.

Напрямки і завдання маркетингу (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2598
Скачать документ

Реферат на тему:

Напрямки і завдання маркетингу

1. Поняття про маркетинг, його принципи і завдання

В основі поняття «маркетинг» (англ. marketing) лежить термін «ринок» (
англ. market). Це поняття в найбільш загальному виді припускає ринкову
діяльність. Під маркетингом розуміється такий вид ринкової діяльності,
при якому виробником використовується системний підхід і
програмно-цільовий метод вирішення господарських проблем, а ринок, його
вимоги і характер реакції є критерієм ефективності діяльності.

Маркетингова діяльність повинна забезпечити:

надійну, достовірну і своєчасну інформацію про ринок, структурі і
динаміці конкретного попиту, смаках і перевагах покупців, тобто
інформацію про зовнішні умови функціонування фірми;

створення такого товару, набору товарів (асортименту), що більш повно
задовольняє вимогам ринку, чим товари конкурентів;

необхідний вплив на споживача, на попит, на ринок, що забезпечує
максимально можливий контроль сфери реалізації.

У чому полягають основні принципи маркетингу?

В основі діяльності виробників, що працюють на основі принципів
маркетингу, лежить девіз: робити тільки те, що вимагають ринок,
покупець. Вихідним моментом, що лежить в основі маркетингу, виступає
ідея людських нестатків, потреб, запитів. Звідси сутність маркетингу
гранично коротко перебуває в наступному: варто робити тільки те, що
безумовно знайде збут, а не намагатися нав’язати покупцю «неузгоджену»
попередньо з ринком продукцію.

Із сутності маркетингу випливають основні принципи, що включають:

Націленість на досягнення кінцевого практичного результату
виробничо-збутової діяльності. Ефективна реалізація товару на ринку в
намічених кількостях означає, по суті, оволодіння його визначеної долей
відповідно до довгострокової мети, наміченої підприємством.

Концентрацію дослідницьких, виробничих і збутових зусиль на вирішальних
напрямках маркетингової діяльності.

Спрямованість підприємства не на сиюминутный, а на довгостроковий
результат маркетингової роботи. Це вимагає особливої уваги до прогнозних
досліджень, розробки на основі їхніх результатів товарів ринкової
новизни, що забезпечують високоприбуткову господарську діяльність.

Застосування в єдності і взаємозв’язку стратегії і тактики активного
пристосування до вимог потенційних покупців з одночасним цілеспрямованим
впливом на них.

Методи маркетингової діяльності полягають у тому, що проводяться:

аналіз зовнішньої (стосовно підприємства) середовищ, у якому входить не
тільки ринок, але і політичні, соціальні, культурні й інші умови. Аналіз
дозволяє виявити чинники, що сприяють комерційному успіху або
перешкоджають йому. У підсумку аналізу формується банк даних для оцінки
навколишнього середовища і її можливостей;

аналіз споживачів, як реальних, так і потенційних. Даний аналіз полягає
в дослідженні демографічних, економічних, соціальних, географічних і
інших характеристик людей, що приймають вирішення про покупку, а також
їхніх потреб у широкому змісті цього поняття і процесів придбання ними
як нашого, так і конкуруючих товарів;

вивчення існуючих і планування майбутніх товарів, тобто розробка
концепцій створення нових товарів і/або модернізації старих, включаючи
їхній асортимент і параметричні ряди, упакування і т.д. Застарілі, що не
дають розрахункового прибутку товари наймаються з виробництва і ринку.

планування товарорух і збуту, включаючи створення, при необхідності, що
відповідають власних збутових мереж із складами і магазинами і/або
агентських мереж;

забезпечення формування попиту і стимулювання збуту (ФОССТИС) шляхом
комбінації реклами, особистого продажу, некомерційних престижних заходів
(«паблик рилейшнз») і різного роду матеріальних стимулів, спрямованих на
покупців, агентів і конкретних продавців;

забезпечення цінової політики, що полягає в плануванні систем і рівнів
цін на товари, що поставляються, визначенні «технології» використання
цін, кредитів, знижок і т.п.

задоволення технічних і соціальних норм реґіону, у якому збувається
продукція, що означає обов’язок забезпечити належну безпеку використання
товару і захисти навколишнього Середовища, відповідність
морально-етичним правилам, належний рівень споживчої цінності товару;

керування маркетинговою діяльністю (маркетингом) як системою, тобто
планування, виконання і контроль маркетингової програми й індивідуальних
обов’язків кожного учасника роботи підприємства, оцінка ризиків і
прибутків, ефективності маркетингових вирішень.

Всі суспільні взаємодії можна трактувати як ринкові процеси Таке
ствердження виходить з того, що на ринкові відносини між учасниками
товарно-грошових операцій впливають, поряд з суто ринковими суб’єктами
покупців, продавців, споживачів, посередників, — і такі структури як
преса, суспільні партії і групування, такі події, як свята, війни,
революції, контрреволюції, міжнародні зустрічі на різних рівнях і т. ін.

Під впливом цих і інших взаємодій на ринку весь час відбуваються
процеси, які відбиваються на ринкових можливостях фірм: зміни цін і
тарифів на основні товари, на супутні товари і комплектуючі, зміни в
інфраструктурі, етнографічні, демографічні, політичні і екологічні
зміни, появи нових або ліквідація старих економічних структур і т. ін.

В умовах неперервних діалектичних змін в суспільстві взагалі і на ринку
зокрема будь-яка фірма, якщо вона хоче мати нормальний попит на свою
продукцію, повинна знати, що саме потребує суспільство або його певна
частка і в яких кількостях в певному місті і в певний час. Для
забезпечення цих знань мусить періодично співставляти свої цілі з
вимогами ринку, переглядати, в разі потреби, свої стратегічні або
тактичні позиції, розробляти додаткові оперативні заходи, тобто
здійснювати процес управління маркетингом. Схематично процес управління
маркетингом виглядає так:

2. Напрямки і завдання міжнародного маркетингу

Процеси, що відбуваються на світових ринках, мають безумовно
універсальний характер. І хоча природним представляється твердження про
тім що, ніж більш розвитим і високо конкурентним є ринок, тим більшого
значення набувають маркетингові, международно-маркетингові критерії
підприємницького поводження, можна з упевненістю затверджувати наступне:
розглянуте питання торкає перспективних і насущних життєвих проблем
учасників ринкових відносин як і в індустріально розвитих країнах, так і
в державах, що тільки лише прагнуть налагодити ефективні економічні
механізми, засновані на принципах волі реалізації попиту та пропозиції,
регулювання шляхом зворотних господарських взаємозв’язків.

Що ж представляє собою міжнародний маркетинг як специфічний феномен, що
є, разом з тим, органічною підсистемою загальної сфери маркетингових
відносин?

Це така система організації діяльності суб’єктів виробничої сфери, що
сприяє оптимізації функціонального з’єднання виробничих цілей і поточних
потреб інонаціональних споживачів, стикуванню приватних інтересів у всіх
сферах інтернаціоналізованого економічного життя – виробничої,
посередницької, споживчої. Завдяки їй можливе досягнення оптимальних
показників підприємницької діяльності – прибутку, рентабельності,
технічного і ресурсного забезпечення, заробітної плати й ін. Іншими
словами, міжнародний маркетинг являє собою важливу умову встановлення
діючого зворотного зв’язку між попитом та пропозицією в міжнародному
масштабі, є своєрідним гарантом того що виготовлена продукція, пройшовши
всі етапи виробничого процесу, знайде свій шлях до кінцевого споживача
за рубежем. Термін “міжнародний маркетинг” відноситься до діяльності
міжнародних фірм, сфера виробничої і комерційної діяльності яких
поширюється на закордонні країни. Відмінними рисами міжнародної фірми є
:

наявність мережі підконтрольних виробничих філіалів і дочірніх компаній
в інших країнах з орієнтацією або на випуск визначених видів продукції
на заздалегідь відомих закордонних ринках, або на постачання
материнської компанії чи компонентами сировинними і матеріальними
ресурсами;

використання технологічного кооперування і спеціалізації підконтрольних
підприємств;

контроль і координація діяльності філій і дочірніх окомпаній з одного
центра з урахуванням різниці в їхньому правовому положенні.

Маркетинг міжнародної фірми спрямований на орієнтацію науково-технічної
і виробничо-збутової діяльності на потребі конкретних національних
ринків. Мова проте йде про діяльність у міжнародному масштабі, тобто про
виробництво, зосередженому на підприємствах, розташованих у різних
країнах але об’єднаних єдиним титулом власності, що належить
материнської компанії, що виступає як організаційно економічний центр
керування. Материнська компанія визначає види й обсяги продукції, що
випускається виробничими закордонними філіями дочірніми компаніями, а
також закріплює за ними найважливіші ринки збуту.

Маркетингова діяльність міжнародної фірми здійснюється в глобальному
масштабі компанією й охоплює технологічний процес у цілому, особливо в
тих випадках, коли він чи частково цілком розділений між виробничими
закордонними компаніями міжнародної фірми .

Міжнародний маркетинг являє собою підхід до прийняття виробничих рішень
з позиції найбільш повного задоволення вимог як місцевих, так і
іноземних споживачів. Материнська компанія цілеспрямовано ставить задачі
своїм виробничим підрозділам – місцевим і закордонної – у відношенні
науково технічних розробок і продукції, що випускається, визначає
найбільш ефективну технологію виробництва, включаючи міжфірмове і
внутріфірмове кооперування. Тут важливу роль грають маркетингові
програми, розроблювальні в структурних підрозділах материнської компанії
– виробничих відділеннях, що виступають як основні
виробничо-господарські ланки, що відповідають за кінцевий результат
діяльності – одержанні прибутку народну діяльність фірм є передумовою
планування виробництва фірми в цілому оскільки дають можливість
установити оптимальну структуру (номенклатуру, асортимент) виробництва.
За результатами маркетингової діяльності і на її основі полягають
міжнародні комерційні справи проводяться комерційні операції.

Міжнародний маркетинг спирається на принципи національного маркетингу і
має схожу з ним структуру. Разом з тим він специфічний, тому що має
справа з зовнішньоторговельними і валютними операціями іноземним і
міжнародним законодавством. Стимулами міжнародного бізнесу служать
порівняльні переваги, обумовлені поділом і спеціалізацією економік
держав розходженням їхньої економічної і географічної умов.

ЛІТЕРАТУРА

Вачевський М. В. Долішній М. І., Скотний В. Г. Маркетинг для менеджера.
— Стрий, «Просвіта», 1993, стор. 17-27.

Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика. — К. Вища школа, 1994,
стор. 13-17, 114-130, 297-310.

С. Джинчарадзе (под. ред.) Маркетинг: Толковый терминологический
словарь-справочник. -М.: Инфокот, 1991.

Завьялов П. С., Демидов В. Е. Формула успеха: маркетинг (сто вопросов —
сто ответов о том, как зффективно действовать на вцеш-нем рьінке) — М.:
Международные отношения, 1991, стор. 73-102.

Завьялов П. С., Демидов В. Е. й др. Маркетинг во внешнезкономической
деятельности предприятий. — М.: Внешнеторгиздат, 1990, стор. 20-30.

Котлер Ф. Основы маркетинга — М.: Прогресе, 1990, стор. 80-110.

перетворення

в життя маркетингових заходів

розробка комплексу маркетингу

аналіз ринкових можливостей

відбір цільових ринків

Похожие документы
Обсуждение
    Заказать реферат
    UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019