Міністерство Освіти і науки України

Інститут підприємництва та предспективних технлолгій .

Курсова робота

З дисципліни « маркетинг»

На тему « Розробка комплексу маркетингу фірми «Силует»

Виконала: студентка групи ФЕП-36

ІППТ

Стахів Ярина.

Керівник: Мойсеєнко

Коломия 2001р.

Змімт.

Вступ.

Аналізринкових можливостей і вибір цінових сигментів.

Розроблення товару.

Ціноутворення.

Організація збуту продукції.

Комунікаційна політика.

Висновок.

Список викорастаної літератури.

ВСТУП.

Ринкрий механізм функціонування економіки ставить нові вимоги до
внутрішнього механізму управління підприємством, що має розроблятись як
для окремихз елементів, так і для підприємства в цілому, та
націнюватися на активізацію люцького фактору, гнучкість і адаптацію до
зовнішнього сериловища, що забеспечить підприємству належну ефективність
та конкурентноспроможність. Ці питання можуть бути з успіхом вирішені і
розробле6ні саме на базі сучасної методології маркетингу.

Маркетинг є ефективним інструментом перебудови підходу господарюючих
суб’єктів до управління, переходу від організації на виконуючий ріст
виробництва до організацівї на максимальне задоволення паотреб.

Маркетинг – це значно більше ніж просто різновид економічної
діяльності і це філософія, яка є основою підприємницьких задумів.
Маркетинг – це вид люцьок5ої діяльності спрямованої на задоволення
потреб шляхом обміну [5.41] В свою чергу Американська асоціація
маркетингу (АМА) гарантує маркетинг як процес планувавння та втілення
задуму щодо ціноутворення, просування і реалізації ідей, товарів та
послуг шляхом обміну, який задовольняє цілі окремих осіб та організацій
[2.6] В більш вузькому підприємницбькому змісті, маркетинг це система
управління виробничого-збутовогю діяльністю підприємства, спрямованого
на отримання підприємницької величини прибутку шляхом врахування і
активного впливу на ринкові умови [4.7].

Як свідчить вітчизняня практика застосування засобів маркетингу на
підприємствах України все це не6достатньо цілеспрямоване фрегментарне6 і
малоефективне в наслідок недостатгьої комплексності маркетингових
заходів. На недостатгю ефективність маркетингової діяльності впливає
низький рівень уявлення сучасної суті марекетингу, його інстументарію та
організаційних форм реалізації. Тому існує нагальна потреба в
кваліфікаційному розумінні даного процесу, необхідно принципово
оссмислити концепцію маркетингу , адаптувати її до реальних умов, внести
в неї якісно нові моменти. Саме6 в цьому полягає актуальність даної
курсової роботи .

Метою наукової роботи є набуття навичок прийняття рішень по всіх
чотирьох складових комплексу маркетингу: товару, цін, організації збуту
продукціїіметодах її просування.

Основними завданнями роботи є розробка камплексу маркетингових
рішень врозрізі “маркетинг-мікс” для конкретного підприємства формування
товарної , цінової , збутової та комунікаційної політики.

Теоретичною та методичною основою дослідженгня послужили сучасні
наукові праці з пробле6м маркетингу таких науковців як: ф.Котлер, А.
Войнак, Дж. Євонс; навчальний посібнок Л.Мороз та періодичні публікації
провідних вітчизняних та зарубіжних дослідників та практиків.

1. Аналіз ринкових можливостей і вибір цільових сегментів.

Для визначення свого місця на будь-якому ринку виробик повинен його
рете6льно проаналізувати . Теперішні ринки є досить насичиними
пропозицією різних товарів та послуг. Тому дуже складно виявити
незадоволену споживчу потребу, тобто вільну «нішу» на ринку. Кожна
людина – це певний індивід, який має свої смаки, уподобання, а отже:
свої індивідуальні потреби. Відповідно не6 всі потреби є задоволеними,
тому потрібно виявляти ці потреби і ефективно їх задовільняти.

Отже, слід провести детальний аналіз ринку і на основі отриманої
інформації прийняти управлінські рішення. Аналіз ринк розпочинають із
вторинної інформації, яка міститься у багатьх джерелах. Незважаючи на
те, що інформаційний простір в Україні ще не сформовано, але вже
сьогодні можна отримати інформацію з таких джерел:

статистичні довідники «Україна в цифрах» , «Статистичний щорічник
України»;

серія довідкових каталогів «Ділова Україна» , « Західна Україна
діцлова»;

періодичні видпння «Бізнес», « Галицькі контракти» , « Діло »;

довідково-інформаційний фонд Торгово-промислової палати України;

система «Інтернет».

Після аналізу вторинної інформації, було пароведено збір
та

обробку первинної інформації за допомогою методу спостереження та
опитування. Збір первинних даних потребував ретельної підготовки та
великої трудоміскосі. Для здійснення опитування було розроблено анкету,
яка містить два типи запитань: відкриті та закриті.

Відкрите запитання надає респондентові можливість відповідати
своїми словами. Доні відповіді містять більше інформації,але їх
складнішеобробляти.

Закрите запитання містить усі можливі варіанти відповідей і
опитування просто вибирає один з них.

В процесі підготовки опитування було визначвено вибірку
респондентів. Застосовувався принцип невипадкового відбору за яким
опитування особи жіночої статі за всіма віковими категоріями,
представники ділових професій. Було опитано 50 чоловік. Але великі
вибірки точніші, хоча потребуютьбільше коштів і часу. Обрана кількість
респондентів була оптимальною для новостворюваного підприємства,
оскільки відповідали необхідним умовам із мінімальними фінансовими
витратами.

Наведемо зразок анкети; яку було заповнео обраними
кореспондентами.

Чарівні жінки!!!

Фірма «Силует», яка виробляє діловийжіночий одяг та аксесуари,
провордить дослідження ринку. Ми будемо вдячні отримати відповідь на
наступне запитання, які дадуть можливість врахувати Ваші потреби та
побажання:

Ваша вікова категорія?

18-25 років;

26-40 років;

41-65 років;

Чи потрібен Вам у гардеробі діловий одяг?

так;

ні;

Яког стилю Ви дотримуєтесь при купівлі ділового костюму?

— консервативного;

наваторськиї;

ексклюзивний;

інший (вкажіть) …

4.Яким місцям продажу одягу надаєте перевагу?

магазин;

ринок;

інший (вкажіть) …

5.Яку суму грошей Ви готові заплатити за костюм?

до 200 грн.;

до 350 грн.;

до 500 грн.;

більше 500 грн.

6. На що Ви перш за все звертаєте увагу при покупці одягу?

торгова марка;

якість;

зовнішній вигляд;

ціна;

інший (вкажіть) …

7. Який гами кольорив надаєте перевагу?

пастельна;

яскрава;

темна;

інший (вкажіть) …

8. Ви вважаєте що аксесуари:

дуже важливі;

важливі;

не дуже важливі;

неважливі

9. Чи задоволььняє Вас пропозиція одягу на ринку?

так;

ні;

10. Діловий костюм якоїфірми ві надаєте перевагу?

відомої;

немає різниці, щоб ціна і якість влаштовували;

інший (вкажіть) …

11. Якій формі рекламі Ви надаєте перевагу?

рекламний щит;

преса;

радіо, телебачення;

пряма реклама;

12. Чи звертаєте ви увагу на обслуговування?

так, приємно та зручно, коли допомагають щось підібрати;

ні, я сама знаю, що потрибно;

інше (вкажіть) …

Після анкетування було проведено обробку та аналіз анкет. Результати
обробки можна представити у вигляді діограм.

Вікова категория

100%

75%

50%

25%

18-25р, 26-40р, 41-65р.

2.Потреба у ціновому одязі.

100%

75%

50%

25%

так ні

3.Стиль

100%

75%

50%

25%

4%

консерв. новатор. ексклюзив.

Місця продажу одягу.

100%

75%

50%

25%

магазин. Ринок.

5.Сума грошей.

100%

75%

50%

25%

3%

до 250 до 350 до500 більше

500

6.Мотив покупки.

100%

75%

50%

17%

25%

торгова якість ціна

марка

7.Колір.

100%

75%

50%

25% 12%

пастельні яскраві темні

8.Необхідність аксесурів.

100%

75%

50%

25% 12% 2%

9.Пропозиція одягу.

100%

75%

50%

25%

так ні

10.Фірма

100%

75%

50%

25%

відома без різниці

11.Реклама

100%

75%

50%

25%

18% 7%

рекламні преса радіо пряма

щити телебач. Реклама

12.Обслуговування

100%

75%

50%

25%

так ні

На основі даних дослідження проведемо сегментацію ринку. Через
політику сегментації ринкувтілюється в життя найважливіший принцип
маркетингу – орієнтація на споживача. Сегмантація ринку передбачає
розподіл споживачів на групи на основі різниці в потребах,
характеристиках чи поведінці і розроблення для кожної з груп окремого
комплексу маркетингу. Маркетологи стверджують, що правильне виділення
ринкового сигмента – це половина комерційного успіху, і зсилаються на
принцип Парето: 20% — сегмент певного ринку забеспечує, як звичайно, 80%
прибутку фірми. Сигментування можна здійснити за різними парамеирами:

— за географічним принципом;

за демографічним принципом;

за соціально-економічними характеристиками споживачів;

за психологічним принципом;

за споживчими мотивами.

В нашому випадку в основу сегментування покладено дві характеристики:

демографічна (вікові категорії);

соціально-економічна (рівень доходів).

На рисунку наведено приклад сегментування ринку жіночого ділового одягу:

Рівень доходів

Високий

Середній

Низький

18-25років 26-40років
41-65років

Рис.1. Сигментування ринку жіночого ділового одягу за двома змінними.

Отже, на основі проведеного дослідження можна прийняти ряд
управлінських рішень. Незадоволеною споживчою потребою визначено потребу
у жіночому одязі ділового стилю, високої якості по доступних цінах. Тому
було прийнято рішення про створення приватної фірми «Силует» по
питанню жіночого ділового одягу та виготовленню супутніх аксесуарів(
ремені, прикраси, дамські сумочки тощо). Для виробничої діяльності
вирішено взяти в оренду приміщення площею 140м2 в м. Коломия по вул.
Староміській, 84.

На основі проведеної сигментації ринку фірмою обрано цільові
сигменти ринку: ринковий сигмент розрахований на жінок віком 18-40
років із середнім рівнем доходів. Слід зазначити, що ринковий аналіз
можливостей на цьому не припиняється, він здійснюється неперервно, що
дає можливість швидко і зручно реагувати на зміни вт
зовнішньо-ринковому серидовищі.

Розроблення товару.

Першою і найголовнішою складовою комплексу маркетингу, що його
розробляє фірма для свого цільового ринку є товар. Сама виважена
йпослідовна товарна політика закладає підвалини ринкового успіху.
Товарна політика охоплює різні аспекти продуктивної стратегії і тактики
підприємства: формування товарного асортименту, забеспечення належного
рівня якості і конкурентноспроможності, створення привабливої упаковки,
розробка товарної марки. Все це в комплексі і становить сутність
маркетингової товарної політики фірми, спрямоване на максимальне
задоволення потреб своїх цільових споживачів.

Об’єктом товарної політики “Солует” є жіночий діловий одяг.
Розглядаючи товар як комплексне поняття, можна сприймати його на трьох
рівнях.

І рівень. Товар за задумом : основна вигода товару.

ІІ рівень. Товар в реальному виконанні : якість, зовнішнє оформлення,
властивості, упаковка,товарна марка.

ІІІ рівень. Товар з підкріпленням: надання кредиту, монтаж доставка
гарантія після продажне обслуговування.

Першийрівень відображає ту потребу, якутовар задовільняє, ту
вигоду, що її отримує споживач при його використанні. Для нашої фірми
“Силует” І рівень товару виражає незадоволену потребу в жіночому
діловому одязі, широкого асортименту за доступними цінами (при
збереженні досить високої якості) – це товар попереднього вибору.

На другому рівні товар сприймається як реально створений виріб,
із конкретними властивостями і характеристиками . Товаром фірми “Силует”
є діловий жіночий костюм, споживачем якого є жінка, котра проводить
багато часу в офісі для забеспечення високої якостіпродукції буде
застосовуватися німецька тканина (мінімальним вмістом синтетики).Фірма
розробила модель повсякденного ділового гардеробу, до яких належать не
лише сині та чорні костюми але і різнокольорові спідниці (від міні до
максі) чи штани із жакетами, різноманітні жилетки, помірно декольтовані
блкзи плаття без рукавів чи з рукавами “3/4”.Новинками колекції є
трикотажний кардиган, жакет-сорочка, який можна взяти поверх плаття –
“футляра”, трикотажний топ та шовковий джемпер.

Дляспоживачів старшої вікової групи запропоновані моделі
класичного стилю, в яких відчуваєш себе комфортно, солідно і зручно.Але
в подальшому фірма буде розробляти більш сучасні моделі відповідно до
тенденцій моди .

Рис. 2. Зразки моделей.

В перспективі асортиментній політиці буде надаватися більш можливе
значення. Специфіка цільового сигменту вимагає активної роботи в
напрямку насиченості, поглиблення та розширення асортименту товарів.

Одним із важливих елементів товарної політики підприємства є
рішення про використання товарної марки . Пропозиція під товарною маркою
сприяє зміцненню ринкових позицій, але в одночас потребує додаткових
витрат і відповідно підвищує ціну свого товару. Для фйірми запропоновано
наступну товарну марку:

Рис.3. Товарна марка.

Також фірма незабуває про такий елемент товарної політики як
упаковка, який в умовах розвинутого ринку стає дедалі дієвішим
інструментом маркетингу.

Роль зовнішньої упаковки виконуватимуть пакети із зазначенням
товарної марки на них, а також фірмові паперові сумочки.

Рис.4. Фірмова упаковка.

До упаковки буде входити і вішак до костюмів, етикетка з значенням
торгової марки, штрих-код, а також вказівки по догляду за виробом.

Позиції товару на ринку можуть бути суттєво підписані додатковими
послугами і вигодами, що відображає ІІІ рівень товару. Фірмою
передбачається надавати гарантії та послуги по доставці

Ціноутворення.

Другою складовою комплексу маркетингу є ціна, яка може мати
найрізноманітніші види . Виважена цінова політика здійснює значний вплив
на ринковий успіх підприємства. Ціни тісно пов’язані з іншими складовими
комплексу маркетингу, передусім із товаром, його якісними
характеристиками, рівнем сервісу, тощо. Формування цінової політики
передбачає прийняття великої кількості стратегічних і тактичних рішень.
Найскладніші рішення пов’язані із встановленням цін на нові товари.
Після виходу товару на ринок необхідно пристосувати ціни до змін
кон’юктури ринку на різних етапах.

Визначення ціни здійснюється у декілька етапів. На першому етапі
слід визначити цілі ціноутворення, які є похідними від загальнофірмових
цілей. Для фірми “Силует” на даному етапі діяльності основною ціллю
ціноутворення є збільшення частин ринку. Планується встановити відносно
невисокі ціни з метою збільшення осягів збуту, поліпшення позицій на
ринку, прорив на нові цільові ринки, що у майбутньому приведе до
збільшення прибутків.

Наступним етапом процесу ціноутворення є вибір цінової стратегії.
Вибираючи відповіднустратегію, ураховують цілі цінової політикифірми, а
також психологію ціносприйняття.

Наступним етапом процесу ціноутворення є вибір цінової стратегії.
Вибираючи відповідну стратегію, ураховують цілі цінової політики фірми,
а також психологію ціноутворення. Доцільно застосувати не одну цінову
стратегію, а їх комбінацію, з метою досягнення найбільшого ефекту.

Фірма притримується цінової стратегії щодо показників
“ціна-якість”, зокрема стратегії цінових переваг. Це дає можливість
рекламувати себе так: “ Ми пропонуємо товар тієї самої якості, але за
прийнятними цінами!”

Доцільно також застосувати стратегію незоокруглених цін. Такі
ціни на декілька одиниць нижчі від подальшого округленого числа
(289грн.) – здебільшого сприймаються споживачами як ретельно розраховані
і створюють враження трохи нижчого рівня ціни ніж насправді.

Після визначення цінових стратегій слід переходити до

вибору моделі і конкретного методу розрахунку ціни. У практиці
застосовують різноманітні методи визначення вихідної ціни на товари, які
об’єднані у 3 базові моделі:

модель ціноутворення, що базується на витратах виробництва;

модель ціноутворення що базується на попиті;

модель, що базується на конкуренції.

Фірма “Силует” застосовує модель ціноутворення, що
базується на витратах виробництва та застосовує метод надбавок. Це
найпоширеніший метод, оскільки він простий у використанні, адже фірма
значно більше знає про власні витрати, ніж про ринковий попит.

Згідно з цим методом ціну товару визначають додаванням до
витрат на його виробництво і збут певної надбавки.

Розрахунок здійснюють виходячи із собівартості продукції.

Ц=S(1+Hs ) , де

100

S- собівартість товару;

Hs- надбавка у відсотках за собівартістю;

Але доцільно для найбільшого ефекту від використання цього
методу коригувати в подальшому ціну з урахуванням кон’юктури конкретного
ринку.

Отже, розрахуємо цілу продукції для фірми “Силует”:

собівартість базовоїмоделі ділового костюму 190 грн.;

надбавка до собівартості = 20%;

податок на додану вартість = 20%.

Ц = 190 * (1+20/100)*(1=20/100) = 266грн.

Після того, як цінова стратегія починає втілювпатися у
життя, вона потребує постійного користування для урахування змін у
витратах, конкуренції, попиті тощо. Ціни можна пристосовувати
використовуючи поправки чи зарахування. Фірма планує впровадити у
практику знижки за кількість купленого товару, атакожсезонні
знижки(оскільки одяг має сезонний характер). Це дасть можливість як
збільшити оборот, так і завоювати довіру потенційних споживачів.

Організація збуту продукції.

Метод розповсюдження збутутовару є третім елементом комплексу
маркетингу. Збутова політика фірми має органічно поєднуватись з іншими
елементами комплексу маркетингу: характеристиками товару, його
позиціонуванням на ринку, ціновими стратегіями, методами просування
товару. Збутову діяльність розрізняють в розрізі двох проблем:

Створення ефективної системи розподілу, формування каналів збуту;

Опталізація фізичного приміщення товарів, їх транспортування і
складування.

Каналпрямого маркетингу передбачає продаж товару

безпосередньо від виробника до споживача без участі посередника.
Дальший канал розподілу рнеалізується шляхом створення власного
фірмового магазину фірми “Силует, який знаходиться на її балансі.
Магазин відкрито у приміщенні фірми силует”: м. Коломия, вул. Валова,
3а; працює без вихідних з 9 до 18 години. Планується відкрити мережу
фірмових магазинів в регіоні.

На однорівневому класі діє один посередник (роздрібний
торговець). Фірма також планує збут продукції через залучення
посередників, зокрема роздрібних. Застосовується розподіл який
передбачаєвідбір найкращихпосередників із тих, які готові надати свої
послуги. Фірма намагається поєднувати контроль над каналом, престижний
образ із достатнім обсягом продажу і прибутку.

Як ми знаємо обсяг реалізаціїпродукції фірми є динамічним
показником і внаслідок впливу різних факторів може змінюватись. Тому
доцільно провести аналіз беззбитковості і знайти точку критичного збкту,
при якій ціна дорівнює собівартості і фірма за рахунок доходів від
реалізації може лише покрити свої витрати.

Вихідні дані для курсовоїроботи. Таблиця1.

№ Показники(за рік)

Одиниця виміру Сума

1 Загальна с/в продукції (В) Грн. 380000

2 Обсяг виробництва (N) Шт. 2000

3 Умовно-постійні витрати в с/в продукції (F – 40% від с/в)

— в тому числі на 1 продукції грн.

Грн/од. 152000

76

4 Умовно змінні витрати в с/в продукції (60%від с/в) (V*N)

— в тому числі на 1 продукції Грн.

Грн/од 228000

114

5 Собівартість 1 продукції (B/N) Грн/од. 190

6 Ціна продукції (Ц) Грн. 266

7 Дохід від реалізації продукції (Ц*N) Грн. 532000

8 Прибуток (П max.) Грн. 152000

Nнр.= F/Ц-V , де

F- постійні витрати фірми за період часу;

Ц- вихідна ціна за товар;

V- Змінні витрати на 1 продукції:

Отже, Nнр = 152000/266-14=1000шт.

Наведемографічну інтерпретацію аналізубеззбитковості.

Графік беззбитковості.

Отже, якщо обсяг збуту менший ніж N =1000шт, то фірма матиме збитки, а
якщо більше – прибуток.

Комунікаційна політика.

В умовах насиченості ринку недостатньо розробити новий товар,
встановити на ньогооптимальну ціну і вибрати ефективні канали розподілу.
Все більшої ваги набуває черверта складова комплексу маркетингу – метод
просування товару, підяким розуміють сутність маркетингових рішень,
пов’язаних із комунікативністю. Система маркетингових комунікацій фірми
спрямована на інформування, переконання, нагадування споживачам про її
товар, підтримка його збуту, а також створення позетивного іміджу фірми.

До системи маркетингових комунікацій належать:

реклама; -“паблік-рілейшен”;

персональний продаж; -стимулювання збуту.

Фірма “Силует” планує реалізувати активну рекламну кампанію,
оскільки вона є найпопулярнішою і широко використовується складовою
системи маркетингових комунікацій.

Проведення рекламної кампанії передбачає:

— визначення цільової аудиторії;

розроблення комплекції товару;

вибір засобів розповсюдження реклами;

створення рекламного звернення.

Ціновою аудиторією для фірми “Силует”є не тільки ділові
жінки , як потенціальні покупці, але іособи, якіу впливають на
прийняття ними рішень пропокупку(чоловіки, керівники фірм тощо)

Фірмою було прийнято рішення, щодо вибору засобів
розповсюдження реклами:

застосувати газетну рекламу, оскільки цей вид реклами є досить
оперативним, характеризується хорошим охопленням місцевої аудиторії та
доволі низькою вартістю одного контакту;

застосовують рекламу на радіо ( в межах регіону);

реклама на місці продажу ;

планується впровадити в життя пряму тактову рекламу, якабуде полягати в
розсилі каталогів, по спуціально складеному списку, але це вимагає
певних фінансових затрат.

Рекламне зверення є центральним елементом цієї реклами. Проте
воно вимагає вирішення комплексу питань пов’язаних із творчим процесом.
Пошук творчої їдеї рекламного звернення є досить складним процесом.
Рекламне звернення має певнуструктуру, яка складається з 3х основних
частин: заголовок, основна частина(текст) та довідкова інформація.

Здобувайте успіхів в одязівід “Силует!”

Ну хто Вам сказав, що діловий костюм – це сумний костюм, “правильні”
блузи, спідниці?

Фірма “Силует”- це Ваш фантастичний шанс придбати стильнийділовий одяг і
відчути впевненість в собі.

Здобувайте успіхів разом з фірмою”Силует”

Рекламне звернення фірми “Силует”

Стимулювання збуту є невід’ємною складовою комунікаційної
політики фірми. Фірмою “Силует” планується впровадити різноманітні
знижки цін. Проведення різноманітних лотерей, конкурсів також мають
сильний стимулюючий ефект. Планується брати участь у галузевих
виставках, які організовуються Торгово-промисловою палатою України.Це
дасть можливість знайти різних посередників по продажу продукції, знайти
нових більш вигідних постачальників сировини, підвищити імідж фірми,
тощо.

Отже, уміле поєднання різноманітних заходів стимулювання
збуту з іншими складовими системи маркетингових комунікацій дасть змогу
створити потужний механізм товаропросування.

Висновок.

Таким чином, в даній курсовій роботі проведено грунтовне
дослідження в розрізі комплексу маркетингу для фірми “Силует” . Прийнято
ряд управлінських рішень в сфері основних маркетингових політик:
товарної, цінової, розповсюдження та стимулювання. Зокрема проведено
детальний аналіз ринкових можливостей, результати якого послужили
основою рішення про створення приватної фірми “Силует” по пошиттю
жіночого одягу, для жінок віком 18-40 років із середнім рівнем доходів.

Розроблена товарна політика включає формування широкого
асортименту моделей; створення товарної марки (“Силует”), яка
відрізняєтовар фірми від ринкових аналогів; розробку упаковки, яка
відіграє як захисну так і інформаційне роль.

Цінова політика фірми орієнтована на збільшення частин ринку
та базується на створеній моделі ціноутворення, яка є легкою в
заснуванні та розумінні. Фірмою планується формування стратегій цінових
переваг у поєднанні із стратегією незаокруглених цін. Це дасть
можливість заохочити певну частину на ринку і ефективно реагувати на на
зміни в конкурентному серидовищі.

Збутова політика фірми передбачає застосування нульового та
однорівневого класів розподілу. Планується створити мережу фірмових
магазинів в регіоні, а також реалізовувати колективний принцип розподілу
стосовно посередників. Також проведено аналіз згідно якого критичною
точкою самоокупності є обсяг в1000шт.

Комунікаційна політика фірми орієнтована на активну рекламну
кампанію із розміщенням рекламних звернень у газетних виданнях, на радіо
і застосування зовнушньої реклами .Планується у перспективі застосувати
елементи прямого маркетингу шляхом розсилки фірмових каталогів із
продукцією фірми “Силует”.

Отже, концепція маркетингу, як форма
виробничо-комерційної діяльності, повинна забеспечити пристосування
фірми до умов внутрішнього та зовнішнього ринків, повинна враховувати
особливості поточної ситуації. Саме маркетинг може підвищити
ефективність функціонування підприємств в ринкових умовах, в умовах
жорстокої конкурентноїт боротьби.

Список літератури.

Бравнов А.А. Маркетинг малого предприятия : Практичиское пособе. – К.:
ВИРА – Р, 1998.-384с.

Войчек А.В. Маркетинговий менеджмент : Підручник.- К.: КНЕУ,
1998.-268с.

Горновенко С.С. Маркетинг : Підручник для вузів. – К.: Лібра,
1998.-384р.

Голубнов Е.П. Маркетинговые исследования.-М.: 1998.-416с.

Котлер Ф. Управление маркетингом.-М.: Економика, 1980.-224с.

Мороз Л.А., Чухреб Н.І. Маркетинг: навч.посібник.-Л.: 1999.-244с.

Проуде В.Р. Маркетинг. – Рига: 1991.-348с.

Цигачко Л., Ноздрева Р.Б. Маркетинг: как побеждать на рынке. – М.:
1990.-304с.

PAGE

PAGE 21

33%

58%

9%

63%

37%

56%

40%

37%

63%

54%

31%

12%

30%

53%

33%

55%

50%

36%

80%

20%

40%

60%

47%

28%

83%

17%

Похожие записи