.

Вибір раціональної системи оплати та стимулювання праці як найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва (на прикладі Коломийського Ветса

Язык: украинский
Формат: дипломна
Тип документа: Word Doc
0 2203
Скачать документ

1.Головбух // Всеукраїнська бухгалтерська газета №18 (275)—К.: ТОВ

“Універсал-Бізнес”, 2004—30с.

2. Податки та бухгалтерський облік // Інформаційно-аналітична газета №6
(30)—Х.: Видавничо-консалтингова корпорація “Фактор”, 2001—56 с.

3. Все про бухгалтерський облік // Професійна бухгалтерська газета №7
(1161)—К.: ТОВ “Новий друк”, 2006—48 с.

Все про бухгалтерський облік // Професійна бухгалтерська газета №22
(1176)—К.: ТОВ “Новий друк”, 2006—32 с.

Все про бухгалтерський облік // Професійна бухгалтерська газета №29
(1183)—К.: ТОВ “Новий друк”, 2006—50 с.

Все про бухгалтерський облік // Професійна бухгалтерська газета №17
(1171)—К.: ТОВ “Новий друк”, 2006—50 с.

Все про бухгалтерський облік // Професійна бухгалтерська газета №20
(1174)—К.: ТОВ “Новий друк”, 2006—32 с.

Все про бухгалтерський облік // Професійна бухгалтерська газета №14
(1168)—К.: ТОВ “Новий друк”, 2006—48 с.

Все про бухгалтерський облік // Професійна бухгалтерська газета №19
(1173)—К.: ТОВ “Новий друк”, 2006—34 с.

Варналій З. С., Сизоненко В.О.

Основи підприємницької діяльності : Підручник—К.:Знання України,
2003—407 с.

Трудове право України : Підручник/ За ред. Н.Б. Болотіної, Г.І.
Чанишевої—К.: Т-во “Знання” КОО, 2000—564 с.

Законодавство України про Працю / Нормативні документи та коментарі,
2-ге вид., допов.—К.: Видавництво А.С.К., 2003—304 с.

Грішнова Економіка праці та соціально-трудові відносини : Підручник—К.:

Знання, 2004—535 с.

Економіка підприємства : Підручник / За заг.ред. д. е. н. проф. Л.Г.
Мель-ника—Суми : ВТД “Університетська книга”, 2004—648 с.

Колот А. Організаційно-економічний механізм регулювання заробітної плати
в Україні : стан, шляхи вдосконалення / Економіст №9—К.: Київський
національний економічний університет, 1999.

Сова В. Нові методи підвищення прдуктивності праці на підприємствах, в
установах, організаціях, галузях економіки // Справочник кадровика
32—К., 2003.

Економічнийаналіз господарської діяльності./Іващенко В.І., Болюх
М.А.,–К.: ЗАТ “НІЧЛАВА”, 2001.—204 с.

Гандзюк М. П., Желібо Є.П., Халімовський М.Ю. Основи охорони праці :
Підручник.—Каравела, 2003.—440 с.

Катренко А.Л., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці. Курс лекцій.
Практикум : Навчальний посібник—Суми : ВТД “Універсальна книга”,
2003-496 с.

ГОСТ 12,1,003-84. ССБТ. Опасные и вредные производственные
фактори.Классификация.

ДСТУ 2272-93. ССБП. Пожежна безпека. Терміни та визначення.

ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие
требования безопасности.

СниП 2-4-79—Естественное и искусственное освещение.

ГОСТ 12,04.021-75 виробнича вентиляція

Жидецький В.У., Джигирей В.С. Основи охорони праці. Підручник—Вид.5-е,
доп.—Львів : Афіша, 2002—350 с.

Додаток Є

Звіт з праці за 12 місяців 2005року

Форма №1-ПВ

Найменування організації— Коломийський “Ветсанзавод”

Розділ 1.Склад фондуоплати праці та інші виплати

Назва показників Код рядка За період з початку року, тис.грн.

1.Фонд оплати праці штатних працівників 4010 210,3

Фонд основної заробітної плати 4020 194,2

Фонд додаткової заробітної плати 4030 16,1

з нього :

-надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів 4040 –

-премії та винагороди, що носять систематичний характер 4050 3,5

-виплати в порядку компенсації втрати заробітної плати згідно чинного
законодавства

у зв’язку з порушенням термінів її виплати 4060 –

внаслідок зростання споживчих цін 4070 –

Заохочувальні та компенсаційні виплати, всього 4080 1,9

з них :

-матеріальна допомога 4090 1,9

-соціальні пільги 4100 –

2.Оплата за невідпрацьований час 4110 12,6

3.Натуральна оплата праці, нарахована продукцією, що дозволена до
виплати працівникам 4120 –

4.Доходи, дивіденди, проценти згідно акцій, внесків та договорів оренди
земельних ділянок та майна, що нараховані до сплати ( у грошовій та
натуральній формах) :

-штатним працівникам облікового складу 4130 –

-особам, які не перебувають в обліковому складі 4140 –

Продаж продукції в рахунок заробітної плати :

5.Продано продукції та надано послуг штатним працівникам в рахунок
заробітної плати 4151 3,7

Розділ 2.Чисельність та фонд оплати праці окремих

категорій працівників

Назва показників Код рядка Середньооблікова чисельність Фонд оплати
праці, тис.грн. Відпрацьовано, людино-годин

Із загальної кількості штатних працівників облікового складу :

-жінки 7010 8 26,4 10866

-працівники, оплата праці яких фінансується за рахунок коштів Державного
та місцевого бюджету (по статті бюджетної класифікації 1100) 7210

Працівники, які не перебувають в обліковому складі :

-сумісники 7030

-працюючі за договором цивільно-правового характеру 7040 5 7,6

Розділ 3.Розподіл працівників за розмірами заробітної плати

За грудень року

Назва показників Код рядка Фактично осіб

Чисельність штатних працівників, за якими нарахована заробітна плата,
всього 8010 28

В томучислі у розмірі

До 150, 8020 2

Від 150,01до290,0

Від 290,01 до 310,0 8040 3

Від 310,01до 332,0 8050 2

Від 332,01до 400,00 8060 8

Від 400.01до 453,0 8070 2

Від 453,01до 500,0 8080 2

Від 500,01до 600,0 8090 4

Від 600,01до 450,0 8100 3

Від 750,01 до 900,0 8110 1

Від 900,01 до 1000,0 8120

Від 100,01 до 1350,0 8130

Від 1350,01 до 2000,0 8140

Понад 2000 8150 1

Довідково чисельність штатних працівників, які повністю відпрацювали
місяць 8160 1

8170 17

8180 2

Додаток Ж

Звіт про використання робочого часу

За 12місяців 2005 року

Форма №3-ПВ

Найменування організації-Коломийський “Ветсанзавод”

Розділ 1.Використання робочого часу

Назва показників Код рядка За період з початку року

людино-годин працівники, осіб

Фонд робочого часу, всього 3010 95791 х

Відпрацьовано, всього 3020 66251 х

з них надурочно 3030

х

Невідпрацьовано, всього 3040 29540 х

у тому числі :

– щорічні відпустки ( основні і додаткові) 3050 6376 32

– тимчасова непрацездатність 3060 1776 27

– навчальні відпустки та інші неявки, передбачені законодавством
3070

х

– неявки у зв’язку з переведенням для роботи на іншому підприємстві
3080

х

-неявки з дозволу адміністрації 3090 7421 х

-відпустки за ініціативою адміністрації 3110

-неявки у зв’язку з переведенням на скорочений робочий день, тиждень
3120 9220 35

-простої 3130

х

-масові невиходи на роботу (страйки) 3140

х

-прогули 3150 985 х

-неявки у зв’язку з міжсезонням 3160

х

Довідково

середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу 3170
х 49

Розділ 2.Рух робочої сили

Назва показників Код рядка За період з початку року

Всього осіб З них жінки

Прийнято працівників 5010 19 1

Вибуло працівників 5020 17 –

з них :

-з причин скорочення штатів 5030 – –

-за власним бажанням , звільнено за прогул та інші порушення трудової
дисципліни, невідповідність займаній посаді 5040 16 х

Облікова чисельність штатних працівників на кінець звітного періоду 5050
49 х

-з них працювали в умовах вимушеної неповної зайнятості 5060 – х

Кількість вакансій на кінець звітного періоду 5061

х

Станом на 31 грудня звітного року

-постійних працівників 5070 49 х

-іноземних громадян 5080 – х

Розділ 3.Інформація про укладення колективних договорів

станом на 31грудня 2005 року

Назва показників Код рядка Всього З них виконано

Кількість укладених колективних договорів, одиниць 6010 1 х

-з них зареєстровано 6020 1 х

Чисельність працівників, які охоплені колективними договорами, осіб 6030
49 х

Сума витрачених коштів на запровадження непередбачених законодавством
пільг та виплат працівникам і членам їхніх сімей, тис.грн. 6040 0,1 х

Розмір установленої мінімальної місячної тарифної ставки (окладу),
грн.(з двома десятковими знаками) :

-у галузевій угоді 6050 332 х

-у колективному договорі 6060 332 х

Кількість зобов’язань у колективному договорі , що підлягали виконанню
на момент складання звіту, з питань :

-зайнятості 6070 3 2

-оплати праці 6080 3 2

– охорони праці 6090 4 3

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019