.

Ринок праці (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2043 18593
Скачать документ

тема: Ринок праці

1. Характеристика та особливості ринку праці.

2. Індивідуальні попит і пропозиція праці в умовах повної конкуренції.

3. Попит, пропозиція і рівновага на конкурентному ринку.

4. Ринки праці з неповною конкуренцією.

1. Ринок праці – ринок одного з факторів виробництва, де
домогосподарства в ролі найманих робітників пропонують свою працю, а
фірми – виробники товарів та послуг (працедавці) – потребують її. На
ринку праці встановлюється ціна праці – ставка заробітної плати – та
обсяг використання праці.

Праця (або послуги праці) – один з основних факторів виробництва,
власниками якого є домогосподарства; це фізичні і розумові здібності
людей, що можуть бути використані у виробництві благ.

Унікальність праці як виробничого фактора полягає в тому, що послуги
праці неможливо відокремити від робітника. Але через те, що об’єктом
купівлі-продажу є лише послуги праці робітника, а не сам робітник, поряд
із ціною праці не менше важать умови праці, які визначаються трудовими
угодами і чинним законодавством.

Обсяг використання праці вимірюються у годинах роботи протягом певного
періоду (отже, праця – це потокова величина). Запаси праці в економіці
вимірюються показником робоча сила: це працездатне населення, тобто
кількість людей, які досягли певного віку (в Україні 16 років) і
працюють або хоча й не мають роботи, то шукають її чи очікують, що їм
запропонують роботу.

Працедавець – це фірма, яка, виходячи із попиту на свою продукцію,
утворює вторинний попит на працю та надає можливість найманим робітникам
працювати та отримувати заробітну плату.

2. Особливість конкурентного ринку праці як ринку фактора виробництва
полягає у припущенні щодо абсолютної мобільності праці – здатності
робітників необмежено переміщувати послуги своєї праці від однієї фірми
до іншої в межах національної економіки і незалежно від спеціалізації
ринків праці. Мобільність праці є аналогом умови вільного входження та
виходу фірми на ринок. Однорідність праці полягає в тому, що працедавці
не розрізняють послуги праці, які можуть надаватися різними робітниками;
різні кваліфікація, досвід робітників не беруться до уваги на повністю
конкурентному ринку.

Фірма визначає попит на працю, входячи із співставлення вигод від
використання праці з її вартістю. Зокрема, при аналізі доцільності
збільшення використання обсягів праці на одиницю порівнюють додаткові
вигоди із додатковою вартістю. Додаткові вигоди, тобто граничний продукт
в грошовому виразі (ГПГВl) – це додаткова виручка, яка виникне від
продажу додаткової одиниці продукції, що вироблена завдяки використанню
додаткової одиниці праці.

Пропозиція праці – співвідношення між ставкою заробітної плати та
обсягом праці, який власник цього ресурсу (домогосподарство) бажає та
може запропонувати працедавцям на ринку за інших незмінних умов.

В основі індивідуальної пропозиції праці є раціональним вибір між
цінністю благ, які міг би придбати найманий робітник за рахунок доходу,
що утворився від продажу праці, та цінністю відпочинку для цього
індивіда.

Якщо вважати, що доход і відпочинок – нормальні блага, тоді при
збільшенні споживання кожного з них корисність для індивіда теж зростає.

Характерною також є гранична норма заміщення доходу відпочинком, яка
показує від скількох доларів добового доходу міг би відмовитись індивід
при збільшенні добового відпочинку на годину за умови незмінності
корисності.

Якщо припустити, що єдиним джерелом доходу індивіда є заробітна плата із
годинною ставкою Х, а У – добовий обсяг праці в годинах, то добовий
доход складатиме: І=Х*У.

Цей доход може коливатись від нуля (коли У=0, людина лише відпочиває) до
І=24*Х – ця величина, що передбачає цілодобову працю, є звичайно,
гіпотетичною. Всі можливі сполучення добового доходу і годин відпочинку
відповідають точкам, що утворюють лінію, яка є аналогом бюджетного
обмеження споживача. Нахил бюджетного обмеження дорівнює годинній ставці
заробітної плати Х, яка є альтернативною вартістю години відпочинку.

Таким чином, завдання раціонального вибору індивіда полягає у
знаходженні такого поділу часу між працею і відпочинком, який дає змогу
максимізувати корисність індивіда при певному добовому доході, тобто
І=Х*У.

При підвищенні ставки заробітної плати вибір між доходом і відпочинком
може змінитися у будь-якому напрямку в залежності від того, який з двох
ефектів переважатиме – ефект доходу чи ефект заміщення.

Ефект доходу виникає при підвищенні добробуту (реального доходу) при
зростанні ставки заробітної плати (це спонукає працювати менше), ефект
заміщення – за рахунок підвищення альтернативної вартості години
відпочинку (що стимулює скорочення відпочинку і збільшення робочого
часу).

Визначення обсягів праці, які людина готова запропонувати при кожному
окремому рівні заробітної плати, дає змогу побудувати криву
індивідуальної пропозиції праці (рис. 1).

Це ілюструє поведінку типового індивіда і не виключає іншої реакції на
підвищення ставок зарплати. Крива пропозиції, яка відображена на
рисунку, має також типову назву – крива пропозиції, що відхилена назад.

Слід зазначити, що ми не розглядаємо пропозиції праці при наднизьких
ставках заробітної плати, які не забезпечують прожитковий мінімум за
нормальної тривалості робочого дня.

3. Ринкова пропозиція праці складається із суми всіх індивідуальних
пропозицій праці домогосподарств. Якщо є криві індивідуальної
пропозиції, то криву ринкової пропозиції можна утворити шляхом
горизонтального підсумовування індивідуальних кривих; тобто для кожного
рівня ставки заробітної плати треба підсумовувати індивідуальні обсяги
пропозиції праці, що дасть ринковий обсяг пропозиції праці для цієї
ставки. Ринкова крива пропозиції має традиційний вигляд кривої
пропозиції з нахилом угору і може бути без відхилення назад. Це
пояснюється тим, що при поєднанні індивідуальних кривих пропозицій
відхилення назад нівелюється, адже ефекти доходу і заміщення, які
визначають ці відхилення, поєднуються для кожної людини індивідуально.
До того ж можливе скорочення обсягу пропозиції з боку тих, хто вже
перебуває на ринку праці, може бути компенсоване за рахунок появи на
цьому ринку нових працівників з інших ринків праці.

Чинниками, що впливають на пропозиції певного виду праці, є умови праці
в цій галузі, умови праці та рівень оплати її на інших ринках, загальна
чисельність працездатного населення (робоча сила).

Сума попиту на працю всіх фірм визначає ринковий попит на працю.

Попит характеризується такими чинниками, як ринковий попит на кінцеву
продукцію, технологія виробництва, і, відповідно, продуктивність праці,
рівень цін на інші фактори, які можуть бути замінниками або
доповнювачами для фактора праці, рівень податків.

Еластичність ринкового попиту на працю визначається зміною обсягу попиту
на працю у процентах в результаті збільшення ставки заробітної плати на
один відсоток.

Еластичність попиту залежить від таких чинників:

інтенсивність використання праці у виробничому процесі (еластичність
вища при більшій частці праці у процесі виробництва порівняно з іншими
факторами, ніж при меншій частці);

швидкість спадання граничного продукту праці (еластичність вища при
меншій швидкості спадання);

можливості заміщення факторів (у ДП – чим легше інший фактор замінює
працю, тим вища еластичність попиту на працю).

Якщо на ринку праці відомі і попит і пропозиція, тоді стан рівноваги
визначається так само, як для ринків готової продукції, за умови балансу
обсягів попиту і пропозиції праці. Стан рівноваги змінюється при змінах
нецінових чинників попиту і пропозиції.

4. Різноманітні ситуації на ринку праці виникають при монополізації
ринку праці представниками попиту чи пропозиції або в разі монополізації
ринку готової продукції з боку фірми-працедавця. Розглянемо чотири різні
ситуації:

А. Якщо фірма, яка використовує фактор виробництва є монополістом на
ринку готової продукції, тоді гранична виручка фірми буде меншою за ціну
продукції. Це призводить до недовикористання виробничого ресурсу.
Фірма-монополіст наймає менше праці, ніж конкурентна фірма, при тій
самій ставці заробітної плати.

Б. Ситуація, коли на ринку присутній єдиний покупець товару чи фактору
виробництва, називається монопсонією. На ринку праці монопсоніст буде
мати справу безпосередньо з кривою ринкової пропозиції праці з нахилом
угору, тому що інших споживачів цього фактора немає. Пропозиція праці
для фірми визначається середньою вартістю фактора виробництва.

Через те, що кожна нова одиниця праці, яка буде залучатися на цей ринок,
потребує вищої ставки заробітної плати, при кожному обсязі праці
гранична вартість праці буде перевищувати середню вартість.

Фірма-монопсоніст має можливість платити менше за рахунок своєї ринкової
влади на ринку праці.

Слід підкреслити, що у випадку Б ми розглядаємо фірму, яка є
конкурентною на ринку готової продукції і монополістом на ринку праці,
тоді як у випадку А – фірму, яка є монополістом на ринку готової
продукції і конкурентною на ринку праці.

В. Ситуація, коли на ринку праці діє продавець-монополіст, аналогічна до
ситуації коли на ринку готової продукції діє монополія. Найчастіше
монополістами на ринку праці є профспілки – професійні об’єднання
найманих працівників. На окремих, вузькоспеціалізованих ринках праці
(спорт, мистецтво) монополістами можуть бути люди з унікальними
природними здібностями.

Наявність ринкової влади дозволяє монополістові нав’язати споживачам
фактора вищу ставку заробітної плати порівняно із конкурентним ринком;
однак це досягається скороченням обсягу праці порівняно із конкурентним
ринком, тобто загрожує безробіттям. Профспілка може визначати будь-який
рівень зарплати та відповідну кількість пропозиції праці.

Якщо на ринку праці діє одна профспілка, яка об’єднує значну частину
працівників, але не всіх, тоді досягнення вищого рівня оплати праці
членів профспілки може привести до втрати роботи незалежними найманими
працівниками.

Г. Ринкова структура, в якій на ринку з боку попиту діє монопсоніст, а з
боку пропозиції – монополіст, має назву двостороння монополія.

Зазначимо, що для продавця-монополіста крива пропозиції не визначена,
так як він старається за рахунок ринкової влади продати товар дорожче.
Так само покупець-монопсоніст намагається купувати товар якомога
дешевше. Отже, на ринку виникає конфліктна ситуація, яка може
різноманітно моделюватися. Між покупцем і продавцем в даному випадку
можливі компромісні угоди. Можливі поступки кожної із сторін
визначаються різними чинниками, зокрема еластичністю попиту і
пропозиції. Слід зазначити, що компромісні угоди наближають ринок до
стану конкурентної рівноваги, тобто підвищують ефективність ринку.

Розглянемо приклад по ситуації Г. Фірма готова найняти 20 робітників за
плату 10 дол., але профспілка вимагає від фірми найняти 25 робітників,
кожен з яких одержував би 19 дол. В результаті, все вирішиться від
укладання угоди між сторонами. Якщо профспілка реально загрожуватиме
страйком, то вона може наблизити рівень заробітної плати до 19 дол. Якщо
ж фірма може найняти робітників, що не входять до профспілки, то
зарплата наближатиметься до рівня 10 дол. якщо ж загрози обох сторін
однаково правдоподібні, то результатом даної угоди може бути рівень
заробітної плати, наближений до конкурентного, тобто близько 15 дол.

Де, Х – відповідно, годинна ставка зарплати, У – добовий обсяг праці в
годинах.

Х

Емпіричні дослідження свідчать, що, за невисоких ставок заробітної
плати, при зростанні ставки людина починає працювати, тобто переважає
ефект заміщення. За вищих ставок, коли обсяг праці сягає значних
величин, подальше підвищення ставки призводить до вибору на користь
більшого відпочинку і скорочення обсягу пропозиції праці, тобто
переважає ефект доходу.

У

У

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020