.

Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
5 7566
Скачать документ

Реферат на тему:

Виробництво, якість

і конкурентоспроможність продукції (послуг).

Загальна характеристика продукції, поняття і класифікація. Вимірники
обсягу.

Поняття і класифікація продукції У процесі виробництва людина взаємодіє
з певними засобами виробництва і створює конкретні матеріальні
блага. Отже- останні є продуктами праці, тобто споживною ртістю,
речовиною природи, пристосованою людиною за Допомогою знарядь праці до
своїх потреб. Матеріальний Р^ультат праці у більшості випадків виступає
у фор»ц ^нкретного продукта — продукції (виробу). Упродовж певного
відтинку часу виготовлювана продукція перебуває на різних стадіях
технологічного процесу і з огляду на це називається незавершеним
виробництвом, напівфабрикатом чи готовим для споживання продуктом
(виробом).

Можна вважати загальновизнаним той факт, що у промисловому виробництві
результатом (продуктом) праці є продукція, на підприємствах транспорту —
відповідний обсяг виконаної роботи (перевезених вантажів або
пасажирів на ту чи іншу відстань), а в установах зв’язку та банках
надають послуги юридичним і фізичним особам. В окремих випадках продукт
праці слугує одночасно виробленою продукцією, виконаною роботою,
наданою послугою (наприклад, відремонтовані годинник або взуття,
телевізор, холодильник тощо).

Загальновідомо, що продукти праці є придатними для різних сфер
(способів) використання у народному господарстві. Зокрема зерно може
слугувати сировиною для виробництва борошна або виготовлення пива та
горілки, використовуватись як корм для худоби чи насіння для його
відтворення. Продукт праці, що існує у готовій для споживання формі,
може знову стати сировиною для виробництва продукту (наприклад, виноград
— для виготовлення виноградного соку, вина). Чи стає конкретна споживна
вартість засобом виробництва або кінцевим предметом споживання, цілком
залежить від подальшої функції та її місця у процесі праці. Предмети
праці, що підлягають обробці у процесі виробництва і змінюють свою
форму, перетворюються у продукти праці, котрі розпадаються на
засоби виробництва та предмети споживання; стосовно суспільного
виробництва в цілому вони називаються продукцією відповідно І та II
підрозділів. а у промисловості — продукцією груп “А” і “Б”. Засоби

виробництва, в свою чергу, діляться на засоби праці та предмети праці,
а предмети споживання — на продовольчі і непродовольчі товари. Такий
поділ продукції є її класифікацією за ознакою економічного призначення.
Зрештою для загальної характеристики продукції (роботи, послуг)
практичне значення має застосування системи вимірників її (їх) обсягу
(рис. 14.1).

Вимірники обсягу продукції В умовах товарного виробництва та ринкової
економіки виготовлена продукція, виконана робота або надана послуга
є товаром, котрий має не лише споживну вартість, але й вартість (мінову
вартість). Для постійного і повного задоволення потреб ринку планування
та облік виготовлюваних для продажу товарів здійснюється в натуральних
(фізичних) і вартісних (грошових) вимірниках.

При цьому важливо зважувати на те, що ступінь задоволення потреб ринку
характеризує насамперед обсяг товарів певної номенклатури і асортименту
у натуральному вигляді. Номенклатура продукції — це перелік
найменувань виробів, завдання по випуску яких передбачається
планом виробництва продукції.

Асортимент являє собою сукупність різновидів продукції кожного
найменування, що відрізняються відповідними техніко-економічними
показниками (типорозмірами, потужністю, продуктивністю, дизайном
тощо). Номенклатура і товарний асортимент включають ВДроблювану .у
минулі роки продукцію, попит на яку зберігається, а також нову освоювану
продукцію, дослідні эразки нових виробів.

Рис. Загальна характеристика продукції (роботи, послуг).

Вимірниками обсягу продукції у натуральному вираженні є конкретні
фізичні одиниці — штуки, тонни, метри тощо. У практиці планування та
обліку обсягу продукції в окремих випадках використовують
умовно-натуральні (наприклад, умовні банки консервів, умовні листи
шиферу та штуки цегли) і подвійні натуральні показники (наприклад,
виробництво сталевих труб може вимірюватися тоннами і метрами, тканин ~
погонними і квадратними метрами).

Обсяг продукції у вартісному вираженні на більшості підприємств різних
галузей виробничої сфери визначається показниками товарної, валової,
чистої продукції. Товарна Продукція є практично скрізь застосовуваним
вартісним показником, що дозволяє підсумовувати виготовлення різних
видів продукції і завдяки цьому визначати загальний обсяг виробництва на
тому чи іншому підприємстві, а також обчислювати ряд макроекономічних та
узагальнюючих похідних показників розвитку народного господарства. Вона
являє собою загальну вартість усіх видів готової продукції,
напівфабрикатів, робіт і послуг виробничого характеру, що призначені для
продажу або реалізації різним споживачам. Показник валової Продукції,
окрім елементів, які входять до .складу товарної продукції, включає
також зміну залишків незавершеного виробництва протягом
розрахункового періоду, вартість сировини і матеріалів замовника та
деякі інші елементи в залежності від галузевих особливостей виробничої
діяльності підприємства. Причому Динаміка залишків незавершеного
виробництва враховується •^пііе на тих підприємствах
машинобудування і металообробки, де тривалість виробничого циклу по
“єреважній більшості видів продукції перевищує два місяці. ^лід також
знати, що обсяг товарної і валової продукції виробничого об’єднання, у
складі якого підприємства або інші виробничі ланки знаходяться на
самостійному балансі, визначається шляхом підсумовування відповідних
їх показників.

З метою більш повної характеристики динаміки виробництва продукції та
показників його ефективності (перш за все продуктивності праці) при
складанні виробничої програми підприємства роблять також
розрахунки чистої продукції. Вихідною базою для її обчислення слугує
обсяг товарної продукції, з вартості якої виключають матеріальні витрати
і суму амортизаційних відрахувань, тобто вартість так званої уречевленої
праці і цим самим елімінують вплив останньої на величину загальної
вартості вироблюваної підприємством продукції. За своїм економічним
змістом показник чистої продукції відбиває наново створену на
підприємстві вартість і завдяки цьому характеризує результати
використання виключно власного трудового потенціалу. Саме тому показник
чистої продукції доцільно застосовувати для об’єктивної оцінки рівня
ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства.

Ступінь задоволення попиту ринку у вироблюваній тим чи іншим
підприємством продукції відбивають не самі розміри її виробництва у
натуральному і вартісному вираженні, а обсяги фактично реалізованих
(проданих) виробів за умови їх конкурентоспроможності за якістю
(технічним рівнем) і відповідними цінами. З огляду на цю важливу
обставину варто визначити і контролювати також планові (очікувані) і
фактичні обсяги реалізованої продукції. Плановий (очікуваний) показник
реалізованої продукції визначають, виходячи з обсягу товарної
продукції, передбаченого виробничою програмою підприємства на
відповідний рік, з урахуванням зміни залишків нереалізованих
на початок і кінець розрахункового періоду, а фактичний — після
оплати вартості одержаної споживачем, (замовником) продукції і
надходження відповідних грошових сум на банківський рахунок
постачальника.

Поняття, функції та принципи маркетингової діяльності. Стратегія і
тактика маркетингу.

Функції, принципи і концепції маркетингу Маркетинг — це
виробнича-комерційна діяльність підприємства, спрямована на
виявленая і задоволення потреб в його

продукуй (послугах) за допомогою обміну з метою одержаная прибутку.
Маркетинг як різновид діяльності, що є властивим для ринкової економіки,
виконує такі функції:

• вивчення ринку, його структуризація (сегментування), аналіз і
прогнозування попиту;

• вибір сегментів ринку, прийнятних для підприємства;

• визначення номенклатури і асортименту продукції для ринку;

* розробка стратегії виходу на ринок і реакції на дії конкурентів;

* реклама, збут і його стимулювання;

* політика ціноутворення.

Об’єктом маркетингу є комплекс, що складається з Лементів “потреби —
товар — ціна — реклама — збут”. Центральне місце в цій системі займає
товар — все щопродається з метою задоволення певних потреб (продукція,
послуги, ресурси, ідеї тощо).

У широкому розумінні маркетинг не просто різновид діяльності, а ринкова
концепція управління виробництвом, за якої принципова ідея ~ задоволення
потреб через ринок

• лежить в основі роботи всіх підрозділів підприємства
(проектно-конструкторських, технолого-виробничих,
фінансово-комерційних). Це означає, що маркетинг інтегрує в усі фази
підприємницької діяльності й підпорядковує їх інтересам підприємства на
ринку. Маркетинг ставить виробництво продукції у повну залежність від
попиту на неї і можливостей її продажу. В умовах науково-технічного
прогресу і конкурентної боротьби для виживання і успішної роботи кожне
підприємство повинно мати розвинуту систему маркетингу і відповідну
стратегію і тактику вирішення маркетингових завдань.

Маркетинг підприємства грунтується на таких Принципах:

• орієнтація усіх сфер діяльності підприємства на задоволення потреб
покупців з метою продажу продукції і одержання прибутку;

• цілеспрямований і активний вплив на попит, його розвиток;

• гнучке реагування виробництва на зміну потреб і попиту покупців,
оперативне пристосування до цих змін;

• використання ціноутворення як механізму реагування і впливу на
кон’юнктуру ринку;

• вибір ефективних форм і методів доставки, реклами і продажу продукції;

• підтримка творчої атмосфери серед працівників,

причетних до маркетингової діяльності, заохочення їх активності й
ініціативи у розробці маркетингових рішень.

У своєму розвитку маркетинг пройшов певну еволюцію, етапи якої
характеризуються його концепціями. Концепція маркетингу — це загальний
підхід підприємства до досягнення своєї мети на ринку. Відомі п’ять
концепцій маркетингу: виробнича, продуктова, комерційна,
індивідуального і соціального маркетингу.

Виробнича концепція передбачає спрямування головних зусиль
підприємства на удосконалення виробництва і мобілізацію внутрішніх
резервів з метою розширення обсягу виготовлення продукції та зниження її
собівартості. Вона типова за умов незадоволеного попиту, що відповідає
передусім низькому рівню розвитку ринкових відносин. Застосовується
також тоді, коли собівартість продукції висока і є резерви її зниження.

Продуктова концепція специфічна тим, що основна увага акцентується на
поліпшенні споживчих параметрів виробів, їх конструктивних,
експлуатаційних показників, підвищенні якості й завдяки цьому
забезпечується належний збут продукції. Ця концепція відповідає потребам
конкурентної боротьби, коли є можливість підвищувати
конкурентоспроможність виробів шляхом її удосконалення за умов досить
стабільного попиту.

Комерційна концепція полягає в тому, що для забезпечення належного збуту
активізується в першу чергу робота комерційних служб: працівників
реклами, агентів по збуту, продавців тощо. Різні форми психологічного
впливу на покупця дають найбільший ефект тоді, коли він погано °бізнаний
з пропонованою продукцією і її споживчими “костями. Продукція інтенсивно
рекламується для того, щоб ч продати за будь-яких умов.

Принципова особливість розглянутих концепцій полягає в тому, що в центрі
їх уваги є продукція як об’єкт виробництва. Конкретні потреби споживачів
тут на другому місці й сприймаються дещо абстрактно. Змінюють цю
орієнтацію концепції вищого рівня, до яких належить індивідуальний і
соціальний маркетинг.

Концепція індивідуального маркетингу орієнтує підприємство на
виявлення індивідуальних потреб покупців, їх розвиток і спрямування
зусиль на те, щоб задовольнити ці потреби краще, ніж конкуренти.
Концепція соціального маркетингу не обмежується виявленням і
задоволенням індивідуальних потреб як умови ефективної діяльності
підприємства, а приймає до уваги суспільні потреби та інтереси передусім
перспективного характеру: охорону навколишнього середовища, природних
ресурсів, здоров’я людей, національної безпеки тощо.

У діяльності підприємства, яка повинна постійно адаптуватися до
мінливого зовнішнього середовища, не реалізується тільки одна якась
концепція маркетингу. Концепції переплітаються і використовуються у
комплексі, як того вимагають конкретні умови. Проте з розвитком ринкових
відносин і наданням їм цивілізованих форм загальною тенденцією є
перенесення основної уваги на задоволення потреб покупців з урахуванням
соціальних наслідків виробництва, тобто на концепцію соціального
маркетингу.

Стратегія і тактика маркетингу. Для досягнення своєї мети на ринку
підприємство розробляє стратегію і тактику маркетингу. Стратегія
маркетингу включає такі основні рішення • на якому виступає підприємство
поведінки на ньому; склад і обсяг продукції, яка буде пропонуватися на
ринку, розробка нової продукції, форми і методи реклами, доставки і
збуту продукції, ціни на продукцію. Реалізація маркетингової стратегії
здійснюється прийняттям конкретних оперативних рішень з різних питань,
які можна назвати тактикою маркетингу.

Стратегія і тактика маркетингу грунтуються на вивченні ринку, його
постійному аналізі й структуризації. Ринок з позиції маркетингової
діяльності розглядається як сукупність реальних і потенційних покупців
товарів. Головним показником ринку для продавця є попит на його
продукцію, тобто потреба в ній, яка забезпечена купівельною
спроможністю. У процесі аналізу попит поділяється на рівні:

необмежений (попит істотно перевершує пропозицію), задовільний
(відповідає можливостям підприємства, досить стабільний), обмежений
(менше оптимальних можливостей підприємства), нерегулярний (коливається
у часі під впливом певних факторів), відсутній.

Попит на продукцію — величина змінна, тому, вивчаючи його, важливо
виявити фактори, під дією яких він міняється. В першу чергу
аналізують конкурентоспроможність продукції.

Конкурентоспроможність є відносна характеристика споживчих
якостей продукції у порівнянні з аналогічною продукцією конкурентів, її
оцінюють за певною системою показників на основі порівняльного аналізу
параметрів виробів.

Вивчення ринку не обмеї-іується аналізом попиту і конкурентоспроможності
продукції. З’ясовуються також інші Чого характеристики: географія ринку
і його сегменти, в яких діє підприємство; місткість ринку і можлива
частка “Цприємства у її покритті за сприятливих і несприятливих умов;
основні конкуренти підприємства на ринку, особливості їх продукції
і стратегії маркетингу; прогнозна оцінка кон’юнктури ринку на найближчий
рік і перспективу (2-5 років): місткість ринку, динаміка попиту,
гострота конкуренції, цінова політика тощо.

Ринок як сукупність покупців може бути структуризований, тобто
розподілений за певними ознаками на групи покупців — сегменти. Той чи
інший сегмент ринку складається з покупців, які мають споріднені мотиви
купівлі даного товару і приблизно однаково реагують на маркетингові дії
підприємства (варіант продукції, рекламу, ціну тощо). Сегментація
дозволяє вибрати привабливі для підприємства сфери ринку — цільові
сегменти і сконцентрувати на них основну увагу.

На основі аналізу сукупності покупців вибираються критерії сегментації,
які відрізняються для ринку товарів народного споживання і ринку
товарів виробничого призначення. Для предметів народного споживання такі
критерії встановлюються за результатами мотиваційного аналізу покупців.
До них належать: географічні (ринок розмежовується територіальне),
демографічні (стать, вік, рівень доходу, освіта людей тощо), соціальні
(суспільні групи, партії), психологічні (тип особистості, характер
поведінки, спосіб життя тощо). Критерії сегментації ринку товарів
виробничого призначення вибираються у процесі профільного аналізу
підприємств і організацій. Ними можуть бути: географічні, галузеві,
вагомість споживача (великі, середні, малі підприємства), стабільність
клієнтури (постійні, періодичні, епізодичні споживачі) та інше.

Сегментація дозволяє вибрати стратегію охоплення ринку. До таких
стратегій належать: недиференційовании, диференційований і
концентрований маркетинг.

Недиференційований (масовий) маркетинг полягає в тому, що підприємство
не виділяє конкретні сегменти ринку як цільові, а орієнтується на ринок
в цілому, на широке коло покупців (рис. 14.2а).

\

Рис. 14.2. Стратегії охоплення ринку.

Дії підприємства в усіх сферах ринку однакові, один ^екс маркетингу:
продукція, ціна, реклама, канали і його стимулювання. Ця стратегія
характерна ;усім при виробництві однорідної продукції, яка овляється у
великих обсягах на широкий ринок (сталь, ля, бензин, продукти
тощо). Стратегія розширення меж ринку передбачає вихід зі старою
продукцією на нові сегменти ринку, на яких вона раніше не продавалася.
Ця стратегія потребує додаткових витрат на вивчення нових ринків,
рекламу, організацію доставки і продажу продукції на них, які повинні
окупатися прибутком від додаткового продажу. Доцільно її застосовувати
тоді, коли існуючий ринок насичений товаром, а резерви виробничої
потужності та конкурентоспроможність продукції дозволяють збільшити
обсяг її виробництва і продажу.

Стратегія удосконалення продукції орієнтує підприємство на її
модифікацію або заміну новою на існуючому ринку. Така продукція
призначається для тієї ж групи покупців, але більше відповідає потребам
споживачів за складом, конструкцією чи формою, досконаліша і
відповідно більш конкурентоспроможна. Ця стратегія застосовується
тоді, , коли продукція, яку виготовляє підприємство, застаріла і попит
на неї падає, при ..витісненні її аналогічною продукцією конкурентів.
Вона

потребує істотних витрат на розробку і освоєння / виробництва нової
продукції, її рекламу. Позитивним в ній є орієнтація на перспективу і
діяльність на добре вивченому ринку.

Стратегія диверсифікації означає, що підприємство розширює номенклатуру
своєї продукції і виступає з новими товарами на нових ринках, освою є
суміжні галузі виробництва. Диверсифікація може мати різні форми. Широко
застосовується така форма диверсифікації як освоєння нової продукції, що
стосовно технології виробництва, експлуатаційного призначення
обслуговування тісно пов’язана з виготовлюваноЮ продукцією.
Іноді диверсифікація приймає конгломеративну форму, коли освоюються нові
вироби і галузі діяльності, які не мають зв’язку з діючим
виробництвом. Така диверсифікація організаційно складніша.
Диверсифікація як стратегія виходу на ринок потребує великих витрат і
пояинна бути ретельно обгрунтована. Вона під силу фінансове сильним
підприємствам і застосовується передусім у тих випадках, коли діяльність
у межах однієї галузі виробництва обмежує ріст обсягу продаж і розвиток
підприємства. Диверсифікація є також засобом підвищення стійкості
підприємства на ринку і зниження ризику банкрутства.

Цінова політика підприємства у системі маркетингу Важливим
елементом стратегії і тактики маркетингу є встановлення цін на
продукцію підприємства. Ціноутворення — складний процес, на який
впливає ряд динамічних факторів. З їх врахуванням формування рівня ціни
включає такі етапи:

• формування вимог до політики ціноутворення, виходячи з маркетингових
завдань щодо певної продукції;

• визначення попиту на продукцію і його залежності від ціни;

• аналіз конкуренції, цін і пропозиції конкурентів;

• обчислення собівартості продукції;

• вибір методу ціноутворення і встановлення ціни. Коротко розглянемо ці
етапи і вплив окремих факторів на Ціну.

При розробці ціни повинні враховуватися завдання, які підприємство
ставить на перспективний і поточний період. Вни можуть бути різними:
вихід у певний сегмент ринку, розширення меж ринку, одержання
максимального прибутку за короткий період часу, виживання за умов
гострої конкуренції або економічної кризи тощо. Кожне з цих завдань
впливає на політику ціноутворення і рівень цін. В одних випадках ціни
підтримуються на високому рівні (максимізація прибутку у поточному
періоді), в інших — на низькому (завоювання ринку) або гранично низькому
(виживання). Слід враховувати також державну політику в галузі
ціноутворення, регулювання цін.

У ціноутворенні особливе значення має співвідношення попиту і ціни.
Для ринкової економіки властива закономірність, згідно з якою попит
залежить від рівня ціни: її підвищення знижує попит і навпаки. Ця
залежність у економічній теорії називається законом потопу. На рівні
підприємства вона повинна бути конкретизована, як правило, у графічній
формі щодо певної продукції й реальних умов за дослідними даними у
процесі вивчення ринку.

Вплив конкуренції на рівень ціни залежить від типу ринку. Якщо ринок
складається з великої кількості продавців однорідної продукції (ринок
чистої конкуренції), кожний окремий продавець не може істотно впливати
на рівень ціни. Вона утворюється на ринку і визначає рівень ціни на
продукцію конкретного продавця. Дещо інше становище на ринку, де багато
продавців продукції одного призначення, але різних варіантів,
модифікацій, рівнів якості (ринок монополістичної конкуренції). Тут ціни
різні, вони істотно залежать від споживчих, експлуатаційних показників
продукції, відповідності її вимогам споживачів певного сегменту ринку,
реклами. Проте внаслідок великої кількості продавців ціни на їх
продукцію мають обмежений взаємний вплив.

Схема формування виробничої програми підприємства, ресурсне
обґрунтовування.

Лекція 13.2.

Матеріально-технічне забезпечення6 форми і системи. Обчислення потреби у
матеріалах.

Якість і суть, показники і методи оцінки.

Кожний виріб є носієм різних конкретних власностей, що відображають
його корисність і відповідають певним потребам людини. Корисність
будь-яких речей відбиває їх споживну вартість. Споживна вартість того
або іншого товару мусить бути оцінена, тобто визначена його якість.
Отже, споживна вартість і якість виробів безпосередньо зв’язані між
собою. Чроте це не тотожні поняття, оскільки одна і та ж споживна
вартість може бути корисною не в однаковій мірі. На відміну від
споживної вартості якість продукції характеризує ступінь її придатності
для споживання, тобто кількісну сторону суспільної споживної вартості.

Якість як еконолмчна категорія відбиває сукупність властивостей
продукції, то зумовлюють ступінь її придатності задовольняти
потреби людини відповідно до свого призначення.

Поряд з якістю існує поняття технічного рівня певних видів продукції.
Технічний рівень виробів за змістом вужче їх якості, оскільки охоплює
сукупність лише техніко-експлуатаційних характеристик. Його
показники встановлюються при проектуванні (розробці) переважно нових
знарядь праці (машин, устаткування, приладів, транспортних засобів тощо)
і знаходять відображення у спеціальних картах технічного рівня, які
використовують при вивченні ринку і визначенні попиту на нові товари,
складанні бізнес-планів, рекламних матеріалів тощо.

Об’єктивна необхідність забезпечення належної якості у процесі
проектування, виготовлення і використання нових виробів ініціює
застосування у виробничо-господарській діяльності підприємств певної
системи показників, що дозволяє визначати і контролювати рівень якості
усіх видів продукції (рис. 15.1).

‘Рівень якості — це кількісна характеристика мірч придатності того або
іншого виду продукції для задоволені конкретного попиту на неї у
порівнянні з відповідними базовими показниками за фіксованих умов
споживання Оцінка якості продукції передбачає виаьачевй11
абсолютного, відносного, перспективного і оптимального рівня.

Рис. 15.1. Система і зміст показників якості продукції.

Абсолютний рівень якості того чи іншого виробу – знаходять шляхом
обчислення вибраних для його вимірювання показників без їх порівняння
з відповідними показниками аналогічних виробів. Визначення абсолютного
ріня якості є недостатнім, оскільки самі по собі абсолютні бачення
вимірників якості не відображають ступінь його відповідиості сучасним
вимогам. Тому поряд з цим визначають відносний рівень якості окремих
видів вироблюваної (проектованої) продукції, порівнюючи її показники з
абсолютними показниками якості кращих аналогічних вітчизняних та
зарубіжних зразків виробів. Проте рівень якості продукції під впливом
науково-технічного прогресу і вимог споживачів повинен мати тенденцію до
підвищення. У зв’язку з цим виникає необхідність оцінки якості виробів,
виходячи з ц перспективного рівня, що враховує пріоритетні напрямки і
темпи розвитку науки і техніки. По нових видах продукції і перш за все
знарядь праці доцільно визначати також оптимальний рівень якості, тобто
такий рівень, за якого загальна величина суспільних витрат на
виробництво і використання (експлуатацію) продукції у певних умовах її
споживання була б мінімальною.

Залежно від призначення певні види продукції мають свої специфічні
показники якості. Поряд з цим використовуються показники для оцінки
багатьох видів виробів, а також вимірники відносного рівня якості всієї
вироблюваної підприємством продукції. З урахуванням таких обставин усі
показники якості виробів поділяють на дві групи: перша — диференційовані
(поодинокі) показники, з яких виокремлюється найбільш розгалуджена низка
одиничних показників якості (табл. 15.1); друга — загальні показники
якості всього обсягу вироблюваної підприємством продукції.

Найбільш складна за кількістю система показників застосовується для
оцінки якості (технічного рівня) знарядь праці. Вона охоплює більшість
груп одиничних показників і майже всі комплексні вимірники якості.
Поряд із специфічними показниками, властивими лише певному виду виробів,
якість (технічний рівень) знарядь праці характеризується
також рядом загальних показників. До них в першу чергу відносять
надійність, довговічність. ремонтопридатність, продуктивність, патентну
чистоту тоіцо

Під надійністю розуміють властивість виробу виконувати свої
функції при збереженні експлуатаційних показників у встановлених межах
протягом того або іншого проміжку часу. Кількісно вона характеризується
тривалістю безвідмовної роботи, тобто середнім часом роботи між двома
несправностями. Довговічність — це властивість виробу тривалий час
зберігати свою працездатність у певних умовах експлуатації, їх
оцінюють двома головними показниками — строком служби (календарною
тривалістю експлуатації до певного граничного стану) і технічним
ресурсом (можливим напрацюванням у годинах). Ремонтопридатність
техніки характеризує її спроможність до швидкого виявлення і усунення
несправностей. Показник патентної чистоти виробу відображає використання
при його розробці запатентованих винаходів і можливість
безперешкодного продажу на світовому ринку.

До комплексних показників якості (технічного рівня) знарядь праці
відносяться, наприклад: коефіцієнт готовності обладнання, що
характеризує одночасно його безвідмовність і ремонтопридатність; питомі
витрати на один кілометр пробігу автомобіля тощо.

Якість предметів праці оцінюють за допомогою переважно показників
технологічності їх обробки і переробки. Більшість з них відображають
фізико-механічні властивості та хімічний склад предметів праці.
Показники Для оцінки якості споживчих товарів диференціюють залежно від
їх конкретного призначення.

Зокрема якість продуктів харчування характеризують чоказники
калорійності, консистенції, смаку, запаху, терміну зберігання придатними
для споживання тощо, а одягу та взуття — міцність, зовнішній вигляд,
колористика, силует тощо.

Таблица 15.1. Одиничні показники якості продукції

Групи показників Окремі показники груп

Перелік Суттєва характеристика

Призначення Характеризують корисну роботу (виконувану функцію) •
Продуктивність

– Потужність

• Міцність

• Вміст корисних речовин

• Калорійність

Надійності,

довговічності

і безпеки Виокремлюють ступінь забезпечення довготривалості використання
і безпечних умов праці та життєдіяльності людини – Безвідмовність роботи

• Можливий термін використання

• Технічний ресурс

• Термін безаварійної роботи

• Граничний термін зберігання

Екологічні Характеризують ступінь впливу на здоров’я людини та оточуюче
довкілля • Токсичність виробів

– Вміст шкідливих речовин

• Обсяг шкідливих викидів у довкілля в одиницю часу

Економічні Відображають ступінь економічної вигоди виробництва

продуцентом і придбання споживачем • Ціна одиниці виробу

• Прибуток з одиниці виробу

• Рівень експлуатаційних витрат часу і фінансових коштів

Ергономічні

Окреслюють відповідність техніко-експлуатаційних параметрів виробу
антропометричним, фізіологічним та психологічним вимогам працівника
(споживача) • Ступінь легкості керування робочими органами

• Можливість одночасного охоплення контрольованих експлуатаційних
показників

• Ввличина наявного шуму, вібрації тощо

Естетичні Визначають естетичні властивості (дизайн) виробу • Виразність
і оригінальність форми

• Кольорове оформлення

• Ступінь естетичності тари (упаковки)

Патвнтно-правові Відображають ступінь використання винаходів при
проектуванні виробів • Коефіцієнт патенпюго захисту • Коефіцієнт
патентної чистоти

У практиці господарювання важливо знати не лише якість окремих виробів,
але й загальний рівень якості усієї сукупності виготовлюваної
підприємством продукції. З цією метою застосовують певну систему
загальних показників. Основними з них є:

• частка принципово нових (прогресивних) виробів у загальному їх обсязі;

• коефіцієнт оновлення асортименту продукції;

• частка виготовлюваної продукції, на яку одержані сертифікати; •

• частка продукції для експорту у загальному її обсязі на підприємстві;

• частка виробничого браку (бракованих виробів);

• відносний обсяг сезонних товарів, реалізованих за зниженими цінами.

Для визначення рівня якості виготовлюваних або освоюваних виробництвом
нових виробів застосовують ряд методів: об’єктивний, органоліптичний
методи використовують для визначення абсолютного рівня якості, а
диференційований і комплексний — відносного рівня якості окремих видів
продукції.

Об’єктивний метод означає оцінку рівня якості продукції за допомогою
стендових випробувань та приборних вимірювань, лабораторного аналізу.
Такий метод є найбільш вірогідним і застосовується для вимірювання
абсолютного рівня якості засобів виробництва та деяких властивостей
споживчих товарів. Зокрема його використовують для
визначення більшості техніко-вксплуатаційних показників: засобів
праці — продуктивність, чотужність, точність обробки матеріалів;
предметів праці — вміст металу у руді, міцність фарбування тканини;
споживчих товарів — еластичність та вологостійкість взуття, вміст цукру
або жиру у харчових продуктах тощо.

Оргаиоліптичний метод грунтується на наслідках аналізу сприймання
органами почуттів людини (зором, слухом, смаком, нюхом, дотиком) без
застосування технічних вимірювальних та регістраційних засобів. При
цьому методі застосовують балову систему оцінки показників якості,
виходячи з визначеного переліку ознак (властивостей), які найповніше
охоплюють основні якісні характеристики виробу. Кожній оцінці
(“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “погано”) надають певну кількість
балів (наприклад, відповідно 5, 4, 3 і 0).

Диференційований метод оцінки рівня якості передбачає порівняння
одиничних виробів з відповідними показниками виробів-еталонів або ж
базовими показниками стандартів (технічних умов). Оцінка рівня якості
цим методом зводиться до обчислення значень відносних показників, які за
абсолютною величиною менше одиниці (при зіставленні з еталонними
показниками), повинні бути більшими або дорівнювати одиниці (при
порівнянні з вимогами стандартів чи технічних умов).

Комплексний метод полягає у визначенні узагальнюючого показника
рівня якості оцінюваного виробу. Одним із варіантів комплексної оцінки
якості може слугувати інтегральний показник, який обчислюється шляхом
зіставлення корисного ефекту від споживання (експлуатації) певного
виробу і загальної величини витрат на його створення і використання. В
окремих випадках для комплексної оцінки якості застосовують
середньозважену арифметичну величину з використанням при її обчисленні
коефіцієнтів вагомості усіх розрахункових показників.

Ефективність і шляхи підвищення.

Певна кількість продукції кращої якості (вищого технічного рівня) здатна
повніше задовольнити суспільні потреби, ніж та ж або навіть
більша кількість виробів

гіршого гатунку. Це означає, що підвищення якості (технічного рівня)
продукції у кінцевому підсумку еквівалентне збільшенню її виробництва з
меншими загальними витратами суспільної праці. Йдеться про
багатоспрямований вплив підвищення якості продукції не лише на
виробництво, його ефективність, але й на імідж підприємства в цілому
(рис. 15.2).

Поліпшення якості продукції є специфічною формою прояву закону
економії робочого часу. Практика господарювання свідчить, що
загальна сума витрат на виготовлення і використання продукції більш
високого гатунку, навіть якщо досягнення останнього зв’язане з
додатковими витратами у виробництві, істотно скорочується. Всіляке ж
зменшення витрат праці означає зростання його продуктивності.

Якість продукції формується, як відомо, під вагомим впливом сучасних
досягнень розвитку науки і техніки. Проте тут існує і зворотний зв’язок.

Підвищення якості (технічного рівня) насамперед знарядь праці справляє
неабиякий вплив на прискорення темпів певних напрямків
науково-технічного прогресу.

Зокрема підвищення надійності машин, устаткування, приладів та інших
технічних пристроїв забезпечує розширення масштабів розвитку
комплексної механізації та автоматизації виробничих процесів, гнучких
автоматизованих виробництв, роботботехнічних комплексів тощо.

Рис. Багатоспрямований вплив підвищення якості продукції на
виробництво та імідж підприємства.

Рівень якості засобів виробництва і предметів споживання
безпосередньо впливає на структуру виробництва, функціональний
розподіл потужностей машинобудівних підприємств. Підвищення технічного
рівня засобів праці і якості предметів праці дозволяє
використовувати більше інвестиційних і матеріальних ресурсів для
випуску споживчих товарів, а поліпшення якості продукції підприємств
видобувних галузей створює додаткові фінансові можливості для
масштабнішого державного інвестування і швидшого розвитку відповідних
галузей обробної індустрії. Технічний рівень машин і устаткування у
певній мірі визначає структуру виробничих потужностей, використовуваних
для виготовлення нових знарядь праці та запасних частин до них.

Не потребує особливих доказів безпосередній вплив більш надійної техніки
та якісних конструкційних матеріалів на ефективне використання основних
і оборотних фондів підприємств, обсяг витрачання інвестиційних ресурсів.
У зв’язку з цим достатньо навести такий приклад. Технологічні
заходи щодо підвищення якості металу шляхом його термічної обробки і
покриття пластмасами вимагають майже втричі менше інвестицій, ніж на
створення потужностей для адекватного додаткового обсягу його
виробництва.

Зрештою високоякісна продукція повніше і дешевше задовольняє
різноманітний попит населення на споживчі товари. Лише постійний і
зростаючий випуск конкурентоспроможної продукції (за технічним
рівнем, дизайном, продажною ціною, експлуатаційними витратами) є
необхідною умовою виходу того чи іншого підприємства на світовий ринок,
формування сталого іміджу продуцента як економічно надійного партнера на
ньому, розвиток зовнішньоекономічної діяльності, забезпечення
стабільного прибутку і фінансового становища.

Неухильне зростання ефективності виробництва на кожному підприємстві за
рахунок якісних чинників передбачає чітке визначення і комплексне
використання усіх можливих шляхів поліпшення якості виробів. Останні за
своїм змістом та цілеспрямованістю можна об’єднати у три взаємозв’язані
групи: технічні, організаційні і соціально-економічні.

Серед технічних шляхів (заходів) підвищення якості продукції
визначальне місце належить постійному удосконаленню проектування,
техніко-технологічної бази підприємства. Це зумовлюється тим, що належне
підґрунтя технічного рівня і якості виробів формується у процесі їх
проектування. Саме у цьому циклі здійснюється комплекс
лабораторно-дослідних і конструкторських робіт, спрямованих на
забезпечення необхідних (бажаних) техніко-економічних параметрів зразків
продукції. Про вирішальне значення стадії проектування для досягнення
рівня якості у відповідності з вимогами ринку свідчить хоча б той факт,
що понад 50% відмов технічних пристроїв спричинюється дефектами,
допущеними при проектуванні виробів. Досягнення запроектованого
рівня якості будь-якої продукції можливе лише за умови високої
технічної оснащеності виробництва, застосування найновішої
технології, суворого дотримання технологічної дисципліни.

До важливих і ефективних шляхів цілеспрямованого підвищення якості
продукції, її конкурентоспроможності на світовому і національному ринках
небезпідставно відносять поліпшення стандартизації як головного
інструменту фіксації і ‘забезпечення заданого рівня якості. Адже саме
стандарти і технічні умови відображають сучасні вимоги споживачів щодо
технічного рівня та інших якісних характеристик виробів, тенденції
розвитку науки і техніки.

Ринкові умови господарювання передбачають активне і широке використання
організаційних чинників підвищення якості продукції на усіх
підприємствах. До таких чинників відносяться: запровадження сучасних
форм і методів організації виробництва та управління ним, які
уможливлюють ефективне застосування високоточної техніки і прогресивної
(бездефектної) технології; удосконалення методів технічного контролю
і розвиток масового самоконтролю на усіх стадіях виготовлення
продукції;

розширення ‘ прямих господарських зв’язків між продуцентами і
споживачами продукції; вивчення і запровадження позитивного
досвіду, накопиченого зарубіжними і вітчизняними підприємствами у
галузі проектування і виготовлення високоякісних виробів тощо.

Нагальною потребою є розробка і використання різноманітних форм і
методів дійового соціально-економічного впливу на всю низку процесів
формування і забезпечення виробництва високоякісної і
конкурентоспроможної продукції. Формами і методами економічного впливу
на ці процеси є перш за все узгоджена система .прогнозування і
планування якості продукції, встановлення прийнятних для Продуцентів і
споживачів цін на окремі види товарів, достатньо потужна мотивація праці
усіх категорій працівників підприємства, а соціального ~ всебічна
активізація людського чинника, проведення чравильної кадрової
політики, створення належних умов праці та життєдіяльності.

Методи забезпечення якості.

Сучасні умови господарювання вимагають від кожного підприємства
запровадження і дотримання належного (дійового) комплексного механізму
управління якіспо продукції. Визначальними елементами цього специфічного
менеджменту, що справляють найбільш істотний вплив на процес постійного
забезпечення виробництва і постачання на ринок конкурентоспроможної
продукції, є: стандартизація і сертифікація виробів; внутрішніх систем
якості; державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил і
відповідальність за їх порушення; внутрішньовиробничий технічний
контроль якості.

Стандартизація продукції Під стандартизацією розуміють
визначення і застосування єдиних правил з метою упорядкування
діяльності у певній галузі. Стосовно продукції стандартизація

охоплює:

• установлення вимог до якості готової продукції, а також сировини,
матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих виробів;

• розвиток уніфікації і агрегатування продукції як важливої умови
спеціалізації і автоматизаії виробництва;

• визначення норм, вимог і методів у галузі проектування та
виготовлення продукції з метою забезпечення належної якості і
недопущення невиправданої різноманітності видів і типорозмірів виробів
однакового функціонального призначення;

• формування єдиної системи показників якості продукції, методів її
випробування та контролю;

забезпечення спільності термінів вимірювань і позначень;

• створення єдиних систем класифікації і кодування

продукції, носіїв інформації, форм і методів

організації виробництва.

Стандартизація продукції здійснюється за певними принципами, основними з
яких є:

• урахування рівня розвитку науки і техніки, екологічних вимог,
економічної доцільності та ефективності виробництва для
виготовлювача, користі та безпеки для споживачів і держави в цілому;

• гармонізація з міжнародними, регіональними, а у необхідних випадках
— з національними стандартами інших країн;

• взаємозв’язок і узгодженість нормативних документів усіх
рівнів; придатність останніх для сертифікації продукції;

• участь в розробці нормативних документів усіх зацікавлених
сторін-розробників, виготовлювачів, споживачів, органів державної
виконавчої влади;

• відкритість інформації щодо діючих стандартів та програм робіт пр
стандартизації з урахуванням чинного законодавства.

Результати стандартизації знаходять відображення у цій
нормативно-технічній документації. Основними її видами є стандарти і
технічні умови — документи, що містять обов’язкові для продуцентів норми
якості виробу і засоби їх досягнення (набір показників якості, рівень
кожого з них, методи і засоби вимірювання, випробувань, марковки,
упаковки, транспортування і зберігання продукції). Застосовувана на
підприємствах нормативно-технічна документація охоплює певні категорії
стандартів, які відрізняються ступенем жорсткості вимог до виробів і
сукупністю об’єктів стандартизації (рис. 15.3).

Рис.15.3. Сукупність нормативно-технічної документації для проектування
і виготовлення продукції.

Найбільш жорсткі вимоги щодо якості містяться У міжнародних стандартах,
які розроблюються Міжнародною організацією стандартизації — ІСО і
використовуються для сертифікації виробів, що експортуються у
інші країни і реалізуються на світовому ринку. Нині існують міжнародні
стандарти ІСО серії 9000.

Державні стандарти України установлюються на: 1) вироби
загальномашинобудівного застосування (підшипники, інструменти, деталі
кріплення тощо); 2) продукцію міжгалузевого призначення; 3) продукцію
для населення і народного господарства; 4) організаційно-методичні та
загальнотехнічні об’єкти (науково-технічна термінологія, класифікація та
кодування техніко-економічної та соціальної інформації, організація
робіт по стандартизації і метрології, довідкові дані щодо властивостей
матеріалів і речовин); 5) елементи народногосподарських об’єктів
державного значення (транспорт, зв’язок, енергосистема, оборона,
оточуюче природне середовище, банківсько-фінансова система тощо); 6)
методи випробувань. Вони містять обов’язкові і рекомендовані вимоги. До
обов’язкових належать вимоги, котрі забезпечують безпеку продукції для
життя, здоров’я та майна громадян, її сумісність і взаємозамінність,
охорону.

Галузеві стандарти розробляють на ту продукцію, на яку відсутні
державні стандарти України, або У випадку необхідності установлення
вимог, що доповнюють чи перевищують останні в державних стандартах, а
стандарти науково-технічних та інженерних товариств ~ на випадок потреби
розповсюдження результатів фундаментальних і прикладних досліджень,
одержаних в окремих галузях знань чи сферах професійних інтересів.
Остання категорія нормативних документів може використовуватись на
засадах добровільної згоди відповідних суб’еків діяльності. Технічні
умови містять вимоги, що регулюють відносини між постачальником
(розробником, виготовлювачем) і споживачем (замовником) продукції. Вони
регламентують норми і вимоги щодо якості тих видів продукції, для яких
державні або галузеві стандарти не розробляються та які виготовляються
на замовлення окремих підприємств, а також нових видів виробів на період
їх освоєння виробництвом.

Стандарти підприємств виокремлюють у самостійну категорію умовно
(без правової основи). Вони розробляються підприємствами за власною
ініціативою з метою конкретизації вимог до продукції і самого
виробництва, що містяться звичайно у інших видах нормативно-технічної
документації. Об’єктами стандартизації на підприємствах можуть
бути окремі деталі, вузли, складальні одиниці, оснащення і інструмент
власного виготовлення, певні норми у галузі проектування і продукування
виробів, організації та управління виробництвом тощо. Такі
стандарти використовують для створення внутрішньої системи управління
якістю праці і продукції.

Стандарти і технічні умови — це документи динамічного характеру. Вони
повинні періодично переглядатись і уточнюватись з урахуванням
інноваційних процесів і нових вимог споживачів до вироблюваної або
проектованої продукції. Сучасні напрямки удосконалення стандартизації
зводяться’до розробки державних і міжнародних стандартів не на кожний
конкретний виріб, а групи одноріди”ї продукції, а також включення до них
обмеженої кількості показників, що характеризують найбільш суттєві
якісні характеристики. Це дасть можливість істотно зменшити кількість
одночасно функціонуючих стандартів, спростили їх зміст і удешевити весь
процес стандартизації.

Сертифікація продукції В умовах розвитку
овнішньоекономічної діяльності підприємств найважливішим
елементом виробничого менеджменту взагалі і системи управління
якістю зокрема є сертифікація продукції. Кожний вид товарів, який те
чи інше підприємство хоче вигідно продати на світовому ринку, повинен
мати сертифікат — документ, що засвідчує високий рівень його якості,
відповідність вимогам міжнародних стандартів ІСО серії 9000. Набутий
нашими підприємствами досвід зовнішньої комерційної діяльності показує,
що так звана безсертифікатна продукція оцінюється на світовому
ринку у 3-4 рази дешевше, тобто фактично реалізується за безцінь.

В Україні прийнято розрізняти обов’язкову і добровільну
сертифікацію. Обовязкова сертифікація здійснюється виключно в межах
державної системи управління господарюючими суб’єктами, охоплює у всіх
випадках перевірку і випробування продукції з метою визначення її
характеристик (показників) та подальший державний технічний нагляд за
сертифікованими виробами. Добровільна сертифікація може проводитись на
відповідність продукції вимогам, котрі не є обов’язковими, за
ініціативою самих суб’єктів господарювання (тих або інших видів
суспільної діяльності) на договірних засадах.

Господарюючі суб’єкти (виготовлювачі, постачальники, виконавці та
продавці продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації) повинні:

• у встановлених терміні і порядку проводити сертифікацію
відповідних об’єктів;

• забезпечувати виготовлення продукції відповідно до вимог того
нормативного документа, на узгодженість до якого вона сертифікована;

• реалізовувати продукцію виключно за умови наявності
сертифікату відповідності;

• припиняти реалізацію сертифікованої продукції, якщо виявлена її
невідповідність вимогам певного нормативного документу або
закінчився термін дц сертифікату.

Організаційною основою сертифікації продукованих підприємствами
виробів слугує створювана мережа державних випробувальних
центрів (ДВЦ) по найважливіших видах продукції
виробничо-технічного і культурно-побутового призначення.

Упродовж останніх років почали формуватися міжнародні системи
сертифікації. Координацією заходів по створенню таких систем займається
спеціальний комітет по сертифікації — СЕРТИКО, що діє у складі ІСО. Цим
комітетом розроблені:

‘ • правила і порядок здійснення сертифікації продукції;

• критерії акредитації випробувальних центрів (лабораторій);

• умови вступу до міжнародної системи сертифікації (наявність
нормативно-технічної документації, що містить вимоги до сертифікованої
продукції; високий рівень метрологічного забезпечення виробництва;

функціонування спеціальної системи нагляду за діяльністю
випробувальних центрів і якістю продукції).

У ряді країн уже функціонують акредитовані У СЕРТИКО ІСО і визнані
світовим співтовариством випробувальні центри, що видають сертифікати на
певні види продукції.’ Зокрема у США діє центр по випробуванню
тракторів і сільськогосподарських машин, у Франції — автомобілів,
Чехії і Словаччині — електроустаткування та медичної техніки.

На початку 1993 року Україна стала членом ІСО та Міжнародної
електротехнічної комісії — ІЕС. Це дає їй право нарівні з 90 іншими
країнами світу брати участь у діяльності більш ніж 1000 міжнародних
робочих органів технічних комітетів по стандартизації і сертифікації та
використовувати понад 12000 міжнародних стандартів.

Для набуття максимально можливого зиску та іміджу надійного партнера на
зовнішньому ринку підприємствам бажано створювати і сертифікувати також
власні системи якості. Згідно з міжнародним стандартом ІСО 8402 “Якість.
Словник” система якості являє собою сукупність організаційної
структури, відповідальності, процедур, процесів і ресурсів, що
забезпечує здійснення загального керування якістю. Відповідний рівень
такої системи підтримується сертифікатом, який видається
підприємству на певний строк — один рік, два роки тощо. Правом видачі
сертифікату на систему якості може володіти національний орган по
сертифікації; у необхідних випадках йому надається можливість делегувати
таку функцію акредитованій для цієї мети організації. Для оцінки системи
якості та отримання сертифікату на неї дозволяється залучати будь-яку
закордонну фірму, що займається сертифікацією. Вагомість сертифікату і
рівень довіри до нього залежить від іміджу організації, яка видає такий
Документ.

На підприємствах України аналогічні системи якості ще треба створювати.
Вони повинні обов’язково передбачати Комплексне управління якістю,
що вимагає лише колективної діяльності і спільних зусиль. З огляду
на це Можна окреслити головні принципи (моменти) формування системи
якості:

• підготовка усіх категорій кадрів найвищого професійного рівня
(необхідну якість забезпечують люди, а не машини);

• безпосередня зацікавленість першого керівника та усього ешелону
керівництва підприємства у повсякчасному розв’язанні проблем якості
продукції; підпорядкування поставленій меті організаційної якості
продукції; підпорядкування поставленій меті організаційної структури
системи (зокрема здійснюване нерідко на практиці сполучення посад
заступника директора підприємства з питань якосгі та начальника відділу
технічного контролю вкра” недоцільне, оскільки технічний контроль — це
дале» не саме головне у системі);

• управління якістю продукції за участю усіх (. винятку працівників
підприємства (від директора робітника); поточний розподіл
відповідальності мін підрозділами і їх керівниками; залучення робітники
до повсякденної роботи у цьому напрямку чер гуртки якості (за досвідом
Японії, США) тощо. При цьому дуже важливою і вкрай необхідною тре
визнати активну державну політику підтримки підприємс у справі розробки,
запровадження і сертифікації сис якосгі продукції.

Державний нагляд за якістю В Україні створена державна система
стандартизації і

сертифікації. Національним органом, що проводить координує
роботу по забезпеченню її функціонування, є Державний стандартизації
комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації
(Держстандарт України). Для організації розробки, експертизи і
підготовки до затвердження державних стандартів України за рішенням
Держстандарту створені технічні комітети по стандартизації, що діють за
договором з національним органом. До роботи в цих комітетах залучаються
на добровільних засадах представники зацікавлених підприємств і
організацій, провідні вчені та спеціалісти. Основними функціями
Держстандарту України стосовно сертифікаційних робіт є: 1) визначення
принципів, структури і правил системи сертифікації; 2) затвердження
переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації; 3)
акредитація органів з сертифікації та випробувальних лабораторій
(центрів), атестація експертів-аудиторів; 4) встановлення правил
визнання сертифікатів інших країн; 5) інформаційне забезпечення
споживачів через відповідні цілеспрямовані інформаційні фонди щодо
стандартів різних категорій, сертифікатів, класифікаторів
техніко-економічної і соціальної інформації, випробувальних центрів
тощо.

В межах державної системи стандартизації і сертифікації в
Україні функціонує державний нагляд за якістю, який здійснюють
відповідні органи, має певні об’єкти і форми, а також передбачає
конкретно визначену відповідальність суб’єктів підприємницької
діяльності за порушення стандартів, норм (метрологічних, санітарних та
інших обов’язкових вимог, які встановлюють гранично Допустимі величини
показників до продукції і концентрації Речовин, що гарантують якість) і
правил (метрологічних, Унітарних, екологічних, протипожежних,
технологічних та Ччиих вимог до виробництва продукції).

Державний нагляд за додержанням стандартів, нори і “равил здійснюють
Держстандарт України та його територіальні органи — центри
стандартизації, метрології та сертифікації. Причому перші керівники цих
органів одночасно за посадою є головними державними
інспекторами відповідно України, республіки Крим, областей і міст
з нагляду за якістю продукції, а інші керівники і спеціалісти цих
органів — державними інспекторами. Органи державного нагляду виконують
багатоспрямовані функції, а саме: здійснюють перевірку додержання
стандартів (норм і правил), узагальнюють її результати та інформують про
це відповідні органи державної влади і громадськість; забезпечують
оперативне вжиття заходів до припинення порушень стандартів (норм і
правил), вносять пропозиції щодо підвищення якості продукції та
ефективності своєї діяльності.

Державний нагляд проводиться за планами його органів або за зверненнями
громадян у формі періодичної (постійної) перевірки додержання вимог
нормативних документів чи шляхом проведення вибіркового (суспільного)
контролю стабільності якості сертифікованої продукції, правил
випробування виробів. Причому об’єктами державного нагляду
слугують: 1) продукція виробничо-технічного призначення, товари
народного споживання і продукти харчування — на відповідність
стандартам, нормам і правилам; 2) експортна продукція — щодо стандартів
(норм і правил) або окремих вимог, обумовлених договором (контрактом);
3) імпортна продукція — щодо діючих в Україні стандартів (норм, правил)
стосовно безпеки для життя, здоров’я, майна людей і навколишнього
середовища! 4) атестовані виробництва — на відповідність установлеий»
вимогам до сертифікації продукції.

Господарюючі суб’єкти за порушення вимог стандартів (норм, правил)
несуть матеріальну відповідальність у вигляді сплати відчутних штрафів.
Зокрема залежно від характеру порушення розмір штрафів становить:

• випуск продукції науково-технічного, виробничо-технічного і споживчого
призначення, що не відповідає вимогам стандартів або не пройшла
обов’язкової сертифікації — 25%;

• реалізація підвищено небезпечної продукції без належного
попереджувального маркування та відповідної інструкції щодо
транспортування і експлуатації (споживання), а також імпортної
продукції, що не відповідає вимогам національних стандартів стосовно
безпеки для життя, здоров’я й майна людей і навколишнього середовища —
50%;

• продаж продукції, забороненої до випуску органами державного нагляду,
та виробів, котрі внаслідок порушення вимог стандартів стали
небезпечними для життя (здоров’я) людей і яавколишнього середовища —
100% від її (їх) вартості. При цьому варто зазначити, що сплата штрафів
у відповідних розмірах не звільняє підприємців від обов’язків
відшкодування збитків споживачам продукції, котрі виникли внаслідок
порушення стандартів (норм, правил) або невиконання умов договору на
поставку продукції. Суми штрафів у розмірі 60% зараховуються до
державного бюджету і 30% — до позабюджетних фондів місцевих органів
влади, а решта 10% відраховуються Держстандарту України для розвитку
його матеріально-технічної та науково-дослідної бази.

Серед існуючих і повсюднозастосовуваних методів забезпечення
виробництва продукції чільне місце посідає
внутрішньовиробничий технічний контроль якості. На підприємствах функції
безпосереднього контролю якості складових частин і в цілому готових для
споживання виробів виконують відділи технічного контролю (ВТК). Головне
завдання технічного контролю — постійно забезпечувати необхідний
рівень якості, зафіксований в нормативних документах, шляхом
безпосередньої перевірки кожного виробу і цілеспрямованого впливу на
умови і чинники, що формують його. Успішне розв’язання цього завдання
може бути здійснене за правильного вибору об’єктів і методів контролю
якості. Об’єктами контролю мають буги усі компоненти виробничої системи
та її взаємозв’язаних елементів, тобто вхід (ресурси), сам виробничий
процес, вихід (продукція).

Необхідність контролю ресурсів (матеріалів, енергії, знарядь праці,
інформації, персоналу) на вході системи обумовлено тим, що їх якість у
значній мірі визначає конкурентоспроможність готового продукту
праці. Використання у виробничому процесі бодай частини ресурсів
неналежної якості може призвести до непродуктивних витрат
доброякісних ресурсів. Саме вхідний контроль ресурсів має попереджувати
і не допускати витрат непродуктивного характеру. Об’єктами контролю на
вході системи (підприємства) чи її (його) окремих виробничих блоків
(цехів, дільниць) мають бути: 1) якість початкових основних і
допоміжних матеріалів, заготовок’ напівфабрикатів, комплектуючих
виробів, окремих деталей і вузлів; 2) справність устаткування,
пристроїв, робочого інструменту і контрольно-вимірювальних приладів, за
допомогою котрих виготовляється продукція та визначається рівень її
якості; 3) технічна документація, за якою здійснюється технологічний
процес; 4) відповідність рівня кваліфікації персоналу вимогам, що
забезпечують якісне виконання певної роботи.

Якість продукції визначальною мірою формується упродовж виробничого
процесу. Це викликає необхідність ретельного контролю перебігу
технології її виготовлення. Об’єктами контролю тут слугують повне
дотримання виробничо-трудової дисципліни, технологічних режимів обробки
та складання виробів. При цьому контрольні операції здійснюються
стосовно не лише якості, але й кількості, оскільки порушення
технологічної, виробничої і трудової дисципліни може спричинювати
псування сировини, матеріалів, окремих деталей і навіть готових виробів,
а позаяк невиконання завдань виробничої програми підприємства.

Контроль на виході виробничої системи (підприємства і його підрозділів)
має за основну мету попереджувати пе дачу бракованої продукції споживачу
або на наступні і’ічні фази (стадії) на тому ж підприємстві з ючими з
цього наслідками. Окрім того, такий

роль уможливлює визначення ступеню виконання у’ ібничих завдань
економічних результатів виробництва.

Рівень витрат на контроль якості та його загальна ефективність істотно
залежить від обгрунтованого вибору і застосування тих або інших методів
(видів) здійснення. Перелік можливих основних видів технічного контролю
якості на підприємствах подано у табл. 15.2.

Змістовна їх характеристика визначається переважно відповідними назвами.
З перелічених видів технічного Контролю найбільш ефективними
виокремлюють: за впливом на перебіг технологічного процесу — активний;
за використовуваними засобами — автоматизований; за організаційною
формою — статистичний.

Активним є контроль якості безпосередньо у ході технологічного процесу
виготовлення виробу та режимів його обробки за допомогою спеціальних
контрольних технічних пристроїв, вмонтованих у технологічне
устаткування (автоматичних індикаторів, вимірювальних головок,
ізотопних індукційних та інших приладів). Застосування активного
контролю дозволяє попереджувати появу та вихід з технологічного процесу
напівфабрикатів і готових видів продукції.

Таблиця 15.2. Класифікація видів технічного контролю якості продукції
на підприємстві

Ознаки класифікації Основні види контролю

• Організаційна форма Суцільний Вибірковий Статистичний (!)

Летучий Інспекційний

• Характер контрольних операцій Візуальний

Геометричний

Лабораторний аналіз

Контрольно-здавальні випробування

• Стадія виробничого процесу Вхідний (контроль ресурсів)

Проміжний (контроль процесу)

Вихідний (контроль продукціїі)

• Вплив на перебіг технологічного процесу Активний (І)

Пасивний —

• Застосовувані засоби контролю Автоматизований (!)

Механізований Ручний

• Місце здійснення Стаціонарний

Змінний

(!) – найбільш ефективні види контролю якості

За автоматизованого контролю перевірка якості здійснюється шляхом
прямого застосування автоматичних пристроїв (включаючи промислові
роботи) без участі людини як у ході технологічного процесу, так і після
завершення обробки чи складання виробу. Такий метод контролю є одним з
головних напрямків зменшення витрат на контрольні операції і підвищення
їх ефективності особливо у безперервних та масових типах виробництва, де
часто трудомісткість контролю якості перевищує витрати на виготовлення
продукції в автоматичному режимі.

Статистичний — це особливий науково обгрунтований вид (метод)
вибіркового контролю, що грунтується на застосуванні теорії
ймовірностей та математичній статистиці. Він дозволяє не лише фіксувати
фактичний рівень якості масової продукції, але й активно впливати на
перебіг технологічного процесу, тобто забезпечувати його регулювання
(управління). Основна його ідея зводиться до того, що в будь-якому
сталому процесі, коли відсутні непередбачені відчутні збурення, фактичні
показники якості окремих екземплярів продукції завжди матимуть незначні
відхилення від середніх величин.

Перевагою статистичного контролю є можливість керувати рівнем якості
продукції за принципом регулювання кібернетичної системи із
зворотним зв’язком. Проте йому властиві й недоліки, які не можна
ігнорувати: по-перше, він має відносно вузьку сферу застосування
(переважно масове виробництво); по-друге, .- порівняно великих коштів на
збирання та обробку іції. Здешевити ці процеси можна шляхом
автоматизації збирання, обробки і аналізу необхідної для контролю
інформації, створення гнучких автоматизованих виробництв за умови
виправданого функціонування з огляду інших чинників. поміж інших видів
технічного контролю потребує пояснення хіба що летучий, інспекційний,
стаціонарний і змінний. Летучим прийнято називати раптовий (без
попередження) і швидкоплинний контроль якості виробів (роботи
виконавців) на окремих дільницях виробництва. Інспекційним є
запланований чи здійснюваний за критичними сигналами метод контролю
переважно у вигляді державного або внутрішньовиробничого
нагляду. Стаціонарний контроль здійснюється у спеціально обладнаних
приміщеннях (лабораторіях) шляхом проведення відповідних випробувань,
аналізів тощо, а змінний — на тих чи інших робочих місцях самими
виконавцями або контрольними майстрами (контролерами) відділу технічного
контролю підприємства.

– Засоби праці

– предмети праці

Товари:

продовольчі

непродовольчі

ІІ підрозділ

(група “Б”)

І підрозділ

(група “А”)

Поділ за економічним призначенням

Номенклатура

Асортимент

Виконувана робота

Вироблювана продукція (вироби)

Надавані послуги

Вимірники (показники) обсягу

Вартісні (грошові одиниці)

Продукція:

Валова

Товарна

Реалізована

Чиста

Вартість роботи (послуги)

Товари

Товари

Натуральні (фізичні одиниці)

Штука

Тонна (центнер, кілограм)

Тонно-кілометр

Метр (лінійний квадратний)

Кіловат-година

а

Комплекс маркетингу

Ринок

Комплекс маркетингу 1

Комплекс маркетингу 2

Комплекс маркетингу 3

Сегмент 1

Сегмент 2

Сегмент 3

в

б

Комплекс маркетингу

Сегмент 1

Сегмент 2

Сегмент 3

Показники якості продукції

Диференційовані

Загальні

Одиничні

Комплексні

Оцінюють якість усієї сукупності продукції підприємств

Характеризують будь-яку одну властивість продукції

Відображають декілька властивостей одиниці продукції одночасно

Зростання продуктивності суспільної праці

Темпи і ефективність науково-технічного прогресу

Структура виробництва і функціональний розподіл потужностей

Краще використання основних фондів

Економію сировин, матеріалів палива,енергії

Зростання ефективності інвестицій

Повнішому задоволенню різноманітного попиту споживачів

Виходу підприємства на світовий ринок, збільшенню експорту

Формуванню іміджу підприємства як економічно надійног партнера ринку

Забезпечує

2

Сприяє

3

Впливає на

1

Підвищення якості продукції

Міжнародні стандарти ІСО серії 9000

Державні стандарти України

Галузеві стандарти

Міжнародні стандарти ІСО серії 9000

Стандирти науково-технічних та інженерних товариств

Стандарти підприємств

Нормативно –технічна документація

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020