.

Нормування праці як основа її організації (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
7 10209
Скачать документ

Реферат на тему:

Нормування праці як основа її організації

Нормування праці — найважливіший вид економічної діяльності, за
допомогою якого встановлюються затрати праці, визначаються її
результати, здійснюється кооперація праці робітників різних категорій,
їх розстановка по робочих місцях.

З усіх видів ресурсів, що використовуються підприємством, найбільш
динамічними, тобто здатними до скорочення, є затрати праці, їх зменшення
водночас призводить до зниження й інших видів виробничих ресурсів
(палива, електроенергії, затрат на основні фонди та ін.). У результаті
значно знижується собівартість виробництва навіть за невисокої частки
затрат, пов’язаної з оплатою праці. Водночас підприємства, що досягли
скорочення затрат праці, можуть отримати додатковий доход за рахунок
збільшення обсягу виробництва з такою самою технічною базою. Таким
чином, зв’язок між ефективністю використання праці та загальними
економічними результатами діяльності підприємства очевидний, що підсилює
роль і значення нормування праці.

Мета нормування праці — забезпечення ефективного використання трудових
ресурсів на основі певних зусиль щодо зниження трудових затрат.

Нормування праці поступово перетворюється з суто інженерного, технічного
на комплексне соціально-економічне завдання, що охоплює вирішення питань
задоволеності працею, розвитку працівників, перспектив їх подальшої
трудової діяльності.

Отже, нормування праці має виконувати такі функції:

• сприяти визначенню необхідної чисельності працівників підприємства;

• служити основою не тільки поточного, але й перспективного планування.
З використанням норми затрат праці розраховуються основні
техніко-економічні показники підприємства: виробнича програма,
чисельність, фонд заробітної плати, собівартість продукції не тільки в
цілому по підприємству, але й на рівні внутрішніх підрозділів, тобто
норми є засобом внутрішньовиробничого планування;

• виступати засобом обліку індивідуальної та колективної праці, оцінки
стимулювання діяльності працівників і колективів. На основі нормування
праці здійснюється заохочення діяльності бригад, ділянок шляхом
співставлення фактичних затрат праці з нормативними;

• служити основою раціональної організації виробництва та праці.
Наявність нормативів затрат праці дозволяє якісно оцінити варіанти
організації та вибрати оптимальний;

• забезпечувати нормальну інтенсивність праці відповідно до прийнятих
критеріїв;

• гарантувати дотримання інтересів працівника у частині змістовності
робіт, що доручаються йому згідно з нормою;

• сприяти забезпеченню перспектив професійно-кваліфікаційного росту
працівника;

• виконувати виховні функції.

Таким чином, основне призначення нормування праці — активний вплив на
досягнення двох взаємопов’язаних цілей: забезпечення виробництва і
реалізації продукції, а також відтворення людського ресурсу [53].

Нормування праці являє собою складову управління виробництвом і визначає
необхідні затрати праці (часу) на виконання робіт (виготовлення одиниці
продукції) окремими робітниками (бригадами) та встановлення на цій
основі норм праці.

Необхідними вважаються затрати, що відповідають ефективному для
конкретних умов виробництва використанню трудових та матеріальних
ресурсів за умови дотримання науково обґрунтованих режимів праці та
відпочинку.

Норма праці — це є основа організації праці та виробництва, з якої
починаються і на якій ґрунтуються практично всі планово-економічні
розрахунки на підприємстві як поточного, так і перспективного та
прогнозного характеру.

Існуюча система класифікації норм праці дозволяє вибрати той чи інший
різновид норми залежно від особливостей трудового процесу.

При нормуванні праці робітників і службовців використовуються такі види
норм праці: норма часу, норма виробітку, норма обслуговування, норма
(норматив) чисельності, норми керованості, нормування завдань.

Норма часу — це є величина затрат робочого часу, встановлена для
виготовлення одиниці продукції робітником чи групою робітників (зокрема,
бригадою) відповідної кваліфікації у відповідних організаційно-технічних
умовах.

Норма виробітку — це є встановлений обсяг роботи (кількість одиниць
продукції), яку робітник чи група робітників (зокрема, бригада)
відповідної кваліфікації зобов’язані виконати (перевезти і т. д.) за
одиницю робочого часу у певних організаційно-технічних умовах.

Норма обслуговування — це є кількість виробничих об’єктів (одиниць
обладнання, робочих місць і т. д.), які робітник чи група робітників
(зокрема, бригада) відповідної кваліфікації зобов’язані обслужити
протягом одиниці робочого часу в певних організаційно-технічних умовах.
Норми обслуговування призначаються для нормування праці робітників,
зайнятих обслуговуванням обладнання, виробничих площ, робочих місць і т.
д.

Різновидом норми обслуговування є норма керованості, що визначає
чисельність виробників, якими повинен управляти один керівник.

Норма (норматив) чисельності — це є встановлена чисельність робітників
певного професійно-кваліфікаційного складу, необхідна для виконання
конкретних виробничих, управлінських функцій чи обсягів робіт. За
нормами (нормативами чисельності) визначаються також затрати праці щодо
професій, спеціальностей, груп чи видів робіт, окремих функцій, в цілому
по підприємству, цеху, його структурному підрозділу.

З метою підвищення ефективності праці, що оплачується робітникам
погодинно, встановлюються нормовані завдання на основі вказаних вище
різновидів норм праці.

Нормоване завдання — це є встановлений обсяг роботи, що робітник чи
група робітників (зокрема, бригада) зобов’язані виконувати за робочу
зміну, робочий місяць (відповідно змінне і місячне нормування завдання)
або за іншу одиницю робочого часу на роботах, що оплачуються тимчасово.

Норми праці встановлюються на окрему операцію (операційну норму),
взаємопов’язану групу операцій, завершений комплекс робіт (збільшена,
комплексна норма). Ступінь диференціації норм визначається типом і
масштабом виробництва, особливостями продукції, що випускається, нормами
організації праці.

Збільшені, комплексні норми встановлюються на планово-облікову
(облікову) одиницю продукції (роботи), як правило, на закінчений виріб,
вузол, бригадокомплект, технічно відокремлений блок, обсяг
сільськогосподарських робіт, етап чи об’єкт будівництва. Вони
приймаються, як правило, в умовах колективних форм організації праці.

Норми праці повинні визначатися в основному за нормативними матеріалами
для нормування праці, до яких відносяться нормативи режимів роботи
обладнання; нормативи праці (нормативи часу, включаючи мікроелементні,
нормативи чисельності, нормативи часу обслуговування); єдині та типові
норми (часу, виробітку, обслуговування).

Нормативи праці — це є регламентовані значення (величини) затрат праці
(часу) на виконання окремих елементів (комплексів) робіт, обслуговування
одиниці обладнання, робочого місця, бригади, структурного підрозділу і
т. д., а також чисельності робітників, необхідних для виконання
виробничих, управлінських функцій чи обсягів робіт, що прийняті за
одиницю вимірювання, залежно від конкретних організаційно-технічних умов
і чинників виробництва.

Різновидом нормативів чисельності є типові штатні розклади.

Єдині норми праці розробляються на роботи, що виконуються за однаковою
технологією в аналогічних умовах виробництва, в одній чи у декількох
галузях економіки і є обов’язковими для використання на всіх
підприємствах при нормуванні праці робітників на відповідних видах
робіт.

При затвердженні єдиних норм встановлюється термін їх введення в дію,
щоб підприємства протягом зазначеного часу могли привести фактичні умови
виробництва і праці до відповідності з тими, на які розраховані єдині
норми.

Типові норми праці розробляються на роботи, що виконуються за типовою
технологією з урахуванням раціональних (для даного виробництва)
організаційно-технічних умов, вже існуючих на більшості чи частині
підприємств, де наявні такі види робіт. Типові норми рекомендуються як
еталон для підприємств, де організаційно-технічні умови виробництва ще
не досягли рівня, на який розраховані вказані норми.

За сферою використання нормативні матеріали для нормування праці
поділяються на міжгалузеві, галузеві (відомчі) і місцеві. У даний час в
більшості випадків використовуються місцеві нормативні матеріали,
оскільки міжгалузеві та галузеві норми застаріли, і їх не розробляють.

Діюча в народногосподарському комплексі система норм та нормативів праці
повинна забезпечувати можливість розрахунку повної трудомісткості
продукції щодо всіх елементів виробничого процесу, виробів, груп
персоналу і структурних підрозділів.

Поряд з нормами, що встановлені на стабільні за організаційно-технічними
умовами роботи, використовуються тимчасові та разові норми.

Тимчасові норми встановлюються на період освоєння тих чи інших робіт при
відсутності затверджених нормативних матеріалів для нормування праці.
Термін дії тимчасових норм не повинен перевищувати трьох місяців.

Разові норми встановлюються на окремі роботи, що носять одиничний
характер (позаплановий, аварійний).

Існуюча система показників дозволяє оцінювати напруження різновидності
норм, що використовуються. Це необхідно для того, щоб знати, наскільки
об’єктивно розраховано норми і яким є рівень нормування праці.

Коефіцієнт напруги норм часу і норм обслуговування (Кнн)
використовується при розрахунках коефіцієнта нормування праці та
визначається за формулою:

Коефіцієнт напруги норм виробітку (Кнв) використовується при оцінці
рівня нормування праці:

де ?/— середній відсоток перевиконання норм виробітку
робітника-ми-відрядниками.

Коефіцієнт напруги норм обслуговування (Кно) використовується при оцінці
рівня нормування праці робітників, які зайняті обслуговуванням
обладнання, агрегатів і т. ін.:

де ?j встановлюється (в умовах погодинної оплати праці) відношенням
середньої нормативної кількості одиниць обладнання (або робочих місць),
що підлягають обслуговуванню одним робітником, NH, до середньої
фактичної кількості одиниць обладнання (робочих місць) N,, що
обслуговуються одним робітником у даному цеху:

У випадку, коли величина NH > ??, показник ?/ приймається рівним нулю.

Коефіцієнт напруги праці робітників (

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019