.

Бізнес-план підприємства. Сутність, зміст, призначення, структура, методологія. (Курсова робота)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
164 14974
Скачать документ

Курсова робота

Бізнес-план підприємства.

Сутність, зміст, призначення, структура, методологія.

Зміст

Вступ.

Сутність і призначення бізнес-плану.

Зміст і загальна методологія розробки бізнес-плану.

Структура бізнес-плану розроблена спеціалістами МФК

Короткий опис проекту.

Компанія.

Ринок.

Проект.

План впровадження проекту.

Додатки.

Висновок.

Список літератури.

Вступ

В умовах ринкової економіки будь-яка більш-менш масштабна
підприємницька діяльність (бізнес) зв’язана з господарським ризиком.
Значна частина підприємців банкрутує через те, що не мають
достатніх знань і навичок господарювання. Як свідчать дослідження
причин банкрутств малих фірм США, 98% невдач у бізнесі
пояснюються незадовільним управлінням (45%-некомпетентність,
20%-низький професіоналізм, 18%-брак управлінського досвіду,
9%-відсутність досвіду роботи на виробництві, 3%-невиконання
взятих на себе зобов’язань, 2%-шахрайство, 1%-стихійне лихо і
лише 2%-причинами, що не залежать від якості управління фірмою.
Тому комерційна акція (приватизація державного підприємства, створення
приватної фірми, залучення інвестицій, перехід на нову технологію,
організація випуску нової продукції, тощо) вимагає ретельної і
професійно грамотної підготовки до її здійснення. Наскільки ґрунтовно
буде підготовлена, організована і проведена така робота, настільки
успішно реалізуватиметься підприємницька ідея. Результатом
роздумів, критичного аналізу та пошуків відповідей на питання
реалізації нової ідеї, що виникла, саме і є бізнес-план.

Сутність і призначення бізнес-плану

Бізнес-план – ретельно підготовлений документ, котрий
розкриває всі сторони будь-якого запроектованого комерційного
заходу. Він дозволяє передбачати не лише всі заходи для
реалізації нової ідеї, а й визначити необхідне фінансове
забезпечення та можливість одержання доходу (прибутку). Практично
його можна вважати формою експертної оцінки доцільності та
ефективності здійснення нової підприємницької ідеї.

За сучасних умов господарювання бізнес-план практично є
робочим інструментом, що використовується в усіх сферах
підприємництва. Його бажано розробити у разі організації нової
фірми; об’єднання існуючих підприємств і створення на базі цього
інтегрованого організаційно-правового утворення; трансформації
власності; започаткування зовнішньоекономічної діяльності.

До основних завдань розробки бізнес-плану належать:

оцінка новизни і прогресивності підприємницької ідеї, її сильних
та слабких сторін;

визначення витрат, фінансових ресурсів і джерел фінансування;

обґрунтування і вибір стратегії діяльності фірми, визначення
концепції її розвитку в період реалізації підприємницької ідеї;

оцінка кон’юнктури ринку та рівня конкуренції; визначення ступеня
можливого господарського ризику;

пошук надійних партнерів для розробки й реалізації інноваційно-

інвестиційного проекту;

прогнозування (приблизні розрахунки) очікуваних результатів реа-

лізації нової підприємницької ідеї в перші та наступні три-п’ять
років.

Щодо конкретних умов господарювання в Україні бізнес-план
має замінити за змістом та призначенням застосовуване раніше
техніко-економічне обґрунтування доцільності розробки і реалізації
будь-якого проекту.

У зв’язку з тим, що бізнес-план відбиває результати
досліджень і організаційної роботи з метою обґрунтування
конкретного напрямку діяльності фірми на певному ринку в
сучасних умовах господарювання, він має спиратися на:

конкретний проект виробництва певного товару (продукту чи
послуг);

всебічний аналіз виробничо-господарської діяльності фірми
(ситу-аційний аналіз);

глибокий аналіз ринково-конкурентної ситуації і можливих
прогнозованих її змін;

результати вивчення найбільш дійових організаційних,
техніко-економічних та фінансових важелів, застосовуваних у
підприємництві; конкретних завдань інноваційного характеру;

діагностику і прогнозування зовнішньої та внутрішньої політичної
ситуації.

Звичайно бізнес-план є одним із сукупності ділових
документів, що ви-

значають стратегію розвитку фірми. Особливістю бізнес-плану як
стратегічно зорієнтованого документа треба вважати узгодження
поставлених завдань і реальних фінансових можливостей.

Добре розроблений та обґрунтований бізнес-план є важливим
підґрунтям так званої бізнес-пропозиції, використовується у
процесі переговорів з партнерами; він відіграє неабияку роль у
підборі на роботу кваліфікованих фахівців; його обов’язково
використовують задля залучення надійних інвесторів і кредиторів.

Зміст і загальна методологія розробки бізнес-плану

Починаючи розробку бізнес-плану, треба чітко уявляти собі,
що кожний конкретний план має свої особливості і не існує
якогось придатного на всі випадки життя універсального
бізнес-плану.

Кожен бізнес-план має свої особливі риси залежно від того,
в якій сфері починає працювати підприємець, який капітал він
хоче отримати від банку чи інвестиційної компанії.

Незалежно від сфери діяльності та особливостей компанії,
яка готує бізнес-план, можна визначити декілька стандартних
етапів, які потрібно послідовно пройти при його розробці:

визначення мети написання бізнес-плану.

Як правило, мета визначається переліком проблем, які покликаний
вирішити бізнес-план.

чітке визначення кола читачів бізнес-плану.

Потрібно уявляти, чи бізнес-план готується для внутрішнього
вико-ристання персоналом підприємства, чи він призначений для
вивчення іншими особами, яких фірма хоче бачити своїми
інвесторами – майбутні акціонери, комерційні банки, венчурні
капіталісти та ін.

збір інформації для написання бізнес-плану.

На цьому етапі необхідно виявити джерела інформації, потрібної
для розробки бізнес-плану, і накопичити деякий стартовий масив
інформації для початку роботи над бізнес-планом.

Вибір структури бізнес-плану і безпосереднє написання тексту
пояснювальної записки.

Обсяг та ступінь конкретизації розділів бізнес-плану
визначаються специфікою фірми і сфери її діяльності, цілями
підприємництва, масштабами бізнесу, а також залежать від
контактної аудиторії, на яку він розрахований.

Бізнес-план може бути розроблений за структурою, зображеною
на рис.1. Наведену схему бізнес-плану варто розглядати як
типову, придатну для використання в різних проектах. Буквальне
слідування їй у всіх випадках є недоцільним. Звичайно, мета
розробки бізнес-плану визначає його зміст.

На практиці не існує стандартної, універсальної, єдиної для
всіх випадків форми бізнес-плану. Конкретний бізнес-план може і
не бути детальним. Подана структура бізнес-плану охоплює усі
головні розділи, котрі необхідно розробляти, оскільки кожний із
них розкриває властиву лише йому функцію.

Розробка бізнес-плану є процесом створення моделі
підприємницької діяльності. Тому цілком зрозуміло, що чим менше
похибок буде зроблено за його обґрунтування, тим менше проблем
постане перед фірмою у процесі реалізації.

Процес складання бізнес-плану має свою обов’язкову внутрішню
логіку (рис.2). Наведені етапи (логіка) є характерними для
планування підприємницької діяльності насамперед малих та середніх
фірм.

Важливо підкреслити, що підприємці та менеджери не можуть
без шкоди для якості “перестрибувати” через ключові етапи
процесу складання бізнес-плану.

Розробка бізнес-плану практично розпочинається з розділу
“Продукція (послуги) фірми”. Цей розділ необхідний для того, щоб
переконати клієнтів у перспективності рекомендованого бізнесу і
породити довіру до нього, описуючи переваги та особливості
пропонованого продукту. В ньому акцентується увага на
властивостях продукту, що виокремлюють його з аналогічних
товарів, та вигодах (зиску), які (який) може мати клієнт,
придбавши його.

Наступні два розділи “Оцінка ринку збуту” і “Конкуренція”
за своїм змістом відбивають результати дослідження ринку, тобто
охоплюють ідентифікацію власного цільового ринку, обґрунтування
місця розміщення бізнесу, визначення власної конкурентної позиції,
розрахунок матриці конкурентного профілю з метою об’єктивної
оцінки конкурентів, оцінку місткості ринку і можливої власної
частки на ньому, прогнозування обсягу річного продажу товару.

Основне завдання розділу “Маркетинг-план” полягає у викладі
стратегії виходу свого бізнесу на ринок. Спочатку в ньому
фіксується коротка характеристика загальної маркетингової
стратегії, потім висвітлюється вибрана фірмою стратегія
ціноутворення. Цей розділ має містити також опис каналів збуту
продукції і рекламну програму. У заключній частині розділу
висвітлюється, як має бути вирішена проблема сервісу та
гарантійного обслуговування продукції, що потребує цього.

У розділі “Виробничий план” звичайно виокремлюють такі
блоки: основні виробничі операції, машини й устаткування;
сировина, матеріали, комплектуючі вироби; виробничі і невиробничі
приміщення. Основна увага має бути приділена характеристиці
виробничого процесу й організації його здійснення, формуванню
матеріально-технічної бази і запасів матеріально-сировинних
ресурсів.

“Організаційний та юридичний плани” є дуже важливими
розділами бізнес-плану. Вони містять відповіді на такі блоки
питань: організаційна схема управління; потреба бізнесу у різних
категоріях персоналу; керівники й основні менеджери фірми,
мотивація й оплата їхньої праці; необхідні фірмі консалтингові
послуги; форма власності й організаційно-правова форма бізнесу, що
започатковується.

Якісно розроблений бізнес-план не може обійтись без розділу
“Оцінка ризику і страхування”. В ньому звичайно висвітлюються
типи можливих ризиків у бізнесі; способи реагування на загрози
бізнесу, якщо вони виникнуть; заходи щодо нейтралізації або
мінімізації можливих негативних наслідків; застосування
хеджирування та страхування у сфері власного бізнесу.

Ключовим розділом бізнес-плану є “Фінансовий план”;
особливий інтерес він має для інвесторів, оскільки узагальнює
результати всіх попередніх розділів, обґрунтовує загальну потребу
бізнесу в інвестиціях, визначає економічну ефективність
підприємницького проекту. Фінансовий план включає три основні
складові: план доходів і витрат (план прибутків та збитків);
план грошових надходжень і виплат (плановий касовий бюджет або
план руху готівки); плановий баланс.

На доповнення до плану доходів і витрат інвестори звичайно
вимагають провести аналіз і розрахувати точку беззбитковості,
тобто визначити таку ситуацію, за якої загальні доходи від
продажу продукції бізнесу повністю покривають (відшкодовують) усі
витрати, що зв’язані з її виготовленням і реалізацією. Точка
беззбитковості показує, скільки одиниць продукції необхідно
продати, щоб витрати фірми окупились за рахунок її доходів.
Вона може бути розрахована за формулою:

Тбз=Взуп/(Цпр-Впз),

де Тбз – точка беззбитковості (кількість одиниць продукції);

Взуп – загальні умовно-постійні витрати, грош. од.;

Цпр – продажна ціна за одиницю продукції, грош. од.;

Впз – питомі змінні витрати, грош. од.

Складання плану грошових надходжень і витрат має на меті:

визначити періоди, коли бізнесова діяльність може наразитися на
дефіцит грошових коштів або їхній надлишок;

розрахувати, скільки грошей треба буде позичити на ці періоди;

зафіксувати, на що вони будуть витрачені;

з’ясувати, коли вони можуть бути повернені.

Цей план формується на основі показників плану доходів і
витрат з урахуванням очікуваних зрушень у надходженнях та
виплатах грошових коштів. У певні періоди діяльності фірми
виплати готівки можуть перевищувати її надходження або навпаки.
В таких випадках вирішується питання про отримання або надання
короткострокової позики.

Плановий баланс фірми – це фінансовий документ, у якому її
кошти згруповані, з одного боку, за їхнім складом і
розміщенням, а з іншого – за джерелами фінансування на певну
дату. Він відображає співвідношення між ресурсами (активами)
фірми та її зобов’язаннями перед кредиторами (пасивами) і
власниками частин спільного капіталу (акціонерами).

Звичайно заключним розділом бізнес-плану є “Стратегія
фінансування”.

У цьому підприємець представляє свої міркування щодо:

джерел і форм отримання фінансових коштів, які необхідні для
реалізації підприємницького проекту;

умов і строків повернення інвесторам вкладеного капіталу і
отримання ними очікуваних доходів.

Джерелами і формами отримання фінансових коштів можуть бути
комерційні кредити, банківські позики, кошти від продажу
облігацій, кошти різноманітних інвестиційних установ, кошти
приватних інвесторів. При цьому можливі різні варіанти поєднання
акціонерного і позичкового інвестування. Мають бути також чітко
визначені умови і порядок отримання фінансових коштів, відсоток
плати за кредит або частка участі у прибутку підприємця.

Після завершення розробки всіх визначених заздалегідь розділів
бізнес-плану складається резюме, у якому мають бути відображені
особливі риси майбутнього бізнесу, його переваги та основні
фінансово-економічні показники. При оформленні готового
бізнес-плану резюме розміщують на початку.

Структура бізнес-плану розроблена спеціалістами МФК

Ця схема наближена до структури, за якою розробляються
бізнес-плани для Світового банку та Європейського банку
реконструкції та розвитку.

Потрібно враховувати, що за такою схемою розробляються
бізнес-плани, призначені для отримання, фінансування або для
контактів з потенційними партнерами. Бізнес-плани, призначені для
внутрішнього користування, можуть бути дещо спрощеними.

Запропонована схема не є догмою, а лише деякою
універсальною основою, на яку можуть накладатися різноманітні
моменти, пов’язані з розробкою бізнес-планів конкретних проектів.

Короткий опис проекту.

Компанія.

Ринок.

Проект.

План впровадження проекту.

Додатки.

Розглянемо докладніше рекомендований зміст бізнес-плану.

Короткий опис проекту (резюме) складається, як правило, вже
після того, як закінчено розробку всього бізнес-плану. Воно
повинно містити головну мету, структуру, фінансові потреби та
переваги проекту. В резюме, для того щоб зацікавити потенційного
партнера, потрібно довести, що саме його справа матиме успіх.
Це своєрідна візитка майбутньої справи, тому треба чітко,
переконливо викласти головні положення проекту, а саме: мету,
тобто чим буде займатися підприємство чи організація (товар чи
послуга та її переваги), скільки коштів потрібно для цієї
діяльності, фінансові прогнози, прогноз попиту на його продукцію
чи послуги і чому підприємець вважає, що його справа матиме
успіх.

У цьому розділі подається така інформація:

повна назва та адреса підприємства;

спонсори проекту – прізвища людей, залучених до проекту та їх
координати;

місце розташування;

суть запропонованого проекту (кілька речень стосовно мети
проекту);

обґрунтування проекту (коротко пояснити, чому проект матиме
економічний сенс);

прогнозовані фінансові результати (опис загальної вартості та
очікуваних результатів проекту, а також строків погашення
займів).

Очікувані фінансові результати проекту подаються в
спрощеному вигляді – Таблиця 1.

Коефіцієнт погашення кредиторської заборгованості – короткий
опис ринку (описати ринкові можливості, які буде використовувати
Ваш проект і головний аргумент – чому проект буде успішним, не
зважаючи на існуючі товари та послуги, які задовольняють
потреби вибраного сегмента ринку).

Максимальний обсяг розділу – дві сторінки.

Таблиця 1. Прогнозування фінансових результатів діяльності
підприємства

Період

Фінансові результати

Виручка – ПДВ – акциз Прибуток перед оподатку-ванням

Чистий прибуток

Дивіденди

День 0

Рік 1

Рік 2…

Рік n

Компанія. Докладно описати Ваше підприємство, щоб переконати
інвестора або потенційного партнера, що Ваша компанія дієздатна,
має налагоджене виробництво та спроможна генерувати прибуток.
Показати інвестору (потенційному партнеру), що керівництво
компанії добре обізнане зі станом справ на підприємстві.

Рекомендується така структура розділу:

Загальний опис компанії та її комерційної діяльності.

Дата створення компанії та її юридична форма; що компанія
виробляє та (або) які послугу надає; коротка історія
підприємства; власники та акціонери, розподіл власності; кількість
працюючих; збут, прибуток та обсяги виробництва за минулий рік.

Управлінський апарат та персонал.

Дати коротку характеристику менеджерів, період їх роботи в
компанії, освіта, кваліфікація та досвід роботи в даній галузі.

Основні групи товарів та послуг.

Описати основні групи товарів та послуг, які компанія виробляє
та реалізує, місце компанії на ринку; охарактеризувати головних
клієнтів компанії; описати динаміку збуту товарів та послуг
протягом останніх двох-трьох років діяльності.

Маркетинг та збут.

*

,

:

?&?

*

,

:

@

?&?

&

&

&

&

&

&

&

&

&

/Oe

&

&

формування компанією громадської думки.

Інфраструктура та виробництво компанії.

Опис інфраструктури компанії включає: територію, стан землі та
споруд; обладнання (кількість, тип, технічний стан, вік та
зношеність); балансову та залишкову вартість, а також ринкову
ціну приміщень та обладнання компанії; наявні сертифікати,
спеціальні дозволи та ліцензії.

Виробництво компанії.

У загальних рисах висвітлити процес виробництва основної
продукції компанії, а також дати відповідь на такі запитання:
де будуть виготовляти товар (на діючому виробництві чи це буде
нове підприємство); які виробничі можливості підприємства; де, в
якій кількості, за якими цінами потрібно купувати сировину та
матеріали, яка репутація постачальників сировини, їх досвід
роботи; наявність виробничих відходів, токсичних речовин та їх
розміщення.

При відповіді на ці запитання треба проаналізувати стан
справ на

два-три роки вперед, а для великих підприємств чи
значних за обся-

гом виробництв – на чотири-п’ять років.

У заключній частині цього розділу потрібно знайти місце
розрахунку

розміру витрат на охорону навколишнього середовища,
оскільки це є

обов’язковою умовою подальшого перетворення бізнес-плану в
діюче

виробництво.

Фінансовий стан.

Розглянути фінансові результати останнього року діяльності
підприємства, проаналізувати тенденцію збуту, пояснити причини
появи особливо високих або низьких показників, пояснити тенденцію
прибутковості, показати баланс між заборгованостями та
акціонерним капіталом та ін.

Важливим пунктом у цьому розділі є кредитна історія
підприємства. Потрібно написати, чи раніше (протягом останніх
двох-трьох років) підприємство отримувало кредити, якщо
отримувало, то які суми, в яких кредитних установах, на який
термін, чи були кредити повернуті вчасно, чи має компанія
заборгованості по кредитах на даний момент та ін. Істотну роль
для отримання нового кредиту можуть відіграти відгуки та
рекомендації кредитних організацій, з якими компанія співпрацювала
раніше. Такі документи, як правило, включаються в додатки до
бізнес-плану.

Висновки.

Підкреслити найсильніші сторони компанії, її слабкі сторони та
можливі шляхи їх усунення.

Ринок. Проаналізувати стан галузі, в якій фірма хоче працювати.
Типовий процес дослідження ринку включає чотири етапи:

визначення інформації, потрібної для аналізу;

пошук та збирання даних;

аналіз даних;

реалізація заходів, що дають змогу використати ці дані.

Дуже важливо правильно сформулювати ідею нового підприємства з
урахуванням дійсного стану справ у сфері діяльності та визначити
тенденції її розвитку.

Цей розділ вимагає комплексного розгляду таких питань:

визначення кола споживачів, прогноз їх платоспроможного попиту;

прогноз цін;

прогноз обсягів реалізації;

вивчення динамки продажу в галузі;

вивчення можливостей, переваг, недоліків потенційних конкурентів,
резервів їх випередження;

скільки нових фірм виникло в цій галузі за останні три роки;

кількість нових продуктів, які вийшли на ринок;

фактори макросередовища (політичні, економічні, культурні та ін.),
які можуть змінити поточний стан ринку в найближчі два-три
роки;

аналіз можливостей та загроз ринку.

Пропонується така структура розділу:

Загальне визначення та місткість ринку.

Розробляючи прогноз споживання, потрібно визначити, який з
клієнтурних ринків буде зацікавлений у Вашому товарі. Таких
ринків може бути п’ять:

– споживчий ринок – окремі особи та господарства, які можуть
придбати товари та послуги для особистого споживання;

– ринок виробників – підприємства, які купують товари і послуги
з метою їх використання у процесі виробництва;

– ринок посередників – підприємства, які купують товари та
послуги з метою їх перепродажу;

– ринок державних установ – організації, які купують товари та
послуги з метою їх використання у сфері комунальних послуг;

– міжнародний ринок – закордонні покупці, включаючи закордонних
споживачів, виробників, посередників та державні установи.

Провести сегментування ринку, тобто визначити ту групу
споживачів, на яку орієнтовано товар. Основою для сегментування
є певні ознаки: потреби, рівень доходів, географічне
розташування, споживчі ознаки.

Бажано описати недавню історію ринку, на якому працює
компанія, а також дати приблизну поточну і прогнозовану (на
два-три роки) місткість ринку в товарному та грошовому
вираженні.

Середовище і тенденції ринку.

Описати теперішній стан ринку в таких сферах: ринковий попит,
включаючи платоспроможність та поведінку основних груп клієнтів;
ринкові поставки необхідних товарів, включаючи найтиповіші канали
розподілу; основні типи товарів, які задовольняють потреби та
відповідають вимогам якості; політика цін та платежів.

Потрібно визначити політичні (регулятивні), економічні,
технологічні та (або) соціальні тенденції, які можуть суттєво
вплинути на стан ринку в найближчі два-три роки, а також
спрогнозувати результат впливу цих тенденцій.

У цьому розділі потрібно провести аналіз конкурентів
компанії: визначити основні типи конкурентів (прямі конкуренти,
потенційні конкуренти, товари-субститути), для кожного типу
назвати конкретних конкурентів, дати їх коротку характеристику,
виявити основні сильні та слабкі сторони.

Можливості та загрози ринку.

Розглянути основні можливості, які можуть бути основою
успіху проекту, а також основні загрози пов’язані з ринковим
середовищем, і вказати, як можна зменшити їх вплив.

Проект

Суть запропонованого проекту.

Опис проекту дає можливість підприємцю переконати інвестора в
тому, що:

– проект має сенс;

– проект буде приносити прибуток;

– Ви добре знаєте сферу, в якій збираєтесь працювати;

– Ви продумали всі фактори, які впливають на проект;

– Ваш бізнес знаходиться у задовільному стані;

– Ви не забуваєте про інтереси партнерів та інвесторів.

Опис та логічне обґрунтування проекту.

Описати ідею проекту: мету і сферу діяльності, в якій
пропонується втілити проект; яку продукцію чи товар Ви будете
випускати, які послуги надавати чи яку діяльність здійснювати
(виробляти нову продукцію, поліпшувати існуючу продукцію,
поліпшувати діяльність, купувати та продавати, модернізувати
підприємство, приміщення та обладнання); дати логічне
обґрунтування проекту, тобто пояснити чому даний план має сенс.

Призначення коштів та джерела фінансування проекту.

Викласти план отримання коштів для створення чи розширення
підприємства, тобто вказати: скільки коштів потрібно для
реалізації даного проекту; джерела отримання коштів; очікуваний
термін повернення вкладених коштів та отримання інвесторами
прибутку.

Коротко описати вартість проекту за такими категоріями:

– нові закупки (земля, приміщення і споруди, включаючи
транспортування, страхування, установку та будівництво);

– поліпшення інфраструктури;

– збільшення обігових коштів (початкові витрати, додаткові запаси
сировини і готових виробів, нові адміністративні витрати та
витрати на маркетинг та збут);

– непередбачені витрати проекту (приблизно 15-20% суми перших
трьох категорій витрат);

Якщо підприємство планує купівлю обладнання, потрібно
вказати його кількість, тип, виробника обладнання, а також у
кого і на яких умовах воно буде придбано.

Особливу увагу слід приділити джерелам, за рахунок яких
буде здійснюватись фінансування проекту. Джерела розподіляють на
категорії, наприклад:

– власні грошові кошти компанії (наявні і заплановані);

– зовнішнє фінансування (грошові та товарні кредити, інвестиції).

Умови фінансування та застава.

Розглядаючи умови фінансування проекту, слід точно вказати
суму кредиту, а також докладно розробити графіки його отримання
та погашення.

Потрібно розглянути такі аспекти:

– умови кредитування: сума необхідного кредиту; графік погашення
кредиту; термін кредиту або позики; процентна ставка; пільговий
період для погашення кредиту (позики); умови виплати позичкового
процента; умови виплати основної суми позики;

– ринкову вартість заставного забезпечення, що пропонується для
гарантування позики, за результатами експертної оцінки майна.

Прибутковість проекту.

Цей розділ бізнес-плану розробляється з метою узагальнення
картини попередніх складових частин плану, але подає їх у
вартісному вираженні. Розрахунки фінансового плану дають
можливість дійти висновку про реальність проекту з економічного
погляду. Це допоможе передбачити проблеми і порівняти реальний
стан справ із запланованим.

Найчастіше прогноз робиться на три роки, причому, на
перший рік дається щомісячна розбивка, на другий – щоквартальна,
а на третій рік подаються загальні результати за дванадцять
місяців.

Розділ включає в себе такі документи:

– прогноз обсягу реалізації;

– прогнозований звіт про доходи підприємства;

– прогнозований баланс;

– звіт про рух грошових засобів;

– динаміку змін і основних фінансових коефіцієнтів.

Прогноз обсягу реалізації дає уяву про ту частку ринку,
на яку розраховує підприємство. Цей документ складається на
основі вивчення ситуації на ринку.

Звіт про доходи підприємства вміщує:

– надходження від продажу товарів (реалізації послуг);

– витрати на виробництво товарів;

– загально-виробничі витрати (за видами);

– відрахування в бюджет;

– чистий прибуток.

Звіт про рух грошових засобів – це документ, за допомогою
якого можна оцінити рух коштів під час реалізації проекту з
розбивкою за часом (а саме, скільки коштів необхідно до початку
реалізації і під час виконання роботи). Головна мета цього
звіту переконатись у можливості забезпечення синхронності
надходжень та витрат грошей, а також перевірити можливість
ліквідності справи в разі необхідності.

Динаміка змін і основних фінансових коефіцієнтів показує,
як змінюється в процесі реалізації проекту основні фінансові
коефіцієнти:

– валового прибутку;

– операційного прибутку;

– чистого прибутку;

– швидкої ліквідності;

– співвідношення власних та залучених засобів;

– погашення кредит орної заборгованості та ін.

Потрібно докладно описати припущення, згідно з якими
розроблявся прогноз базового варіанту реалізації проекту, докладно
розглянути показники прибутковості та показники ліквідності
проекту.

Розрахунок точки беззбитковості проекту.

Бажано провести розрахунок точки беззбитковості проекту в
товарному та грошовому виразі.

Оцінка ризику.

Про ризик проекту необхідно говорити, тому що це:

– покаже кредитору, що ви реально оцінюєте ситуацію;

– допоможе вам передбачити ризик та зменшити його;

– сприятиме розумінню кредитора, що ви в змозі вийти з важкого
становища.

Для більшості невеликих проектів аналіз ризику проводиться
суто експертними методами, тобто шляхом оцінювання. Найважливіше
тут – вміння розробника бізнес-плану заздалегідь передбачити всі
можливі види ризику. Ризики можна класифікувати за джерелом
виникнення-господарський, пов’язаний з особистістю людини, та пов’язаний
з природними факторами. Спектр ризиків дуже широкий – від пожеж,
землетрусів, міжнаціональних конфліктів до знеструмлення обладнання чи
травмування персоналу.

Виходячи з певної ймовірності виникнення небажаних ситуацій,
необхідно побудувати діяльність таким чином, щоб зменшити ризик
і залежні від нього втрати в майбутньому.

Потрібно також провести так званий аналіз чутливості
проекту. Він полягає в тому, що крім прогнозованих фінансових
результатів, розрахованих для базового варіанту, проводиться такий
самий розрахунок ще для двох крайніх випадків:

– розрахунок за найгіршим сценарієм – випадок, коли зовнішні
фактори максимально заважають здійсненню проекту;

– розрахунок за найкращим сценарієм – випадок, коли зовнішні
фактори максимально сприяють реалізації проекту.

Результати аналізу чутливості в бізнес-плані можуть бути
представлені в спрощеному вигляді (тобто менш деталізовано, ніж
для базового варіанту), повністю його можна включити в додатки
до бізнес-плану.

При найгіршому сценарії реалізації проекту повинна
забезпечуватись така прибутковість, яка дала б можливість
компанії виконати свої зобов’язання перед кредиторами або
партнерами.

У цьому розділі бізнес-плану необхідно показати також
профілактичні можливості запобігання ризику, а також викласти
свою програму страхування від ризику.

План впровадження проекту.

Розробляється докладний план здійснення проекту. Цей план
доцільно викласти у вигляді таблиці.

Таблиця 2. План
здійснення проекту.

№ пор. Дія, яку потрібно виконати Термін виконання Відповідальний
за виконання працівник компанії

У плані слід вказати всі ключові події, що є запорукою
успішного здійснення проекту, наприклад, термін підписання угоди
про надання кредиту, термін отримання першого траншу та ін.

Потрібно також визначити будь-який зовнішній вплив фактору
часу на проект, наприклад, задаток втрачається або повна виплата
не отримана протягом певного періоду часу.

Додатки.

У додатки до бізнес-плану включається вся важлива інформація,
яка не ввійшла до пояснювальної записки: повні резюме менеджменту
компанії; копії фінансових звітів компанії; рекомендаційні листи
від кредиторів, у яких компанія раніше отримувала кредити; копії
договорів пов’язаних з реалізацією проекту; копії ліцензій,
авторських свідоцтв і т.д.

Рис 2. Послідовні етапи розробки бізнес-плану.

Рис 1. Орієнтована типова структура бізнес-плану.

Висновок

Бізнес-план – це план розвитку підприємства, необхідний для
освоєння нових сфер діяльності, створення нових видів бізнесу.

Вдало розробивши бізнес-план, можна отримати надійний
інструмент у змаганні з конкурентами і в розширенні своєї
особистої справи.

Бізнес-план надає можливість оцінити життєздатність
підприємства в умовах конкуренції, дає орієнтири для
першочергової діяльності, служить аргументом для одержання
фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів.

Практика свідчить, що на сучасному етапі розвитку
підприємництва в Україні бізнес-план більш за все потрібен
підприємцям, які сподіваються залучити іноземні інвестиції,
оскільки більшість іноземних інвесторів віддають перевагу
традиційній схемі надання коштів, вирішальним моментом якої
виступає розгляд бізнес-плану.

Бізнес-планування допомагає підприємцю:

– визначити ступінь життєздатності та майбутньої стійкості
підприємства, зменшити ступінь ризику підприємницької діяльності;

– конкретизувати перспективи бізнесу у вигляді системи кількісних
і якісних показників розвитку;

– привернути увагу, зацікавити, забезпечити підтримку з боку
потенційних інвесторів фірми;

– отримати досвід планування, що розвиває перспективний погляд
на свою компанію та її робоче середовище.

Список літератури

Покропивний С.Ф., Новак А.П. – “Ефективність
інноваційно-інвестиційної діяльності”. 184ст. К.98р.

Вітлінський В.В., Наконечний С.І. – “Ризик у менеджменті”, К.97р.

Покропивний С.Ф., Колот В.М. – “Підприємництво: стратегія,
організація, ефективність”.350ст. К.98р.

Зубовський В.М. – “Економіка підприємства”. 64ст. К.2000р.

Резюме: висновки (узагальнення ключових положень бізнес-плану)

Продукція (послуги) фірми: опис та функціональне призначення

Оцінка ринку збуту: покупці, місткість, та динаміка ринку

Конкуренція: основні конкуренти, їх сильні та слабкі сторони,
переваги фірми порівняно з ними

Маркетинг-план (стратегія-маркетингу): основний напрям,
ціноутворення, сервіс, реклама

Виробничий план: виробничий процес, приміщення і устаткування,
постачальники основних матеріалів

Організаційний план: форма організації бізнесу, керівники фірми,
команда менеджерів та консультантів

Юридичний план: форма власності та правовий статус

Оцінка ризику і страхування: можливий ризик і його мінімізація,
хаджирування та страхування

Фінансовий план: прибуток і збитки, рух готівки, проект балансу,
розрахунок беззбитковості

Стратегія фінансування, потреба у фінансуванні, повернення інвестицій

Бізнес – план

Основні розділи

Зміст робіт що виконується

Вибір продукції (послуги) , що буде запропонована на ринку

Дослідження зовнішнього середовища (у тому числі ринку ) майбутнього
бізнесу

Обґрунтування і вибір місця розміщення майбутнього бізнесу

Прогнозування обсягів і доходів від продажу продукції (надання послуг)

Визначення виробничих параметрів майбутнього бізнесу

Розробка цінової і торговельної політики, вибір способів реклами і
просування товарів до споживачів

Обґрунтування вибору форми організації бізнесу, характеристика власників
фірми, керівників якості персоналу, оргструктури, системи оплати праці

Опис потенційно можливих ризиків бізнесу, пошук способів їх мінімізації

Оцінка очікуваного прибутку та збитків, аналіз стану готівки і розробка
балансової відомості

Формулювання висновків (резюме) , що відображають основні положення
бізнесу

Етапи

Перший

Другий

Третій

Четвертий.

П’ятий

Шостий

Сьомий

Восьмий.

Дев’ятий

Десятий.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020