.

Планування й аналіз заробітної плати (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2691
Скачать документ

Реферат на тему:

Планування й аналіз заробітної плати

Планування заробітної плати включає планування фонду заробітної плати і
середньої заробітної плати.

Плановий фонд заробітної плати — це вся сума коштів, що виділяється для
оплати праці працівників у запланованому періоді.

Розрізняють планування фонду заробітної плати за нормативами і детальне
планування фонду заробітної плати за елементами його структури.

За нормативного планування для визначення розміру розрахункової величини
фонду оплати праці може застосовуватися базовий фонд оплати, що склався
у попередньому періоді (році) з урахуванням фактичних фінансових
можливостей та нормативу його приросту. Згідно із Законом “Про оплату
праці” в Україні в галузевих угодах мали визначатися умови зростання
фондів оплати праці. Умовами зростання фондів оплати праці на галузевому
рівні можуть бути:

• зростання обсягів виробництва;

• зростання продуктивності праці;

• зниження витрат на одну гривню собівартості продукції тощо.

Норматив приросту цього фонду не може бути більшим одного відсотка за
кожен відсоток зростання обсягів виробництва, продуктивності праці або
зниження витрат на 1 гривню продукції тощо.

На рівні підприємства під час укладання колективного договору
визначається механізм формування і регулювання фонду оплати.

Регулювання розмірів фонду оплати праці на підприємстві може
здійснюватися шляхом установлення:

• нормативного співвідношення темпів приросту середньої заробітної плати
та продуктивності праці;

• нормативного співвідношення темпів приросту фонду оплати праці і
обсягів продукції, робіт, послуг.

Розміри коштів на оплату праці визначаються на основі нормативів
приросту за кожну одиницю показника, прийнятого для оцінки діяльності
підприємства, або за нормативом на одиницю продукції у натуральному
виразі. Приріст фонду оплати праці доцільно ув’язувати не тільки з
показниками, які характеризують обсяги виробництва, а й з основними
якісними показниками, зростанням продуктивності праці, зниженням витрат
на одну гривню продукції.

Фонд оплати праці на основі нормативів його приросту обчислюється за
формулою:

 

де ФОПбаз — фонд оплати праці у попередньому періоді;

Н1, H2, Н3 — нормативи приросту фонду оплати праці відповідно за приріст
обсягів

виробництва, продуктивності праці та зниження витрат на одну гривню

продукції;

Е1, Е2, Е3 — відповідно приріст обсягів виробництва, продуктивності
праці, зниження

витрат на одну гривню продукції.

У тих випадках, коли структура продукції, що випускається, однорідна за
своїм складом і має досить стійкий характер, що виключає можливість
різкої зміни частки у загальному обсязі зарплатоємних видів продукції,
використовують рівневий норматив для розрахунку фонду оплати праці:

ФОП = Н * О,

 

де Н — норматив фонду оплати праці на одиницю продукції у натуральному
виразі або на

одиницю обсягу, прийнятого для обчислення продуктивності праці;

О — обсяг виробництва.

Поелементний розрахунок заробітної плати здійснюється за категоріями
працівників.

Найбільш трудомістким є визначення планового фонду оплати праці
робітників. Його планування здійснюється за такими напрямами: планування
годинного, денного і місячного (квартального, річного) фондів.

Годинний фонд — охоплює всі види оплат за фактично відпрацьований час і
складається із заробітної плати за відпрацьований час за відрядними
розцінками, тарифними ставками, з премій відрядникам і почасовикам,
доплат за умови та інтенсивність праці, за роботу в нічний час,
незвільненим бригадирам за керівництво бригадою, за навчання учнів і
надбавки за професійну майстерність.

У денний фонд, окрім годинного фонду заробітної плати, входить доплата
підліткам за скорочений робочий день і оплата перерв для годування
дітей.

Місячний (квартальний, річний) складається з денного фонду заробітної
плати, оплати чергових і додаткових відпусток, оплати за час виконання
державних і громадських обов’язків, доплати за вислугу років і вихідної
допомоги, заробітної плати працівників, відряджених на інші підприємства
або на навчання.

Планові фонди заробітної плати відрізняються від звітних, оскільки
останні передбачають виплати, пов’язані з недостатнім рівнем організації
праці і відхиленням від нормальних умов роботи (оплата внутрішньозмінних
простоїв і понаднормових робіт, оплата цілоденних простоїв та ін.).

Основними етапами визначення планового фонду заробітної плати є:

1) розрахунок фонду прямої заробітної плати;

2) розрахунок доплат у годинний, денний і місячний фонди заробітної
плати.

У фонд прямої заробітної плати робітників включаються суми коштів,
нараховані за відрядними розцінками робітникам-відрядникам і за
тарифними ставками — робітникам-почасовикам.

Фонд прямої заробітної плати основних робітників-відрядників можна
визначити, виходячи із виробничої програми і витрат по заробітній платі
на одиницю продукції. На підприємствах часто застосовується метод
визначення прямого фонду заробітної плати основних
робітників-відрядників за трудомісткістю запланованої продукції. При
цьому трудомісткість необхідно визначати з урахуванням відсотка її
зниження у результаті здійснення організаційно-технічних заходів.
Помноживши кількість нормо-годин за окремими видами робіт і розрядами на
відповідну тарифну ставку і підсумувавши результат, одержуємо основний
фонд заробітної плати робітників-відрядників.

Прямий фонд заробітної плати допоміжних робітників-відрядників
розраховується так само, як і для основних робітників-відрядників, але
при цьому враховується обсяг допоміжних робіт. Розрахунок прямого фонду
робітників-почасовиків здійснюється залежно від чисельності робітників,
їх тарифної ставки і кількості робочих днів у плановому періоді.

Крім основного фонду заробітної плати робітників, необхідно також
визначити премії, доплати, що входять до складу годинного, денного і
річного фондів.

Сума премій відрядникам і почасовикам визначається на основі чинних
преміальних положень на підприємствах. Розрахунок премій здійснюється на
основі таких показників: кількості робітників, які оплачуються за
преміальною системою, заробітної плати за відрядними розцінками або
тарифними ставками, а також показників, за які преміюються робітники.
Оскільки різні групи робітників преміюються за різні показники, розміри
премій визначаються за кожною групою робітників, які преміюються за одні
й ті ж самі показники.

 

— загальна сума премій;

Звідр, Зпочас — відповідно основний відрядний і почасовий фонд
заробітної плати, грн.;

Пр1, Пр2 — розмір (норматив) премії відповідно відрядників і
почасовиків.

Загальна сума доплат за роботу в умовах, що відхиляються від нормальних,
і за надмірну інтенсивність праці визначається за показниками
чисельності робітників, які працюють у важких і шкідливих, особливо
важких і особливо шкідливих умовах праці і одержують відповідний розмір
доплат, їх середньої годинної тарифної ставки, розмірів доплат у
відсотках до тарифної ставки і фонду робочого часу.

 

де Ду — сума доплат за умови та інтенсивність праці;

Ті — годинна тарифна ставка робітників відповідного розряду, грн.;

Дрі — розмір і-ої доплати в % до тарифної ставки (4, 8, 12, 16, 20,
24%);

Чр; — чисельність робітників, які одержують певний розмір доплат, осіб.

За професійну майстерність загальна сума надбавок визначається за
показниками чисельності робітників за розрядами, які одержують ці
надбавки, установлених розмірів надбавок за розрядами, годинними
тарифними ставками робітників відповідного розряду, а також фонду
робочого часу:

 

де Нм — сума надбавок за професійну майстерність, грн.;

Нрі — розмір надбавки в % до тарифної ставки (III розряд — до 12%; IV
розряд —до16%;

V — до 20%; VI і вищі розряди –24%).

Щоб визначити суму доплат за роботу в нічний (вечірній) час, необхідно
знати розмір доплат, середню тарифну ставку робітників і фонд нічного
(вечірнього) часу:

Дн = Ті • Фн • Кн ,

 

де Дн — сума доплат за роботу в нічний (вечірній) час, грн.;

Фн — фонд нічного (вечірнього) часу;

Кн — коефіцієнт доплат до тарифних ставок за кожний час нічної
(вечірньої) роботи.

Сума доплат не звільненим від основної роботи бригадирам розраховується
на основі установленого абсолютного розміру доплати залежно від
чисельності робітників у бригаді і кількості відповідних бригад:

де Дрі — розмір і-ї доплати бригадирам за керівництво бригадою, грн.;

Кб, — кількість бригад і-ї групи;

12 — кількість місяців у році.

Сума доплат за навчання учнів (Дн) визначається множенням вартості
навчання одного учня на їхню кількість у плановому періоді.

Оплата праці підлітків за скорочений робочий день здійснюється як за
повний робочий день робітників відповідних категорій. Розмір цих доплат
залежить від числа підлітків, кількості пільгових годин і робочих днів у
плановому періоді, їхньої середньої годинної заробітної плати. Оплата
перерв на годування дітей визначається з урахуванням величини цих перерв
і середньої годинної заробітної плати.

Розмір оплати чергових і додаткових відпусток розраховується за
показниками фонду денної заробітної плати, середньої тривалості
відпусток і корисного річного (планового) фонду робочого часу. Розмір
оплати часу виконання державних і громадських обов’язків визначається на
основі середньоденної заробітної плати і загальної кількості невиходів з
цієї причини.

Сума вихідних допомог розраховується для робітників, призваних до армії,
за показниками їх чисельності і середньоденного заробітку за два тижні
(10 днів).

У деяких галузях економіки для окремих категорій працівників
установлюються одноразові винагороди за вислугу років, розмір яких
визначається на основі планового тарифного фонду заробітної плати і
запланованої величини одноразової винагороди у відсотках до тарифної
заробітної плати.

Доплати за багатоверстатне обслуговування і за суміщення професій не
плануються і виплачуються з фонду заробітної плати.

Фонд заробітної плати керівників, спеціалістів, службовців визначається
на основі даних про їх чисельність та їхні посадові оклади згідно зі
штатним розкладом і складається з виплат за посадовими окладами, премій,
доплат за умови праці і роботу в нічний (вечірній) час.

Після установлення фондів заробітної плати визначається рівень середньої
заробітної плати для всіх категорій працівників.

Середня заробітна плата одного працівника промислово-виробничого
персоналу визначається діленням планового фонду заробітної плати на
чисельність промислово-виробничого персоналу у відповідному періоді.

Для робітників установлюється середньогодинна і середньорічна заробітна
плата. Середньогодинна заробітна плата визначається діленням годинного
фонду заробітної плати на кількість годин роботи, що мають бути
відпрацьовані в плановому періоді; середня денна — діленням денного
фонду заробітної плати на кількість людино-днів, що мають бути
відпрацьовані в плановому періоді; середньомісячна (квартальна, річна) —
діленням місячного (квартального, річного) фонду заробітної плати на
середньооблікову кількість робітників у відповідному плановому періоді.

Визначаючи середню заробітну плату, необхідно виходити із принципу, що
зростання продуктивності праці має забезпечувати збільшення фонду
накопичення і сприяти зростанню матеріального добробуту працівників.
Цього можна досягти лише тоді, коли підвищення продуктивності праці
випереджатиме зростання середньої заробітної плати.

Аналіз виконання плану використання фонду заробітної плати здійснюється
за такими напрямами:

• вивчення використання фондів заробітної плати й установлення причин
відхилення фактично витрачених фондів заробітної плати від планової
величини;

• зіставлення темпів зростання заробітної плати працівника з темпами
підвищення його продуктивності праці, виявлення причин відхилення
середньої заробітної плати від планових показників;

• розроблення заходів щодо поліпшення використання фонду заробітної
плати окремих категорій працівників.

Під час аналізу витрачання фонду заробітної плати необхідно вивчити
вплив асортиментних зрушень у виробничій програмі. Зміни планового
асортименту впливають на витрати заробітної плати. Якщо підприємство
виконує план, випускаючи менш трудомістку продукцію, то в цьому разі
зменшуються витрати на заробітну плату, якщо ж підприємство виконує
план, збільшивши випуск трудомісткої продукції — вони збільшуються. Так
само впливають на зміну (зменшення або збільшення) витрачання фонду
заробітної плати зміни обсягу кооперованих поставок. Зменшення обсягу
кооперованих поставок збільшує витрати праці, а отже, і витрати на
заробітну плату, і навпаки.

Перевитрата фонду заробітної плати свідчить про певні вади в існуючій
організації виробництва і праці, маркетинговій діяльності. Тому
необхідно з’ясувати причини і накреслити конкретні заходи щодо їх
усунення.

Важливою частиною аналізу витрачання фонду заробітної плати підприємства
є аналіз співвідношення темпів зростання середньої заробітної плати і
продуктивності праці. Однією з умов зниження витрат заробітної плати на
виробництво продукції, зниження її собівартості і збільшення внутрішніх
нагромаджень є випереджаюче зростання продуктивності праці порівняно з
підвищенням середньої заробітної плати. Недотримання цієї умови неминуче
викликає зростання собівартості продукції через перевитрати фондів
заробітної плати.

Список використаної літератури

Абрамов В. М., Данюк В. М, Гриненко А. М., Колот А. М., Чернов В.І.
Нормування праці. — К., 1995.

Колот А. М. Оплата праці на підприємстві: організація та удосконалення.
— К., 1997. 18. 28. Погосян Г. Р., Жуков Л. И., Горшков В. В. Практикум
по экономике, огранизации, нормированию труда. —М.: Экономика, 1991.

Прокопенко И. И. Управление производительностью. — К.: Техніка, 1990.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020