.

Аналіз варіантів фінансування придбання підприємством обладнання і вибір найбільш ефективного варіанту (контрольна)

Язык: украинский
Формат: контрольна
Тип документа: Word Doc
0 3307
Скачать документ

Контрольна робота

з економіки підприємства

Аналіз варіантів фінансування придбання підприємством обладнання і вибір
найбільш ефективного варіанту.

Вступ

Мета роботи: проаналізувати альтернативні варіанти фінансування
придбання підприємством необхідного виробничого обладнання і вибрати
найбільш ефективний варіант фінансування технічної реконструкції
виробництва підприємства. Завдання : розрахувати і порівняти рух
грошових потоків підприємства при різних варіантах придбання обладнання,
вибрати оптимальну форму фінансування програми придбання для
підприємства. Для порівняння варіантів фінансування необхідно порахувати
загальну чисту приведену вартість по кожному з них і вибрати той
варіант, у якого загальна чиста приведена вартість буде менше.

Завдання

Кредит – це угода між партнерами (фізичними та юридичними партнерами)
про подання грошової позики на визначений строк з виплатою відсотків з
урахуванням умов повернення і цільового використання кредиту.

Лізинг – це підприємницька діяльність, яка полягає в наданні
лізингодавцем у виключне користування на визначений строк
лізингоодержувачу майна, що є власністю лізингодавця, за умови сплати
лізингоодержувачем лізингових платежів.

Лізинг має переваги порівняно з іншими формами фінансування виробництва:

лізинг дає можливість підприємству використовувати у виробництві
найбільш передове і високотехнологічне устаткування, не сплачуючи його
повної вартості;

підприємству не потрібно передчасно накопичувати значні власні кошти та
використовувати банківський кредит, а заощаджені грошові ресурси
направляти на інші потреби;

для лізингоодержувача зменшується ризик морального старіння і фізичного
зносу об’єкта лізинга, через те, що він береться на тимчасове
використання;

лізинг передбачає повне кредитування і не потребує негайного початку
лізингових платежів, що дає можливість без значних витрат оновлювати
виробничі фонди та одержувати сучасне устаткування (кредит, зазвичай, не
покриває всіх витрат на придбання основних засобів);

лізинг надає можливість суб’єктам вибирати найбільш зручну форму оплати.
Лізингові платежі можуть здійснюватись після отримання виручки від
реалізації товару, який виготовлений на об’єкті лізингу, нерівномірно
сплачуватися по роках, можуть бути фіксованими та змінними, сплачуватися
грошима та продукцією, яка виготовлена на об’єкті лізингу;

придбання об’єктів в лізинг не погіршуватиме ліквідність балансу, тоді
як придбання основних засобів за рахунок кредиту веде до зростання
кредиторської заборгованості та виникнення її в балансі;

лізингові платежі відносяться на валові витрати і зменшують прибуток,
який підлягає оподаткуванню. При придбанні ж устаткування в
кредит сума основного боргу за кредит не включається до валових витрат
підприємства при оподаткуванні;

підприємству легше одержати об’єкт лізингу ніж кредит на його придбання,
оскільки об’єкт лізингу виступає у вигляді застави і т. ін. Але для
вирішення питання про вибір джерела фінансування на користь лізингу або
кредити перелічені переваги недостатні. Для цього необхідні конкретні
економічні розрахунки і аналіз грошових потоків витрат підприємств при
кожному з варіантів фінансування.

І тільки на основі конкретного економічного обґрунтування можливо
зробити висновок про доцільність будь – якої форми фінансування. Ця
контрольна робота являє собою розрахунок економічного обґрунтування
вибору джерела фінансування розвитку виробництва за рахунок придання
устаткування в кредит або за рахунок лізингу устаткування.

Вихідні дані

Підприємству потрібно придбати обладнання для випуску продукції і
виконання робіт вартістю 128000 дол. США. Обладнання відноситься до
третьої групи основних фондів і буде використовуватися шість років.
Прогнозована ціна продажу обладнання після шести років експлуатації
становитиме приблизно 6550 дол. США.

Можливими варіантами фінансування придбання обладнання є купівля
обладнання за рахунок кредиту банку або придбання обладнання в лізинг на
підставі контракту лізингу. Підприємство може купити обладнання за
рахунок довгострокового кредиту, оскільки банк згоден надати
підприємству кредит у розмірі 128000 дол. СІЛА за умов 17% річних.
Виплата відсотків і основного боргу по кредиту здійснюється щорічно
наприкінці кожного року протягом шести років. Вартість технічного
обслуговування устаткування для підприємства у випадку придбання
устаткування у власність складає 6000 дол. США у рік.

У випадку придбання обладнання в лізинг виробник обладнання пропонує
технічне обслуговування обладнання в розмірі 5000 дол. США на рік.
Лізингові платежі повинні виплачуватися лізингоодержувачем щорічно
протягом шести років. Ставка лізингової маржі становить 18% річних.
Після закінчення контракту лізингу можливий викуп об’єкта лізингу згідно
з залишковою вартістю.

При цьому варто враховувати дві обставини:

якщо обладнання купується, підприємство додатково буде мати збитки по
його технічному обслуговуванню, а якщо по лізингу, буде залежати від
конкретних умов контракту лізингу;

оскільки право власності на об’єкт лізингу не переходить до
лізингоодержувача, то він не має права на залишкову вартість і йому
потрібно буде викуповувати обладнання згідно з залишковою вартістю.

Для аналізу варіантів фінансування студентам необхідно попередньо
вивчити теоретичний матеріал з організації лізингових операцій і складу
лізингових платежів згідно з контрактом лізингу.

1. Визначити рух грошових потоків витрат підприємства при купівлі
обладнання за рахунок кредиту банку.

При укладанні кредитного договору банком розраховуються і встановлюються
по роках за допомогою спеціального розрахунку платежі по кредиту для
позичальника з урахуванням виплат основного боргу і відсотків по ньому.

Середній розмір платежів по кредиту по роках кредитного договору
розраховується за формулою :

,

де Рkt – платіж по кредиту в t-у році;

Б – сума основного боргу відповідно до кредитного договору;

dk – річна відсоткова ставка за користування кредитом;

t – строк користування кредитом.

Розмір цього платежу по кредиту встановлюється банком в договорі
однаково на кожний рік кредитного договору за виключенням останнього
року. В кінці останнього року залишок неоплаченої частини основного
платежу додається до суми середнього платежу по кредиту. Сума середнього
платежу по кредиту за останній рік визначається за формулою:

,

де Рнt-1 – несплачена частина основного боргу (кредиту) за минулий
t-1-ий рік; Рkpt – відсоток за користування кредитом, встановлений
банком на поточний t-й розрахунковий рік.

Відсотки за користування кредитом розраховуються на основі величини
несплаченої частини основного боргу по кредиту за минулий (t-1) -й
розрахунковий період:

де Pkpt – розрахунковий річний відсоток за користування кредитом у
поточному t-у році; Pнt-1 – розрахункова сума залишку несплаченого
основного боргу по кредиту за попередній (t-1)-й рік; dk – річна
відсоткова ставка за користування кредитом; встановлена банком у
кредитному договорі, яка дорівнює 17%.

Розрахункова сума основного платежу боргу по кредиту являє собою платіж
по кредиту, встановлений банком по роках кредитного договору, за мінусом
відсотків за кредит, і визначається як

де Рбt – основна сума боргу по кредиту, що підлягає сплаті позичальником
банку в поточному розрахунковому t-у році; Рkt – платіж по кредиту,
встановлений банком на поточний t-й розрахунковий рік.

Несплачена частина основного боргу являє собою залишок по основному
боргу за попередній (t-1) – й рік за мінусом основного платежу по
кредиту за поточний t-й розрахунковий період і розраховується за
формулою:

де Pнt, Pнt-1 – відповідно неоплачена частина основного боргу по кредиту
за поточний і попередній розрахунковий періоди.

Розрахунок платежів позичальника по обслуговуванню боргу запишемо до
табл. 1.

Таблиця 1

Платежі по обслуговуванню боргу

Показники Життєвий цикл проекту

0-й рік 1-й рік 2-й рік 3-й рік 4-й рік 5-й рік 6-й рік

Платежі по кредиту Pkt 128000 149800 80750 57930 46660 40010 35660

Відсоток за користування кредитом Pkpt 0 21760 25466 13727,5 9848,1
7932,2 6801,7

Основний платіж по боргу Pбt 128000 128020 55284 44202,5 36811,9 32077,8
28858,3

Величина суми амортизаційних відрахувань по придбаному обладнанню
визначається як:

,

де Раt – сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у t-у поточному
році; Сзt-1 – залишкова вартість обладнання на початок (t-1)-го
попереднього розрахункового періоду, на – річна норма амортизаційних
відрахувань, яка дорівнює рівна 15% для третьої групи основних фондів.

Залишкова вартість обладнання t-го року визначається як різниця між
залишковою вартістю (t-1)-го попереднього розрахункового року і сумою
амортизації, що нараховується в t-у розрахунковому році:

.

Розрахунок суми амортизаційних відрахувань і залишкової вартості
обладнання по роках розрахункового періоду записати до таблиці 2.

Таблиця 2

Амортизаційні відрахування і залишкова вартість обладнання по роках
життєвого циклу

Показники Життєвий цикл проекту

0-й рік 1-й рік 2-й рік 3-й рік 4-й рік 5-й рік 6-й рік

Щорічна амортизація обладнання Pаt 0 19200 16320 13872 11791,2 10022,52
8519,14

Залишкова вартість обладнання Сзt 128000 108800 92480 78608 66816,8
56794,28 48275,13

Величина післяподаткової вартості технічного обслуговування
розраховується по формулі:

– податковий щит у зв’язку з виконанням технічного обслуговування
обладнання в t-у поточному році.

Сума податкового щита, одержаного підприємством за рахунок самостійного
виконання технічного обслуговування придбаного обладнання в t-у
поточному році визначається як:

– річна вартість технічного обслуговування в t-у поточному році; нn –
діюча ставка податку на прибуток підприємства дорівнює 30 %.

Величина амортизаційного податкового щита, що одержує підприємство при
купівлі обладнання, визначається за формулою:

,

– річна сума амортизаційного податкового щита в t-у поточному
розрахунковому році.

Сума амортизаційного щита при розрахунку фінансових потоків
підприємства, які взаємозв’язані з купівлею та експлуатацією обладнання,
враховується зі знаком «мінус».

Ліквідаційна вартість – це сума, що буде отримана підприємством після
продажу устаткування і сплати податків. При розрахунку руху грошових
потоків проекту ліквідаційна вартість обладнання враховується тільки на
останньому році терміну дії проекту зі знаком «мінус». При продажу
обладнання підприємство повинно сплатити 30% податку на прибуток і 20%
податку на додаткову вартість від суми виручки, отриманої від продажу
обладнання.

Рух витрат підприємства у зв’язку з купівлею і володінням обладнанням
визначається по формулі:

,

– рух витрат підприємства в t-у поточному році; Слt – ліквідаційна
вартість обладнання в t-у поточному році.

Розрахунок руху грошових витрат підприємства, які зв’язані з купівлею і
володінням обладнання, записати до табл. 3.

Таблиця З

Розрахунок руху засобів, виходячи з володіння майном

)

4200

4200

4200

4200

4200

)

5760

4896

4161,6

3537,36

3006,756

)

3668

 -1560 -696 38,4 662,64  1193,244 -2023,742

Відсотковий податковий щит визначається за формулою:

– відсотковий податковий щит поточного t-го року.

Сума відсоткового податкового щита підприємства враховується при
розрахунку руху позичкових витрат зі знаком «мінус».

Рух грошових витрат підприємства по обслуговуванню кредиту
розраховується як:

– рух грошових витрат по обслуговуванню платежів по кредиту в t-y
поточному році.

Результати розрахунків руху грошових витрат підприємства по
обслуговуванню кредиту записати до табл. 4.

Таблиця 4

Результати грошових витрат по обслуговуванню кредиту

44940

24225

17379

13998

12003

104860

56525

40551

32662

28007

24962

Рух чистих грошових потоків витрат підприємства у зв’язку купівлею
обладнання являє собою алгебраїчну суму руху грошового потоку по
одержанню та обслуговуванню кредиту для купівлі обладнання (табл. 4) і
грошового потоку витрат підприємства, які пов’язані з володінням
обладнання (табл.З).

Рух швидких грошових потоків витрат підприємства у зв’язку з купівлею
обладнання визначається за формулою:

,

– чистий грошовий потік витрат підприємства у зв’язку з купівлею
обладнання.

визначається за формулою:

,

де t – номер року розрахункового періоду (t приймає значення від одиниці
до п і дорівнює терміну життєвого циклу проекту); r – ставка дисконту,
що являє собою вартість придбання капіталу для підприємства на ринку
капіталів і дорівнює середній відсотковій ставці банку за користування
кредитом.

При розрахунку величини коефіцієнта дисконтування ставка дисконту
приймається рівню 9 %.

в t-y поточному році життєвого циклу проекту визначається як:

.

Загальна чиста приведена вартість проекту купівлі обладнання Сч
визначається за формулою:

Результати розрахунків чистої приведеної вартості проекту купівлі
обладнання записати до табл. 5.

Таблиця 5

Чиста приведена вартість проекту купівлі обладнання

0,9174

0,84168

0,7721

0,7084

0,6499

258830,865

Визначити рух грошових потоків витрат підприємства при отриманні
обладнання в лізинг.

Лізинговий платіж за отримання обладнання в лізинг сплачується
лізингоодержувачем щорічно в сумі, що зазначена в договорі лізингу.

Річна сума лізингового платежу розраховується за формулою:

,

– лізингова маржа у t-му розрахунковому році.

Величина лізингової маржі, що являє собою прибуток лізингодавця,
визначається за формулою:

,

– ставка лізингової маржі, що складає 12% річних.

розраховується як:

При розрахунку руху грошових витрат при лізингу обладнання
післяподаткова вартість лізингового платежу враховується зі знаком
«плюс».

Можлива вартість купівлі об’єкту лізингу після закінчення терміну
контракту являє собою різницю між вартістю обладнання, що здається в
лізинг і сумою лізингових платежів.

Річний рух грошових витрат підприємства, що відносяться до лізингу
обладнання, розраховується за формулою:

,

– річна післяподаткова вартість лізингового платежу t-го поточного
року; Ck – можлива вартість купівлі обладнання наприкінці контракту
лізинг.

у t-у поточному році визначається за формулою:

.

за весь термін дії контракту лізингу розраховується за формулою:

.

Результати розрахунків чистої приведеної вартості проекту лізингу
обладнання записати до табл. 6.

Таблиця 6

Розрахунок руху грошових потоків і чистої приведеної вартості лізингу
устаткування

120048,8

94880,6

73940,66

56518,62

42023,47

0,9174

0,84168

0,7721

0,7084

0,6499

110132,8

79859,1

57089,58

40037,79

 27311,05

332294,57

Порівнюючи загальну чисту приведену вартість проекту купівлі обладнання
за рахунок кредиту банку і проекту придбання обладнання в лізинг, можна
зробити висновок, що переважним є варіант фінансування придбання
обладнання за рахунок кредиту банку, оскільки у при даному способі
фінансування загальна чиста приведена вартість буде менше.

Список використаної літератури

Добросердова Т.О., Кардашова Т.М. Гроші, грошовий обіг та кредит: Навч.
посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Азовський регіональний ін-т
управління при Запорізькому держ. ун-ті. — Бердянськ: ТОВ “Будинок
техніки плюс”, 2002. — 110с.

Івасів Б.С., Савлук М.І., Ющенко В.А., Гребеник Н. І., Дзюблюк О. В.
Гроші та кредит: Підручник. — К.: КНЕУ, 1999. — 403 с.

Кочетков В.М., Сироцинський Д.Г., Андрушко Н.Ю. Гроші та кредит:
Навч.-метод. Посібник — К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2001. — 84
с.

Луців Б. Л., Смовженко Т. С., Голуб Г. Г., Карп’як В. О.,
Кульчицька Р. Б. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях: Навч.
посібник для студ. екон. спец. вузів / Тернопільська академія народного
господарства; Національний банк України / — Л., 1999. — 155 с.

Савлук М.І., Мороз А.М., Пуховкіна М.Ф., Лазепко І. М., Шамова І. В.
Гроші та кредит: Підруч. — 3. вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2002. —
598 с.

Слинько Д. Двозначної iнфляцiї не буде, Нацбанк не допустить // Галицькі
контракти. – 2003. – №19.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020