.

Сутність прямих податків та їх місце у формуванні Державного бюджету України (Реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
759 4477
Скачать документ

Реферат на тему:

Сутність прямих податків та їх місце у формуванні Державного бюджету
України

Прямі податки хоча й поступаються непрямим за своєю питомою вагою у
формуванні доходів бюджету мають суттєве значення у податковій системі
Украши. Найрозвинутішою є система прибуткового оподаткування. Земельне
та майнове оподаткування як за своєю бюджетною роллю так і за впливом на
платників поки, що недостаньо вагомі. При чому це скоріше недолік, ніж
перевага податкової системи. Є певні проблеми у системі прибуткового
оподаткування. Це насамперед проведення чіткого розмежування між
прибутковим оподаткуванням юридичних і фізичних осіб. На заході податок
на прибуок корпорації має високий рівень розвитку. Із розвитком
акціонерної форми власності в Україні прибуток стає важливою складовою
доходу, а тому потребує особливих форм оподаткування.[16]

Система прямих податків регулює насамперед доходи юридичних і фізичних
осіб, на відміну від непрямих, які впливають на ціни. Але в кінцевому
підсумку і прямі, і не прямі податки скорочують споживання, впливаючи
тим самим на баланс попиту й пропозиції.

Важливим елементом системи прямих податків є прибуткове оподаткування.
Залежно від платників податку прибуткове оподаткування поділяється на
два види:

-оподаткування фізичних осіб,

-оподаткування юридичних осіб.

Кожний з указаних видів передбачає різні умови справляння податку.Це
пояснюється тим,що доходи юридичних і фізичних осіб, маючи однакову
економічну природу-добавлену вартість, розрізняються за характером
викорисання, виконуючи різні функції. Так, доходи підприємств мають

продуктивніший характер. Вони спрямовуються на розвиток виробництва,
тоді

-кошти, матеріальні цінності й нематеріальні активи, що
надходять

підприємству у вигляді внесків до його статутного фонду, оплати
емітованих

ним акцій або інших корпоративних прав;

-кошти громадян, що надходять до кредитних спілок, пенсійних фондів та

інших спеціалізованих фінансових установ у вигляді внесків на додаткове

пенсійне страхування;

-взяті на облік, але не сплачені боргові вимоги та права вимоги на
виконання

договірних зобов’язянь у тому числі отримані, але не оплачені векселі,

боргові розписки, акредитиви, чеки, гарантії, банківські накази та інші
види

забезпечення заборгованості щодо розрахунків з дебіторами;

-курсові різниці, нараховані на валютні цінності підприємства;

-кошти спільного інвестування інвестиційних фондів та
інвестиційних

компаній;

-кошти, матеріальні цінності або нематеріальні активи,внесені у
вигляді

іноземної інвестиції та повернуті іноземному інвесторові в разі
припинення

інвестиційної діяльності на суму фактичного внеску в
грошовій або

натуральній формі;

-кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що
надходять

безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних

пожертвувань юридичних і фізичних осіб, утому числі неризидентів,
фондам,

установам, закладам, громадським тарелігійним
оргвнізаціям.метою

діяльності яких не є одержання прибутку, для здійснення
екологічної,

оздоровчої, аматорської, спортивної,культурної,
освітньої,наукової та

благодійної діяльності;

-кошти, одержані закладами і установами освіти та науки, що повністю або

частково фінансуються з бюджету, на здійснення діяльності, передбаченої
їх статутними документами;

-кошти, одержувані релігійними організаціями від здійснення діяльності,

передбаченої їх статутними документами. [20]

Для сучасних держав характерним є втручання в різні сфери економічного
життя.Різниця лише в ступені цього втручання. У США воно менше, а в
Швейцарії-більше.

Основним інструментом державного регулювання є податкова політика та
фінансовий вплив на підприємництво.

Завдяки цьому впливу держави досягають поставленої мети по забезпеченню
економічного росту, впровадаженню ефективної цінової політики,
зайнятості населення країни, створенню системи соціального захисту менше
захищених верств населення, створенню рівноваги у зовнішньо-економічній
діяльності тощо.[13]

Системи податків у розвинених країнах багатогранні та розгалужені. Вони
включають в себе федеральні або загальнодержавні податки, податки
регіонів та місцеві податки. Ступені оподаткування в Європі вище ніж в
Пн. Америці.

На сьогодняшній день податки служать інструментом розвитку економіки.
Формування і рух бюджетних коштів займає центральне місце в реалізації
економічної політики всіх країн світу,зокрема таких лідерів в
економічному розвитку як Японія і США.

Податкова система Японії характеризується багатою кількістю податків.їх
має право стягувати кожен орган територіального управління.Але всі
податки країни зафіксовані в законодавчих актах.Кожен вид державного
податку регулюється законом.Закон”про місцеві податки”визначає їх види і
граничні ставки,всі інші встановлює місцевий парламент.[19]

Основу бюджету становлять прямі податки,яким віддається очевидна
перевага.

Самий високий доход державі приносить податок на прибуток з фізичних і
юридичних осіб.Він перевищує 56% всіх податкових надходжень.підприємства
і організації сплачують з прибутку:державний податок на прибуток у
розмірі 33,48%, префектурний податок на прибуток – 5% від державного,що
дає ставку

Прямий податок-це обов’язковий платіж, котрий стягується державою
безпосередньо з доходів і майна фізичних та юридичних осіб.Прямий
податок поділяється на реальний та особистий.До реальних відносять:

-на землю,

-промисловий,

-на цінні папери. Особисті податки включають:

-прибутковий податок з громадян,

-податок на прибуток підприємств та організацій,

-податок на доходи від грошових капіталів,

-податок на приріст капіталу,

-податок на зверхприбуток,

-податок з успадкування.[2]

Прямі податки мають суттєве значення у податковій системі України.
Найрозвинутішою є система прибуткового оподаткування.земельне та майнове
оподаткування як за своєю бюджетною рольюдак і за впливом на платників
податків поки що недостатньо вагомі.В умовах переходу від планової до
ринкової економіки ще не встигли сформуватись досить сильна податкова
служба,котра могла б надійно і всебічно контролювати доходи підприємств
і громадян.Невизначеність законодавства й відсутність повноцінного
податкового апарату значно ускладнюють контроль за доходами, особливо
від підприємницької діяльності.В цих умовах майнове і земельне
оподаткування може відіграти врівноважуючу роль у системі прямого

податком на прибуток підприємств набагато більший,ніж прибутковий
податок з громадянко так ж впливає на загальний розмір цих двох видів
податків і забезпечує перев оцення частки податку на прибуток
підприємств над часткою прибуткового по Ідтку з громадян у доходах
бюджету. Одночас спостерігається інша тенденція: різке зменшення частки
платежів у бюджет із доходів господарюючих с уб’єктів.[11]

Це зумовлено си темою податкових пільг та практикою надання підприємцям
податкового крeдиту у формі відстрочки здійснення платежів у
бюджет.Відповід ло до закону України ” Про внесення змін до Закону
України”Про оподаткування прибутку підприємств” у структурі доходів
зведеного бюджлу суттєво знижується частка прибутку підприємств.Це
зумовлено на амперед уведенням нового порядку визначення
оподатковуваного прибутку як різниця між валовим доходом і валовими
витратами,включeнням до останніх витрат на утримання соціальної
сфери.Водночас підприємства отримують суттєві додаткові кошти на
розвиток власного виробні цтва у вигляді амортизаційних витрат.[18]

Податки з на елення -це економічні відносини в грошовій формі,які
виникають між д фжавою і населенням із приводу примусового обов’язкового
вилучення части ти доходу для створення централізованого грошового фонду
держави.

Прибуткове оподаткування доходів громадян може здійснюватися за
пропорційними і прогресивними (регресивними) ставками.
Прогресія(регресія) буває прямою і ступінчастою.При прямій прогресії
ставки збільшуються (зменшуються) із зростанням доходу, і податок за
цими ставками нараховується пропорційно розміру доходу. Як правило, в
системі прибуткового оподаткування ромадян при побудові шкали ставок
використовується ступінчастий метод. Суть його полягає в тому, що дохід
розбивається на частки, для кожної з яки: установлюється своя ставка
податку. При прогресивній шкалі кожна наступна частка доходу
оподатковується за більшою, а при регерсивній-за меншою ставкою, ніж
попредня[3].

України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які постійно
проживають поза межами України ,є платниками податку на нерухоме
майно,яке перебуває в їх власностідільки в тому випадку,якщо воно
знаходиться на території України.

Об’єктом оподаткування є нерухоме майно ,що перебуває у власності
громадян:житлові будинки,квартири,дачні (садові) будинки,гаражі,а також
інші приміщення та споруди[5].

Платниками податку з власників транспортних засобів та інших самохідних
машин і механізмів є як юридичні, так і фізичні особи,у власності яких є
транспортні засоби. Ставки податку встановлюються в частинах мінімальної
заробітної плати залежно від виду транспортного засобу та його
вантажопідйомності.Для обчислення податку необхідно ставку помножити на
показники потужності двигуна,які виражаються в кінських силах або в
ккіловатах потужності.Контроль за сплатою податку звласників
транспортних засобів здійснюють як податкові інспекціїдак і державні
автомобільні інспекції.Зокремадехнічний огляд автомобілів,які проводять
автомобільні інспекційне здійснюється без пред’явлення розрахункових
документів про сплату податку з власників транспортних засобів.Податкові
інспекції мають можливість проконтролюватисплату цього податку тільки в
юридичних осіб,причому контроль може здійснюватися у два етапи:
камеральна перевірка та документальна.[16]

Камеральна перевіркапроводиться в податковому органідуди платники мають
подавати разом з іншими формами звітності і розрахунку податку з
власників транспортних засобів.У цьому розрахунку платник наводить такі
дані:марки авт’омобілів,що перебувають на балансі підприємства^ їх
кількість,потужність двигунів,на основі яких і обчислюється сума податку
належно до сплати в бюджет.

Документальна перевірка правильності сплати цього податку проводиться
податковим інспектором безпосередньо на підприємстві разом із перевіркою
правильності та своєчасності сплати інших податків.Для перевірки
використовуються книги чи картки обліку основних засобів та технічні

державою та підприємствами всіх форм власності прибутку як
головного джерела інноваційногї діяльнос-ті підприємства є податок на
прибуток підприємств,що входить до складу податкової системи
України[18].

У ході історії людством вироблено різні форми і методи оподаткування.
Кожен вид податків має свої специіфчні риси та функціональне призначення
і займає окреме місце в податковій системі.Прямі податки встановлюються
безпосередньо щодо платниківд’х розмір залежить від масштабів об’єкта
оподаткування.Цей вид податків сприяє такому розподілу податкового
тягаря, при якому більше сплачують ті члени суспільства котрі мають вищі
доходи.Такий принцип більшістю економістів світу вважається
найсправедливішим з самого початку оподаткування прибутку підприємств
його називали “впровадженням законів правди і справедливості”,вважаючи
найдосконалішою формою оподаткування.

Поряд з іншими видами податків податок на прибуток підприємств є
елементом податкової системи України та інструментом перерозподілу
нацонального доходу.Але на відміну від податку на додану вартість цей
податок є прямимдобто його кінцева сума повністю залежить від кінцевого
результату господарської діяльності підприємств та організацій[9].

В Україні система оподаткування прибутку характеризується частою зміною
об’єкта оподаткування.Так,у 1991 р.податок справлявся з прибутку, в
1992-3 доходу,в першому кварталі 1993-3 прибутку,починаючи з другого
кварталу 1993 та у 1994р.-з доходу,в 1995-1997рр.-з пибутку.Динаміка
надходження податку на прибуток підприємств та організацій за період з
1999 по 2002роках (Додатокі ).

Згідно з редакцією Закону України “Про оподаткування прибутку
підприємств”,що діяла до 01.07.97 р.,об’єктом оподаткування був
пртбуток, що визначався як виручка від реалізації” з якої вираховувалась
собівартість.При цьому не враховувались витрати підприємства,що були
понесені за звітний період,але не знайшли відображення в собівартості.
Це витрати на створення виробничих запасів,що використовуватимуться в
майбутньому податковому періоді. Створювалась ситуаціядоли підприємство
практично зазнавало великих втрат і не мало обігових коштів,але мало
об’єкт оподаткування за бухгалтерським обліком.Результатом таких дій
було “вимивання” обігових коштів підприємств[4].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України
28 червня 1996 р.- К.:Велес,- 1998р.-80с.

2.Закон України від 28.12.94 р. №334/94-ВР “Про оподаткування прибутку

підприємств”.

3.3акон України від 24.12.2002 p. №349-IV “Про внесення змін до Закону

України “Про оподаткування прибутку підприємств”.

4.Бюджетний кодекс України. – К.: Атіка, 2003.-80 с.

5. Про Державний бюджет України на 2002 p.: Закон України від 17
лютого

2002р. №1458.

6.Вісник податкової служби України. 2002. № 52-65 с.

7.Вісник податкової служби України. № 6/2003.-81 с.

8.Економіка України. 2002. № 196 с.

9.Фінанси України. 2001. № 5-160 с.

10.Фінанси України. 2002. № 7-160 с.

11. Фінанси України. 2003. № 6-160 с.

12. Як правильно платити податок на прибуток, кондифіковано станом на

10.02.2003 р. спеціальний додаток до тижневика “Дебет-Кредит”.

13.Гега П.Т. Правовий режим оподаткування в Україні. -К: Юрінком,
2000.-206с.

14.Основи податкового .законодавства: Навч.посібник.-Львів:Світ,2000.-88
с.

15.Ляшенко Ю.І.,Солдатенко О.В. Оподаткування в Україні: Навч.посібник.-

Ірпінь. Академія ДПС України, 2003.-272 с.

16.Розвиток податкової системи в перехідній економіці.-Ірпінь, Академія
ДПС

України,2001.-362с.

17. Левадний О.М. Податкова система і шляхи її реформування:
Навч.посібник.

-К.: Парламентське видавництво, 2001.-216 с.

18. А.М.Соколовська. Податкова система України: теорія та
практика

встановлення.-К.: НДФІ, 2001.-372 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020