.

Українці в Сполучених Штатах (Реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1604
Скачать документ

Реферат на тему:

Переносна і акумулятивна діяльність річок

Ріки переносять велику кількість уламкового матеріалу різної
розмірності – від тонких мулистих часток і піску до великих уламків.
Перенос його здійснюється волочінням (перекочуванням) по дну найбільш
великих уламків і в зваженому стані піщаних, алевритових і більш тонких
часток.

Крупніші уламкові матеріали ще більше підсилюють глибинну ерозію. Вони є
як би ерозійними інструментами, що дроблять, руйнують, шліфують гірські
породи, що складають дно русла, але і самі подрібнюються, стираються з
утворенням піску, гравію, гальки. Переміщувані по дну і зважені крупні
матеріали називають твердим стоком рік. Крім уламкового матеріалу ріки
переносять і розчинені мінеральні утворення. Частина цих речовин виникає
в результаті розчинюючої діяльності річкових вод, інша частина попадає в
ріки разом з підземними водами. У річкових водах гумідних областей
переважають карбонати Са і Mg, на частку яких припадає близько 60%
іонного стоку. У невеликих кількостях зустрічаються з’єднання Fe і Мn,
частіше утворюючі колоїдні розчини. У річкових водах арідних областей
крім карбонатів помітну роль грають хлориди і сульфати. Співвідношення
ваблених, зважених і розчинених речовин по-різному в гірських і
рівнинних ріках. У перших з них спостерігається різка перевага зважених
часток при близьких кількостях розчинених речовин і ваблених наносів,
представлених переважно галечниками, іноді з великими валунами. У
рівнинних ріках переважають розчинені речовини, на другому місці
суспензії і порівняно мале число ваблених, представлених переважно
пісками з домішкою гравію.

Поряд з переносом різного матеріалу відбувається і його акумуляція
(відкладення). На перших стадіях розвитку ріки, коли переважають процеси
ерозії, які виникають місцями відкладення виявляються нестійкими і при
збільшенні швидкості плину під час повідь вони знову захоплюються
потоком і переміщаються вниз за течією. Але в міру вироблення профілю
рівноваги і розширення долин утворюються постійні відкладення, які
називають алювіальними, або алювієм (лат. “аллювіо” – нанос, намитий).

Рис. 1. Різні стадії формування прируслових обмілин

У нагромадженні алювію й у формуванні річкових долин велику роль грають
зазначені вище вигини рік, що виникають головним чином у результаті
турбулентного характеру плину потоку, коли поступальні рухи води
сполучаються з поперечною циркуляцією. Але вигини можуть виникати і при
наявності різних нерівностей рельєфу. Рухаючи по дузі вигину, вода
випробує вплив відцентрової сили, і стрижень потоку притискається до
увігнутого берега, де вода опускається вниз, викликаючи посилений розмив
дна, борта русла і захоплення уламкового матеріалу. Від крутого берега,
що підмивається, придонні струми води направляються до протилежного
опуклого берега, де починається інтенсивна акумуляція й утвориться так
називана прируслова обмілина, що частково оголюється при спаді води під
час межені. Це початковий етап формування алювію.

Рис. 2. Схема послідовного зсуву річкових меандр у міру їхнього розвитку

Так крок за берег, що кроком підмивається, стає стрімчастим і постійно
відступає, збільшуючи крутість вигину, а на іншому березі відбувається
поступове нарощування прируслової обмілини. Поступовий зсув увігнутих
берегів, що підмиваються, і нарощування руслових обмілин в опуклих
берегів приводить, зрештою, до утворення великих закрутів, називаних
також меандрами (за назвою р. Меандр у Малій Азії). У результаті
послідовного розвитку річкової долини відбуваються значне розширення
площі руслових алювіальних відкладень і утворення низького берега, що
намивається, що починає заливатися тільки в повіддя.

Така низька ділянка долини, складена алювієм, представляє заплаву ріки –
частина долини, що піднімається над руслом, називану також заплавною,
луговою чи заливною терасою. Поперечний профіль долини здобуває
плоскодонну, чи скринеподібну форму. Закруту, розвиваючись, здобувають
значну кривизну, утворять серію петель, розділених вузькими перешийками.
Місцями відбувається прорив такого перешийка, і ріка на таких ділянках
спрямляє своє русло. Опади, що накопичуються поруч з головним
спрямленним руслом у кінців покинутого закруту, заповнюють обоє її
кінця, і вона перетворюється в замкнуте озеро.

Такі озера поступово заповнюються опадами, принесеними в повіддя,
заростають, можуть перетворитися в чи болота в сухі зниження.
Відгалуження від русла ріки закруту називають старицями. Утворення
стариць і випрямлення русявів неодноразово виявлялося особливо на
широких заплавах рівнинних рік, де спостерігаються залишки різних за
часом відшнурованих рукавів на різних стадіях їхнього розвитку і
відмирання. Слід зазначити також, що закрути розвиваються не тільки убік
берегів, але і вниз за течією. У результаті виступи, складені корінними
породами, поступово зрізуються, і утвориться широка заплавна тераса зі
складним рельєфом.

Вивчення діяльності рік має велике теоретичне значення. Склад алювію і
співвідношення його фацій, кількість древніх надзаплавних терас і зміна
їхніх висот уздовж долини ріки дають можливість зрозуміти історію
новітнього розвитку району, характер новітніх тектонічних рухів,
кліматичних особливостей і т.п. Відносне перевищення надзаплавних терас
однієї над інший і над дном долини, глибина врізання на різних стадіях
розвитку ріки дозволяють судити про розмах рухів земної кори. Та й саме
закладення річкових долин буває визначено особливостями глибинної
тектонічної будівлі території. Вони часто присвячені до ослаблених зон
(розламам, прогинам). Варто підкреслити також те, що ріки є головними
постачальниками осадового матеріалу у Світовий океан.

З ерозійної й акумулятивною діяльністю рік зв’язане формування
особливого типу родовищ найцінніших корисних копалин, називаних
алювіальними розсипними родовищами. Якщо розмиву рік піддаються корінні
чи родовища гірські породи, що містять важкі і хімічно стійкі мінерали в
розсіяному стані, то вони переносяться на те чи інша відстань і
відкладаються разом з іншими алювіальними відкладеннями. У процесі
переносу і перевідкладення продукти розмиву сортуються по щільності.
Більш легкі мінерали стираються і виносяться ріками. У розсипах же
концентруються мінерали з високою щільністю. За даними П. М. Татаринова,
найбільш важкі мінерали випадають раніше, а менш важкі переносяться
далі. У першу чергу випадають золото і платина, потім такі мінерали, як
вольфраміт, каситерит, магнетит, рутил, гранат, алмаз. Ці важкі і стійкі
мінерали й утворять алювіальні розсипи – промислові скупчення корисних
копалин.

Рис. 3. Схематичний розріз алювіального долинного розсипу

(по П. М. Татаринову)

Розсипу в заплаві й у річкових терасах часто виражені у виді
полосовидних відкладів нижньої частини розрізу алювію. Схематичний
розріз алювіального долинного розсипу представлений на рис. 3, де знизу
нагору залягають: 1) корінні породи, називані “плотиком”; 2) елювіальний
шар, перемитий і, що залягає на місці утворення (піски); 3) алювіальні
відкладення галечників, що іноді включають валуни; 4) алювіальні глини і
пісок (“торфу”); 5) коллювіальні і пролювіальні або і глини, іноді з
щебенем, місцями з щебнистими прошарками; 6) грунтово-рослинний шар.
Важкі мінерали містяться переважно в плотику, у його елювії й у
галечниках. Вони разом утворять так називаний “шар” розсипу. Іноді
спостерігаються складні розсипи, що містять два чи кілька обріїв
металоносних відкладень, розташованих на різних рівнях. Особливо велике
практичне значення мають россипние родовища дорогоцінних металів –
золота і платини. В даний час близько 25% світового видобутку золота
виробляється з розсипів. Але крім розсипних родовищ, зв’язаних із
сучасними долинами рік, у ряді місць виявлені викопні розсипи, що
формувалися в різні етапи геологічного часу, коли існували
континентальні умови і розвивалися річкові системи. Ці розсипи
відрізняються від більш молодих заляганням на більшій глибині в товщі
інших порід і зцементованістю. Вони звичайно представлені
конгломератами. Класичним прикладом таких викопних розсипів є
золотоносні конгломерати Вітватерсранда в Ю. Африці, де середній зміст
золота досягає 8 г/т і ивестни його великі сумарні запаси.

З древніми дельтами місцями також зв’язані важливі корисні копалини.
Так, вугленосні звиті Підмосковного вугільного басейну представляють,
скоріше усього, саме алювіально-дельтові озерно-болотні відкладення
ранньокам’яного віку. Про це свідчить будівля вугленосного почту:
лінзоподібний характер залягання порід і часті внутріфаціальні розмиви.
Очевидно, і у формуванні Кансько-Ачинського вугільного басейну також
відігравали істотну роль алювіально-дельтові озерні і болотні
відкладення. Глибокі перетворення алювіально-дельтових відкладень,
багатих органікою, при підвищених температурах і тисках можуть привести
до утворення нафти і газу. Так, наприклад, у будівлі пліоценової
продуктивної товщі Апшеронського півострова, до якого присвячені газові
і нафтові родовища, також беруть участь древні дельтові відклади.

Робота текучих вод починається з площинного стоку і нагромадження
делювію, ерозії, формування ярів і тимчасових гірських потоків, що
утворять конуса виносу, складені пролювієм. Ріки роблять ерозійну,
переносну й акумулятивну роботу. У більшості річкових долин розвиті
заплави і надзаплавні річкові тераси: ерозійні; ерозійно-акумулятивні,
чи цокольні; акумулятивні. У гирлових частинах одних рік формуються
дельти, в інші – естуарії.

 

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020