Реферат на тему:

Формування стратегічного потенціалу, як основа функціонування
підприємства на сучасному етапі розвитку економіки

З розвитком економіки та бізнесу змінюється характер та напрями
процесів організації виробництва, реалізації продукції та послуг,
інвестування та конкуренції підприємства. Чітко розроблена стратегія
забезпечує підприємствам виживання  в сучасному середовищі, комерційний
успіх та стійкий розвиток.

В умовах конкурентного економічного середовища максимальні можливості
промислового підприємства визначаються не максимальними можливостями
випуску продукції, а спроможністю підприємства передбачити потенційні
зміни в зовнішньому середовищі та готовністю гнучко реагувати на
 зміни[4.45].

Серед теоретичних досліджень, які висвітлюють різні аспекти, управління
стратегічним потенціалом підприємства, механізмів його формування і
регулювання слід визначити наукові роботи С. Ю. Хамініч, В. В.Микитенко,
І. А. Ігнатьєвої , А. Бородіна, А. Тряпухіна,  А. Коган, І. Ансофф, М.
Портер, М. Мінцберг,

Підтримка конкурентних переваг промислового підприємства потребує
виконання  цілого переліку нових функцій (бізнес — процесів). До таких
функцій  зараховують  спроможність  до аналізу макросередовища, до
виділення актуальних потреб та вимог споживачів, до висування та
формування  конкурентноспроможних ідей у галузі, до створення та
виробництва нової продукції та послуг. Виконання цих функції можливе
лише за умов їх забезпечення  необхідними ресурсами — технічними,
технологічними, кадровими, інформаційними, фінансовими. Оскільки ресурси
які має підприємство, завжди обмежені, то вони повинні бути розподілені
між вище названими функціями таким чином, щоб досягти максимально —
можливого системного ефекту[3, 77].

В сучасному  хаотичному середовищі стратегія підприємства  розробляється
з метою  максимального використання  внутрішнього потенціалу[2, 8].

Тому, в літературі і практиці використовується термін стратегічний
потенціал підприємства, який є сукупність  наявних ресурсів та
можливостей  для розробки та реалізації стратегії підприємства.

d

¤

??????????авством, відсутністю розвиненої інфраструктури. Ці та інші
фактори  роблять неможливе нормальне функціонування  українських
підприємств. Для покращення ситуації необхідно сформувати більш
стабільні  і сприятливі умови, що забезпечать підприємствам досягнення
визначених ними  довгострокових цілей свого розвитку. Визначальною
умовою, є формування стратегічного потенціалу підприємства. Керівники 
проаналізувавши вплив факторів зовнішнього середовища можуть передбачити
наявність потенційних загроз і можливості їх усунення[5,5-6].

Доцільним є розгляд етапів формування  стратегічного потенціалу
підприємства в умовах нестійкого зовнішнього середовища:

зменшення впливу на діяльність підприємства політичних факторів, які є
джерелом невизначеності;

збільшення впливу ринкових факторів, що безпосередньо впливають на
ефективність роботи підприємства й аналіз яких  дозволяє його
керівництву уточнити стратегію і зміцнити позиції на ринку;

постійний контроль за технологічним середовищем, з метою ідентифікації
змін;

аналіз  факторів конкуренції, що дозволяє  керівництву здійснювати
постійний контроль за діями конкурентів;

важливу роль відіграють соціальні фактори, що включають такі показники,
як зміна суспільних цінностей, настанови, відносини, сподівання,
інтерес;

державний вплив, коли держава завжди виконує  визначені економічні
функції і встановлює  систему нормативних актів, що регулюють діяльність
суб’єктів ринку.

В такому випадку аналіз зовнішнього середовища  дозволяє сформувати
перелік загроз, які можуть вплинути  на діяльність підприємства в цілому
[1,96-97].

Література:

Бородин А. Этапы формирования стратегического потенциала предприятия //
Проблемы теории и практики управления — 2003. — №6. — С.96 — 100.

Ігнатьєва І. А. Методичні аспекти  управління стратегічним потенціалом
підприємства. //Проблеми виробництва — 2005. — №1. — С. 8-12.

Микитенко В. В., Ігнатьєва І. А. Діагностика стратегічного потенціалу
підприємства // Вісник екномічної науки України — 2005. — №2. — С.
77-80.

Сатуріна С. Визначення місця  стратегічного потенціалу  в управлінні
підприємством // Економіст — 2007. — №2. — С. 45-47.

Тряпухин А., Коган А.Стратегические приоритеты предприятия // Ресурсы,
информация,  снабжение, конкуренция — 2004. — №2. — С. 4-11.

Похожие записи