Реферат на тему:

Маркетинговий аудит в управлінні збутовою діяльністю підприємства

На сучасному етапі ринкової економіки в силу загострення конкуренції за
ринки збуту, росту витрат, а також підвищення вимог споживачів стосовно
якості обслуговування, основним фактором, який визначає виживання
торговельних підприємств та їх цілеспрямований розвиток, є ефективність
системи збутової діяльності. У зв’язку з цим все більше значущими стають
питання щодо оцінки системи збуту, що і являє собою предмет
маркетингового аудиту збутової діяльності торговельних підприємств.

Маркетинговий аудит – комплексна оцінка результатів збутової діяльності
шляхом всебічного, періодичного та незалежного аналізу збутових
операцій.

Основна мета маркетингового аудиту – орієнтація системи управління
збутовою діяльністю на досягнення цілей підприємства в області збуту.
Тому в процесі управління збутовою діяльністю на підприємстві для
створення найбільш ефективної системи збуту та досягнення комерційних
цілей слід здійснювати маркетинговий аудит за наступними напрямками:

1. стратегічний аудит маркетингової діяльності;

2. тактичний аудит системи збуту, який складається з організаційного і
процедурального зрізів;

3. аудит прибутковості збуту.

Запропонована модель маркетингового аудиту системи збуту торговельного
підприємства ТОВ «Кольрабі» може бути використана при оцінці систем
збуту крупних, середніх і малих торговельних підприємств, що реалізують
як один або кілька видів товарів, так і широкий асортимент товарів.

Стратегічний аудит системи збуту процес дуже важкий та трудоємкісний, в
якому акценти зміщуються з простого фіксування фактичного стану в бік
перспективного, випереджаючого контролю. Таким чином, в центрі
стратегічного аудиту опиняється не минуле, а сучасне та майбутнє. Аналіз
сучасного спрямований на дослідження руху підприємств до поставлених
цілей в галузі збуту. Аналіз майбутнього дозволяє оцінювати ризики та
можливості підприємства. Все враховує запропонована модель стратегічного
аудиту збуту в ТОВ «Кольрабі».

Мета стратегічного аудиту — визначити чи достатньо ефективно
підприємство використовує усі маркетингові можливості, які мають місце в
області збуту.

v x ?

?

x ?

?????????#?актеристик, які мають значний вплив на збутову політику
підприємства. Проведений нами аналіз макросередовища свідчить про те, що
найбільш негативний вплив на збутову діяльність підприємства здійснюють
економічні та політико-правові фактори. На підставі аналізу
макросередовища в цілях узагальнення результатів вивчення
макросередовища була розроблена матриця зовнішніх ключових ризиків і
можливостей для збутової діяльності ТОВ „Кольрабі”.

Стратегічний аудит збуту передбачає також аналіз цільового ринку –
одного з най важливіших напрямів аудиту системи збуту, спрямованого,
передусім, на дослідження споживачів.

Для забезпечення раціональної цільової орієнтації і визначення всього
комплексу спонукальних мотивів, якими керуються споживачі при прийнятті
рішення про покупку товарів, підприємству дуже важливо досліджувати
кінцевого споживача, тому що саме виживання і функціонування ринку
залежить від спроможності знаходити споживачів і задовольняти їхні
запити і потреби. Це обумовлює необхідність систематичного і всебічного
вивчення потреб, смаків, бажань, мотивів покупців, стану і динаміки
попиту у взаємозв’язку зі змінами в системі споживчих переваг для
прийняття маркетингових рішень.

Як показали проведені нами дослідження, в даний час сила впливу різних
груп покупців на діяльність торгових підприємств досить значна, що
обумовлено наступними причинами:

• посилення тенденції в теорії і практиці бізнесу до «індивідуалізації»
споживача;

• зниження купівельної спроможності населення, що підвищує еластичність
попиту, формує високу чутливість до методів стимулювання збуту;

• посилення торгової сили покупця, що обумовлює підвищення ступеня
залежності продавця від покупця;

• збільшення пропозиції стандартизованих товарів, що забезпечує великий
вибір аналогічних за якістю товарів;

• збільшення числа товарів-замінників, товарів, що імітують і дублюють
вироби відомих торгових марок, що сприяє переорієнтації покупців на менш
якісні, але більш дешеві товари.

Похожие записи