.

Сутність продуктивності і продуктивності праці (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1735
Скачать документ

3.1. СУТНІСТЬ ПРОДУКТИВНОСТІ І ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ

Згідно з рекомендаціями Міжнародної організації праці (МОП) розрізняють
поняття “продуктивність” і “продуктивність праці”.

Продуктивність — це ефективність використання ресурсів — праці капіталу,
землі, матеріалів, енергії, інформації — під час виробництва різних
товарів і надання послуг. Вона відбиває взаємозв’язок між кількістю і
якістю вироблених товарів або наданих по-дуг і ресурсами, які були
витрачені на їх виробництво. Продуктивність дає змогу порівнювати
виробництво на різних рівнях кономічної системи (на рівні окремого
індивіда, цеху, підприємства, організації, галузі й держави) з
використаними ресурсами. Під час їхньої оцінки необхідно враховувати
зростання вартості енергії, сировини, витрат, пов’язаних з безробіттям
тощо.

Більш висока продуктивність означає збільшення обсягу продукції за тих
самих витрат, при цьому необхідно враховувати потреби цієї чи іншої
продукції на ринку, в суспільстві.

Зауважимо, що на зарубіжних підприємствах оцінюється тільки та
продукція, яка куплена, а не просто вироблена.

Продуктивність можна розглядати як загальний показник, що характеризує
ефективність використання ресурсів для виробництва продукції. Проте
сучасна економічна теорія стверджує, що точно визичити роль і частку
витрат тих чи інших ресурсів, використаних на виробництво продукції,
неможливо. Тому для визначення ефективності виробництва найчастіше
використовують показник продуктивності праці, хоча це не означає, що
тільки праця є джерелом продуктивності.

Продуктивність праці відбиває ступінь ефективності процесу раці. У її
визначенні вихідною категорією є праця.

Праця — це доцільна, свідома, організована діяльність людей, Ярямована
на створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення
суспільних і особистих потреб людей. Зміст і характер праці залежать від
ступеня розвитку продуктивних сил і виробничих відносин.

Розрізняють конкретну й абстрактну працю. Конкретна праця — це доцільно
спрямована діяльність людини, результатом якої є створення певної
споживної вартості.

Абстрактна праця — це витрати людської енергії, частка затрат суспільної
праці безвідносно до тієї конкретної форми, в якій вона здійснюється.

Подвійність поняття “праця” зумовлює і подвійність її змісту. Змістом
конкретної праці е кількісний і якісний склад трудових функцій
(відмінність у професіях, рівні кваліфікації працівників тощо), їх
співвідношення і взаємозв’язок у конкретному процесі праці.

Отже, конкретна праця виражає й техніко-технологічний аспект.
Техніко-технологічний зміст праці індивідуальний на кожному робочому
місці і перебуває під впливом перетворень у техніці, технології, змін
предметів праці тощо.

Абстрактна праця характеризується соціально-економічним змістом, тобто
ступенем і способом затрат робочої сили, а також суспільно-економічними
відносинами, в яких здійснюється процес праці (тривалість робочого дня,
оплата праці, вимоги до підготовки працівника тощо).

Розглядають ще поняття “змістовність” праці, що характеризує рівень
складності, різноманітності виконуваних трудових функцій, самостійності
працівника в трудовому процесі.

Система виробничих відносин визначає характер праці. Розрізняють
загальні й часткові ознаки праці.

Загальні ознаки праці визначаються передусім формою власності і
відображають відношення працівників до засобів виробництва, до продукту
своєї праці. Вони виявляються також у суспільній природі праці, у
ступені примушування до праці. З урахуванням цих ознак праця може бути
відчуженою і невідчуженою від процесу виробництва і його результатів,
безпосередньо і опосередковано суспільною, вільною і вимушеною.

Часткові ознаки характеризують специфічні особливості функціонування
робочої сили. За цими ознаками розрізняють види праці залежно від:

• способу здійснення — розумова й фізична;

• кінцевого результату праці — продуктивна й непродуктивна;

• рівня складності праці — складна й проста;

• рівня творчості — творча й нетворча.

Зміст і характер праці тісно взаємозв’язані. Вони взаємообумов-люють
один одного і змінюються під впливом розвитку продуктивних сил і
виробничих відносин у суспільстві.

З’ясовуючи економічний зміст продуктивності праці, треба мати на увазі,
що праця, яка витрачається на виробництво тієї чи іншої редукції,
складається з:

• живої праці, яка витрачається в даний момент безпосередньо в юцесі
виробництва даної продукції;

• минулої праці, уречевленої у раніше створеній продукції, яка
використовується тією чи іншою мірою для виробництва нової проекції
(сировина, матеріали, енергія — повністю, машини, споруди ощо —
частково).

Продуктивність праці — це ефективність затрат конкретної Брані, яка
визначається кількістю продукції, виробленої за одиницю робочого часу,
або кількістю часу, витраченого на одиницю продукції. Зростання
продуктивності праці означає збільшення кількості Продукції, виробленої
за одиницю часу, або економію робочого часу, витраченого на одиницю
продукції.

У процесі виробництва функцією живої конкретної праці є створення нової
вартості, а також перенесення робочого часу, матеріалізованого в речових
елементах виробництва, на створюваний продукт. Тому продуктивність праці
відображає ефективність як живої, так і сукупної (живої та уречевленої)
праці. Розрізняють поняття індивідуальної (живої праці) й суспільної
(живої та уречевленої) праці.

Продуктивність праці тісно пов’язана з її інтенсивністю. Остання
характеризує ступінь напруженості праці за одиницю часу і вимірюється
кількістю витраченої енергії людини. Чим вищий рівень інтенсивності
праці, тим вища її продуктивність. Максимальний рівень інтенсивності
визначається фізіологічними й психічними можливостями людського
організму Отже, інтенсивність праці має фізіологічні межі, тобто не може
бута необмеженою. У зв’язку з цим виникає поняття нормальної
інтенсивності. Воно означає такі затрати життєвої енергії протягом
робочого часу зміни, які забезпечують необхідні умови для повноцінного
функціонування організму й повного відновлення працездатності до початку
нового трудового дня. Таким чином, інтенсивність праці є важливим
фактором продуктивності, проте має певну фізіологічну межу і потребує
дотримання фізіологічних норм людської енергії.

Попередня глава   Зміст   Наступна глава

3.2. ЗНАЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ

Розвиток економіки, підвищення національного добробуту залежить від
подальшого підвищення продуктивності.

 Національний дохід, або валовий національний продукт, у разі підвищення
продуктивності збільшується швидше, ніж показники витрат. Зниження ж
продуктивності призводить до інфляції, пасивного торговельного балансу,
повільних темпів зростання або спаду виробництва і до безробіття. Така
ситуація нині характерна для України. Рівень продуктивності праці у
народному господарстві та промисловості країни досить низький. Останнім
часом спостерігається тенденція до його зниження, і згідно з
розрахунками він становить у промисловості приблизно 10% від рівня
продуктивності праці в США.

Схематично залежність результатів виробництва і ситуації в країні від
низької продуктивності представлена моделлю “пастки” низької
продуктивності (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Модель “пастки” низької продуктивності

Модель відображає причинний зв’язок між багатьма змінними і чинниками,
які впливають на продуктивність.

Як свідчить зарубіжний досвід, змінити таке становище можливо лише
підвищенням продуктивності не тільки за рахунок оптимального
використання ресурсів, а й створенням рівноваги між економічною,
соціальною та політичною структурами суспільства.

Підвищення продуктивності є вираженням загального економічного закону,
економічною необхідністю розвитку суспільства і має такі цілі:

• стратегічну — підвищення життєвого рівня населення. За рахунок
зростання продуктивності в країнах, що переходили до ринкової економіки,
досягалося від 40 до 90% життєвого рівня;

• найближчу — підвищення ефективності діяльності галузей і підприємств,
а також реальне зростання особистих доходів працівників.

В умовах посиленої конкуренції на ринках товару, послуг і праці великого
значення набуває підвищення продуктивності праці на підприємствах, яке
виявляється передусім у збільшенні маси продукції, що виробляється в
одиницю часу за незмінної її якості, або в Підвищенні якості і
конкурентоспроможності за незмінної її маси, що виробляється в одиницю
часу; зменшенні затрат праці на одиницю продукції. Це призводить до
зміни співвідношення затрат живої уречевленої праці. Підвищення
продуктивності праці означає, що встка затрат живої праці в продуктах
зменшується, а частка затрат фечевленої праці збільшується. При цьому
загальна сума праці, яка ііститься в кожній одиниці продукту
зменшується. Зростання про-іуктивності праці сприяє скороченню часу
виробництва й обігу товару, збільшенню маси і норми прибутку.

В Україні становлення ринкової економіки, створення конкуренто-проможної
продукції, збільшення обсягу продажу можливо лише І умови ефективного
використання ресурсів на кожному робочому місці, підприємстві, тобто
глибокої реформи системи управління, виробництва і реалізації продукції,
узгодженої з такими перетворювальними процесами, як приватизація,
реструктуризація та адаптація до міжнародних стандартів. Зростання
продуктивності також сприятиме підвищенню зайнятості.

Попередня глава   Зміст   Наступна глава

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020