контрольна робота

з предмету “Податкова система”

Терміни подання декларації про прибуток підприємства та відповідальність
за несвоєчасне її подання. 2. Основи формування декларації про доходи
фізичних осіб. Терміни її подання.

Зміст

Теоретична части.

Терміни подання декларації про прибуток підприємства та відповідальність
за несвоєчасне її подання.

Основи формування декларації про доходи фізичних осіб. Терміни її
подання.

Розрахункова частина.

Задача

Скласти необхідні бухгалтерські проводки, провести певні розрахунки та
встановити розбіжності між податковим та бухгалтерським обліком:

відвантажено покупцям готову продукцію на суму 108600, 00 грн., в т.ч.
ПДВ;

відображено суму податкового зобов’язання по ПДВ?

списано с/в готової продукції 5300,00 грн.;

пораховано суму на використання електроенергії за пред’явленими
розрахунками обленерго 130.00 грн.;

відображено суму податкового кредиту?

нараховано суму за використання палива 204,00 грн.

відображено суму, податкового кредиту;

віднесено на фінансові результати суми комунальних послуг;

отримано попередню оплату від покупців на суму 1300,00 грн.

відображено суму податкового кредиту з ПДВ;

списано суму доходу від реалізації товару на фінансовий результат;

списано на фінансовий результат с/в реалізованого товару;

нараховано податок на прибуток за результатами операцій;

нараховано суму ПДВ до оплати.

Вставка складання декларації про прибуток підприємства та її форма
затверджені наказом ДПАУ від 29.03.2003 р. № 143.

Декларація складається із заголовної, двох частин основних та одинадцяти
додатків, із яких сім подаються щоквартально, в тому числі за рік, а
чотири виключно за рік.

В основній частині і додаток показники відображаються на підставі норм,
встановлених Законом про оподаткування прибутку підприємств, для цього в
зазначеному порядку додається таблиця, в якій для кожного рядка
декларації вказана норма Закону, якою необхідно керуватися при
заповненні відповідного рядка.

Порядок заповнення додатків визначається формами цих додатків. В кожному
додатку вказується, до яких рядків декларації він відноситься.
Відповідно в кожному рядку декларації вказується, на підставі, якого
додатка він заповнюється. Відсутність таких вказівок свідчить про те, що
такий рядок заповнюється безпосередньо за даними податковою обліку
відповідно до об’єкта. Наприклад, рядок 01.1. “Доходи від продажу
товарів” заповнюється від продажу товарів” заповнюється безпосередньо за
даними податкового обліку продажів на підставі сум, що надійшли від
покупців в оплату товарів, що підлягають реалізації або вартість
відвантажених товарів залежно від події, яка сталася першою.

Рядок 012 “Приріст балансової вартості запасів” заповнюється на підставі
додатка к 1/1, в якому є спеціальна таблиця “Розрахунок приросту
балансової вартості запасів”, де порівнюються залишки відповідних
запасів на кінець звітного періоду з залишками на початок звітного року
відповідно до вимог п.5.9 ст. 5 Закону. Перелік і зміст додатків до
декларації наведено в таблиці (1).

№ додатка До яких рядків декларації додається Зміст додатка

К 1/1 01.2,01.5,04.2, 04.10,07 Розрахунок приросту (убутку) балансової
вартості запасів; розрахунок амортизаційних відрахувань; витрати на
поліпшення основних доходів, що входять до складу валових витрат;
прибуток від продажу землі

К І/2 04.10, 07 Розрахунок амортизації витрат, пов’язаних з видобутком
корисних копалин, витрати на поліпшення нафтогазових свердловин, що
включаються до складу валових витрат

К2 01.3,04.7 Доходи та витрати, пов’язані з виконанням довгострокових
контрактів

К3 01.4 Розрахунок фінансових результатів операцій з цінними паперами,
корпоративними правами та деривативами

К4 02.3.05.3, 23 Урегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості

К5 10 Розрахунок прибутку, що звільняється від оподаткування

ІС6 13 Зменшення нарахованої суми податку

К7 19.1 Розрахунок податків на доходи від лотерей та грального бізнесу

Р1 04.5 Сума внесків на довгострокове страхування життя та додаткове
пенсійне страхування

Р2 04.6 Сума нарахованих податків, зборів (обов’язкових платежів), що
включаються до валових витрат

Річна декларація про майновий стан і доходи подається платником податку,
який:

а) зобов’язаний подавати таку декларацію згідно з нормами чинного
законодавства;

б) має право подати таку декларацію для отримання податкового кредиту.

Обов’язок платника податку з подання декларації вважається виконаним,
якщо він отримував доходи виключно від податкових агентів, зобов’язаних
подавати звітність з цього податку у встановленому порядку. Також від
обов’язку подання декларації звільняються такі платники податку, які
незалежно від видів та сум отриманих доходів:

є неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебувають на
повному утриманні інших осіб та (або держави станом на кінець звітного
податкового року);

перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення
волі, перебувають у полоні або ув’язнені на території інших держав
станом на кінець граничного строку подання декларації;

перебувають у розшуку станом на кінець звітного податкового року;

перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітного
податкового року.

Якщо платники податку – резиденти виїжджають за кордон на постійне місце
проживання, то вони зобов’язані подати податковому органу декларацію не
пізніше закінчення 60 календарного дня, що передує такому виїзду. А
податковий орган, у свою чергу зобов’язаний протягом 30 календарних днів
від дня отримання такої декларації визначити податкове зобов’язання та
надіслати податкове повідомлення платнику податку, який зобов’язаний
сплатити належну суму податку та отримати довідку про податкових
зобов’язань з цього податку, яка здається органом митного контролю під
час перетину митного кордону та є підставою для проведення митних
процедур.

Декларація заповнюється платником податку самостійно або іншою особою,
нотаріально уповноваженою таким платником податку здійснювати таке
заповнення, і у разі заповнення декларації іншою особою така декларація
має містити інформацію про таку іншу особу на рівні інформації про
платника податку. Платник податку до 1 березня року, наступного за
звітним, має право звернутися із запитом до відповідного податкового
органу з проханням заповнити річну податкову декларацію, а податковий
орган зобов’язаний подати безоплатні послуги із такого заповнення.
Відмова посадової особи податкового органу подати зазначені послуги,
звільняє платника податку від будь-якої відповідальності за неповне або
неправильне заповнення декларації.

Сума податкових зобов’язань донарахована податковим органом, підлягає
сплаті, до відповідного бюджету у строки, встановлені законом. А сума
коштів, яка підлягає поверненню платнику податку, зараховується на його
банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або
надсилається поштовим переказом на адресу, визначену у декларації
протягом 60 календарних днів від дня отримання такої декларації.

Форма декларації визначається центральним податковим органом та
узгоджується з комітетом Верховної Ради України, відповідальним за
проведення податкової політики, виходячи з таких умов:

загальна частина декларації повинна мати спрощений вигляд та не містить
відомостей про доходи або витрати, які отримує незначна кількість
платників податку;

декларація є єдиною для всіх законодавчо встановлених випадків її
подання;

розрахунки окремих видів доходів, які отримує незначна кількість
платників податку, повинні міститися у додатках до декларації, які
заповнюються виключно такими платниками податку за наявності таких
доходів;

декларація та додатки до неї, повинні складатися з використанням
загальновживаної технології державною мовою, а також містити детальні
інструкції щодо їх заповнення;

декларація та додатки до неї повинні містити інформацію, достатню для
ідентифікації платника податку, а також для визначення суми його
податкових зобов’язань або суми бюджетного відшкодування надміру
сплачених податків, у тому числі при застосуванні права на податковий
кредит.

2.Податкові декларації з ПДВ подаються за базовий податковий період, що
дорівнює:

а) календарному місцю – протягом 20 календарних днів, наступних за
останнім календарним днем звітного місяця;

б) календарному кварталу – протягом 40 календарних днів, наступних за
останнім календарним днем звітного кварталу.

Якщо останній день терміну подання податкової декларації припадає на
вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається
наступний за вихідним або святковим робочий день.

Платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового
зобов’язання, зазначену податній ним податковій декларації, протягом
десяти календарних днів, наступних за останнім днем відповідного
граничного терміну.

Декларація подається до податкового органу за місцем реєстрації особою,
яка зареєстрована платником податку на додану вартість.

Декларація подається до податкового органу за місцем реєстрації особою,
яка зареєстрована платником ПДВ.

Декларація може бути заповнена від руки чорнильною чи кульковою ручкою
або видрукувана без виправлень і помарок; у рядках, де відсутні дані для
заповнення, має бути проставлений пропуск. Платник податку самостійно
обчислює суму податкового зобов’язання, яку зазначає в декларації.

Дані, наведені в декларації, мають відповідати даним бухгалтерського
обліку, достовірність даних підтверджується:

Підписом платника, якщо платник – фізична особа, в інших випадках –
підписами відповідальних осіб та печаткою, а в разі подання декларації в
електронній формі – електронним підписом підзвітних осіб, зареєстрованих
у порядку визначеним законодавством.

Податкова декларація з ПДВ має таку структуру:

Вступна частина

І. Податкові зобов’язання

ІІ. Податковий кредит.

ІІІ. Розрахунки з бюджетом за звітний період.

ІV. Результати розрахунків з податку на додану вартість.

Одночасно з декларацією повинні подаватися всі необхідні додатки до
декларації. До податкової декларації додаються:

додаток 1. “Розрахунок експортного відшкодування”;

додаток 2. “Розрахунок коригування сум ПДВ”

додаток 3. “Розрахунок частки бюджетного відшкодування”.

В поданій декларації з податку передбачені окремі рядки для об’єктів, що
оподатковуються за різними ставками:

операції, що оподатковуються за ставкою 20%;

операції, що оподатковуються за нульовою ставкою;

операції, що не є об’єктом оподатковування;

операції, що звільненні від оподаткування.

Платники податку, які за будь-який період за останні 12 календарних
місяців не досягли обсягу оподатковуваних операцій, складають податкову
декларацію за спрощеною формою, у якій відсутня відмітка “Ознака
бюджетного відшкодування” та “ознака експортного відшкодування”.

Похожие записи