.

Звiт про фiнансовi результати (курсова)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
3 5346
Скачать документ

Вступ

У програмі реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням
міжнародних стандартів зазначено, що трансформація системи
бухгалтерського обліку забезпечить більш об”єктивне відображення
фінансового стану і результатів діяльності суб”єктів господарювання, а
також доступ усіх зацікавлених користувачів до інформації і звітності.
Такими користувачами є інвестори, які потребують об”єктивної оцінки
діяльності підприємства для прийняття рішень про можливість інвестицій.

Нормативні документи, що діяли раніше, втратили чинність і з 01.01.2000
року, основними документами, які регулюють систему бухгалтерського
обліку є:

ЗУ “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”;

Національні Положення бухгалтерського обліку;

Порядок подання фінансової звітності;

План рахунків бухгалтерського обліку.

Це пов”язано з приведенням національної системи бухгалтерського обліку у
відповідність з вимогами ринкової економіки та міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку.

З 01.01.2000 року діє Положення(стандарт) № 4 “Звіт про рух грошових
коштів”.

Головне призначення Звіту- надати користувачам інформацію про те, з яких
джерел надходили гроші на підприємство, за якими напрямами і на які цілі
вони витрачались.

1. Мета складання Звіту про рух грошових коштів

Положенням №4 визначаються зміст і форма звіту про рух грошових коштів
та загальні вимоги до розкриття його статей.

Норми даного Положення стосуються звітів про рух грошових коштів
підприємств,організацій та інших юридичних осіб усіх форм власності
(крім банків та бюджетних установ).

Метою складання звіту – є надання користувачам фінансової звітності
повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у
грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період.

У звіті наводяться дані про рух грошових коштів протягом звітного
періоду в результаті операційної, інвестиційної то фінансової
діяльності.

Якщо рух грошових коштів у результаті однієї операції включає суми, які
належать до різних видів діяльності, то ці суми слід наводити окремо у
складі відповідних видів діяльності.

Негрошові активи (отримання активів шляхом фінансової оренди, бартерні
операції, придбання активів шляхом емісії акцій) не включаються до
звіту.

Форма і зміст Звіту визначені Положенням (стандартом) бухгалтерського
обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів”, що узгоджений з однойменним
МСБО 7.

Звіт містить інформацію про грошові потоки підприємства за звітний
період.

Під грошовими потоками розуміють надходження і вибуття грошових коштів
та їх еквівалентів.

Грошові кошти включають кошти в касі та на рахунках у банках, що можуть
бути використані для поточних операцій.

Еквівалентами грошових коштів є короткострокові фінансові інвестиції,
які можуть бути вільно конвертовані у відому суму коштів і мають
незначний ризик щодо зміни вартості.

Такими еквівалентами є високоліквідні інвестиції в цінні папери на
строк, що не перевищує 3 місяці.

Рух коштів відображається у Звіті за трьома видами діяльності –
операційною, інвестиційною та фінансовою.

Слід мати на увазі, що віднесення руху коштів до відповідної групи
залежить у першу чергу від характеру господарської діяльності
підприємства.Наприклад, інвестиції в цінні папери звичайно є
інвестиційною діяльністю підприємства, але для інвестиційної компанії це
основна (операційна) діяльність.

Крім того, у разі якщо одна операція включає суми коштів від декількох
видів діяльності, їх слід розподіляти між відповідними видами
діяльності.

Так, суму, сплачену банку, яка включає погашення позики та відсотки,
буде відображено двома позиціями: відсотки – у складі операційної, а
погашення позики – у складі фінансової діяльності.

До Звіту не включають негрошові операції.

Негрошовими операціями є операції, що не потребують використання
грошових коштів або їх еквівалентів.

Прикладами негрошових операцій є такі:

бартерні операції;

надходження основних засобів на умовах фінансової оренди;

перетворення зобов”язань на власний капітал.

Негрошові операції, пов”язані з фінансовою та інвестиційною діяльністю,
слід розкривати в Примітках до фінансових звітів.

Внутрішні зміни у складі грошових коштів та їх еквівалентів у Звіті не
відображають.

Наприклад, надходження коштів з банку до каси підприємства не
розглядається як рух грошових коштів у результаті операційної
діяльності.

Для складання звіту про рух грошових коштів звичайно використовують
показники балансу, звіту про фінансові результати та дані аналітичного
бухгалтерського обліку.

Процес складання звіту про рух грошових коштів включає п”ять основних
етапів:

визначення зміни залишків грошових коштів та їх еквівалентів;

визначення руху грошових коштів у результаті операційної діяльності;

визначення руху грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності;

визначення руху грошових коштів у результаті фінансової діяльності;

подання отриманої інформації у формі звіту про рух грошових коштів.

Для визначення зміни залишків грошових коштів та їх еквівалентів
необхідно зіставити суми статті балансу “Грошові кошти та їх
еквіваленти” на початок і кінець року та відобразити їх у відповідних
статтях звіту про рух грошових коштів.

Підприємство розгорнуто наводить суми надходжень та видатків, що
виникають в результаті операційної, інвестиційної та фінансової
діяльності.

2. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Згідно з П(С)БО 4 інформація про рух грошових коштів у результаті
операційної діяльності має подаватися із застосуванням прямого або
непрямого методу.

При застосуванні прямого методу для визначення суми чистого надходження
(видатку) коштів в результаті операційної діяльності у звіті послідовно
наводяться всі основні класи (статті) надходжень та видатків, різниця
яких показує приріст або зменшення грошових коштів.

Непрямий метод передбачає визначення суми чистого надходження (видатку)
у результаті операційної діяльності послідовним коригуванням показника
прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування, наведеного
у Звіті про фінансові результати.

Операційна діяльність – це основний вид діяльності підприємства з
отримання доходу, а також інші види діяльності, якщо вони не можуть бути
віднесені до інвестиційної або фінансової.

Прикладами руху грошових коштів унаслідок операційної діяльності є такі:

надходження коштів від реалізації продукції (товарів, послуг);

надходження коштів за надання права користування активами;

платежі постачальникам;

виплати працівникам тощо.

Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності визначається
шляхом коригування прибутку (збитку) від звичайної діяльності до
оподаткування на суми:

змін запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості, пов”язаної з
операційною діяльністю протягом звітного періоду;

наведені в негрошових статтях;

наведені в статтях, які пов”язані з рухом грошових коштів у результаті
інвестиційної та фінансової діяльностей.

Процес заповнення розділу І “Рух коштів в результаті операційної
діяльності” включає п”ять кроків:

перенос показника прибутку (збитку) від звичайної діяльності до
оподаткування;

визначення прибутку (збитку) від операційної діяльності до зміни в
чистих оборотних активах;

визначення грошових коштів від операційної діяльності;

визначення чистого руху коштів до надзвичайних статей;

визначення чистого руху коштів від операційної діяльності.

У статті “Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування”
відображається прибуток у графі “Надходження” рядка 010, або збиток у
графі “Видаток” рядка 010 від звичайної діяльності до оподаткування за
звітний період, наведений у звіті про фінансові результати.

Визначенням прибутку (збитку) від операційної діяльності до зміни в
чистих оборотних активах є врахування впливу на прибуток негрошових
витрат (амортизації активів, забезпечень зобов”язань, витрат на сплату
відсотків за фінансовими зобов”язаннями), а також фінансових
результатів, не пов”язаних з операційною діяльністю.

У статті “Амортизація необоротних активів” відображаються
амортизаційні відрахування з матеріальних і нематеріальних необоротних
активів у рядку 020 з р.260 форми № 2 “Звіт про фінансові результати”, у
графу “Надходження” рядка 050 переносимо дані рядка 160 форми №2, а у
графу “Видаток” того ж рядка- дані рядка 130 форми №2, які нараховані
протягом звітного періоду.

Оскільки нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних
активів є витратами, що зменшили прибуток підприємства, але не призвели
до видатку його коштів, суму амотизації слід додати до прибутку, тобто
відобразити у графі “Надходження” Звіту.

У статті “Збільшення (зменшення) забезпечень” відображається зміна (у
графі “Надходження”- збільшення, у графі “Видаток” – зменшення) у складі
забезпечень наступних витрат і платежів, які не пов”язані з
інвестиційною та фінансовою діяльністю.

Збільшення забезпечень, які відносяться до операційної діяльності,
призводить до збільшення витрат звітного періоду, які не є видатком
грошових коштів.Тому суму збільшення таких забезпечень слід додати до
прибутку від операційної діяльності.

У свою чергу суму зменшення вказаних забезпечень треба вираховувати при
визначенні руху коштів від операційної діяльності.

У статті “Збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць у графі
“Надходження” відображаються збитки, у графі “Видаток”- прибутки від
курсових різниць внаслідок перерахунку статей балансу в іноземній
валюті, не пов”язаних з операційною діяльністю.

Нереалізованими курсовими різницями є курсові різниці, які пов”язані з
перерахунком сум статей в іноземній валюті, які наведені в балансі на
кінець звітного періоду.

Слід мати на увазі, що в цьому розділі враховуються лише нереалізовані
неопераційні курсові різниці, тобто курсові різниці, пов”язані з
перерахунком статей дебіторської та кредиторської заборгованості в
іноземній валюті, пов”язаних з інвестиційною та фінансовою діяльністю, а
також з перерахунком залишку коштів в іноземній валюті.

Оскільки зміна валютних курсів не пов”язана з рухом грошових коштів,
урахування таких курсових різниць дасть можливість уникнути завищення
або заниження руху грошових коштів у процесі операційної діяльності
внаслідок переоцінки неопераційної дебіторської або кредиторської
заборгованості в іноземній валюті.

У статті “Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності у графі
“Надходження” відображається збиток, у графі “Видаток”- прибуток від
володіння (дивіденди, відсотки тощо) та реалізації фінансових
інвестицій, а також від продажу основних засобів, нематеріальних
активів, інших довгострокових активів, інші прибутки та збитки від
інвестиційної та фінансової діяльності.

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування включає
прибуток (збиток), отриманий від різних операцій і подій: реалізації
продукції, основних засобів, фінансових інвестицій тощо.

Оскільки метою є визначення прибутку від операційної діяльності, слід із
загального прибутку виключити прибуток від фінансової діяльності та
додати збитки від інвестиційної та фінансової діяльності.

У статті “Витрати на сплату відсотків” відображаються витрати на сплату
відсотків за користування кредитами і позиками, які нараховані протягом
звітного періоду.

Наявність цієї статті обумовлена тим, що нижче в розділі І звіту про рух
грошових коштів передбачена окрема стаття “Сплачені відсотки”, яка
відображає видаток грошових коштів на сплату відсотків по фінансових
зобов”язаннях.Тому нараховані відсотки, які зменшують прибуток, але
можуть не співпадати з сумою сплачених відсотків, слід додати до
операційного прибутку.

У статті “Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих
оборотних активах” відображається різниця між сумами грошових
надходжень та сумами грошових видатків, тобто значення рядків 010-060.

У статті “Зменшення (збільшення) оборотних активів у графі
“Надходження” відображається зменшення, у графі “Видаток” збільшення
статей оборотних активів, які визначаються підсумовуванням рядків
100-140,150,160,170,180,200,210 і 250 форми № 1 “Баланс підприємства”,
що відбувалися протягом звітного періоду. При цьому необхідно врахувати,
що при такому розрахунку не враховується:

зміна заборгованості держави з податку на прибуток;

зміна сум авансів, виданих на цілі, не пов”язані з операційною
діяльністю;

зменшення заборгованості акціонерів шляхом погашення заборгованості з
виплати дивідендів;

зміна дебіторської заборгованості за реалізовані фінансові інвестиції,
необоротні активи та майнові комплекси;

погашення дебіторської заборгованості необоротними активами;

зменшення запасів у зв”язку з їх використанням для поліпшення основних
фондів (капітального характеру).

У статті “Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів” у графі
“Надходження” відображається зменшення, у графі “Видаток”- збільшення у
складі витрат майбутніх періодів, що відбулися протягом звітного
періоду.

Зменшення витрат майбутніх періодів означає їх списання на витрати
звітного періоду, що не призводить до видатку грошових коштів.

В свою чергу, збільшення витрат майбутніх періодів звичайно пов”язані з
видатком коштів.

Це зумовлює відповідне відображення зміни у розділі ІІІ Активу Балансу в
складі надходжень або видатку для визначення руху коштів від оперційної
діяльності.

У статті “Збільшення (зменшення) поточних зобов”язань” у графі
“Надходження” відображається збільшення, у графі “Видаток”- зменшення у
статтях розділу балансу “Поточні зобов”язання”, для чого підсумовується
значення рядків 520,530,540,550,560,570,580, 600 і 610 балансу на
початок і кінець року і визначається різниця між цими підсумками. При
цьому не враховується зміна зобов”язань з податку на прибуток, погашення
зобов”язань з ПДВ шляхом зменшення суми переплати по податку на
прибуток, збільшення зобов”язань зі сплати податку на прибуток,
нарахованого на дивіденди, застосування зобов”язань по відсотках, зміну
сум авансів отриманих, не пов”язаних з операційною діяльністю, погашення
зобов”язань необоротними активами, погашення зобов”язань викупленими
акціями, зміну заборгованості з оплати придбаних необоротних активів,
фінансових інвестицій, майнових комплексів, зміну заборгованості,
пов”язану з поліпшенням (модернізацією та реконструкцією) основних
засобів.

У статті “Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів” у графі
“Надходження” відображається збільшення, у графі “Видаток”- зменшення у
складі доходів майбутніх періодів протягом звітного періоду.

Збільшення у складі розділу V пасиву балансу означає надходження коштів,
а зменшення доходів майбутніх періодів пов”язане з зарахуванням частини
їх до прибутку звітного періоду.

У разі якщо збільшення доходів майбутніх періодів пов”язане з
надходженням не грошових коштів, а інших операційних активів (наприклад,
отриманням товарів або збільшенням дебіторської заборгованості),
включення цієї суми до графи “Надходження” нівелює суму зміни оборотних
активів, яка була раніше відображена у графі “Видаток”.

У статті “Грошові кошти від операційної діяльності” відображається
різниця між сумами надходжень та видатків, відображених по рядках
170-110 даної форми.

У статті “Сплачені відсотки” відображаються суми грошових коштів,
використаних на сплату відсотків за користування кредитами і позиками.

У статті “Сплачені податки на прибуток” показується використання
грошових коштів фактично сплаченого податку на прибуток за умови, що
вони конкретно не ототожнюються з фінансовою або інвестиційною
діяльністю.

Як відомо, податок на прибуток звичайно сплачується загальною сумою (без
розподілу за видами діяльності) та не збігається в часі з періодом
здійснення операції, яка є об”єктом оподаткування.

У зв”язку з цим рух грошових коштів, пов”язаний з податками на прибуток,
відображають окремою статтею у складі операційної діяльності, якщо він
не може бути конкретно віднесений до інвестиційної або фінансової
діяльності.

Проте у разі, якщо сплачений податок на прибуток можна чітко пов”язати з
інвестиційною або фінансовою діяльністю, його треба відображати у складі
відповідної діяльності.

Наприклад, підприємство має збиток від основної діяльності, але отримало
доходи від фінансових інвестицій та сплатило податок із цієї суми.

У цьому разі суму сплаченого податку слід відобразити у складі руху
коштів від інвестиційної діяльності.

У статті “Чистий рух коштів до надзвичайних подій” показується
надходження або видаток коштів, відображених у статті “Грошові кошти від
операційної діяльності”, значення якого знаходимо, віднімаючи від рядка
120 рядок 140.

У статті “Рух коштів від надзвичайних подій” відображаються
надходження або видаток коштів, пов”язані з надзвичайними подіями у
процесі операційної діяльності.

Прикладами руху коштів унаслідок надзвичайних подій є такі:

надходження від страхових компаній як компенсація збитків від пожежі;

надання допомоги працівникам, які постраждали внаслідок стихійного лиха.

При цьому слід пам”ятати, що надходження і видаток грошових коштів
унаслідок надзвичайних подій показують окремими статтями у складі
операційної, інвестиційної або фінансової діяльності.

Через це у складі руху коштів від операційної діяльності слід
відображати лише надходження та видаток коштів унаслідок надзвичайних
подій, пов”язаних з операційною діяльністю.

У статті “Чистий рух коштів від операційної діяльності” відображається
результат руху коштів від операційної діяльності з урахуванням руху
коштів від надзвичайних подій.

3. Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності

Інвестиційна діяльність- це придбання та продаж позаоборотних активів, у
тому числі віднесених до довгострокових інвестицій, активів, віднесених
до короткострокових фінансових вкладень, інших вкладень, що не
розглядаються як грошові еквіваленти.

Прикладами руху коштів унаслідок інвестиційної діяльності є такі:

платежі, пов”язані з придбанням та реалізацією основних засобів і
нематеріальних активів;

аванси грошовими коштами і позики іншим підприємствам (крім пов”язаних
з операційною діяльністю);

надходження коштів від фінансових інвестицій;

виплати грошових коштів при придбанні фінансових інвестицій;

надходження грошових коштів від реалізації та при придбанні майнових
комплексів;

надходження грошових коштів від реалізації або витрати при придбанні
пайових або боргових інструментів інших підприємств, а також часток
участі у спільних підприємствах (крім еквівалентів грошових коштів і
платежів, призначених для комерційних або торгівельних цілей);

надходження грошових коштів від повернення авансів і позик, наданих
іншим сторонам (крім тих, які пов”язані з операційною діяльністю);

отримання відсотків;

отримання дивідендів.

Необхідно зазначити, що для фінансових компаній надання кредитів іншим
сторонам, а також надходження грошових коштів при їх поверненні (у тому
числі й отримання відсотків по кредитах) є операційною (основною)
діяльністю.

Визначення грошового потоку від інвестиційної діяльності дозволяє
визначити розмір витрат на придбання ресурсів, що призначені для
одержання майбутнього доходу та формування руху грошових коштів.

Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності визначається
на основі аналізу змін у статтях розділу балансу “Необоротні активи” та
статті “Поточні фінансові інвестиції”.

У статті ” Реалізація фінансових інвестицій” відображаються суми
грошових надходжень від продажу акцій або боргових зобов”язань інших
підприємств, а також часток у капіталі інших підприємств (інші
надходження за такими інструментами, що визнаються як еквіваленти
грошових коштів, або за такими що утримуються для дилерських або
торгівельних цілей).

У статті “Реалізація необоротних активів” відображається надходження
грошових коштів від продажу основних засобів, нематеріальних активів, а
також інших довгострокових необоротних активів (крім фінансових
інвестицій).

У статті “Реалізація майнових комплексів” показується надходження
грошових коштів від продажу дочірніх підприємтв та інших господарських
одиниць (за вирахуванням грошових коштів, які були реалізовані у складі
майнового комплексу).

У статті “Отримані відсотки” відображаються надходження грошових
коштів у вигляді відсотків за аванси грошовими коштами та позик, наданих
іншим сторонам (інші, ніж аванси і позики, здійснені фінансовою
установою).

У статті “Отримані дивіденди” відображаються суми грошових надходжень у
вигляді дивідендів як результат придбання акцій або боргових зобов”язань
інших підприємств, а також часток участі у спільних підприємствах (крім
виплат за такими інструментами, які визнаються як еквіваленти грошових
коштів, або за такими, що утримуються для ділерських або торгівельних
цілей).

У статті “Інші надходження” показуються надходження грошових коштів
від повернення авансів (крім авансів, пов”язаних з операційною
діяльністю) та позик, наданих іншим сторонам (Інші надходження, ніж
аванси та позики фінансової установи), надходження грошових коштів від
ф”ючерсних контрактів, форвардних контрактів, опціонів тощо ( за
винятком тих контрактів, які укладаються для основної діяльності
підприємства, або коли надходження класифікуються як фінансова
діяльність), та інші надходження, які не передбачені у вищезазначених
статтях.

У статті “Придбання фінансових інвестицій” відображаються виплати
грошових коштів для придбання акцій або боргових зобов”язань інших
підприємств, а також часток участі у спільних підприємствах (інші, ніж
виплати за такими інструментами, що визнаються як еквіваленти грошових
коштів, або за такими, що утримуються для дилерських або торгівельних
цілей).

У статті “Придбання необоротних активів” показуються виплати грошових
коштів для придбання основних засобів, нематеріальних активів та інших
необоротних активів (крім фінансових інвестицій).

У статті “Придбання майнових комплексів” відображаються грошові кошти,
сплачені за придбані дочірні підприємства та інші господарські одиниці
(за вирахуванням грошових коштів, придбаних у складі майнового
комплексу).

У статті “Інші платежі” показуються аванси (крім пов”язаних з
операційною діяльністю) і позики грошовими коштами, надані іншим
сторонам (крім авансів і позик фінансових установ), виплати грошових
коштів за ф”ючерсними контрактами, форвардними контрактами, опціонами
тощо (за винятком випадків, коли такі контракти укладаються для
операційної діяльності підприємства або виплати класифікуються як
фінансова діяльність), інші платежі, що не передбачені у вищезазначених
статтях.

У статті “Чистий рух коштів до надзвичайних подій” показується різниця
між сумами грошових надходжень та видатків, відображених у рядках
180-270.

У статті “Рух коштів від надзвичайних подій” відображаються
надходження або видаток коштів, які пов”язані з надзвичайними подіями в
процесі інвестиційної діяльності.

У статті “Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності”
відображається результат руху коштів від інвестиційної діяльності з
урахуванням руху коштів від надзвичайних подій.

Рух коштів у результаті фінансової діяльності.

Фінансова діяльність- це діяльність, результатом якої є зміни у розмірі
та структурі позикового та власного капіталу підприємства.

Прикладами руху коштів унаслідок фінансової діяльності є такі:

випуск акцій;

надходження грошових коштів від випущених компанією боргових цінних
паперів;

отримання позик та їх погашення;

викуп раніше викуплених акцій підприємства;

виплати грошових коштів у рахунок погашення заборгованості з фінансової
оренди;

виплата дивідендів.

Застосовуючи вище наведену класифікацію за видами діяльності, необхідно
пам”ятати, що віденсення руху грошових коштів до того або іншого виду
діяльності залежить насамперед, від характеру господарської діяльності
підприємства. Це означає, що, наприклад, для виробничого, торгівельного
або будівельного підприємства торгівля цінними паперами є інвестиційною
діяльністю, чого не скажеш про інвестиційну компанію, для якої такий вид
діяльності є операційним (основним).

Визначення грошового потоку від фінансової діяльності дозволяє
прогнозувати майбутні грошові виплати тим, хто фінансував підприємство.

Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності визначається на
основі змін у статтях балансу за розділом “Власний капітал” та статтях,
пов”язаних з фінансовою діяльністю, у розділах балансу :”Забезпечення
наступних витрат і платежів”, “Довгострокові зобов”язання” і “Поточні
зобов”язання”.

У статті “Надходження власного капіталу” відображається надходження
грошових коштів від розміщення акцій та інших операцій, що призводять до
збільшення власного капіталу, тобто показуються зміни, що відбулися в
балансі по рядках 300,310,320,360, 370 і 359.

У статті “Отримані позики” відображаються надходження грошових коштів
у результаті утворення боргових зобов”язань (позик, векселів, облігацій,
а також інших видів короткострокових і довгострокових зобов”язань, не
пов”язаних з операційною діяльністю).

У статті “Інші надходження” показуються інші надходження грошових
коштів, пов”язані з фінансовою діяльністю.

У статті “Погашення позик” відображаються виплати грошових коштів для
погашення отриманих позик.

У статті “Сплачені дивіденди” показуються суми дивідендів, сплачені
грошовими коштами.

У статті “Інші платежі” показується використання грошових коштів для
викуплення раніше випущених акцій підприємства, виплати грошових коштів
орендодавцю для погашення заборгованості за фінансовою орендою та за
іншими платежами, пов”язаними з фінансовою діяльністю.

У статті “Чистий рух коштів до надзвичайних подій” показується різниця
між сумою грошових наодходжень та видатків, відображених по рядках 310-
-350.

У статті “Рух коштів від надзвичайних подій” відображаються надходження
або видатки коштів, пов”язані з надзвичайними подіями в процесі
фінансової діяльності.

У статті “Чистий рух коштів від фінансової діяльності” відображається
результат руху коштів від фінансової діяльності з урахуванням руху
коштів від надзвичайних подій.

У статті “Чистий рух коштів за звітний період” показується різниця між
сумою грошових надходжень та видатків, які відображені у рядках 170, 300
і 390, тобто підсумовуємо три розділи форми № 3.

У статті “Залишок коштів на початок року” показується залишок грошових
коштів на початок року, наведений у балансі у графі 3 рядок 230.

У статті “Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів” показується
сума збільшення або зменшення залишку грошових коштів в іноземній валюті
внаслідок коливань валютного курсу протягом звітного періоду.

У статті “Залишок коштів на кінець року” наводиться різниця між сумою
грошових надходжень та видатків, відображених у статтях “Залишок коштів
на початок року”, “Чистий рух коштів за звітний період” та “Вплив зміни
валютних курсів на залишок коштів”. Розрахований показник таким чином
повинен дорівнювати наведеному в балансі залишку грошових коштів та
грошових еквівалентів на кінець звітного року.

ТЕМА : “Стандарт бухгалтерського обліку № 4 “Звіт про рух грошових
коштів”

ПЛАН

Вступ

Мета складання Звіту про рух грошових коштів

Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності.

Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності.

Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020