.

Звіт про власний капітал (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
9 7244
Скачать документ

Реферат на тему:

Звіт про власний капітал

Зміст і форма звіту про власний капітал і загальні вимоги до розкриття
його статей визначаються П(С)БО 5 (табл. 5.25). Метою складання
зазначеного звіту є розкриття інформації про зміни у складі власного
капіталу протягом звітного періоду, тобто року.

Зміни можуть бути як до збільшення власного капіталу, так і до його
зменшення.

У тому випадку, коли показники призводять до зменшення залишку
відповідного елемента власного капіталу, дані у графах 3–11 наводяться у
дужках (п. 17 П(С)БО 5).

“Шапка” форми № 4 з графи 3 по графу 11 — це не що інше, як розташовані
по горизонталі статті розділу 1 “Власний капітал” Пасиву Балансу, які в
самому Балансі розташовані по вертикалі. Статті “Скоригований залишок на
початок року” (ряд. 050) і “Залишок на кінець року” (ряд. 300)
відповідають даним графи 3 “На початок звітного періоду” і графи 4 “На
кінець звітного періоду” форми 1 “Баланс” за відповідними показниками.

Таким чином, якщо розділ 1 Пасиву Балансу відображає тільки початковий і
кінцевий результат звітного року з власного капіталу, то форма № 4
розшифровує події або операції, які визначили цей кінцевий результат.
Іншими словами, можна сказати, що у формі № 4 відображаються причини
зміни (джерела збільшення чи причини зменшення) власного капіталу
підприємства.

Джерелами власного капіталу є:

• внесений капітал (гр. З, 4, 5);

• капітал, отриманий підприємством у результаті діяльності (гр. 6, 7,
8).

Власний капітал може зменшуватися на суму неоплаченого (гр. 9) і
вилученого (гр. 10) капіталу.

Вертикально у формі № 4 у вигляді статей якраз і виписані причини, з
яких власний капітал підприємства чи то збільшується, чи то зменшується.

Розглянемо їх детальніше.

Коригування. У цьому розділі три статті безпосередньо коригують залишок
власного капіталу на початок року, а четверта “Скоригований залишок на
початок року” (ряд. 050) показує його скориговану величину.

Стаття “Зміна облікової політики” (ряд. 020) напряму “пов’язана” з
нормами П(С)БО 6. Пунктом 12 П(С)БО 6 визначено, що вплив змін облікової
політики на події та операції минулих періодів відображається шляхом
коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок року. У зв’язку
із цим рядок 020 може “кореспондувати” (звичайно, умовно) тільки з
графою 8 “Нерозподілений прибуток”.

Стаття “Виправлення помилок” (ряд. 030) призначена для коригування
власного капіталу на величину помилок, допущених при складанні
фінансових звітів у попередніх періодах. Згід-

но з пунктом 4 П(С)БО 6 виправлення таких помилок здійснюється шляхом
коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року.
Таким чином, і за цією статтею коригування робиться за графою 8.

Переоцінка активів. Переоцінка основних засобів передбачена П(С)БО 7
“Основні засоби”, переоцінка нематеріальних активів — П(С)БО 8
“Нематеріальні активи”.

Що стосується переоцінки незавершеного будівництва, то, з одного боку,
П(С)БО 7 “Основні засоби” поширюється на всі необоротні активи (див.
“Загальні положення” цього стандарту), але, з іншого боку, коли справа
стосується переоцінки, в Положенні (стандарті) чітко написано “основних
засобів”, перелік яких, у свою чергу, визначений пунктом 5 П(С)БО 7
“Основні засоби”: незавершеного будівництва у цьому переліку немає.

На сьогодні питання, пов’язане з переоцінкою незавершеного будівництва,
до кінця не врегульоване. Але оскільки у формі № 4 передбачені статті
для відображення такої операції, то в них і слід відображати результат
переоцінки незавершеного будівництва.

Що стосується інших статей розділу, який розглядається, то:

• “Дооцінка основних засобів” (ряд. 060), “Дооцінка нематеріальних
активів” (ряд. 100) збільшує величину додаткового капіталу, а отже,
відображається за графою 6. При цьому у бухгалтерському обліку операція
дооцінки відображається проведенням Д-т 10, 11, 12, 15 — К-т 423, тому
за графою 6 буде відображений кредитовий оборот за субрахунком 423 у
частині основних засобів, нематеріальних активів і незавершеного
будівництва.

• “Уцінка основних засобів” (ряд. 070), “Уцінка нематеріальних активів”
(ряд. 110) зменшує величину додаткового капіталу, тому також
відображається за графою 6, але у дужках. Слід відобразити дебетовий
оборот за субрахунком 423 у частині основних засобів і нематеріальних
активів і незавершеного будівництва.

Стаття “Чистий прибуток (збиток) за звітний період” (ряд. 130)
заповнюється на підставі даних форми № 2: переносяться показники рядків
220 і 225, які відображаються за графою 8.

Розподіл прибутку

Три статті (чотири рядки) становлять зазначений розділ.

Стаття “Виплати власникам (дивіденди)” (ряд. 140) зменшує власний
капітал підприємства. Оскільки дивіденди можуть виплачуватися як за
рахунок прибутку підприємства, так і за рахунок резервного капіталу, то
відповідні суми відображаються за графами 7-8.

Статті “Направлення прибутку до статутного капіталу” (ряд. 150) та
“Відрахування до резервного капіталу” (ряд. 160) не зменшують власний
капітал, бо на скільки поменшає показник за графою 8, на стільки ж
збільшиться показник за графою 3 або(та) 7 (відповідно). Тобто власний
капітал перерозподіляється відповідно до рішення учасників
(засновників).

Внески учасників

Стаття “Внески в капітал” (ряд. 180) показує збільшення статутного (гр.
3), пайового (гр. 4), додатково вкладеного (гр. 5) капіталу за рахунок
внесків учасників.

Стаття “Погашення заборгованості з капіталу” (ряд. 190)

показує зменшення заборгованості учасників із внесків до статутного,
пайового, додатково вкладеного капіталу, сума якої відображається за
графою 9.

Вилучення капіталу

Стаття “Викуп акцій (часток)” (ряд. 210) заповнюється у тому випадку,
якщо залишилися на кінець звітного року викуплені протягом цього року
акції власної емісії. Вартість таких акцій відображається за графою 10,
збільшуючи вилучений капітал, що, у свою чергу, зменшує власний капітал
підприємства.

Стаття “Перепродаж викуплених акцій (часток)” (ряд. 220) заповнюється у
тому випадку, якщо протягом року перепродувалися викуплені акції.
Вартість викупу при цьому відображається за графою 10, зменшуючи
вилучений капітал, а власний капітал — збільшуючи або зменшуючи на
різницю між вартістю перепродажу і номінальною вартістю.

Стаття “Анулювання викуплених акцій” (ряд. 230) заповнюється у тому
випадку, якщо протягом звітного року викуплені акції анулювалися, у
результаті чого у графі 10 відображаєть-

ся зменшення вилученого капіталу, але одночасно відбувається і зменшення
статутного капіталу.

Стаття “Вилучення частки в капіталі” (ряд. 240) заповнюється у тому
випадку, якщо учасникові, який виходить з товариства, повертається його
внесок. При цьому розмір внеску зменшує статутний або пайовий капітал, а
отже, відображається за графою 3 або 4. При цьому одночасно збільшується
вилучений капітал, який відображається за графою 10.

Стаття “Зменшення номінальної вартості акцій” (ряд. 250) заповнюється у
результаті проведення операції зменшення номінальної вартості. При цьому
зменшується власний капітал підприємства шляхом зменшення статутного
капіталу за графою 3. Крім того, цю різницю відображають за графою 10.

Інші зміни у капіталі

У статті “Списання невідшкодованих збитків” (ряд. 260) підприємства
відображають суму таких збитків за рахунок джерел їх погашення. Такими
джерелами можуть бути (передусім) резервний капітал (гр. 7) і
нерозподілений прибуток (гр. 8).

У статті “Безплатно отримані активи” (ряд. 270) відображається вартість
безплатно отриманих активів (основних засобів, незавершеного
будівництва, нематеріальних активів), які збільшують інший додатковий
капітал підприємства, — значить, ця вартість відображається за графою 6.

Стаття “Разом змін у капіталі” (ряд. 290) визначається арифметично як
сума рядків 060 та 280 за графами 3-11.

Приклад

Підприємство має такі (умовні) показники у розділі 1 “Власний капітал”
Пасиву форми № 1 “Баланс” за станом на 01.01.01.

Статутний капітал (pax. 40) — 5181 тис. грн; додатковий вкладений
капітал (pax. 42) — 1779 тис. грн, інший додатковий капітал — 450 тис.
грн; резервний капітал — 1320 тис. грн; нерозподілений прибуток — 150
тис. грн неоплачений капітал — 600 тис. грн. Протягом 2001 р.
підприємство: дооцінило основні засоби на суму 40 тис. грн.

Список використаної літератури.:

Галузі народного господарства України (ЗКГНГ): Затв. наказом Мінстату
України від 24.01.94 № 21.

Про затвердження типових норм первинних документів з обліку в
будівництві: Наказ Держ. ком. буд-ва, архіт. і житлової політики України
від 29.12.2000 № 416/299.

Бабич В. В, Свідерський Є. І. Бухгалтерський облік на підприємствах
малого бізнесу в Україні. — К.: Лібра, 1996. — 160 с

Бутинець Т. А. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. для студ. вузів / Т.
А. Бутинець, Л. В. Чижевська, С. Л. Береза. — Житомир: ЖІТІ, 2000. —672
с.

Бутинець Ф. Ф. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс
лекцій. Навч. посіб. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця, доц. Н. М. Малю-ги.
— Житомир: ЖІТІ, 2000. — 608 с

Організація бухгалтерського обліку: Підруч. для студ. спец. “Облік і
аудит” вищ. навч. закл. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. — 3-тє вид., доп.
і перероб. — Житомир: ПП “Рута”, 2002. — 592 с

ПанасюкВ. М., Ковальчук Є. К., Бобрівець С. В. Податковий облік: Навч.
посіб. — Тернопіль: Карт-бланш, 2002. — 260 с

Облік у селянському (фермерському) господарстві: Посібник / За ред. М.
Я. Дем’яненка. — К.: ІАЕ, 2001. — 403 с

Вуд Ф. Бухгалтерский учет для предпринимателей. В 4 ч. — М.: Аскери,
1993.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020