкладень ТОВ “УкрМобіл” у 1 півріччі 2000 – 2002 рр. Показники 1 півр. 2000 1 півр. 2001 1 півр. 2002 Відхилення +\- 2001 от 2000 2002 от 2001 1 3 4 5 6 7 1.Прибуток балансовий, тис. грн. 0,8 52,9 55,4 52,1 2,5 2. Прибуток чистий, тис. грн. 0,8 40,3 45,0 39,5 4,7 3.Середньорічна вартість майна, тис. грн. 8,0 86,6 219,8 78,6 133,2 4. Власні кошти, тис. грн. 2,2 45,9 105,7 43,7 59,8 5.Довгострокові фінансові вкладення, тис. грн. - - - 6. Довгострокові позикові кошти, тис. грн. - - - 7.Загальна рентабельність вкладень, % 10,0 61,1 25,2 +51,1 -35,9 8.Рентабельність вкладень по чистому прибутку, % 10,0 46,5 20,5 +36,5 -26,0 9.Рентабельність власних засобів, % 36,4 87,8 42,6 +51,4 -45,2 10.Рентабельність довгострокових фінансових вкладень, % - - - - - Аналіз даних таблиці 3.6 дає можливість зробити висновок про те, що якщо за 2001 році усі показники рентабельності вкладень ТОВ “УкрМобіл” зросли в порівнянні з 2000 роком, то в 2002 році відбулася протилежна ситуація. Усі показники рентабельності вкладень зменшилися. Загальна рентабельність вкладень у 2001 році зросла з 10,0% у 2000 році до 61,1%, у 2002 році знизилася до 25,2%. Тобто на 1 грн. вартості майна підприємства за 1 півріччя звітного року приходилося 25,2 коп. балансового прибутку. Значення даного показника є нормальним і свідчить про достатньо ефективне використання активів підприємства в 2000 – 2002 рр. Рентабельність власних засобів також знаходиться на достатньому рівні, хоча на протязі 1 півріччя 2002 року упала з 87,8% до 42,6%, тобто в 2,2 рази, а в 2001 році збільшилася на 36,5% (в 4,6 рази). Динаміка цього показника за останні роки дозволяє зробити висновок про те, що інвестиції власних коштів дали достатньо добрий результат, а коливання цього показника свідчить про структурні зрушення у фінансуванні діяльності підприємства, яке в 2002 році здійснюється головним чином за рахунок позичених коштів, що зросли більш високими темпами, ніж власні. Внаслідок відсутності довгострокових позикових засобів і вкладень показники рентабельності довгострокового капіталу та фінансових вкладень не були визначені. У цілому можна відзначити, що всі показники рентабельності вкладень підприємства знаходяться на достатньому рівні, що говорить про ефективне вкладення коштів ТОВ “УкрМобіл”. 3.3. Аналіз фінансової стійкості На практиці застосовують різні методики аналізу фінансової стійкості. Проаналізуємо фінансову стійкість підприємства за допомогою відносних показників - коефіцієнтів, розрахованих в таблиці 3.7. Аналіз даних таблиці 3.7 дає можливість зробити висновки про стан кожного коефіцієнта і про фінансову стійкість підприємства в цілому. Коефіцієнт незалежності на ТОВ “УкрМобіл” на кінець 1 півріччя 2002 року складає 0,48, що майже наближається до норми, що рекомендується, отже, підприємство має власних засобів трохи менше, ніж позикових і що говорить про його відносну фінансову незалежність. Але потрібно відзначити зниження даного коефіцієнта в порівнянні з 2001 роком на 0,05, коли він складав 0,53 і цілком задовольняв нормативному значенню. Значення коефіцієнта співвідношення позикових і власних засобів свідчить, що на початку діяльності підприємство здійснювало фінансування власної діяльності головним чином за рахунок залучених коштів, що майже вдвічі перевищували власні. У подальшому періоді - 1 півріччі 2001 року – цей показник зріс до 1,13, що свідчить вже про переважне фінансування за рахунок власних джерел коштів, підприємство залучало на кожну 1 грн. власних засобів, вкладених в активи, 87 коп. позикових коштів. Протягом 1 півріччя 2002 року позикові кошти зросли до 1,08 грн. на кожну 1 грн. власних вкладень. Таблиця 3.7 Показники фінансової стійкості ТОВ “УкрМобіл” у 1 півр. 2000 – 2002 рр. № п/п Показники Нор-ма Пояснення На кінець 1 півр. 2000 р. На кінець 1 півр. 2001 р. На кінець 1 півр. 2002 р. Відхи-лення 2001 від 2000 Відхи-лення 2002 від 2001 1 Коефіцієнт незалежності (0,5 Показує частку власних засобів у загальній сумі коштів підприємства. 0,28 0,53 0,48 0,25 -0,05 2 Коефіцієнт співвідно-шення власних і позикових засобів. (1 Показує скільки позикових засобів залучало підприємство на 1 грн. вкладених в активи влас-них засобів 0,38 1,13 0,92 0,75 -0,21 3 Коефіцієнт довгостро-кового залучення позикових засобів. Показує скільки довго-строкових позик притяг-нуто для фінансування активів поряд із власними засобами - - - 4 Коефіцієнт маневреності власних засобів. (0,1 Характеризує ступінь мобільності використання власних засобів 0,36 0,79 0,82 0,43 0,03 5 Коефіцієнт забезпечення власними засобами. (0,1 Показує частку ВОК, придбаних за рахунок влас-них коштів. 0,36 0,79 0,82 0,43 0,03 6 Коефіцієнт реальної вартості ОЗ і матеріальних оборотних коштів у майні під-приємства. (0,5 Показує частку майна виробничого призначення (реальних активів) у загальній сумі майна підприємства. 0,19 0,24 0,59 -0,07 -0,02 7 Коефіцієнт реальної вартості ОЗ у майні під-приємства. 0,5 Показує питому вагу основних засобів у майні підприємства. 0,18 0,11 0,09 -0,07 -0,02 Тенденція збільшення позикових засобів може в майбутньому підсилити залежність підприємства від притягнутих коштів. На ТОВ “УкрМобіл” це виражається у випереджаючому зростанні кредиторської заборгованості у порівнянні з часткою власних засобів. Коефіцієнт маневреності власних засобів і коефіцієнт забезпеченості власними засобами на протязі усього аналізуємого періоду мали позитивне значення, що значно перевищувало нормативне, що свідчить про достатність у підприємства власних оборотних коштів. Протягом 2-х років дані показники зростали і у 1 півріччі 2002 року ці коефіцієнти придбали значення відповідно 0,82 і 0,82 при нормі не менш 0,1. Рівність цих показників пояснюється відсутністю у підприємства довгострокових зобов’язань на протязі усього аналізуємого періоду. Причому ця тенденція є тим більш позитивною, так як в абсолютному вираженні сума збільшення власних оборотних коштів була досить значною, і при продовженні даної тенденції підприємство буде мати подальшу можливість поліпшення фінансової автономності в майбутньому. Коефіцієнт реальної вартості основних і матеріальних оборотних коштів перевищив нормативне значення тільки на кінець 1 півріччя 2002 року (0,59 при нормі 0,5), постійно збільшуючись з 2000 року – з 0,19 до 0,24 у 2001 році. Це підвищення позитивно впливає на фінансове положення підприємства, тому що майно виробничого призначення склало 59% у майні підприємства. Коефіцієнт реальної вартості основних засобів на протязі усього аналізуємого періоду був менше нормативу, що пояснюється спеціфікою торгової діяльності підприємства, при якій більшість наявних коштів підприємство спрямовує в оборотні активи. Хоча цей відносний показник знижується, в абсолютному виразі основні засоби підприємства швидко зростають на протязі усього аналізуємого періоду – з 1,4 тис. грн. у 2000 році і 9,5 тис. грн. у 2001 році до 19,0 тис. грн. у 2002 році. Тепер необхідно провести оцінку платоспроможності і ліквідності підприємства. Ліквідність підприємства - це здатність повернути в термін отримані в кредит кошти, чи здатність оборотних коштів перетворюватися в готівку, необхідну для нормальної фінансово-господарської діяльності підприємства. Як правило, класичний аналіз і оцінка структури балансу організації проводиться на основі показників: коефіцієнта поточної ліквідності; коефіцієнта забезпеченості власними засобами; коефіцієнтів відновлення (утрати) платоспроможності. Щоб організація була визнана платоспроможною, значення цих коефіцієнтів повинні відповідати нормативним, зазначеним у таблиці 3.8. Зовнішньою ознакою неспроможності є призупинення поточних платежів, нездатності погашати зобов'язання кредиторам протягом 3-х місяців із дня настання термінів їхнього виконання. Проаналізуємо коефіцієнти ліквідності і платоспроможності та їх зміну. Для комплексної оцінки ліквідності балансу в цілому варто використовувати загальний показник ліквідності (коефіцієнт покриття). За допомогою даного показника здійснюється оцінка зміни фінансової ситуації в організації з погляду ліквідності. Даний показник застосовується також при виборі найбільш надійного партнера з декількох потенційних партнерів на основі звітності. Таблиця 3.8 Коефіцієнти платоспроможності і ліквідності ТОВ “УкрМобіл” у 1 півріччі 2000 – 2002 рр. № п/п Показники Норма Пояснення На кінець 1 півр. 2000 р. На кінець 1 півр. 2001 р. На кінець 1 півр. 2002 р. Відхи-лення 2001 від 2000 Відхи-лення 2002 від 2001 1 Коефіцієнт абсолютної ліквідності (0,2-0,7 Показує яку частину короткострокової заборгованості підприємство може реально погасити найближчим часом 0,14 0,59 0,31 0,45 -0,28 2 Коефіціент критичної оцінки (0,7 Відбиває прогно-зовані платіжні можливості за умови своєчасних розрахунків з дебіторами. 1,12 1,61 0,78 0,49 -0,83 3 Коефіціент швидкої ліквідності (l Показує платіжні можливості підприємства, не тільки за умови своєчасних розрахунків з дебіторами, але і продажем, у разі потреби, інших елементів матеріальних оборотних коштів 1,14 1,89 1,75 0,75 -0,14 4 Загальний поточний коефіцієнт покриття (2 Характеризує покриття зобов’язань усіма активами 1,38 2,13 1,93 0,75 -0,20 5 Частка оборотних коштів в активах >0,5 Характеризує загальну
забез-печеність підпри-ємства оборотними коштами. 0,83 0,89 0,91 0,06
-0,02

6 Коефіцієнт забезпе-ченості власними оборот. коштами (0,1 Характеризує
наявність власних оборотних коштів у підприємства, необхідних для його
фінансової стійкості. 1,0 0,66 0,41 -0,34 -0,25

Загальний поточний коефіцієнт покриття на кінець 1 півріччя 2002 року
досяг значення 1,93 при нормативному значенні більше 2,0 і скоротився
за звітний період на 0,2 з 2,13 у 1 півріччі 2001 року, що перевищувало
норматив. Однак незважаючи на деяке зниження, необхідно підкреслити, що
з 2000 року, коли цей показник мав значення у 1,38, відбулося його
значне зростання. Підприємство практично може покрити зобов’язання
своїми активами.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності на кінець 1 півріччя 2002 року склав
0,31, при його значенні за попередній період 0,59. Це значить, що
підприємство може негайно погасити за рахунок коштів і короткострокових
фінансових вкладень 31% (з необхідних 20%) короткострокових зобов’язань
підприємства. Цей показник у 1,5 рази вище нормативного, що не може не
викликати довіру до даної організації. Незважаючи на зниження у
порівнянні з попереднім періодом, треба відзначити зростання даного
показника з 2000 року більш ніж у 2,5 рази (з 0,14 до 0,31).

Значення коефіцієнта критичної оцінки з 1,61 у 1 півріччі 2001 року
зменшилося до 0,78 у 1 півріччі 2002 року, що не заважило залишитися
йому в межах нормативного значення, і перевищити його на 0,08. Тобто за
рахунок грошових коштів і дебіторської заборгованості, у випадку її
виплати, ТОВ “УкрМобіл” зможе погасити 78% зобов’язань.

Зниження цього показника як у порівнянні з 2001, так і 2000 роком, коли
воно склало 1,12, викликане зростанням кредиторської заборгованості
підприємства, однак у цілому отримані співвідношення можна вважати
задовільними на протязі усього аналізуємого періоду.

На ТОВ “УкрМобіл” коефіцієнт швидкої ліквідності на кінець 1 півріччя
2002 року дорівнює 1,75, при його значенні кінець 1 півріччя 2001 року
1,89, тобто відбулося незначне зниження цього показника (на 0,14). При
нормативному значенні більше 1 можна говорити про добрі платіжні
можливості підприємства щодо погашення зобов’язань за рахунок оборотних
активів. Це свідчить про достатню загальну забезпеченість підприємства
оборотними коштами (вище нормативного значення на протязі усього
аналізуємого періоду).

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами, необхідними для
його фінансової стійкості, у 2002 році склав 0,41, і перевищив
нормативне значення (0,1). Незважаючи на скорочення даного коефіцієнта в
порівнянні з 2001 роком, коли він складав 0,66 і 2000 роком (1,0), можна
сказати про постійну фінансову стійкість підприємства на протязі усього
аналізуємого періоду.

Останній з аналізуємих показників ліквідності – частка оборотних коштів
у активах – у 1 півріччі 2002 року досяг значення 0,91 при нормативному
значенні більше 0,5. Це свідчить про забезпеченість підприємства
оборотними коштами на рівні, вищому від нормативного.

Таким чином, можна сказати, що усі показники платоспроможності та
ліквідності ТОВ “УкрМобіл”, знаходяться на нормативному рівні, крім
того, у багатьох випадках спостерігається їхнє перевищення нормативу.
Тобто на протязі аналізуємого періоду підприємство є платоспроможним і
ліквідним.

Розділ 4. Розробка заходів щодо покращення фінансового стану
підприємства

Проведений у попередньому розділі аналіз являє собою комплексну оцінку
фінансового стану підприємства, шляхом аналізу структури активу і пасиву
балансу, аналізу показників ліквідності, рентабельності,
платоспроможності.

Деякі показники, що характеризують платоспроможність, знаходяться на
рівні нижче норми, що порозумівається, в основному, наявністю в
підприємства значної суми кредиторської заборгованості, що збільшилася в
1 півріччі 2002 року майже в 2,3 разу. Це говорить про те, що на
підприємстві не досить добре організоване керування кредиторською
заборгованістю, що її погашення відбувається занадто повільними темпами.
Для рішення сформованої ситуації, підприємству необхідно чітко
структурувати усі борги по термінах виплати і намагатися виплачувати їх
у порядку черговості.

Частка оборотних коштів у складі майна досить висока (44,7%). Не
дивлячись на це, підприємство відчуває потребу в оборотних коштах. Таке
положення на підприємстві склалося через заморожування значної частини
оборотних коштів у виді дебіторської заборгованості і матеріальних
запасів (76,2%).

Для рішення сформованої ситуації необхідно провести заходи щодо
оптимізації рівня товарних запасів та переглянути, у разі необхідності,
взаємовідносини з контрагентами підприємства, здійснювати оперативне
управління дебіторською заборгованістю в розрізі термінів.

Підприємству необхідно збільшувати економічну рентабельність. Домогтися
цього підприємство може або стримуючи ріст активів, або збільшуючи масу
прибутку, шляхом зниження собівартості; або необхідно прискорити
оборотність оборотних коштів, що також дасть збільшення маси прибутку.
Крім того, підприємство не використовує позикові кошти для регулювання
(підвищення) рентабельності, хоча така необхідність існує.

Проведений аналіз виявив, що цілеспрямованим плануванням прибутку і
продажів у ТОВ “УкрМобіл” займається бухгалтерія на вимогу керівництва.

Менеджмент повинний ретельно визначити сегменти ринку, які необхідно
завоювати, а також фактори, що впливають на прийняття клієнтами рішення
про покупку. Ринок повинний бути сегментований в умовах цих ключових
факторів. Необхідно визначити і старанно проаналізувати пріоритет
сегментів ринку і сучасної позиції компанії в кожному сегменті.

Що стосується факторів внутрішнього середовища, то для зниження витрат
необхідно провести інвентаризацію стану майна з метою виявлення активів
“низької” якості (залежалих запасів, дебіторської заборгованості
нереальної до стягнення), і уточнити реальну величину вартості майна.

Варто переглянути економічні відносини зі своїми контрагентами і
прискорити зменшення обсягів дебіторської заборгованості;

Так як фінансова політика аналізованого підприємства характеризується
нагромадженням запасів товарно-матеріальних цінностей, збільшенням
обсягу дебіторської заборгованості, то прибуток став основним джерелом
фінансування і покриття даного відволікання засобів.

У цьому складається причина дефіциту коштів.

Для підвищення платоспроможності підприємства необхідно прибуток,
отриманий від основної діяльності, направляти на збільшення найбільш
ліквідної частини оборотного капіталу, тобто коштів. Хоча цей крок може
розглядатися як неефективне використання ресурсів підприємства, але в
дійсній ситуації це необхідно. По-друге, зробити розрахунки по
визначенню оптимального запасу товарно-матеріальних цінностей, а
необґрунтовану суму запасів варто реалізувати чи використовувати, не
збільшуючи запасів у майбутньому періоді; у третіх, оптимізувати
відносини з покупцями і замовниками, тому що саме через те, що в
звітному періоді відбулося збільшення дебіторської заборгованості
підприємство не змогло розрахуватися з кредиторами.

Керівництву підприємства в майбутньому звітному періоді не слід
нарощувати запаси, а вільні кошти направити на погашення кредиторської
заборгованості, інакше існує імовірність зменшення рівня
платоспроможності.

Значний обсяг коштів підприємства відвернений у розрахунки. При цьому,
не зважаючи на зниження дебіторської заборгованості, її розмір
залишається досить високим.

Очевидно, що результатом цього стає дефіцит оборотних коштів, тому що
дебіторська заборгованість виступає як відволікання коштів з обороту, а
кредиторська навпаки.

Виходячи з викладеного, варто змінити політику в області продажів, з
метою збільшення оборотності і вивільнення коштів.

Аналітичні дані свідчать про те, що відбулося зниження темпів приросту
обсягів реалізації продукції у порівнянні з попереднім періодом, тому
підприємству варто впроваджувати більш широкий спектр мастильних
матеріалів, що надаються споживачам. Цьому сприятиме і зміна статусу
товариства з ділера Mobil – основного постачальника, на його
уповноваженого представника.

Цей захід, по-перше, сприяє до збільшення продуктивності праці,
по-друге, зниженню витрат, наслідком цих змін виступає реальна
можливість збільшення обсягів реалізації продукції і зниження
собівартості.

Аналіз фінансових коефіцієнтів дозволив виявити той факт, що в даний час
поточна платоспроможність підприємства у великому ступеню залежить від
надійності дебіторів. Тому працівникам підприємства варто чітко
відслідковувати терміни погашення дебіторської заборгованості, а за
результатами оцінки на виявлену прострочену чи таку, що має високу
імовірність не погашення заборгованості, створювати резерви по сумнівних
боргах.

Висновки

В теперешній час більшість українських підприємств не можна
характеризувати як стабільні та такі, що мають стійкий фінансовий стан.
Саме в такий час особливо гостро постає питання аналізу та дослідження
фінансового стану підприємства, пошуку нових підходів до цієї проблеми.
Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом
взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства,
визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і
характеризується системою показників, що відображають наявність,
розміщення і використання фінансових ресурсів.

Проведений в роботі аналіз являє собою комплексну оцінку фінансового
стану підприємства, шляхом аналізу структури активу і пасиву балансу,
аналізу показників ліквідності, рентабельності, платоспроможності.

Балансовий прибуток на ТОВ “УкрМобіл” у 1 півріччі 2002 року збільшився
в порівнянні з 2001 роком на 2,5 тис. грн. і склав 55,4 тис. грн. Його
збільшенню сприяло: збільшення прибутку від фінансово-господарської
діяльності на 2,5 тис. грн. чи на 4,7%, також зменшилася собівартість
реалізованих товарів – на 43,5%, вплинуло також і зниження податку на
прибуток з 12,6 до 10,4 тис. грн. чи на 17,5%. Зниженню балансового
прибутку сприяло зменшення виручки від реалізації продукції на 38,1
відсотка.

У такий спосіб фактори, що зменшують балансовий прибуток по сумі були
перекриті дією тих факторів, що її збільшують, що в підсумку й
обумовило зростання балансового прибутку в звітному році в порівнянні з
попереднім.

Що стосується зміни рентабельності підприємства, то показник
рентабельності реалізованої продукції за аналізуємий період зріс з 7,9%
у 2000 до 11,4% у 2002 році, тобто збільшився на 3,4 %. Це говорить про
те, що в 1 півріччі 2002 року кожна 1 грн. реалізації приносила у
середньому близько 11,4 коп. балансового прибутку. Треба відзначити
зростання даного показника в порівнянні з 2001 роком, коли він складав
4,7% і упав за 2000 рік на 3,3%.

Показник рентабельності продажів по чистого прибутку також зріс у 2002
році з 3,2 на початок до 5,8 на кінець періоду. Це свідчить про те, що
попит на продукцію зріс. У такий спосіб у 2002 році на 1 грн.
реалізованих послуг підприємство мало 5,8 коп. чистого прибутку.

Відповідно зросла і загальна рентабельність – на 2,9% і склала до кінця
2002 року 7,1%. Однак усі показники рентабельності вкладень товариства
зменшилися.

Так, загальна рентабельність вкладень у 2001 році зросла з 10,0% у 2000
році до 61,1%, у 2002 році знизилася до 25,2%. Тобто на 1 грн. вартості
майна підприємства за 1 півріччя звітного року приходилося 25,2 коп.
балансового прибутку. Значення даного показника є нормальним і свідчить
про достатньо ефективне використання активів підприємства в 2000 – 2002
рр. Рентабельність власних засобів також знаходиться на достатньому
рівні, хоча на протязі 1 півріччя 2002 року упала з 87,8% до 42,6%,
тобто в 2,2 рази, а в 2001 році збільшилася на 36,5% (в 4,6 рази).
Коливання цього показника свідчать про структурні зрушення у
фінансуванні діяльності підприємства, яке в 2002 році здійснюється
головним чином за рахунок позичених коштів, що зросли більш високими
темпами, ніж власні.

Деякі показники, що характеризують платоспроможність, знаходяться на
рівні нижче норми, що порозумівається, в основному, наявністю в
підприємства значної суми кредиторської заборгованості, що збільшилася в
1 півріччі 2002 року майже в 2,3 разу. Це говорить про те, що на
підприємстві не досить добре організоване керування кредиторською
заборгованістю, що її погашення відбувається занадто повільними темпами.
Для рішення сформованої ситуації, підприємству необхідно чітко
структурувати усі борги по термінах виплати і намагатися виплачувати їх
у порядку черговості.

Основними “больовими” точками у діяльності товариства “УкрМобіл” є стан
розрахунків – дебіторської і кредиторської заборгованості. Тому
необхідно чітко відслідковувати терміни погашення заборгованості, а за
результатами оцінки на виявлену прострочену чи таку, що має високу
імовірність не погашення заборгованості, створювати резерви по сумнівних
боргах.

Для правильного планування доходів і витрат, фінансових показників і
прибутку підприємств в даний час все більшого значення набувають
спеціалізовані комп’ютеризовані системи оперативного і фінансового
обліку. Їх застосування в діяльності товариства значно спростить процеси
планування, використання і контролю за фінансовими ресурcами.

До того ж автоматизація управлінської діяльності, зокрема фінансової, є
запорукою підвищення якості управління взагалі, що позитивним чином
впливає на відповідний внутрішній фактор збільшення прибутку.

Для надання високоякісних і конкурентноспроможних послуг не досить
продавати новітні мастильні матеріали, необхідно розширювати збутову
мережу, підсилити рекламну та маркетингову діяльність, засновувати
філіали у регіонах. Звичайно, на всі ці цілі одночасно у підприємства
буде недостатньо коштів, тому з метою одержання максимальної віддачі
підприємству рекомендується в розумних межах, у разі наявності такої
можливості, здійснити залучення кредитних ресурсів.

Список використаної літератури

Закон України “Про бухгалтерську та фінансову звітність в Україні” Від
16.07.1999 року.

Антикризисное управление: от банкротства – к финансовому оздоровлению //
Под ред. П. Иванова. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1995.

Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. – М.:
Финансы и статистика, 1993.

Галушко О.С. Від констатації фінансового стану до управління фінансами
підприємства. // Фінанси України. – №5. – 1999.

Дефліз Ф., Дженік Г. та ін. Аудіт Монтгомері.-М., 1997.

Економічний аналіз господарської діяльності /Іващенко В.І., Болюк М.А. –
К.: ЗАТ “Нічлава”, 1999.-204с.

Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: Навч. посіб.
-К.:”3нання”-Прес., 2000.-207 с.

Ковалев В. В. Финансовый анализ: управление капиталом, выбор инвестиций,
анализ отчетности. – М.: Финансы и статистика, 1999.-432 с.

Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств.-К.,
2001.

Мазаракі А.А., Ліпоненко Л.О., Ушакова Н.М. Економіка торгівельного
підприємства.-К, 1999.

Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану
підприємства: Навч. посібник.-К.: КНЕУ, 1999. – 132 с.

Назарова К.О. Вплив маркетингу на фінансові результати діяльності
підприємств. // Фінанси України. – №12. – 2001.

Олейник А. И. и др. Бухгалтерский учёт и финансовый анализ / А. И.
Олейник , С. И. Юрьева, Л. И. Рыбальченко – X.: ОКО, 1996 – 704 с.

Пастухова В. Стратегічний підхід в управлінні підприємством. //
Економіка України. – №5. – 1999.

Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд.,
перераб. и доп. – Минск.: ООО «Новое знание», 1999.

Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика фінансового аналіза.-М, 2001.

PAGE

PAGE 2

Високий матеріально-технічний, технологічний, кадровий потенціал

Конкурентноздатність продукції

Стійкість

Надійність економічних зв(язків

Ефективність фінансових операцій

Ритмічність кругообігу коштів

Стале положення на товарному ринку

Рентабельність власного капіталу

Рентабельність продукції

Показники ефективності

Коефіцієнт забезпечення власними засобами

Коефіцієнт маневреності

Коефіцієнт фінансової стійкості

Коефіцієнт фінансової незалежності

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Коефіцієнт покриття

Коефіцієнт швидкої ліквідності

Коефіцієнт загальної ліквідності

Показники рентабельності та прибутковості

Показники фінансової стійкості

Коефіцієнти платоспроможності

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020