.

Теорія ринків ресурсів (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
686 6799
Скачать документ

Реферат на тему:

Теорія ринків ресурсів

1. Особливості формування попиту на фактори виробництва

Ринки ресурсів, як і всі інші, регулюються силами попиту і пропонування.
Попит фірми на фактори виробництва має спільні риси для всіх видів
ресурсів, тоді як пропонування кожного з ресурсів має свої специфічні
особливості. Закон попиту так само справедливий для ринку ресурсів, як
для ринку готової продукції: чим вищою є ціна ресурсу, тим меншим за
інших рівних умов буде обсяг попиту на нього. 

Проте формування попиту на ресурси зазнає впливу багатьох специфічних
факторів, пов’язаних насамперед з похідним характером попиту. Попит на
ресурси залежить від: 

§ попиту на готову продукцію; 

§ технології, яку фірма обирає для виробництва продукції; 

§ співвідношення продуктивності і ціни ресурсу. 

Ці чинники впливають на формування кривої попиту на фактори виробництва
не тільки фірми, але й галузі, а також економіки в цілому.

У короткостроковому періоді, коли змінним є лише один ресурс і дія
закону спадної віддачі зумовлює спадання продуктивності додаткових
одиниць ресурсу, перед фірмою постає проблема визначення оптимальної
кількості покупок фактора виробництва з метою максимізації чистої
вигоди.

Чиста вигода покупця визначається як різниця між цінністю покупки і
видатками на неї : . Оскільки згідно закону спадної граничної корисності
кожна додатково придбана одиниця товару має для покупця все меншу
цінність, він буде нарощувати чисту вигоду від збільшення кількості
покупок доти, доки приріст чистої вигоди не зменшиться до нуля.

Якщо приріст чистої вигоди від додаткової одиниці покупок (гранична
вигода): ; приріст цінності додаткової одиниці товару (гранична
цінність): ; приріст видатків на покупку додаткової одиниці товару
(граничні видатки), то; 

Загальне правило максимізації вигоди для покупця полягає у тому, що
чиста вигода максимізується, коли гранична цінність покупки стає рівною
граничним видаткам: .

Гранична цінність покупки одиниці ресурсу вимірюється показником
граничної доходності ресурсу, величина якого залежить від двох змінних:
граничної продуктивності змінного ресурсу і граничного виторгу від
продажу готової продукції, створеної додатковою одиницею ресурсу . 

Гранична доходність ресурсу – це грошовий вираз граничної продуктивності
змінного фактора виробництва: або , де – приріст сукупного виторгу від
продажу продукції, виробленої додатковою одиницею ресурсу .

Для конкурентної фірми, у якої граничний виторг співпадає з ціною
продукції ,

гранична доходність ресурсу визначається як: і називається цінністю
граничного продукту : .

Граничні видатки фірми на ресурс – це зміна видатків на ресурс внаслідок
купівлі ще однієї одиниці ресурсу, або додаткові видатки на залучення у
виробництво додаткової одиниці ресурсу: .

Якщо будь-яка фірма купує ресурс на конкурентному ринку ресурсів, де
ціна є величиною сталою, то граничні видатки на ресурс співпадають з
середніми видатками і з ціною ресурсу: .

Правило оптимального використання ресурсів: прибуток будь-якої фірми
буде максимізуватись за умови, що гранична доходність ресурсу буде
рівною граничним видаткам на ресурс, або його ціні: , або . 

Фірма постійно порівнює граничну доходність ресурсу з граничними
видатками на нього (ціною ресурсу) і розширює попит на ресурс, доки
гранична доходність ресурсу перевищує граничні видатки (ціну). 

Внаслідок дії закону спадної віддачі, гранична доходність кожної
додаткової одиниці ресурсу спадає. Тому фірма розширює купівлю ресурсу
до обсягу, за якого гранична доходність останньої з куплених одиниць
зменшується до рівня ринкової ціни ресурсу. 

Попит фірми на ресурс відображає множина співвідношень граничної
доходності ресурсу і його кількості. Рис. 11.1 представляє криві попиту
на працю досконалого конкурента та монополіста на ринку готової
продукції . Кожна точка на кривих попиту фірми на працю показує
кількість праці, яку купувала б фірма за кожної можливої ціни (граничної
доходності). Крива попиту має від’ємний нахил: чим нижчою буде гранична
доходність (і ціна), тим більша кількість ресурсу буде придбана фірмою
для розширення виробництва до рівня, який забезпечить максимізацію
прибутку.

У конкурентної фірми спадає лише через зменшення граничної
продуктивності фактора, а у недосконалого конкурента знижується з двох
причин: через зменшення граничної продуктивності фактора виробництва, а
також через падіння ціни на продукцію за зростання випуску. Крива
монополіста спадає більш стрімко, ніж конкурентної фірми. Отже, попит на
ресурс недосконалого конкурента менш еластичний, ніж попит конкурентного
виробника. Криві граничної доходності на рис. 11.1 показують, що за
погодинної ставки заробітної плати w=10 грн. конкурентна фірма найме
двох робітників, а монополіст – лише одного, за w=6 грн. конкурентна
фірма найме чотирьох робітників, а монополіст – лише двох.

Чутливість виробників до зміни ціни змінного ресурсу, тобто цінову
еластичність попиту на ресурс визначають наступні детермінанти: 

i

i

4

6

r

t

e

e

i

6

t

e

uuuuuuuuuuiiaaaaaaaaaUII

F3/4FzQ,SoooooooooeeYYYYYYYYYYNYe

гранична продуктивність спадає повільно, то гранична доходність
ресурсу, отже, і попит на ресурс, буде знижуватись повільно, матиме
тенденцію до високої еластичності, і навпаки;

§ здатність ресурсів до взаємозаміни: чим більше замінників має ресурс,
тим більш еластичним є попит на нього;

§ еластичність попиту на готову продукцію: чим вища еластичність попиту
на готову продукцію, тим більш еластичним є попит на ресурс, і навпаки;

§ питома вага видатків на ресурс в сукупних видатках фірми: якщо видатки
на ресурс становлять значну частку сукупних видатків фірми, попит на
нього буде більш еластичним, і навпаки.

Зміни у попиті фірми на ресурс і відповідне зміщення всієї кривої попиту
визначають наступні детермінанти: 

§ зміна попиту на готову продукцію – впливає на через залежну від
споживчого попиту ціну готової продукції фірми ;

§ зміна продуктивності ресурсу впливає на MRP внаслідок зміни MP;

§ зміна цін інших ресурсів має різні наслідки для взаємозамінних і
взаємодоповнюваних ресурсів. 

Якщо ресурси взаємозамінні, то зміна ціни одного з ресурсів викликає два
ефекти: ефект заміни зменшує попит на відносно дорожчий ресурс, ефект
обсягу випуску збільшує попит на обидва ресурси при зниженні ціни одного
з них. Сукупна дія цих ефектів визначає кінцевий вплив на зміну попиту,
напрямок зміщення кривої попиту на ресурс. Якщо ресурси є
взаємодоповнювачами, то зміна ціни одного з ресурсів не викликає ефекту
заміни, діє лише ефект обсягу випуску, який спричиняє різноспрямовані
зміни у попиті на один ресурс відносно зміни ціни іншого ресурсу. 

Ринковий попит на ресурс в умовах досконало конкурентного ринку
представляє собою суму обсягів попиту всіх галузей, де використовують
даний ресурс, за кожної можливої ціни ресурсу. Але галузевий попит на
ресурс не є простою сумою попиту окремих фірм. Крива попиту для кожної
конкурентної фірми будується за припущення про незмінність ціни готової
продукції. Крива галузевого попиту на ресурс (рис. 11.2) повинна
враховувати можливі зміни у попиті всіх фірм, пов’язані зі зміною ціни
готової продукції. 

Припустимо, що галузь спочатку знаходилась у стані рівноваги в точці ,
ціна ресурсу становила . Ціна готової продукції . За незмінності ціни
готової продукції крива попиту кожної фірми на змінний ресурс співпадає
з кривою граничної доходності ресурсу. Підсумувавши обсяги попиту всіх
фірм галузі, одержимо криву . Але вона не є дійсною кривою галузевого
попиту на ресурс, тому що одержана з припущення про незмінність ціни
готової продукції. Нехай ціна ресурсу впала до рівня . За інших рівних
умов фірмам вигідно збільшити обсяги попиту на ресурс, рівновага
зміщується в точку вниз по умовній кривій . Всі фірми розширюють
виробництво, в результаті чого ціна готової продукції падає нижче . Це в
свою чергу зменшує граничну доходність фактора. Крива зміщується ліворуч
у положення , точкою нової рівноваги стане на кривій . Вона вже
відображає зміну ціни готової продукції, тому належить до кривої
галузевого попиту. З’єднавши точку початкової рівноваги з точкою нової
рівноваги , одержуємо криву галузевого попиту на ресурс . Крива
галузевого попиту більш стрімка, ніж галузеві криві граничної доходності
та , побудовані за припущення про незмінність цін готової продукції,
тобто галузевий попит на ресурс менш еластичний. Це означає, що зі
зниженням ціни ресурсу кожна фірма розширила обсяги залучення ресурсу і
випуску продукції, але на меншу величину, ніж планувалося.

Таким же методом можна визначити криві попиту всіх галузей економіки, де
застосовується даний ресурс. Додавши обсяги попиту на ресурс всіх
галузей за кожної можливої ціни, одержимо сукупний ринковий попит на
ресурс. 

В умовах монополії попит фірми на ресурс є галузевим попитом. 

У довгостроковому періоді фірми можуть змінювати обсяги всіх
використовуваних ресурсів, тому довгостроковий попит фірми на ресурс є
більш еластичним, ніж короткостроковий. 

У пошуку оптимальної комбінації вхідних ресурсів фірми повинні
розв’язати дві взаємопов’язані проблеми: знайти таке співвідношення
вхідних ресурсів, яке дозволило б виробляти заданий обсяг продукції з
найменшими витратами; знайти таке співвідношення ресурсів, яке дозволило
б одержати максимальний прибуток. 

Основне правило мінімізації видатків на заданий обсяг продукції:
мінімальні витрати на будь-який обсяг фірма забезпечує за такого
співвідношення ресурсів, для якого відношення граничних продуктивностей
ресурсів до їхніх цін є однаковим для всіх видів ресурсів: . 

Існує багато рівнів виробництва, для яких можна мінімізувати витрати,
але лише один з них дозволяє максимізувати прибуток. Для його визначення
фірма застосовує правило оптимального використання ресурсів: 

У загальному вигляді це правило називається правилом оптимального
співвідношення ресурсів: . 

За цієї умови фірма досягає максимально можливої величини прибутку з
мінімальними витратами.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020