.

Середовище міжнародного маркетингу (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
3 7040
Скачать документ

Реферат

на тему:

Середовище міжнародного маркетингу

Вихід підприємства, фірми на зовнішній ринок неможливий без
попереднього вивчення міжнародного маркетингового середовища, усієї
сукупності факторів, від яких залежатиме ефективне функціонування фірми
у зарубіжній країні.

Найбільш значущими в аналізі міжнародного середовища маркетингової
діяльності є дослідження політичних, правових, економічних,
соціально-культурних умов і обставин, що склалися на потенційному ринку,
та пов’язаних з цим ризиків.

Аналіз політичного середовища передбачає вивчення таких політичних
аспектів життєдіяльності суспільства, як політична система і політична
стабільність, рівень впливу національних урядів на економічні процеси,
політико-економічні пріоритети, законодавчі акти у сфері економіки тощо.

При вирішенні питання про можливість укладення комерційних угод з тією
чи іншою країною найважливішою є оцінка торгово-політичних умов, серед
яких особлива увага надається таким:

? наявність і зміст міжурядових торговельних угод; система державного
регулювання зовнішньої торгівлі, а саме: закони і розпорядження, що
забороняють або обмежують увезення певних товарів у дану країну;
необхідність і порядок одержання експортно-імпортних ліцензій та ін.;

? рівень митного обкладення товару, спосіб нарахування мита, режим, під
який підпадає конкретний товар, внутрішні митні збори і податки,
наявність у країні експорту “вільних зон” чи, навпаки, — активна
політика протекціонізму;

? участь країни—потенційного партнера в економічних угрупуваннях та їх
вплив на режим увезення конкретного товару;

? валютне законодавство країни, а саме: порядок отримання імпортером
іноземної валюти, контроль за переведенням прибутків, конвертованість
валюти, режим кредитування;

? обмеження і вимоги санітарно-ветеринарного порядку тощо.

При вивченні політичного середовища міжнародного маркетингу окремо
визначається геополітичне становище країн-партнерів, тобто ставлення до
інших держав, які впливають на їх розвиток, місце серед держав і в
системі міжнародних зв’язків. Геополітичне становище містить такі
елементи:

? топополітичне становище — це становище держави у світі, її місце в
міжнародних політичних і економічних зв’язках;

? морфополітичне становище — це становище відносно державних кордонів,
найближчого оточення держави, яке сприяє або запобігає
політико-економічним зв’язкам з іншими країнами;

? фізіополітичне становище — це становище природних умов і ресурсів
країни відносно природних багатств інших держав.

Правове середовище міжнародного маркетингу складається із законів,
постанов, угод, які функціонують на різних рівнях і забезпечують
успішний і ефективний бізнес з визнанням інтересів кожної
країни-партнера в рамках правових норм.

До основних правових сфер під кутом зору міжнародного маркетингу-
належать:

? законодавство, що регулює правовий стан і діяльність фірм, у тому
числі іноземних;

? законодавство, що передбачає захист промислової власності, патентів,
торгових марок, авторських прав;

? закони з питань страхування і перевезень різними видами транспорту;

? загальноприйняті в країні імпорту способи вирішення судових суперечок
з міжнародних комерційних угод;

? загальносуспільна законодавча база, у тому числі захист життя і
здоров’я громадян;

? підходи до ціноутворення та податкове законодавство тощо.

Економічне середовище країни — засвідчує існуючі і потенційні можливості
споживання товарів та послуг.

Оцінка міжнародного маркетингового середовища з економічних позицій
передбачає вивчення цілого комплексу кількісних і якісних економічних
параметрів потенційного ринку. Найбільш суттєвими є:

? визначення типу економіки (ринкова, адміністративно-командна,
перехідна), від чого значною мірою залежатиме розвиток бізнесу;

? установлення ступеня та спрямованості державного втручання в економіку
країни бізнесу, на що вказує перевага тієї чи іншої форми одержавлення,
тобто кількість і співвідношення існуючих у даній країні господарських
устоїв, фінансова система, інтенсивність прямого і непрямого регулювання
економіки, міжнародні позиції тощо;

? обгрунтування типу країни під кутом зору структури її господарства,
тобто віднесення до промислово-розвинутих або країн, промисловість яких
розвивається, країн-експортерів сировини, країн з переважно натуральним
господарством тощо;

? аналіз темпів економічного зростання, у тому числі рівня державних
доходів, рівня особистих доходів населення і їх купівельної
спроможності;

? наявність вільних економічних зон, тобто найбільш сприятливих для
іноземних і вітчизняних підприємців територій з пільговим режимом;

? дослідження загальногосподарської кон’юнктури, її динаміки і тенденцій
або кон’юнктури конкретного товарного ринку, якщо предметом бізнесу
обрана група однорідної продукції.

Ще одним фактором, який фірма повинна враховувати в своєму міжнародному
маркетингу, є стабільність валюти, оскільки коливання іноземної валюти
по відношенню до національної можуть суттєво впливати на збут і прибутки
фірми.

>Різновидність елементів, що її складають, можна класифікувати за двома
групами:

1) демографічні, до яких входить кількісна та якісна структура
населення, динаміка демографічних зрушень, рівень соціальної
напруженості тощо;

2) елементи життєдіяльності суспільства: мова, релігія, характер
суспільних цінностей і мотивацій, звичаї, традиції, звички, заборони,
рівень освіти, естетичні норми і т.ін. Соціокультурна сфера
відрізняється високим ступенем диференціації означених елементів у
різних країнах. Тому маркетологам необхідно постійно розробляти і
поповнювати знаннями цю галузь, оскільки встановлення ділових контактів
з іноземними партнерами з першого ж разу потребують врахування
національної психології, знання практики ведення ділових переговорів з
людьми конкретної нації.

Ефективна програма міжнародного маркетингу повинна будуватися не на
нав’язуванні звичаїв та смаків однієї країни своїм торговим партнерам, а
на пристосуванні якості свого продукту і методів торгівлі до звичок і
смаків населення країни-імпортера.

Вивчення технологічного середовища потенційного ринку обумовлено
постійним індустріальним розвитком суспільства, що висуває відповідні
вимоги до технологічного рівня виробничих процесів і самої продукції, її
якості і відповідності світовим стандартам, нормам.

Найважливішим положенням міжнародного маркетингу стосовно продукції, що
експортується, повинна бути сертифікаційна система заходів і дій, що
підтверджуватимуть відповідність фактичних характеристик продукції
вимогам міжнародних стандартів, які діють на світовому ринку і в
конкретній країні-імпортері, або в країні-експортері при проведенні
самосертифікації. В останньому випадку власник продукції, самостійно
здійснюючи сертифікацію, зобов’язаний гарантувати точне і повне
дотримання вимог до виробу, які пред’являються угодами та іншими
документами, високий рівень системи комплексних випробувань та контролю
якості від сировини до упаковки і маркування товару; відповідальність (у
тому числі і юридичну) виробника за якість сертифікації і достовірність
сертифікаційних посвідчень; доступність для покупця інформації про
систему контролю та якості, а також можливість відвідування підприємства
і спостереження за процесом сертифікації.

Найвищим рівнем гарантії якості продукції на зовнішньому ринку
вважається проведення сертифікації третьою стороною, яка не має
відношення ні до виробництва, ні до збуту даного товару. Перевагою
незалежної сертифікації є її відокремленість від зацікавлених сторін, а
також можливість дотримання одноманітності вимог до виробів і до системи
контролю якості.

ВООЗ створена і за кордоном функціонує система сертифікації лікарських
засобів для міжнародної торгівлі, відповідно до якої здійснюються такі
основні взаємопов’язані види діяльності:

? ліцензування лікарських засобів, виробників та постачальників (цей вид
діяльності в країнах колишнього Союзу називається реєстрацією);

? виробництво лікарських засобів відповідно до Належної виробничої
практики (С-МР);

? управління контролем якості лікарських засобів;

? інспектування підприємств та оцінка виконання С-МР;

? видача сертифікатів повноважним органом з сертифікації;

? розслідування рекламацій і повідомлення відповідних органів про
серйозні вади якості лікарських засобів і пов’язані з їх застосуванням
потенційні загрози.

Таким чином, дослідження міжнародного маркетингового середовища,
вивчення і врахування всіх особливостей елементів, що його складають,
дозволяє створити максимально сприятливі умови для активізації та
розвитку міжнародного бізнесу, дає можливість фірмам розробляти
об’єктивну стратегію виходу та діяльності на потенційному зарубіжному
ринку, пристосувати свої виробничі та збутові програми до умов та вимог
конкретних ринків.

Список використаної літератури

1. Азарян Е.М. Международный маркетинг.- Киев: “Студ-центр”,
1998.-200с.2. Энциклопедия малого бизнеса, В IV т. Т.IV Маркетинг в
малом бизнесе (ценообразование).-М.: И-КК “ДеКА”, 1994.- 52 с.

2. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Основи: Учебник для
вузов / Г.Д.Гордеев, Л.Я.Иванова, С.К.Казанцев и др.; Под ред. проф.
Л.Е.Стровского.- М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1996.-408с.

3. Вольфганг Хойер В. Как делать бизнес в Европе.- М.: Прогресе,
1992.-253с.

4. Герчикова И.Н. Международное коммерческое дело: Учебник для вузов.-М.
-.Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996.-501с.

5. Каракай І.О., Каракай Ю.В. Деякі аспекти аналізу світового
фармацевтичного ринку // Фармац. журн.-1996.-№2.-С.47-53.

6. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Навч. посібник.-К.: КНЕУ,
1997.-156с.

7. Створення фармацевтичної маркетингової системи / З.М.Мнушко, В.П.
Польщикова, І.А.Шевченко та ін. // Вісник фармації. -1996. -№1-2. – С.
96-101.

8. Цаиулин А.Н. Рынок, эластичность, цены: Учеб. пособие. Вып. 1,2-
СПб.: Изд-во ВАШ при мэрии Санкт-Петербурга, 1992/1993.-С. 88-96.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020