.

Аналіз чистого прибутку (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 3782
Скачать документ

Аналіз чистого прибутку

Аналіз прибутку здійснюють за даними фінансового звіту (форма № 2) і
плановими данними підприємства. При цьому дається оцінка виконання плану
прибутку (збитку) в цілому і за окремими його видами.

За даними табл. 1 можна зробити такі висновки. План з чистого прибутку
підприємство недовиконало на 7,1 % , недобір прибутку становив 20 тис.
грн. Це сталося, в першу чергу, через значне невиконання плану з
валового прибутку (-80 тис.грн.). Як позитивне явище слід відзначити
одержані незаплановані суми від інвестиційної діяльності (50 тис.грн).
Проте в роботі підприємства є й 13 тис. грн. збитків, пов’язаних з
надзвичайними подіями.

Вивчаючи одержані суми прибутків за кілька років, треба встановити, яка
склалась тенденція в їх зміні, чи відображає вона зростання ефективності
роботи підприємства. У зв’язку з цим слід особливо ретельно дослідити
якість прибутків. Це поняття характеризує достовірність розрахунку сум
прибутків і збитків, що одержує підприємство. В першу чергу таке явище
пов’язують з відлагодженістю і надійністю бухгалтерського обліку на
підприємстві та якістю складання балансів і фінансових звітів. Керівники
підприємства можуть відносно легко змінювати за власним бажанням такі
види витрат, як витрати на рекламу, ремонтні роботи,
науково-дослідницькі розробки і підготовку кадрів. Ці витрати, які
можуть значно коливатися залежно від змін фінансової політики
підприємства, називають у західних підручниках дискреційними. Форсоване
скорочення таких витрат приводить до одночасного зростання прибутків,
проте цей процес справедливо пов’язують із зниженням їхньої якості.

Таблиця 1.

Фінансові результати підприємства.

Показник

Звітний рік Відхилення фактичних даних від плану

За планом

Фактично

Сума

%

1. Валовий прибуток 660 580 -80 -12,1

2. Операційні доходи і витрати -260 -240 +20 +7,7

3. Фінансові результати від операційної діяльності (1+2) 400

340

-60

-15,0

4. Фінансові результати від інвестиційної діяльності

+50

+50

5. Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (3 +
4) 400 390 -10 -2,5

6. Податок на прибуток 120 117 -3 -2,5

7. Фінансові результати від звичайної діяльності (5 – 6) 280

273

-7

-25,0

8. Надзвичайні доходи і витрати _

-13

-13

9. Чистий прибуток або збиток (7 + 8) 280

260

-20

-7,1

Аналіз показника співвідношення чистого прибутку й обсягу продажу
підприємства за кілька років досить надійно констатує можливі погіршення
якості прибутків.

Як видно з табл. 2, протягом п’яти років коефіцієнт прибутковості має
значні коливання, і лише в останні два роки він нарешті стабілізувався.
Такий характер змін має назву “згладжування” прибутку (доходу). Він є
наслідком свідомого штучного збільшення (зменшення) фінансових
результатів за допомогою бухгалтерських прийомів, які спотворюють
картину господарської діяльності підприємств. Такі самі результати
можуть бути при якісному складані бухгалтерських звітів, але внаслідок
нестабільної роботи підприємства.

Таблиця 2.

Динаміка прибутків і обсягу продаж підприємства.

Показник Роки

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й (звітний)

1. Чистий прибуток 118 295 156 220 260

2. Обсяг продажу 985 950 1040 1100 1243

3. Коефіцієнт прибутковості (рядок 1 : рядок 2) 0,12 0,31 0,15 0,2 0,21

Аналіз валового прибутку

Аналіз виконання плану за прибутком від реалізації товарної продукції
починається з розрахунку впливу основних факторів. Для цього потрібно
взяти вихідні дані з форми № 2 за звітний рік і відповідну інформацію за
попередній, а також відомості про зміну обсягів реалізації (виробництва)
в натуральних показниках або в незмінних цінах. Необхідні технічні
розрахунки виконуються в табл. 3.

Вплив факторів розраховується так:

1) вплив обсягу реалізації товарної продукції:

481 – 506= – 25 тис. грн. (негативний вплив)

або

506 · (-5) : 100 = -25,0 тис. грн.;

2) вплив зміни цін:

572 – 481 = +91 тис. грн.

У тому числі:

а) вплив зміни цін на готову продукцію:

1243 — 1045 = 198 тис. грн. (позитивний вплив); Л

б) вплив зміни ціна на сировину, напівфабрикати, енергії тощо:

– (671 – 564) = -107 тис. грн. (негативний вплив);

3) вплив собівартості продукції та асортиментно-структурних зрушень:

580 – 572 = +8 тис. грн. (позитивний вплив).

Загальний вплив усіх факторів:

– 25 + 91 + 8 = 74 тис. грн.

Зростання прибутку порівняно з минулим роком становило:

580 – 506 = +74 тис. грн.

Таблиця 3.

Вихідні дані для розрахунку впливу факторів на величину валового
прибутку, тис. грн.

Показник форми

№ 2

За звітом у минулому році

Реалізація у звітному році за цінами, собівартістю та структурою
минулого року

Фактична реалізація за звітний період, за

структурою та собівартістю минулого року

Фактично

у звітному періоді

1. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) (рядок 035) 1100 1045* 1243 1243

2. Собівартість реалізованої продукції (рядок 040) 594 564** 67І*** 663

3. Валовий прибуток (від реалізації товарної продукції) (рядок 050) 506
481 572 580

4. Витрати на 1 грн. реалізованої продукції (2 : 1 цієї табл.), коп. 54
54 54 53,3

Довідка: Обсяг реалізації в незмінних цінах у звітному періоді становив
95% від торішнього.

* 1100 • 0,95 = 1045 (тис. грн.)

** 594 • 0,95 = 576 (тис. грн.)

*** 1243 • 0,54 = 671 (тис. грн.)

Якщо аналізується прибутковість одного виду реалізованої продукції, то
визначають дію лише трьох факторів. Такі розрахунки їхнього впливу
рекомендується здійснювати на підставі внутрішньогосподарської
інформації, яка до того ж містить планові дані. Вихідну інформацію для
розрахунків наведено в табл. 4.

Таблиця 4.

Вихідні дані для розрахунку впливу факторів на валовий прибуток

Показник За

планом Фактично Абсолютне відхилення

Реалізація продукції:

тис.грн.

штук

Ціна за одиницю продукції, грн.

Собівартість реалізованої одиниці продукції, грн.

Прибуток на одиницю продукції, грн.

Валовий прибуток

(рядок 1б · рядок 4), тис. грн.

800

10 000

85

70

15

150

8 000

8 000

100

75

25

200

+40

-2000

+15

+5

+10

+50

Розрахунок впливу факторів на величину прибутку від реалізації товарної
продукції

1. Вплив обсягу реалізації продукції в натуральному вираженні:

(-2000) • 15 грн. = – 30 000 грн.

2. Вплив зміни собівартості реалізованої продукції:

– (+5 грн.) • 8000 = -40 000 грн.

3. Вплив зміни цін:

+15 грн. • 8000 = +120 000 грн.

_______________________________________________________________

Разом +50
000 грн.

Негативний вплив на прибуток з боку собівартості реалізованої продукції
може бути повністю або частково пов’язаний з таким незалежним від роботи
даного підприємства чинником як інфляція. В нашому прикладі
непередбачене в плані зростання ціни на продукцію підприємства становило
17,6% (15 : 85 • 100), а собівартості одиниці реалізованої продукції 7,1
% (5 : 70 • 100).

Два фактори негативно впливали на суму прибутку і разом зменшили його на
70 тис. грн., але резерв — лише 30 тис. грн.

Аналіз інших доходів і витрат

До складу цих фінансових результатів належать численні суми, пов’язані з
загальним управлінням підприємством, фінансовими та інвестиційними
операціями, а також сумами, що стосуються надзвичайних подій.

Під час аналізу доходів і витрат від операційної діяльності необхідно
зіставляти фактичні дані з планом (кошторисом) або аналогічними сумами
за попередній період. Далі визначають причини їх появи або відхилень.
Особливу увагу слід приділити аналізу незапланованих збитків. У
більшості випадків ці суми доцільно включати до складу резервів
зростання прибутку підприємства.

Передусім слід дослідити суми адміністративних витрат і витрат на збут
та проаналізувати їх вплив на фінансові результати, що стосуються
операційної діяльності підприємства (табл. 5).

Таблиця 5.

Інші операційні доходи і витрати підприємства, тис. грн.

Показник

Минулий рік Звітний рік Відхилення фактичних даних

За рисом Фактично від минулого року від кошторису

сума % сума %

1. Інші операційні доходи 17 10 36 + 19 +111,8 +26 +260

2. Адміністративні витрати

179

175

173

-6

-3,4

-2

-1,1

3. Витрати на збут 50 48 55 +5 +10,0 +7 +14,6

4. Інші операційні

40

20

12

47

15

48

16

+8

-4

-12

+20,0

-20

-100

+1

+ 16

-15

+2,1

X

-100

витрати із них:

– визнані штрафи, пені, неустойки

– витрати на

дослідження і розробки

Разом

[1 – (2 + 3 + 4)] -252 -260 -240 +12 +4,8 +20 +7,7

Примітка: Суми в пунктах 2, З і 4 виключаються з валового прибутку
підприємства і тому мають знак (-) при складанні результатів.

Проаналізувавши дані табл. 5, можна зробити такі висновки. По-перше, в
цілому інші операційні доходи і витрати знаходяться в межах кошторису і
навіть є економія 20 тис. грн.

Позитивна також їх динаміка в порівняні з минулим роком. По-друге,
головною причиною такого результату є суттєве зростання інших
операційних доходів (в порівнянні з кошторисом на 26 тис. грн., або 2,6
рази, і на 19 тис. грн. в порівнянні з минулим роком, або на 111,8 %).
Одночасно слід констатувати певне неблагополучие становище з витратами
на збут та іншими операційними витратами.

По-третє, деталізація інших операційних витрат розкриває суттєві
недоліки в роботі підприємства. Це стосується сплати значних штрафних
санкцій (в минулому році — 20 тис. грн., а в поточному — 16 тис. грн.).

? I U &

(

? (

? 1/4 Ae I O a ae ooooo7»kdm

”yO

ських розробок, хоч в кошторисі передбачалось для цього 15 тис. грн.

Таким чином резерви зростання фінансових результатів від операційної
діяльності за даними табл. 9.5 становлять 23 тис. грн. (16 + 7).

Скористаємося даними табл. 6.

Ми уже знаємо про перевитрати коштів на збут продукції на суму 7 тис.
грн. Дані табл. 6 переконливо свідчать, що головною причиною цього є
збільшення майже втричі в порівнянні з кошторисом витрат на
транспортування продукції. Серед інших відхилень найбільш суттєві у
витратах на тару і оплату праці служби маркетингу (+1,6 і 2,4 тис. грн.,
відповідно). З цими перевитратами слід більш детально розібратися.

Одночасно насторожує той факт, що на підприємстві відсутні такі елементи
сучасного маркетингу, як реклама і страхування товарних операцій.
Очевидно, в першу чергу, ще результат кошторисних обмежень. Адже,
повертаючись до даних табл. 5, можно побачити, що фактичні витрати на
збут складають 32 % від сум адміністративних витрат (55:173 • 100), а на
1 грн. реалізованої продукції за іншим розрахунком приходиться лише 4,4
коп. витрат на збут (55 : 1243 • 100). Згадаємо також, що на
підприємстві резерви зростання обсягу реалізації визначені в сумі майже
190 тис. грн., або 15,3 % від фактичної виручки від реалізації.
Враховуючи існуючі проблеми реалізації продукції на підприємстві (план
недовиконаний на 3,6 %), а також потенційні можливості її зростання
слід, на нашу думку, збільшити фінансування маркетингової служби
найближчим часом в 1,5-2 рази з відповідними структурними змінами витрат
у кошторисі.

Таблиця 6.

Дані про витрати на збут продукції у звітному році, тис. грн.

Показник За кошторисом Фактично Відхилення %

1. Витрати пакувальних матеріалів, тари 5,0 6,6 + 1,6 132,0

2. Оплата праці та комісійні винагороди торговим агентам 18,0 20,4 +2,4
1133,0

3. Витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг) 1,0 _ -1,0 —

4. Витрати на попередпродажну підготовку товарів _ 0,8 +0,8 _

5. Витрати на утримання складів 17,0 15,2 -1,8 89,4

6. Витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції
в т. ч. витрати на страхування

4,0

11,1

+7,1

277,5

7. Витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування – – – –

8. Інші витрати 3,0 1,7 -1,3 56,7

Разом 48,0 55,0 +7,0 114,6

Наприкінці вивчають результати, пов’язані з інвестиційною діяльністю, та
доходи і витрати від назвичайних подій.

Аналізуючи фінансові результати, пов’язані з надзвичайними сітуаціями
(збитки), необхідно чітко розрізняти, де були справжні стихійні сили, а
де — звичайна безгосподарність, яка маскується під природні катаклізми
(наприклад, пожежу, яка виникла внаслідок грубих порушень правил
пожежної безпеки).

Аналіз рентабельності продукції

Якщо сума прибутку показує абсолютний ефект від діяльності, то
рентабельність характеризує міру цієї ефективності, тобто відносний
ступінь прибутковості підприємства або продукції, що виробляється. У
загальній формі рентабельність розраховують як відношення прибутку до
витрат чи застосованих ресурсів (капіталу).

Рентабельність застосованих (інвестованих) ресурсів є рентабельністю
підприємства. Цей показник може бути визначений як відношення прибутку
підприємства до сукупності виробничих фондів, балансових активів,
власного чи акціонерного капіталу. Останній показник цікавить насамперед
акціонерів і майбутніх інвесторів, оскільки він визначає верхню межу
дивідендів.

Рентабельність продукції характеризує ефективність витрат на її
виробництво. Передусім обчислюється рентабельність усієї реалізованої
продукції як відношення валового прибутку від реалізації до собівартості
реалізованої продукції. Рентабельність продукції можна розрахувати також
відношенням прибутку до обсягу реалізованої продукції. У такому вигляді
цей показник більше застосовується у зарубіжній практиці.

Рентабельність окремих видів продукції обчислюється за такою формулою

,

де Rі — рентабельність і-го виду продукції, %;

Ці, Сі — відповідно ціна і собівартість і-го виду продукції.

У багатономенклатурному виробництві в процесі аналізу рентабельності
виробів слід застосовувати спосіб групувань. Насамперед усі вироби
групують за ознакою, рентабельна чи нерентабельна продукція. При цьому
визначають кількість нерентабельних видів продукції, розраховують частку
у відсотках до загальної кількості виробів, а також їхню частку в обсязі
реалізованої продукції. Треба також визначити, чи є серед нерентабельних
виробів такі, що входять до складу найважливіших профільних видів
продукції, чи є нові перспективні вироби.

Дуже важливо здійснити групування продукції, що виробляється, за рівнем
рентабельності:

вироби з низкою рентабельністю;

вироби з середньою або нормальною рентабельністю (близькою до середньої
рентабельності у галузі);

вироби високорентабельні.

При цьому потрібно дати оцінку частки кожної групи в загальному обсязі
реалізації.

Нарешті, здійснюють групування виробів за ознакою ступеня та напряму
зміни рентабельності порівняно з попереднім періодом. При цьому
визначають кількість виробів, рентабельність яких:

помітно зросла;

суттєво не змінилась;

знизилась.

Групування виробів за названими та іншими ознаками дає змогу краще
зрозуміти існуючі проблеми та визначити напрями збільшення прибутковості
виробництва. При цьому треба враховувати дію на рентабельність продукції
таких чинників:

зміну ринкових цін на продукцію даного підприємства;

зміну податку на додану вартість;

зміну рівня собівартості виробу з усіма факторами, які впливають на неї.

Серед чинників, які впливають на собівартість продукції, треба звернути
особливу увагу на час випуску продукції. В перший рік, як правило,
рентабельність дуже низька, проте в наступні кілька років
спостерігається підвищення її рівня. Згодом її величина стабілізується,
а в кінці виробництва навіть може почати падати. Однією з причин
зростання рентабельності або супровідним їй чинником може бути
збільшення обсягів виробництва цієї продукції. Вивчення впливу обсягу
виробництва на рівень рентабельності — цілком самостійне питання аналізу
прибутковості підприємства.

Рентабельність усієї реалізованої продукції можна визначити за даними
табл.3. Фактична рентабельність продукції за минулий рік становила:

Аналогічний показник за звітний рік становив:

Отже, загальне зростання цього показника за рік становило 2,3 %.
Показник рентабельності продукції в цілому на підприємстві може
змінитися внаслідок зміни рентабельності окремих видів продукції та
асортиментно-структурних зрушень у реалізованій продукції.

Аналіз рентабельності підприємства

Рентабельність підприємства — найбільш узагальнюючий показник його
діяльності. В ньому синтезуються всі фактори виробництва і реалізації
продукції, оборотність господарських коштів і позареалізаційні фінансові
результати. За даними таблиць 1 і 3 виконаємо належні розрахунки та
занесемо їх у табл. 7.

Рентабельність підприємства у звітному періоді становила 15,92 % і була
більша за аналогічний показник минулого року на 0,92%. Зміна цього
показника є результатом дії двох факторів, %:

зміни реалізації на 1 грн. виробничих фондів:

(1,117 • 20) : 100 = +0,2234;

зміни прибутку на 1 грн. реалізації продукції:

(0,9171 • 76,117) : 100 = +0,6981.

________________________________________________________________

Разом
+0,9215.

Отже, підвищення рентабельності підприємства пояснюється головним чином
зростанням рентабельності продукції.

В подальшому аналізі слід порівняти рентабельність нашого підприємства з
середньогалузевим показником, а також з даними найбільш рентабельних
споріднених підприємств.

Таблиця 7

Показник Минулий рік Звітний рік Відхилення

1. Чистий прибуток, тис. грн. 220 260 +40

2. Середньорічна величина виробничих фондів, тис. грн. 1467 1633 +166

3. Обсяг реалізації продукції, тис. грн. 1100 1243 +143

4. Рентабельність підприємства, % (3:2 – 100) 15,0 15,922 +0,922

5. Реалізація на 1 грн. виробничих фондів, коп. (3:2•100) 75,0 76,117
+1,117

6. Чистий прибуток на 1 грн. реалізації, коп. (1:3 – 100) 20 20,917
+0,917

Резерви збільшення чистого прибутку підприємства

Пр). Сума резерву обсягу реалізації — 190 тис. грн. Чистий прибуток на
1 грн. реалізованої продукції у звітному періоді становив 20,917 коп.
Звідси сума резерву:

Пр = 190 • 0,20917 = 39,7 тис. грн.

2. Резерви збільшення прибутку внаслідок використання резервів
собівартості продукції зі 11,2 тис. грн.

14,2 • 0,20917 = 3,0 тис. грн.

3. Резерви пов’язані з ліквідацією сум інших операційних витрат (див.
суми в табл. 5, відповідно 7 і 16 тис. грн.):

23 • (1 – 0,3) = 16 тис. грн.

________________________________________________________________

Разом
58,7 тис. грн.

Резерви збільшення рентабельності підприємства (Rn)

Додаткове збільшення рентабельності за рахунок резервів чистого
прибутку:

= 58,7 : 1633 • 100 = 3,6 %.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020