.

Методичні основи планування продуктивності праці (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1885
Скачать документ

12.1. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ

У ринковій економіці підвищення продуктивності праці — основний чинник
вирішення економічних проблем підприємства.

Зміна співвідношення між затратами робочого часу і кількістю виробленої
продукції характеризує рух продуктивності праці. Рівень і динаміка
продуктивності праці визначаються складною взаємодією чинників:
матеріально-технічних, організаційних, економічних, соціальних,
природнокліматичних, структурних.

Для планування продуктивності праці на підприємстві можуть
використовуватися вартісні й натуральні показники виробництва. Проте
вимірювання продуктивності в натуральних одиницях практично не
застосовується через різноманітність і непорівнянність продукції. Вона
часто обновлюється, змінюються її споживчі властивості. Цим пояснюється
повсюдне використання вартісних показників. Під час планування
продуктивності праці визначають рівень, темпи і фактори її зростання.

Метою планування зростання продуктивності є:

• розрахунок основних техніко-економічних показників
виробничо-господарської діяльності підприємства на стадії підготовки і
порівняння варіантів проекту плану;

• найповніший облік ефективності впровадження заходів плану технічного й
організаційного розвитку виробництва;

• визначення ролі й завдань окремих служб, відділів та інших виробничих
підрозділів у підвищенні продуктивності праці;

• аналіз динаміки зростання продуктивності праці.

Найпоширенішим методом планування показника підвищення продуктивності
праці є планування за факторами її зростання.

Усі фактори, що впливають на підвищення продуктивності праці, можна
поділити на такі:

1) структурні зрушення у виробництві, тобто зміна частки окремих видів
продукції в загальному обсязі виробництва;

2) підвищення технічного рівня виробництва;

3) удосконалення управління організації виробництва і праці;

4) зміна обсягу виробництва продукції;

5) галузеві фактори, наприклад зміна гірничо-геологічних умов, вміст
корисних речовин у руді тощо;

6) уведення в дію і освоєння нових об’єктів.

Визначаючи кількісний вплив окремих факторів на підвищення
продуктивності праці, слід виходити із відносної економії чисельності
працівників за рахунок впливу того чи іншого фактора або їх сукупності.
Вихідним показником всіх планово-економічних розрахунків є необхідна
чисельність промислово-виробничого персоналу (умовна), розрахована на
основі показників базисного виробітку і запланованого обсягу
виробництва, тобто вона дорівнює базисній чисельності, помноженій на
показник темпу зростання запланованого обсягу продукції. Вплив можливої
економії робочої сили на підвищення продуктивності праці за окремими
факторами і в цілому визначається за допомогою показника умовної
планової чисельності, зменшеної за рахунок усіх факторів.

 

Приклад. У базисному періоді обсяг продукції підприємства становив 2744
тис. грн., виробіток на одного працюючого — 2000 грн., а обсяг продукції
на запланований період установлено в розмірі 2800 тис. грн. Чисельність
працівників у плановому періоді за умови виробітку на рівні базисного
періоду становитиме: 2800000/2000=1400 (осіб). Справжня ж потреба в
працівниках буде меншою. Для її визначення необхідно врахувати економію
робочої сили за окремими факторами.

 

Відмінності в умовах виробництва на підприємствах, а також особливості
впливу на зростання продуктивності праці окремих чинників зумовлюють
різноманітність розрахунків економії чисельності за окремими факторами.
Однак можна визначити певні загальні принципи цих розрахунків:

• необхідність урахування поправки на строк упровадженого заходу;

• в тих випадках, коли впроваджуваний захід стосується тільки частини
робітників, результат множиться на відповідну частку робітників у
загальній їх чисельності;

• за послідовного впровадження заходів, спрямованих на економію
чисельності працівників, застосовується ступінчастий метод розрахунку,
тобто наступна величина зменшення відноситься не до первісної
чисельності працівників, а до скороченої в результаті упровадження
попередніх заходів.

Вплив вивільнення чисельності за рахунок кожного фактора визначаємо:

 

де Еі –– економія чисельності працюючих за даним фактором, осіб;

Чп — умовна чисельність працюючих, розрахована на запланований обсяг

виробництва за виробітком базисного року, осіб;

Езаг — економія чисельності промислово-виробничого персоналу, осіб;

Величина зростання продуктивності праці в цілому за рахунок дії усіх
факторів по виробничому підрозділу визначається за формулою:

На рівень продуктивності праці впливають структурні зрушення у
виробництві. Оскільки збільшення планових обсягів виробництва по окремих
цехах неоднакове, остільки умовна чисельність працюючих, розрахована в
цілому по підприємству, і сума умовної чисельності по цехах
різнитиметься:

Ечп = Чбаз · Коб · Чп,

 

де Ечп — відносна економія чисельності промислово-виробничого персоналу;

Чбаз — чисельність промислово-виробничого персоналу в окремих
структурних

підрозділах у базисному періоді, осіб;

Коб — коефіцієнт збільшення обсягу виробництва продукції у плановому
періоді;

Чп — умовна чисельність промислово-виробничого персоналу, розрахована в
цілому по

підприємству.

Важливим фактором зростання продуктивності праці є підвищення технічного
рівня виробництва, що досягається за рахунок комплексної механізації й
автоматизації виробничих процесів, упровадження передової технології,
модернізації діючого устаткування, зміни конструкції і технічних
характеристик виробів, підвищення якості продукції, поліпшення
використання матеріалів, палива та інших енергоресурсів, упровадження
нових, ефективніших видів сировини, матеріалів та енергоресурсів. Зміна
чисельності працівників у результаті впровадження нової техніки,
технології, модернізації устаткування визначається порівнянням
чисельності працівників для виконання запланованого обсягу робіт, до і
після впровадження заходів.

 

де Ечп — відносна економія чисельності працівників, осіб;

М — загальна кількість одиниць устаткування в запланованому періоді;

М1— кількість одиниць устаткування, що не підлягає технічному
удосконаленню;

М2— кількість одиниць нового або модернізованого устаткування;

П — показник підвищення продуктивності нового або модернізованого
устаткування, %;

Чп— чисельність промислово-виробничого персоналу на плановий період,
розрахована

виходячи із виробітку базисного періоду, осіб;

Тд — кількість місяців дії нового або модернізованого устаткування;

Тк — календарна кількість місяців у плановому періоді;

К — частка робітників, зайнятих на устаткуванні в загальній чисельності
працівників.

Вплив комплексної механізації та автоматизації на економію праці в
деяких випадках можна визначити прямим розрахунком. Вплив удосконалення
організації виробництва і праці на підвищення продуктивності найчастіше
виявляється за такими напрямами: удосконалення управління виробництвом,
скорочення втрат робочого часу (зменшення простоїв, невиходів на
роботу); збільшення норм і зон обслуговування; скорочення втрат від
браку; зміни в спеціалізації виробництва, не пов’язані з впровадженням
нової техніки; впровадження прогресивних форм організації праці;
зменшення кількості робітників, які не виконують норми виробітку, тощо.

Поліпшення використання робочого часу можна досягти в результаті
скорочення цілодобових і внутрішньозмінних втрат (простої, прогули,
неявки через хворобу, у зв’язку з виконанням держобов’язків, з дозволу
адміністрації тощо). Зменшення чисельності працівників за рахунок
скорочення втрат робочого часу:

 

де Учр — частка робітників у загальній чисельності
промислово-виробничого персоналу, %;

Во — втрати робочого часу в базисному періоді, %;

Впл — втрати робочого часу в плановому періоді, %.

Економія робочої сили в результаті скорочення браку і відхилень від
нормальних умов роботи розраховується так само, як і при скороченні
втрат робочого часу.

Економія затрат праці завдяки спеціалізації виробництва і збільшенню
обсягу кооперованих поставок визначається з урахуванням частки куплених
виробів і напівфабрикатів у загальному обсязі продукції:

 

де Ппл — частка кооперованих поставок у плановому періоді, %;

Пбаз — частка кооперованих поставок у базисному періоді, %.

Велике значення для підвищення продуктивності праці має зниження
чисельності робітників, які не виконують норми виробітку. Розрахунок
відносної економії робочої сили, досягнутої завдяки такому зниженню,
здійснюється на основі показників середнього виконання норм цими
робітниками, їх частки в загальній чисельності робітників і коефіцієнта
виконання норм у плановому періоді:

де Учр –– частка робітників у загальній чисельності
промислово-виробничого персоналу, %;

Ечр –– відносна економія чисельності робітників, %;

Пн — планове підвищення рівня виконання норм виробітку групою
робітників, які не

виконують норми виробітку, %;

Ур — частка робітників, які не виконують норми виробітку, в загальній
чисельності

робітників.

Вплив на зростання продуктивності праці зміни обсягу і структури
виробництва здійснюється за такими напрямами, як зміна обсягу
виробництва продукції, зміна питомої ваги окремих видів продукції тощо.
Необхідно наголосити, що пропорційно до збільшення обсягу виробництва
коливається лише чисельність основних робітників, і значно меншою мірою
— чисельність інших категорій промислово-виробничого персоналу.

Даний метод планування зростання продуктивності праці є досить
поширеним. Проте він має і серйозні вади, оскільки розрахунок підвищення
продуктивності праці за факторами найчастіше завищує планову чисельність
робітників, що негативно впливає на підвищення продуктивності праці. У
методиці планування необхідно подолати існуючі вади, а головне — зробити
її не статичною, а засобом установлення оптимального плану, який би
забезпечував необхідне зростання продуктивності праці за мінімальних
затрат. Доцільно було б розширити практику планування підвищення
продуктивності праці на основі розрахунку ефективності
організацій-но-технічних заходів, спрямованих на зниження трудомісткості
і поліпшення використання робочого часу.

Під час планування зростання продуктивності праці за таким методом можна
використовувати показники зниження технологічної трудомісткості і зміни
частки основних робітників у загальній чисельності
промислово-виробничого персоналу; зниження повної трудомісткості.

Основними техніко-економічними показниками, які використовуються під час
планування підвищення продуктивності праці, можуть бути:

• нормована, фактична і планова трудомісткість усієї виробничої
програми, а також розрахованої на одиницю продукції, що випускається;

• зниження трудомісткості від упровадження запланованих
організаційно-технічних заходів;

• чисельність працівників за категоріями;

• баланс робочого часу працівників у базисному і плановому періодах.

Визначається залежність між показниками годинного, денного і річного
виробітку, а також між виробітком робітників і працюючих.

 

де Ттехнол — трудомісткість технологічна планового обсягу робіт,
розрахована за

фактичними затратами праці;

Тз — зниження затрат праці від упровадження організаційно-технічних
заходів.

Розраховуючи місячну і річну продуктивність праці, слід урахувати
середню кількість відпрацьованих годин за зміну середньо-обліковим
працівником, а також середню кількість явочних днів одного
середньооблікового працівника в плановому і базисному періодах.

Індекс зростання річної (місячної) продуктивності праці визначається за
формулою:

Іпр = Ірг · Ізмф · Іяв дн,

 

де Іпг — індекс годинної продуктивності праці;

Ізмф — індекс використання змінного фонду робочого часу;

Іяв дн — індекс зміни кількості явочних днів за рік у середньооблікового
працівника.

 

При цьому:

 

де Фпл і Фб –– відповідно середня кількість відпрацьованих годин за
зміну

середньообліковим працівником у плановому і базовому періодах, год.;

Дяв пл і Дяв баз — відповідно середня кількість явочних днів
середньооблікового

працівника в плановому і базисному періодах, днів.

Щоб розрахувати денну або річну (місячну) продуктивність праці на основі
повної трудомісткості, необхідно індекс годинної продуктивності праці
скоригувати на індекс використання змінного і річного фонду робочого
часу працюючих. Визначаючи підвищення продуктивності праці працівників
за годинною продуктивністю, яка розрахована на основі виробничої, або
технологічної, трудомісткості, необхідно врахувати вплив зміни структури
кадрів виробничих або основних робітників

Попередня глава   Зміст   Наступна глава

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020