.

Вступ до фаху – економіст (дівчина) (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 2332
Скачать документ

Реферат на тему:

Вступ до фаху – економіст (дівчина)

Вступ

Економічна наука є однією з найдавніших. Її предмет намагалися окреслити
ще давньогрецькі філософи Аристотель і Ксенофонт у ІV – ІІІ ст. до нашої
ери. Глибокий інтерес до економічної теорії зумовлений тим, що вона
вивчає проблеми вирішальної сфери життя суспільства – виробництва
економічних благ, обміну, розподілу та споживання національного
багатства в матеріальній (житло, одяг, їжа тощо) та нематеріальний
(наука, освіта, виробничий досвід, творчий потенціал та ін.) формах,
економічні потреби, інтереси й цілі людини, а також закони, які
управляють цими процесами й втілюються в раціональній економічній
політиці держави.

Термін “економіка” походить від грецького “oіconomia” (oіcos – дім,
господарство і nomos – вчення, закон). Тобто економіка у первісному
значенні цього слова є наукою про управління домашнім господарством.

Запропонував цей термін Ксенофонт (приблизно 430-355 рр. до н.е.) на
позначення науки про господарство, управління домом і майном. Аристотель
(384-322 рр. до н.е.) науку про багатство поділив на економіку
(виробництво благ для задоволення потреб людей) і хремастики (грец.
Chrema – майно, володіння: мистецтво наживати статки; діяльність,
спрямована на накопичення багатства). Термін “економіка” він позначав
організацію господарства в маєтку рабовласника.

Наукові дискусії про предмет економічної теорії тривають дотепер.
Очевидно, що без з’ясування предмета економічної теорії, найважливіших
об’єктів її вивчення та функції неможлива розуміння загальних основ
економічного розвитку.

1.Чим обмовлений мій вибір спеціальності.

Коли я закінчила школу, я зрозуміла, що настав час обирати майбутню
професію. Правильно вибрати професію – нелегке завдання. Закінчення
школи стало початком мого самостійного життя, початком більш серйозного
екзамену для моїх здібностей і характеру.

Я запитувала себе багато разів: “Ким я хочу стати, коли закінчу школу?”
Кілька років тому мені було складно дати відповідь на це запитання. З
роками моя точка зору з приводу того, в якій науці або галузі
промисловості спеціалізуватися, змінювалася багато разів.

Було важко зважитися і обрати одну із сотні професій, що підходила б
мені найбільше. Є багато людей до яких я могла звернутися за порадою і
допомогою у виборі остаточного рішення, але до прийняття свого рішення я
не залучала ні друзів ні рідних. Професію економіста я обрала сама, адже
самооцінка – це важлива частина процесу прийняття рішень.

2. Які якості по моєму повинне мати сучасник спеціаліст.

Звичайно, що кожна людина має свої якості, і вона ніколи не стане
зрозумілою, тому що її внутрішній і зовнішній світ завжди індивідуальні.
На мою думку сучасний спеціаліст має бути гідним називатися
спеціалістом.

Професіоналізм і людяність – це дві голові ознаки моєї майбутньої
професії.

Також добре коли людина є порядною. Але, що таке – порядна людина? Якою
вона повинна бути? Мені здається, що порядність не залежить від віку.

Порядна людина ніколи не зможе образити, відштовхнути, ударити іншу
людину. Порядна людина є сміливою. Порядна людина вміє сказати негіднику
і хаму правду в очі.

І все це порядна людина зробить, не чекаючи винагороди, подяки, похвали.

Саме таку людину я вважаю хорошим спеціалістом.

3. Яким галузям що вивчаються у коледжі я віддаю перевагу для свого
формування як спеціаліста та інтелігента.

Мікроекономіка – Вона зосереджена на дослідженні економічних явищ і
процесів, які виникають і розвиваються у первинних ланках народного
господарства – на підприємствах, які з’явилися за рабовласницького ладу,
а типовим явищем стали за капіталізму. Майже за п’ять століть еволюції
капіталістичного способу виробництва підприємства зазнали важливих
кількісно-якісних та історичних перетворень.

Менеджмент. Поняття “менеджмент” як наука і практика управління вперше
сформувалося в США. Менеджмент – це цілеспрямований вплив власників і
менеджерів на потреби та інтереси інших працівників для ефективної
організації колективної праці у всіх сферах суспільного відтворення,
вдосконалення, розвитку елементів економічної системи на мікрорівні,
охорони довкілля з метою привласнення максимального прибутку.

Маркетинг – система організацій й управління діяльністю фірм, всебічне
вивчення ринку й потреб споживачів та формування і обґрунтування на цій
основі рекомендацій щодо розроблення нових видів товарів, їх виробництва
і збуту з метою привласнення прибутку.

Статистика – Слово “статистка” означає кількісний облік, масових,
насамперед соціально-економічних, також науку, яка об’єднує принципи та
методи роботи з масовими смисловими даними – кількісними
характеристиками зазначених явищ і процесів.

Економічна історія, або історія народного господарства, виникла як
самостійна наука в середині ХІХ ст. Їй належить фундаментальне місце у
вищій економічній освіті. Предметом її вивчення є господарство країн
світу в історичному розвитку, різноманітності форм його вияву. Вивчаючи
конкретні аспекти економіки, ця дисципліна допомагає краще зрозуміти
сучасні господарські проблеми, прогнозувати їхнє наукове вирішення.

Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка – галузь економічної
науки, яка ґрунтується на загальних економічних законах. Їхнє завдання,
полягає у вивченні та виробленні теоретичних засад, необхідних для
практичного розв’язання проблем раціоналізації просторового
розосередження населення та виробництва.

7. ДУМ

У добу творення незалежної держави, з огляду на закріплення Конституцією
України’ статусу української мови як державної, питання культури
мовлення в Україні набувають особливої ваги. Ширшає коло тих, хто
розмовляє, пише й читає українською мовою як рідної. Писемне спілкування
в державному, суспільному політичному, господарському житті, в ділових
відносинах між організаціями та установами також переходить на
українську мову. Проте, на жаль, при цьому трапляється , чимала
кількість помилок, що, безсумнівно, на певний час знижує рівень культури
мовлення, в тому числі в загальнонаціональному вимірі.

Мова – це «характерний для людського суспільства специфічний вид
знакової діяльності, який полягає у застосуванні історично усталених у
певній етнічній спільноті артикуляційно-звукових актів для позначення
явищ об’єктивної дійсності з метою обміну між членами спільноти
інформацією».

Вона є однією з найістотніших ознак нації та реально існує як” мовна
діяльність членів відповідної етнічної спільноти.

Мова – найважливіший, універсальний засіб спілкування, організації та
координації всіх видів суспільної діяльності: галузі виробництва,
побуту, обслуговування, культури, освіти, науки!

8. Макроекономіка

Макроэкономика як одна із складових частин економічної теорії є наукою
про поведінку економіки як єдиного цілого. Вона вивчає причини циклічних
коливань і взаємозв’язок динаміки обсягів виробництва, рівня інфляції та
безробіття.

В основі макроекономіки лежать мікроекономічні явища та процеси. А

це означає, що:

• макроекономічні показники є результатом зведення показників
економічної діяльності окремих домогосподарств та фірм;

• макроекономічні закономірності відображають тенденції масової
поведінки на мікрорівні;

• при побудові макроекономічних моделей виходять із припущення про
те, що домогосподарства та фірми приймають оптимальні мікроекономічні
рішення;

• макроекономічні процеси є результатом взаємодії економічних
агентів та економічної політики держави.

9. Етика і естетика

Часто можна почути, що етикет, його норми – це анахронізм, достатньо
чемності та ввічливості. Так, але при цьому треба пам’ятати про те, чого
ви самі прагнете: як і в якому оточенні існувати, який імідж мати (де
слово сьогодні найбільш вживане, і воно зближує повсякденні норми
поведінки з діловими нормами спілкування), а все це, зрештою, допоможе
вам зробити з себе те, що ви будете в змозі запропонувати оточуючим. Річ
у тім, що сьогодні, на порозі тисячоліття, роль активного міжособового
спілкування зростає, як би скептично ц$ цей тезис не реагували деякі
люди. Наш час – час комунікацій, і не тільки електронно-комп’ютерних:
так чи інакше, але споживачами будь-якої продукції залишаються люди,
тому в процесі спілкування нам доводиться пам’ятати про деякі правила,
які слід поважати.

Естетика — це наука про загальні закони художнього освоєння і пізнання
дійсності, розвитку мистецтва, його ролі в житті. суспільства. Вона
охоплює всю сферу людських чуттів, вивчає стосунки між людиною і світом,
впливає на формування естетичної свідомості.

Вивчення естетики для учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв і
коледжів, тобто для певної учнівської вікової категорії, передбачає
освоєння естетичних знань у сукупності з оволодінням обсягом інформації
з історії культури, літератури, мистецтва, загальної історії,
психології.

4. Де я маю намір працювати після закінчення коледжу.

Перш за все я хочу бути першокласним спеціалістом в своїй галузі і
зробити свій внесок у підвищенні економіки України. Я як кожний студент
хочу отримувати високооплачувану роботу, а працювати я маю намір в
органпх влади або управління. Можливо з часом після накопичування
грошей я створю власну справу. Але для того щоб мій бізнес процвітав,
щоб я не порушувала закону знала права людини я додатково отримую освіту
юриста.

Я буду старатися щоб мої плани на майбутнє здійснилися.

5. Що я знаю про свою майбутню спеціальність.

Праця людини приносить суспільству матеріальне і духовне багатство, а
людині дає поетичне натхнення, сповнює серце відчуттями радості буття.
Праця не з примусу, а з покликом серця приносить моральне задоволення і
щастя в житті, робить його цілеспрямованим.

Я хочу, щоб життя було цілеспрямованим, осмисленим, а я була щасливою.
Свою щастя я бачу в тій професії, яку я обирала – економіст.

Може, не до кінця на сьогодні я розумію свою професію, але чітко знаю,
що буду працювати і з економікою, і з людиною.

Економіка є найважливішою сферою суспільного життя. Але у нашій державі
економіка має безліч недостатків, через які страждають всі жителі
України. Вона не має власної теорії і практики ринкових відносин. Вони
лише починають формуватися з урахуванням досягнень американських,
японських та європейських економістів.

У розвинутих країнах досягнуто кращих світових економічних показників
завдяки постійним технологічним змінам, впровадженню нових винаходів,
захищених патентами, обміну ліцензіями і ноу-хау. Технологічна революція
передбачає комп’ютеризацію, робототехніку, застосування лазерного
обладнання, вакуумних технологій, які вже знайшли визнання у харчовій,
переробній, легкій промисловості та космічній техніці.

Економічні показники формуються не шляхом мускульної енергії, а у
результаті постійної “битви технологій”. Перемагає не лише гігантська
корпорація, де працюють 500 тис. робітників та інженерів, а й
кооператив, в якому працюють 8 винахідників. Таємниця тут лежить на
поверхні. Ключ до економічної таємниці міститься у патентах на винаходи
і ноу-хау та куплених ліцензіях. Мініатюрному-підприємству нічого не
загрожує, якщо його продукція та технологія захищені патентом. Він поза
конкуренцією.

Виробництву завдають шкоди за умов замовлень і ринкових відносин
непотрібні запаси матеріалів, сировини, надлишок робочої сили, зайва
потужність двигунів, силових агрегатів. Все це гроші, які постійно
повинні рухатись і приносити прибуток. Виробники, постачальники,
споживачі продукції і послуг постійно пристосовуються до ринкових змін
через гроші, кредити, проценти, бартер.

Але, ким би я не стала і де б не працювала. Я хочу бути щирою і
працьовитою, чесною і доброю, а також не загубити віру в людей, віру в
те, що країна в якій я живу вирішить найскладніші свої проблеми і людям
у цій країні буде жити легко і радісно, що настане кінець війнам і
хворобам і в цьому світі запанує мирі спокій.

Література

С.Ф. Покропивний. “Економіка підприємства” Київ 2000 р.

За редакцією А.В. Шегди. Навч. посібник. “Економіка підприємства” Київ.
2003 р.

За редакцією О.Лищишина “Економіка” Львів 1996 р.

Джеймс А.Ф. Стонер Едвін Г. Долан “Вступ у бізнес” Київ 2000 р.

PAGE

PAGE 8

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020