.

Ефективність відтворювання та використання основних виробничих фондів (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1791
Скачать документ

Реферат на тему:

Ефективність відтворювання

та використання основних виробничих фондів.

Показники відтворювання та ефективності використання основних виробничих
фондів.

Забезпечення певних темпів розвитку і підвищення ефективності
виробництва можливе за умови інтенсифікації відтворення та кращого
використання діючих основних фондів і виробничих потужностей
підприємств. Ці процеси, з одного боку, сприяють постійному підтриманню
належного технічного рівня кожного підприємства, а з іншого, —
дозволяють збільшувати обсяг виробництва продукції без додаткових
інвестиційних ресурсів, знижувати собівартість виробів за рахунок
скорочення питомої амортизації та витрат на обслуговування виробництва і
його управління, підвищувати фондовіддачу і прибутковість.

Показники ефективності. Система показників, яка всебічно може
характеризувати ефективність основних фондів, охоплює два їх блоки:
перший — показники

ефективності відтворення окремих видів і всієї сукупності засобів праці;
другий — показники рівня використання в цілому і окремих видів основних
фондів.

Необхідність виокремлення у самостійну групу показників
відтворення засобів праці, які характеризують процес їх руху, технічний
стан та структуру, обумовлена тим, що відтворювальні процеси істотно і
безпосередньо впливають на ступінь ефективності використання
застосовуваних у виробництві машин, устаткування та інших знарядь праці.

Рис. Система показників ефективності основних фондів.

Напрямки інтенсифікації відтворення.

Напрямки інтенсифікації відтворення. Протягом останніх років на
більшості підприємств різних галузей народного господарства України
спостерігається низький рівень ефективності відтворювальних
процесів.

Коефіцієнти оновлення і вибуття машин і устаткування, тобто найбільш
активної частини основних фондів на промислових підприємствах
коливаються в межах відповідно 5-6 та 2-3% загального їх обсягу, а
коефіцієнт економічного спрацювання досягає 50-55% загальної вартості.
Парк діючого виробничого устаткування містить майже третину фізично
спрацьованих та технічно застарілих його одиниць. Саме цим в першу чергу
спричинюється нагальне завдання прискорення та підвищення ефективності
відтворення основних фондів, зростання технічного рівня застосовуваних
засобів праці. В сучасних умовах слід запровадити і реалізувати
такі головні напрямки інтенсифікації відтворення основних фондів:

• всебічне прискорення розвитку машинобудівного комплексу України,
радикальна перебудова його структури з метою максимально можливого
задоволення власного народногосподарського попиту на достатньо
широку номенклатуру різних видів машин і устаткування, забезпечення
виготовлення нових поколінь техніки та закінчених (технологічно
зв’язаних) систем машин, розробка і організація виробництва тих знарядь
праці, які раніше взагалі не виготовлялись або імпортувались з інших
країн;

• зосередження зусиль різних галузей науки на пріоритетних напрямках
науково-технічного прогресу, форсованому розвитку перш за все
наукомістких виробництв, істотному підвищенню техніко-організаційного
рівня та соціально-економічної ефективності виробництва на іприємствах
різних галузей народного господарства;

• докорінне поліпшення всієї організації робіт і ^ономічного їх
обгрунтування на всіх стадіях відтворювального процесу
(проектування — виробництво — озподіл — впровадження — експлуатація
нової техніки);

• дотримання кожним підприємством власної стратегії технічного,
організаційного і економічного розвитку;

переорієнтація інвестиційної політики на максимальне технічне
переозброєння і реконструкцію діючих виробничих об’єктів; різке
збільшення масштабів вилучення з виробництва технічно
застарілих і економічно малоефективних машин та устаткування,
перехід від практики одиничної заміни спрацьованих знарядь праці до
систематичного комплексного оновлення техніко-технологічної
бази взаємозв’язаних виробничих ланок підприємств; ,

• створення ринкового економічного механізму країни, спроможного
викликати постійну зацікавленість усіх ланок управління виробництвом у
здійсненні найбільш ефективних відтворювальних процесів та сприймати
науково-технічні і організаційні новини (нововведення).

Практична реалізація перелічених головних напрямків інтенсифікації
відтворювальних процесів потребує не лише активної
інженерно-виробничої діяльності самих підприємств, концентрованої
мобілізації великих власних фінансових коштів. В повному обсязі вона
можлива за умови перш за все постійної державної підтримки,
безпосередньої участі багатьох інститутів ринкової
інфраструктури та іноземного капіталу.

Шляхи кращого використання.

Шляхи кращого використання. Головною ознакою підвищення рівня
ефективного використання основних фондів і виробничих потужностей
того чи іншого підприємства є зростання обсягу виробництва
продукції. Кількість же виробленої продукції при наявному розмірі
виробничого апарату залежить, з одного боку, від фонду часу продуктивної
роботи машин і устаткування протягом доби, місяця або року, тобто їх
екстенсивного завантаження, а з другого, — від ступеня використання
знарядь праці за одиницю часу (інтенсивного навантаження). Отже, всю
сукупність технічних, організаційних та економічних заходів щодо кращого
використання основних фондів і виробничих потужностей підприємства за їх
змістом та призначенням умовно можна поділити на дві групи: перша —
збільшення екстенсивного завантаження; друга ~ підвищення інтенсивного
навантаження. Виділені групи складають головні напрямки більш
ефективного використання основних фондів і виробничих потужностей
підприємства, кожний з яких охоплює певну кількість конкретизованих
заходів, або шляхів (рис. 5.6).

При цьому треба відзначити дві важливі обставини. По-перпіе, якщо
екстенсивне завантаження машин і устаткування можна підвищувати до
певного рівня, обмеженого календарним фондом часу, то можливості
підвищення інтенсивного навантаження устаткування, його продуктивності
практично не є такими вичерпними. По-друге, здійснення заходів
екстенсивного напрямку, як прасило, не потребує капітальних витрат, а
підвищення рівня інтенсивного використання виробничого апарату зв’язане
зі значними інвестиціями; проте останні порівняно швидко скуплюються за
рахунок одержуваного внаслідок цього додаткового економічного ефекту.

Рис. 5.6. Шляхи кращого взкп^г^чпя осиввяих фондів і виробничих
потужностей підприємства.

Великим резервом збільшення продуктивної роботи виробничого
устаткування є максимально можливе скорочення його простоїв. На
підприємствах з

дискретним виробництвом кількість не працюючого впродовж доби
устаткування нерідко досягає 15-20% загального його парку, а
внутрізмінні простої складають 10-15% робочого часу. Це спричинюється:
неузгодженістю пропускної спроможності окремих цехів і дільниць;

незадовільною організацією технічно-профілактичного обслуговування
та ремонту устаткування; відсутністю робітників тих чи інших професій;
перебоями у забезпеченні виробами, оснащенням, пристроями,
підйомно-транспортними засобами тощо.

Для підприємств ряду галузей індустрії і перш за все машинобудування
надзвичайної гостроти набула проблема підвищення коефіцієнту змінності
роботи виробничого устаткування. Зокрема на машинобудівних
підприємствах України цей показник впродовж останніх років практично не
змінюється і по металообробному устаткуванню становить в середньому 1,45
(з урахуванням внутрізмінних простоїв ще менше — всього 1,25), що
свідчить про наявність достатньо великих резервів кращого використання
знарядь праці. Якщо довести реальну змінність роботи металообробного
устаткування до раціонального рівня (1,7-1,8), то можна було б
збільшити випуск машинобудівної продукції більше ніж на 30%.

Значному поліпшенню екстенсивного завантаження діючих засобів праці
сприяє зниження частки недіючого устаткування, розміри якого є значними
(декілька десятків тисяч одиниць) лише на промислових підприємствах
України, а також виведення З експлуатації зайвого та
неефективно

ористовуваного устаткування і організація ,яки цьому повноцінної
двозмінної роботи. За існуючими рахунками здійснення таких заходів дало
б можливість ищити фондовіддачу на підприємствах різних галузей
мисловос-гі та народного господарства на 10-15 і більше л-ків.

Вирішальне значення для підвищення рівня інтенсивного -ікористання
основних фондів має своєчасне здійснення заходів щодо заміни та
модернізації фізично спрацьованого і технічно застарілого
устаткування. Для підтримання порівняно високого технічного рівня
виробництва на підприємствах треба щорічно замінювати 4-6% і
модернізувати 6-8% діючого парку машин, устаткування та інших видів
знарядь праці.

До важливих факторів, що зумовлюють зростання продуктивності
устаткування за одиницю часу, відносяться запровадження новітньої
технології, інтенсифікація виробничих процесів.
Підприємствам різних галузей властиві свої специфічні способи
інтенсифікації технологій виготовлення продукції, виконання робіт або
надання виробничих послуг (застосування, наприклад,
кисиево-конвертерного методу виплавлення сталі у чорній металургії;
різних каталізаторів, високих температур і тиску — у хімічній
промисловості;

обробки металу тиском, точних методів литва — у машинобудуванні тощо).
Широке використання природного газу та кисню разом зі збільшенням
температури дуття і тиску під колошником домни зумовлює зростання
виробництва чавуну майже на третину.

Значного підвищення інтенсивного навантаження устаткування на
підприємствах можна досягти завдяки застосуванню прогресивних форм і
методів Організації виробництва (концентрації, спеціалізації,
кооперування та комбінування; гнучких, потокових і роторно-конвейєрних
ліній), що дозволяють використовувати високопродуктивне
автоматизоване усі^їкуаангія. За результатами спеціальних досліджень, на
підприємствах машинобудування виготовлення конструктивно і
технологічно однорідних деталей на потокових лініях забезпечує
підвищення навантаження устаткування на 20-30%.

Досить істотні за величиною резерви кращого екстенсивного та
інтенсивного використання основних фондів і виробничих потужностей мають
бути реалізовані шляхом освоєння у стислі строки проектних потужностей,
введених в дію нових технологічних агрегатів, ліній,
устаткування. За даними вибіркового обстеження декількох сотень
підприємств різних галузей промисловості та будівництва, середній
фактичний період освоєння виробничих потужностей становить 5-6
років. Разом з тим технічно і економічно обгрунтовані розрахунки
підтверджують реальну можливість досягнення проектних показників
нових потужностей і виробничих об’єктів на підприємствах видобувної
промисловості за півтора-два роки, а обробної — за одни’рік і навіть
швидше.

В умовах ринкової економіки діюча система господарювання
систмагосподарювання в цілому повинна містити в собі достатні економічні
стимули ефективного використання основних фондів, виробничих потужнстей,
усього наявного майна функціонуючих підприємств. Дійова система таких
колекгившіх та індивідуальних економічних стимулів на підприємствах
різних галузей народного господарства України поки що знаходиться на
стадії свого становлення і розвитку. Цьому сприятимуть: реалізація
програми роздержавлення та приватизації власності; широке
акціонування підприємств, система їх оподаткування;

побудова механізму оплати праці залежно від кінцевих результатів
виробництва- більш гнучка амортизаційна та інвестиційна політика;
державна підтримка здійснюваних підприємствами великих
інвестиційних проектів, підприємницької і зовнішньоекономічної
діяльності тощо.

Коефіцієнти:

Оновлення основних фондів

Вибуття основних фондів

Спрацювання окремих видів та всієї сукупності основних фондів

Показники ефективності відтворення

Показники ефективності використання

Структура

Основних фондів

Видова

Устаткування

Технологічна

Вікова

Виробничих площ

Устаткування і виробничих площ

Узагальнюючі

Фондовіддача (за показниками обсягу продукції та прибутку)

Фондомісткість

Виробничих потужностей

Коефіцієнти:

Використання наявного (устаткування)

Змінності роботи устаткування

Використання календарного (режиму) фонду часу

Інтенсивного навантаження устаткування

Напруженість використання

Устаткування

Виробничих площ

Коефіцієнти:

Освоєння проектної потужності

Використання поточної потужності

Освоєння проектної потужності введеного в дію нового устаткування

Скорочення простоїв устаткування

Підвищення коефіцієнту змінності роботи устаткування

Зниження частки недіючих машин та устаткування

Застосування прогресивних форм організації виробництва

Запровадження новітньої технології

Технічне удосконалення устаткування підвищення якості сировини

Створення механізму зацікавленості в поліпшенні використання основних
фондів

Збільшення екстенсивного завантаження

Підвищення інтенсивного навантаження

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020