.

Питання персоналу на підприємстві (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2390
Скачать документ

Реферат на тему:

Питання персоналу на підприємстві.

Класифікація і структура персоналу підприємства та їх характеристика.

Найбільш важливим елементом продуктивних сил і головним джерелом
розвитку економіки є люди; їх майстерність, освіта, підготовка,
мотивація діяльності. Існує непересічна залежність
конкурентоспроможності економіки, рівня добробуту населення від якості
трудового потенціалу персоналу підприємства, організації.

Персонал підприємства формується та змінюється під впливом внутрішніх
(характер продукції, технології та організації виробництва) і зовнішніх
факторів (демографічні процеси, юридичні та моральні норми суспільства,
характер ринку праці тощо). Вплив останніх конкретизується у таких
параметрах макроекономічного характеру, як: чисельність активного
(працездатного) населення, загальноосвітній його рівень, пропозиція
робочої сили, рівень зайнятості, потенційний резерв робочої сили. У
свою чергу ці характеристики обумовлюють кількісні та якісні параметри
трудових ресурсів.

Трудові ресурси ~ це частина працездатного населення, що за своїми
віковими, фізичними, освітніми даними відповідає тій чи іншій сфері
діяльності. Слід відрізняти трудові ресурси реальні (ті люди, які вже
працюють) та потенційні (ті, що мають бути залучені до певної праці у
перспективному періоді).

Саме трудові ресурси, реальні та потенційні, є одним з головних об’єктів
управління на рівні як макросистем (держава, регіон, галузь), так
і мікросистеми (підприємство). Управління трудовими
ресурсами підприємства охоплює певні етапи (рис. 4.1).

Для характеристики усієї сукупності працівників підприємства
застосовуються терміни — персонал, кадри, трудовий колектив) .

Персонал підприємства являє собою сукупність постійних працівників, що
отримали необхідну професійну підготовку та (або) мають досвід
практичної діяльності.

Окрім постійних працівників, у діяльності підприємства можуть брати
участь інші працездатні особи на основі тимчасового трудового договору
(контракту). Враховуючи те, що багато підприємств поза основною
діяльністю виконують функції, які не відповідають головному їх
призначенню, всі працівники підрозділяються на дві групи: персонал
основної діяльності та персонал неосновної діяльності. Зокрема, у
промисловості до першої групи – промислово-виробничого персоналу —
відносяться працівники основних, допоміжних та обслуговуючих
виробництв, науково-дослідних підрозділів та лабораторій,
заводоуправління, складів, охорони — тобто всі зайняті у виробництві
або його безпосередньому обслуговуванні. До групи непромислового
персоналу входять працівники структур, які хоч і знаходяться на балансі
підприємства, але не зв’язані безпосередньо з процесами промислового
виробництва, а саме: житлово-комунального господарства, дитячих садків
та ясел, амбулаторій, учбових закладів тощо.

Такий розподіл персоналу підприємства на дві групи необхідний для
розрахунків заробітної плати, узгодження трудових показників з
вимірниками результатів виробничої діяльності (при визначенні
продуктивності праці приймається, як правило, чисельність тільки
промислово-виробничого персоналу). Разом з тим поширення процесів
інтеграції промислових систем з банківськими, комерційними та іншими
господарськими структурами вищезазначене групування персоналу стає все
більше умовним.

У відповідності з характером виконуваних функцій персонал підприємства
поділяється звичайно на чотири категорії: керівники, спеціалісти,
службовці, робітники.

Керівники — це працівники, що займають посади керівників підприємств та
їх структурних підрозділів. До них відносяться директори
(генеральні директори), начальники, завідуючі, керуючі, виконроби,
майстри на підприємствах, у структурних одиницях та підрозділах;

повні спеціалісти (головний бухгалтер, головний інженер, повний механік
тощо), а також заступники відповідно до вищеперелічених посад.

Спеціалістами вважаються працівники, що займаються
інженерно-технічними, економічними та іншими роботами, зокрема —
інженери, економісти, бухгалтери, нормувальники, адміністратори,
юрисконсульти, соціологи тощо.

До службовців відносяться працівники, що здійснюють підготовку та
оформлення документації, облік та контроль, господарське обслуговування
(тобто виконують суто технічну роботу), зокрема — діловоди, обліковці,
архіваріуси, агенти, креслярі, секретарі-друкарки,
сценографісти тощо.

Робітники безпосередньо зайняті у процесі створення матеріальних
цінностей, а також ремонтом, переміщенням вантажів, перевозкою
пасажирів, наданням матеріальних послуг та ін. Окрім того, до робітників
відносяться двірники, прибиральниці, охоронці, кур’єри, гардеробники.

В аналітичних цілях всіх робітників можна поділити на основних — тих, що
безпосередньо беруть участь у процесі створення продукції, та допоміжних
— тих, які виконують функції обслуговування основного виробництва.
Поступово, з розвитком виробництва, його механізації та автоматизації
межі між основними та допоміжними робітниками стираються, а роль
останніх (зокрема наладчиків, механіків) зростає.

Важливим напрямом класифікації персоналу підприємства є його
розподіл за професіями та спеціальностями.

Професія — це вид трудової діяльності, здійснювання якої потребує
відповідного комплексу спеціальних знань та практичних навичок.
Спеціальність — це більш або менш вузька різновидність трудової
діяльності в межах професії.

Відповідно до цих визначень, наприклад, професія токаря охоплює
спеціальності токаря-карусельника, токаря-револьверника,
токаря-розточувальника тощо.

Професійний склад персоналу підприємства залежить від специфіки галузі
діяльності, характеру продукції чи послуг, що надаються, рівня
технічного розвитку. Кожна галузь має властиві лише їй професії та
спеціальності. В той же час існують загальні (наскрізні) професії
робітників та службовців. Так, наприклад, у харчовій промисловості
нараховується 850 професій та спеціальностей і з них тільки біля
половини є специфічними для цієї галузі.

Класифікація працівників за кваліфікаційним рівнем базується на їх
можливостях виконувати роботи тієї чи іншої складності.

Кваліфікація — це сукупність спеціальних знань та практичних навичок, що
визначають ступінь підготовленості працівника до виконання
професійних функцій обумовленої складності. Рівень кваліфікації
керівників, спеціалістів та службовців характеризується рівнем
освіти, досвідом роботи на тій або іншій посаді. Відрізняють
спеціалістів найвищої кваліфікації (працівники, що мають наукові ступені
та звання), спеціалістів вищої кваліфікації (працівники з вищою
спеціальною освітою та значним практичним досвідом), спеціалістів
середньої кваліфікації (працівники з середньою освітою та деяким
практичним досвідом), спеціалістів-практиків (працівники, що займають
відповідні посади — інженерні, економічні, але не мають
спеціальноїосвіти).

За рівнем кваліфікації робітники поділяються на чотири групи:
висококваліфіковані, кваліфіковані, малокваліфіковані і некваліфіковані.
Вони виконують різні за складністю роботи і мають неоднакову
професійну підготовку (табл.4.1).

Конкретний рівень кваліфікації робітників визначається за допомогою
тарифно-кваліфікаційних довідників (характеристик). Для оцінки
кваліфікаційного рівня та організації оплати праці робітників тих
професій, а керівників, спеціалістів та службовців за посадами, що є
загальними для всіх бюджетних установ і організацій, використовується
“Єдина тарифна сітка” (29-ти розрядна). При цьому передбачається, що
посадові оклади (ставки заробітної плати) працівників бюджетних
організацій встановлюються з урахуванням кваліфікаційних вимог і
тарифних розрядів працівників відповідної кваліфікації на основі
атестації або тарифікації.

Слід враховувати протиріччя, яке досить часто виникає з двох різних
підходів до визначення кваліфікації. З одного боку, оцінка кваліфікації
робочих місць або робіт, що підлягають виконанню, з іншого — оцінка
кваліфікації конкретних виконавців цих робіт. Їх розбіжність створює
конфліктну ситуацію, яка повинна розв’язуватись у переговорному
процесі при складанні відповідних тарифних угод чи контрактів.

Таблиця 1. Групи робітників за рівнем кваліфікації, виконувані ними
роботи і терміни їх підготовки.

Кваліфікаційні групи робітників Основні роботи, що виконуються Термін
підготовки, стажування, досвід

Висококваліфіковані Особливо складні та відповідальні роботи (ремонт і
наладка складного обладнання, виготовлення меблів тощо) Більше 2-3
років. Періодичне стажування. Великий практичний досвід роботи

Кваліфіковані Складні роботи (метало- та деревообробні, ремонтні,
слюсарні, будівельні тощо) 1-2 роки. Чималий досвід роботи

Малокваліфіковані Нескладні роботи (метало-та деревообробні, ремонтні,
слюсарні, будівельні тощо) Декілька тижнів. Певний досвід роботи

Некваліфіковані Допоміжні та обслуговуючі (вантажники, гардеробники,
прибиральники тощо) Не мають спеціальної підготовки

Особливості структури персоналу різних типів підприємств (фактори
впливу).

Наведені вище класифікаційні ознаки персоналу підприємства поряд з
іншими (стать, вік, ступінь механізації праці, стаж) служать основою для
розрахунків різних видів структур. Для ефективного управління важлива не
проста констатація чисельності (або її динаміки) окремих категорій
працюючих, а вивчення співвідношення між ними (рис.2).

Це дозволяє не тільки виявити вплив фактору й встановити найбільш
суттєві структурні зміни, їх рушійні сили, тенденції і на цій основі
формувати реальну стратегію щодо розвитку трудових ресурсів.

На формування різних видів структур персоналу та трудових ресурсів як на
макро-, так і на мікрорівні в найближчі роки будуть впливати такі
фактори та загальні тенденції:

Керівники 18%

Спеціалісти

Службовці

Робітники 82%

Рис. 2. Категорії та пересічна структура персоналу підприємств
промисловості України

• Інтенсивний перерозподіл працюючих з промислового та
сільськогосподарського видів діяльності в інформаційну сферу та у сферу
праці по обслуговуванню населення.

• Включення до складу трудових ресурсів працівників з більш високим
рівнем, ніж у тих, що вибувають за межі працездатного віку.

• Підвищення частки допоміжної розумової праці (сьогодні вона в кілька
разів менша, ніж у розвинутих країнах з ринковою економікою).

• Зростання попиту на кваліфіковану робочу силу (операторів, наладчиків,
програмістів-експлуатаційників), що може значною мірою задовольнятись за
рахунок безробітних з категорій керівників та спеціалістів.

• Уповільнення темпів зниження частки мало- та некваліфікованої праці у
зв’язку з різким скороченням за останні п’ять років технічного
переозброєння діючих підприємств.

• Система освіти недостатньо враховує можливі та вже існуючі
технологічні зрушення, продовжуючи відтворення кваліфікованих кадрів в
основному за старою фаховою схемою.

• Входження економіки України в гіперінфляційний режим обумовлює
нарощування безробіття, яке сьогодні ще виявляється, в основному, у
прихованих формах.

Формування ринкового механізму та системи державного
регулювання ринку праці потребують урахування цих та інших
об’єктивних тенденцій, їх позитивного та негативного впливу на
функціонування економіки в цілому та окремих підприємств.

Оцінка трудового потенціалу підприємства.

Управління трудовими ресурсами, забезпечення їх ефективного
використання викликає необхідність формування системи оцінки
трудового потенціалу підприємства.

Перш за все слід відрізняти явочну, облікову та середньооблікову
чисельність працюючих на підприємстві. Явочна чисельність включає всіх
постійних, тимчасових і сезонних працюючих, що прийняті на роботу на
строк один і більше днів незалежно від того, знаходяться вони на роботі,
у відпустці, відрядженні, звільнені від праці за хворобою чи з інших
причин. Середньооблікова чисельність працюючих за певний період
визначається як сума середньомісячної чисельності, поділена на кількість
місяців у розрахунковому періоді. Різниця між обліковою та явочною
чисельністю характеризує резерв (в основному робітників), що має
використовуватись для заміни тих, що не виходять на роботу з поважних
причин.

Окрім оцінки персоналу шляхом аналізу групування за названими вище
ознаками, найбільш часто у зарубіжній та вітчизняній практиці управління
трудовими ресурсами

використовуються такі показники:

Ці та інші аналітичні показники (коефіцієнти) потребують їх
порівняння з аналогічними споріднених підприємств або ж повинні
аналізуватися в динаміці. Треба також враховувати, що вони
характеризують тільки потенціал трудових ресурсів та його відповідність
іншим факторам та умовам виробництва. Ефективність використання
трудових ресурсів виявляється повною мірою через показники, що
характеризують результати діяльності підприємства.

Визначення чисельності працівників по всім категоріям.

Окреслюючи цілі та напрямки розвитку діяльності підприємства, його
керівництво повинно визначити необхідні для їх реалізації ресурси, в
тому числі трудові.

Планування трудових ресурсів на діючому підприємстві починається з
оцінки їх наявності. Остання передбачає інвентаризацію робочих
місць, виявлення кількості працюючих на кожній операції, що
забезпечує реалізацію кінцевої мети (створення продукції, надання
послуг). Аналіз і подальші розрахунки проводяться за категоріями
працюючих (робітники, керівники, спеціалісти, службовці), а по кожній з
них — за професіями, спеціальностями, розрядами. Щодо працівників
розумової праці можливе використання системи інвентаризації трудових
навичок або спеціальностей, що передбачає реєстрацію професійних навичок
службовців з зазначенням кількості працівників, які володіють ними.

Розрахунки чисельності спираються не лише на кількісну та якісну оцінку
самих трудових ресурсів, але й на можливий рівень їх використання,
аналіз обумовлюючих факторі» ‘ — технічних, організаційних,
соціально-економічних.

Об’єктами аналізу виступають:

— номенклатура виготовлюваної продукції та послуг, що надаються;

— втрати робочого часу та їх причини;

— характер та порівняльний рівень технологічних процесів та
устаткування;

— прогресивність та відповідність сучасним вимогам організації праці та
виробництва;125

— рівень мотивації трудової діяльності;

— норми обслуговування та виробітку, рівень їх

фактичного виконання тощо.

Визначення планової чисельності персоналу залежить від специфіки
підприємства, особливостей його функціонування. Зокрема:

розрахунки за своїм обсягом будуть різними для підприємств масового і
серійного виробництва у порівнянні з підприємствами одиничного та
дослідного виробництва;

підприємство, яке докорінно диверсифікує свою діяльність, натрапить
на значно більші проблеми у розрахунках, ніж підприємство, що розширює
тільки обсяги виробництва чи надання послуг;

підприємству, виробництво на якому носить ритмічний характер протягом
всього року, невідомі проблеми виробництва сезонного характеру, у
тому числі у розрахунках чисельності персоналу.

За умови значних організаційних зрушень (наприклад, створення нового
підприємства) оцінка майбутніх потреб у трудових ресурсах являє собою
досить складне завдання. У цьому випадку використовуються типові
структури, моделі, аналоги. При визначенні чисельності на перспективний
період необхідно враховувати фактори зовнішнього середовища, а саме:
ринкову кон’юнктуру, пов’язану з тим чи іншим видом діяльності;
циклічність розвитку економіки, передбачення можливого
загального економічного спаду; регіональні особливості ринку праці
(переміщення виробничих потужностей в регіони з нижчою вартістю праці);

державні (урядові) програми, замовлення, контракти (у відповідності з
останніми підприємство зобов’язане створювати нові робочі місця);

юридичні аспекти (закони, договори з профспілками і т. ін.), що
регулюють трудові відносини, захищають інтереси окремих категорій
населення та працюючих; *

можливості використання тимчасового наймання працівників, надомної
праці.

Техніка розрахунків планової чисельност окремих категорій працівників
визначається конкретною специфікою їх професійної діяльності та
галузевими особливостями функціонування того чи іншого підприємства. Але
у всіх випадках вона має базуватись на врахуванні можливої економії
затрат праці за факторами.

Розглянемо систему необхідних (основниу) розрахунків на прикладі
промислового підприємства.

Перш за все для виявлення загальної (Відносно приблизної) чисельності
промислово-виробничого персоналу на плановий період використовується
метод коригування базової чисельності.

де Чпл – чисельність промислово-виробничого персоналу, що необхідна для
забезпечення планового обсягу виробництва, чол.;

ЧБ — базова (очікувана) чисельність, чол.;

(V— плановий темп зростання обсягу виробництва продукції, %

(Ч — сумарне змінювання чисельності за пофакторним розрахунком можливого
зростання продуктивності праці, чол.

Більш точним є метод розрахунку планової чисельності на основі повної
трудомісткості виготовлення продукції:

де ?t — повна трудомісткість виробничої програми планового року (включає
технологічну трудомісткість, трудомісткість обслуговування та управління
виробництвом),

нормо-годин;

Трп – розрахунковий ефективний фонд часу одного працівника, годин (табл.
4.2).

Квн — очікуваний коефіцієнт виконання норм.

де ti – планова трудомісткість одиниці 1-го виду виробу, нормо-годин;

тi — кількість виробів і-го виду, одиниць;

n — кількість видів виготовлюваних одиниць/

Таблиця 4.2. Розрахунок балансу робочого часу середньо-облікового
працюючого (цифри умовні)

Показники Очікувані результати

поточного року розрахункового року

Кількість календарних днів 365 365

Вихідні і святкові дні 110 109

Номінальний фонд робочого часу, днів 255 256

Невиходи на роботу, днів 28 36

зних:

відпустки 21 23

захворювання 10 9

невиходи, що дозволяються законом 2 2

з дозволу адміністрації 1 1

прогули 2 1

цілодобові простої 1 –

страйки 1 –

Явочний робочий час, днів 217 220

Середня тривалість робочого дня,годин 7,95 7,90

Внутрішньозмінні втрати робочого часу та простої, годин 0.45 0.30

Ефективний фонд часу за рік, годин 1627.5 1672

) — контроль технологічного процесу, управління апаратами, машинами та
іншим устаткуванням — розраховується за нормами обслуговування, а саме:

де m0 — кількість об’єктів, що обслуговуються (агрегатів і т. ін.);

nзм — кількість змін роботи на добу;

Кяо — коефіцієнт переводу явочної чисельності у облікову, який
розраховується за формулою

де f ~ плановий процент невиходів робітників на роботу;

Hоб — норма обслуговування одного агрегату (машини) — кількість об’єктів
на одного робітника.

Чисельність робітників (в основному допоміжних), для яких неможливо
встановити норми обслуговування та розрахувати трудомісткість
робіт (^дл4)’ визначається за формулою

де nрм — кількість робочих місць.

Чисельність працівників управління, спеціалістів, службовців
розраховується по кожній функції методом прямого нормування, якщо дані
щодо трудомісткості є вірогідними. За умови відсутності певної
інформації або надмірної трудомісткості розрахунків можна пропонувати
метод нормування чисельності цих категорій персоналу з
використанням кореляційної залежності типу

або

– нормативна (планова) чисельність працівників управління за
конкретною функцією;

х1, х2, …хn – значення факторів, що визначають чисельність працівників
за даною функцією;

u1, u2, …un — показники ступеня при чисельному •значенні факторів;

а0 — постійний коефіцієнт рівняння нормативної залежності;

а1а2…аn — коефіцієнт регресії (показники ступеня або коефіцієнти), що
визначають міру впливу кожного фактору на чисельність працівників.

При встановленні чисельності управлінського персоналу керуються
типовими штатними розкладами (схемами, моделями),

виробленими наукою управління та практикою у тій чи іншій сфері
діяльності. Додаткова потреба персоналу на перспективний плановий)
період виявляється на основі співставлення його фактичної наявності та
потреби па плановий період за окремими професіями та
кваліфікаціями. Вона розраховується як очікуваний приріст, з
урахуванням компенсації зменшення (вихід на пенсію, призов до армії і т.
ін.), заміни практиків спеціалістами тощо.

Категорії перосоналу

Рівень дисципліни =

(неявок на роботу)

Неявки на роботу (людино/днів)

Відповідно відпрацьовано (людино/днів)

Чисельність основних робітників

Чисельність допоміжних робітників

Чисельність робітників зайнятих безпосередньо у виробництві

Чисельність працівників апарату управління

Співвідношення чисельності окремих = категорій працівників

Стабільність або “відданість” персоналу (середній стаж роботи на =
даному підприємстві)

Загальна сума років роботи на даному підприємстві всього персоналу

Середньооблікова чисельнісь

Чисельність висококваліфікованих і кваліфікованих робітників

Загальна кількість робітників

Стабільність або “відданість” персоналу (середній стаж роботи на =
даному підприємстві)

Загальна сума років роботи на даному підприємстві всього персоналу

Середньооблікова чисельнісь

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020