.

Загальна характеристика виробничої потужності підприємства: визначення, види ти чинники що її визначають. Розрахунок виробничої потужності. Показники,

Язык: украинский
Формат: контрольна
Тип документа: Word Doc
0 9677
Скачать документ

Контрольна робота

з економіки підприємства

1. Загальна характеристика виробничої потужності підприємства:
визначення, види ти чинники що її визначають. 2. Розрахунок виробничої
потужності. 3. Показники, що характеризують ефективність використання
основних виробничих фондів.

зміст

TOC \o “1-1” \h \z \u HYPERLINK \l “_Toc31280686” 1. ЗАГАЛЬНА
ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ВИЗНАЧЕННЯ, ВИДИ ТИ
ЧИННИКИ ЩО ЇЇ ВИЗНАЧАЮТЬ. PAGEREF _Toc31280686 \h 3

HYPERLINK \l “_Toc31280687” 2. РОЗРАХУНОК ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ.
PAGEREF _Toc31280687 \h 5

HYPERLINK \l “_Toc31280688” 3 ПОКАЗНИКИ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ. PAGEREF
_Toc31280688 \h 10

HYPERLINK \l “_Toc31280689” ЛІТЕРАТУРА PAGEREF _Toc31280689 \h 13

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА:
ВИЗНАЧЕННЯ, ВИДИ ТИ ЧИННИКИ ЩО ЇЇ ВИЗНАЧАЮТЬ.

Виробнича потужність підприємства характеризує максимально можливий
річний обсяг випуску продукції (видобутку й переробки сировини або
надання певних послуг) заздалегідь визначених номенклатури, асортименту
та якості за умови найбільш повного використання прогресивної технології
та організації виробництва.

Одиниці виміру виробничої потужності підприємств застосовуються різні
залежно від характеру виробництва та галузевої підпорядкованості.
Загальне правило таке: виробнича потужність визначається в тих самих
одиницях виміру, в яких планується та здійснюється облік продукції, що
виготовляється (послуг, що надаються). Здебільшого це натуральні або
умовно натуральні вимірники за видами продукції (послуг).

Для багато номенклатурних виробництв потужність може визначатися також
вартісним показником усього обсягу продукції (послуг). У паспорті такого
підприємства потужність позначають двома вимірниками: у чисельнику —
натуральні показники за видами продукції; у знаменнику — загальний
вартісний (грошовий) показник.

На підприємствах окремих галузей (наприклад цукрової та молочної
промисловості) виробнича потужність характеризується кількістю сировини,
що переробляється за добу.

Наука та практика господарювання виокремлюють три види потужності
підприємства: проектну, поточну (фактично досягнуту), резервну.

Проектною є потужність, яка визначається в процесі проектування,
реконструкції (розширення) діючого або будівництва нового підприємства:
вона вважається оптимальною, оскільки склад і структура устаткування
відповідають структурі трудомісткості запроектованої номенклатури
продукції, і має бути досягнута протягом нормативного терміну її
освоєння.

Поточна (фактично досягнута) виробнича потужність визначається
періодично у зв’язку зі зміною умов виробництва (номенклатури і
структури трудомісткості продукції) або перевищенням проектних
показників. При цьому обчислюють вхідну (на початок року), вихідну (на
кінець року) та середньорічну потужність підприємства.

Резервна потужність повинна формуватись і постійно існувати в певних
галузях національної економіки: електроенергетиці і газовій
промисловості — для покриття так званих пікових навантажень в електро-
та газових мережах, надійного забезпечення енергоресурсами споживачів на
період виконання ремонтно-аварійних робіт; харчовій індустрії — для
переробки істотно збільшеного обсягу сільськогосподарської сировини, що
швидко псується, у високоврожайні роки; на транспорті — для перевезення
збільшеної кількості пасажирів у літні місяці; в машинобудуванні та
інших галузях — для підготовки виробництва та освоєння випуску нових
видів устаткування (агрегатів, приладів) і конструкційних матеріалів
тощо.

Величина виробничої потужності підприємства формується під впливом
багатьох чинників. Головними з них є:

номенклатура, асортимент та якість продукції, що виготовляється;

кількість встановленого устаткування, розміри і склад виробничих площ,
можливий фонд часу роботи устаткування та використання площ протягом
року;

прогресивні техніко-економічні норми продуктивності й використання
устаткування, зняття продукції з виробничих площ, нормативи тривалості
виробничого циклу та трудомісткості продукції, що виробляється (послуг,
що надаються).

2. РОЗРАХУНОК ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ.

Виробничі потужності підприємств обчислюються за відповідними галузевими
основними положеннями, що відображають особливості конкретних галузей.
Проте існують спільні для більшості галузей економіки методичні принципи
розрахунку виробничих потужностей діючих підприємств.

1 Виробничу потужність підприємства визначають за всією номенклатурою
профільної продукції. При цьому проводять можливе звуження номенклатури,
об’єднуючи окремі вироби в групи за конструктивно-технологічною єдністю
з визначенням для кожної з них базового представника. Решту виробів
даної групи приводять до характеристик цього представника за: допомогою
розрахункового коефіцієнта трудомісткості.

Якщо підприємство випускає кілька видів різної продукції, то виробнича
потужність визначається окремо для кожного виду виробів. Наприклад, на
металургійних підприємствах (комбінатах) обчислюють окремо потужність
доменного, сталеплавильного і прокатного виробництва.

За розрахунків потужності багато номенклатурних виробництв у грошовому
виразі обов’язково додається виробнича програма підприємства, стосовно
якої визначено потужність.

2 Виробнича потужність підприємства встановлюється, виходячи з
потужності провідних цехів (дільниць, технологічних ліній, агрегатів)
основного виробництва з урахуванням заходів для ліквідації вузьких місць
і можливого внутрішньовиробничого кооперування.

До провідних належать ті виробничі підрозділи підприємства, які
виконують головні технологічні процеси (операції) і мають вирішальне
значення для забезпечення випуску профільних видів продукції. Наприклад,
для підприємств чорної металургії провідними виробництвами заведено
вважати доменні, сталеплавильні та прокатні цехи; машинобудування та
металообробки — механічні, складальні, ливарні й ковальсько-пресові
цехи; цементної промисловості — печі з виробництва клінкеру; текстильної
індустрії — прядильне і ткацьке виробництво.

За наявності кількох провідних підрозділів підприємства виробнича його
потужність обчислюється за тими з них, які виконують найбільш
трудомісткий обсяг робіт.

3 У розрахунки виробничої потужності підприємства включають: а) усе
чинне і не чинне внаслідок несправності, ремонту та модернізації
устаткування основних виробничих цехів; б) устаткування, що перебуває на
складі і має бути введене в експлуатацію в основних цехах протягом
розрахункового періоду; в) понаднормативне резервне устаткування; г)
понаднормативне устаткування допоміжних цехів, якщо воно аналогічне
технологічному устаткуванню основних цехів.

4 Виробничу потужність підприємства треба обчислювати за технічними або
проектними (не завищеними) нормами продуктивності устаткування,
використання виробничих площ і трудомісткості виробів, нормами виходу
продукції з урахуванням застосування прогресивної технології та
досконалої організації виробництва. За браком таких норм можна
використовувати власні розрахункові технічні норми, які враховують
прогресивні досягнення значної кількості (20—25%) робітників однакових
професій і ланок виробництва.

5 Для розрахунків виробничої потужності підприємства береться
максимально можливий річний фонд часу (кількість годин) роботи
устаткування. На підприємствах з безперервним процесом виробництва таким
максимально можливим фондом часу роботи устаткування є календарний фонд
(8760 годин на рік) за мінусом часу, необхідного для проведення ремонтів
і технологічних зупинок устаткування.

Для підприємств з дискретним процесом виробництва фонд часу роботи
устаткування визначають, виходячи з фактичного режиму роботи основних
цехів і встановленої тривалості змін у годинах з відрахуванням часу на
проведення ремонтів устаткування, вихідних і святкових днів. У сезонних
виробництвах фонд часу роботи устаткування регламентується встановленим
режимом роботи підприємства (за технічним проектом) з урахуванням
забезпечення оптимальної кількості діб роботи окремих технологічних
цехів (ліній).

6 У найзагальнішому вигляді виробничу потужність провідного цеху
(дільниці) з виготовлення однорідної продукції (переробки сировини,
виконання інших виробничих операцій) можна визначити за однією з таких
формул

де N.— потужність і-го виробничого підрозділу підприємства;

аі — продуктивність устаткування у відповідних одиницях виміру і-ої
продукції за годину;

Тр — річний фонд часу роботи устаткування;

т — середньорічна кількість фізичних одиниць устаткування;

tі — трудомісткість виготовлення одиниці продукції (переробки сировини,
час надання послуги в годинах).

7 Розраховується також технологічна спроможність (потужність) решти
виробничих ланок підприємства (поряд з провідними цехами чи дільницями).

Такі розрахунки необхідні для виявлення невідповідності між потенційними
можливостями з випуску продукції (надання послуг) окремих виробничих
підрозділів і забезпечення узгодженої технологічної пропорційності між
взаємозв’язаними виробничими ланками. Ступінь відповідності потужностей
різних структурних підрозділів підприємства визначають через розрахунок
і порівняння коефіцієнтів суміжності, що характеризують співвідношення
потужностей провідного підрозділу та решти виробничих ланок.

8 Визначення виробничої потужності підприємства завершується складанням
балансу, що відбиває зміни її величини протягом розрахункового періоду і
характеризує вихідну потужність (Nвих). Для цього використовується
формула

— вхідна потужність підприємства;

— збільшення потужності протягом розрахункового періоду внаслідок
здійснення поточних організаційно-технічних заходів;

— нарощування виробничої потужності завдяки реконструкції або
розширенню підприємства;

— збільшення (+) або зменшення (-) виробничої потужності, спричинене
змінами в номенклатурі та асортименті продукції, що виготовляється;

— зменшення виробничої потужності внаслідок її вибуття, тобто виведення
з експлуатації певної кількості фізично спрацьованого та технічно
застарілого устаткування.

9 Визначення й регулювання резервної виробничої потужності підприємства
здійснюється з допомогою розрахунків необхідної кількості резервних
агрегатів (груп устаткування) та обґрунтування розмірів
експериментально-дослідних виробництв. Зазвичай величина резервних
потужностей для покриття пікових навантажень не перевищує 10—15%, а для
підготовки та освоєння виробництва нових виробів — 3—5% загальної
потужності. При цьому треба враховувати, що резерв виробничої потужності
передбачається, головне, для підприємств, що вже досягли рівня
використання поточної потужності не нижче за 95% і випускають понад 25%
нової продукції.

У практиці господарювання рівень використання виробничої потужності
діючого підприємства визначається двома показниками:

1) коефіцієнтом освоєння проектної потужності (співвідношення величин
поточної і проектної потужності);

2) коефіцієнтом використання поточної потужності (співвідношенням
річного випуску продукції та середньорічної її величини).

Нині в Україні рівень використання виробничих потужностей підприємств у
більшості галузей економіки, і передовсім у промисловості, становить
менше за 50%, а проектні потужності, як правило, своєчасно (у нормативні
строки) не освоюються.

Способи ефективнішого використання виробничих потужностей такі самі, як
і використання основних фондів підприємства. Варто лише наголосити, що
для докорінного поліпшення рівня використання наявних потужностей для
переважної більшості підприємств потрібно якомога швидше подолати спад
виробництва, стабілізувати й поступово нарощувати обсяги виробництва
конкурентоспроможної продукції, яка користується попитом на вітчизняному
та світовому ринках.

3 ПОКАЗНИКИ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ
ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ.

Система показників, яка може вичерпно характеризувати ефективність
основних фондів, охоплює два блоки: перший — показники ефективності
відтворення окремих видів і всієї сукупності засобів праці; другий —
показники рівня використання основних фондів у цілому та окремих їхніх
видів. Необхідність виокремлення в самостійну групу показників
відтворення засобів праці, які характеризують процес їхнього руху,
технічний стан та структуру, зумовлена тим, що відтворювальні процеси
істотно й безпосередньо впливають на ступінь ефективності використання
застосовуваних у виробництві машин, устаткування та інших знарядь праці.

Чинна система показників ефективності відтворення основних фондів в
Україні потребує вдосконалення щодо методики обчислення деяких з них та
повноти охоплення окремих сторін відтворення засобів праці. Так,
наприклад, коефіцієнт оновлення визначається відношенням абсолютної суми
введення основних фондів до їхньої наявності на кінець року, а
коефіцієнт вибуття — відношенням обсягу вибуття основних фондів до
їхньої наявності на початок року, що унеможливлює порівнювання цих
відносних показників. Тому визначення коефіцієнтів відтворення основних
фондів за середньорічною їхньою вартістю треба вважати методологічно
більш правильним.

Необхідно також розрізняти дві форми оновлення основних фондів —
екстенсивну та-інтенсивну. Екстенсивне оновлення характеризує темпи
збільшення обсягу експлуатованих основних фондів. Інтенсивне оновлення
передбачає заміну діючих основних фондів новими, більш ефективними.
Проте процес виведення з експлуатації застарілих і спрацьованих основних
фондів не можна) ототожнювати з інтенсивним оновленням діючих засобів
праці. Реальний господарський оборот охоплює не лише введення в дію
нових і виведення з експлуатації спрацьованих фондів, а й передачу
певної їхньої частини з балансу одного підприємства на баланс іншого.

Поряд з цим у систему показників ефективності відтворення основних
фондів доцільно включити два нові: коефіцієнт інтенсивного оновлення
(співвідношення обсягів вибуття і введення в дію за певний період);
коефіцієнт оптимальності вибуття основних фондів (відношення фактичного
коефіцієнта вибуття до нормативного).

Показники, що характеризують рівень ефективності використання основних
фондів, об’єднуються в окремі групи за ознаками узагальнення й охоплення
елементів засобів праці. Економічна суть більшості з них є зрозумілою
вже із самої назви. Пояснень потребують лише деякі, а саме:

коефіцієнт змінності роботи устаткування — відношення загальної
кількості відпрацьованих машино-змін за добу до кількості одиниць
встановленого устаткування;

напруженість використання устаткування (виробничих площ) — випуск
продукції в розрахунку на одиницю устаткування (загальної або виробничої
площі);

коефіцієнт інтенсивного навантаження устаткування — від ношення
кількості виготовлених виробів за одиницю часу до технічної (паспортної)
продуктивності відповідного устаткування.

З-поміж показників використання устаткування та виробничих площ найбільш
відомим і широко застосовуваним на практиці є коефіцієнт змінності
роботи устаткування. Проте використовуваний на підприємствах спосіб його
розрахунку не можна визнати досконалим, оскільки він не враховує
внутрізмінних втрат робочого часу. У зв’язку з цим коефіцієнт змінності
методологічно правильніше буде обчислювати, виходячи з коефіцієнта
використання календарного фонду часу і максимальної змінності роботи
устаткування, яка дорівнює трьом за восьмигодинної тривалості зміни.
Отже, за коефіцієнта використання календарного фонду часу, наприклад,
0,6 коефіцієнт змінності роботи устаткування дорівнюватиме 1,8 (3,0 х
0,6).

Протягом останніх років на більшості підприємств різних галузей
народного господарства України спостерігається низький рівень
ефективності відтворювальних процесів. Коефіцієнти оновлення й вибуття
машин і устаткування, тобто найбільш активної частини основних фондів на
промислових підприємствах, коливаються в межах відповідно 5—6 та 2—3%
загального їхнього обсягу, а коефіцієнт економічного спрацювання досягає
50—55% загальної вартості. Парк діючого виробничого устаткування містить
майже третину фізично спрацьованих і технічно застарілих його одиниць.
Саме цим передовсім пояснюється невідкладне завдання прискорення й
підвищення ефективності відтворення основних фондів, зростання
технічного рівня застосовуваних засобів праці. За сучасних умов слід
запровадити і реалізувати такі головні напрямки інтенсифікації
відтворення основних фондів.

ЛІТЕРАТУРА

Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов / Л.А. Дробозина,
Л.П. Окунева, Л.Д. Андросова и др.; Под ред. проф. Л.А.Дробозиной. – М.:
Финансы, ЮНИТИ, 1997.-479 с.

Финансы предприятий: Учеб.пособие / Н.Е. Заяц, М.К.Фисенко,
Т.Н.Василевская и др. – Мн.: Высш.шк., 1995. – 256 с.

Економіка підприємства: Підручник/ За заг. ред. С.Ф. Подкропивного. –
Вид.2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001.- 528 с.

Фінанси підприємств: Навч. посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 460 с.

PAGE

PAGE 2

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020