.

Вчення Гегеля (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
931 6184
Скачать документ

Реферат на тему:

“Вчення Гегеля”

Німецька класична філософія є значним і вагомим етапом у розвитку
світової філософії, що охоплює напружений, дуже яскравий за своїми
результатами, важливий за впливом на духовну історію людства період
духовно-інтелектуального розвитку. Boнa представлена сукупністю
філософських концепцій Німеччини майже за сто років, зокрема, такими
оригінальними мислителями, як Іммануїл Кант (1724—1804), Йоган Готліб
Фіхте (1762—1814), Фрідріх Вільгельм Шеллінг (1775—1854), Георг
Вільгельм Фрідріх Гегель (1770—1831), Андреас Фейербах (1804—1872).

Вчення Г. В. Ф.Гегеля є вищим досягненням німецької класичної філософії.
Воно характеризується виключною широтою та глибиною змісту, важливістю
та багатогранністю поставлених проблем. Вперше в теорії діалектики
/Гегель створив теорію розвитку суперечності та її подальшого вирішення
в синтезу Органічне злиття онтологічного та гносеологічного моментів у
гегелівській діалектиці сформульоване послідовніше і всебічніше, ніж у
Фіхте та Шеллінга.

Вихідним пунктом філософської концепції Гегеля є тотожність буття та
мислення. Ця тотожність, гадає Гегель, є відносною, як і їх
взаємопротилежність, і в ній виникає роздвоєння на протилежності, проте
поки що тільки в думці на суб’єкт думки та на думку як змістовний
об’єкт. Мислення, з точки зору Гегеля, є не лише суб’єктивною людською
діяльністю, а й незалежною від людини об’єктивною сутністю, першоосновою
всього сущого. Мислення, стверджує Гегель, відчужує своє буття у формі
матерії, природи, яка є “інобуттям” цього об’єктивно існуючого мислення,
або абсолютної ідеї.

При цьому Гегель розглядає мислення (абсолютну ідею) не як нерухому,
незмінну першосутність, а як процес неперервного розвитку пізнання, як
процес сходження від нижчого до вищого. Абсолютна ідея є активною і
діяльною, вона мислить і пізнає себе, проходячи в цьому розвитку три
етапи: 1) до виникнення природи і людини, коли абсолютна ідея
перебуває поза часом і простором у стихії “чистого мислення” і виступає
системою логічних понять та категорій, як система логіки; 2) це духовне
начало з самого себе породжує природу, яку Гегель називає “інобуттям ”
абсолютної ідеї; 3) третій етап розвитку абсолютної ідеї — це абсолютний
дух. На цьому етапі абсолютна ідея залишає створену природу і
повертається до самої себе, але вже на основі людського мислення
(самопізнання ідеї).

Ці три етапи сформувались у Гегеля в самостійні складові частини його
філософської системи: логіку, філософію природи та філософію духу.
Логіка є найважливішою частиною гегелівської системи, оскільки
тотожність буття та мислення означає, що закони мислення, які й
досліджує логіка, є дійсними законами буття. Логіка, на думку Гегеля, є
вченням про сутність усіх речей.

Перш ніж говорити про систему логіки Гегеля, слід зупинитись на
характеристиці ним діалектичного методу Гегель виділяє три сходинки
діалектичного методу, які діють у розвитку як загальнолюдського, так і
індивідуального мислення і проявляються у кожному конкретному
пізнавальному аналізі, утворюючи при цьому потрійну єдність. Першою
сходинкою “логічного” діалектичного методу, на думку Гегеля, є розсудок.
Розсудковий — це підлеглий, але необхідний бік діалектичного мислення.
Другою сходинкою діалектичного методу у Гегеля є негативний розум як
проміжний етап між розсудком та розумом. Третя сходинка — спекулятивний
розум, якого не спроможне досягти мислення, спрямоване на кінечні
природні речі. Саме в цьому останньому вияві діалектика як метод, на
думку Гегеля, досягає найвищої зрілості. Позиція Гегеля щодо розуму та
розсудку значно відрізняється від кантівської. У нього розум є не
нижчим, а вищим виявом мислення. Він вважає, що розум та розсудок мають
складати єдину висхідну послідовність, де вони співвідносяться як
провідний та підлеглий чинники, що взаємообумовлюються та проникають
один в одного.

Завдання логіки, на думку Гегеля, полягає в аналізі наукового методу
мислення, Він намагався показати, що походження багатоманітного з
єдиного начала може бути предметом раціонального пізнання, знаряддям
якого є логічне мислення, а основною формою — поняття. Тому логіка,
збігається з наукою про речі, що осягаються думкою.

Змістовний підхід Гегеля до логіки дав йому змогу розглянути логічні
форми в процесі їхнього розвитку від абстрактного до конкретного.
Значним досягненням Гегеля було дослідження і виклад логіки як цілісної
системи принципів та категорій. Ця система є відображенням процесу
розвитку, що відбувається за певною схемою: твердження (теза),
заперечення цього твердження (антитеза), та заперечення заперечення
(синтез). Кожна наступна сходинка, на думку Гегеля, зберігає суттєві
результати попереднього розвитку. Система логічних категорій Гегеля
розпадається на три підгрупи відповідно до тріади:
буття-сутність-поняття. Буття включає в себе категорії: якість,
кількість, міра; сутність — видимість, тотожність, відмінність,
суперечність, основа, явище, дійсність і т.д. Поняття включає в себе два
моменти: по-перше, перехід від суб’єктивного поняття (судження,
умовивід) до об’єктивного (механізм, хімізм); по-друге, перехід до ідеї
(життя, пізнання, абсолютна ідея).

Поняття, на думку Гегеля, перебувають у безперервному русі, переходять
одне в одне, змінюються, розвиваються, переходять у свою протилежність,
виявляючи внутрішньо притаманні їм суперечності, які і складають рушійну
силу їхнього саморозвитку.

Гегель сформулював також основні принципи діалектики: принцип переходу
кількісних змін у якісні і, навпаки, принцип тотожності протилежностей,
принцип заперечення заперечення.

Аналізуючи поняття кількості та якості, Гегель показує, що зміни буття є
не лише переходом однієї величини в іншу, а й переходом якісного в
кількісне і, навпаки. Досліджуючи зростання якісності у кількісних
категоріях, Гегель приходить до категорії міри, яка поєднує кількість та
якість у єдність, синтезує їх у вищій єдності. Це відбувається таким
чином: розвиток якості приводить до збільшення, зростання кількісних
характеристик, які в свою чергу сприяють інтенсифікації якості. Але цей
процес розвивається до певних меж, які визначаються категорією “міра”.
Коли ці межі порушуються, відбувається стрибок, тобто розрив
поступовості у розвитку. Завдяки стрибку виникає нова якість і
відповідні їй кількісні визначення. Міра, на думку Гегеля, як синтез
кількості є завершенним буттям.

Характеризуючи сутність як філософську категорію, Гегель підкреслює, що
до неї відноситься як те, що відрізняє явища одне від одного, так і те,
що їх об’єднує, що є в них тотожним. Рух від буття до сутності, що
саморозвивається, а потім до поняття здійснюється через перехід від
тотожності до суперечності, а потім до нової тотожності. Гегелівська
категорія тотожності є діалектичною тотожністю як самототожність, яка
містить у собі започаткований елемент відмінності. Відмінність є
розвитком категорії тотожності, що вказує на взаємопов’язану
невідповідність, внутрішню дисгармонію. На думку Гегеля, через пізнання
відношення тотожності та відмінності виявляється

суперечність, що лежить в їх основі. Сама суперечність, з точки зору
Гегеля, є коренем будь-якого руху як саморуху, коренем життєвості, саме
воно є всезагальним принципом саморозвитку.

Із вченням Гегеля про суперечність органічно пов’язане і його розуміння
заперечення заперечення. Діалектичне заперечення (‘”зняття”) або перехід
у інше як своє інше, є однією з найважливіших категорій логіки Гегеля.
“Зняття” включає в себе три взаємодіючих моменти. Перший — власне
заперечення, усунення, подолання. Другий — збереження того цінного, що
було у заперечуваному. Третій — це “зняття”, перехід на більш зрілий
рівень розвитку. Своє вчення про заперечення заперечення Гегель зображав
у вигляді тріади: теза — антитеза (заперечення) — синтез (заперечення
заперечення).

Дослідженням найзагальніших принципів зміни, руху як саморуху Гегель
здійснив переворот у філософській думці XIX ст., утверджуючи
діалектичний метод мислення та пізнання, підірвавши метафізичне уявлення
про сутність як щось незмінне, непорушне.

Якщо логіка у Гегеля — це наука про ідею в собі та для себе, то
філософія природи є наукою про ідею в її “інобутті”, в її відчуженому
стані. Проте, як відбувається перехід від чистої логічної ідеї до
приро-ди, Гегель не пояснює. На його думку, абсолютна ідея зважується
вільно відпустити себе із самої себе в якості природи. Природа, з його
точки зору, найбільшою мірою перебуває під владою розсудку і є найбільш
зрозумілою йому, вона є царством розсудку.

У гегелівській діалектиці природи слід підкреслити два моменти:

1) діалектику філософського тлумачення природи; 2) діалектику самої
природи.

Головними формами природного буття у Гегеля виступають механіка, фізика
та органіка. Механіку він розглядає через простір, час, матерію та рух.
При цьому Гегель обґрунтовує нерозривність матерії та руху, намагається
логічно вивести матерію з часу та простору, які є формами її існування.

У фізиці Гегель розглядає небесні тіла, світло, теплоту і т.д.,
розкриваючи зв’язок між ними, показуючи послідовний ряд проявів духовної
сутності, що їх породжує.

Органіка у Гегеля присвячена дослідженню питань геології, ботаніки,
зоології. Він прагне показати, що перехід від неживого до живого є
завершенням природного процесу.

В цілому в філософії природи (хоч дослідники і вважають її найслабшим
місцем у філософському вченні Гегеля) окреслено шляхи загальної
класифікації природничих наук та основних форм руху в матеріальному
світі, здійснено спробу показати реальні закономірності розвитку
природи.

Вищою сходинкою у розвитку абсолютної ідеї є абсолютний дух — людство та
людська історія. Філософія духу включає в себе вчення про

 суб’єктивний дух (антропологія, феноменологія, психологія), вчення про
об’єктивний дух (право, мораль, держава), вчення про абсолютний дух
(мистецтво, релігія, філософія).

В основі гегелівського розуміння історії лежить поняття світового духу.
Гегель визначав всесвітню історію так: “Всесвітня історія є прогрес в
усвідомленні свободи, прогрес, який мають пізнати в його необхідності”.
Прогрес свободи у Гегеля здійснюється схематично: в основі історії
лежить світовий дух як суб’єкт, який не усвідомлюється окремими
індивідами. Вони виходять у своїй діяльності не з поняття (розуміння)
світового духу, а із своїх приватних індивідуальних інтересів. Жоден
індивід не керується світовим духом. Дух діє підсвідоме. Кожен індивід
переслідує свої власні цілі, різні інтереси. Тому часто отримуються
протилежні результати. Тобто, тут існує невідповідність між цілями і
результатами. Із зіткнення виникає щось єдине, яке не переслідується
жодним індивідом. Це історична подія, яка є проявом світового духу.
Світовий дух у Гегеля реалізує себе через діяльність окремих індивідів.
Цю особливість світового духу Гегель називав “хитрістю розуму” (люди не
підозрюють того, що своєю діяльністю здійснюють світову історію).

Розвиток свободи проходить три ступені, і вся історія ділиться HP три
етапи: 1) східний світ; 2) греко-римський світ; 3) німецький світ. У
першому вільна одна людина — деспот, у другому — певна група, в третьому
— вільні всі.

У філософії Гегеля слід чітко розрізняти діалектичний метод та систему,
що суперечать одне одному, перебувають у суперечності, яка виявляється в
таких моментах. 1. Метод виходить з визнання всезагальності розвитку.
Система ж заперечує всезагальність розвитку, оскільки природа
розвивається лише в просторі, а не в часі. Система вимагає обмеження
розвитку. 2. Метод заснований на визнанні всезагальності суперечності.
Система ж вимагає вирішення усіх суперечностей та встановлення
несуперечливого стану. 3. Метод вимагає відповідності руху думки стану,
характерному для реальних процесів. Система ж передбачає конструювання
зв’язків з голови. 4. Метод вимагає постійного перетворення дійсності, а
система — незмінності існуючого стану речей.

Філософська теорія Гегеля справила значний вплив на всю наступну
філософську думку. Після смерті Гегеля в Німеччині виникли напрямки, що
випливали з його вчення і розвивали його ідеї. Наприклад, ортодоксальне
гегельянство (К.Міхелет, К.Розенкранц та ін.) намагалось зберегти в
чистості, недоторканою його філософську систему. А молоде гегельянство
(А.Руге, Б.Бауер, К.Маркс та ін.), спираючись на гегелівський
діалектичний метод, підкреслювало вирішальну роль особистісного,
суб’єктивного фактора в історії.

Використана література:

І.Ф.Надольний. Філософія. – К., 2000.

Філософський словник. – К., 1994.

Німецька філософія. Історія розвитку і становлення. – К., 1991.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020