.

Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства “ Казка” (курсова)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
5 12428
Скачать документ

Управління формуванням та використанням прибутку

торговельного підприємства “ Казка”

План

Вступ

Розділ І Суть прибутку та джерела його формування

Прибуток – головна мета діяльності підприємства .

Вплив внутрішнього та зовнішнього середовища на формування прибутку
підприємства

Розділ ІІ Дослідження формування та використання прибутку

торговельного підприємства “ Казка”

Аналіз формування прибутку торговельного підприємства “ Казка”

Аналіз використання прибутку торговельного підприємства “ Казка”

Фактори , що впливають на динаміку зміни прибутку підприємства

Розділ ІІІ Напрямки формування та використання прибутку

Формування прибутку підприємства на наступний період

Основні напрямки використання прибутку підприємства на наступний період

Висновки

Додатки

ВСТУП

В сучасних ринкових умовах господарювання в Україні почала формуватися
зміна форм та методів управління економікою підприємств. У господарській
діяльності підприємств вплив ринкових законів , реформ не завжди носить
позитивний характер , тому більша частина господарюючих підприємств
знаходиться в стані ризику. Суб’єкти господарювання відчувають дефіцит
обігових коштів , не завжди вчасно можуть розрахуватися з своїми
борговими зобов”язаннями , а це в першу чергу веде до збитків.

Одним з важливих напрямків оздоровлення фінансового стану підприємства є
удосконалення напрямків формування прибутку , аналіз методів його
максимілізації , оптимізація витрат та розробка стратегії управління
прибутком . Крім того , кінцевим позитивним результатом господарської
діяльності підприємства є прибуток . Прибуток – це грошовий дохід ,
утворений в результаті виробничо-господарської діяльності. Прибуток
виконує такі основні функції :

оцінка підсумків джіяльності підприємства

розподіл доходу між підприємством і державою , підприємст-вом і його
робітниками , між сферою виробництва і невиробничою сферою

джерела утворення фондів економічного стимулювання і соціальних фондів.

Отже , у зростанні прибутку зацікавлені як підприємство , так і
дер-жава. На підприємствах приріст прибутку досягається не лише завдяки
збільшення трудового внеску колективу підприємства , а і за рахунок
інших факторів. Саме тому , на кожному підприємстві необхідно
систематично проводити аналіз формування , розподілу та використання
прибутку.

Головними завданнями , які стоять перед підприємством з метою
управління формуванням та використанням прибутку є :

систематичний контроль за виконанням планів одержання прибутку

виявлення факторів формування показників прибутку та розрахунки їхнього
впливу

вивчення напрямків і тенденцій розподілу прибутку

виявлення резервів збільшення прибутку

розробка заходів для використання виявлених резервів

Курсова робота виконується на матеріалах торговельного підприємства
”Казка ”, яке було створене 15.12. 1999р у відповіднос-ті з чинним
законодавством та Законів України “ Про підприємства”, “ Про
підприємсництво ”, “ Про власність ”.

Розділ І Суть прибутку та джерела його формування

Прибуток – головна мета діяльності підприємства

Економічним позитивним підсумком виробничо-фінансової діяльності
підприємства є прибуток.

Прибуток – це важливий узагальнюючий показник оцінки ефективності
функціонування кожного суб’єкта господарювання , оскільки в прибутку
акумулюються резерви всіх сторін діяльності підприємства :

виробництво і реалізація

якість і асортимент

ефективність використання виробничих ресурсів

собівартість продукції

Прибуток характеризує ефективність господарювання за всіма напрямками
його діяльності : виробничої , збутової ,постачальницької ,
інвестиційної , фінансової. Прибуток становить основу економічного
розвитку підприємства і зміцнює його фінансовий стан та фінансові
відносини з партнерами.

Крім цього , прибуток є основним джерелом фінансування витрат на
виробничий і соціальний розвиток підприємства , найвагомішим джерелом
централізованих ресурсів держави : у доходи бюджету здійснюються
відрахування від олержаного доходу підприємства , значною частиною якого
є прибуток . Це означає , що доходи підприємства повинні задовільняти не
тільки фінансові потреби , а й потреби держави на фінансування
суспільних фондів споживання, розвиток науки , освіти , охорони здоров’я
. Таким чином , у збільшення прибутку зацікавлені як підприємство , так
і держава.

Прибуток , як економічний показник , являє собою різницю між ціною
реалізації та собівартості продукції ( товарів , послуг ), між обсягом
отриманої виручки та сумою витрат на виробництво та реалізацію
продукції.

В торгівлі з урахуванням специфіки виконуваних функцій і особливостей
формування доходів та витрат , прибуток визначаєть-ся , як різниця між
доходом підприємства та його поточними витратами ( мал . 1 )

Мал. 1 Формування прибутку торговельного підприємства

Прибуток характеризує кінцевий результат діяльності торговельного
підприємства . Прибуток – це частина додаткової вартості , виробленої і
реалізованої , готової до розподілу. Підприємство отримує прибуток після
того , як втілена у створеному продукті вар-тість буде реалізована і
набере грошової форми . Отже , об’єктивна основа існування прибутку
пов’язана з необхідністю первинного розподілу додаткового продукту.

Додатковий продукт – це вартість створювана безпосередніми виробниками
понад вартвсть необхідного продукту.

Прибуток відбиває результати діяльності підприємства і зазнає впливу
багатьох чинників . На формування прибутку впливає :

сфера діяльності підприємства

галузі господарства

форма власності

розвиток ринкових відносин

фінансово-господарська діяльність підприємства

облік фінансових результатів

Прибуток виконує ряд функцій ( мал . 2 )

Мал.2 Функції прибутку підприємства

Оціночна функція – прибуток підприємства використовується як оціночний
показник , що характеризує ефект його господарської діяльності
.Використання цієї функції повною мірою можливе тільки в умовах ринкової
економіки , яка перелбачає свободу встановлення цін , свободу вибору
постачальника і покупця.

Розподільча функція – її зміст полягає в тому , що підприємство
розподіляє прибуток , котрий отримало в результаті
фінансово-господарської діяльності на дві частини :

частина , яка акумулюється у бюджетах у вигляді податку на прибуток

частина , яка залишається в розпорядженні підприємства

Стимулююча функція – прибуток є джерелом формування різних фондів
стимулювання :

фонд заохочення

фонд виробничого розвитку

фонд соціального розвитку

фонд виплати дидідендів

пайовий фонд

благодійний фонд

Прибуток , як економічний показник , дозволяє поєднувати економічні
інтереси держави , підприємства , як господарюючого суб’єкта ,
робітників та власників підприємства. Вирішення цих завдань пов’язане з
пропорціями в розподілі та використанні прибутку.

Об’єктом економічних інтересів держави є частина прибутку , яка
виплачується у виді податків та обов’язкових платежів , Економічний
інтерес прибутків з точки зору підприємства – це прибуток , що
залишається в його розпорядженні і використовується для вирішення
виробничих та соціальних завдань розвитку.

Економічний інтерес робітників підприємства пов’язаний з розміром
прибутку , який буде спрямовано на матеріальне заохочення , соціальні
виплати , соціальний розвиток.

Власника підприємства цікавить розмір прибутку , який направляється на
виплату дивідендів та на виробничий розвиток підприємства.

Прибуток є якісним показником , тому що в його розмірі відображена зміна
обсягу товарообігу , доход підприємства , рівень використання ресурсів ,
величина витрат обертання . Таким чином , прибуток синтезує в собі всі
сторони діяльності підприємства .

Для оцінки величини прибутку , в залежності від функцій , які вони
виконують та в процесі управління прибутком , існують певні його види .
Відповідно до класифікаційних ознак є такі видів прибутку

( таблиця № 1.1. )

Таблиця № 1.1.

Класифікація видів прибутку підприємства

Класифікаційна ознака Види прибутку підприємства

Від виду діяльності прибуток від торговельної діяльності

прибуток від інших видів діяльності

прибуток від реалізації майна

прибуток від позареалізаційних операцій

Від порядку визначення балансовий прибуток

оподаткований прибуток

чистий прибуток

Від методики оцінки номінальний прибуток

реальний прибуток

Від мети визначення бухгалтерський прибуток

економічний прибуток

Від розмірів мінімальний прибуток

цільовий прибуток

максимальний прибуток

Залежно від виду діяльності , виділяють :

прибуток від торговельної діяльності – це прибуток отриманий від
реалізації товарів та платних торговельних послуг

прибуток від інших видів діяльності – це прибуток від неторгової
діяльності – виробничої , транспортної , посеред-ницької

прибуток від реалізації майна – це прибуток від продажу основних фондів
, нематеріальних активів

прибуток від позареалізаційних операцій – це прибуток від інвестиційної
діяльності , здачі майна в оренду , пайової участі в інших підприємствах
і т.п.

Обсяг прибутку за кожним видом діяльності формується як сальдо доходів
та витрат на проведення.

Залежно від порядку визначення розрізняють :

балансовий прибуток – це прибуток , який характеризує кінцевий результат
проведення всіх видів діяльності .Обсяг балансового прибутку
визначається за даними бухгалтерського обліку

оподаткований прибуток – це обсяг прибутку , який визначається як
різниця між валовими доходами та валовими витратами підприємства –
платника податку на прибуток , зменшений на суму амортизаційних
відрахувань

чистий прибуток – це прибуток , що залишається в розпорядженні
підприємства після сплати податку на прибуток та інших податків ,
обов’язкових платежів та зборів , що сплачуються за рахунок прибутку

Залежно від методики оцінки виділяють :

номінальний прибуток – це фактично отримана величина прибутку

реальний прибуток – це номінальний прибуток , перерахований з огляду на
інфляцію

Залежно від мети визначення розрізняють :

бухгалтерський прибуток – це прибуток , який відповідає балансовому

економічний прибуток – це прибуток , який являє собою різницю між
виручкою від реалізації та всіма витратами підприємства , в тому числі
витратами втрачених можливостей

Витратами втрачених можливостей прийнято вважати втрати на споживання
якогось ресурсу , які виміряні з точки зору вигоди , через те , що не
було використання ресурсу найкращим альтернативним варіантом.

Залежно від розмірів підприємства прибуток характеризується :

мінімальний прибуток – це прибуток , розмір якого після сплати податків
задовільняє власників підприємства про мінімальний рівень рентабельності
на вкладений капітал , тобто кількісно мінімальний рівень рентабельності
відповідає рівню середньої потенційної ставки банків по депозитах

цільовий прибуток – це прибуток , який визначає цільову функцію
діяльності підприємства та залежить від обраної стратегії . Він може
бути нормальним -–тобто прибуток який відповідає нормі прибутку на
капітал , що склався на ринку. Також необхідним – тобто та необхідна
сума прибутку , яка відповідає потребам підприємства в коштах на
виробничий та соціальний розвиток

максимальний прибуток – це прибуток , який пов’язаний з реалізацією
продукції – максимальний прибуток підприємство отримує при такому обсязі
діяльності , коли граничні доходи дорівнюють граничним витратам , тобто
граничні доходи ( ви-трати ) ростуть відповідно до рості обсягів
виробництва.

Прибуток торговельного підприємства , як результативний показник його
діяльності залежить від співвідношення між розміром доходів
торговельного підприємства і витратами на здійснення
торговельно-фінансової діяльності .

Важливим фактором , який впливає на величину прибутку є рівень ціни
закупівлі товарів.Підприємство при здійсненні комерційних угод мусить
намагатися закупити товар за найнижчими цінами. Цього можна досягти
шляхом скорочення кількості посередників при закупівлі товарів ,
використання цінових знижок при узгоджен-ні ціни товару . Якщо
підприємство займається зовнішньо-еконо-мічною діяльністю , то зниженню
ціни закупівлі товару може сприяти придбання товарів у іноземних
партнерів (при сприятливо-му співвідношенні курсів національної та
іноземної валюти ) або здійснення прямих товарообмінних ( бартерних )
операцій ( при сприятливому співвідношенні рівня цін на обмінні товари
).

Зростання розмірів одержання прибутку пов’язане із збільшенням рівня цін
продажу товарів. Управління цінами реалізації залежить від
обгрунтованості вибору цінової політики підприємства на споживчому ринку
, використання сприятливої торговельної кон’юктури в окремі періоди року
.

Збільшення ціни реалізації товарів сприяє розширенню продажу сезонних
товарів перед початком сезону ( коли ціни найвищі ). Маса одержання
прибутку залежить від обсягу діяльності підприємства , кількості
реалізованих товарів. Збільшенню обсягу продажу сприяє здійснення
ефективної маркетингової діяльності шляхом включення в перелік
взаємодоповнюючих товарів , надання споживчого кредиту при реалізації
товарів , розширення системи додаткових торговельних послуг пов’язаних з
реалізацією товарів , здійснення ефективних рекламних заходів . Для
оптової торгівлі важливе значення в розширенні продажу має регіональна
диверсифікація збуту.

При однаковій величині доходів підприємство може мати різний розмір
прибутку , що залежить від величини витрат обігу. Витрати обігу
формуються під впливом таких факторів :

обсяг товарообігу

склад та асортимент товарів

джерела надходження товарів

рівень продуктивності праці на підприємстві

ступінь використання ресурсів

структура капіталу

Вплив внутрішнього та зовнішнього середовища на формування прибутку
підприємства

Прибуток є основним джерелом фінансування розвитку підпри-ємства ,
удосконаленням його матеріально-технічної бази. Вся діяльність
підприємства спрямованан на те , щоб забезпечити зростання прибутку або
принаймі стабілізувати його на певному рівні. Процес накопичення
прибутку відбувається під впливом фак-торів внутрішнього та зовнішнього
характеру.

Внутрішні фактори впливу на прибуток підприємства – це фактори , які
залежать від діяльності підприємства :

обсяг діяльності підприємства

стан та ефективність використання ресурсів підприємства

рівень доходів

рівень витрат

ефективність цінової та асортиментної політики

Зовнішні фактори впливу на прибуток підприємства – це фактори , які не
залежать від діяльності підприємства :

державне регулювання цін в сучасних умовах на товари , які входять до
споживчого кошика ( хлібобулочні вироби , м’ясні та молочні продукти )

подорожчання послуг інших галузей народного господарства- зростання цін
на електроенергію , тарифів на паливо-мастильні матеріали , теплову ,
парову енергію ,транспортні послуги , послуги зв’язку , що приводить до
збільшення поточних витрат

система оподаткування – залежність між прибутком та податками
обернено-пропорційна – чим менше податків заплптить підприємство , тим
більше прибутку залишиться в його розпорядженні

зміна нормативних документів по кредитуванню , збільшення облікової
ставки за користування кредитними ресурсами – збільшує поточні витрати
та негативно впливає на формування прибутку

політика держави по формуванню доходів , відсутність індексації доходів
населення залежно від темпів інфляції впли-ває на зниження купівельної
спроможності населення , що приводить до зниження обсягів реалізації
продукції , а отже зниження прибутків

Розмір прибутку залежить від взаємовпливаючих факторів . До них
відноситься :

Кількість проданих товарів . Кожна одиниця товару при продажі приносить
певний прибуток , тому чим більше товару реалізовано , тим більше
прибутку отримує підприємство від реалізації товарів.

Розмір встановленої націнки . Встановлення граничного рівня націнки на
регулбовані ціни не дозволяє встановити більш високий рівень. По вільних
цінах націнка залежить від попиту та пропозицій на товар та від цін
підприємств-конкурентів.

Цінова політика . При заключенні торговельних угод підприємство повинно
користуватися золотим правилом бізнесу – закупити товар по більш низькій
ціні , а продати його – по більш високій ціні . Такого результату можна
добитися шляхом скорочення посередників при закупівлі товарів.
Збільшення бартерних угод сприяє привигідному співвідношенні рівня цін ,
отримати товар по нижчих цінах , ніж у посередників.

Обсяг діяльності. Розмір прибутку залежить від обсягу вироб-ничої
діяльності по реалізації товарів . Збільшити прибуток можна шляхом
вивчення попиту на ринку на даний товар , розширення асортименту за
рахунок взаємодоповнюючих та взаємозамінних товарів , надання
додаткових платних послуг.

Валові витрати . Залежність між прибутком та валовими витратами
обернено-пропорційна . По-перше , чим менший рівень комерційних витрат ,
тим більший прибуток може отри-мати підприємство при реалізації товарів.
По-друге , чим менша сума витрат обігу , тим більше зниження витрат.
Зниження витрат обігу можливе при :

виборі найбільш оптимального місцезнаходження підприємства

зниження тарифів на транспортні послуги

посилення режиму економії

ефективне використання трудових ресурсів

ефективне використання матеріальних ресурсів

Оборотність обігових активів .Чим більше оборотів здійснюють обігові
кошти за місяць , тим швидше вивільняються грошові кошти і тим самим
збільшується товарообіг та прибуток .

Склад капіталу . Співвідношення між власними та позиковими коштами на
різних етапах діяльності підприємства змінюється , але треба завжди
пам’ятами , що позикові кошти мають бути нижчі від власного капіталу.

Фондоозброєність працівників. Чим вищий технічний розвиток підприємства
, тим вища продуктивність праці і відповідно більший обсяг реалізації ,
тим вищий розмір прибутку.

Чисельність працівників. Чим більше працюючих в штатному розписі
підприємства , більші витрати на оплату праці , більші витрати , а лтже
, нижчі прибутки.

Податкомісткість. Чим більший фонд оплти праці , тим вищий розмір
податків , які нараховуються на фонд оплати праці . А це в свою чергу
приводить до збільшення витрат , а отже зниження рівня прибутку.

Затрати , що фінансуються з прибутку. Розмір чистого прибутку залежить
від розміру економічних санкцій , пов’язаних з порушенням чинного
податкового законодавства , цінової політики , санітарного режиму ,
техніки безпеки та охорони праці.

Своєчасне дослідження та аналіз даних факторів на розмір прибутку,
виявлення позитивних та негативних причин зміни прибутку , доз-воляє
підприємству скоригувати розмір прибутку та відповідно управляти ним в
майбутньому періоді.

Розділ ІІ. Дослідження формування та використання прибутку

торговельного підприємства ” Казка ”.

2.1. Аналіз формування прибутку торговельного підприємства

” Казка ”.

Торговельне підприємство ” Казка ” було створене 15.12.1999р та
зареєстроване в органах місцевого самоврядування у відповідності з
чинним законодавством України. Власником підприємства є трудовий
колектив . При створенні підприємства , керівництво керувалося такими
законами України :

Закон України “ Про підприємства в Україні”.

Закон України “ Про підприємництво”

Закон України “ Про власність”

Підприємство діє на основі статуту , є юридичною особою , має
розрахункові рахунки в банку , круглу печатку , веде самостійний баланс.
Підприємство самостійно веде фінансово-господарську діяльність ,
визначає самостійно стратегії та основні напрямки своєї діяльності та
розвитку.

Основним видом діяльності торговельного підприємства ” Казка ” є
реалізація продукції продовольчої групи , забезпечення потреб споживачів
та отримання прибутку.

В сучасних умовах , споживчий ринок насичений аналогічною продукцією ,
яка реалізується на даному підприємстві. Через неста-більність економіки
, рівень платоспроможності покупців дуже низький . Тому конкуренція на
реалізацію товарів дуже висока. В таких умовах необхідно вижити ,
продовжувати діяльність та вдос-коналювати методи торгівлі.

Для досконалого вивчення аналізу реалізації продукції і відповідного
аналізу формування прибутку , необхідно дослідити динаміку прибутку ,
оцінити фактори , що обумовлюють його величину та визначити достатність
прибутку для вирішення завдань виробничого та соціального розвитку
підприємства.

Основні документи , які дають інформацію для аналізу та вивчення
формування прибутку є наступні джерела інформації :

форма № 1 “ Баланс”

форма № 2 “ Звіт про фінансові результати роботи”

форма 1-торг “ Звіт про товарообіг ”

Формування прибутку на торговельному підприємстві “ Казка ” можна можна
зобразити у вигляді схеми ( мал. 3 )

Мал. 3 . Схема формування прибутку ТП ”Казка”

Прибуток ТП ”Казка” є одним з основних показників підприємства в
ринкових умовах господарювання та виступає стратегічною метою
підприємства , реалізація якої є обов’язковою для забезпечення
нормальних умов функціонування підприємства.

Досягнення певної величини прибутку на підприємстві дає можливість
вирішувати виробничі та соціальні завдання , забез-печувати фінансову
стійкість та платоспроможність підприємства , створювати фонди
матеріального заохочення та бути конкуренто-здатним для ринку.

Аналіз формування прибутку проводиться поетапно. На кожному етапі
розглядається певний фактор впливу на накопичення прибутку.

Для кращого аналізу формування прибутку розглянемо детальний аналіз
фінансових результатів на ТП ”Казка” за 2000-2001р.

Таблиця 2.1.

Аналіз фінансових результатів та їх використання

по ТП ”Казка” за 2000 – 2001 рік

Показники діяльності 2000 рік 2001 рік Відхилення

(+ – )

сума т.грн сума т.грн

1.Виручка від реалізації 354.8 683.0 + 328.2

2.Товарообіг 354.8 683.0 + 328.3

3.Непрямі податки 59.1 113.8 + 54.7

4.Доход 295.7 569.2 + 273.5

5.Собівартість 274.2 481.1 + 206.9

6.Інші витрати 41.5 80.5 + 39.0

7.Балансовий прибуток – 20.0 7.6 + 27.6

8.Податок на прибуток – 2.3 + 2.3

9. Чистий прибуток – 20.0 5.3 + 25.3

Проаналізувавши дані таблиці бачимо , що рівень прибутку в 2001 році на
підприємстві збільшився. Якщо в 2000 році підприємство було збиткове ,
то в 2001 році досягло прибутків 5.3 тис.грн.

Причинами таких різких змін стало збільшення товарообігу на
підприємстві. За даними – товарообіг збільшився майже в два рази.

Результатом таких зрушень була правильна організація роботи на
підприємстві і нормальне його функціонування. Насамперед , було
заключено договори з постачальникаами , ціни на продукцію яких помірні
.А при закупці великої партії товару , робилися відсоткові знижки .

Збільшується товарообіг ТП “ Казка” , торгова виручка стає біль-шою, що
призводить для росту обороту торгівлі .

Важливу роль у отриманні прибутку , зіграла стратегія цінової політики .
Керівництвом підприємства було прийнято рішення про зниження цін на
товари першої необхідності . У зв’язку з тим , що підприємство має біля
25 % товарів першої необхідності , це дало позитивні результати. За
рахунок зниження цін ( нижче , ніж у кон-курентів ) зросла реалізація
даних товарів , тобто за рахунок під-вищення об’ємів , зріс прибуток.
Швидше реалізовувались товари , збільшувалася закупка , витрати різко не
зростали – а наслідок , отимання прибутку та привернення споживача. А
для любого торго-вельного підприємства – це головне.

На мал.4 зображено діяльність підприємства напротязі 2000-2001 р.

Товарообіг Непрямі податки

700

120

600

100

500

80

400

Балансовий прибуток Інші витрати

10

80

5

60

0

40

-10

20

-20

2000 2001
2000 2001

Собівартість Чистий прибуток

500

10

400

5

300 0

-10

200

-20

100

2000 2001
2000 2001

Мал . 4 Діяльність ТП “ Казка ” за 2000-2001 р

Як видно з таблиці та діяаграм , робота підприємства значно
покращилася. У зв’зку з покращенням організаційної роботи , під-
приємство наростило обсяги реалізації товарів , що дало змогу із
збиткового підприємства перетворитися у прибуткове .

Щоб всебічно побачити формування прибутку , необхідно проаналізувати
його по ступені формування.

Для аналізу балансового прибутку необхідно :

охарактеризувати формування прибутку

проаналізувати балакнсовий прибуток підприємства

проаналізувати обсяг товарообігу

Таблиця 2.2.

Аналіз формування балансового прибутку ТП “ Казка ”

Показники 2000 рік

тис.грн. 2001 рік

тис.грн Відхилення

+ –

1.Доход від реалізації товарної продукції 354.8 683.0 + 328.2

2.Непрямі податки та інші вирахування з доходу 54.1 113.8 + 54.7

3.Собівартість реалізованої продукції 274.2 481.1 + 206.9

4.Інші звичайні :

доходи

витрати

41.5

7.6

– 39.0

5. Балансовий прибуток – 20.0 7.6 + 27.6

Як видно з таблиці , балансовий прибуток у 2001р становить 7.6тис.грн ,
порівнюючи з поперднім 2000 роком , в якому було 20.0тис.грн. збитків ,
можна сказати , що підприємство дуже добре попрацювало.

У 2000 році збитки були отримані за рахунок великої суми інших витрат ,
які в певній мірі були пов’язані з організаційною роботою , тому що
підприємство організувалося в кінці попереднього року і початок 2000
року був стартом для роботи.

На формування прибутку в основному вплинули внутрішні фактори, які
залежать віддіяльності підприємства.До цих факторів можна віднести :

обсяг реалізації товару – товарообіг

собівартість продукції

рентабельність

цінова політика підприємства

інші

Для кращого дослідження величини та динаміки прибутку, доцільно
проаналізувати отримання прибутку та рентабельність підприємства
поквартально за 2001 рік.

Таблиця 2.3.

Показники прибутку та рентабельності ТП “Казка”

в поквартальному розрізі за 2001 рік

Показники Квартали Разом

2001

І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІУ кв.

1. Виручка від реалі-зації продукції т.грн. 150.4 158.1 186.5 188.0
683.0

2. Собівартість реалі-зованої продукції т.грн. 110.8 117.5 129.5
123.3 481.1

3. Сума балансового прибутку т.грн. 1.2 1.1 2.8 2.5 7.6

4. Рівень рентабельнос-ті балансового прибут-ку % 1.08 0.94 2.16
2.03 1.58

5. Сума чистого при-бутку т.грн. 0.8 0.7 2.02 1.8 5.3

6. Рівень рентабель-ності чистого прибутку % 0.72 0.6 1.54 1.46
1.1

Рівень рентабельності БП

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

І ІІ ІІІ ІУ

Рівень рентабельності ЧП

1.6

1.2

0.8

0.6

0.2

І ІІ ІІІ ІУ

Мал. 5 Динаміка рівня рентабельності за 2001 рік поквартально

Як бачимо , напротязі року величина прибутку коливалася , але
підприємство кожен квартал було прибутком і в цілому за рік рівень
рентвбельності підприємства за балансовим прибутком становить 1.58 %., а
по чистому прибутку 1.1 %

Для кращого аналізу впливу собівартості на чистий прибуток , розрахуємо
такий фактор , як собівартість на 1 грн. реалізованої про-дукції , тобто
обчислимо скільки витрат припадає на 1 грн реалізованої продукції.

Таблиця
2.4.

Вплив собівартості на 1 грн. реалізованої продукції

по ТП “ Казка ” за 2001 рік в поквартальному розрізі

Показники І кв ІІ кв ІІІ кв ІУ кв Разом

E

J

^

`

?

,$,&,2,4,8,:,P,R,V,X,l,n,?,„,†,?,?,?,?,?,?,¶,E,uoiouoiouoiouoieooaaeUaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

L

E

JIJ

?

&

&

&

&

Oe0Oey!

E

Oe0Oey!

E

Oe0Oey!

E

Oe0Oey!

E

&

&

&

&

&

&

???\???????

?A?\????? ?

?A?\????? ?

?A?\????? ?

?A?\????? ?

?A?\????? ?

?A?\????? ?

?A?\????? ?

?A?\????? ?

—kd?

?A?\????? ?

&

”kd

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020