.

Економічна сутність прибутку підприємства (Курсова)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
9 19136
Скачать документ

Курсова робота

Економічна сутність прибутку підприємстваЗМІСТ

Стор.

Вступ

Економічна сутність прибутку підприємства

Аналіз складу та динаміки прибутку підприємства

Аналіз прибутку від реаліазації продукції, робіт, послуг

Аналіз прибутку одержаного від позареалізаційних операцій

Аналіз розподілу та використання прибутку

Аналіз платежів в бюджет за рахунок прибутку

Узагальнення резервів росту величини прибутку

Висновки
Список використаних джерел

Додатки

Увагу економістів здавна привертала проблема з’ясування суті прибутку,
його джерел, а також функцій, які віін виконує за умов різних
економічних систем.

У домарксовий період найближче підійшли до розуміння змісту прибутку
класики буржуазної політичної економії Вільям Петті, Адам Сміт, С.
Сісмонді, Т.-Р.Мальтус Прибутком у розумінні В.Петті є та частина
продукту, яка залишається після відрахування заробітної плати, тобто
прибуток зводився до ренти. Незважаючи на ототожнення прибутку з рентою,
один з видів прибутку – відсоток на позичковий капітал. Він визначив
відсоток таким доходом, що є похідним від земельної ренти. У праці
“Різне про гроші” (1862) відсоток прирівнювався до орендної плати.[7]

А.Сміт під прибутком розумів дохід промислового капіталіста, що
залишився після сплати ренти земельному власнику і відсотка власнику
грошового капіталу. Прибуток вважався породженням всього авансового
капіталу, а його отримання визнавалося кінцевою метою капіталістичног
виробництва. .[7]

Теорія прибутку у Сісмонді глибоко розроблена, але залишається
різнобарвною: від визначення прибутку як доходу капіталіста, що
представляє собою вирахування з продукту праці робітника, до зведення
прибутку до результату продуктивності самого капіталу, або ототожнення
прибутку з винагородою за бережливість капіталіста.

Дослідивши наукову спадщину своїх попередників К.Маркс характеризує
прибуток як перетворену форму додаткової вартості, яка виступає не як
результат експлуатації робочої сили, а як породження всього авансовогу
капіталу. Вчений показаві причини і механізми утворення загальної норми
прибутку. Закон тенденції норми прибутку до зниження, сформульований
Марксом, засвідчує, що зростання продуктивної сили праці, сприяючи
підвищенню органічної будови капіталу, веде до падіння норми прибутку.
.[7]

У сучасній західній економічній літературі прибуток розглядають як дохід
від використання факторів виробництва, в тому числі як плату за ризик,
невизначеність результатів підприємницької діяльності.

Категорія “прибуток”, як і всі інші і всі інші економічні категорії,
має історичний характер, який по-перше, полягає в тому, що вона
з’являється лише за капіталізму. По-друге, в конкретизації категорії
“прибуток” у процесі еволюції самого капістичного способу виробництва.

Прибутковість підприємства слід розглядати у двох основних вимірах:
по-перше, як прибутковість усього підприємства щодо всього авансового
капіталу, по-друге, як прибутковість виготовлення окремої партії
товарів. Така прибутковість вимірюється відношенням прибутку до
собівартості певної партії товарів.

Підприємство, його проблеми і шляхи їх розв’язання, тактика і стратегія
щоденного виживання, реальна ефективність господарської діяльності – ось
що стоїть сьогодні в центрі уваги і потребує самого ретельного аналізу.
Чи зможе конкретне підприємство адекватно вписатися в складовий
механізм, що формується в Україні , сучасного динамічного ринку, чи
зможе воно використати переваги світової економічної інтеграції , чи
знайде необхідні засоби і шляхи ліквідації зростаючого відставання
української економіки. Вирішення цих питань потребує напруженої праці
широкого кола спеціалістів і не в останню чергу бухгалтерів, працівників
обліково-економічного і фінансово-аналітичного профілів [9].

У новій економічній ситуації, яка характеризується зростанням
конкуренції і загостренням проблеми виживання підвищується значення
аналізу складових прибутку та розрахунків по платежах з бюджетом.
Ринкова економіка потребує вичерпної інформації про бюджетні розрахунки
підприємств в цілому і методів їх аналізу, адекватних новим підходам до
управління.

Якщо підприємство отримує значні прибутки, то відповідно, більша сума
податкових грошей надходить до Державної казни, а отже відбувається
фінансове збагачення держави, що стимулює державу надавати підприємствам
фінансову допомогу, кредити.

Значно розширюється основні завдання аналізу, який не обмежується
оцінкою поточного фінансового стану підприємства і виявленням шляхів
його поліпшення, має бути спрямований на обґрунтування прогнозу потреби
у фінансових ресурсах , на знаходження їх джерел і способів мобілізації.

Виникають також нові моменти в аналізі джерел фінансування підприємств,
їх беззбитковості, грошових потоків, ефективності вкладення коштів [14].

Функціональна роль відведена прибутку в сучасному господарському
механізмі, визначає аналітичні аспекти дослідження цієї економічної
категорії.

Метою курсової роботи є удосконалення діючої методики аналізу утворення
прибутку та розрахунків по платежах з бюджетом

Завданням курсової роботи є :дослідження економічної сутності прибутку
підприємства; дослідження складу та динаміки прибутку підприємства;
дослідження прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг); аналіз
прибутку, одержаного від позареалізаційних операцій; дослідження аналізу
розподілу та використання прибутку;дослідження резервів росту величини
прибутку підприємства.

Об’єктом дослідження являється відкрите акціонернео товариство
“Стела” (далі – Товариство), засноване рішенням фонду державного майна
України від 31.03.98р. № 4 – АТ відповідно до Постанови Кабінету
Міністрів України від 07.12.92р. № 686.

Більш конкретну інформацію про господарський стан підприємства можна
отримати зі зведеної таблиці основних показників, комплексно
характеризують господарську діяльність підприємства (таб. 1)

Таблиця 1

Основні економічні показники ВАТ “Стела” за 9 місяців 2001-2002 р.р.

Показники 9 місяців 2001 р. 9 місяців 2002 р. Абсолютне відхилення (+,
-)

%

Статутутний фонд, тис.грн 328,8 326,9 -1,9 –

Фактичний обсяг виробництва, тис.грн 5811,2 6439,3 +628,1 10,8

Чистий доід (виручка) від реалізації продукції,тис.грн 5318,0 6811,5
+1493,5 28,1

Собівартість реалізованої продукції, тис.грн 2272,8 3180,0 +907,2 39,9

Валовий прибуток, тис.грн 2845,2 2631,5 -213,7 –

Інші операційні доходи, тис.грн 463,7 2,4 -461,3 –

Фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток), тис.грн
1100,7 702,4 -398,3 –

Готова продукція, тис.грн 1149,1 1952,0 +802,9 69,9

Доход (виручка) від реалізації продукції, тис.грн 6647,0 8514,4 +1867,4
28,1

Середньоспискова чисельність працюючих, чол. 245 268 +23 9,4

За даними таблиці 1 видно, що фактичний обсяг виробництва на базовому
підприємстві збільшився на 10,8% поріняно з минулим роком, а виручка від
реалізації продукції на 1867,4 тис. грн або на 28,1%. Прибуток зменшився
на 398,3 тис.грн. Це зменшення відбулося за рахунок зменшення інших
операційних доходів на 461,3 тис. грн. В 2001р. інші операційні доходи
підприємства складали 463,7 тис.грн., то в 2002 р. – 2,4 тис.грн., тобто
підприємство втрачає потенційні джерела утворення прибутку. Питома вага
інших операційних доходів в умовах ринкових відосин може бути більшою за
прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг).

Предметом дослідження є аналіз утворення прибутку та розрахунки по
платежах з бюджетом.

Методоми дослідження є діалектичний метод пізнання, метод наукової
абстракції, методи конкретного і абстрактного, логічного та історичного
дослідження, системного та порівняльного аналізу

Інформаційною базою дослідження є Декларація про прибуток ВАТ “Стела” за
9 місяців 2001 та 2002 рр., Баланс ВАТ “Стела” по формі № 1 за 9
місяців 2001 та 2002 рр., та звіт про фанансові результати по формі “ 2
У сучасній західній ВАТ “Стела” за 9 місяців 2001 та 2002 рр., первинні
бухгалтерські документи.

1.Економічна сутність прибутку підприємства

Кінцевий результат роботи Товариства “Стела” оцінюється рівнем
ефетивності обсягом одержаного прибутку. Прибуток один із основних
показників ефективності роботи Товариства “Стела” [ 10 ]

Обов’язковою умовою для одержання прибутку від ділової активності в
умовах ринку є функціонування підприємства.

Його життєдіяльність багато в чому залежить саме від того, якою мірою
забезпечена фінансова віддіча авансових коштів та на скільки досягнутий
рівень прибутковості, створює економічне стимулювання дальшого зростання
виробництва [ 11 ]

Прибуток згідно Закону [1] визначається шляхом змешення скоригованого
валового прибутку, -різниця між валовим прибутком і сумами, виключеними
з нього на суму валових витрат і амортизаційних відрахувань.

На формування абсолютної суми прибутку Товариства “Стела” здійснює вплив
результатів ефективності його фінансово-господарської діяльності.

Узагальнюючим фінансовим показником діяльності Товариства “Стела” є
його балансовий прибуток. Прибуток підприємства являє собою спільну суму
прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг), інших матеріальних
цінностей і доходів від позареалізаційних операцій, зменшений на суму
витрат за цими операціями.

Прибуток складається : прибуток від реалізації продукції (робіт,
послуг), який визначається шляхом відрахування із виручки від реалізації
продукції суми ПДВ, акцизного збору, ввізного мита, митних зборів,
собівартості реалізованої продукції; прибуток від діяльності, яка не є
основною для підприємства, але яка пов’язана з реалізацією матеріальних
і нематеріальних цінностей, деяких послуг.

Для аналізу прибутку від реалізації продукції використовується декілька
методів: метод прямого розрахунку, прибуток розраховується по окремих
видах продукції, що вироблені або реалізовані; метод розрахунку прибутку
на основі показника на одну гривню. Цей метод може застосовуватися по
Товариству “Стела” в цілому при розрахунку прибутку від випуску,
реалізації всієї продукції; метод передбачає використання даних про
витрти на виробництво, реалізацію продукції за попередній рік, а також
очікувана їх зміна в плановому періоді;

Метод економічний – може використовуватись для розрахунку прибутку від
випуску реалізуємої продукції. Відміннності цього методу в тому, що
він дозволяє визначити не тільки загальну суму прибутку, але і вплив на
нього окремих факторів: зміни обсягу виробництва продукції, їх
собівартості, зміни рівня оптових цін, рентабельності продукції, зміни
асортименту та якості продукції. Цей метод здійснюється окремо по
порівняній і не порівняній продукції.

Отриманий Товариством “Стела” прибуток призначений для задоволення
різних потреб: він використовується для формування фінансових
результатів держави, фінансування державних витрат – це досягається
шляхом стягування частини прибутку до державного бюджету у вигляді
податків (дод. В,Д); прибуток використовується для формування фінансових
ресурсів самого підприємства, які вмкористовуються для забезпечення його
господарської діяльності. Таким чином отриманий Товариством “Стела”
прибуток є об’єктом розподілу. Два етапи розподілу прибутку: розподіл
балансового прибутку учасники, держава і Товариство “Стела”. В
результаті кожен із учасників отримує свою долю прибутку [ 6 ]

Співвідношення в розділі прибутку між державою і Товариством має важливе
значення для забезпечення потреб держави і Товариства, фінансової
політики держави від правильності рішень якої залежить розвиток
економіки в цілому; розподіл використання прибутку, який залишився в
розпоряджені Товариства після здійснення платежів до бюджету (дод. В,Д).

На цьому етапі створюються цільові фонди: резерви розвитку,
вдосконалення виробництва, соціальних потреб, заохочення. Кошти цих
фондів використовуються на фінансування певних витрат.

Розкриваючи економічну сутність прибутку слід зазначити, що в
закордонній практиці існує прибуток, що утворюється на підприємстві
після відрахування з балансового прибутку сум, призначених для виконання
зобов’язань перед бюджетом, банками, вищестоящими органами.

Чистий прибуток – прибуток, що залишається у Товаристві після сплати
податків та інших платежів до бюджету (дод. В) Він надходить у їх повне
розпорядження . Товариство самостійно визначає напрями використання
чистого прибутку, якщо інше не передбачена статусом. Чистий прибуток
спрямовується на формування різних цільових фондів. В результаті
кінцевого використання прибутку через цільові фонди чи безпосередньо
визначається фонд розвитку виробництва і фонд матеріального заохочення.
Таким чином ці фонди безпосередньо на Товаристві не утворюються.

Офіціальна звітність товариства про фінансові результати визначає такі
напрямки використання прибутку: платежі до бюджету (дод.В.Д),
відрахування до резервного фонду, виробничий розвиток, збільшення
статутного фонду, соціальний розвиток, заохочення, дивіденди. В
поточному році може використовуватись нерозподілений прибуток минулих
років [ 5 ]

На Товаристві “Стела” валовий дохід – це загальна сума доходу платниа
податку від усіх виді діяльності отриманого протягом звітного переіоду в
грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, як на території
України, так і за її межами [ 7 ]

Дохід Товариства “Стела” формується також і за допомогою
позареалізаційних операцій: доходи отримані від здачі майна в аренду,
дивіденди по акціях, облігаціях і цінних паперах, які належать
Товариству, а також інші доходи – від операцій, безпосередньо пов’язаних
з виробництвом продукції (робіт, послуг) та її реалізацією.

В даному питанні глибоко розкрита економічна сутність прибутку
Товариства “Стела”. Аналіз складу та динаміки прибутку Товариства
потребує ретельного розгляду, зважаючи на тему даної курсової роботи, що
і розкривається в наступному питанні курсової роботи.

2. Аналіз складу та динаміки прибутку підприємства

Аналіз складу та динаміки прибутку підприємства є одним із
найактуальніших питань діяльності Товариства “Стела”, так як і такі як
балансовий прибуток, прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг),
прибуток від іншої реалізації, результатом від позареалізаційних
операцій, оподаткований прибуток, чистий прибуток [ 7 ].

Рис.2.1 Блок – схема фактичного аналізу прибутку

Балансовий прибуток включає фінансові результати від реалізації
продукції (робіт, послуг), від іншої реалізації, доходи та видатки від
позареалізаційних операцій (рис. 2.1).

Згідно з п. 71 [ 3] балансовий прибуток визначається як сума фінансових
результатів від усіх видів діяльності Товариства за звітний період, яка
складається з фінансового результату від реалізації продукції (робіт,
послуг) включаючи продукцію підсобних, допоміжних та обслуговуючих
виробництв, основних фондів, нематеріальних активів, а також прибуток
від орендних (лізингових) операцій та інших позареалізаційних операцій.

Отже, балансовий (обліковий) прибуток включає в себе фінансові
результати по всіх видах діяльності підприємства, причому у підприємства
одна діяльність може бути прибутковою, а інша збитковою. Складові
частини балансового прибутку згідно Інструкції [2] наведені на рис.
2.1.

Слід також відмитити, що на практиці можливі три варіанти результатів:
балансовий прибуток, балансовий збиток або нульовий результат .(тобто
прибуток дорівнює збиткам).

На базовому підприємстві ведуть бухгалтерський облік по показникам,
наведеним в таблиці 2.1. Ці показники зведені в синтетичному обліку та
відображаються в таких формах звітності як баланс підприємства – форма 1
(дод. А,Б) та звітності про фінансові результати підприємства – форма 2
(дод. В,Д).

Для того, щоб детальніше визначити за рахунок якої складової
збільшується або зменшується балансовий прибуток Товариства, необхідно
провести аналіз складу, структури та динаміки балансового прибутку, який
наведений в таблиці 2.1

Таблиця 2.1

Аналіз складу, структури та динаміки балансового прибутку ВАТ “Стела” за
9 місяців 2001 –2002 рр.

Склад прибутку на 01.10.2001 на 01.10 2002 Фактично прибутку
співставлено в цінах 2001 року, тис.грн Абсолютне відхилення, +, –

Сума тис.грн Структура, % Сума тис.грн Структура, %

Прибуток всього в т.ч 1100,7 100 702,4 100 765,5 -398,3

Прибуток від реалізації продукції 637,0 57,9 700,0 99,6 763,0 +63,0

Позареалізаційні фінансові результати 463,7 42,1 2,4 0,4 1528,6 -461,3

Зданої таблиці видно, що балансовий прибуток ВАТ “Стела” в 2002 р.
порівняно з 2001 роком зменшився на 398,3 тис.грн або на 63,8% прибуток
від реалізації продукції збільшився на 63 тис.грн або на 9,9%,
позареалізації фінансові результати зменшились на 461,3 тис.грн.

Отже, в основному балансовий прибуток підприємства за рахунок суттєвого
зменшення позареалізаційних доходів зменшився.

При вивченні динаміки балансового прибутку враховані інфляційні фактори
його зміни.

Отже, величина балансового прибутку залежить від багатьох факторів. Крім
того слід мати на увазі залежність прибутку від облікової політики.

Отже, з моменту набрання чинності нової редакції Закону [ 1 ], облікова
політика підприємств грунтується на таких показниках як валові доходи і
валові витрати. Цей закон своїм положннями ввів таке поняття, як
“податковий облік”, який суттєво змінив порядок розрахунку оподатковаого
прибутку. Тому всі підприємства з 01.07.1997 р. для визначення прибутку
від господарської діяльності застосовують принципи податкового, а не
бухгалтерського обліку.

Під валовими доходами згідно статті 4 Закону [ 1 ] слід розуміти
загальну суму доходу платника податку від усіх видів діяльності,
отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій,
матеріальній та нематеріальній формах, як на території України так і за
її межами.

Якщо розглядати детальніше, то з одного боку, суми отриманих доходів –
це надходження грошових коштів на поточний, валютний рахунок або в касу
підприємства з іншого боку – суми доходів нарахованих відповідають
вартості продукції (відвантаженої), товарів, робіт, послуг.

Валовими витратами згідно Закону [ 1 ] є сума буд-яких витрат платника
податку у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, здійснюваних
як компенсація вартості товарів, виконання робіт, наданих послуг
купуються (виготовляються) такими платниками податку для їх подальшого
використання у власній господарській діяльності, тобто це суми будь-яких
витрат, сплачених або нарахованих у звітному періоді. Валові витрати –
це дещо більше, ніж сума, яка відображена в реєстрах бухгалтерського
обліку. До валових витрат відносяться і нараховані витрати виробництва,
по яким ще не здійснені розрахунки. Облік валових витрат ведеться по
рахунку “Валові витрати”.

Отже, керуючись діючим законодавчими актами, Товариство здійснює облік
прибутку, який підлягає оподаткуванню, (ведеться) за методами
податкового обліку.

Показники, які визначають оподатковуваний прибуток, відображають в
декларації про прибуток підприємства (дод. Ж,З).

3 Аналіз прибутку від реалізації продукції, робіт, послуг

Основну частину прибутку Товариство отримує від реалізації продукції та
послуг (див.таб.3.1). В процесі аналізу визначається динаміка виконання
плану прибутку від реалізації продукції та фактори зміни її суми.

Аналіз виконання плану прибутку від реалізації продукції необхідно
розпочати з перевірки обгрунтованості планових показників собівартості
та прибутку, випуску та реалізації продукції . Це дасть можливість
встановити причини відхилення фактичного прибутку від реалізації від
планового.

Для цього складають баланс товарної продукції та її собівартості (таб.
3.2

Отже з балансу товарної продукції видно, що весь позаплановий прибуток
отриманий за рахунок випуску товарної продукції (89,1 тис.грн).

За рахунок зміни продукції в залишках на початок і кінець року прибуток
збільшився на 1,6 тис.грн. Можна зробити висновок, що дане підприємство
продуктивно працювало протягом усього періоду.

Згідно [3], прибуток (збиток) від реалізації продукції визначається в
продажних цінах без акцизного збору, податку на додану вартість,
ввізного мита, митного збору та інших обов’язкових зборів та платежів
передбачених чинним законодавством і витратами, які включаються в
собівартість реалізованої продукції.

Отже, основну частину прибутку підприємство отримує від реалізації
продукції.

В процесі аналізу вивчається динаміка виконання плану прибутку від
реалізації продукції і визначаються фактори зміни її суми.

Таблиця 3.2

Баланс товарної продукції ВАТ “Стела” за 9 місяців 2001 – 2002рр.

Показники 9 місяців 2001 року 9 місяців 2002 року Відхилення прибутк (+,
-)

За опт цінами За с/в Прибуток(збиток) За опт цінами За с/в
Прибуток(збиток)

Залишок товарної продукції на початок року (2001) 76,5 74,5 +2,0 82,4
78,8 +3,6 +1,6

Випуск товарної продукції за рік 1484,8 1180,2 +304,6 1520,3 1126,6
+393,7 +89,1

Залишок товарної продукції на кінець року (2001) 76,5 74,5 +2,0 86,9
80,4 +6,5 +4,5

Обсяг реалізації 1484,8 1180,2 +304,6 1480,2 1008,0 +472,2 +167,6

Прибуток від реалізації продукції в цілому по підприємству залежить від
чотирьох факторів першого рівня підпорядкованості: об’єму реалізації
продукції, її структури, собівартості і рівня середньореалізаційних цін.

Об’єм реалізації продукції може здійснювати додатній та від’ємний вплив
на суму прибутку. Збільшення об’єму продажу рентабельної продуції
призводить до пропорційного збільшення прибутку. Якщо продукція є
збитковою, то при збільшені об’єму реалізації відбувається зменшення
суми прибутку або призводить підприємство до отримання збиткового
результату.

Структура товарної продукції може здійснювати як додатній, так і
від’ємний вплив на суму прибутку. Якщо збільшується доля більш
рентабельни видів продукції в загальному об’ємі її реалізації, то сума
прибутку зросте і, навпаки, при збільшенні питомої ваги
низькорентабельної або збиткової продукції загальна сума прибутку
зменьшиться.

Собівартість продукції і прибуток знаходяться в обернено – пропорційній
залежності зниження собівартості призводить до відповідного росту суми
прибутку і навпаки.

Зміна рівня середньореалізаційних цін і величина прибутку знаходяться в
прямопропорційній залежності при збільшенні рівня цін сума прибутку
зростає і навпаки [ 7 ] .

Отже, для того, щоб детальніше розглянути впливовий розрахунок цих
факторів на суму прибутку для Товариства, слід розглянути розрахунок
впливу факторів на суму прибутку, який наведений в таблиці 3.1

Таблиця 3.1

Аналіз прибутку від реалізації продукції ВАТ Стела за 9 місяців 2001 –
2002 рр.

За даними таблиці 3.1 бачимо, що прибуток в порівнянні з минулим роком
зріс на 65,4 тис.грн. Виручка від реалізації продукції збільшилась на
суму 628,1 тис.грн., що становить 10,8% у порівнянні з минулим роком.
Проаналізувавши повну собівартість реалізованої підприємством
продукції було виявлено значне її збільшення (562,7 тис.грн) порівняно
з минулим роком, що досягло 10,9%.

Вплив зміни структури, асортименту та якості продукції складає 694,4
тис.грн. Таким чином прибуток Товариства зріс на 65,4 тис.грн. або на
10,3%

Зміна структури та якості здійснює дуже вагоми вплив на прибуток. В
даному випадку негативний фактор, який впливає на прибуток, є досить
значна собівартість продукції, тому що її збільшення негативно впливає
на формування прибутку від реалізації.

При аналізі прибутку важливо розподілити вплив зовнішніх та внутрішніх
факторів. Слід оцінити вплив прогресивних факторів формування прибутку –
зниження собівартості, зростання об’єму реалізації, підвищення якості та
покращення асортименту продукції. Виявляються також фактори, які не
можна назвати заслугою підприємства – завищення цін, тарифів, порушення
встановлених стандартів та інше [8].

В останні роки все більше уваги приділяють методиці аналізу прибутку,
яка базується на діленні виробничих витрат та витрат на збут на змінні
та постійні, а також категорії маржинального доходу. Така методика
широко застосовується в країнах з високо розвиненою економікою. Вона
дозволяє вивчити залежність прибутку від невеликого кола найбільш
важливих факторів і на основі цього керувати процесом формування його
величини.

На відміну від методики аналізу прибутку, яка застосовується на
вітчизняних підприємствах, ця методика базується на науковому апараті.
Вона дає змогу провести глибинний аналіз впливу факторів на прибуток,
ніж традиційні методики аналізу. Використання її у фанансовому
менеджменті підприємств дасть можливість більш ефективно керувати
процесом формування фінансових результатів. Однак це можливо тільки при
умові організації планування та обліку витрат підприємства по системі
директ – костінг, тобто на основі поділу їх на постійні та змінні.

Треба також наголосити на їх великому значенні для проведення
передпланових багатоваріантних розрахунків [ 12 ].

Наступним питанням курсової роботи є розкриття сутності аналізу прибутку
від позареалізаційних операцій.

4. Аналіз прибутку, одержаного від позареалізаційних операцій

Виконання плану прибутку в значній мірі залежить від фінансових
результатів не пов’язаних з реалізацією продукції. Це прибуток (або
збиток) минулих років. Який виявлений у звітному році, прибуток від
здачі в оренду землі і основних засобів, отримані і сплачені пені,
штрафи, неустойки, збитки від списання безнадійної дебіторської
заборгованості по якій закінчилися строки позивної давності, збитки від
стихійних лих, доходи по акціях, облігаціях, депозитах, доходи і збитки
від валютних операцій, збитки від уцінки готової продукції і
матеріальних засобів та інше [ 14 ].

В процесі аналізу вивчаються склад, динаміка та фактори зміни суми
отриманих прибутків або збитків по кожному джерелу позареалізаційних
результатів.

Аналіз позареалізаційних результатів слід проводити по кожному їх виду.
При цьому необхідно встановити чи правильно віднесені на рахунок
підприємства, а саме на рахунок прибутків чи збитків, чи не було
допущено при списані сум на збитки порушень чинного законодавства.

Позареалізаційні доходи і витрати вивчаються в динаміці за ряд звітних
переіодів. Ретельно вивчаються причини їх, розробляють заходи по
скороченню та недопущенню позареалізаційних збитків, штрафних санкцій,
більшу частину яких складають штрафи за порушення договорів поставок.
Позареалізаційні збитки в значній мірі являються результатом порушення
договірної дисципліни і свідчать про те, що на підприємстві погано
забезпечується зберігання власності.

Позареалізаційні доходи та витрати від штрафів, пені, неустойок в деяких
випадках являються результатом неналежної постановки обліку. Збитки від
виплати штрафів виникають у зв’язку з порушенням окремими службами
договорів з іншими підприємствами, організаціями та установами. При
аналізі встановлюються причини невиконання зобов’язань, приймаються міри
до запобігання допущенню порушень.

Збитки від списання дебіторської заборгованості виникають на тих
підприємствах, де постановка обліку і контролю за станом розрахунків
знаходиться на низькому рівні, а також з причин банкрутства клієнтів.

Особливу увагу при аналізі фінансових результатів від позареалізаційних
аперацій слід приділити доходам від цінних паперів. Доход власника
акцій складається з суми дивідендів і приросту капіталу, який квладено в
акції внаслідок росту їх ціни. Сума дивіденду залежить від кількості
акцій і рівня дивіденду на одну акцію, величина якого визначається
рівнем рентабельності. Товариства, його дивідендною політикою, рівнем
процентної ставки за кредит, податковою та амортизаційною політикою
держави та інше.

В процесі аналізу вивчається динаміка дивідендів, курсів акцій, чистого
прибутку, який припадає на одну акцію. Доход від інших цінних паперів
(облігацій, депозитних сертифікатів) залежить від їх кількості, вартості
і рівня процентних ставок. В процесі аналізу розробляються таблиці по
структурі, динаміці, які вивчаються, визначають вплив факторі на зміну
їх величини.

В заключення аналізу розробляються конкретні заходи, направлені на
запобігання та скорочення збитків та витрат від позареалізаційних
операцій і збільшення прибутку від довгострокових і короткострокових
фінансових вкладень [ 7 ]

Товариство має позареалізаційні доходи від здачі майна в оренду
(основних засобів). В умовах ринкової економіки актуальними є
отримання прибутку від позареалізаційних операцій

У Товаристві позареалізаційні операції складають велику частку
прибутку, а саме від здачі майна в оренду та від вкладень коштів у
цінні папери. Джерелом інформації служить 1 розділ звіту про
фінансові результати – Ф2 (дод. В,Д). Аналіз позареалізаційних доходів
Товариства за 9 місяців 2001 – 2002 рр наведено в таблиці 4.1

Таблиця 4.1

Аналіз позареалізаційних доходів від здачі майна в оренду Товариства
“Стела” за 9 міс 2001 – 2002 рр

За даними таб. 4.1 робимо висновок, що позареалізаційні доходи АТ
“Стела” у порівнянні з 2001р зменшилось на суму 461,3 тис.грн або на
99,48% Це відбулося за рахунок того, що підприємство зменшило значно
надання свого майна в оренду.

Метою діяльності підприємства є отримання прибутку від реалізації
продукції, а позереалізаційні доходи займають чи не останнє місце. Слід
також пам’ятати, що цей доход відкриває багато можливостей, хоча іноді
це спричиняє збитки. Таким чином, результати позареалізаційних операцій
стають постійними і набувають все біль вагомого значення.

5. Аналіз розподілу та використання прибутку

З балансового прибутку підприємства частина сплачується до бюджету у
вигляді податків та зборів та використовують на потреби суспільства, а
друга частина залишається у розпоряджені Товариства.

З точки зору підприємства, податок як система безповоротнього вилучення
визначеної долі прибутку в державний бюджет являється об’єктивно –
необхідним елементом в процесі функціонуваня капіталу даного
підприємства [ 9 ] .

Розрахунок прибутку, який підлягає оподаткуванню, здійснюють за
принципом податкового обліку.

Направлення використаня прибутку можуть бути найрізноманітнішими,
починаючи з модернізації і закінчуючи невиробничими витратами. Для того,
щоб використовувати прибуток, необхідно мати джерела таких витрат. Як
правило, на кожному підприємстві здійснюється формування (за рахунок
прибутку, фондів, а саме фондів економічного стимулювання, спеціального
призначення, резервного фонду, які витрачаються в майбутньому на власний
розсуд). За рахунок прибутку здійснюється виплата процентів, економічних
санкцій, та інших затрат, які покриваються за рахунок прибутку.

Сума, що залишається – це чистий прибуток, який використовується на
виплату девидендів акціонерам Товариства, на розширення виробництва.
Напрямки використання чистого прибутку визначається Товариством
самостійно. Схема розподілу балансового прибутку показано на рис. 5.1

Узагальнюючу характеристику господарської діяльності підприємств в
умовах ринкової економіки дає величина чистого прибутку та фінансове
становище. Важливо не тільки отримати прибутокприбуток, але і правильно
його використати.

Основною задачею узагальнюючого аналізу являється виявлення пропорцій
та тенденцій розподілу прибутку, рівня та причин відхилення від
попередніх звітних періодів [ 9 ]

Для підвищення ефективності виробництва дуже важливо, щоб при розподілі
прибутку була досягнена оптимальність в задоволенні інтересів держави,
підприємства та робітників.

Рис. 5.1 Схема розподілу балансового прибутку

Держава зацікавлена отримати якомога більше прибутку в бюджет.
Керівництво підприємства прагне направити велику суму прибутку на
розширення виробництва. Робітники зацікавлені в підвищенні оплати праці.
Однак, якщо держава обкладає підприємства дуже високими податками, то
скорочується об’єм виробництва продукції і, як результат, зменшується
надходження коштів до бюджету.

Те саме може статися, якщо всю суму прибутку використовувати для
матеріального стимулювання робітників. Якщо зменшується частина
прибутку на матеріальне стимулювання праці, то це в свою чергу призведе
до зниження матеріальної зацікавленості робітників і до зниження
ефективності виробництва.

Впроцесі аналізу необхідно вивчити фактори зміни величини
оподатковуваного прибутку, суми виплачених дивідендів, процентів,
податків з прибутку, розміру чистого прибутку, відрахувань у фонди
підприємства та використання цих коштів. Для аналізу використовуються
законодавчі акти, інструктивні та методичні вказівки Мінестерства
фінансів, статут підприємства, а також дані звіту про прибутки та
збитки підприємства (дод. В,Д), розрахунків податків на майно, на
прибуток, на доходи.

В Товаристві “Стела” розподілення та використання прибутку відображено у
наведеній таблиці 5.1

Таблиця 5.1

Аналіз розподілу та використання прибутку Товариства “ Стела” за 9
місяців 2001-2002 рр.

Показники 9 місяців Абсолютне відхилення +, – Сруктура, %

2001р 2002 р

Податок на прибуток – 0,15 +0,15 100

Збільшення статутного фонду 59,6 – -59,6

Виробничий розвиток 80,37 82,0 +1,63 20

Соціальний розвиток 50,63 – -50,63

Заохочення – 18,0 +18,0 100

Поповнення оборотних коштів 440,2 210,5 -229,7

Згідно податкового обліку на даному Товаристві за 2001 рік були збитки,
а за 9 місяців 2002 р прибуток в сумі 0,15 тис.грн (дод. З, К). В 2001
р Товариство використовувало нерозподілений прибуток минулих років на
збільшення статутного фонду на 59,6 тис.грн., на соціальний розвиток
50,63 тис.грн., на виробничий розвиток 80,37 тис.грн. Знаведених даних
можна зробити висновок, що підприємство прибуткове.

Для різних форм власності застосовується різні методи і форми поповнення
статутного фонду, також кошти направляються на розвиток виробництва, на
соціальний розвиток, на поповнення оборотних коштів та на інші цілі.

6. Аналіз платежів до бюджету за рахунок прибутку

Аналіз податків, які вносяться до бюджету з прибутку слід починати з
вивчення їх структури.

Як уже зазначалося у попередньому питанні, податок на прибуток
нараховується згідно податкового обліку і за ставкою 30%, крім випадків,
зазначених законодавством. Платники податку самостійно визначають суму
податку, що підлягає сплаті до бюджету не пізніше 20 числа місяця,
наступного за звітним кварталом (дод. К). Товариство своєчасно і в
повному розмірі сплачує податок на прибуток.

Сума прибутку може змінюватись лише за рахунок величини оподатковуваного
прибутку і ставки податк на прибуток.

Окрім податку на прибуток також сплачуються інші податки та місцеві
збори. Для того, щоб розрахувати вплив даних факторів на зміну суми
податку, необхідну зміну величину (суми податку) кожного виду або
загальної суми оподатковуваного прибутку помножити на зміну планової
ставки оподаткування, а зміну рівня – на фактичну суму оподаткованого
доходу [ 7 ] .

Товариство з балансового прибутку сплачує до бюджету лише податок на
прибуток та місцеві збори.

Керуючись в своїй діяльності чинним законодавством, базове підприємство
не має неяких пільг з оподаткування, тому прибуток оподатковується за
ставкою 30%

7. Узагальнення резервів росту величини прибутку

Резерви збільшення суми податку визначаються по кожному виду товарної
продукції. Основними їх джерелами являються збільшення об’єму
реалізації продукції, зниження їх собівартості, підвищення якості
товарної продукції, реалізація її на більш вигідних ринках збуту та
інше.

Схема джерел резервів збільшення прибутку від реалізації продукції
наведена на рис. 7.1.

Рис. 7.1 Блок –схема джерел резервів збільшення прибутку від
реалізації продукції.

Для визначення резервів росту прибутку по першому джерелу необхідно
виявлений раніше прибуток в розрахунку на одиницю продукції
відповідного виду.

Підрахунок резервів збільшення прибутку за рахунко зниження собівартості
товарної продукції і послуг здійснюються таким чином: попередньо
виявлений резерв зниження собівартості кожного виду продукції множиться
на можливий об’єм її продажу з урахуванням резервів його росту.

Суттєвим резервом росту прибутку являється покращення якості товарної
продукції. Він підраховується наступним чином: зміфна питомої ваги
кожного сорту множиться на відпускну цну відповідного сорту, результати
додаються і отримана зміна середньої ціни множиться на можливий об’єм
реалізації продукції [ 7 ].

Аналогічно підраховуються резерви росту прибутку від збільшення вигідних
ринків збуту.

Для Товариства резервами збільшення суми прибутку може бути збільшення
обсягу виробництва та реалізації, рентабельності продукції. Також
підприємство повинно знайти та засвоювати нові ринки збуту соєї
продукції, якомога більш скоротити реалізацію продукції без попередньої
оплати, провести рекламну компанію та переглянути фінансовий контроль на
підприємстві.

Висновок

Прибуток являється найважливішим показником фінансових результатів.
Ріст прибутку складає фінансову базу для самофінансування, розширення,
відтворення, рішення проблем, соціальних та матеріальних потреб трудових
колективів. За рахунок прибутку виконується частина зобов’язань
підприємства перед бюджетом, банками та іншими підприємствами та
організаціями.

Показники прибутку стають найважливішими для оцінки виробничої і
фінансової дисципліни підприємства. Вони характеризують ступінь його
ділової активності.

Основними задачами аналізу фінансових результатів діяльності
підприємства являються оцінка динаміки показників прибутку, виявлення та
вимір ді різних факторів на прибуток, оцінка можливих резервів
подальшого росту прибутку на основі оптимізації об’ємів виробництва та
витрат.

Кінцевим результатом фінансово-господарської діяльності підприємства є
балансовий прибуток або збиток, який представляє собою суму результату
вд реалізації продукції, результату від іншої реалізації, сальдо
доходів і витрат від позареалізаційних операцій.

Провівши аналіз складу та динаміки балансового прибутку бачимо, що
найбільшу долю балансового прибутку товариства складає прибуток від
реалізації продукції.

Величина балансового прибутку залежить від багатьох факторів, крім того
слід мати на увазі залежність від облікової політики. В даній курсовій
роботі вказується на те, що облікова політика підприємства грунтується
на принципах податкового обліку.

Товариство має можливість збільшити свій прибуток. Джерелами збільшення
можуть бути збільшення обсягу реалізації, зниження собівартості
продукції, підвищення цін, підвищення якості продукції, нові ринки
збуту.

Оптимізація прибутку в умовах ринкових відносин потребує постійного
притоку оперативної інформації не тільки зовнішнього характеру (про стан
ринку, попиту на продукцію), але і внутрішнього – про формування витрат
на виробництво і собівартість продукції.

Зпроведеного аналізу можна зробити висновок, що діяльність ВАТ “Стела”
направлена на подальший розвиток в майбутньому на отримання прибутку.

Список використаних джерел

Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В..Економічний аналіз. Практикум.
Навчальний посібник для студентів ВУЗів.-Житомир:ТУТУ, 2000. – 416с.

Важель Є.С. Основи фінансового менеджменту – К.: Молодь 736 – 739 с

Вартов А.С..Економічна діагностика діяльності підприємства:організація
та методологія. – М: Фінанси та статистика, 1999 – 287 с.

Гринів Б.В. Економічний аналіз – К.: КНЕУ – 1999 176-181 с

Довгань О.С. Фінансовий аналіз керування капіталом 2-е видавництво –
М.: Фінанси і статистика 1999р 512 – 525 с

Інструкція про заповнення форм річного бухгалтерського звіту
підприємства, затверджена Наказом Міністерством фінансів україни №55 від
09.08.98 р. //Бухгалтерський облік і аудит.-1999. -№ 1. -С30 – 42.

Нестеренко О.П.Історія економічних вчень:Опорний конспект. – К.:МАУП,
1998. – 104с.

Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України №283/97 – ВР від
22.05.97 р. з подальшими змінами і доповненнями.

Русак Н.А., Русак А.В..Фінансовий аналіз суб’єкта господарювання. –
М:Вища школа. – 1997. 309 с.

Савицька Т.В. Аналіз господарської діяльності підприємства / Мінськ:
Нове видання 1999 р. 512 – 536 с

Шафранович Г.А.. Аналіз фінансової звітності. Баланс. – 2000 № 43, 24
жовтня. – 45 –48 с.

Шеремет А.Д. Методика фінансового аналізу М.: Імфра 1995 р. 145 – 161 с

Фінанси підприємств: Підручник – М.: Фінанси 1997 р. 456 с

Шишкіна А.С. Факторний аналіз прибутку : Фінанси України – 1999 № 4 //
С33 –36.

Шарава О.К. Економічний аналіз – 1998 р. № 97 С15 – 17.

Єрухімович І.Л. Ціноутворення: Київ – 1998 р. С19 – 21.

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Факультет заочний

Кафедра аудиту
та економічного аналізу

К У Р С О В А Р О Б О Т А

з курсу “Економічний аналіз”

на тему:”Аналіз складових прибутку та розрахунків по платежах з
бюджетом” ( за матеріалами ВАТ “Стела”)

Робота викона студенткою

Групи ОБЗ 42

Форостенко Нілою
Василівною

Науковий керівник
викладач

Чуницька І.І.

Ірпінь 2002 р.

PAGE 1

PAGE 3

Балансовий прибуток

ПРИБУТОК В РОЗПОРЯДЖЕННІ ПІДПРИЄМСТВА

ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ

ПОДАТКИ НА ДОХОД ВІД ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

ІНШІ ПОДАТКИ ТА МІСЦЕВІ ПЛАТЕЖІ

ВІДРАХУВАННЯ

ЧИСТИЙ ПРИБУТОК

ЕКОНОМІЧНІ САНКЦІЇ

ПРОЦЕНТИ ЗА КРЕДИТ

ІНШІ ВИТРАТИ, ЯКІ ПОКРИВАЮТЬСЯ ЗА РАХУНОК ПРИБУТКУ

ВІДРАХУВАННЯ В БЛАГОДІЙНІ ФОНДИ

Резерви збільшення суми прибутку

ЗБІЛЬШЕННЯ ОБ’ЄМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

ПІДВИЩЕННЯ ЦІН

ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТОВАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ

ПОШУК БІЛЬШ ВИГІДНИХ РИНКІВ ЗБУТУ

РЕАЛІЗАЦІЯ В БІЛЬШ ОПТИМАЛЬНІ СТРОКИ

Балансовий прибуток

Прибуток від реалізації продукції, робіт, послуг

Прибуток від іншої реалізації

Позареалізаційні фінансові результати

Об’єм продажу продукції

Структура товарної продукції

Ціни реалізації

Собівартість продукції

Зміна переходів залишків продукції

Випуск товарної продукції

Неоплачена відгружена пр-ція

Якість товарної продукції

Ринки збуту продукції

Зміна цін на ринку збуту

Інформаційні процеси

Прибутки від продажу товарно-матеріальних цінностей

Збитки від списання простроченої дебіторської заборгованості

Отримані та сплачені пені та штрафи

Прибуток від дольової участі спільних підприємств

Прибуток від здачі в аренду землі

Збитки від стихійних лих

Доходи по акціях, облігаціях, депозитах

Прибутки від реалізації продукції філій

Прибутки від реалізації основних фондів і нематеріальних активів

Доходи та збитки по валютних операціях

Показники

На 01.10.2001

Минулий рік перерахований на фактично реалізовану продукцію

На 01.10.2002

Абсолютне відхилення

%

Виручка від реалізації продукції (за мінусом ПДВ, акцизного збору)

5811,2

6334,2

6439,3

+628,1

10,8

5174,2

5639,8

5736,9

Повна собівартість реалізованої продукції

+562,7

10,9

Прибуток від реалізації

637,0

694,4

+65,4

10,3

702,4

Показники

На 01.10.2001

На 01.10.2002

Кількість

Доход

Кількість

Питома вага,%

Доход

Питома вага, %

Станок АК-431

Станок КО – 3 -36

Станок ПС – 313

Всього

1

2

3

128,7

178,7

102,3

463,7

22,06

39,4

100

38,53

2,4

1

2,4

100

100

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020