.

Філософське розуміння буття, руху, матерії і простору (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
9 9632
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

“Філософське розуміння буття,

руху, матерії і простору”

Філософський зміст категорії буття

Питання про те, як все існує, яке його буття, розглядаються в онтології.
Онтологія — це вчення про суще, про першооснови буття: система
найзагальніших понять буття, за допомогою яких здійснюється осягнення
дійсності.

Термін “онтологія” запровадив у XVII ст. німецький філософ Р.Гоклініус.
Під онтологією розуміється окрема галузь філософського знання, яка
досліджує сутність буття світу, основи всього сущого: матерію, рух,
розвиток, простір, час, необхідність, причинність та інше.

Майже всі філософські системи минулого присвячені розробці проблем
онтології. Зокрема, в курсах метафізики, що читалися в Україні в
Києво-Могилянській академії починаючи з XVII ст., висвітлювалися такі
питання онтології, як відношення буття і сутності, сутності й існування
тощо. Тоді вважалося, що буття має три основні визначення — єдине,
істинне і добре.

Філософське життя Європи першої половини XX ст. характеризується рядом
теоретичних пошуків, спроб створення загальної онтології. Про це
свідчать не тільки неотомізм із його давніми теологічними трактуваннями
буття, а й феноменологія Е.Г.Гуссерля з його відмовою від
гносеологізму, і філософія М.Шелера, який прагнув слідом за Гуссерлем
здійснити “прорив” до реальності. Найповніше вираження ці спрямування
знайшли у неореалістичній “новій онтології” Н.Гартмана, де пізнання
виступає вторинним началом. Екзистенціалізм, що набув значного
поширення в 20—60-х роках XX ст., розвинув суб’єктивну онтологію. Так,
у центрі філософії М.Хайдеггера стоїть проблема “сенсу буття”, яке
розкривається через аналіз суб’єктивного людського існування. Свою
“феноменологічну онтологію” прагнув створити і екзистенціаліст
Ж.-П.Сартр. Всі ці філософи намагалися протистояти значному впливу
неопозитивізму, який нехтував будь-якою онтологією.

У 60-ті роки Т.Адорно — філософський лідер старшого покоління
Франкфуртської школи — розпочав діалог із неопозитивістами і
запропонував “негативну діалектику”, котра тлумачила онтологію як
тотальну критику буття.

Для успішної теоретичної діяльності і для дієвого зв’язку онтології з
політикою та життям існує гостра необхідність створення всеохоплюючої
онтологічної концепції, вважав видатний угорський філософ Д.Лукач. Один
із уроків історико-філософського процесу, писав він, полягає в тому, що
будь-яка визначна філософія прагне дати загальну картину світу, щоб
синтезувати у ній всі взаємозв’язки від космогонії до етики і виявити
актуальні рішення, які визначають долю людства як необхідний етап його
розвитку. Серед характерних рис соціальної дійсності Лукач виділяє:
об’єктивну визначеність; єдність загального, особливого і одиничного, що
забезпечує існування реальних конкретностей та історизм. У
характеристиці буття він акцентує увагу на тому, що воно завжди
змінюється і є незворотним, а також, що розглядати буття слід в
конкретній єдності предметності і процесуальності. Ця єдність
виявляється в тому, що старе в суспільстві “знімається” новим, а всі
частини і елементи нового буття є складними і невичерпними за змістом
комплексами, які перебувають один з одним у невичерпних взаємодіях і в
яких формуються можливості виникнення нових можливостей. Опредметнення
і оречевлення — це способи існування суспільного життя людини. Без
опредметнення людське існування, його соціальність взагалі неможливі.
Опредметнення почуттів, думок, мови й праці людини є олюдненням
зовнішньої природи; поступове створення і все більше розширення “другої
природи” як породження і результату праці, здатної зробити буття самої
людини значно людянішим, цивілізованішим.

Сутність онтології виявляється в аналізі відношень, зв’язків та
взаємодій між такими категоріями і поняттями:    

Система зазначених вище понять відображає найсуттєвіші, найзагальніші
властивості буття, або онтології. Вона дає змогу охопити єдність
багатоманітного, універсального у зв’язках та взаємодіях, що реально і
об’єктивно, ідеально і суб’єктивно існують у світі, відображаються у
свідомості. Запам’ятаймо, що світ, який є, був і буде — набагато ширший,
глибший, ніж знання про його сутність.

Важливе значення в розкритті діалектичного взаємозв’язку людини і світу,
визначенні їхньої сутності та конкретних форм прояву в дійсності має
категорія “буття”. Щоб зрозуміти її значення, необхідно враховувати
зв’язок буття з повсякденною мовною практикою.

Дієслово “бути” (не бути) в минулому, теперішньому, майбутньому часі, а
також зв’язка “є” належать до числа найбільш уживаних слів у багатьох
мовах (“есть — у російській, “ist” — німецькій, “is” — англійській,
“est” — у французькій мовах).

Розглядаючи проблему буття, філософія виходить із того, що світ існує.
Філософія фіксує не просто існування світу, а більш складний зв’язок
всезагального характеру: предмети та явища світу. Вони разом з усіма
їхніми властивостями, особливостями існують і тим самим об’єднуються з
усім тим, що є, існує у світі.

За допомогою категорії “буття” здійснюється інтеграція основних ідей,
які виділяються в процесі осягнення світу “як цілого”: світ є, існує як
безмежна та неминуща цілісність; природне і духовне, індивіди і
суспільство існують у різних формах; їх різне за формою існування —
передумова єдності світу; об’єктивна логіка існування та розвитку світу
породжує сукупну реальну дійсність, яка наперед задана свідомості.

Всезагальні зв’язки буття проявляються через зв’язки між одиничними і
загальними відношеннями предметів та явищ світу. Цілісний світ — це
всезагальна єдність, яка включає в себе різноманітну конкретність і
цілісність речей, процесів, станів, організмів, структур, систем,
людських індивідів та інше. За існуючою традицією їх можна назвати
сущими, а світ в цілому — сущим. Кожне суще — унікальне, неповторне в
його внутрішніх і зовнішніх умовах існування. Визначеність сущого
характеризує місце і час його індивідуального буття. Умови цього буття
ніколи не відтворюються знову і не залишаються незмінними.

Визнання унікальності кожного сущого особливо важливе для вчення про
людину, воно націлене на визнання в кожній людині неповторної істоти.
Разом із цим пізнання та практика потребують того, щоб будь-яке
одиничне явище знаходило своє місце в системі зв’язків, об’єднувалось у
групи, узагальнювалось у всеосяжну цілісність. Визначаючи подібність
умов, способів існування одиничних сущих, філософія об’єднує їх у
різноманітні групи, яким притаманна загальність форм буття. Серед
основних форм буття розрізняються:

1) буття речей (тіл), процесів, які у свою чергу поділяються на буття
речей, процесів, стан природи, буття природи як цілого; буття речей і
процесів, вироблених людиною;

2) буття людини, яке поділяється на буття людини у світі речей і
специфічне людське буття;

3) буття духовного (ідеального), яке існує як індивідуальне духовне і
об’єктивне (позаіндивідуальне) духовне;

4) буття соціального, яке ділиться на індивідуальне (буття окремої
людини в суспільстві та в історичному процесі) і суспільне буття.

Виділяючи головні сфери буття (природу, суспільство, свідомість), слід
враховувати, що розмаїття явищ, подій, процесів, які входять у ці
сфери, об’єднані певною загальною основою.

Особливе місце в онтології посідає буття духовного та різноманітних форм
його прояву.

Дух, душа, духовне, духовність, свідомість, ідеальне — поняття. вживані
в різних значеннях і смислах в міфології, релігії, філософії.

Міфологія ототожнює дух із дією сил природи: вітру, переміщення повітря,
грому, блискавки тощо, а також життєвого подиху, початку нижчого і
вищого життя.

Релігія терміном “дух” визначає душі людей, які мають розум, волю,
могутність, надприродні сили Бога.

Філософський зміст поняття “дух” по-різному тлумачиться філософами,
зокрема, як притаманна людині здатність мислити, відчувати, виявляти
вольові зусилля, цілепокладати та творчо діяти. Часто термін дух
вживають для характеристики суспільних явищ: дух народу, нації, дух
солідарності тощо.

Гегель у праці “Філософія духу” зауважує, що “пізнання духу є найбільш
конкретним і тому найбільш високим і складним”. Він грунтовно аналізує
суб’єктивний, об’єктивний і абсолютний дух. До форм існування
абсолютного духу Гегель відносить мистецтво, релігію і філософію.

Продовжуючи думку Гегеля, марксизм доповнює вказані форми духу
політикою, правом, мораллю, називаючи їх формами суспільної свідомості,
які відображають стан суспільного буття. Буття суспільної свідомості
неможливе без її носіїв — конкретно-історичних особистостей,
індивідуальностей, які недзеркально відображають дійсність, а
перетворюють її на зміст власного духовного світу, свідомості.

Дух — це дивовижний світ, який ще називають внутрішнім світом людини.
Носієм свідомості є конкретний індивід, людина, особистість, з
притаманними їй психологічними особливостями. Як ми зазначали, завдяки
взаємодії людини і світу відбувається процес відображення всього, що
оточує людину в її свідомості. Свідомість — це здатність головного
мозку людини цілеспрямовано відображати буття світу, перетворювати його
в образи і поняття.

Свідомість опосередковує людське ставлення до навколишнього світу.
Дослідники розрізняють: індивідуальну (належить окремій людині,
індивіду), групову та суспільну свідомість.    

Осмислення кожного структурного елемента свідомості створює можливість
виявлення тих його сторін, на які не часто звертають увагу, — оцінити
зміст свідомості кожної людини. Щоб з’ясувати, наскільки гармонійно
розвинуті всі елементи свідомості як інструмента пізнання і
перетворення світу, треба засвоїти основні функції свідомості:
пізнавальну, комунікативну, орієнтаційну, цілепокладання, управління.

Дослідники духовного життя суспільства особливу вагу приділяють поняттям
“духовне виробництво”, “духовна культура” і “суспільна свідомість”.
Вони вказують на залежність, зв’язок суспільної свідомості і
суспільного буття.

Свідомість стає суспільною завдяки узагальненню соціально-осо-бистісного
ставлення людей до цілей і результатів суспільного виробництва. Носіями
суспільної свідомості є суб’єкти суспільної діяльності. Суспільна
свідомість — це усвідомлене суспільне буття.

Світ, у якому ми живемо і частиною якого ми є, — це матеріальний світ.
Він містить у собі предмети та процеси, які перетворюються, виникають і
зникають, відображаються в нашій свідомості та існують незалежно від
неї. Жоден із цих предметів, взятий сам по собі, не може ототожнюватися
з матерією, але вся їхня багатоманітність разом з їхніми зв’язками
складає матеріальну дійсність. Усі ці характеристики знаходять
конкретне вираження у формуванні та розвитку поняття про матерію.

2. Єдність матерії руху, простору, часу

Початкове поняття “матерія” ототожнювалось із конкретним матеріалом, з
якого складаються тіла і предмети (камінь, вода, земля, дерево, глина
тощо). Подібне розуміння матерії зустрічаємо у філософії стародавнього
світу, наприклад, у представників давньоіндійської школи локаяти або
давньокитайських матеріалістів.

Перші філософські визначення матерії даються, власне, через узагальнення
її побутового розуміння. Представники давньогрецької філософії в
більшості випадків під матерією розуміли найдрібніші частинки — атоми,
або корпускули, з яких складаються тіла і які є першоосновами буття.

Узагальнюючи здобутки минулих часів, Арістотель у книзі “Метафізика”
писав, що “більшість перших філософів вважали початком усього лише
матеріальні начала, а саме, те, з чого складаються всі речі, із чого,
як першого, вони виникають і на що, як останнє, вони, гинучи,
перетворюються, причому сутність хоч і залишається, але змінюється в
своїх проявах, — це вони вважають елементом і початком речей. Фалес,
засновник такої філософії, як стверджує далі Арістотель, говорить, що
начало — вода, що сім’я всього за природою вологе, а начало вологого —
вода”. Звичайно, таке розуміння історично обмежене, але якщо вдуматись,
то сьогодні, вирішуючи глобальні проблеми сучасності, чи не починаємо
ми розуміти, що вода, земля, повітря, енергія — першооснови буття
людини?

Якщо для філософів стародавнього світу матерія — це матеріал, з якого
складаються тіла, предмети, а кожен предмет (тіло) складається з
матерії та форми як духовного першопочатку, то для Р.Декарта (XVII ст.)
матерія — це складова частинка предмета (тіла), а саме: тіло разом з
формою. Оскільки предметів, тіл — безліч, то матерія — це сукупність
тіл, предметів, які містяться у Всесвіті. Декарт розкриває зміст
поняття матерії за допомогою трьох категорій: субстанції, атрибута і
аксиденсу. При цьому під субстанцією він розуміє самоіснуюче буття —
самостійне, самодіяльне: під атрибутом — невід’ємні, загальні,
універсальні риси даної субстанції, а під аксиденсом — довільні,
випадкові, необов’язкові риси субстанції.

Тому Декарт визначає матерію як субстанцію самоіснуючого буття,
атрибутом якої є протяжність із її властивостями: займати певне місце,
мати об’єм, бути тривимірною.

І. Ньютон додає до Декартового визначення матерії як субстанції ще три
атрибути: протяжність, непроникність (непорушна цілісність тіла),
інертність (пасивність, нездатність самостійно змінювати швидкість
згідно із законами динаміки); вага, зумовлена дією закону всесвітньої
гравітації. Причому інертність та вага потім об’єднуються ним у поняття
маси, яка виступає основним атрибутом матерії і одночасно мірою її
кількості.

Інший підхід у П.Гольбаха, який визначає матерію як все те, що
пізнається чуттєво, при цьому джерелом чуттєвого знання є відчуття
форми, кольору, смаку, звуку та ін. Він доводить розуміння матерії до
гносеологічного узагальнення, піднімається на вищий рівень
абстрагування, незважаючи нате, що прискіпливі критики дорікали йому за
надмірну широту, неконкретність, а тому неадекватність цього
визначення. Як на аргумент, вони посилалися на релігійні та філософські
концепції, за якими боги і духи (Бог-Сонце в єгипетській релігії або
поняття Бога у філософії Д.Юма) — чуттєво пізнавані реалії.

Відповідний внесок до поглиблення поняття матерії зробив Г.Гельм-гольц.
За його словами, матерія — це все, що існує об’єктивно (незалежно від
свідомості людини). Але Бог існує об’єктивно і від того не стає
матеріальним.

Матерія як філософська категорія — не закостеніла, незмінна форма або
вмістилище всього існуючого у світі. Вона визначає найбільш суттєві
властивості об’єктивно-реального буття світу — пізнаного і ще не
пізнаного. До таких суттєвих ознак належать: цілісність, невичерпність,
мінливість, системна упорядкованість та інше.

Системність в організації матерії — не тільки її фундаментальна
властивість, вона також визначає методологію сучасного наукового
пізнання структурних рівнів матерії: неорганічний (мікро-, макро-,
мегасвіти); органічний (організмений, підорганізмений,
понадорга-нізмений); соціальний (особистість, родина, плем’я,
народність, нація, клас, суспільство, людство).

Отже, поняття матерії проходить складний шлях, постійно уточнюється,
поглиблюється, збагачується новими властивостями, відображає рівень
розвитку пізнання людиною світу. Матеріальність світу, як зазначає
Ф.Енгельс, доводиться не парою фокусницьких фраз, а довгим і важким
розвитком філософії та природознавства.

Поширене визначення матерії як філософської категорії для означення
об’єктивної реальності, що дана людині у її відчуттях, відображається
нашими відчуттями та свідомістю й існує незалежно від них, певною мірою
є обмеженим, оскільки зосереджується на гносеологічних аспектах
матеріального, не враховуючи притаманний йому онтологічний зміст.

Справді, якщо не зосереджуватися тільки на гносеологічному визначенні
матерії, а розглядати її, враховуючи розвиток сучасної науки і
філософії, то можна виокремити:

1. Онтологічні складові: а) рух та його форми; б) простір; в) час;

г) детермінація.

2. Гносеологічні принципи: а) пізнаваність; б) об’єктивність;

в) реальність.

Таким чином, узагальнене визначення категорії “матерія” має базуватися
на тому, що це — об’єктивно реальне буття світу в часі, просторі, русі,
детерміноване і безпосередньо чи опосередковано пізнаване людиною.

Відповідей на запитання, як світ розвивається, існує багато:
міфологічні, релігійні, наукові, ненаукові тощо. За діалектичного
розуміння, розвиток — це зміна матеріального та духовного світу, його
перехід від старого до нового. Розвиток має такі властивості:

1. Відтворення старого: незворотність, спрямованість, закономірність
(необхідність);

2. Виникнення нового.

Розвиток є універсальною властивістю Всесвіту. Це саморух світу та
розмаїття його проявів (природа, суспільство, пізнання тощо),
са-моперехід до більш високого рівня організації. Саморух і
саморозвиток — важливі моменти діалектики як теорії розвитку.
Саморозвиток світу виростає з саморуху матерії. Саморух відображає
зміну світу під дією внутрішніх суперечностей. Самовідтворення як
феномен можливе лише тоді, коли йому передує рух, зміна, бо без цього
взагалі не може бути самовідтворення, розвитку.

Рух, зміна — це внутрішньо зв’язана єдність буття і небуття, тотожності
і відмінності, стабільності і плинності, того, що зникає, з тим, що
з’являється. Рух, зміну можна осягнути лише в тому разі, коли
розглядати його суперечливі сторони в єдності та взаємодії.

Якщо взяти до уваги лише одну його сторону і проігнорувати іншу, рух,
зміна стануть незрозумілими. Такий же результат буде тоді, коли ми
станемо розглядати їх не у взаємодії, а відокремлено. Бо рух — це
суперечність, це уявлення про те, що тіло може рухатись лише тоді, коли
воно знаходиться в даному місці і водночас у ньому не знаходиться.

Рух, зміна є такою єдністю протилежностей, коли вони взаємно
передбачають одна одну, коли немає однієї без взаємозв’язку з іншою.
Постійне виникнення й одночасне вирішення даної суперечності і є рухом.
Останній, як відомо, є абсолютним, невід’ємним атрибутом усього
сутнього. Тому слід вважати розвиток вищою формою руху і зміни, точніше
сутністю руху, а рух можна визначити як будь-яку зміну явища чи
предмета. Рух — це зміна взагалі.

Історичний досвід людства, логіка пізнання світу переконують нас у тому,
що світ — це рухома матерія, а пізнання форм руху матерії неможливе без
знання про простір і час.

Простір і час — це філософські категорії, які відображають основні форми
існування матерії. Просторово-часові характеристики має будь-яке явище
буття світу. Якщо простір є найзагальнішою формою сталості, збереження
змісту об’єктивної реальності, то час — це форма його розвитку,
внутрішня міра його існування та самознищення. Єдність
просторово-часових властивостей світу називають просторово-часовим
континіумом, а їх універсальність і цілісність (кон-тинуальність) —
формою організації всього розмаїття нескінченного світу. Кожна частинка
світу має власні просторово-часові характеристики. Розрізняють
соціальний, історичний, астрономічний, біологічний, психологічний,
художній, філософський зміст простору і часу.

Історична еволюція поглядів на простір і час пов’язана з практичною,
суспільно-історичною діяльністю людини. Змінюється, розвивається
суспільство, змінюються і розвиваються просторово-часові уявлення про
буття світу. Якщо для міфологічного світогляду час циклічно відтворює
пори року, то в межах релігійного світосприйняття час набуває
стріловидної форми: відтворення світу через тимчасове теперішнє до
райської або пекельної вічності.

Філософські просторово-часові уявлення розвиваються разом із розвитком
філософських теорій. (Докладніше див.: Філософія. Курс лекцій: Навч.
посібник. — К., 1993. — С. 350—369).

Узагальнюючи історико-філософський досвід осягнення категорій простору і
часу, слід зазначити велику кількість їхніх визначень, неосяжне
багатство все нових і нових властивостей, їхню дискусій -ність та
гіпотетичність. Значна частина дослідників простору і часу
(темпоралістів) солідарна в тому, що простір — це така форма існування
матерії, її атрибут, яка характеризується співіснуванням об’єктів,
їхньою взаємодією, протяжністю, структурністю та іншими ознаками. Час —
це внутрішньо зв’язана з простором і рухом об’єктивна форма існування
матерії, яка характеризується послідовністю, тривалістю, ритмами і
темпами, відокремленістю різних стадій розвитку матеріальних процесів.

Історико-філософський досвід людства свідчить також про те, що кожне
покоління людей створює таку світоглядну картину світу, яка задовольняє
його потреби. Тому до завершеності, достатньої повноти теорії буття
онтології, яка відобразила б Всесвіт як ціле, із всіма відношеннями,
взаємодіями і зв’язками, ще надзвичайно далеко.

Спроби усвідомити закономірності походження світобудови існують сьогодні
у вигляді цікавих гіпотез. Ось одна з них.

Людство на порозі відкриття законів руху зірок, планет, супутників та
електронів у атомі, оскільки все в малому і великому збігається.
“…Зірки зростають та викидаються ядром галактики і рухаються навколо
його центру. Поступово збільшується відстань між ним та зірками,
збільшується також період їхнього обертання за рахунок зниження лінійної
швидкості. Молоді зірки з температурою плюс 35 тис. градусів починають
вирощувати та викидати повторну зірку, майбутню планету, та її
супутників. Чим більше у зірки планет, тим повільніше її обертання
навколо своєї осі і нижча температура її поверхні. Аналогічні процеси
відбуваються в ядрах атомів, які також вирощують та викидають електрони.
Термоядерні вибухи та спалахи на поверхні ядер галактик, нових зірок та
ядер атомів свідчать, що вони зростили та викинули чергові зірки,
планети, їхні супутники чи електрони атомів. Тільки в нашій галактиці
десятки мільярдів зірок мають планети, на двох-трьох із яких, ймовірно,
існує органічне життя з людиною, яка в умовах постійного народження
нових та загибелі старих планет, зірок і навіть галактик служить
переносником життя. Людина, тваринний та рослинний світ, як і Всесвіт,
існують безмежно, а тому збереження та примноження всього органічного —
смисл життя людини.

Завдяки наполегливим дослідженням космосу людство набуває знання про
будову Всесвіту. Ми уже звикли до ідеї про те, що він завдяки
першовибуху протягом кількох мільярдів років розширився від першоатома
до галактики, і що галактики продовжують розбігатися у безмежному
просторі космосу.

Отже, знання про світ мають конкретно-історичний зміст, а їхня глибина
зумовлююється суспільно-практичними потребами. Онтологія — окрема
галузь філософського знання про сутність буття світу, дає загальне
розуміння фундаментальних властивостей, форм та способів існування
Всесвіту в діалектичній єдності з його духовним осягненням.
Фундаментальність онтології визначається постійним збагаченням змісту
категорій: буття, матерія, простір, час, рух, матеріальне, ідеальне,
свідомість, дух тощо.

Кожне покоління людей прагне створити цілісну картину світу, визначити
закономірності його розвитку, пізнати його сутність та оволодіти його
просторово-часовими вимірами. Знаменно, що духовні пошуки людства
відбуваються постійно — думка рухається від загальних суджень про світ,
до конкретизації уявлень про Всесвіт та його будову.

Література

1. Авдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации: Уч.пособие. – М„
1994. – Гл. 2,5.

2. Гегель. Наука логики: В 3 т. — М., 1970. — Т. 1. — С. 123—256.

3. Гегель. Энциклопедия философских наук: В 3 т. — Т. 1. — С. 107— 263.

4. Кутирєв В.О. Людина і світ: три парадигми взаємодії // Філос. і
соціол. думка. — 1991. — № 7.

5. Лукач Д, К онтологии общественного бытия. Пролигомены. — М., 1991. –
С. 34-72.

6. Мамардашвілі М. Називати речі своїми іменами // Філософські студії. —
1993. № 1. — С. 69.

7. Разумный В.П. Драматизм бытия: истоки бесперспективности. — М., 1991.
– С. 3-43.

8. Трубников Н.Н. Время человеческого бытия. — М., 1987. — С. 5— 49,
196-254.

9. Філософія: Курс лекцій. Навч.посібник. — К., 1993. — Розд.З.

10. Філософія: Підручник. За ред.Г.А.Заїченка та ін. — К., 1995. —
Розд.5.

11. Философия: Учебник. Под ред. В.Д.Губина, Т.Ю.Сидориной и др. – М.,
1996. – С. 133-152.

PAGE

PAGE 10

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020