.

Завдання обліку і первинний облік тварин (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3739
Скачать документ

Реферат на тему:

Завдання обліку і первинний облік тварин.

Тваринництво є однією з найважливіших підгалузей сільського
господарства. Облік у тваринництві проводиться за витратами на
вирощування й утримання худоби та за поголів’ям (їх кількості) тварин,
які поділяються на три групи: • робоча і продуктивна худоба (основне
стадо);

• молодняк тварин на вирощуванні;

• тварини на відгодівлі.

Правильна і раціональна організація ведення бухгалтерського обліку в
сільськогосподарських підприємствах повинна забезпечувати контроль за
виконанням планів кількісних (кількість голів тварин, що поставлені на
відгодівлю, і кількість центнерів приросту ваги тварин) і якісних
показників відгодівлі, сприяти виявленню та використанню резервів
підвищення ефективності відгодівельних операцій. Виходячи з цього,
основними завданнями обліку основного стада, молодняку тварин, птиці і
тварин на відгодівлі у сільськогосподарських підприємствах є:

• своєчасне і правильне документальне відображення операцій та
забезпечення достовірності даних щодо надходження і вибуття тварин й
одержання готової продукції;

• контроль за збереженням тварин у місцях їх утримання і на всіх етапах
їх руху;

• забезпечення щоденної реєстрації даних про рух поголів’я з метою
визначення потреби у кормах на кожен день;

• правильне обчислення фактичної вартості тварин при їх надходженні та
вибутті;

• здійснення заходів з метою недопущення нестач, крадіжок і загибелі
тварин.

Бухгалтерський облік молодняку тварин на фермах і в бухгалтерії
сільськогосподарського підприємства організовується і ведеться під
керівництвом головного бухгалтера сільськогосподарського підприємства та
бухгалтера з обліку у тваринництві.

Необхідними передумовами здійснення контролю за збереженням молодняку
тварин, птиці і тварин на відгодівлі є:

• перевірка чисельності тварин та їх обов’язкове зважування при
визначенні приросту, прийманні та відпуску;

• проведення контролю за своєчасним і правильним веденням обліку
поголів’я на фермах;

• систематичне проведення інвентаризації з метою недопущення втрат
поголів’я та ваги;

• встановлення переліку осіб (завідувачі фермами, бригадири, старші
працівники ферм таін.), що відповідають за приймання і відпуск тварин,
їх зважування, правильне та своєчасне оформлення цих операцій, а також
збереження закріплених за ними тварин;

• звільнення і переміщення матеріально відповідальних осіб лише за
згодою головного бухгалтера сільськогосподарського підприємства;

• затвердження переліку посадових осіб, яким надано право підписувати
документи на переміщення тварин у господарстві, а також видавати дозвіл
(підписувати перепустку) на їх вивезення за межі сільськогосподарського
підприємства.

Облік тварин (птиці, звірів, кролів, бджолосімей, а також тварин,
вибракуваних з основного стада, і тварин, прийнятих від населення для
реалізації) здійснюється відповідно до Інструкції з обліку молодняку
тварин, птиці та тварин на відгодівлі, затвердженої наказом Міністерства
сільського господарства! продовольства України від 15.01.97 № 7
(Інструкція № 7). Також у бухгалтерському обліку відображення інформації
про тварин проводиться відповідно до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 9 “Запаси”.

Відповідно до Інструкції № 7 при одержанні приплоду завідувач фермою
(бригадир) чи зоотехнік складають у двох примірниках “Акт на
оприбуткування приплоду тварин” (с.-г. ф. № 95). Дані акта щодня
записують у “Книгу обліку руху тварин і птиці” (с.-г. ф. № 34), а також
використовують для ведення зоотехнічного обліку і нарахування заробітної
плати працівникам ферми.

Обидва примірники акта передаються в бухгалтерію: один — наступного дня
після його складання, а другий — наприкінці місяця разом зі “Звітом про
рух худоби і птиці на фермі” (с.-г. ф. № 102) після того, як на його
підставі будуть зроблені записи в реєстрах зоотехнічного обліку. Запис в
акті здійснюють індивідуально за кожною головою приплоду великої рогатої
худоби і коней, по інших тваринах — у цілому за статево-віковою групою.

У каракульському вівчарстві дані про хід окоту у кожній отарі за минулу
добу бригадир (обліковець) записує в “Акт про хід окоту овець” (с.-г. ф.
№ 103) у двох примірниках. Порядкова нумерація актів ведеться по кожній
отарі з початку року. Відвантаження на забійний пункт усієї продукції
окоту з товарною шкірою (ягнята для забою на шкіру, мертвонароджені,
викидні таін.) і нетоварною шкірою (ембріони) оформляють “Накладними
внутрішньогосподарського призначення” (с.-г. ф. № 87) у трьох
примірниках, з яких один залишається у бригадира (обліковця).

Для обліку кількості каракулю, отриманого окремими бригадами, на ягнят,
що відвантажуються на забійний пункт, прикріплюють бирки із зазначенням
номера бригади. При забої бирка переноситься на зняту шкуру. Таку ж
бирку прикріплюють і на відправлені на забійний пункт каракулеві шкурки
ягнят, забитих в отарі.

Усю продукцію окоту каракульських овець, що надійшла протягом дня на
забійний пункт, записують окремим рядком у кожній накладній у відповідні
графи “Акта на вибуття тварин і птиці” (с.-г. ф. № 100). Тут же
показують вихід шкурок, нетоварних шкурок, тушок, отриманих від
переробки (забою).

Наприкінці робочого дня “Акт на вибуття тварин і птиці” (с.-г. ф. № 100)
підписують усі члени комісії, призначеної керівництвом
сільськогосподарського підприємства на період окоту для якісного прийому
продукції забійним пунктом. Наприкінці акта матеріально-відповідальна по
забійному пункті особа розписується про прийняття продукції на
відповідальне збереження для наступного відправлення на склад
сільськогосподарського підприємства або для продажу.

На підприємствах, які не займаються виробництвом каракульського смушку,
ягнят оприбутковують на підставі “Акта на оприбуткування приплоду
тварин” у день окоту з планової собівартості голови приплоду (наприкінці
року проводиться дооцінка до фактичних витрат), виходячи з того, що на
приплід відносять 12 % витрат основної отари романівської породи, 15 % —
каракульської і 10 % — всіх інших порід.

У спеціалізованих птахофабриках для прийому отриманих (виведених) курчат
застосовують “Акт виводу і сортування добового молодняку птиці” (с.-г.
ф. № 106). Його складає начальник цеху (інкубатора) або зоотехнік у день
оприбуткування курчат. У цьому акті вказують відсоток виходу і якість
виведених курчат у кожній партії закладених яєць. Начальник цеху
(інкубатора) на підставі відповідних документів складає і представляє в
бухгалтерію “Звіт про процеси інкубації” (с.-г. ф. № 105). Звіт
підписують начальник цеху й оператор і затверджує керівник підприємства.
Передачу курчат з цеху інкубації в цех вирощування здійснюють за
“Накладними внутрігосподарського переміщення” (с.-г. ф. № 87). На кожну
партію птиці, відправлену в забійний цех, виписується окрема накладна.

Курчата, гусенята, каченята, індичата при інкубації у своєму
господарстві оприбутковуються на підставі звіту про процес інкубації в
добовому віці за плановою (наприкінці року — за фактичною) собівартістю
добового молодняку.

На отриманий приплід звірів і кролів складають “Накопичувальний акт на
оприбуткування приплоду звірів” (с.-г. ф. № 96), у якому вказують
кількість знайденого в кожнім гнізді молодняку (живого і загиблого).
Оприбутковують тільки живих звірів (кроленят), що виявлені при
реєстрації приплоду. Накопичувальний акт складає завідувач фермою чи
зоотехнік у момент розкриття гнізд. Дані актів переносять у реєстри
зоотехнічного обліку і використовують для нарахування заробітної плати
працівникам ферми. Накопичувальні акти представляють у бухгалтерію разом
із “Звітом про рух худоби і птиці на фермі” (с.-г. ф. № 102).

Телята оприбутковуються на підставі “Акта на оприбуткування приплоду
тварин” у день народження за плановою (а наприкінці року — за фактичною)
собівартістю 60 кормоднів утримання великої рогатої худоби.

Поросята оприбутковуються на підставі “Акта на оприбуткування приплоду
тварин” у день опоросу за плановою (а наприкінці року — за фактичною)
собівартістю 1 центнера живої ваги відлучених поросят.

Лошата робочих коней оприбутковують на підставі “Акта на оприбуткування
приплоду тварин” у добовому віці за плановою (наприкінці року — за
фактичною) собівартістю 60 днів утримання дорослих коней.

Лошата племінних коней оприбутковують на підставі “Акта на
оприбуткування приплоду тварин” у добовому віці за плановою собівартістю
1 голови приплоду (наприкінці року — за фактичною), що складається з
витрат на утримання основного стада без вартості побічної продукції.

Тварини, придбані в інших сільськогосподарських підприємствах, племінних
об’єднаннях тощо, оприбутковуються на підставі товарно-транспортних
накладних і рахунків-фактур; при придбанні племінних тварин заповнюється
також “Племінне свідоцтво”.

Тварини, що надійшли в порядку безоплатної передачі від інших
підприємств як їх частина пайової участі, обліковується на підставі
рахунків-фактур і “Товарно-транспортних накладних на відпуск-прийом
тварин і птиці” (спеціалізована ф. № 1 с.-г.).

Прийом худоби від населення (відповідно до договору) з метою постановки
її на дорощування і відгодівлю проводить комісія в складі керівника
підрозділу, зоотехніка, ветпрацівника і працівника, якому будуть
передані тварини для подальшого вирощування і відгодівлі, та в
присутності особи, яка здає тварин. При цьому складається “Акт на
закупівлю тварин у населення” (с.-г. ф. № 956), який затверджує керівник
сільськогосподарського підприємства. Один примірник акта вручається
особі, яка передає тварин. При постановці тварин на вирощування і
відгодівлю їм присвоюють інвентарний номер. Головний бухгалтер перевіряє
правильність розрахунку вартості куплених тварин у “Акті на закупівлю
худоби в населення”, виписує видатковий касовий ордер і передає його
разом з актом у касу для оплати.

В усіх випадках переведення молодняку тварин з однієї статево-вікової
групи в іншу (включаючи і переведення тварин до основного стада), а
також відлучення молодняку звірів і кролів складають “Акт на переведення
тварин із групи в групу” (с.-г. ф. № 97). Акти заповнює зоотехнік
(завідувач фермою) у день переведення тварин і птиці, відлучення звірів
і кролів. Даний документ підписують також працівники, які передали і які
прийняли худобу і птицю на подальше утримання, затверджує його керівник
підприємства.

На кожен випадок загибелі, вимушеного забою чи падежу тварин від
стихійного лиха складається “Акт на вибуття худоби і птиці” (с.-г. ф. №
100). В акті повинні бути докладно зазначені причини й обставини вибуття
тварин і птиці, а також можливе використання продукції (у їжу, на корм
худобі, на знищення тощо). Акт складає в день вибуття (забою) комісія у
складі зоотехніка, ветеринарного лікаря, завідувача фермою і особи, за
якою була закріплена тварина. Після оформлення акт передається
керівникові підприємства на розгляд і затвердження. Після затвердження
акта роблять запис про вибуття поголів’я в “Книзі обліку руху тварин і
птиці” (с.-г. ф. № 34) і його разом із “Звітом про рух худоби і птиці на
фермі” (с.-г. ф. № 102) представляють у бухгалтерію.

У випадку падежу, загибелі поголів’я з вини окремих осіб його вартість
стягується з них у встановленому порядку.

Порядок переведення худоби і птиці в основне стадо й інші вікові групи
та їхню оцінку здійснюють у встановленому порядку (табл. 4.9).

Групи і тривалість утримання в них поголів’я можуть уточнюватися
відповідно до технології вирощування тварин, прийнятої в конкретному
господарстві.

У господарствах, що займаються заготівлею і наступною відгодівлею
худоби, для оформлення закінчення відгодівлі худоби і прийняття його від
працівника керівник підрозділу складає “Акт зняття худоби з відгодівлі,
нагулу, дорощування” (с.-г. ф. № 986). На кожен вид худоби складається
окремий акт у двох екземплярах, один із яких передається в бухгалтерію,
а другий зберігається на фермі.

Інвентаризація молодняку тварин, худоби на відгодівлі, кролів, звірів,
досліджуваних тварин і птиці проводиться щомісяця, а в спеціалізованих
підприємствах із промисловими методами виробництва, де птиця міститься в
широкогабаритних пташниках, у безвіконних приміщеннях з регульованим
мікрокліматом тощо, — один раз у рік за станом на 31 грудня звітного
року; інвентаризація бджолосімей здійснюється не менше двох разів у рік
(навесні — не пізніше 10 квітня і восени, як правило, 1 жовтня).

Наприкінці року молодняк тварин і тварин на відгодівлі до-оцінюється
виходячи з їхньої живої ваги і діючих на 31 грудня договірних цін на
відповідні види і групи з урахуванням вгодованості, а племінних тварин —
за договірними цінами на них.

Для систематизації показників первинних документів на фермах по
надходженню і вибуттю тварин ведуть “Книгу обліку руху тварин і птиці”
(с.-г. ф. № 34). Книга є підставою для складання щомісячного “Звіту про
рух тварин і птиці на фермі” (с.-г. ф. № 102), де відображається
наявність тварин на початок і кінець звітного періоду, їхнє надходження
і вибуття (голів і живої ваги) за видами по кожній обліковій групі.
Разом з первинними документами “Звіт про рух тварин і птиці на фермі”
передається в бухгалтерію. Після перевірки звітів здійснюють оцінку з
надходження і вибуття звірів і птахів, тварин, бджолосімей, а також
худоби, вибракуваної з основного стада, тварин, прийнятих від населення
для реалізації згідно з П(С)БО 9 “Запаси”, П(С)БО 16 “Витрати”, П(С)БО 7
“Основні засоби”.

Запис у Книзі відповідальні особи повинні робити щодня, реєструючи дані
окремих документів, і визначати кількість поголів’я на початок
наступного дня. Ці дані переносять у “Відомість витрат кормів” (с.-г. ф.
№ 94), де на підставі затверджених раціонів визначають потребу в кормах
на день.

Наприкінці місяця підсумки Книги використовують для заповнення “Звіту
про рух тварин і птиці на фермі” (с.-г. ф. № 102), де записують
наявність тварин на початок і кінець звітного періоду, їхнє надходження
і вибуття (поголів’я і жива вага).

Звіт складається зоотехніком, завідувачем ферм чи бригадиром у двох
екземплярах і у встановлений термін разом з первинними документами з
надходження і вибуття тварин і птиці представляється в бухгалтерію для
перевірки і бухгалтерського обліку руху поголів’я.

Список використаної літератури.:

Галузі народного господарства України (ЗКГНГ): Затв. наказом Мінстату
України від 24.01.94 № 21.

Про затвердження типових норм первинних документів з обліку в
будівництві: Наказ Держ. ком. буд-ва, архіт. і житлової політики України
від 29.12.2000 № 416/299.

Бабич В. В, Свідерський Є. І. Бухгалтерський облік на підприємствах
малого бізнесу в Україні. — К.: Лібра, 1996. — 160 с

Бутинець Т. А. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. для студ. вузів / Т.
А. Бутинець, Л. В. Чижевська, С. Л. Береза. — Житомир: ЖІТІ, 2000. —672
с.

Бутинець Ф. Ф. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс
лекцій. Навч. посіб. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця, доц. Н. М. Малю-ги.
— Житомир: ЖІТІ, 2000. — 608 с

Організація бухгалтерського обліку: Підруч. для студ. спец. “Облік і
аудит” вищ. навч. закл. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. — 3-тє вид., доп.
і перероб. — Житомир: ПП “Рута”, 2002. — 592 с

ПанасюкВ. М., Ковальчук Є. К., Бобрівець С. В. Податковий облік: Навч.
посіб. — Тернопіль: Карт-бланш, 2002. — 260 с

Облік у селянському (фермерському) господарстві: Посібник / За ред. М.
Я. Дем’яненка. — К.: ІАЕ, 2001. — 403 с

Вуд Ф. Бухгалтерский учет для предпринимателей. В 4 ч. — М.: Аскери,
1993.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020