.

Поняття та оцінка конкурентного статусу фірми (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 4117
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

“Поняття та оцінка конкурентного статусу фірми”

Конкурентний статус фірми (КСФ) характеризує передумови досягнення
фірмою того чи іншого рівня конкурентної переваги, тобто головної мети
конкурентної боротьби на ринку.

Ці передумови визначаються:

стратегічним потенціалом фірми (тобто внутрішніми факторами
конкурентноздатності фірми);

сукупним впливом зовнішніх факторів маркетингового середовища
(детермінантів ) на умови досягнення визначеного
рівня конкурентної переваги.

КСФ визначає рівень конкурентної переваги фірми (далі для зручності
КПФ):

YКПФ= f (КСФ)

Головна задача у визначенні КСФ – оцінка ступеня достатності розвитку
стратегічного потенціалу фірми (СПФ) і умов зовнішнього маркетингового
середовища для підтримки на високому рівні КПФ.

Для цього повинні бути виконані наступні дії:

по кожному елементу стратегічного потенціалу повинні бути визначені
ресурси, які можуть забезпечити досягнення цілей фірми в тій чи іншій
фазі (етапі) життєвого циклу (ЖЦ) КПФ. Порівнюючи значення фактичних і
необхідних параметрів ресурсів, визначають показники відповідності
фактичних параметрів необхідних по кожному елементу стратегічного
потенціалу, які зводять в узагальнюючу оцінку з врахуванням значимості
кожного елементу;

повинна бути визначена ступінь достатності умов, формованих елементами
. Складність полягає в тому, що умови зовнішнього
середовища характеризуються високою динамічністю. Оскільки швидкість, з
якою відбуваються зміни, практично непередбачена, залишається лише
постійно відслідковувати ці зміни, прогнозувати можливість і очікувати
моменти їх появи. На основі обробки отриманої інформації експертним
шляхом визначають, наскільки сприятливі зовнішні умови для досягнення
фірмою максимального значення рівня КПФ на тому чи іншому етапі його
життєвих циклів (ЖЦ).

Таким чином, рівень КСФ залежить від рівня
(Парето-ефективності) СПФ і характеру і ступеня використання умов
зовнішнього середовища.

YКСФ = f (СПФ, DНР )

Принципи кількісної оцінки рівня КСФ полягають у наступному:

оцінки повинні бути диференційовані по етапах життєвого циклу КПФ;

оцінки повинні враховувати значимість кожного детермінанта
у формуванні умов КПФ;

оцінки повинні враховувати структуру СПФ по його елементах, видам і
ступеню відповідності ресурсів принципу Парето-ефективності;

оціночні показники повинні дозволяти аналізувати вплив як окремих сторін
внутрішнього і зовнішнього маркетингового середовища (частки показники),
так і сукупний вплив цих умов на створення передумов відповідного рівня
КПФ (узагальнюючий показник).

У даному випадку оцінки всіх умов для створення КПФ здебільшого не
можуть бути визначені статистично, вони, як правило, базуються на
суб’єктивних думках (відчуттях) експертів.

Формують наступні оціночні показники умов для КПФ (тобто показники КСФ),
обумовлених зовнішньою і внутрішньою сферами:

а) Умови, формовані сукупним впливом детермінантів , оцінюються наступними показниками:

,

відношення числа сприятливих до загального числа факторів, формованих g
-м детермінантом у z-й етапі ЖЦ КПФ; a g z – коефіцієнт значимості g -ог
детермінанта для z-ог етапу ЖЦ КПФ.

б) Умови, формовані стратегічним потенціалом фірми, оцінюються
показниками

;

,

– коефіцієнт відповідності j-ог ресурсу фірми вимогам, що відповідають
цілям фірми в z-ом етапі ЖЦКПФ; СПФ, СПФz , СПiz – показники
відповідності стратегічного потенціалу цілям фірми по формуванню КПФ за
весь ЖЦ КПФ, z-й етап ЖЦ КПФ, i-ог елемента стратегічного потенціалу за
z-й етап ЖЦ КПФ, j-ог виду ресурсу фірми за z-й етап ЖЦ КПФ, j-ог виду
ресурсу фірми за весь ЖЦ КПФ, відповідно.

;

Узагальнюючими оцінками КСФ будуть:

а) за z-й етап ЖЦ КПФ1

б) за весь ЖЦ КПФ КСФ

Кількісну оцінку рівня КСФ використовують для наступного аналізу причин
найбільш істотної розбіжності між фактичними і необхідними значеннями
параметрів СПФ, виявлення ступеня позитивного (чи негативного) впливу
зовнішніх факторів на рівень КПФ і вироблення на основі такого аналізу
найбільш актуальних цілей стратегічного розвитку фірми.

Результати оцінки рівня КСФ зводять в аналітичні таблиці, за допомогою
яких аналізують рівень КСФ у наступних розрізах:

визначення забезпеченості на кожнім етапі ЖЦ КПФ елементів СПФ ресурсами
як по кожному елементу стратегічного потенціалу, так і по кожнім виді
ресурсу(табл.A );

визначення рівня КСФ, формованого стратегічним потенціалом фірми як по
кожнім виді ресурсів, кожній фазі (етапу) ЖЦ КПФ, так і стратегічному
потенціалу фірми в цілому (табл.B );

визначення рівня КСФ, формованого детермінантами ,
як по кожнім детермінанті, кожній фазі ЖЦ КПФ, усьому ЖЦ КПФ, так і в
цілому по всьому (табл.C );

визначення рівня КСФ, формованого сукупним впливом внутрішніх і
зовнішніх факторів (табл.D )

Таблиця А

Елементи стратегічного потенціалу

  СПiz

1 2 3 4 5 6 7 … 23

1. Здатність до макроекономічного аналізу ситуації в країні і за її
межами.                

2. Здатність до своєчасного виявлення актуальних нестатків, потреб і
запитів потенційних споживачів.                

…                

16. Здатність забезпечити ефективну розробку і реалізацію стратегічної
програми технічного і соціального розвитку фірми.                

Підсумкова оцінка по ресурсі  

1,0 – СПjz 1,0 – СПjz   СПФz

Оцінка КСФ, формованого стратегічним потенціалом фірми у фазі ЖЦ КПФ

Таблиця В

Зведена оцінка КСФ, сформованого стратегічним потенціалом фірми

  Види ресурсів фірми (J) Підсумкова

Фази ЖЦКПФ

СПjz   СПФz

1 2 3 4 5 … 16

1. Зародження            

2. Прискорення росту            

3. Уповільнення росту            

4. Зрілість            

5. Спад            

Підсумкова оцінка по виду ресурсу  

1,0 СПj 1,0 СПj   СПФ

Таблиця С

Оценка КСФ, формируемого детерминантами “национального ромба”

Детерминанти

“національного ромба”(g ) Фази (етапи) ЖЦКПФ (z) Підсумкова

1 2 3 4 5 6 7 … 17

1. Параметри факторів                

2. Стратегія фірм, їх структура і суперництво                

3. Параметри попиту                

4. Родинні і підтримуючі галузі                

Підсумкова оцінка по ресурсу  

Таблица D

Зведена оцінка рівня КСФ

КСФ

Так, аналізуючи даної таблиці А, ми можемо одержати відповіді на
наступні питання:

який елемент стратегічного потенціалу фірми має потребу в першочерговому
забезпеченні тим чи іншим ресурсом на тому чи іншому етапі ЖЦ КПФ?

впливаючи на який елемент стратегічного потенціалу можна найбільше
ефективно (з погляду Парето-ефективності) підсилити весь стратегічний
потенціал фірми?

який вид ресурсу має потребу в першочерговому розширенні?

який вид ресурсу переважніше розширювати з погляду підвищення
ефективності функціонування фірми?

для якого елементу стратегічного потенціалу ефективніше розширення того
чи іншого ресурсу?

Аналізуючи даної таблиці B, можна одержати відповіді на такі питання:

який етап ЖЦ КПФ у найбільшій мері забезпечений ресурсами?

який вид ресурсу стримує посилення стратегічного потенціалу фірми?

як переважніше розподіляти ті чи інші ресурси по етапах ЖЦ КПФ?

Дані таблиці C дозволяють відповісти на питання:

які детермінанти формують чи найбільше найменш
сприятливі умови для створення і підтримки на тім чи іншому етапі ЖЦ
конкурентної переваги фірми?

на яких етапах ЖЦ КПФ усіма детермінантами
сформовані чи найбільше найменш сприятливі умови для створення і
підтримки КПФ?

яке сукупний вплив усіх детермінантів на рівень
конкурентного статусу фірми?

Нарешті, аналізуючи даної таблиці D, можна одержати відповіді на
питання:

який рівень конкурентного статусу фірми на кожнім етапі ЖЦ КПФ?

як впливають на рівень КСФ на кожнім етапі внутрішні і зовнішні фактори
КПФ?

на які фактори (стратегічний потенціал чи фірми детермінанти
) випливає в першу чергу направити діяльність
керівництва фірми для підвищення її конкурентного статусу?

Таким чином, кількісна оцінка КСФ дозволяє вести цілеспрямований пошук
найбільш кращих варіантів створення і підтримки на всіх етапах життєвого
циклу КПФ сприятливих передумов для високого рівня конкурентної переваги
фірми. Запропоновані оцінки можуть бути ранжовані для визначення
конкурентних позицій фірми.

Для цього можна скористатися градаціями, запропонованими І. Ансоффом:

0 Список використаної літератури Ансофф И. Стратегическое управление/ Под ред. Л. И. Евенко-Пер.с англ. - М.: Экономика, 1989. Долинская М. Г., Соловьев И. А. Маркетинг и конкурентоспособность промышленной продукции - М.,1991. Егоров А. Ю. Комплексный анализ в системе маркетинговой деятельности - М., 1994. Еферин В. П., Мотин В. В. Оценка конкурентоспособности при маркетинговых исследованиях - М., 1993. Ефимов В.Б. Состояние и тенденции развития транспорта России - М., 1993. Максимова И. Оценка конкурентоспособности промышленного предприятия // Маркетинг. - 1996. - ?3. - с. 51-56. Портер М. Международная конкуренция: конкурентные преимущества стран - М.,1993. Фатхутдинов Р. А. Менеджмент конкурентоспособности - М.,1995. Чубаков Г. Н. Стратегия ценообразования в маркетинговой политике предприятия - М., 1996. PAGE PAGE 2

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020