.

35 задач з розв’язками по бухобліку

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
6504 142589
Скачать документ

35 задач з розв’язками по бухобліку

Задача 1.

Необхідно:

Відобразити на рахунках бух. обліку практичну ситуацію по продажу
підприємством штампувального верстату.

Дані для виконання:

1.Договірна ціна верстату – 600 грн.

2.Первісна вартість – 800 грн.

3.Знос склав – 10% (або 80 грн.)

Розв’язання:

1.Відображаємо дохід від продажу верстата.

Дт311 – Кт742 в сумі 600 грн.

2.Сума податкового зобов”язання становить

Дт742 – Кт641 в сумі 100 грн.

3.Списано знос проданого верстату.

Дт13 – Кт104 – 80 грн.

4.Списано залишкову вартість верстату.

Дт972 – Кт104 800-80=720

5.Списується на фін. результат дохід від продажу верстата.

Дт742 – Кт793 600-100=500 – чистий дохід

6.Списано на фін. результат залишкову вартість верстата.

Дт793 – Кт972 720

7.Відображаємо збиток від продажу верстата по даних рах. 793

Дт44 – Кт793

720-500=220 – збиток.

Дт
793 Кт

6)720 5)500

7)220

Од 720 Ок 720

Задача 3.

1.Назвати сутність і склад адміністративних витрат.

2.Визначити величину витрат за місяць і списати їх та фінансові
результати.

3.Відобразити в обліку господарських операцій.

№ Зміст господарських операцій. Сума Дт Кт

1 Нараховано з/п адміністрації підприємства. 3000,00 92 66

2 Нараховано обов’язкові страхові збори в розмірі 36,8% ? 92 65

3 Нараховано знос обладнання офісу. 200,00 92 13

4 Відображено витрати на службові відрядження. 100,00 92 372

5 Списано матеріали на ремонт офісу. 585,00 92 201

6 Списано адміністративні витрати на фін. результати. ? 791 92

Розв’язання:

Рахунок 92 ’’Адміністративні витрати’’ відображає загальногосподарські
витрати пов’язані з управлінням та обслуговуванням підприємства.

До них зокрема належать:

витрати на утримання адмінуправлінського персоналу;

витрати на їх службові відрядження;

витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних
активів загальногосподарського призначення (оренда, ремонт,
амортизація);

витрати на охорону;

витрати на юридичні, аудиторські, транспортні послуги;

сума податків, зборів (обов’язкових платежів).

Потрібно мати на увазі, що згідно нової системи обліку адмініст. витрати
списуються в кінці звітного періоду на фін. результати, а не витрати
виробництва, як практикувалося раніше.

1.Дт92 – Кт66 – 3000,00 4.Дт92 –
Кт372 – 100,00

2.Дт92 – Кт65 – 36,8%*3000,00:=1095,00 5.Дт92 – Кт201 – 585, 00

3.Дт92 – Кт13 – 200,00 6.Дт791 –
Кт92 – 4980

Задача 4.

Необхідно:

Скласти бухгалтерські проводки;

Вказати первинні документи;

Визначити первісну вартість запасів;

Дані для виконання:

Для придбання матеріалів ТзОВ ,,Альфа’’ взяло кредит на чотири місяця
під 40% річних в сумі 8000 грн. Купівельна вартість матеріалів склала
6000 грн. ( в

т.ч. ПДВ ), транспортні витрати на перевезення – 240 грн. ( в т.ч. ПДВ
), інфор –

маційні послуги, пов’язані з пошуком даних матеріалів, склали – 120
грн. ( в т.ч. ПДВ ).

Заробітна зарплата робітників за розвантаження матеріалів, що надійшли,
склала – 300 грн., заробітна плата адміністративного персоналу – 500
грн.

Розв’язок:

№ Зміст господарської операції. Дт Кт Сума

1. Вартість придбаних матеріалів 201 631 5000

2. ПДВ 641 631 1000

3. Вартість послуг транспортної організації 201 631 200

4. ПДВ 641 631 40

5. Вартість інших цінних послуг по пошуку матеріалів 201 631 100

6. ПДВ 641 631 20

7. Заробітна плата нарахована за розвантаження матеріалів 201 66 300

8. Відрахування на соціальні заходи ( 37% ) 201 65 112,5

9. Заробітна плата адміністративного персоналу 92 66 500

10. Відрахування на соціальні заходи 92 65 187,5

11. Зараховано суму одержаного кредиту 31 60 8000

Первісна вартість запасів складається з усіх витрат по їх придбанню і
фор –

мується по дебету 201 рахунку.

5000+200+100+300+112,5=5712,5 грн.

Документи, якими оформлені операції:

1операція – прибутковий ордер №4

3операція і 5операція – рахунки, платіжні доручення.

7і 9 – розрахункові відомості.

8і 10 – розрахунки бухгалтерії.

11 – виписка з поточного рахунку. .

Задача 5.

Необхідно:

1.Визначити первісну вартість придбаної комп’ютерної програми ’’1С
Підприємства’’

2.Скласти бухгалтерські проводки.

Дані для виконання:

1.Вартість програми – 2000 грн. ( в т. ч. ПДВ )

2.Послуги фірми за встановлення програми – 750 грн. ( в т. ч. ПДВ )

3.Проведено оплату рахунків.

Розв’язання:

1.Відображено витрати на придбання програми

Дт154 – Кт631 – 1667

2.Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

Дт641 – Кт631 – 333

2000 – 333=1667

3.Відображено витрати на встановлення програми

Дт154 – Кт631 – 750 -125=625

4.Сума податкового кредиту з ПДВ

Дт641 – Кт631 -125

5.Оприбутковано вартість нематеріальних активів, яка становить всі суми
витрат на їх придбання і становить

Придбання = 1667

Встановлення = 625

1667+625=2292

6.Оплачено рах. постачальника

Дт631 – Кт311 -2750

2000+750=2750

Задача 6.

Необхідно:

По нижче наведених операціях, скласти бухгалтерські проведення, провести
розрах. необхідних сум, вказати порядок їх визначення.

Дані для виконання:

1.Надійшло на розрахунковий рахунок виручка за реалізацію продукції в т.
ч. ПДВ – 105000

2.Списана в кінці місяця с/в реалізації на фінансовий результат рах.
90000

3.Списана в кінці місяця сума чистого прибутку ( різниці між виручкою
від реалізації і сумою податків ) ?

4.Визначити і списати фінансовий результат основної діяльності ?

Розв’язання:

1.Одержано виручку від реалізації продукції

Дт31 – Кт70 – 105000 в т. ч. ПДВ

Дт70 – Кт64 – 17500

2.Списано с/в реалізованої продукції

Дт79 – Кт90 – 90000

3.Списана чистий дохід від реалізації на фінансовий результат

Дт70 – Кт79 – 87500

105000 – 17,500 =87,500

4.Визначено і списано фінансовий результат

Дт44 – Кт79 – 2500

Фінансовий результат – це збиток, так, як дохід від реалізації прод. в
сумі 87,500 менший від затрат від її вигот. в сумі 90000

По даних 79 рах. збиток від реалізації, як різниця між Кт ( 87,500 ) і
Дт ( 90000 ) в сумі 2500 грн.

Дт 79
Кт

2)90000 3)87500

4)2500

Од 90000 Ок 90000

Задача 7.

Необхідно:

На основі даних звіту касира за 10.05 поточного року необхідно:

1)Вказати кореспонденцію рахунків по господарських операціях.

2)Визначити залишок готівки в касі на кінець дня.

3)Охарактеризувати причину не дотримання ліміту, який становить – 25
грн.

Дані для виконання:

Залишок каси на 10.05 15 грн.

Операції за день ( грн. )

№ Зміст господарської операції. Сума.

1. Одержано з поточного рахунку.: на виплату зарплати
на виплату допомоги 3000,00

200,00

2. Видано з каси допом. з кошт соц. страх. 200,00

3 Одержано від робіт. за реал. спец. одяг 10,00

4. Повернено в касу залишок невикор. підзв. сум 15,00

5. Внесено на поточний рахунок 25,00

1.Дт30 – Кт31 – 3200

2.Дт66 – Кт30 –  200

3.Дт30 – Кт70 – 10

4.Дт30 – Кт372 – 15

5.Дт31 – Кт30 – 25

. Дт 30
Кт

1) 3200 2) 200

3) 10 5) 25

4) 15

Од 3225 Ок 225

Кс 3000

Недотримання ліміту в касі виникло за рахунок надходження коштів для
виплати заробітної плати, які можуть зберігатися в касі підприємства
протягом 3-х робочих днів.

Задача 8.

Необхідно:

Відобразити в обліку операції по оприбуткуванню МШП, виготовлених
власними силами.

Дані для виконання:

Підприємством самостійно виготовлені МШП (18 шт. ) , у результаті чого
ним понесені такі затрати:

використано матеріалів на суму 15000 грн.

нарахована з/п бригаді, що виготовляла МШП, у сумі 340 грн.

використані напівфабрикати власного виготовлення на суму 850 грн.

надані послуги допоміжним виробництвом на суму 120 грн.

Частина виготовлених МШП ( 15 шт. ) видана для потреб цеху.

Розв’язок:

1.Списана вартість використаних матеріалів

Дт231 – Кт201 – 1500 грн.

2.Нарахована з/п працівникам, які виготовляють МШП

Дт231 – Кт661 – 340 грн.

3.Нараховані обов’язкові збори на суму зарплати

Дт231 – Кт65 – 127,5

4.Списана вартість використаних напівфабрикатів

Дт 231 – Кт 20 -850 грн.

5.Відображена вартість послуг допоміжного виробництва

Дт231 – Кт232 – 210 грн.

6.Оприбутковані на склад МШП, виготовлені власними силами підприємства

( 18 шт. )

Дт22 – Кт231 – 3027,5 грн.

Дт 231
Кт

Пс –

1) 1500 6) 3027,5

2) 340

3) 127,5

4) 850

5) 210

Од 3027,5 Ок 3027,5

6.Видані в експлуатацію МШП кількістю 15шт.

Дт91 – Кт22 – 2523

3027,5 / 18 * 15 = 2523

7.Списані загальновиробничі витрати

Дт23,90 – Кт91

8.Списується с/в МШП на фінансово – результат. Рахунок

Дт79 – Кт90 – 3027,5 грн.

Задача 9.

Необхідно:

закрити рахунок 79 “ Фінансові результати “

визначити фінансові результати від продажу продукції

скласти відповідні бухгалтерські проводки

Дані для виконання:

Оприбутковано продукцію за фактичною собівартістю 200 грн.

Зараховано на поточний рахунок кошти від продажу продукції 380 грн.

Списано витрати на збут
50 грн.

Списано адміністративні витрати
20 грн.

Визначено суму ПДВ згідно чинного законодавства ?

Нараховано акцизний збір
40 грн.

Розв’язання:

1. Дт 90 – Кт 26 200

Дт 79 – Кт 90 200

2. Дт 31 – Кт 36 380

Дт 36 – Кт 70 380

3. Дт 79 – Кт 93 50

4. Дт 79 – Кт 92 20

5. Дт 70 – Кт 64 (380 * 20) : 120 = 63

6. Дт 70 – Кт 64 40

Для фінансового результату використовують рахунок 79

Списуємо з рахунку 70 чистий дохід 380 – 103 = 277

7. Дт 70 – Кт 79 277

Визначаємо фінансові результати по даному рахунку 79: 7 грн.

8. Дт 79 – Кт 44 7

Дт 79 Кт

200 277

50

20

7

277 277

Фінансовий результат від реалізації продукції – прибуток

Задача 10.

Необхідно:

вказати кореспонденцію бухгалтерських рахунків по нижченаведених госп.
операціях;

по операціях №3 і №5 провести розрахунок сум, вказати порядок їх
визначення і облікові реєстри в яких повинні знаходити своє відображення
дані операції.

Дані для виконання:

1. Відпущені і витрачені на виробництво продукції матеріали 12000

2. Нарахована з/п робітникам за виробництво продукції 18400

3. Проведено відрахування на соц. заходи від нарахованої з/п робітників
основного в-ва (дивитись операція №2)

4. Прийнято до уваги платіжна вимога контори енергозбуту на
електроенергію, спожиту для потреб в-ва 780

5. Надійшла на склад готова продукція і оприбуткована по фактичній
собівартості. Собівартість готової продукції визначається при
відсутності незавершеного в-ва на початок і кінець місяця.

Розв’язання:

Дт 23 – Кт 201 – 1200 матеріальний звіт, лімітні картки

Дт 23 – Кт 66 – 18400 табл. №5 і №1, розрахункова відомість

Дт 23 – Кт 65 – 6808 табл. №4 ( 37% * 18400):100 = 6808

Дт 23 – Кт 63 – 780 журнал №5 і платіжна вимога

Дт 26 – Кт 23 – 37988 собівартість готової продукції визначаємо по
даних рахунку 23. Так як незавершеного в-ва на початок місяця нема, то
сума дорівнює сумі затрат на виготовлення продукції.

Дт 23 Кт

12000 37988

18400

6808

780

37988 37988

Задача 11

Вихідні дані :

У рахунок внеску до статутного фонду підприємства учасник передав
ксерокс вартістю

2 500 грн. Витрати на його транспортування становили 18 грн. ( ПДВ – 3
грн.).

Завдання : – відобразити дану операцію на рахунках бухгалтерського
обліку.

Відповідь 1.

№ п/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.

Дебет Кредит

1. Відображено внесок за вартістю, зазначеною в установчих документах
46 40 2500

2. Одержано від учасника об’єкта основних засобів 104 46 2500

3. Витрати на транспортування 152 631 15

4. Відображено податковий кредит з ПДВ 644 631 3

5. Списано витрати на транспортування з включенням до первісної вартості
об’єкта основних засобів,що внесені до статутного фонду 104 152 15

Задача 12.

Необхідно:

На підставі господарських операцій необхідно відкрити синтетичний
рахунок 661, провести запис всіх операцій, підрахувати обороти за
місяць та визначити кінцеве сальдо (залишок на початок місяця становить
27000 грн.)

Дані для виконання:

№ Зміст господарських операцій. Сума грн.

1. Нарахована заробітна плата робітникам основного виробництва.

Дт 23- Кт66 4890

2. Нарахована заробітна плата загально виробничому персоналу.

Дт 91- Кт66 1270

3. Утримані із зарплати:

– прибутковий податок Д 66-Кт 64

– збір на обов’язкове державне пенсійне страхування Д 661-Кт 651

– збір на соціальне страхування на випадок безробіття Д 661-Кт 653

– неповернені у встановлений строк залишки підзвітних сум Д 661-Кт 372

320

200

65

29

4. Виплачено з каси заробітну плату

Д 661-Кт 301 5124

5. Депонована заробітна плата.

Д 661-Кт 662 ?

ДТ 661 КТ

ПС 27000

320

200

65

29

5124 480

1270

5738 1750

23012

Задача 14.

Необхідно:

дати визначення бухгалтерського балансу;

згрупувати по статтях і розділах залишки господарських засобів і джерела
їх утворення.

Дані для виконання:

Назва рахунку
Сума,грн.

1. Основні засоби (первісна вартість)
125000,00 А І

2. Матеріали
38000,00 А ІІ

3. Основне в-во
25600,00 А ІІ

4. Статутний капітал
170000,00 П І

5. Векселі видані
14000,00 П ІУ

6. Нерозподілений прибуток
18000,00 П І

7. Готова продукція
5300,00 А ІІ

8. Каса
250,00 А ІІ

9. Розрахунковий рахунок
19000,00 А ІІ

10. Розрахунки з оплати праці
4800,00 П ІУ

11. Розрахунки з постачальниками та підрядниками 6200,00 П ІУ

12. Векселі одержані
650,00 А ІІ

13. Розрахунки з різними кредиторами
800,00 П ІУ

Задача 15.

Підприємство реалізує складське приміщення.

Вихідні дані :

первісна вартість реалізованого об’єкта – 75 000 грн. ;

нарахований знос – 65 600 грн. ;

ціна реалізації об’єкта без ПДВ – 11 000 грн. ;

ПДВ 20% – 2 200 грн.

Завдання : відобразити дану операцію на рахунках бухгалтерського обліку.

Відповідь

№ п/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.

Дебет Кредит

Відображено дохід від реалізації 377 742 13200

Списання нарахованого зносу реалізованого об’єкта 131 103 65600

Списано залишкову вартість реалізованих основних засобів 972 103 9400

Відображено суму ПДВ 742 641 2200

Надійшла від покупців оплата за продані їм основні засоби 311 377 13200

Списано дохід від реалізації необоротних активів на рахунок фінансових
результатів 742 793 11000

Собівартість реалізованих необоротних активів віднесено на фінансові
результати 793 972 9400

Фінансовий результат від реалізації основних засобів віднесено до
нерозподіленого прибутку 793 441 1600

Задача 16

Вихідні дані :

Підприємство безоплатно передало запасні частини балансовою вартістю 2
000 грн.

Завдання : відобразити дану операцію на рахунках бухгалтерського обліку
.

Відповідь 2.

№ п/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.

Дебет Кредит

1. Відображено балансову вартість переданих запчастин 949 207 2000

2. Відображено податкові зобов’язання з ПДВ 949 641 400

3. Інші витрати діяльності віднесено на фінансові результати 791 949
2400

Задача 17

Вихідні дані :

Працівнику нарахована за вересень 200_ р. заробітна плата за тарифом в
сумі 400,00 грн. і премію в сумі 60 грн. Працівник платить аліменти на
одну дитину.

Завдання :

– провести розрахунок утримань із заробітної плати ;

– провести розрахунок відрахувань на соціальні заходи ;

– розрахувати суму , що належить до виплати ;

– відобразити дану операцію на рахунках бухгалтерського обліку

Розв”язування :

Нарахована зарплата

Дт 23 Кт 66 – 400,00 грн.

2. Проведемо утримання :

до Пенсійного фонду 400*2%= 8,00 грн.

Дт 66 Кт 651 – 8,00

на соціальне страхування 400*0,5%= 2,00 грн.

Дт 66 Кт 652 – 2,00

до Фонду зайнятості 400*0,5%= 2,00 грн.

Дт 66 Кт 653 – 2,00

прибутковий податок ( 400 – 8 –2 – 2 – 61,50 ( соціальна пільга ) ) *
13% = 42,50грн.

Дт 66 Кт 641 – 42,50

аліменти на одну дитину ( 400-8-2-2-42,5 )*25%=86,00 грн.

Дт 66 Кт 685 – 86,00

3. Проведемо розрахунок відрахувань :

до Пенсійного фонду 400*32% = 128,00 грн.

Дт 23 Кт 651 – 128,00

на соціальне страхування 400*2,9% = 12,00 грн.

Дт 23 Кт 652 – 12,00

до Фонду зайнятості 400*1,9% = 7,60 грн.

Дт 23 Кт 653 – 7,60

4. Розрахуємо суму до виплати

400-8-2-2-42,50-86 = 259,50 грн.

Задача 18

Підприємство перерахувало уповноваженому банку 2 000 дол. Курс НБУ на
дату перерахування – 5,65 грн. за 1 дол. Валюту продано за курсом 5,6
грн. за 1 дол.

Відповідь

№ п/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.

Дебет Кредит

1. Відображено суму валюти, перерахованої уповноваженому банку для
продажу (2000*5,65) 334 312 11300

2. Відображено дохід від реалізації іноземної валюти (2000*5,6) 311 711
11200

3. Віднесено на фінансовий результат дохід від реалізації іноземної
валюти 711 791 11200

4. Відображено балансову вартість іноземної валюти 942 334 11300

5. Віднесено на фінансові результати собівартість реалізованої іноземної
валюти 791 942 11300

Задача 19.

Вихідні дані:

Загальний фонд заробітної плати , усіх видів виплат , на які
нараховуються страхові внески , становив 9320 грн. З них :

заробітна плата виробничих працівників – 5320 грн.;

заробітна плата адміністративного персоналу -2650 грн.;

заробітна плата за роботи , пов’язані зі збутом продукції-1350 грн.

Завдання : провести розрахунок суми нарахувань на соціальні заходи

Розв”язування :

Проведемо нарахування на заробітну плату :

1. виробничих працівників :

до Пенсійного фонду :5320*32%= 1702 грн.

Дт 91 Кт 651 – 1702,00

на соціальне страхування : 5320*2,9% = 154 грн.

Дт 91 Кт 652 – 154,00

до Фонду зайнятості : 5320*1,9% = 101 грн.

Дт 91 Кт 653 – 101,00

2. адмінперсоналу :

– до Пенсійного фонду : 2650*32% = 848 грн.

Дт 92 Кт 651 – 848,00

– на соціальне страхування : 2650*2,9% = 77 грн.

Дт 92 Кт 652 – 77,00

– до Фонду зайнятості : 2650*1,9% = 50,35 грн.

Дт 92 Кт 653 – 50,35

3. працівникам, робота яких пов”язана зі збутом продукції :

– до Пенсійного фонду : 1350*32% = 432 грн.

Дт 93 Кт 651 –432,00

– на соціальне страхування : 1350*2,9% =39 грн.

Дт 93 Кт 652 – 39,00

– до Фонду зайнятості : 1350*1,9% = 25,70 грн.

Дт 93 Кт 653 – 25,70

Задача 20.

Вихідні дані

Підприємство реалізувало комп’ютер на умовах попередньої оплати за
договірною вартістю 3 600 грн., у тому числі ПДВ – 600грн. Первісна
вартість проданого комп’ютера – 3 200 грн., зношення – 400 грн.

визначити справедливу вартість комп’ютера ;

– відобразити дану операцію на рахунках бухгалтерського обліку .

1. Одержано попередню оплату 311 681 3600

2. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ 643 641 600

3. Відображено дохід від реалізації комп’тера 377 742 3600

4. Списано податкові зобов’язання з ПДВ 742 643 600

5. Віднесено доходи від реалізації на фінансовий результат 742 793 3000

6. Списано знос реалізованого комп’тера

131 104

400

7. Списано залишкову вартість реалізованого комп’тера 972 104 2800

8. Списано залишкову вартість реалізованого комп’тера 793 972 2800

9. Проведено залік заборгованостей 681 377 3600

Задача 21.

Вихідні дані :

Працівник підприємства , стаж роботи ( страхування ) якого 6 років, у
березні 200_р. хворів 6 робочих. Відомо, що його заробіток за шість
місяців, що передували хворобі, становив 1890 грн., кількість робочих
днів за даний період – 134.

Завдання: розрахувати суму , яка належить працівникові до виплати за
лікарняним листом.

Розв”язування :

Розрахуємо середньоденний заробіток працівника :

1890 : 134 = 14,10 грн.

Розрахуємо заробіток за шість робочих днів :

14,1 * 6 = 84,60 грн.

Оскільки стаж роботи працівника 6 років, то для нарахування суми за
лікарняним листом беремо 80% від розрахованої суми

84,60 *80% = 67,70 грн.

Дт 65 Кт 66 – 67,70

Задача 22

Вихідні дані :

Підприємство А придбало у звітному періоді пластмас на суму 720 грн. (
ПДВ – 120 грн. ). Протягом цього періоду ціна пластмас знизилася до 500
грн. Підприємство оцінює пластмаси за чистою вартістю реалізації.

Завдання : відобразити операцію з уцінки пластмас в реєстрах
бухгалтерського обліку

Відповідь

№ п/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.

Дебет Кредит

Оприбутковано пластмас 201 631 600*

Відображено податковий кредит з ПДВ 641 631 120

Відображено уцінку пластмас до чистої вартості реалізації (600-500) 946
201 100

Оплачено рахунки постачальників паперу 631 311 720

Задача 23.

Вихідні дані :

На складі підприємства А з вини кладовщика виявлено нестачу запасних
частин на суму

240 грн. ( в тому числі ПДВ ) і утримано із його заробітної плати згідно
з письмовою заявою .

Завдання :

обчислити суму до відшкодування ;

відобразити дані операції в реєстрах бухгалтерського обліку .

Відповідь

№ п/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.

Дебет Кредит

Списано облікову вартість запасних частин, яких не вистачає 947 201 200

Відображено в позабалансовому обліку невідшкодовані нестачі 072 – 200

Відображено виникнення дебіторської заборгованості й доходу після
встановлення винної особи на загальну суму відшкодування втрат 375 716
480

Списано з позабалансового обліку суму нестачі – 072 200

Відображено утримання суми відшкодування втрат із заробітної плати
винної особи 661 375 480

Відображено суму, що належить до перерахування до бюджету (480-200)

716 641 280

Перераховано до бюджету належну частину суми відшкодування 641 311 280

Відображено закриття рахунків обліку доходів і витрат 791

716 947

791 200

200

* Припустимо, що індекс інфляції дорівнює одиниці.

Задача 24.

Вихідні дані :

Підприємство прийняло рішення про ліквідацію верстата :

первісна вартість – 20 000 грн.,

знос – 18000грн.

Витрати , пов’язані з ліквідацією , становлять 1 200 грн. Вартість
брухту , одержаного внаслідок ліквідації верстата – 600 грн.

Завдання : відобразити дану операцію на рахунках бухгалтерського обліку
.

Відповідь 2.

№ п/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.

Дебет Кредит

Списано знос ліквідованого верстата 131 104 18000

Відображено залишкову вартість ліквідованого верстата 976 104 2000

Відображено витрати, пов’язані з ліквідацією верстата 976 661, 65 1200

Віднесено на фінансовий результат витрати на ліквідацію 793 976 3200

Відображено вартість брухту, одержаного внаслідок ліквідації верстата
209 746 600

Відображено дохід від ліквідації у фінансових результатах 746 793 600

Задача 25.

Вихідні дані :

На початок звітного періоду на підприємстві було 40 банок фарби для
підлоги за ціною 6 грн. за банку . Протягом звітного періоду воно
придбало фарбу для підлоги в такому порядку :

80 банок по ціні 6,5 грн. ( в тому числі ПДВ );

60 банок по ціні 5,5 грн. ( в тому числі ПДВ );

90 банок по ціні 6,3 грн. ( в тому числі ПДВ ).

В тому ж періоді 155 банок фарби було відпущено на виробничі потреби .

Завдання :

– відобразити списання фарби у виробництво методом обчислення
середньозваженої собівартості одиниці запасів ;

визначити залишок фарби для підлоги на кінець звітного періоду ;

-відобразити дану операцію в реєстрах бухгалтерського обліку .

Відповідь

Визначимо середньозважену собівартість одиниці запасів і залишок .

Середньозважена вартість =

40*6 + 80*6,5 + 60*5,5 +90*6,3 = 1657

40 + 80 + 60 + 90 = 270

1657 : 270 = 6,14

Отже, середньозважена вартість однієї банки фарби з урахуванням залишку
і надходження становить 6,14 грн.

Середньозважена собівартість відпущеної у виробництво фарби дорівнює:

155 банок *6,14 грн./банка = 951,7 грн.

Середньозважена собівартість залишку на кінець періоду становить:

(40 бан. + 80 бан. + 60 бан.+ 90 бан. – 155 бан.) * 6,14 грн. = 706,1
грн.

Задача 27.

Необхідно:

на основі наведеної кореспонденції рахунків скласти зміст господарських
операцій

Дт 31 – Кт 60 ;одержано на поточний рахунок короткостроковий кредит

Дт 66 – Кт 372 ;утримано із зарплати неповернені вчасно підзвітні суми

Дт 66 – Кт 641 ;утримано із з/пл. Прибутковий податок

Дт 23 – Кт 63 ;надані послуги для основного в-ва постачальниками

Дт 90 – Кт 26 ; відображено с/в-ть відвантаженої продукції

Дт 79 – Кт 44 .відображено фінансовий результат діяльності (прибуток)

Задача 26.

Необхідно:

– Вказати кореспонденцію рахунків згідно авансового звіту комерційного
директора по відродженню у м. Львів.

– Визначити суму відхилень між авансом, одержаним комерційним
директором 10 січня 2001р. з каси п-ва в сумі 800 грн. і фактичною сумою
по затвердженому авансовому звіту від 18.07.2001р.

Дані для виконання:

Дата № Кому, за що, і по якому документу. Сума грн.

10.01

1.

З/д квиток Коломия – Львів від 10.01 поспіль

35,00

6,00

17.01 2. З/д квиток Львів – Коломия від 17.01 поспіль 35,00

6,00

12.02 3. Проживання в готелі згідно з квитанцією в готелі з 12.01 –
16.01

Добові згідно відрядної поїздки

Всього 400,0

?

?

Розв’язування:

Для того, щоб працівник поїхав у відрядження видається наказ і
дається відрядна поcвідка. Бухгалтер попередньо прораховує витрати
і підзвітній особі видається аванс.

Фактичні витрати підтверджуються після повернення з відрядження по
представленому авансовому звіту не пізніше 3-х днів. В авансовий звіт
включають:

Проїзд ( 35+6 ) * 2 = 82,00 грн.

Готель 400грн. Дт372-КТ30 539

Добові 8*18=144,00 Дт92-Кт372 261

Разом 82 + 400 + 144 = 626

800-626=174

Дт 372 Кт 30 – 800

Дт 92 Кт 372 – 626

Дт 30 Кт 372 – 174

Задача 13.

На основі наведеної кореспонденції рахунків, скласти зміст госп.
операцій.

1) Дт23 – Кт20 – передано у виробництво виробничі запаси ( I тип змін
бух.

балансу )

2) Дт91 – Кт66 – нарахована з/п управлінському персоналу цеху ( III тип
)

3) Дт23 – Кт91 – списано змінні загальновиробничі витрати ( I тип )

4) Дт26 – Кт23 – передано з виробництво на склад готова продукція ( I )

5) Дт66 – Кт64 – утримано із зарплати працівників прибутковий податок
(II)

6) Дт30 – Кт31 – отримано в касу гроші для виплати з/п ( I )

Задача 35.

Необхідно:

Вказати кореспонденцію бухгалтерських рахунків по нижченаведених
господарських операціях.

По операції №5 визначити виробничу собівартість готової продукції,
вказати порядок розрахунку.

Дані для визнання:

1.Відпущені зі складу у виробництво:

– дошки дубові 2700

– клей столярний 150

2. Витрачено завгоспом Симоненко з підзвітних сум на потреби виробництва
40

3. Нарахована з/п робітникам за випуск продукції 6400

4. Проведено нарахування на соціальні заходи

5. Вироблена і здана на склад готова продукція

примітка: незавершене виробництво на початок місяця – 1200

кінець місяця – 1000

Розв’язання:

Виробнича собівартість готової продукції визначається по рахунку 23 .
Для цього необхідно до залишку незавершеного виробництва на початок
місяця додати всі витрати за місяць і відняти незавершене виробництво на
кінець місяця в сумі 1000.

Виробнича собівартість готової продукції буде відображена по Кт рахунку
23.

1) Дт 23 – Кт 201 2700 + 150 = 2850

2) Дт 23 – Кт 372 40

3) Дт 23 – Кт 66 6400

4) Дт 23 – Кт 65 6400 * 36,8% = 2355

5) Дт 26 – Кт 23 1200 + 11645 – 1000 = 11845

Дт 23
Кт

Пс 1200

2850

40

6400

2355 5) 11845

Од 11645 Ок 11845

Кс 1000

Задача 2.

Необхідно:

Дати характеристику термінам: с/в продукції, калькуляція, статті
калькуляції та об’єкт калькулювання.

1.Скласти калькуляцію с/в виготовленої продукції.

2.Визначити фактичну с/в одиниці виготовленої продукції.

3.Оприбуткувати продукцію на склад.

Скласти бух. проведення.

Дані для виконання:

Випущено холодильників – 110 шт.

Витрати за місяць (грн.)

Матеріали – 60995

Комплектуючі вироби – 48114

Транспортно заготівельні витрати – 759

Заробітна плата – 5225

Відрахування на соціальні заходи – 858

Загально виробничі витрати – 13629

С/в – це сума всіх затрат на виготовлення продукції.

Калькуляція – це спосіб вирахування с/в продукції.

Стаття калькулювання – це окремий вид затрат на виготовлення продукції
(сировина і матеріали, з/п, відрахування на соц. заходи тощо).

Об’єкт калькулювання – це окремий вид продукції по якому розрахо –

вується його с/в.

Складемо зміст господарських операцій та кореспонденцію рахунків:

№ п/п Зміст господарських операцій Дт рахунку Кт рахунку Сума, грн..

1. Відпущено на виробництво холодильників матеріали 23 201 60995

2. Відпущено на виробництво комплектуючі вироби 23 20 48114

3. Списано транспортно-заготівельні витрати на витрати виробництва 23
20/ТЗВ 759

4. Нарахована заробітна плата працівникам за виробництво холодильників
23 66 5225

5. Проведено нарахування на заробітну плату працівників на соц. заходи
23 65 858

6. Списано загально виробничі витрати на витрати виробництва 23 91 13629

7. Передана з виробництва на склад готова продукція 26 23

2. Для визначення собівартості готової продукції підрахуємо всі витрати
по рах. 23

Дт 23
Кт

Пс-

1) 60995 7) 129580

2) 48114

3) 759

4) 5225

5) 858

6) 13629

Од 129580 Ок 129580

Кс-

Разом собівартість випуску 129580 грн., тоді собівартість одиниці :

129580 / 110 = 1178 грн.

Задача 34.

Необхідно:

По господарським операціям руху грошових коштів по поточному рахунку за
квітень вказати кореспонденцію рахунків.

Вказати облікові реєстри, в яких вони повинні знайти своє відображення.

Визначити залишок грошових коштів на розрахунковому рахунку станом на 8
травня.

Дані для виконання:

1. Зараховано на поточний рахунок дохід від реалізації продукції
2000

2. Перераховано з поточного рахунку заводу “ Металіст “ за одержані
матеріали 1200

3. Одержано в касу по чеку гроші на операційні витрати
5000

4. Внесена з каси на поточний рахунок сума квартальної плати від жильців
800

гуртожитку

5. Перераховано обкому профспілки відрахування на соц. страх.
750

6. Одержано лімітовану чекову книжку за рахунок власних грошових коштів
2000

примітка: залишок грошей на розрахунковому рахунку на 1 квітня – 8400

Розвязанння:

Дт 31 – Кт 70

Дт 631 – Кт 31

Дт 30 – Кт 31

Дт 31 – Кт 30

Дт 65 – Кт 91

Дт 35 – Кт 31

Використовуючи відомість №2 Дт 31, а по Кт 31 журнал №2 операцій,
одержане відображено у виписці з поточного рахунку, що представлено
банкові. Для визначення залишку грошових коштів по поточному рахунку
станом на 1 травня необхідно:

Задача 32.

Необхідно:

Нарахувати погодинно – преміальну оплату праці, доплату за роботу в
нічний час;

Визначити суму відрахувань та утримань із з/п;

Скласти бухгалтерські проводки.

Дані для виконання:

Слюсар 4 розряду відпрацював за місяць згідно з табелем 176 годин, в
тому числі в нічний час 35 годин, тарифна ставка за 1годину, становить –
1,80 грн. за роботу в нічний час доплата 40% тарифної ставки. Наказом по
підприємству йому встановлена премія 15%.

Розв’язок:

Нараховуємо погодинно – преміальну оплату праці:

176*1,80=316,8 грн. – заробітна плата за відпрацьований час

35*1,80*40%=25,20 грн. – доплата за роботу в нічний час

(316,80+25,20)*15%=51,30 грн. – премія

316,80+25,20+51,30=393,30 грн. – нарахована заробітна плата

Дт23 – Кт66 – 393,30 грн.

Проведемо утримання із заробітної плати :

до Пенсійного фонду : 393,30 * 2% = 7,86 грн.

Дт 66 Кт 651 – 7,86 грн.

на соціальне страхування : 393,30 * 0,5% = 1,97 грн.

Дт 66 Кт 652 – 1,97 грн.

до Фонду зайнятості : 393,30 * 0,5% = 1,97 грн.

Дт 66 Кт 653 – 1,97 грн.

прибутковий податок

( 393,30 – 7,86 – 1,97 – 1,97 – 61,50 ( соціальна пільга )) * 13 % =

41,60 грн.

Дт 66 Кт 641 – 41,60 грн.

Розрахуємо суму до видачі :

393,30 – 7,86 – 1,97 – 1,97 – 41,60 = 339,90 грн.

Проведемо нарахування на заробітну плату :

до Пенсійного фонду : 393,30*32%=125,86 грн.

Дт 23 Кт 651 – 125,86 грн.

на соціальне страхування : 393,30*2,9=11,41 грн.

Дт 23 Кт 652 – 11,41 грн.

до фонду зайнятості : 393,30*1,9%=7,47

Дт23 Кт653 – 7,47 грн.

Задача 33.

Необхідно:

– Нарахувати робітнику-відряднику 5 розряду допомогу у зв’язку з
тимчасовою непрацездатністю і з/п за місяць.

– Визначити суму утримань із з/п.

– Скласти бухгалтерські проводки.

Дані для виконання:

Робітник-відрядник виготовив за місяць 140 деталей з розцінкою2,2 грн.
Він хворів 10 днів, відпрацював за шість попередніх місяці 126 робочих
дні, загальний стаж роботи 7 років 9 місяців.

Дані про оплату праці за шість попередні місяці:

№ Види виплат Сума, грн.

1.

2.

3.

4.

5. Основна зарплата

Надбавки за професійну майстерність

Премії за економію ресурсів

Одноразова матеріальна допомога

Допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю 1536,00

45,60

230,00

50,00

30,76

Допомога по листку непрацездатності, виходячи з середньоденного
заробітку, визначається по сумі з/п нарахованої за 6 попередніх місяців.
До розрахунку приймається з/п, надбавка за професійну майстерність,
премія за економію ресурсів 1536,00 + 45,60 + 230 = 1811,60 грн.

Середньоденний заробіток звідси дорівнює: 1811,60 : 126 = 14,38 грн.

Розраховуємо суму допомоги по тимчасовій непрацездатності :

14,38*10=143,80 грн.

Оскільки його стаж роботи 7,9 р. то для розрахунку беремо 80%

143,80*80%=115,00 грн.

Дт 65 Кт 66 115,00 грн.

Нараховуємо відрядну заробітну плату

140*2,20=308,00 грн.

Дт 23 Кт 66 – 308,00 грн.

Всього нараховано : 115,00+308,00=423,00 грн.

ПрПроведемо утримання із заробітної плати :

до Пенсійного фонду : 423,00 * 2% = 8,46 грн.

Дт 66 Кт 651 – 8,46 грн.

на соціальне страхування : 423,00 * 0,5% = 2,12 грн.

Дт 66 Кт 652 – 2,12 грн.

до Фонду зайнятості : 423,00 * 0,5% = 2,12 грн.

Дт 66 Кт 653 – 2,12 грн.

прибутковий податок

( 423,00 – 8,46 – 2,12 – 2,12 – 61,50 ( соціальна пільга )) * 13 % =

45,34 грн.

Дт 66 Кт 641 – 45,34 грн.

РоРозрахуємо суму до видачі :

423,00 – 8,46 – 2,12 – 2,12 – 45,34 = 364,96 грн.

Задача 31.

Необхідно:

Нарахувати відрядно – преміальну оплату праці.

Визначити суму утримань.

Скласти бухгалтерські проводки.

Дані для виконання:

Робітник відрядник за місяць виготовив 150 деталей при нормі 85 деталей,
розцінка за 1 деталь – 2,25 грн. Йому нарахована премія в розмірі 10%
за виконання норми та 0,7% за кожний відсоток перевиконання норми від
оплати праці за розцінкою.

Розв’язання:

150*2,25=337,5 (грн.) – відрядна з/п

% виконання = фактична кількість виготовленої продукції /

кількість виготовленої продукції по нормі * 100%

% виконання = 150 / 85 * 100% = 176

176% – 100%=76% – план перевиконано на76%

Визначаємо процент премії:

10%+76%*0,7=60,2%

Відрядно – преміальна зарплата складе: 337,5+203,1=540,6 (грн.)

Дт23 – Кт66 – 540,60 грн.

Проведемо утримання із заробітної плати :

до Пенсійного фонду : 540,60 * 2% = 10,8 грн.

Дт 66 Кт 651 – 10,80 грн.

на соціальне страхування : 540,60 * 0,5% = 2,70 грн.

Дт 66 Кт 652 – 2,70 грн.

до Фонду зайнятості : 540,60 * 0,5% = 2,70 грн.

Дт 66 Кт 653 – 2,70 грн.

прибутковий податок

( 540,60 – 10,80 – 2,70 – 2,70 – 61,50 ( соціальна пільга )) * 13 % =

60,17 грн.

Дт 66 Кт 641 – 60,17 грн.

Розрахуємо суму до видачі :

540,60 –10,80 – 2,70 – 2,70 – 60,17 = 464,23 грн.

Задача 30.

Необхідно:

Нарахувати відрядно – прогресивну оплату праці;

Визначити суму утримань;

Скласти бухгалтерські проводки.

Дані для виконання:

Робітник відрядник 3-го розряду виготовив за місяць 130 деталей
при нормі 90 деталей, розцінка за 1 деталей в межах норми – 3,30 грн., а
понад норми – 3,70 грн.

відрядно – прогресивна форма праці заключається в тому, що на
виготовлення продукції зверх норми встановлені збільшені прогресивні
розцін

Розраховуємо пряму відрядну заробітну плату: 90*3,30=297,00
грн.

Розраховуємо заробітну плату , нараховану по прогресивних
розцінках за зверх нормований виробіток :

130-90=40*3,70=148,00 грн.

Розраховуємо загальну нараховану суму :

297+148=445,00 грн.

Дт 91 Кт 66 – 445,00 грн.

Проведемо утримання із заробітної плати :

до Пенсійного фонду : 445 * 2% = 8,90 грн.

Дт 66 Кт 651 – 8,90 грн.

на соціальне страхування : 445 * 0,5% = 2,23 грн.

Дт 66 Кт 652 – 2,23 грн.

до Фонду зайнятості : 445 * 0,5% = 2,23 грн.

Дт 66 Кт 653 – 2,23 грн.

прибутковий податок

( 445 – 8,90 – 2,23 – 2,23 – 61,50 ( соціальна пільга )) * 13 % =

48,12 грн.

Дт 66 Кт 641 – 32,50 грн.

Розрахуємо суму до видачі :

445 – 8,90 – 2,23 – 2,23 – 48,12 = 383,52 грн.

Задача 28.

Необхідно:

Провести утримання прибуткового податку та обов’язкових відрахувань
із зарплати. Розрахувати суму з/п, що належить до виплати.

Вказати кореспонденцію рах. по даній ситуації.

Дані для виконання:

1.Заробітна плата працівника адміністрації по окладу 320 грн.

2.Допомога по тимчасовій непрацезд. 29 грн. за 2 дні

3.У звітному місяці було 23 робочих дні.

Розв”язування :

Розрахуємо суму заробітної плати працівника за фактично відпрацьовані
дні :

320,00 : 23 = 13,91 грн. – середньоденний заробіток

13,91 * 21 = 292,11 грн.

292,11+ 29,00 = 321,11 грн.

Дт 92 Кт 66 – 321,11 грн.

Проведемо утримання із заробітної плати :

до Пенсійного фонду : 321,11 * 2% = 6,42 грн.

Дт 66 Кт 651 – 6,42 грн.

на соціальне страхування : 321,11 * 0,5% = 1,60 грн.

Дт 66 Кт 652 – 1,60 грн.

до Фонду зайнятості : 321,11 * 0,5% = 1,60 грн.

Дт 66 Кт 653 – 1,60 грн.

прибутковий податок

( 321,11 – 6,42 – 1,60 – 1,60 – 61,50 ( соціальна пільга )) * 13 % =

32,50 грн.

Дт 66 Кт 641 – 32,50 грн.

Розрахуємо суму до видачі :

321,11 – 6,42 – 1,60 – 1,60 – 32,50 = 278,99 грн.

Задача 29.

Необхідно:

Охарактеризувати сутність поняття неоплачений капітал;

Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції.

Дані для виконання:

В установчих документах ТзОВ статутний капітал встан. в розмірі 15000
грн. До реєстрації внески трьох засновників складом: 15000*30% 100= 4500
грн. ( по 1500 грн. кожний ). У подальшому, як визначено у заснов –

низьких документах, учасники здійснюють внески:

Учасник ,,А’’вносить до статутного капіталу основні засоби вартістю 3500
грн.

Учасник ,,В’’вносить до статутного капіталу нематеріальні активи
вартістю 3500 грн.

Учасник ,,С’’вносить до статутного капіталу грошові кошти в сумі
3500грн.

Розв”язування :

Статутний капітал – це є велич. коштів внесених засновниками при
створенні підприємства і зазначена в статутному договорі. Якщо, суму
коштів при створенні підприємства не вистачає до величини статутного
капіталу передб. устан. документами то вона числиться, як заборг, учасн.
на рах. 75 і велич. неоплаченого капіталу на рах. 46.

1) Відобр. заборг. учасник. ТзОВ по внесках до статутного капіталу

Дт46 – Кт40 – 15000

2) Відобр. суму факт. внесків учасн.( готівкою ) на розрах.

Дт31 – Кт46 – 1500 на трьох:4500

3) Внесено кожним із учасників на підставі заснов. документів до
статутного фонду і учасники :

а) вносить обладнання.

Дт104 – Кт46 – 3500

б) по умові вносить нематеріальні активи.

Дт12 – Кт46 – 3500

в) внесок готівкою грошових коштів.

Дт30 – Кт46 – 3500

3500+3500+3500+4500=15000

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020