.

Поточні та інші рахунки підприємств у банках, порядок їх відкриття та руху коштів на них (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2148
Скачать документ

Реферат на тему:

Поточні та інші рахунки підприємств у банках, порядок їх відкриття та
руху коштів на них

Юридичні та фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, що
мають самостійний баланс та зареєстровані у встановленому порядку для
зберігання та обліку руху грошових коштів у банках, що обслуговують їх,
можуть відкривати поточні, валютні та інші рахунки.

Для відкриття поточного рахунка юридичні та фізичні особи — суб’єкти
підприємницької діяльності подають до установи банку, яка
обслуговуватиме їх, такі документи:

1. Заяву про відкриття рахунка встановленого зразка, підписану
керівником та головним бухгалтером підприємства. За відсутності посади
головного бухгалтера заяву підписує тільки керівник.

2. Копію свідоцтва про державну реєстрацію підприємства в органі
державної виконавчої влади або в іншому органі, уповноваженому
здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально або органом, що
видав це свідоцтво.

3. Копію статуту (положення), зареєстровану у встановленому порядку в
органах виконавчої влади та засвідчену нотаріально або органом, який
зареєстрував його. Фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності
копію статуту не подають.

4. Засвідчену податковим органом або нотаріально копію документа, що
підтверджує взяття підприємства на облік у податковому органі.

5. Картку із зразками підписів осіб, що мають право розпоряджатися
грошовими коштами на рахунку, та відбитком печатки підприємства. Картка
має бути засвідчена нотаріально або вищим органом у встановленому
порядку чи органом ради народних депутатів у місцях, де немає
нотаріальних контор. При цьому право першого підпису належить
керівникові підприємства, а також особам, яких уповноважив керівник,
право другого підпису — головному бухгалтеру і особам, яких він
уповноважив.

У разі зміни підписів діючих осіб або заміни керівника чи головного
бухгалтера в банк подається нова картка із зразками їх підписів,
завірених у встановленому порядку.

У разі тимчасової заміни керівника чи головного бухгалтера та видачі їм
права підпису розрахунково-платіжних документів у банк подається
підписана керівником та головним бухгалтером додаткова картка зі
зразками підписів осіб, які тимчасово виконують обов’язки, із
зазначенням строку дії їх повноважень. Ця картка завірення у
встановленому порядку не потребує.

6. Довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України, засвідчену
нотаріально або органом, що видав цей документ.

7. Копію довідки про внесення підприємства в Єдиний державний реєстр
підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), засвідчену нотаріально або
органом, що видав довідку.

8. Документ, що підтверджує реєстрацію підприємства як платника
соціальних страхових внесків, або його копію, засвідчену нотаріально або
органом, що його видав.

Підприємці, що здійснюють діяльність без створення юридичної особи, для
відкриття поточного рахунка подають у банк такі документи:

• заяву на відкриття рахунка встановленої форми, підписану підприємцем;

• копію свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчену нотаріально або
органом, що його видав;

• копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий
облік, засвідчену нотаріально або податковим органом, що його видав;

• довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України, засвідчену
цим органом;

• картку із зразком підпису, засвідчену нотаріально.

Для відкриття інших рахунків, у тому числі валютного, у тому самому
банку йому додатково подається тільки спеціальна заява на відкриття
цього рахунка.

Подані в установу банку для відкриття рахунка документи перевіряються і
на їх основі з дозволу керівника банку підприємству

відкривається поточний або інший рахунок з наданням йому відповідного
номера (шифру). При цьому поточному рахунку дається, як правило,
12-14-значний номер (шифр) виду (типу):

2600-1 -1 (2)-01 (02)-1 -00-001, де 2600 — номер балансового
синтетичного рахунка банку; 1 — контрольний ключ до рахунка; 1(2) —
резидент (нерезидент); 01(02) — вид валюти — національна (іноземна); 1 —
код основного рахунка; 00 — резервні цифри; 001 — порядковий номер
рахунка клієнта в банку.

Наданий номер поточному та іншому рахунка клієнта проставляється
(вказується) на всіх розрахунково-платіжних документах, на основі яких
здійснюються зарахування та списання грошових коштів за цим рахунком.

Юридичні та фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності можуть
відкривати кілька поточних та інших рахунків у будь-яких установах
банків України за власним бажанням та за згодою відповідних банків.

Про відкриття рахунків клієнти у встановлений термін повідомляють
податковому органу за місцем реєстрації.

У разі неповідомлення податковому органу про відкриття (закриття)
рахунків в установах банків юридичні особи та підприємці сплачують штраф
у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За відкритим у банку рахунком здійснюється оборот відповідних коштів.
Підставою для операцій із зарахування коштів на рахунок і списання їх з
нього є тільки правильно оформлені розрахунково-платіжні документи
встановленої (типової) форми: платіжні доручення, платіжні
вимоги-доручення, об’ява на внесення готівки, чеки, акредитиви, векселі
та ін.

Виписка (оформлення) розрахунково-платіжних документів
підприємствами-платниками здійснюється, як правило, з використанням
технічних засобів (комп’ютерів та ін.). Виправляння та підчищання в цих
документах не допускаються.

При виписуванні розрахункових документів в них в обов’язковому порядку
заповнюються всі реквізити, ставляться підписи керівника та головного
бухгалтера, а також відбиток печатки на першому екземплярі платіжного
документа.

Мінімальна сума, на яку виписуються розрахункові документи, для
здійснення безготівкових розрахунків не встановлюється.

Виписаний розрахунковий документ діє, як правило, протягом 10 днів, а
платіжна вимога-доручення — протягом 20 днів.

Установи банків приймають розрахункові документи від підприємств
протягом операційного (робочого) дня залежно від часу роботи банку з
клієнтами. При цьому документи, що приймаються банком від підприємств в
операційний час дня, проводяться (оплачуються) ним за наявності коштів
на рахунку в той самий день, а документи, що надійшли в банк після
операційного часу, оплачуються ним за наявності грошових коштів на
рахунку на наступний день.

Грошові кошти з рахунка за всіма платежами витрачаються за
розпорядженням керівника підприємства в межах залишку коштів на рахунку.

Рух грошових коштів за поточним або іншим рахунком підприємства в банку
відображується у виписці до цього рахунка, яка періодично разом з
виправдувальними документами на надходження (зарахування) та списання
(витрачання) грошових коштів видається власникові рахунка.

Зарахування на рахунок та списання з нього грошових коштів
підтверджуються зазначенням у виписці за рахунком дати здійснення
операції, її коду, коду банку, номера кореспондентського рахунка, номера
документа, на підставі якого здійснено операцію, списані та зараховані
суми, вхідний та вихідний залишки.

Наприкінці кожного місяця виписки банку за рахунком обробляє його
власник, тобто на операції, що були здійснені за рахунком на підставі
відповідних розрахунково-платіжних документів та відображені у виписці,
власник складає бухгалтерські проводки, визначає прибуток і видатки
коштів за місяць і виводить їх залишок на рахунку на кінець звітного
періоду. Наприкінці року правильність залишку коштів на рахунку (сальдо)
повідомляється в письмовій формі обслуговуючому банку.

Обробляючи записи виписки за рахунком, необхідно пам’ятати, що за
кредитом відображається прибуток грошових коштів на рахунок, а за
дебетом — їх списання (видатки).

Поточні рахунки можуть бути закриті установами банку в таких випадках:
за заявою власника рахунка; на підставі рішення вищестоящого органу,
який має право ліквідувати або реорганізувати підприємство; на підставі
рішення суду або арбітражного суду; в інших випадках, передбачених
договором між банком та власником рахунка.

Операції за поточним (другим) рахунком можуть бути тимчасово призупинені
рішенням судових та правоохоронних органів у випадках, передбачених
законодавством.

За відкриття та закриття рахунка, а також за здійснення операцій за ним
клієнт сплачує банку суму, встановлену в договорі між банком і клієнтом
на його обслуговування.

Список використаної літератури:

Павлова Л. Н. Финансы предприятия. — М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998.

Податкова система України / За ред. В. М. Федосова. — К.: Либідь, 1994.

Суторміна В. М., Федосов В. М., Рязанова Н. С. Фінанси зарубіжних
корпорацій. — К.: Либідь, 1993.

Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч.
посіб. -К.:Вид-воКНЕУ, 2003.

Філімоненков О. С Фінанси підприємств: Навч. посіб. — К: МАУП, 2003.

Финансы /Под ред. А. М. Ковалевой. — М.: Финансы и статистика, 1996.

Фінансова діяльність підприємств: Підручник / О. М. Бандурка та ін. —
К.:Либідь, 2002.

Фінанси підприємств: Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. — К: Вид-во
КНЕУ, 2002.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020