.

Особливості формування статутних фондів підприємств (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1865
Скачать документ

РЕФЕРАТ

“Особливості формування статутних

фондів підприємств”

Студентки ІЕІТ

групи КБО

Костюк Світлани

План.

Вступ.

Фінансово-господарська діяльність підприємств.

Формування статутного фонду державного підприємства.

Формування статутного фонду акціонерного товариства.

Формування статутного фонду товариства з обмеженою відповідальністю,
товариства з додатковою відповідальністю і повного товариства.

Командитне товариство.

1. Вступ.

Ринкова экономіка являє собою розвиток підприємств різних
організаційно-правових форм, що засновані на різних видах приватної
власності, поява новых власників – як окремих громадян, так й трудовых
коллективів підприємств. З’явився такий вид экономічної діяльності, як
підприємництво – это господарська діяльність, тобто діяльність,
пов’язана з виробництвом та реалізацією продукції, виконанням робіт,
послуг або продажем товарів, необхідних споживачу. Вона має постійний
характер та відрізняється, по-перше, свободою у виборі напрямів та
методів деяльності, самостійностю у прийнятті рішень, по-друге,
відповідальністю за прийнятя рішень та їх виконання; по-третє цей вид
діяльності не виключає ризику, збитків, й банкрутств. На кінець,
підприємництво чітко орієнтовано на отримання прибутку, чим в умовах
розвиненої конкуренції досягається й задоволення суспільних потреб. Це
важливіша причина зацікавленості в результатах фінансово-господарської
діяльності. Реалізація цього принципу на ділі залежить не тільки від
наданої підприємством самостійності але й необхідності фінансувати
особисті витрати бездержавної підтримки, але й від тієї долі прибутку,
що залишається в розпорядженні підприємства після сплати податків. Крім
того, необхідно створити таке економічне середовище, в умовах якої
вигідно виробляти товари, отримувати прибуток,знижати витрати.

Під фінансуванням підприємства розуміють притягання необхідного для
отримання основних та оборотних фондів підприємства капіталу, іншими
словами, покриття потреб в капіталі .

2. Фінансово-господарська діяльність підприємств.

Фінансово-господарська діяльність підприємства будь-якої
організаційно-правової форми і власності розпочинається з формування
статутного фонду.

Статутний фонд це виділені підприємству або залучені ним на засадах,
визначеним ним законодавством, фінансові ресурси у вигляді грошових
коштів або вкладень у майно, матеріальні цінності, нематеріальні активи,
цінні папери, що закріплені за підприємством на праві власності або
повного господарського відання. За рахунок статутного фонду підприємство
формує свої власні (основні та оборотні) кошти.

Порядок і джерела формування статутних фондів залежить від типу
підприємства і форми власності, на базі якого воно функціонує. В Україні
права підприємств різних форм власності та типів закріплені у чинному
законодавстві, зокрема в законах України “Про власність”, “Про
підприємство в Україні”, “Про господарські товариства”.

Розмір статутного фонду підприємства в значній мірі визначає
масштаби його виробничо-господарської діяльності, хоч, природно, не
існує прямого зв’язку між розмірами статутних фондів підприємств різних
галузей і обсягом виробництва товарів та послуг на них, бо останнє
визначається ще й такими факторами, як попит, пропозиція і ціна на
товари та послуги, розмір залучених кредитів та інших позикових
фінансових ресурсів. У певній мірі розмір статутного фонду впливає на
можливості зовнішнього фінансування, ділову репутацію підприємства.

Початковий розмір статутного фонду підприємства фіксується в
статуті або установчому договорі, які в обов’язковому порядку подаються
до органів влади під час державної реєстрації підприємства. Контролюючі
державні органи (фінансові, податкові), а також банки у
взаємовідносинах постійно слідкують за розміром статутного фонду кожного
підприємства і за тим, щоб він був відповідним чином оплачений: адже
замало лише задекларувати в статуті певний розмір статутного фонду,
треба вжити заходи до того, щоб кошти (або майно, нематеріальні активи)
надійшли в розпорядження підприємства реально від усіх юридичних і
фізичних осіб, що мають частки в статутному фонді та є його власниками.
У статутні фонди також надходить майно (будівлі, машини, устаткування,
транспортні засоби, сировина, матеріали, інші товарно-матеріальні
цінності) цінні папери, а також нематеріальні активи. До нематеріальних
активів належить вартість права користування:

результатами інтелектуальної праці у вигляді винаходів, промислових
зразків, технологій, ноу-хау, звітів про науково-дослідницьки роботи і
іншими об’єктами інтелектуальної власності;

землею, водою або іншими природними ресурсами;

будівлями, обладнанням.

Законодавство України передбачає мінімальні розміри статутних
фондів, нижче яких державна реєстрація підприємства не допускається. Ці
мінімальні розміри не є сталими. У зв’язку з інфляційними явищами в
економіці нерідко змінюються в законодавчому порядку.

Розмір статутного фонду підприємства в процесі його
господарської діяльності також змінюється, при цьому всі зміни розміру
статутних фондів на державних підприємствах у бухгалтерському обліку
знаходять відображення безпосередньо на однойменному рахунку, в той час
як на малих підприємствах, у господарських товариствах, підприємствах з
іноземними інвестиціями вони знаходять відображення лише після
відповідної державної перереєстрації зміни розміру статутного фонду.

Додаткові кошти державному підприємництву на збільшення
обсягу виробництва можуть бути виділені з держ. Бюджету або за рахунок
перерозподілу коштів інш. підприємств даної галузі. Акціонерне
підприємство може випустити акції, товариство з обмеженою
відповідальністю і інші господарські товариства – збільшити суми внесків
усіх учасників до статутного фонду підприємства. Незалежно від типу
підприємства і форми власності статутний фонд може зрости за рахунок:

безпосереднього приєднання до нього частини одержаного прибутку на
приріст власних фінансових ресурсів;

введення в дію об’єктів капітальних вкладень за рахунок власних коштів;

індексації основних засобів у зв’язку з інфляцією, а згідно з діючим
законодавством збільшує балансовий прибуток підприємства, який
спрямовується на капітальні вкладення;

до оцінки оборотних засобів.

На державних підприємствах сума статутного фонду може зменшуватися при
реалізації об’єктів 2-ї і 3-ї груп основних засобів.

3. Формування статутного фонду державного підприємства.

Статутний фонд державного підприємства, що перебуває у
загальнодержавній або комунальній державній власності, – це сума коштів
і вартість матеріальних ресурсів, що безоплатно виділені державою в
постійне розпорядження трудового колективу підприємства на правах
повного господарчого відання. Чинним законодавством встановлено, що
здійснюючи право повного господарчого відання, підприємство володіє,
користується, розпоряджається цими ресурсами, чинить по відношенню до
них будь-які дії, що не суперечать закону і цілям діяльності
підприємства. Розмір статутного фонду державного підприємства
визначається обсягом виробництва товарів і послуг на ньому.

Джерелом формування статутного фонду державного підприємства
є кошти, які належать державі. Вони виділяються або з державного
бюджету, або за рахунок інших державних підприємств – у порядку
внутрішньогалузевого і міжгалузевого перерозподілу фінансових ресурсів –
за розпорядженням державних органів, що виконують функції по управлінню
держ. майном (Фонд державного майна, міністерства і відомства України).

В сучасних умовах державні підприємства, як правило
нарощують свої статутні фонди за рахунок власних нагромаджень –
прибутку. Частину чистого прибутку вони спрямовують на розвиток
виробництва – реконструкцію, придбання нового устаткування тощо.

Частина прибутку може спрямовуватися до статутного фонду на
приріст власних оборотних коштів. Така потреба виникає у підприємства у
зв’язку з необхідністю збільшити нормативи запасів оборотних активів,
що, як правило, залежить від росту обсягів виробництва товарів та
послуг. Статутний фонд приватизованого підприємства визначається в
процесі інвентаризації та оцінки майна державного підприємства згідно з
положенням, яке затверджене спеціально урядовою постановою.

4. Формування статутного фонду акціонерного товариства.

У відповідності з Законом України “Про господарські товариства”
акціонерні товариства формують свої статутні фонди за рахунок
реалізації акцій шляхом відкритої підписки на них чи куплі-продіжу на
фондовій біржі (це стосується відкритих акціонерних товариств) або
шляхом розподілу всіх акцій між засновниками без права розповсюдження
акцій через відкриту підписку і купівлю-продіж на біржі (у закритих
акціонерних товариствах). Таким чином, у закритих акціонерних
товариствах 100 відсотків статутного фонду належать засновникам.
Законодавством встановлено, що засновники відкритих акціонерних
товариств зобов’язані викупити 25 % всіх акцій, тобто їхня частка в
статутному фонді не може бути нижчою за 25 %.

На стадії заснування при створенні відкритого акціонерного
товариства юридичні та фізичні особи, які виявили бажання купити акції,
тобто стати акціонерами нового підприємства повинні внести на рахунок
засновників не менше 10 % вартості акцій, на які вони підписалися.

5. Формування статутного фонду товариства з обмеженою відповідальністю,
товариства з додатковою відповідальністю і повного товариства.

Товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою
відповідальністю і повні товариства формують статутні фонди з внесків
учасників. Ці внески оцінені в національній валюті, визначають частку
учасників у статутному фонді, причому у товариствах з обмеженою
відповідальністю сума внеску кожного з учасників являє собою межу його
відповідальності за зобов’язаннями товариства. В товариствах з
додатковою відповідальністю і повних товариствах учасники відповідають
за їхні борги сумою своїх внесків у статутний фонд, а якщо сума
статутного фонду недостатня для покриття боргів товариства, то додатково
ще й майном, що належить кожному учаснику.

6. Командитне товариство.

Командитне товариство включає учасників, які формують
статутний фонд на засадах повного товариства, а а також вкладників, які
відповідають за зобов’язаннями товариства лише у межах свого вкладу до
його статутного фонду.

Визначений установчими документами розмір статутного фонду чи
то акціонерного товариства, чи то будь-якого іншого господарського
товариства у пасиві бухгалтерського балансу знаходить відображення у
повній сумі незалежно від розміру коштів, що фактично надійшли від
продажу акцій. Заборгованість акціонерів і учасників по внесках у
статутний фонд обраховується на окремому бухгалтерському рахунку в
активі балансу. Фінансова служба підприємства повинна слідкувати, щоб
кошти надходили до статутного фонду своєчасно і в повному обсязі.
Законом передбачено, що протягом одного року з дня проголошення і
реєстрації статутного фонду він повинен бути сплачений повністю.

Викуп акцій, а також внески часток у статутні фонди
акціонери і учасники товариств можуть здійснювати не лише перерахуванням
грошей чи готівкою, але й за рахунок натуральних внесків (майно,
матеріальні активи).

При створенні статутного фонду акціонерного товариства,
тобто в процесі продажу емітованих ним акцій, товариство може отримувати
кошти, які являють собою різницю між продажною (ринковою), і номінальною
вартістю акцій. Зростання обсягу виробництва товарів і послуг потребує
нарощування статутних фондів господарських товариств.

Акціонерне товариство збільшує свій статутний фонд за
рахунок:

додаткового випуску акцій

спрямування прибутку на приріст статутного фонду шляхом збільшення
номінальної вартості акцій.

Частина статутного фонду підприємства будь-якої організаційно-правової
форми може формуватися за рахунок інвестицій іноземних юридичних або
фізичних осіб.

Список використаної літератури:

Основи економічної теорії. Політ-економічний аспект. Г.Н. Климка,

В.П Нестеренка.

2.Фінансова діяльність підприємства : О.М.Бандурка, М.Я.Коробов,
П.І.Орлов, К.Я.Петрова. Київ “Либідь” 1998

3. Русько-український словник: Д.И.Ганич, И.С. Олейник Киев
“А.С.К.” 1996

PAGE \# “‘Стр: ‘#’

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020