.

Підприємство як суб’єкт господарювання (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
11 7192
Скачать документ

Реферат на тему:

Підприємство як суб’єкт господарювання

1. Поняття, місія і різноманітні цілі створення підприємств.

Будь-яке суспільство для забезпечення нормального створення (достатньо
комфортного) рівня своєї життєдіяльності займається безліччю видів
конкретної праці. З цією метою працездатні люди створюють певні
організації, тобто організаційні формування (трудові колективи), які
спільно виконують ту чи іншу місію (організують програму або мету) і
діють на основі певних правил і процедур. Проте мета і характер
діяльності таких численних організацій різні. За цією ознакою усі
організації можна поділити на дві групи: підприємницькі (комерційні), що
функціонують і розвиваються за рахунок власних коштів, і
непідприємницькі (некомерційні), існування яких забезпечується
бюджетним фінансуванням держави. Організації з підприємницьким
характером діяльності являють собою підприємства.

Підприємство — це. організаційно відокремлена і економічно самостійна
основна (первинна) ланка виробничої сфери народного господарства, що
виготовляє продукцію (виконує роботу або надає платні послуги).

Кожне підприємство має історично сформовану конкретну назву — завод,
фабрика, шахта, електростанція, майстерня, ательє тощо; може
включати декілька виробничих одиниць — заводів або фабрик (комбінат,
виробниче об’єднання). У більшості країн з розвинутою ринковою
економікою такі виробничі одиниці називають фірмами. Під ними розуміють
підприємства, що здійснюють господарську діяльність в галузях
промисловості, будівництва, сільського господарства, транспорту,
торгівлі тощо з метою одержання кінцевого фінансового результату ~
прибутку. Кожна з них привласнює собі певне фірмове найменування, під
яким вона значиться у державному реєстрі своєї країни. Фірмове
найменування звичайно містить у собі ім’я та прізвище одного чи
декількох власників фірми; відображає характер діяльності, правовий
статус та форму господарювання. В окремих країнах досить поширені більш
конкретні найменування фірм. Наприклад, в Англії вони мають назву
компаній, США — корпорацій, країнах континентальної Європи — товариств.

При цьому важливо знати, що кожне підприємство або фірма є юридичною
особою, має закінчену систему обліку та звітності, самостійний баланс,
розрахунковий рахунок в банку, печатку з власною назвою, а також
товарний знак (марку) у вигляді певного терміну, символу малюнка або їх
комбінації. Такий фірмовий знак (марка) слугує для ідентифікації товарів
або послуг продуцента (продавця) та їх вирізнення від продукції (послуг)
конкурентів на ринку.

Для ефективного господарювання істотним є визначення цілей створення і
функціонування підприємства (фірми). Генеральну (головну) мету
підприємства, тобто чітко окреслену причину його існування, у світовій
економіці прийнято називати МІСІЄЮ. У більшості випадків місією
сучасного підприємства (фірми) можна вважати виробництво
продукції (послуг) для задоволення потреб ринку і одержання завдяки
цьому максимально можливого прибутку.

На основі загальної місії підприємства формулюються і встановлюються
загальнофірмові цілі. Останні повинні відповідати певним вимогам.

• По-перше, цілі підприємства мають бути конкретними і
вимірюваними. Формулювання цілей в конкретних формах створює вихідну
базу відліку для наступних правильних господарських та соціальних рішень
Щодо діяльності підприємства (фірми). Завдяки цьому можна більш
обгрунтовано визначити, наскільки ефективно підприємство (фірма) діє у
напрямку здійснення своїх цілей.

• По-друге, цілі підприємства повинні бути Орієнтовані у
часі, тобто мати конкретний горизонт прогнозування. Цілі звичайно
встановлюються на тривалі або короткі проміжки часу. Довготермінова мета
має горизонт прогнозування, що дорівнює п’яти рокам, інколи більше (7-10
років) — для передових у технічному відношенні фірм; короткотермінова —
в межах одного року.

• По-третє, цілі підприємства мають бути досяжними, аби слугувати
підвищенню ефективності його діяльності. Недосяжні або досяжні частково
цілі спричинюють певні негативні наслідки, зокрема блокування
прагнення працівників ефективно господарювати і зменшення рівня їх
мотивації, погіршення показників інноваційної, виробничої і соціальної
діяльності підприємства, зниження конкурентоспроможності його
продукції на ринку.

• По-четверте, з огляду на динаміку ефективності виробництва множинні
цілі підприємства повинні бути взаємно підтримуючими, тобто дії і
рішення, що необхідні для досягнення однієї мети, мають не
перешкоджати реалізації інших цілей. Супротивне може привести до
виникнення конфліктної ситуації між підрозділами підприємства,
(фірми), відповідальними за досягнення встановлених цілей.

Зрештою цілі підприємства (фірми) мають бути чітко сформульовані для
кожного виду його (її) діяльності, що є важливим для суб’єкту
господарювання і здійснення якого він прагне спостерігати і вимірювати.
Узгодженість місії підприємства, його множинних цілей та видів
діяльності показана на рис. 1.1.

Варто також знати, що цілі підприємства (фірми) будуть значущою частиною
стратегічного планування у тому випадку, якщо вони не лише правильно
сформульовані і ефективно систематизовані, але й про них достатньо
інформовано весь персонал і відпрацьовано дійову систему стимулювання їх
здійснення.

Рис. 1.1. Взаємозв’язок і узгодженість місії, множинних цілей видів
діяльності піджприємства(фірми).

2. Головні напрямки діяльності підприємства

У практиці господарювання кожне підприємство (фірма), що являє собою
складну виробничо-економічну систему, здійснює багато конкретних видів
діяльності, котрі за ознакою спорідненості можна об’єднати в окремі
головні напрямки (див. рис. 1.2).

Відповідно до логіки і послідовності стадій відтворювального
процесу визначальним напрямком діяльності кожного підприємства в
умовах ринкових відносин є вивчення ринку товарів, або ситуаційний
аналіз. Такий аналіз повинен передбачати комплексне дослідження ринку,
рівня конкурентоспроможності і цін на продукцію, інших вимог
покупців товару, методів формування попиту і каналів товарообігу,
зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства.

Результати вивчення ринку товарів слугують вихідною базою для
обгрунтування конкретних шляхів удосконалення і розвитку інноваційної
діяльності підприємства (фірм) на перспективний період. Інноваційна
діяльність охоплює науково-технічні розробки, технологічну і
конструкторську підготовку виробництва, впровадження технічних,
організаційних та інших нововведень, формування інвестиційної політики
на найближчі роки, визначення обсягу необхідних інвестицій тощо.
Наступним найбільш складним напрямком за обсягом і вирішенням
організаційно-технічних завдань є виробнича діяльність підприємства
(фірми), її організація і оперативне регулювання у просторі, і часі.
Серед всієї сукупності постійно здійснюваних заходів, що складають
виробничу діяльність, найважливішими треба вважати: обгрунтування
обсягу виготовлення’ продукції певної номенклатури і асортименту
відповідно до потреб ринку/ формування маркетингових програм для окремих
ринків і кожного виду продукції, їх оптимізація відносно виробничих
можливостей підприємства; збалансування виробничої потужності і
програми випуску продукції на поточний і кожний наступний рік
прогнозного періоду; забезпечення виробництва необхідними матеріально
технічними ресурсами;

розробка і дотримання узгоджених у часі оперативно-календарних графіків
випуску продукції.

Ефективність інноваційно-виробничих процесів, постійно здійснюваних на
кожному підприємстві (фірмі), визначається рівнем його (її)
комерційної діяльності, значущість якої в умовах ринку істотно зростає.
Це очевидно, оскільки від масштабів і якості саме цього напрямку
діяльності підприємства найбільшою мірою залежить фінансова
результативність виробництва, яку найповніше характеризує величина
одержуваного прибутку. Необхідною умовою досягнення бажаного
успіху комерційної діяльності є дійова реклама і безпосередня
організація збуту своєї продукції, розвиток системи товарних бірж, певне
стимулювання покупців.

Ще одним важливим напрямком діяльності підприємства (фірми),
який завершує послідовний цикл відтворювального процесу, слід вважати
післяпродажний Сервіс багатьох видів товарів-машин і устаткування,
автомобілів, комп’ютерної, розмножувальної, медичної, складної побутової
техніки; інших виробів виробничо-технічного і споживчого призначення.
Післяпродажний сервіс охоплює пуско-налагоджувальні роботи у сфері
експлуатації (використання) куплених на ринку товарів, їх гарантійне
технічне обслуговування протягом певного терміну, забезпечення
необхідними запасними частинами і проведення ремонтів впродовж
нормативного строку служби тощо. Він є найважливішим джерелом інформації
для продуцентів щодо надійності та довговічності виготовлених технічних
засобів, а також експлуатаційних витрат, яка в подальшому
використовується ними для удосконалення своєї продукції, оптимізації
строків оновлення її номенклатури і асортименту.

Рис. 1.2. Взаемоузгоджені головні напрямки діяльності підприємств (фірм)
— продуцентів.

До інтегрованого напрямку, що охоплює багато конкретних видів,
відноситься економічна діяльність підприємства (фірми). Зокрема вона
включає: стратегічне і поточне планування, облік і звітність,
ціноутворення, систему оплати праці, ресурсне забезпечення виробництва,
зовнішньоекономічну і фінансову діяльність’ тощо. Цей напрямок пронизує
усі інші напрямки діяльності, є визначальним для оцінки і регулювання
всіх елементів в системі господарювання на підприємстві. Зміст окремих
видів економічної діяльності підприємства (фірми) більш детально
висвітлюється в інших розділах цього підручника. Непересічне значення
має соціальна діяльність, оскільки вона впливає істотно на ефективність
усіх інших її загальних напрямків і конкретних видів. Результативність
інноваційної виробничої, комерційної та економічної діяльності
підприємства безпосередньо залежить від рівня професійної підготовки і
компетентності усіх категорій працівників, дієвості застосовуваного
мотиваційного механізму, постійно підтримуваних на належному рівні умов
праці і життя трудового колективу. Тому ефективне управління
персоналом має бути пріоритетним і найважливішим напрямком
діяльності кожного підприємства (фірми) в умовах соціальне орієнтованої
ринкової економіки.

3. Правові основи функціонування підприємства. Закон України “Про
підприємства в Україні”. Статут підприємства і колективний договір.

Напрямки діяльності взаємозв’язані і у своїй сукупності характеризують
ту або іншу стратегію функціонування і розвитку підприємства, механізм
його господарювання. Підприємство (фірма) мають діяти і господарювати в
межах законодавства, що регулює усі напрямки його (її) діяльності.
З-поміж великої кількості юридичних актів визначальними є Закон України
про підприємства та статут підприємства, а також узгоджений з діючим
законодавством колективний договір, що регулює відносини трудового
колективу з адміністрацією підприємства (фірми).

Закон про підприємства. Закон “Про підприємства в Україні”, який
регламентує діяльність різних видів підприємств, прийнято сесією
Верховної Ради України 27 березня 1991 року. Цей закон: визначає види і
організаційні форми підприємств, правила їх створення і ліквідації,
механізм здійснення ними підприємницької діяльності; створює рівні
правові умови для діяльності підприємств незалежно від форми власності
на майно і системи господарювання; забезпечує самостійність підприємств,
чітко фіксує їх права і відповідальність у здійсненні господарської
діяльності, регулює відносини з іншими господарюючими суб’єктами та
державою. Основні положення цього закону у формі переліку та головного
змісту його розділів зображені на рис.1.3. З метою правильного їх
сприймання і тлумачення варто пояснити найбільш принципові з них.
Створення, реєстрація, ліквідація і реорганізація підприємства.
Будь-яке підприємство може бути створене:

1) відповідно до рішення власника (власників) майна чи уповноваженого
ним (ними) органу, організації-засновника;

2) внаслідок примусового поділу іншого підприємства згідно з чинним
антимонопольним законодавством; 3) шляхом відокремлення зі складу
діючого підприємства одного або декількох структурних підрозділів за
рішенням Їх трудових колективів та згодою власника майна (уповноваженого
органу). Підприємство має право створювати свої філіали.

Загальні положення

підприємство і його основні цілі

об’єднання підприємств

види підприємств

законодавство про підприємство

Створення підприємства і порядок його реєстрації

загальні умови створення

створення відокремлених підрозділів

ліцензування видів діяльності

державна реєстрація

статут підприємства

Майнго підприємства

формування і використання майна

володіння і користування природніми ресурсами

участь підприємства у випуску і торгівлі цінними паперами

гарантія майнових прав

Управління підприємством і самоврядування трудового колективу

загальні принципи управління

трудовий колектив і його самоврядування

керівництво підприємством

колективний договір

Господарська, економічна, соціальна діяльність підприємства

прибуток (доход);

планування діяльності;

господарські відносини із іншими суб’єктами господарювання

забезпечення засобами виробництва

фінансові відносини

трудові доходи працівника

ціноутворення

соціальна діяльність

Підприємство і держава

гарантія прав

облік і звітність

контроль за діяльністю

правові та економічні умови господарювання

комерційна таємниця

відносини з місцевими Радами

відповідальність

Ліквідація і реорганізація підприємства

умови ліквідації і реорганізації

задоволення претензій кредиторів

ліквідаційна комісія

Ряг. 1.3. Основні положення Закону України “Про підприємства в Україні”.

(представництва, відділення або інші відокремлені підрозділи)
з поточними і розрахунковими рахунками в банку.

Кожне створене підприємство підлягає державній реєстрації за його
місцезнаходженням у відповідному виконавчому комітеті Ради народних
депутатів за певну плату. Для цього підприємство подає органу місцевої
влади заяву, рішення засновника про створення, статут та інші визначені
Кабінетом Міністрів України документи. Дані про державну реєстрацію
повідомляються міністерствам економіки і статистики, саме підприємство
заноситься до державного реєстру України.

Підприємство має бути ліквідоване (реорганізоване) у випадках: прийняття
відповідного рішення власником майна, визнання його банкрутом,
заборони діяльності за невиконання встановлених законодавством умов.
Ліквідація підприємства здійснюється ліквідаційною комісією,
створеного власником або уповноваженим ним органом, а при банкрутстві —
судом чи арбітражем. Про таку акцію повідомляється в офіціальній пресі з
визначенням строків претензій до підприємства, що ліквідується.
Ліквідаційна комісія повинна оцінити наявне майно такого підприємства,
розраховуватись з кредиторами, скласти і передати власнику ліквідаційний
баланс. Підприємство вважається ліквідованим (реорганізованим) з моменту
виключення його з державного реєстру України.

• Загальні принципи управління підприємством і самоврядування
трудового колективу. Управління підприємством здійснюється
відповідно до його статуту на основі поєднання прав власника майна і
принципів самоврядування трудового колективу. Власник здійснює свої
права по управлінню підприємством безпосередньо або через уповноважені
ним органи. Управлінські права можуть бути делеговані раді підприємства
(правлінню). Вищим керівним органом колективного підприємства є загальні
збори (конференція) власників майна, а виконавчі функції здійснює
правління.

Підприємство самостійно визначає структуру управління,
встановлює штати функціональних, виробничих та інших підрозділів.
Власник безпосередньо наймає (призначає, обирає) керівника підприємства.
З керівником укладається контракт (договір, угода), що визначає строки
найму, права, обов’язки і відповідальність, умови
матеріального забезпечення і звільнення з посади. Керівник призначає на
посаду і звільняє від неї своїх заступників, керівників і
спеціалістів структурних підрозділів підприємства.

Трудовий колектив підприємства діє (господарює) за принципами
самоврядування. Це означає, що він має конкретні повноваження щодо
вирішення широкого кола питань з господарської і соціальної діяльності
підприємства. Зокрема, трудовий колектив з правом найму працівників
розглядає, затверджує або бере участь у вирішенні питань, що стосуються:
проекту колективного договору; надання соціальних пільг певним
категоріям персоналу; мотивації продуктивної праці, клопотання про
представлення працівників до урядових нагород. Трудовий колектив
підприємства, де частка держави або місцевого органу влади у вартості
майна перевищує 50 відсотків, разом з засновником або власником:
розглядає зміни і доповнення статуту підприємства; визначає умови найму
керівника підприємства; приймає рішення про оренду підприємства, його
вступ до добровільного об’єднання або вихід з нього, створення нового
підприємства на базі використання певних структурних підрозділів.

• Формування і використання майна підприємства. Майно підприємства
складають основні фонди і оборотні кошти, а також інші цінності,
вартість яких відображається у самостійному його балансі. Воно належить
йому за правом власності або повного господарського відання (володіння,
користування і розпоряджання ним за своїм розсудом). Джерелами
формування майна підприємства слугують:

грошові і матеріальні внески засновників; доходи від реалізації
продукції, інших видів господарської діяльності, цінних паперів; кредити
банків та інших кредиторів;

капітальні вкладення, дотації з державного і місцевого бюджетів;
надходження від роздержавлення і приватизації власності; придбання
майна іншого підприємства (організації); безплатні або
благодійницькі внески підприємств, організацій та окремих громадян.

Підприємство, якщо інше не передбачене його статутом, має право
продавати, здавати в оренду, обмінювати, передавати безплатно в
тимчасове користування другим підприємствам та громадянам (з дозволу
власника) засоби виробництва і інші матеріальні цінності. Воно може
також випускати і продавати власні цінні папери, купувати їх у інших
юридичних осіб. Підприємству дозволяється за певну плату або пільговими
умовами володіти і користуватися землею і іншими природними ресурсами.
При цьому його обов’язком є своєчасне здійснення природоохоронних
заходів переважно за рахунок власних коштів. У випадку банкрутства
підприємства фінансування таких заходів провадиться за рахунок коштів
від продажу його майна, а за їх браком — бюджету відповідного органу
місцевої влади або держави. • Підприємницька (господарсько-економічна)
діяльність.

Кожне підприємство самостійно планує свою діяльність і визначає
перспективи (стратегію) розвитку, виходячи з попиту на вироблювану
продукцію (виконувану роботу, послуги) та необхідності постійного
збільшення власного зиску, а також здійснює матеріально-технічне
забезпечення виробництва через систему прямих угод (контрактів) з
постачальниками. або торгових бірж. Воно реалізує свою вироблену
продукцію на основі прямих угод із споживачами, державного замовлення (у
випадку його існування), через мережу бірж і власних торговельних
підприємств за цінами (тарифами), встановлюваними самостійно,
договірними, регульованими державою чи вільними (ринковими).

На всіх підприємствах основним узагальнюючим показником фінансових
результатів господарсько-економічної діяльності є прибуток (доход).
Порядок використання останнього визначає власник (власники) підприємства
або уповноважений ним (ними) орган. При цьому державний вплив на вибір
напрямків прибутку (доходу) здійснюється через систему податків,
податкових пільг, різних економічних санкцій. У випадках, передбачених
статутом підприємства, певна частина чистого прибутку може передаватися
у власність трудового колективу (його членів). За умови
зовнішньоекономічної діяльності підприємства частину прибутку (доходу)
складають валютні кошти, що зараховуються на кого валютний рахунок у
банку та використовуються ним самостійно. В залежності від величини
доходу підприємства визначається фонд оплати праці його персоналу.
Причому мінімальний розмір оплати праці різних категорій персоналу усіх
видів підприємств не може бути меншим за прожитковий мінімум,
встановлений державою. • Підприємство і держава: гарантії прав. умови і
контроль діяльності, відповідальність. Держава гарантує дотримання
законних прав та інтересів кожного підприємства. При здійсненні
господарської і іншої діяльності підприємство має право з власної
ініціативи приймати будь-які рішення в межах чинного законодавства
України. Окрім передбачених законодавством випадків, втручання
державних і громадських органів, політичних партій і рухів у
діяльність підприємства не дозволяється. Збитки (включаючи
очікуваний, але не одержаний прибуток), заподіяні підприємству з вини
державних органів або їх службових осіб, мають бути відшкодовані за
рахунок останніх.

Держава забезпечує будь-якому підприємству рівні економічні і правові
умови господарювання. З цією метою вона: сприяє розвитку ринку,
здійснюючи його регулювання за допомогою економічних методів та
антимонопольні заходи; забезпечує пільгові умови тим підприємствам, які
впроваджують прогресивні технології і створюють нові робочі місця;
стимулює розвиток малих підприємств шляхом надання пільг при
оподаткуванні та одержанні державного кредиту, створення фондів сприяння
розвитку малих підприємств тощо.

Контроль за окремими видами діяльності підприємства здійснюють державна
податкова інспекція та державні органи, що виконують нагляд за безпекою
виробництва і праці (включаючи екологічну безпеку) в межах своєї
компетенції, встановлюваної відповідними законодавчими актами України.
Якщо вимоги цих органів виходять за межі їх повноважень, підприємство
має право не виконувати такі вимоги.

За порушення договірних зобов’язань, кредитно-розрахункової та
податкової дисципліни, вимог щодо якості продукції і інших правил
здійснення господарської діяльності підприємство несе відповідальність,
передбачену чинним законодавством України (сплачує штрафи,
відшкодовує заподіяні збитки). Проте це без згоди споживача не звільняє
підприємство від виконання зобов’язань щодо поставок продукції,
здійснення робіт або надання послуг у повному обсязі та відповідні
строки.

Статут підприємства. Будь-яке підприємство (добровільне об’єднання
підприємств) діє на підставі власного статуту, тобто певного
зібрання правил, що регулюють сукупну їх діяльність, взаємовідносини
з іншими господарюючими суб’єктами. Статут має відповідати основним
положенням закону України про підприємства; він затверджується власником
(власниками) чи засновником (засновниками) підприємства (добровільного
об’єднання підприємств), а для державних підприємств — власником майна
за участю відповідного трудового колективу.

У статуті підприємства мають бути визначені: його точне найменування і
місцезнаходження; власник (власники) або засновник (засновники); основна
місія і цілі діяльності;

органи управління та порядок їх формування; компетенція (повноваження)
трудового колективу і його виборних органів; джерела та порядок
утворення майна; умови реорганізації і припинення існування. В
найменуванні підприємства повинні бути відображені його конкретна назва
(завод, фабрика, майстерня тощо), вид (приватне, колективне, державне,
акціонерне товариство) та інше.

У статуті повинен бути визначений орган, що має право репрезентувати
інтереси трудового колективу (рада трудового колективу, рада
підприємства, профспілковий комітет тощо). В нього можуть включатися
положення, зв’язані з особливостями діяльності підприємства: про трудові
взаємини, які виникають на основі членства; про повноваження, порядок
створення та структуру ради підприємства; про товарний знак тощо.

Колективний договір. На підприємстві важливу соціальну роль відіграє
колективний договір — угода між трудовим колективом в особі профспілки
та адміністрацією (власником чи уповноваженим ним органом), що
укладається (уточнюється) щорічно і не може суперечити діючому
законодавству України.

Колективним договором регулюються виробничі, трудові та економічні
відносини трудового колективу з адміністрацією (власником) усякого
підприємства, яке використовує найману працю. Колективний
договір звичайно охоплює вступну частину, що знайомить трудовий колектив
з напрямками розвитку і удосконалення виробництва (діяльності),
умов праці і культурно-побутового забезпечення працюючих на
підприємстві; а також декілька розділів з зобов’язаннями по основних
напрямках життєдіяльності колективу.

У колективний договір включаються зобов’язання щодо проведення
конкретних заходів по створенню сприятливих і безпечних для здоров’я
людей умов праці; по впровадженню нових технологій та устаткування, що
полегшують працю і поліпшують стан навколишнього середовища. В
колективному договорі передбачаються заходи щодо забезпечення
зростання продуктивності і оплати праці, професійної підготовки і
підвищення кваліфікації кадрів, соціального захисту працівників
підприємства. Значне місце у колективному договорі відводиться
зобов’язанням у галузі будівництва житла, будинків відпочинку,
санаторіїв, медичних та дошкільних установ, спортивно-оздоровчих
комплексів. Колективний договір має містити у собі виокремленім розділ,
що висвітлює питання участі працівників у використанні прибутку
підприємства, якщо це передбачене його статутом.

Сторони, які уклали і підписали колективний договір, повинні періодично
(не менше двох разів на рік) взаємозвітувати про його виконання на
зборах (конференції) трудового колективу.

Місія підприємства (фірми)

М н о ж и н н і ц і л і

В и д и д і я л ь н о с т і

Вивчення ринку товарів

Після продажний сервіс

Комерційна діяльність

Виробнича діяльність

Інноваційна діяльність

Головні напрямки діяльності

Економічна діяльність

Соціальна діяльність

Перелік та головний зміст розділів Закону

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020