.

Нормативні документи, регламентуючі питання оплати праці(реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3578
Скачать документ

РЕФЕРАТ

НА ТЕМУ:

Нормативні документи,

регламентуючі питання оплати праці

Основним законодавчим актом є Конституція України, на якій базується
все законодавство, у тому числі і законодавство про працю.

У ст.43-46 Конституції України сказано, що кожен має право на працю, на
відпочинок , на соціальний захист, на безпечні і здорові умови праці і
на заробітну плату, причому не нижче встановленого мінімуму. Цікаве
те, що кожен громадянин має право на своєчасне отримання винагороди за
свою працю і це його право захищається законодавством. Держава при цьому
повинна створювати умови, необхідні громадянинові для повної реалізації
своїх прав.

Для регулювання питань оплати праці використовують наступні закони,
нормативні акти, Постанови Кабінету Міністрів України, інструкції, які
затверджуються Кабінетом Міністрів України :

Закон України про оплату праці, який введено в дію з 1 травня 1995
року.

Цей Закон визначає економічні, правові та організаційні засади оплати
праці працівників, які перебувають у трудових відносинах на підставі
трудового договору з підприємствами, установами всіх форм власності та
господарювання, і спрямований на забезпечення відтворювальної та
стимулюючої функції заробітної плати.

В цьому законі даються визначення «заробітна плата», «основна заробітна
плата», «додаткова заробітна плата».

Визначається мінімальна заробітна плата, законодавчо встановлений розмір
заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якої не може
провадитися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму
праці.

Мінімальні розміри ставок (окладів) заробітної плати, як мінімальні
гарантії в оплаті праці, визначаються генеральним узгодженням.

Джерелом коштів на оплату праці працівників підприємств є частина доходу
та інші кошти, одержані внаслідок їх господарської діяльності.

Дія установ і організацій, що фінансуються з бюджету, – це кошти, які
виділяються з відповідних бюджетів, а також частина доходу, одержаного
внаслідок господарської діяльності та з інших джерел. Об’єднання
громадян оплачують працю наймЄних працівників з коштів, які формуються
згідно з їх статутами.

Відрахування із заробітної плати можуть провадитися тільки у випадках,
передбачених законодавством.

За порушення законодавства про оплату праці винні особи притягуються до
дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної
відповідальності згідно з законодавством.

Контроль за додержанням законодавства про оплату праці на підприємстві
здійснюється :

Міністерством праці України та його органами;

фінансовими органами;

Органами Державної податкової інспекції;

професійними спілками та іншими органами (організаціями), що
представляють інтереси найманих працівників.

Вищий нагляд за додержанням законодавства про оплату праці здійснює
Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори.

2. Постанова від 8 лютого 1995 року № 100 «Про затвердження Порядку
обчислення середньої заробітної плати» зі змінами, внесеними згідно з
Постановою Кабінету Міністрів України № 348 від 16.05.95.

Цей Порядок обчислення середньої заробітної плати застосовується у
випадках :

а) надання працівникам щорічної відпустки, додаткових відпусток у
зв‘язку з навчанням, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей,
або виплати їм компенсації за невикористані відпустки ;

б) надання працівникам творчої відпустки ;

в) виконання працівниками державних і громадянських обов’язків у робочий
час;

г) переведення працівників на іншу, легшу нижче оплачувану роботу за
станом здоров’я ;

д) переведення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох
років, на іншу, легшу роботу ;

е) надання жінкам додаткових перерв для годування дитини ;

є) виплати вихідної допомоги, збереження середньої заробітної прати
вивільненим працівникам на встановлений чинним законодавством період їх
працевлаштування ;

ж) службових відряджень ;

з) направлення працівників на обстеження до медичних закладів ;

і) звільнення працівників – донорів від роботи ;

ї) залучення працівників до виконання військових обов’язків ;

й) тимчасового переведення працівників у разі виробничої потреби на
іншу, нижче оплачувану роботу ;

к) забезпечення допомогою у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та
допомогою по вагітності і пологах ;

л) вимушеного прогулу ;

м) інших випадках, коли згідно з чинним законодавством виплати
провадяться виходячи із середньої заробітної плати.

Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної
відпустки, додаткових відпусток у зв‘язку з навчанням, творчої
відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або для
виплати компенсації за невикористані відпустки провадиться виходячи з
виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю
надання відпустки або виплати компенсації за невикористані відпустки.

Працівникові, який пропрацював на підприємстві, в установі, організації
менше року, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за
фактичний час роботи.

У всіх інших випадках збереження середньої заробітної плати і
забезпечення допомогою у зв‘язку з тимчасовою непрацездатністю або по
вагітності та пологах середньомісячна заробітна плата обчислюється
виходячи з виплат за останні 2 календарних місяці роботи, що передують
події, з якою пов’язана відповідна виплата.

Час, протягом якого працівники згідно з чинним законодавством або з
інших поважних причин не працювали і за ними не зберігався заробіток або
зберігався частково, виключається з розрахункового періоду.

При обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження
та надання допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, по
вагітності і пологах включаються : основна заробітна плата; доплати і
надбавки ( за надурочну роботу та роботу у нічний час; суміщення
професій і посад; розширення зон обслуговування або виконання підвищених
обсягів робіт робітниками-почасовиками; високі досягнення в праці (
високу професійну майстерність ); умови праці; інтенсивність праці;
керівництво бригадою, вислугу років та інші ); виробничі премії та
премії за економію конкретних видів палива, електроенергії і теплової
енергії; винагорода за підсумками річної роботи та вислугу років тощо.
Премії включаються в заробіток того місяця, на який вони припадають
згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату. Премії, які
виплачуються за квартал і більш тривалий проміжок часу, при обчисленні
середньої заробітної плати за останні два календарні місяці, включаються
в заробіток в частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому
періоді.

При обчисленні середньої заробітної плати для оплати за час щорічної
відпустки до фактичного заробітку включаються виплати за час, протягом
якого працівнику зберігається середній заробіток ( за час попередньої
щорічної відпустки, виконання державних і громадських обов‘язків,
службового відрядження тощо ) та допомога у зв‘язку з тимчасовою
непрацездатністю.

При обчисленні середньої заробітної плати не враховуються :

а) виплати за виконання окремих доручень (одноразового характеру ), що
не входять в обов’язки працівника ( за винятком доплат за суміщення
професій і посад, розширення зон обслуговування або виконання додаткових
обсягів робіт та виконання обов‘язків тимчасово відсутніх працівників, а
також різниці в посадових окладах, що виплачується працівникам, які
виконують обов‘язки тимчасово відсутнього керівника підприємства або
його структурного підрозділу і не є штатними заступниками ) ;

б) одноразові виплати ( компенсація за невикористану відпустку,
матеріальна допомога, допомога працівникам, які виходять на пенсію,
вихідна допомога тощо ) ;

в) компенсаційні виплати на відрядження і переведення ( добові, оплата
за проїзд, витрати на наймання житла, підйомні, надбавки, що
виплачуються замість добових ) ;

г) доходи (дивіденди, проценти), нараховані за акціями трудового
колективу і вкладами членів трудового колективу в майно підприємства ;

д) премії за винаходи та раціоналізаторську пропозиції, за сприяння
впровадженню винаходів і раціоналізаторських пропозицій, за впровадження
нової техніки і технології, за збирання і здавання брухту чорних,
кольорових і дорогоцінних металів, збирання і здавання на відновлення
відпрацьованих деталей машин, автомобільних шин, введення в дію
виробничих потужностей та об‘єктів будівництва ( за винятком цих премій
працівникам будівельних організацій, що виплачуються у складі премій за
результати господарської діяльності ) ;

е) грошові і речові винагороди за призові місця на змаганнях, оглядах,
конкурсах тощо ;

є) пенсії, державна допомога, соціальні і компенсаційні виплати ;

ж) літературний гонорар штатним працівникам газет і журналів, що
сплачується за авторським договором ;

з) вартість безплатно виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів
індивідуального захисту, мила, змивних і знешкоджувальних засобів,
молока та лікувально-профілактичного харчування ;

и) дотації та обіди, поїзд, вартість оплачених підприємством путівок до
санаторіїв і будинків відпочинку ;

і) виплати, пов‘язані з ювілейними датами, днем народження, за
довголітню і бездоганну трудову діяльність, активну громадську роботу
тощо ;

ї) вартість безплатно наданих деяким категоріям працівників комунальних
послуг, житла, палива та сума коштів на їх відшкодування ;

й) заробітна плата на роботі за сумісництвом ( за винятком працівників,
для яких включення її до середнього заробітку передбачено чинним
законодавством ) ;

к) суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим
ушкодженням здоров‘я.

При обчисленні середньої заробітної плати за останні два місяці, крім
перелічених вище виплат, також не враховуються виплати за час, протягом
якого зберігається середній заробіток працівника ( за час виконання
державних і громадських обов‘язків, щорічної і додаткової відпусток.
відрядження тощо ) та допомога у зв‘язку з тимчасовою непрацездатністю.

Якщо перед настанням тимчасової непрацездатності або в інших випадках,
коли нарахування проводяться виходячи із середньої заробітної плати.
працівник не мав заробітку. розрахунки проводяться виходячи з
установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (
місячного ) окладу.

Святкові та неробочі дні, які припадають на період відпустки, у
розрахунок тривалості відпустки не включаються і не оплачуються.

Для нарахування допомоги у зв‘язку з тимчасовою непрацездатністю
середньо денний заробіток визначається із фактичної заробітної плати, що
не перевищує подвійної тарифної ставки, посадового окладу.

Закон України

Середньоденна ( годинна ) заробітна плата визначається діленням
заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі
( календарні ) дні на число робочих днів ( годин ).

У випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів на
підприємстві, в установі. організації відповідно до актів законодавства.
а також за рішеннями, передбаченими в колективних договорах ( угодах ),
як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за
працівником зберігається середній заробіток, або періоді тимчасової
непрацездатності, відпустки по вагітності та пологах заробітна плата,
включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні
середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригуються
на коефіцієнт їх підвищення. На госпрозрахункових підприємствах і в
організаціях коригування заробітної плати та інших виплат провадиться з
урахуванням їх фінансових можливостей.

Нарахування виплат у всіх випадках збереження середньої заробітної плати
та забезпечення допомогою у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю
проводиться виходячи з розміру середньоденної (годинної) заробітної
плати.

3. Інструкція зі статистики чисельності працівників, зайнятих у
народному господарстві України, затверджена наказом Міністру України №
171 від 07.07.95 за погодженням Мінекономіки України, Мінпраці України,
Мінфіном України.

4. Постанова від 28 червня 1997 року № 651 « Про порядок визначення
розміру допомоги у зв SYMBOL 146 \f “Times New Roman” \s 14 ’ язку з
тимчасовою непрацездатністю та у зв SYMBOL 146 \f “Times New Roman” \s
14 ’ язку із вагітністю та пологами особам, які мають постійно
обчислювальний доход, та особам, доход яких повністю може бути
обчислений лише за результатами роботи за рік».

Особам, які мають постійно обчислювальний доход, допомога у зв SYMBOL
146 \f “Times New Roman” \s 14 ’ язку з тимчасовою непрацездатністю та у
зв SYMBOL 146 \f “Times New Roman” \s 14 ’ язку з вагітністю та пологами
надається органами фонду соціального страхування України за умови сплати
ними добровільних страхових внесків до зазначеного фонду.

Розмір допомоги визначається шляхом множення середньоденного доходу на
кількість календарних днів тимчасової непрацездатності з урахуванням
коефіцієнтів, величина яких залежить від безперервного стажу роботи
особи. Загальна сума допомоги у зв SYMBOL 146 \f “Times New Roman” \s 14
’ язку з тимчасовою непрацездатністю не може перевищувати десятикратної
суми добровільних страхових внесків, сплачених особами до фонду
соціального страхування України на день настання тимчасової
непрацездатності.

5. Закон України «Про відпустки».

Вводиться в дію Постановою Верховної Ради № 505/96-ВР від 15.11.96 р. з
1 січня 1997 року, статті 7, 8 і частину першу статті 10 – з 1 січня
1998 року.

Цей Закон встановлює державні гарантії права на відпустки, визначає
умови, тривалість і порядок надання їх працівникам для відновлення
працездатності, зміцнення здоров SYMBOL 146 \f “Times New Roman” \s 14 ’
я, а також для виховання дітей, задоволення власних життєво важливих
потреб та інтересів, всебічного розвитку особи.

Державні гарантії та відносини, пов?язані з відпусткою, регулюються
Конституцією України, цим Законом, Кодексом законів про працю України,
іншими законами та нормативно-правовими актами України.

Право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових
відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від
форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також
працюють за трудовим договором у фізичної особи.

Іноземні громадяни та особи без громадянства. Які працюють в Україні,
мають право на відпустки нарівні з громадянами України.

Установлюються таки види відпусток :

Iорічні відпустки :

основна відпустка ;

додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці ;

додаткова відпустка за особливий характер праці ;

інші додаткові відпустки, передбачені законодавством;

додаткові відпустки у зв?язку з навчанням ;

творча відпустка ;

соціальні відпустки :

відпустка у зв?язку з вагітністю та пологами ;

відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку ;

додаткова відпустка працівникам, які мають дітей ;

відпустки без збереження заробітної плати.

Законодавством, колективним договором, угодою та трудовим договором
можуть установлюватись інші види відпусток.

Тривалість відпусток визначається цим Законом, іншими законами та
нормативно-правовими актами України і незалежно від режимів та графіків
роботи розраховується в календарних днях.

Святкові і неробочі дні при визначенні тривалості відпусток не
враховуються.

Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24
календарних днів за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня
укладання трудового договору.

Промислово-виробничому персоналу вугільної, сланцевої, металургійної,
електроенергетичної промисловості, а також зайнятому на відкритих
гірничих роботах, на роботах на поверхні шахт, розрізів, кар?єрів і
рудників, на будівельно-монтажних роботах у шахтному будівництві, на
транспортуванні і збагаченні корисних копалин надається щорічна основна
відпустка тривалістю 24 календарних дні із збільшенням за кожні два
відпрацьовані роки на два календарних дні, але не більше 28 календарних
днів.

Працівникам, зайнятим на підземних гірничих роботах та в розрізах.
Кар?єрах і рудниках глибиною 150 метрів і нижче, надається щорічна
основна відпустка тривалістю 28 календарних днів незалежно від стажу
роботи.

Воєнізованому особовому складу гірничорятувальних частин надається
щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, невоєнізованим
працівникам гірничорятувальних частин – 24 календарних дні із
збільшенням за кожні два відпрацьовані роки на два календарних дні, але
не більше 28 календарних днів.

Керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та
науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до
56 календарних днів у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів
України.

Інвалідам І і ІІ груп надається щорічна основна відпустка тривалістю 30
календарних днів, а інвалідам ІІІ групи – 26 календарних днів.

Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами
праці тривалістю до 35 календарних днів надається працівникам, зайнятим
на роботах, пов?язаних із негативним впливом на здоров?я шкідливих
виробничих факторів, за Списком виробництв, цехів, професій і посад,
затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Переведення тривалості щорічної основної і додаткової відпусток
працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими та важкими умовами праці,
ненормованим робочим днем, із робочих в календарні дні провадиться за
формулою :

Де Тк.д. – тривалість відпустки в календарних днях;

Тр.д. – тривалість відпустки в робочих днях;

– тривалість тижня в календарних днях;

6 – тривалість тижня в робочих днях, за яким обчислювалась
тривалість відпустки до прийняття Закону України “ Про відпустки ”.

Щорічна додаткова відпустка надається понад щорічну основну відпустку за
однією підставою, обраною працівником. Порядок надання додаткової
відпустки з кількох підстав встановлює Кабінет Міністрів України.

Щорічні додаткові відпустки за бажанням працівника можуть надаватись
одночасно з щорічною основною відпусткою або окремо від неї.

Загальна тривалість щорічних основної та додаткової відпусток не може
перевищувати 59 календарних днів, а для працівників, зайнятих на
підземних гірничих роботах, – 69 календарних днів.

На підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у
зв?язку з вагітністю та пологами тривалістю :

до пологів – 70 календарних днів;

після пологів – 56 календарних днів ( 70 календарних днів – у разі
народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів ),
починаючи з дня пологів.

Жінкам, які усиновили новонароджених дітей безпосередньо з пологового
будинку надається відпустка з дня усиновлення тривалістю 56 календарних
днів ( 70 календарних днів – при усиновленні двох і більше дітей ).

Після закінчення відпустки у зв?язку з вагітністю та пологами за
бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку. Тривалість відпустки у зв?язку з
вагітністю та пологами обчислюється сумарно і становить 126 календарних
днів ( 140 календарних днів – у разі народження двох і більше дітей та в
разі ускладнення пологів ).

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку не
надається працівнику, якщо дитина перебуває на державному утриманні.

Заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше
ніж за три дні до її початку.

У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за
всі невикористані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової
відпустки працівникам, які мають дітей.

Відповідно до постанови Верховної Ради України “ Про порядок введення в
дію Закону України “ Про відпустки “ цей Закон не має зворотньої дії.

6. Закон України «Про збір на обов SYMBOL 146 \f “Times New Roman” \s 14
’ язкове державне пенсійне страхування».Нова ставка діє з 26 липня 1997
року.

Платниками збору є :

Суб SYMBOL 146 \f “Times New Roman” \s 14 ’ єкти підприємницької
діяльності незалежно від форми власності, їх об SYMBOL 146 \f “Times New
Roman” \s 14 ’

єднань, бюджетні, громадські та інші установи та організації, об SYMBOL
146 \f “Times New Roman” \s 14 ’ єднання громадян та інші юридичні
особи, а також фізичні особи – суб SYMBOL 146 \f “Times New Roman” \s 14
’ єкти підприємницької діяльності, які використовують працю найманих
працівників;

Філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників податку,
зазначених у

п.1 цієї статті, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на
території іншої, ніж платник зборів, територіальної громади;

Фізичні особи – суб SYMBOL 146 \f “Times New Roman” \s 14 ’ єкти
підприємницької діяльності, які не використовують

працю найманих працівників, адвокати, приватні нотаріуси;

Фізичні особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), та

фізичні особи, які виконують роботи (послуги) згідно з
цивільно-правовими договорами, в тому числі члени творчих спілок, тощо.

Об SYMBOL 146 \f “Times New Roman” \s 14 ’ єктами оподаткування є :

Для платників збору, визначених пунктами 1 та 2 статті 1 цього Закону –
фактичні

витрати на оплату праці працівників, які включають витрати на виплату
основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і
виплат, виходячи із тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, у тому
числі в натуральній формі, які підлягають обкладенню податком на доходи
фізичних осіб.

До цих витрат не належать витрати на оплату виконаних робіт (послуг)
згідно з цивільно-правовими договорами – виплата доходів у вигляді
дивідендів, тощо, а також інші витрати, які не враховуються при
обчисленні середньомісячної заробітної плати для призначення пенсій,
перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

Для платників збору, визначених пунктом 3 статті 1 цього Закону – сума
оподаткованого доходу, яка обчислена в порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України відповідно до законодавства України;

Для платників зборів, визначених пунктом 4 статті 1 цього Закону –
сукупний оподаткований доход обчислений відповідно до законодавства
України.

На обов SYMBOL 146 \f “Times New Roman” \s 14 ’ язкове державне пенсійне
страхування встановлюються ставки збору в таких розмірах :

для платників збору, визначених пунктом 1 та 2 цього Закону, – 32 % від
об SYMBOL 146 \f “Times New Roman” \s 14 ’ єкта оподаткування,
визначеного пунктом 1 статті 2 цього Закону. Для підприємств, установ і
організацій, де працюють інваліди, збір на обов SYMBOL 146 \f “Times New
Roman” \s 14 ’ язкове державне пенсійне страхування визначається окремо
за ставкою 4% від об SYMBOL 146 \f “Times New Roman” \s 14 ’ єкта
оподаткування для працюючих інвалідів та за ставкою 32% від об SYMBOL
146 \f “Times New Roman” \s 14 ’ єкта оподаткування для інших
працівників такого підприємства;

2)для платників збору, визначених пунктом 3 статті 1 цього Закону –
32% від об SYMBOL 146 \f “Times New Roman” \s 14 ’ єкта
оподаткування, визначеного пунктом 2 статті 2 цього Закону;

3) для платників збору, визначених пунктом 1, 2 цього Закону – 32
відсотки суми винагород, які виплачуються фізичними особами за
договорами цивільно-правового характеру;

для платників збору, визначених пунктом 4 статті 1 цього закону – 1% від
об SYMBOL 146 \f “Times New Roman” \s 14 ’ єкта оподаткування,
визначеного пунктом 3 статті 2 цього Закону.

Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування сплачується одночасно
з одержанням коштів в установах банків на оплату праці.

7. Порядок збору на обов’язкове соціальне страхування на випадок
безробіття.

Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики від 3
жовтня 1997 року №4.

Платниками збору на обов’язкове соціальне страхування на випадок
безробіття є суб’єкти, визначені в Законі України «Про збір на
обов’язкове державне пенсійне страхування». Об’єкти оподаткування також
залишаються незмінні :

Платниками збору, визначені пунктами 1 та 2 цього Закону – 1,5% від
об’єкта оподаткування, визначеного пунктом 1 статті 2 цього Закону.

Для платників збору, визначених у пункті 3 – 0,5% від суми доходу, яка
обчислюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України
відповідно законодавства України.

Для платників, визначених у пункті 4 – 0,5% від сукупного оподаткованого
доходу, обчисленого відповідно до законодавства України.

8. Про внесення змін і доповнень до «Порядку ведення касових операцій у
народному господарстві України», затвердженого Правлінням Національного
Банку України від 02.02.95р. №21.

Порядок ведення касових операцій у національній валюті України:

Кошти на виплати, пов SYMBOL 146 \f “Times New Roman” \s 14 ’ язані з
оплатою праці та виплатою дивідендів (доходу), підприємства незалежно
від форм власності (у тому числі колективні, сільськогосподарські та
сілянські (фермерські) господарства), а також індивідуальні підприємці
мають одержувати виключно з національних банків.

Готівка, видана під звіт на відрядження, але не витрачена, має бути
повернена до каси підприємства не пізніше трьох робочих днів з дня
видачі її під звіт і здана до каси банку не пізніше наступного дня.

Готівка, що видана під звіт, але не витрачена і не повернена до каси
підприємства протягом 10 робочих днів з дня видачі її під звіт (за
відрядження протягом 3 робочих днів після закінчення відрядження),
починаючи з наступного дня, після закінчення зазначених строків,
включаючи до суми фактичного залишку готівки в касі на кінець дня.
Одержана в результаті сума порівнюється зі встановленим лімітом залишків
готівки в касі.

Уразі витрачення підприємством готівки з виручки на виплати, пов’язані з
оплатою праці і виплатою дивідендів (доходів), ці кошти включаються до
фактичних залишків готівки в касі того дня, коли були здійснені таки
виплати, з подальшим порівнянням одержаної суми із зазначеним лімітом
каси.

Записи в касову книгу проводяться касиром відразу після одержання або
видачі грошей за кожним прибутковим касовим ордером і видатковим
документом. Щодня з кінця робочого дня касир підбиває підсумки операцій
за день, виводить залишок грошей у касі на наступне число і передає
бухгалтерії як звіт касира другий відривний ордери (копію залишків у
касовій книзі за день) з прибутковими касовими ордерами і видатковими
документами під розписку в касовій книзі.

Видача грошей з каси, не підтверджена розпискою одержувача у видатковому
документі, залишку готівки в касі не приймається. Ця сума вважається
нестачею і стягується з касира.

Готівка, не виправлена прибутковими касовими ордерами, вважається
надлишком каси і зараховується в доход підприємства.

9. Постанова Кабінету Міністрів України №571 від 27.04.98р. м. Київ «Про
обчислення розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності». Кабінет
Міністрів України постановляє :

а) 100% середньої заробітної плати (доходу), розрахованої згідно з
законодавством :

– робітникам, які мають загальний трудовий стаж 8 і більше років;

-робітникам, у яких тимчасова непрацездатність наступила внаслідок
трудового увечія, або професійного захворювання;

– робітникам, які мають на утриманні трьох та більше дітей у віці до 16
років (учнів до 18 рокув);

-ветерани війни та особи, на яких розповсюджується дія Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

-робітникам, віднесе=им до 1 – 4 категорії осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи;

-дружинам (чоловікам) військовослужбовців, крім військовослужбовців
срочної служби;

-робітникам із числа бивших дітей-сиріт та дітей батьків, позбавлених
батьківських прав;

б) 80% середньої заробітної плати (доходу) розрахованого згідно
законодавства

робітникам, які мають загальний трудовий стаж від 5 до 8 років;

в) 60% середньої заробітної плати (доходу), розрахованого відповідно
законодавства – робітникам, які мають загальний трудовий стаж до 5
років.

10. Закон України “ Про колективні договори і угоди “.

Цим Законом передбачено складання угод трьох рівней : на державному –
Державне, на галузевому – галузеві, на регіональному – регіональні
угоди. На виробничому рівні ( підприємства, що мають права юридичної
особи та використовують найману працю ) – укладаються колективні
договори.

У відповідності з цим Законом сторонами переговорів з метою укладання
угод з питань, пов’язаних із трудовими відносинами, на всіх рівнях
виступають, з одного боку – власники ( власники майна підприємств ) або
уповноважені ними органи, а з іншого – профспілки або інші
представницькі організації працюючих, що мають відповідні повноваження.

Дія Генерального або галузевих угод на підприємства недержавних форм
власності, не поширюються, якщо їх представники не приймали участі у
переговорах, не підписали угоди, або не уповноважили на це інші органи.

11. Постанова від 8 лютого 1995 р.№ 100 “Про затвердження Порядку
обчислення середньої заробітної плати”.

Цей порядок обчислення середньої заробітної плати застосовується у
випадках:

а) надання працівникам щорічної відпустки, додаткових відпусток у
зв’язку з навчанням , додаткової відпустки працівникам, які мають
дітей, або виплати їм компенсації за невикористані відпустки;

б) надання працівникам творчої відпустки;

в) виконання працівниками державних і громадських обов’язків у
робочий час;

г) проведення працівників на іншу легшу нижче оплачувану роботу за
станом здоров’я;

д) переведення вагітних жінок і жінок , які мають дітей віком до трьох
років , на іншу легшу роботу;

е) надання жінкам додаткових перерв для годування дитини;

є) виплати вихідної допомоги, збереження середньої заробітної плати
вивільненим працівникам на встановлений чинним законодавством період їх
працевлаштування;

ж) службових відряджень;

з) вимушеного прогулу;

и) направлення працівників на обстеження до медичних закладів;

і) звільнення працівників-донорів від роботи;

ї) залучення працівників до виконання військових обов’язків;

й) тимчасового переведення працівника у разі виробничої потреби на
іншу нижчеоплачувану роботу;

к) забезпечення допомогою у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та
допомогою по вагітності та пологах;

л) інших випадках, коли згідно з чинним законодавством виплати
провадяться виходячи із середньої заробітної плати.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020