.

Коротка економічна характеристика підприємства у вигляді письмових висновків та аналітичних таблиць (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 5706
Скачать документ

Коротка економічна характеристика підприємства у вигляді письмових
висновків та аналітичних таблиць

Стисла історія підприємства

Коломийська друкарня ім. Шухевича утворилася в січні 1994 року. 23. 12.
94р. на загальних зборах трудового колективу було прийнято рішення про
приватизацію. Відповідно до наказу регіонального відділення Фонду
державного майна України по Івано-Франківській області від 28 04. 95року
відбулося перетворення державного підприємства “Коломийська друкарня ім.
Шухевича” у відкрите акціонерне товариство виконуючи вимоги Постанови
Кабінету Міністрів України “Про порядок перетворення в процесі
приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства”
№680 від 07. 12. 92р

Інформація про організаційну структуру підприємства

На підприємстві використовується безцехова структура. Виробнича частина
ділиться на такі підрозділи:

— дільниця підготовки до друку;

— дільниця друку;

— палітурна дільниця.

Керівництвом друкарнею займається адміністрація на чолі з головою
правління.

Крім цього є відділ технічного та експлуатаційного забезпечення і
адміністративно-господарська група.

Опис обраної, облікової політики

Фінансова звітність підприємства була підготовлена шляхом трансформації
бухгалтерських звітів, що складені за 2000 рік відповідно до Наказу
Міністерства фінансів України щодо складу та порядку заповнення річного
звіту підприємства дотриманням схвалених ДКЦПФР Методичних рекомендацій
з транформапії бухгалтерської звітності відкритих акціонерних товариств
та підприємств-емітентів облігацій у фінансову звітність бухгалтерський
облік організований і ведеться по журнально-орендні формі відповідно де
Положення про організацію бухгалтерського обліку І звітності в Україні
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03. 04. 94р.
№250 з наступними змінами та доповненнями та Вказівок щодо організації
бухгалтерського обліку в Україні від 07. 05. 93р. N^25.

Господарські операції відображені в обліку методом с\ цільного і
безперервного документування.

Основні Засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх
придбання . доставку, встановлення, спорудження і виготовлення
Нарахування амортизації основних засобів проводиться у відповідності з
українським податковим законодавством. До 01. 07. 1997 року нарахування
амортизації проводилось прямолінійно з єдиними встановленими державою
нормами.

З 01. 07. 1997 року амортизація нараховується методом зменшення залишку,
шляхом використання встановлених норм до залишкової вартості основних
засобів на початок звітного періоду

Об’єктами нематеріальних активів підприємства було визначено комп’ютерне
програмне забезпечення, зі строком корисного використання до 10 років та
прямолінійною амортизацією.

Запаси включають сировину та матеріали, паливо, запасні частини, готову
продукцію, МШП на складі. Запаси обліковуються за собівартістю, яка
включає витрати на придбання, доставку. Грошові кошти включають суму
грошей в касі і р/р в банку.

Дебіторська заборгованість відображається за реальною вартістю, тобто з
вирахуванням оцінених сумнівних боргів

Записи в облікових регістрах проводиться на підставі первинних
документів згідно вимог Положення про документальне забезпечення записів
у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 24. 05. 95р. №88.

Бухгалтерський облік всіх господарських операцій і калькулювання
собівартості продукції проводиться із застосуванням
електронно-обчислювальної техніки.

Інформація про основні види товарів або послуг, що їх виробляє чи
пропонує підприємство

Основні види діяльності: випуск газет, книжково-журнальної, бланкової,
етикеткової, плакатної і буклетної продукції а також послуги до
друкарської підготовки видань у вигляді фотовиводу.

Інформація про основні ринки збуту та основних клієнтів

Збут продукції здійснюється на території України, переважно
Івано-Франківська, Чернівецька, Хмельницька та Тернопільська області
Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва , в якій
здійснює діяльність підприємство

Поліграфічна промисловість дуже перспективна галузь, особливо в
розвинутих країнах. В Україні з наростанням промислового виробництва
настає потреба в високоякісних поліграфічних послугах по виробництву
етикеткової та пакувальної продукції Постала необхідність впровадження
нової високотехнологічної поліграфічної техніки, яка забезпечить високу
якість продукції

Інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг)
підприємства.

В поліграфічній промисловості України справжньої конкуренції не
спостерігається, бо ще не вистачає сучасної техніки на підприємствах,
яка коштує дуже дорого.

Інформація щодо істотних проблем, які впливають па діяльність
підприємства.

Проблемою нашого підприємства, як і кожного промислового підприємства
України є загальна криза країни, неплатоспроможність замовників,
несвоєчасність розрахунків за отриману продукцію, непосильний тягар
податків, велика їхня кількість і основне часті зміни податкової
політики.

Політика щодо фінансування діяльності

Фінансування діяльності підприємства базується на нові госпрозрахунку.
Також використовуються банківські кредити.

Прогнози та плани

В планах підприємства провести оновлення виробничого обладнання, також
придбання нової техніки для розширення номенклатури поліграфічної
продукції із збільшенням обсягу виробництва.

Інша інформація

Слід також зауважити, що керівництво друкарні велику увагу приділяє
оздоровленню працівників.

На підприємстві до послуг колективу спортивний та тренажерний зали,
проводяться спортивні змагання.

Заходи по проведенню інноваційної діяльності на підприємстві на
1999-2000 рр.

п/п Напрям заходу зміст заходу Термін виконання

1

Нарощення обсягів промислового виробництва та товарів народного
споживання, виробництва основних видів продукції Нарощення обсягів
промислового виробництва основних видів продукції

постійно

2

Освоєння нових видів продукції

а) освоєння виготовлення книжкових блоків способом скріплення –
термоклей з обжимом;

б) виготовлення кольорової продукції (етикетки, коробки, календарики),
яка потребує спеціальної висічки II -III кв. II -ІІІ кв.

3

Зняття з виробництва застарілих та неконкурентоспроможних видів
продукції

4

Удосконалення та впровадження у виробництво нової тех- ніки,
технології, меха- нізації та автоматизації виробництва а) впровадження в
дію торшувального станка для підвищення міцності книжкових блоків

б)шестисекційний друк

в) впровадження в дію термоклеючої машини ВІG -600; І-ІІ кв. ІІ-ІІІ кв.

5

Розширення та перепрофілювання виробництва; реконструкція та створення
дочірних підприємств Розширення виробництва за рахунок введення в дію
офсетного станка ADAST ROMAYOR 314

ІІ-Ш кв.

6

Розробка інвестиційних проектів (бізнес-планів) співпраця з іноземними
партнерами Співпраця з програмою технічної допомоги Європейського
Співтовариства (ТАСIS) І кв.

7

Удосконалення організації та управління виробництвом

Впровадження нової комп’ютеризованої системи ведення бухгалтерського
обліку на підприємстві І кв.

8

Зайнятість працівників підприємства, робота з кадрами, створення нових
робочих місць

а)Підвищення кваліфікації робітників і спеціалістів;

б) перекваліфікація двох робітників палітурної дільниці для роботи на
термобіндері ВІG -600;

в) перекваліфікація двох робітників палітурної дільниці для роботи на
торшувальному станку;

г) перекваліфікація одного друкаря для роботи на станку ADAST ROMAYOR
314 постійно І-ІІ кв,

1-Й кв. І-ІІІ кв.

Посадова інструкція та функціональні обов’язки голови правління

Голова правління у межах своєї компетенції згідно діючим законодавством
та статутом:

— здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариством;

— забезпечує виконання рішень, що прийняті Загальними зборами і
Правлінням;

— розпоряджається обіговими коштами та активами основних фондів до 20%
їх вартості на підставі рішень Правління;

— без доручення діє від імені Товариства, представляє його в усіх
органах управління» підприємствах, організаціях в Україні та за її
межами;

— укладає угоди та інші юридичні акти, видає доручення, відкриває в
кредитних установах розрахункові, валютні та інші рахунки Товариства,

— організовує ефективну роботу Товариства з метою отримання прибутку;

— приймає рішення та видає накази, розпорядження з усіх питань
діяльності Товариства на підставі рішень Правління;

— затверджує ціни та тарифи на продукцію та послуги, що вироблені
Товариством;

— затверджує Положення про структурні підрозділи та посадові інструкції
на підставі рішень Правління;

— приймає рішення про відзив робітників Товариства, в тому числі з
закордону;

— забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил
внутрішнього трудового розпорядку, укладає від імені Товариства
контрактита трудові договори, угоди з працівниками, застосовує засоби
заохочення, накладає стягнення на підставі рішень Правління;

— приймає рішення про пред’явлення претензій та позовів від імені
Товариства;

— затверджує правила, процедури та інші внутрішні документи Товариства
на підставі рішень Правління.

Органи управління і контролю Товариством

Управління акціонерним Товариством

— Загальні збори;

— Спостережна рада;

— Правління.

1 Вищим органом Товариства є Загальні збори.

До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належать:

— визначення основних напрямків діяльності АТ і ствердження його планів
та звітів про їх виконання;

— внесення змін до Статуту;

— обрання та відкликання голови та членів Правління Товариства;

— затвердження річних результатів діяльності Товариства, затвердження
звітів та висновків ревізійної комісії, порядок розподілу прибутку,
визначення порядку покриття збитків;

— створення реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та
представництв, затвердження їх Положень та Статутів;

— винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності керівних
посадових осіб Товариства, яких обирають збори;

— вирішення питання про придбання Товариством акцій, що випускаються
ним;

— прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення
ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

— прийняття рішення по відчуженню нерухомої (пасивної) частини основних
фондів,

— Загальні збори можуть розглядати інші питання діяльності Товариства

1.1. рішення Загальних зборів приймаються більшістю 3/4 голосів
акціонерів, які беруть участь у зборах з таких питань:

— зміни статуту;

— прийняття рішень про припинення діяльності Товариства;

— створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та
представниці в Товариства. З решти питань рішення приймаються просто
більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. 2 Правління
Товариства.

2.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його
поточною діяльністю є Правління.

2.2. До компетенції Правління належать всі питання діяльності
Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, Статутом або
рішенням Загальних зборів віднесені виключно до компетенції іншого
органу Товариства.

2.3. Голова і члени Правління обираються на 4 роки і підзвітні у своїй
діяльності Загальним зборам Товариства. Голова разом з Правлінням
організовує виконання їх рішень.

2.4. Правління Товариства складається з трьох членів:

— Голови правління;

— Заступника Голови правління;

— Головного бухгалтера.

2.5. Правління Товариства:

— розробляє основні напрямки діяльності Товарні гва;

— планує діяльність Товариства, його філій, відділень, представництв та
інших структурних підрозділів, організовує виконання планів;

— розробляє та затверджує поточні звіти, дає пропозиції по розподілу і
прибутку та виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Загальних зборів
акціонерів;

— розглядає питання, які повинні бути внесеш на розгляд Загальних зборів
акціонерів;

— визначає умови оплати праці робітників АТ, керівників філій,
представництв та дочірніх підприємств;

— готує проекти Загальних зборів;

— приймає рішення про отримання банківських кредитів та послуг;

— організовує випуск та реалізацію цінних паперів,

— виконує рішення Загальних зборів про випуск пінних паперів;

— організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої
діяльності Товариства;

— організовує збут та обслуговування продукції;

— організовує фінансово-економічну роботу, облік та звітність, ведення
грошово-розрахункових операцій;

— розробляє річний баланс та звіти Товариства, виносить їх на розгляд та
затвердження Загальних зборів;

— здійснює зовнішньоекономічну діяльність;

— організовує кадрову роботу, визначає структур) АТ, чисельність апарату
управління, розглядає звіти про роботу структурних підрозділів
Товариства, затверджує інструкції і положення, що регламентують їх
роботу;

— організовує соціально-побутове обслуговування робітників АТ;

— забезпечує прибуткову роботу Товариства;

— приймає рішення по операціях з основними фондами (тільки активна
частина) вартістю більше 20% від загальної суми активних фондів в цінах
на день прийняття рішення;

— правління АТ розглядає та вирішує будь-які питання винесені на його
розгляд Головою правління, членами Правління, Ревізійною комісією
Товариства, якщо вони відносяться до виняткової компетенції Загальних
зборів акціонерів

2.6. Засідання Правління Товариства проводяться ні рідше одного разу на
місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні 2/3 його членів.

Позачергові засідання Правління скликаються на вимогу Голови Правління
або 1/3 його членів.

2.7 Рішення Правління АТ приймаються простою більшістю голосів. Кожен
член Правління АТ має один голос При однаковій кількості голосів
приймається рішення, за яке проголосував Голова Правління.

2.8 Рішення Правління АТ оформляється протоколом, який підписує Голо ва
Правління, та секретар. Рішення Правління вносяться до Книги протоколів
Правління. За вимогою акціонерів Книга протоколів повинна бути надана у
розпорядження будь-кому з акціонерів у будь-який час. За першою потребою
повинні також видаватися засвідчені виписки з Книги.

2.9 Правління підпорядковане Загальним зборам акціонерів, рішення яких
для Правління є обов’язковим.

2.10 Правління упродовж двох місяців після закінчення чергового
фінансового року виносить на розгляд та затвердження Загальних зборів
акціонерів річний баланс, проект річного звіту та проект плану
діяльності АТ на наступний рік. Правління готує один раз в квартал звіти
про діяльність АТ.

Спостережна Рада

1. Загальні положення

1.1. Спостережна рада відкритого акціонерного товариства “Коломийс ка
друкарня ім. Шухевича” (далі —АТ) є органом управління АТ, що здійснює
контроль за діяльністю Правління АТ.

1.2. Спостережна рада обирається Загальними зборами акціонерів:! числа
акціонерів у кількості 3 (трьох) осіб строком на . 5 (п’ять) років.

1.З. У своїй діяльності Спостережна рада керується чинним законодавством
України, (статутом АТ та іншими внутрішніми нормативними актами і
рішеннями, прийнятими Запільними зборами акціонерів.

1.4. Жодні органи АТ, за винятком Загальних зборів акціонерів АТ, не
мають права давати вказівки Спостережній раді щодо порядку здійснення
нею функцій, а також з інших питань ЇЇ діяльності.

1.5. Розміри та порядок отримання членами Спостережної ради винагороди
встановлюється Загальними зборами акціонерів.

2. Компетенція Спостережної ради.

2.1 До компетенції спостережної ради належать:

— укладення контракту з Головою Правління;

— попередній розгляд річних звітів, балансів та висновків по них
Ревізійної комісії;

— затвердження звітів, які подає Правління, Ревізійна комісія за
квартал;

— аналіз дії Правління щодо управління АТ, реалізації інвестиційної,
технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;

— організація проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок
фінансово-господарської діяльності АТ,

— подання Загальним зборам акціонерів АТ пропозицій з питань діяльності
АТ;

— заслуховування інформаційних доповідей Правління про діяльність
Товариства

— вирішення питань про винесення на розгляд Загальних зборів акціонерів
тих чи інших питань,

— розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що
проводяться Ревізійною комісією,

— попередній розгляд всіх питань, що належать до виключної компетенції
Загальних зборів акціонерів, підготовка цих питань до Зборів;

— розгляд проектів рішень Загальних зборів акціонерів АТ;

— розгляд питань про притягнення до відповідальності посадових осіб
Товариства.

— здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю Правління АТ. 2. 2.
Рішенням Загальних зборів акціонерів АТ на Спостережну раду може бути
покладене виконання окремих функцій, що відносяться до компетенції
Загальних . зборів акціонерів АТ.

Контроль акціонерного Товариства

Ревізійна Комісія:

1) Перевірка господарсько-фінансової діяльності Товариства, дочірніх
підприємств, філій проводиться ревізійною комісією, яка обирається
Загальними зборами товариства строком на 4 роки.

Перевірка здійснюється за дорученням Загальних зборів, з власної
ініціативи ревізійної комісії або на вимогу акціонерів, що володіють у
сукупності не менш як 10% акцій. Ревіли та перевірки проводяться не менш
одного разу на рік.

2) Ревізійна комісія підзвітна тільки Загальним зборам Товариства.
Матеріали перевірок комісія подає Загальним зборам Товариства. Комісія
складається з 3 (трьох) членів. Голова і члени ревізійної комісії не є
посадовими особами Товариства.

3) Ревізійна комісія складає висновки на підставі річних звітів,
балансів та інших бухгалтерських документів. Без висновків ревізійної
комісії Загальні збори Товариства не вправі затверджувати річний баланс.
Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи експертів,
аудиторські організації.

4) Ревізійна комісія зобов’язана вимагати скликання позачергових
Загальних зборів Товариства, якщо виникла загроза інтересам Товариства
або виявлене зловживання посадових осіб. Ревізійна комісія веде протокол
своїх засідань.

5) Члени ревізійної комісії вправі брати участь з правом дорадчого
голосу у засіданнях Правління.

Форми мотивації праці на підприємстві

1. Оплата праці працівникам друкарні проводиться згідно із Законом
України “Про оплату праці”, Статутом АТ і Положенням “Про форму і
систему оплати праці”.

2. Проводяться доплати за суміщенням професій, збільшення обсягу робіт,
розширення зон обслуговування.

3. Встановлені розміри доплат до заробітної плати

3.1. За шкідливі і важкі умови праці в розмірі 4%— 21% відповідно до
ступе ця шкідливості

З 2. За виконання обов’язків бригадира 10% —15%

4. Оплата праці за роботу в надурочний час здійснюється згідно із
законодавством України.

5. Оплата за вимушений простій, який виник не з вини працівника,
здійснюється в розмірі 2/3 тарифної ставки чи посадового окладу при
умові знаходження працівника на робочому місці.

6. Присвоюються розряди робітникам відповідно до діючого єдиного
тарифно-кваліфікаційного довідника робіт . І професій робітників.

7. Виплата зарплати працівникам друкарні проводиться в такі терміни:
аванс—20 — 25 числа поточного місяця; остаточний розрахунок— до 12 числа
наступного місяця. г

8. Після закінчення звітного року виплачується винагорода по підсумках
роботи за рік

9. Преміюються працівники друкарні згідно Положення “Про преміювання
робітників, керівних працівників і службовців.

10. Для працівників друкарні обладнано кімнату відпочинку, спортивний та
тренажерний зали.

11. Працівникам друкарні надаються довготермінові процентні кредити
(більше 1 ром ) і коротко термінові безпроцентні кредити (до 1 року).

12. Працівники друкарні безкоштовно забезпечуються 1 раз в 3 роки
путівками на санаторно-курортне лікування, в будинки відпочинку і
пансіонати, в табори відпочинку для дітей або з оплатою 10%, від їх варі
ості.

13. За рахунок коштів підприємства встановлено пільги, які не
передбачені діючим законодавством:

а) надається одноразова допомога працівникам у зв’язку зі смертю
найближчих родичів: матері, батька, дружини, чоловіка, сина, дочки в
розмірі середньомісячної зарплати по друкарні;

б) до ювілейних дат 20 — 65 років з дня народження виплачується премія в
розмірі 6 мінімальних зарплат;

в) виділяються кошти на придбання подарунків жінкам до Дня матері, дітям
працівників до 17 років до свята Св. Миколая

г) надається матеріальна допомога на оздоровлення до кожної повної
оплачуваної відпустки в розмірі середньої зарплати по друкарні,

ж) виплачується іногороднім працівникам вартість проїзних місячних
квитків.

14. Всі пільги і виплати надаються працівникам, які не мають порушень
трудової і виробничої дисципліни, а також громадського порядку

Крім вище вказаного Правління зобов’язується:

1. Забезпечувати здорові і безпечні умови праці, знижувати негативний
вплив шкідливих виробничих факторів на працездатність І здоров’я
працівників, організувати виробничий побут згідно з
санітарно-гігієнічними нормами.

2. Здійснювати соціальне страхування усіх працівників друкарні від
нещасних випадків і професійних захворювань в порядку і на умовах, ‘що
визначаються законодавством.

З. Безплатно забезпечувати працівників, зайнятих, відповідно до
атестації робочих місць, на роботах з шкідливими умовами праці молоком
згідно з додатком. Проводити оплату праці у підвищеному розмірі та інші
пільги і компенсації, що подаються в передбаченому законодавством
порядку, для цієї категорії працівників.

4. Видавати працівникам безплатно за встановленими нормами спеціальний
одяг, спеціальне взуття та інші засоби Індивідуального захисту, а також
миючі засоби.

5. Відшкодувати працівникові шкоду, заподіяну його здоров’ю, пов’язану з
виконанням трудових обов’язків, згідно чинного законодавства.

6. При необхідності розмножувати та забезпечувати підрозділи
інструкціями безпеки праці* та літературою за рахунок підприємства.

Аналіз засобів оформлення документів

На підприємстві оформлення документації проводиться повністю
комп’ютеризовано за допомогою спеціальних програм.

Комплекс маркетингових комунікацій

(реклама, стимулювання збуту, продаж).

ВАТ “Коломийська друкарня ім. Шухевича” рекламу як такову не
використовує, оскільки їхня поліграфічна продукція і є своєрідною
рекламою. Тому що на будь-якій поліграфічній продукції підприємства
знаходяться реквізити організації де ця продукція надрукована. Таким
чином потенційний клієнт друкарні, подивившись на якість продукції може
зв’язатися з керівництвом підприємства для зясування ціни послуг та
термінів виконання замовлення .

Стимулювання збуту продукції на даному підприємстві практично відсутнє в
зв’язку з тим, що друкарня переважно працює на замовлення клієнта.

Методи управління колективом та виконання управлінських рішень

На підприємстві для полегшення управління колективом використовують
вислів “Хто не працює той не їсть” це найбільше спонукає працівників до
плідної і злагодженої роботи. Контроль керівництва за роботою
працівників проводиться по мірі необхідності та в екстрених ситуаціях,
даний метод контролю можливий завдяки організованості та самоконтролю
працівників друкарні, що в свою чергу розвиває в працівниках почуття
значимості та відповідальності.

Управлінські рішення бувають програмовані та не програмовані, як тим так
і тим в друкарні надають велике значення, тому їх виконання здійснюється
першочергово та беззаперечно

Основні фактори макро та мікросередовища підприємства

Макро середовище (зовнішнє) – це сукупність неконтрольованих суб’єктів і
сил, що діють за межами підприємства і непідвладні апаратові управління.

Основними факторами макросередовища які впливаю І ь надане підприємство
є:

Споживачі

Саме споживачі вирішують, що саме слід випускати підприємству і за якими
цінами їх реалізовувати.

Споживач – арбітр, примхливий і прискіпливий господар становища, і
переможе в боротьбі за його вибір той, хто здатний створити йому
максимум зручностей і переваг, пов’язаних з придбанням та використанням
тов. Іру.

Виробник не може впливати на споживачів безпосередньо, а лише реагує на
їх запити, які залежать від багатьох факторів (вік, дохід, освіта і т.
д. ). Між виробником і споживачем відбувається діалог, з одного боку
вивчається споживач і виробник передбачає зміну в мотивах покупок, а з
іншої – споживач надає інформацію про товар (скарги, рекламації І т. д.
).

Постачальники

Постачальники є власниками джерел ресурсів, що необхідні організації у
її діяльності Вони відіграють важливу роль у розвитку підприємства
забезпечуючи необхідними матеріалами, комплектуючими виробами, надаючи
капітал і грошові засоби, інформаційне забезпечення га енергоносії.

Врахування впливу постачальників зумовлюється тим що вони можуть
загрожувати підвищенням цін або зниженням якості товарів чи послуг.

Конкуренція

Конкуренція тісно пов’язана з товарним виробництвом, коли виробники
пропонують аналогічний товар, а споживач вибирає з них ліпший за
прийнятну ціну. Конку рентна боротьба між фірмами за надприбутки активно
впливає на макроекономічні фактори, зокрема на зрушення в структурі
суспільного сукупного продукту. Конкурентна боротьба змушує підприємства
впроваджувати найновіші досягнення науки і техніки.

Мікросередовище підприємства містить п’ять складових: цілі, структуру,
завдання, технологію та персонал організації, тобто те, що характеризує
виробничий цикл і потребує уваги керівництва.

Розглянемо їх основні характеристики та взаємозв’язок,

Ціль – це конкретний кінцевий стан, або бажаніший результат, якого
прагне досягти група, працюючи разом. Під час процесу планування
керівництво розробляє цілі і доводить до відома членів організації.

Організація може мати різноманітні цілі. Дане підприємство зосереджене
на створенні певних товарів в рамках специфічних обмежень – за витратами
і отриманим прибутком. Відповідно, цілі – рентабельність (прибутковість)
і продуктивність.

Структура організації – це логічні взаємовідносини рівнів управління та
функціональних областей, побудовані у формі, яка дозволяє ефективно
досягати цілей організації.

Існує дві основні концепції відносно до структури: (спеціалізований
розподіл праці та сфера контролю.

В більшості організацій має місце розподіл прані по спеціалізованих
лініях – по горизонталі. Спеціалістів групують разом в межах с[п
пкціональ- ної області.

Вертикальний розподіл праці, тобто відокремлення роботи по коорди- нації
від безпосереднього виконання завдань, дає ієрархію управлінських
рівнів. Кількість осіб, підлеглих одному керівнику, є сферою контролю.

Завдання – це предписана робота, серія робіт або частина роботи, що
повинна бумі виконана заздалегідь всиновленим способом у визначений
термін. З технічного боку, завдання адресовані посаді, а не працівнику,
що її займає.

Характеристики завдань полягають у тому, що вони традиційно поділяються
на три категорії. Це робота з людьми, предметами (машинами, сировиною,
інструментами) та інформацією.

Технологія розглядається, як засіб трансформування сировини (люди,
інформація чи фізичні матеріали) в продукти чи послуги, заздалегідь
заплановані. Всі типи технологій поділяються на три категорії:

І ) одиничне, дрібносерійне, або індивідуальне виробництво;

2 ) масове або багатосерійне виробництво;

3) безперервне виробництво.

Відносно персоналу організації та її кадрового потенціалу необхідно
передбачити як поведе себе конкретна людина в даній ситуації. З цією
метою враховують її здібності, обдарованість, схильність до певної
діяльності, потреби, точку зору тощо.

Всі внутрішні змінні взаємопов’язані. Зміни однієї з них певною мірою
впливають на всі інші.

Вступ

Коломийська друкарня ім. Шухевича утворилася в січні 1994 року.

23. 12. 94р. на загальних зборах трудового колектив) було прийнято
рішення про приватизацію. Відповідно до наказу регіонального відділення
Фонду державного майна України по Івано-Франківській області від 28 04.
95 року відбулося перетворення державного підприємства “Коломийська
друкарня ім. Шухевича” у відкрите акціонерне товариство виконуючи вимоги
Постанови Кабінету Міністрів України “Про порядок перетворення в процесі
приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства” №
680 від 07. 12. 92р.

На підприємстві використовується безцехова структура.

Виробнича частина ділиться на такі підрозділи:

— дільниця підготовки до друку;

— дільниця друку;

— палітурна дільниця.

Керівництвом друкарнею займається адміністрація на чолі з головою
правління.

Крім цього є відділ технічного та експлуатаційного забезпечення і
адміністративно-господарська група.

Висновок

Маючи можливість проходити практику у ВАТ “Коломийська друкарня ім.
Шухевича” я була вражена дисциплінованістю і доброзичливістю працівників
які там працюють. На сьогоднішній день дружність колективу є рідкістю,
це пов’язано багатьма факторами такими як жадібність, бажання
збагатитись за рахунок інших та ін. Прийшовши перший раз на практику я
не відчув ніякого дискомфорту оскільки дуже швидко знайшов цільну мову з
працівниками та керівництвом друкарні. Це дало мені змогу краще пізнати
відносини працівників з керівництвом Особливо на цьому підприємстві мені
сподобався розподіл обов’язків між працівниками. Тут кожен працівник
конкретно знає і старанно виконує свої завдання та опреділені обов’язки.
Завдяки цьому вдається уникати конфліктних та не передбачуваних ситуацій
і завдяки цьому вдається зберегти спокійну обстановку в середині
підприємства. Пройшовши практику у ВАТ “Коломийська друкарня ім.
Шухевича” в мене залишились тільки добрі спогади про це підприємство.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020