3

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ТА ФАКТІВ
4

1.1. Принципи бухгалтерського обліку операцій та фактів поза балансом 4

1.2. Вимоги до оформлення фінансової звітності операцій поза балансом 6

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ТА ФАКТІВ НА ПОЗАБАЛНСОВИХ
РАХУНКАХ 14

2.1. Значення позабалансового обліку і його місце в системі економічної
інформації. Об’єкти позабалансового обліку 14

2.2. Класифікація позабалансових рахунків. Облік на позабалансових
рахунках 16

ВИСНОВКИ 31

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 33

Додаток А 36

ВСТУП

Бухгалтерський облік — це процес виявлення, вимірювання, реєстрації,
накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про
діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для
прийняття рішень.

Об’єктами бухгалтерського обліку є майно організацій, їх зобов’язання і
господарські операції, здійснювані організаціями в процесі їх
діяльності.

Основним завданням бухгалтерського обліку є формування повної і
достовірної інформації про діяльність організації і її майнове
положення, необхідною внутрішнім користувачам бухгалтерської звітності —
керівникам, засновникам, учасникам і власникам майна організації, а
також зовнішнім — інвесторам, кредиторам і іншим користувачам
бухгалтерської звітності.

Облік операцій поза балансом – окрема складна категоря бухгалтерського
обліку, яка потребує іще більщ уваги бухгалтера і його обізнаності в
класифікації об’єктів бухгалтерського обліку, особливостях проведень
тощо.

Дана робота присвячена характеристиці принципів побудови обліку операцій
та фактів поза балансом в Україні.

Мета роботи – дослідження особливостей обліку операцій та фактів поза
балансом та визначення відмінностей від інших видів обліку.

Структура роботи така, що складається з двох основних розділів: перший –
теоретичний – характеризує основні принципи обліку операцій та фактів
поза балансом; другий – теоретичний – покликаний охарактеризувати
методологічні особливості побудови обліку операцій та фактів поза
балансом на основні українського законодавства та реалій бухгалтерського
обліку в Україні. Особливу увагу приділено позабалансовим операціям
банку, адже саме банки більшість операцій здійснюють поза балансом,
отже, є неабияким прикладом.

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ТА ФАКТІВ

1.1. Принципи бухгалтерського обліку операцій та фактів поза балансом

Принцип бухгалтерського обліку операцій та фактів поза балансом – це
правило, яким слід керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації
господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій
звітності.

Бухгалтерський облік та фінансова звітність операцій та фактів поза
балансом ґрунтуються на таких основних принципах (табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Принципи бухгалтерського обліку

ПринципОписОбачністьзастосування в бухгалтерському обліку операцій та
фактів поза балансом методів оцінки, які повинні запобігати заниженню
оцінки зобов’язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів
підприємстваПовне висвітленняфінансова звітність операцій та фактів поза
балансом повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні
наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення,
що приймаються на її основіАвтономністькожне підприємство розглядається
як юридична особа, відокремлена від її власників, у зв’язку з чим
особисте майно та зобов’язання власників не повинні відображатися у
фінансовій звітності підприємстваПослідовністьпостійне (із року в рік)
застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової
політики можлива лише у випадках, передбачених національними положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку, і повинна бути обґрунтована та
розкрита у фінансовій звітностіБезперервністьоцінка активів та
зобов’язань підприємства здійснюється виходячи з припущення, що його
діяльність буде тривати даліНарахування та відповідність доходів і
витрат для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно
порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для
отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в
бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення,
незалежно від дати надходження або сплати грошових коштівПревалювання
сутності над формоюоперації обліковуються відповідно до їх сутності, а
не лише виходячи з юридичної формиІсторична (фактична)
собівартістьпріоритетною є оцінка активів підприємства, виходячи з
витрат на їх виробництво та придбанняЄдиний грошовий вимірниквимірювання
та узагальнення всіх господарських операцій підприємства у його
фінансовій звітності здійснюються в єдиній грошовій одиниціПеріодичність
можливість розподілу діяльності підприємства на певні періоди часу з
метою складання фінансової звітності

Таким чином, можна зауважити, що бухгалтерський облік операцій та фактів
поза балансом здійснюється майже за тими самими принципами, що й інші
види бухгалтерського обліку, але з більшою деталізацією. Це виникає
внаслідок того, що на підприємстві, як правило, операції та факти поза
балансом є вельми спірними, тому потребують великої деталізації, а в
банках, де ці операції найчастіші, необхідна велика ступінь деталізації
для унеможливлення помилки господарської операції.

1.2. Вимоги до оформлення фінансової звітності операцій поза балансом

Фінансова звітність операцій та фактів поза балансом складається з:
балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів,
звіту про власний капітал і приміток до звітів.

Фінансові звіти операцій та фактів поза балансом містять статті, склад і
зміст яких визначаються відповідними положеннями (стандартами).

Стаття наводиться у фінансовій звітності, якщо відповідає таким
критеріям:

— існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх економічних вигод,
пов’язаних з цією статтею;

— оцінка статті може бути достовірно визначена.

До фінансової звітності операцій та фактів поза балансом включаються
показники діяльності філій, представництв, відділень та інших
відособлених підрозділів підприємства.

У рядках форм фінансової звітності операцій та фактів поза балансом, які
не мають показників, ставиться прочерк.

Звітним періодом для складання фінансової звітності операцій та фактів
поза балансом є календарний рік. Баланс підприємства складається на
кінець останнього дня звітного періоду.

Проміжна (місячна, квартальна) звітність, яка охоплює певний період,
складається наростаючим підсумком з початку звітного року.

Перший звітний період новоствореного підприємства може бути меншим за 12
місяців, але не може бути більшим за 15 місяців. Звітним періодом
підприємства, що ліквідується, є період з початку року до моменту
ліквідації.

Якісні характеристики фінансової звітності операцій та фактів поза
балансом. Інформація, яка надається у фінансових звітах операцій та
фактів поза балансом, повинна бути дохідлива і розрахована на однозначне
тлумачення її користувачами за умови, що вони мають достатні знання та
зацікавлені у сприйнятті цієї інформації.Фінансова звітність операцій та
фактів поза балансом повинна містити лише доречну інформацію, яка
впливає на прийняття рішень користувачами, дає змогу вчасно оцінити
минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та скорегувати їхні
оцінки, зроблені у минулому.Фінансова звітність операцій та фактів поза
балансом повинна бути достовірною. Інформація, наведена у фінансовій
звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень,
які здатні вплинути на рішення користувачів звітності.Фінансова
звітність операцій та фактів поза балансом повинна надавати можливість
користувачам порівнювати: фінансові звіти підприємства за різні періоди;
фінансові звіти різних підприємств.Передумовою зіставності є наведення
відповідної інформації попереднього періоду та розкриття інформації про
облікову політику і її зміни. Установлення і зміни облікової політики
підприємства здійснюються за рішенням власника (власників) або
уповноваженого органу (посадової особи). Облікова політика підприємств
державного, комунального секторів економіки визначається у розпорядчому
документі, який приймається підприємством відповідно до Положення про
порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств
державного, комунального секторів економіки та господарських
організацій, які володіють та/або користуються об’єктами державної,
комунальної власності, затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 19.12.2006 N 1213 Принципи підготовки фінансової звітності
операцій та фактів поза балансом.Фінансова звітність підприємства
формується з дотриманням таких принципів (табл. 1.2).

Таблиця 1.2

Принципи формування фінансової звітності підприємства

ПринципОписавтономності підприємства

кожне підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від
власників. Тому особисте майно і зобов’язання власників не повинні
відображатись у фінансовій звітності підприємствабезперервності
діяльності

передбачає оцінку активів і зобов’язань підприємства, виходячи з
припущення, що його діяльність триватиме даліперіодичності припускає
розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання
фінансової звітностіісторичної (фактичної) собівартостівизначає
пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та
придбаннянарахування та відповідності доходів і витрат для визначення
фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного
періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При
цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх
виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошейповного
висвітлення фінансова звітність повинна містити всю інформацію про
фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на
рішення, що приймаються на її основіпослідовності передбачає постійне
(із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики.
Зміна облікової політики повинна бути обгрунтована і розкрита у
фінансовій звітностіобачності методи оцінки, що застосовуються в
бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов’язань
та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємствапревалювання
змісту над формою операції повинні обліковуватись відповідно до їх
сутності, а не лише виходячи з юридичної формиєдиного грошового
вимірника передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій
підприємства у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці

Для того, щоб фінансова звітність операцій та фактів поза балансом була
зрозумілою користувачам, вона повинна містити дані про:

— підприємство;

— дату звітності та звітний період;

— валюту звітності та одиницю її виміру;

— відповідну інформацію за звітний період і аналогічний період
попереднього року;

— облікову політику підприємства та її зміни;

— консолідацію фінансових звітів;

— припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності;

— обмеження щодо володіння активами;

— участь у спільних підприємствах;

— виявлені помилки минулих років та пов’язані з ними коригування;

— переоцінку статей фінансових звітів;

— іншу інформацію, розкриття якої передбачено відповідними положеннями
(стандартами).

Інформація про підприємство, яка підлягає розкриттю у фінансовій
звітності, включає:

— назву, організаційно-правову форму та місцезнаходження підприємства
(країну, де зареєстроване підприємство, адресу його офісу);

— короткий опис основної діяльності підприємства;

— назву органу управління, у віданні якого перебуває підприємство, або
назву його материнської (холдингової) компанії;

— середню чисельність персоналу підприємства протягом звітного періоду.

Кожний фінансовий звіт повинен містити дату, станом на яку наведені його
показники, або період, який він охоплює. Якщо період, за який складено
фінансовий звіт, відрізняється від звітного періоду, передбаченого цим
Положенням (стандартом), то причини і наслідки цього повинні бути
розкриті у примітках до фінансової звітності.

У фінансовій звітності операцій та фактів поза балансом повинна бути
вказана валюта, в якій відображені елементи звітності, та одиниця її
виміру.

Якщо валюта звітності відрізняється від валюти, в якій ведеться
бухгалтерський облік, то підприємство повинно розкривати причини цього
та методи, що були використані для переведення фінансових звітів з
однієї валюти в іншу.

Підприємство повинно висвітлювати обрану облікову політику шляхом опису:

1. Принципів оцінки статей звітності.

2. Методів обліку щодо окремих статей звітності.

Інформація, що підлягає розкриттю, наводиться безпосередньо у фінансових
звітах або у примітках до них.

У примітках до фінансових звітів слід розкривати:

1. Облікову політику підприємства.

2. Інформацію, яка не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є
обов’язковою за відповідними положеннями (стандартами).

3. Інформацію, що містить додатковий аналіз статей звітності, потрібний
для забезпечення її зрозумілості та доречності.

На основі даних бухгалтерського обліку підприємства зобов’язані складати
фінансову звітність. Фінансову звітність підписують керівник та
бухгалтер підприємства.

Фінансова звітність операцій та фактів поза балансом підприємства (крім
бюджетних установ, представництв іноземних суб’єктів господарської
діяльності та суб’єктів малого підприємництва, визнаних такими
відповідно до чинного законодавства) включає: баланс, звіт про фінансові
результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та
примітки до звітів.

Для суб’єктів малого підприємництва і представництв іноземних суб’єктів
господарської діяльності національними положеннями (стандартами)
встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі
балансу і звіту про фінансові результати.

Форми фінансової звітності підприємств (крім банків) і порядок їх
заповнення встановлюються Міністерством фінансів України за погодженням
з Державним комітетом статистики України.

Форми фінансової звітності операцій та фактів поза балансом бюджетних
установ, органів Державного казначейства України з виконання бюджетів
усіх рівнів і кошторисів видатків та порядок їх заповнення
встановлюються Державним казначейством України.

Підприємства, що мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про
власні господарські операції зобов’язані складати та подавати
консолідовану фінансову звітність.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери
управління яких належать підприємства, засновані на державній власності,
та органи, які здійснюють управління майном підприємств, заснованих на
комунальній власності, крім власних звітів складають та подають зведену
фінансову звітність щодо всіх підприємств, що належать до сфери їх
управління.

Зазначені органи також окремо складають зведену фінансову звітність щодо
господарських товариств, акції (частки, паї) яких перебувають відповідно
у державній та комунальній власності.

Об’єднання підприємств крім власної звітності складають і подають
зведену фінансову звітність щодо всіх підприємств, які входять до їх
складу, якщо це передбачено установчими документами об’єднань
підприємств відповідно до законодавства.

Звітним періодом для складання фінансової звітності операцій та фактів
поза балансом є календарний рік. Проміжна звітність складається
щоквартально наростаючим підсумком з початку звітного року в складі
балансу та звіту про фінансові результати. Баланс підприємства
складається за станом на кінець останнього дня кварталу (року).

Перший звітний період новоствореного підприємства може бути менш як 12
місяців, але не більш як 15 місяців.

Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з початку
звітного року до дати прийняття рішення про його ліквідацію.

Підприємства зобов’язані подавати квартальну та річну фінансову
звітність органам, до сфери управління яких вони належать, трудовим
колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до
установчих документів, якщо інше не передбачено цим Законом. Органам
виконавчої влади та іншим користувачам фінансова звітність подається
відповідно до законодавства. Термін подання фінансової звітності
встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Фінансова звітність підприємств не становить комерційної таємниці, крім
випадків, передбачених законодавством.

Підприємства (крім бюджетних установ) зобов’язані подавати (надсилати
рекомендованим листом) державному реєстратору за місцезнаходженням
реєстраційної справи не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за
звітним періодом, фінансову звітність про господарську діяльність у
складі балансу і звіту про річні фінансові результати.

Відкриті акціонерні товариства, підприємства — емітенти облігацій,
банки, довірчі товариства, валютні та фондові біржі, інвестиційні фонди,
інвестиційні компанії, кредитні спілки, недержавні пенсійні фонди,
страхові компанії та інші фінансові установи зобов’язані не пізніше 1
червня наступного за звітним року оприлюднювати річну фінансову
звітність та консолідовану звітність шляхом публікації у періодичних
виданнях або розповсюдження її у вигляді окремих друкованих видань.

У разі ліквідації підприємства ліквідаційна комісія складає
ліквідаційний баланс та у випадках, передбачених законами, публікує його
протягом 45 днів.

Контроль за додержанням законодавства про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні здійснюється відповідними органами в межах
їх повноважень, передбачених законами.

РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ТА ФАКТІВ НА ПОЗАБАЛНСОВИХ РАХУНКАХ

2.1. Значення позабалансового обліку і його місце в системі економічної
інформації. Об’єкти позабалансового обліку

Бухгалтерський облік позабалансовий операцій займається не тільки
веденням бухгалтерських рахунків, а й включає планування, підготовку
бюджетів, контроль і концентрацію уваги керівництва, оцінку, огляд
діяльності й аудит. Він здійснюється в масштабах кожної держави. Та
найбільш характерним об’єктом його застосування є підприємство —
державне, спільне, колективне, приватне, де щоденно відбувається велика
кількість господарських операцій, які вносять зміни у склад
господарських засобів і їх джерел, за використанням яких необхідний
контроль.

Засоби господарства становлять його матеріальну основу. Без знання їх
складу, розміщення та джерел утворення неможливо управляти виробництвом.
Засоби господарства групуються як за видами й розміщенням, так і за
джерелами утворення та за призначенням.

У вітчизняній економічній літературі при визначенні предмета наявні
різноманітні підходи, проте найбільш поширені три концепції: кругообігу,
процесу розширеного відновлення та фактів господарської діяльності.
Конкретизація двох перших на рівні підприємства зводиться, як правило,
до того, що найчастіше в традиційній вітчизняній теорії бухгалтерського
обліку його предметом вважається стан господарських засобів (майна)
підприємства та використання (зміни, факти, процеси) господарських
засобів при здійсненні господарської діяльності. Третя концепція
пов’язує факти зі змінами у складі господарських засобів та величиною
джерел їх формування . Відтак предметом бухгалтерського обліку є засоби
господарства і господарські процеси.

Предметом бухгалтерського обліку позабалансових операцій є окремі
сторони багатогранного процесу розширеного відтворення: господарські
факти, явища і процеси (операції), що зумовлюють рух господарських
засобів, а також джерел їх утворення. Предмет бухгалтерського обліку
охоплює весь процес відтворення -тобто виробництво, розподіл, обіг та
споживання. Так, на цукровому заводі предметом бухгалтерського обліку є
процес виробництва, реалізації цукру тощо; на машинобудівельному
підприємстві — процес виробництва машин, обладнання тощо та їх
відтворення. Таким чином, предмет бухгалтерського обліку вивчає стан і
використання засобів підприємства в процесі господарської діяльності та
джерел їх утворення.

Об’єктами бухгалтерського обліку позабалансових операцій підприємства є
господарські засоби й джерела господарських засобів.

Товарно-матеріальні цінності відображаються за договірною вартістю або
за вартістю, що вказана у приймально-передавальних актах. Орендовані
основні засоби відображаються за вартістю, що вказана в договорах
оперативної (операційної) оренди. Бланки суворого обліку відображаються
за умовною вартістю в установленому порядку. Умовні права й зобов’язання
відображаються за вартістю, вказаною в документах про гарантії й
зобов’язання.

Товарно-матеріальні цінності та основні засоби, вартість яких
відображена на позабалансових рахунках, підлягають інвентаризації в
порядку, що діє для цінностей, відображених на балансових рахунках
відповідного класу.

2.2. Класифікація позабалансових рахунків. Облік на позабалансових
рахунках

Розглянемо класифікацію позабалансових рахунків та особливості
організації обліку на них.

Рахунок 01 «Орендовані необоротні активи».

На цьому рахунку обліковуються активи у вигляді основних засобів,
нематеріальних активів та інших необоротних активів, що отримані
підприємством на підставі договорів операційної оренди (лізингу) та
обліковуються на балансі орендодавця.

Облік отриманих в оренду активів здійснюється за видами активів.

Прийняті в оперативну оренду основні засоби і нематеріальні активи
зараховуються на позабалансовий рахунок 01 «Орендовані необоротні
активи» за балансовою (залишковою) і первісною вартістю орендодавця, що
зазначається в договорі операційної оренди.

Збільшення залишку рахунку 01 «Орендовані необоротні активи»
відбувається при прийнятті на облік основних засобів, нематеріальних
активів, та інших необоротних активів, що отримані в оперативну оренду,
зменшення — при їх поверненні орендодавцю та у випадках перенесення
заборгованості перед орендодавцем за орендовані необоротні активи на
баланс.

Аналітичний облік орендованих необоротних активів ведеться за видами
активів.

Рахунок 02 «Активи на відповідальному зберіганні».

Рахунок 02 «Активи на відповідальному зберіганні» призначено для обліку
цінностей, які тимчасово знаходяться на підприємстві та не є його
власністю, прийняті на комісію, у переробку, до монтажу, в довірче
управління. Облік цих цінностей ведеться за цінами, що передбачені в
договорах, приймально-передавальних актах тощо. Усі товарно-матеріальні
цінності, що обліковуються на цьому рахунку, інвентаризуються в порядку
і строки, передбачені для власних цінностей.

Позабалансовий рахунок 02 «Активи на відповідальному зберіганні» має
такі субрахунки:

021 «Устаткування, прийняте для монтажу»

022 «Матеріали, прийняті для переробки»

023 «Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні»

024 «Товари, прийняті на комісію»

025 «Майно в довірчому управлінні»

На позабалансовому субрахунку 021 «Устаткування, прийняте для монтажу»
обліковуються підрядною організацією обладнання, устаткування та інші
товарно-матеріальні цінності, які надійшли від замовника та прийняті для
монтажу. Аналітичний облік обладнання, устаткування та інших
товарно-матеріальних цінностей, прийнятих для монтажу, ведеться за
замовниками, за видами товарно-матеріальних цінностей, окремими
об’єктами й агрегатами та місцями їх розташування. Облік затрат на
монтаж цих цінностей здійснюється на рахунках обліку витрат виробництва
(за винятком вартості самих цінностей, прийнятих для монтажу).

На позабалансовому субрахунку 022 «Матеріали, прийняті для переробки»
ведеться облік руху надходження сировини та матеріалів від замовника,
які прийняті для переробки (давальницька сировина) і не оплачуються
одержувачем, та їх вибуття (в тому числі в іншому матеріальному
вигляді). Аналітичний облік давальницької сировини ведеться за
замовниками, видами сировини й матеріалів та за місцями їх зберігання чи
переробки. Облік затрат з переробки чи доробки давальницької сировини
здійснюється на рахунках обліку витрат виробництва (за винятком вартості
давальницької сировини замовника).

На позабалансовому субрахунку 023 «Матеріальні цінності на
відповідальному зберіганні» ведеться облік прийнятих
товарно-матеріальних цінностей на відповідальне зберігання з приводу
відмови від акцепту розрахункових документів постачальників; одержаних
від постачальників, але несплачених товарно-матеріальних цінностей
(ТМЦ), заборонених до витрачання до їх оплати; одержаних ТМЦ надміру,
чим в видаткових документах постачальників; сплачених покупцями
товарно-матеріальних цінностей, які дозволено, як виняток, залишати на
відповідальному зберіганні, оформлених охоронними розписками, та не
вивезених з причин, не залежних від підприємства, тощо. Аналітичний
облік товарно-матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне
зберігання, ведеться по підприємствах-власниках, за видами, сортами та
місцями зберігання. Цінності, що залишені на відповідальне зберігання,
мають зберігатися окремо від власних.

На позабалансовому субрахунку 024 «Товари, прийняті на комісію»
обліковуються одержані товари у межах договорів комісії (консигнації),
поруки та інших цивільно-правових договорів, що уповноважують
підприємство здійснювати продаж товарів від імені та за дорученням іншої
особи без передачі права власності на такі товари. Аналітичний облік
товарів, прийнятих на комісію (консигнацію), ведеться за видами товарів
та комітентами.

На позабалансовому субрахунку 025 «Майно в довірчому управлінні»
обліковується майно, що надійшло в довірче управління, а також
товарно-матеріальні цінності, які надійшли повіреному при виконанні
доручення довірителя на підставі договору доручення від третіх осіб.
Аналітичний облік ведеться за об’єктами, ТМЦ, місцезнаходженнями та
власниками.

Рахунок 03 «Контрактні зобов’язання».

Цей рахунок призначений для узагальнення інформації про наявність та рух
зобов’язань по укладених контрактах, а також контролю за їх виконанням.

На рахунку 03 «Контрактні зобов’язання» ведеться облік по деривативах
(форвардних і ф’ючерсних контрактах, опціонах) та інших контрактах,
розкриття інформації щодо яких передбачено відповідними положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку. Дериватив — стандартний документ,
що засвідчує право або зобов’язання придбати або продати цінні папери,
матеріальні або нематеріальні активи, а також кошти на визначених ним
умовах у майбутньому. Відповідно до виду цінностей деривативи
розподіляються на фондові, валютні, товарні.

Облік зобов’язань здійснюється в оцінці, передбаченій контрактами.

Списуються контрактні зобов’язання з рахунку у разі виконання,
ліквідації, відмови від виконання, передачі або продажу зобов’язання за
контрактом іншим особам.

Аналітичний облік ведеться за видами зобов’язань.

Рахунок 04 «Непередбачені активи й зобов’язання».

Рахунок 04 «Непередбачені активи й зобов’язання» використовується для
накопичення інформації про наявність непередбачених (потенційних)
активів та непередбачених (потенційних) зобов’язань. Ці активи або
зобов’язання виникли при узгодженні минулих господарських операцій та
стануть реальними, якщо відбудеться або не відбудеться в майбутньому
одна чи кілька невизначених подій. Це визначення включає три основних
характеристики непередбачених активів та зобов’язань: 1) наявна
обставина; 2) невизначеність кінцевого результату цієї обставини; 3)
вирішення невизначеності на основі однієї або кількох майбутніх подій.

Інформація про існування таких активів та зобов’язань необхідна для
розкриття її в примітках до фінансових звітів. Загальні методологічні
принципи обліку, подання та розкриття потенційних активів та зобов’язань
підприємства викладені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 11
«Зобов’язання».

Рахунок 04 «Непередбачені активи й зобов’язання» має такі субрахунки:

041 «Непередбачені активи»

042 «Непередбачені зобов’язання»

На субрахунку 041 «Непередбачені активи» ведеться накопичення інформації
про наявність непередбачених активів, щодо яких існує ймовірність
надходження економічних вигод у сумі очікуваного відшкодування збитків.
Списуються непередбачені активи в міру того, як вони визнаються чи не
визнаються при вирішенні невизначених подій.

На субрахунку 042 «Непередбачені зобов’язання» ведеться накопичення
інформації про наявність непередбаченого зобов’язання, яке може вимагати
витрачання ресурсів (але повної впевненості щодо цього зобов’язання
немає) в сумі очікуваних збитків.

Рахунок 05 «Гарантії та забезпечення надані».

Рахунок 05 «Гарантії та забезпечення надані» передбачено для
узагальнення інформації про наявність та рух виданих підприємством
гарантій та забезпечень виконання як власних зобов’язань та платежів,
так і зобов’язань та платежів інших підприємств (за договорами поруки).

Облік забезпечення здійснюється за вартістю, вказаною в документах про
гарантії та забезпечення. Зокрема, на цьому рахунку обліковується:

— вартість активів підприємства, які оформлено договорами застави (та за
сумами, визначеними в них), при цьому з балансу вартість цих активів не
списується;

— вартість прийнятих на себе зобов’язань за договорами поруки;

— вартість інших гарантій та забезпечень.

Аналітичний облік гарантій та забезпечень ведеться за кожною наданою
гарантією та забезпеченням.

Збільшення залишку на рахунку 05 «Гарантії та забезпечення надані»
відбувається при видачі гарантій та забезпечень, зменшення — при
погашенні заборгованості, на яку були вони надані, та при перенесенні
зобов’язань за ними на баланс.

Рахунок 06 «Гарантії та забезпечення отримані».

Рахунок 06 «Гарантії та забезпечення отримані» передбачено для
узагальнення інформації про наявність та рух отриманих гарантій та
забезпечень виконання зобов’язань та платежів.

Облік забезпечення провадиться за вартістю, вказаною в документах про
гарантії та забезпечення. Зокрема, на цьому рахунку обліковуються:

гарантії, отримані підприємством за третіх осіб;

вартість товарно-матеріальних цінностей, основних засобів та цінних
паперів (які знаходяться як на підприємстві, так і в депозиті
нотаріальної контори чи банку), що становлять предмет застави;

вартість інших гарантій та забезпечень.

Аналітичний облік гарантій та забезпечень ведеться за кожною отриманою
гарантією та забезпеченням.

Збільшення залишку на рахунку 06 «Гарантії та забезпечення отримані»
відбувається при одержанні гарантій та забезпечень, зменшення — при їх
списанні внаслідок погашення заборгованості, на яку були вони надані, та
при перенесені заборгованості за ними на баланс.

Рахунок 07 «Списані активи».

Рахунок 07 «Списані активи» призначено для узагальнення інформації про
стан дебіторської заборгованості, списаної з балансу внаслідок
неплатоспроможності боржників, та про суми невідшкодованих нестач і
втрат від псування цінностей.

Зарахування на позабалансовий рахунок 07 суми здійснюється одночасно зі
списанням суми нестач і втрат від псування цінностей та дебіторської
заборгованості на витрати підприємства.

Рахунок 07 «Списані активи» має такі субрахунки:

071 «Списана дебіторська заборгованість»

072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей»

Сума списаної дебіторської заборгованості обліковується на
позабалансовому субрахунку 071 «Списана дебіторська заборгованість»
протягом не менше трьох років з дати списання для спостереження за
можливістю її стягнення у випадках зміни майнового становища боржника.

Дебіторська заборгованість остаточно списується з субрахунку 071
«Списана дебіторська заборгованість» після надходження суми в порядку
відшкодування з одночасними записами за дебетом рахунків 30 «Каса», 31
«Рахунки в банках» чи інших рахунків обліку активів і кредитом
субрахунку 716 «Відшкодування раніше списаних активів» або у зв’язку з
закінченням строку обліку такої заборгованості.

Зменшення суми невідшкодованих нестач і втрат від псування цінностей на
субрахунку 072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей»
відображається після встановлення конкретних винуватців з одночасними
записами за дебетом субрахунку 375 «Розрахунки за відшкодуванням
завданих збитків» і кредитом субрахунку 716 «Відшкодування раніше
списаних активів».

Аналітичний облік за позабалансовим рахунком 07 «Списані активи»
ведеться за боржниками та випадками встановлення нестач і втрат від
псування цінностей.

Рахунок 08 «Бланки суворого обліку».

На цьому рахунку ведеться облік наявності та руху бланків суворого
обліку та суворої звітності, зокрема документів, що засвідчують особу,
подію, право, освіту, трудовий стаж тощо (свідоцтва, посвідчення,
трудова книжка, дипломи про освіту та інші); проїзних документів (квитки
на проїзд, абонементні талони, документи на перевезення вантажів та
інші); довіреностей на одержання цінностей та інших.

Перелік документів, які відносяться до бланків суворого обліку та
суворої звітності, порядок їх зберігання й використання встановлюються
відповідними нормативно-правовими актами.

Збільшення залишку рахунку 08 «Бланки суворого обліку» відбувається при
надходженні (прийнятті на облік) бланків суворого обліку, зменшення —
після використання або списання як непридатних чи таких, що не є в
наявності.

Аналітичний облік ведеться за кожним бланком та місцями їх зберігання.

Більшість операцій сучасного банку належить до позабалансових, які не є
пасивними або активними, тому їх не відображають на балансових
банківських рахунках. Питома вага таких операцій у прибутках сучасних
банків розвинених країн постійно збільшується. Так, в Японії на них
припадає 45 % банківського прибутку, в СІЛА — 40 %, Англії — 35 %,
Німеччині — ЗО %, Швейцарії (за найбільшими банками) — понад половина.
Обсяг позабалансових операцій становить у найбільших банків світу
200-300 % суми їх активів.

Позабалансові операції банку поділяють на дві групи. До першої належать
трастові, лізингові, факторингові та інші операції, до другої —
гарантійні послуги банку.

Трастові операції — це операції з виконання довірчих функцій для
фізичних і юридичних осіб, тобто управління майном або фондовими
цінностями за дорученням клієнтів та в їх інтересах на правах довіреної
особи. Такі операції здійснюються на основі угоди, відповідно до якої
банк бере на себе зобов’язання розпоряджатися довіреними йому цінностями
з прибутком і отримує за це певну винагороду.

Операції з лізингу. Лізинг — це оренда підприємцями рухомого і
нерухомого майна, яке закуповується банком з метою його здавання в
оренду. За лізингом можна отримати найрізноманітніші фактори виробництва
(комплектуючі, сировину, землю, нафтопереробні комплекси та ін.). Лізинг
може бути довгостроковим, середньостроковим, короткостроковим (рейтинг).
Рейтинг передбачає також використання фахівців.

Операції з факторингу. Факторинг — високоефективна форма фінансового
маркетингу, що передбачає придбання банком права вимоги щодо виплат за
фінансовими зобов’язаннями, скупленими у різних осіб. Фактично
факторингові послуги виражаються у наданні клієнтам кредиту, що
погашається через певний час третьою особою.

На практиці здійснюються три види факторингових операцій: оплата
платіжних документів за товарно-матеріальні цінності або послуги через
тимчасову відсутність у платника коштів і права на одержання
банківського кредиту; викуп у підприємства-постачальника дебіторської
заборгованості за поставками продукції; викуп платіжних вимог на
продукцію, яка відвантажена, із зарахуванням коштів на розрахунковий
рахунок підприємства-постачальника. В результаті таких операцій
продавець вимог отримує, як правило, протягом двох-трьох днів 70-90 %
необхідної йому суми у вигляді авансу. Залишок суми є гарантією для
банку. Послуги з факторингу дорогі, оскільки враховують великий ризик
можливої неплатоспроможності клієнтів.

До першої групи позабалансових операцій належать також операції із
здійснення ревізій, з бухгалтерського обліку та аналізу фінансового
становища фірми; з консалтингу (надання консультацій); з акредитивами
(вид банківського рахунка, що дає можливість контрагентові згідно з
умовами акредитивного доручення плату за товари чи надані послуги або
певну суму готівкою одержати відразу ж після виконання зобов’язань,
акредитиви широко застосовуються у зовнішньоторговельних операціях); з
кредитними картками (банки отримують доходи як плату за користування
кредитною карткою); з обміну валюти (банк має право купувати і продавати
іноземну валюту для власного використання і за дорученням клієнта); з
охорони цінностей клієнтів у спеціально призначених для цього сейфах.

До другої групи позабалансових операцій належать гарантійні послуги
банку. Це операції, в яких банк виступає гарантом своїх клієнтів, а
також операції, пов’язані з брокерською справою, тобто банк бере на себе
функції брокерської контори — купує і продає цінні папери своїх
клієнтів. До таких операцій належать різні види термінових угод,
насамперед ф’ючерси й опціони.

Ф’ючерсні операції— це строкові біржові угоди щодо купівлі-про-дажу
валюти, золота, сировинних товарів за фіксованою на момент укладення
угоди ціною, але з виконанням операції через певний час (до 2-3 років).
Опціон — це зафіксоване біржовою угодою право купувати або продавати
цінні папери, товари або валюту протягом певного часу за встановленою
ціною.

Особливу групу позабалансових операцій банку становлять операції НІФ,
РУФ, СВОП.

Операція НІФ — угода між банком та емітентом цінних паперів
(підприємством, фірмою). За такою угодою банк бере зобов’язання купити
цінні папери у разі ускладнення їх реалізації або надати емітенту
рівноцінний кредит. За укладеною угодою можуть надаватися додаткові
послуги, наприклад, розміщення цінних паперів клієнта. Як правило, така
угода укладається на 3-5 років.

Операції РУФ є різновидом операцій НІФ, з тією відмінністю, що вони не
передбачають інвестування банком випущених в обіг цінних паперів.

Операції СВОП — операції з обміну борговими зобов’язаннями між двома
позичальниками. Такі операції мають сенс, якщо борги виражені в різних
валютах або надані під різні процентні ставки.

2.3. Облік операцій банку поза балансом

Найчастіше поза балансом обліковуються операції та факти банку.
Розглянемо детальніше особливості бухгалтерського обліку таких операцій
– в якості прикладу доцільно взяти кредитні операції.

Кредит починає існувати як актив з того часу, коли банк взяв на себе
безвідкличне зобов’язання з кредитування клієнта (контрагента). У разі,
коли дата операції (дата укладення контракту) і дата перерахування
коштів клієнту не збігаються, тобто виникає розрив між цими двома
операціями, банк відображає поза балансом факт виникнення зобов’язання.
Отже, поза балансом обліковуються майбутні активні операції банку. Їх
вплив на активи залежить від виконання певних умов. Зобов’язання
вважаються безвідкличними, виконання яких у разі настання цих умов є
обов’язковим (винятком можуть бути лише форс-мажорні обставини).

До кредитних операцій, що обліковуються позабалансом, належать вйазані у
таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

Кредитні операції позабалансового обліку

ОпераціяОпис операціїГарантії, тобто не що інше як умовні зобов’язання,
імовірність виконання яких залежить від платоспроможності та фінансового
стану контрагентаНадані акцепти та індосаменти, підтверджені
безвідкличні акредитивиТверді зобов’язання з кредитування, за якими банк
повинен виплатити або авансувати грошові кошти у разі прийнятого
контрагентом рішення скористатися нимиНевикористані кредитні лінії,
залишок за овердрафтом, непокриті акредитиви

Позабалансові зобов’язання, які виникають як наслідок укладених
контрактів, обліковуються за розділами 90—95 класу 9 Плану рахунків
бухгалтерського обліку комерційних банків. За відповідними рахунками цих
розділів обліковуються також умовні виплати, точна сума яких буде
визначена при фактичному виконанні певних умов або настанні подій. Їх
умовність буде змінена на зобов’язання, тільки-но вони стануть
імовірними. До настання цього вони не мають характеру кредитного ризику
(наприклад, виплати штрафів, що знаходяться на стадії судового
розгляду). Тому банки мають оцінювати ризик відтоку коштів та створювати
резерви за цими ризиками та платежами.

Комісійна винагорода, яку отримують банки при здійсненні позабалансових
кредитних операцій, прирівнюється до процентної, а отже, обліковується
за відповідними рахунками 609 групи Пла- ну рахунків. Як гарантії, так і
умовні зобов’язання виникають того дня, коли банк підтверджує, що
зобов’язання контрагентом перед третьою стороною будуть виконані. Саме
тому такі операції класифікуються як гарантійні і означають, що в разі
неплатоспроможності контрагента (або за будь-яких інших подібних
обставин) банк, як гарант, погасить усі зобов’язання контрагента перед
третьою стороною.

До гарантійних операцій належать поручительства, операції акцепту
платіжних документів, авалювання векселів, індосаменту, боргових цінних
паперів, підтвердження безвідкличних акредитивів.

За Планом рахунків гарантії та інші умовні зобов’язання класифікуються
за контрагентами:

гарантії, надані клієнтам від імені банків обліковуються як гарантії
банкам;

· гарантії, надані банкам від імені клієнтів обліковуються як гарантії
клієнтам;

· гарантії, отримані від Уряду України обліковуються окремо. Такий
підхід означає, що кредит, в разі неплатоспроможності контрагента (банку
чи суб’єкта господарської діяльності), йому буде наданий, оскільки банк
виступив гарантом за виконання зобов’язань перед третьою стороною.

Гарантії поділяються на такі:

— гарантії надані;

— гарантії отримані.

Гарантії, які були надані клієнтам і за якими існує реальна ймовірність
того, що банк змушений буде платити за зобов’язаннями цього клієнта,
обліковуються на відповідних рахунках сумнівних гарантій.

При виконанні зобов’язань за виданими гарантіями у банків виникає
дебіторська заборгованість за платежами клієнта, щодо якого надавалась
гарантія, який, на жаль, у майбутньому виявився неплатоспроможним. За
цих умов актив визнається як сумнівний. Саме тому банк може вимагати від
контрагента надання, так званих, контргарантій, що є не що інше як
гарантія, щодо якої існує відповідна пов’язана, зворотно надана
гарантія. Контргарантії щодо наданих гарантій не мають економічного
змісту, а отже, за Планом рахунків не виокремлюються.

Контргарантії стосуються отриманих гарантій і обліковуються за окремим
позабалансовим рахунком 9015 «Контргарантії, що отримані від банків».

За умови наявності під оплачену гарантію контргарантії, за якою можливо
отримати компенсацію (наприклад, контргарантія від першокласного банку),
банку доцільно обліковувати кошти, що сплачені за наданою гарантією за
рахунками сумнівної заборгованості за виплаченими гарантіями. Банк, який
видав контргарантію, визнає за своїм обліком факт сумнівного кредиту.

Невикористані позабалансові зобов’язання можуть списуватися з обліку в
разі:

·отримання клієнтом кредиту в межах відкритої кредитної лінії;

· використання можливостей овердрафту;

· виплати банком коштів у погашення виданої гарантії.

Операції з документарного акредитиву для цілей фінансового обліку
поділяються на операції:

· з непокритими акредитивами;

· з покритими акредитивами.

Непокритий акредитив є невідкличним зобов’язанням банку перед продавцем
здійснити оплату за товар. Отже, за даним видом акредитиву банк не
блокує кошти клієнта для проведення платежів проти отриманих документів
(акредитивна форма безготівкових розрахунків), а тому бере на себе
можливі кредитні ризики.

У разі відкличного акредитиву, банк фактично не несе кредитного ризику,
а тому обліковує такий акредитив позасистемно.

У разі невідкличного акредитиву, банк гарантує сплату зобов’язання свого
клієнта перед постачальником. Тому банк несе кредитний ризик і повинен
його обліковувати. У момент відкриття невідкличного непокритого
акредитиву робиться проведення:

Д-т 9122 Непокриті акредитиви (зобов’язання сплатити)

К-т 9900 Контррахунок групи 990.

Емітуючий банк перевіряє отримані документи після того, як авізуючий
банк поставив на них свою візу. Емітуючий банк додатково ставить свою
візу або повідомляє покупця про аномалії в них. У разі правильності
документів операція документарного акредитиву закінчена:

Д-т 9900 Контррахунок К-т 9122 Непокриті акредитиви.

У разі авансування покупця емітуючим банком, клієнт фактично отримує
торговельний кредит, який обліковується за рахунком групи 204 «Кредити
за внутрішніми торговельними операціями» або 205 «Кредити за
експортно-імпортними операціями», наприклад: Д-т 2050 Короткострокові
кредити суб’єктам господарської діяльності за експортно-імпортними
операціями К-т 1500 Кореспондентський рахунок в іншому банку. Банком, що
підтверджує акредитив, може бути авізуючий банк. При підтвердженні
акредитиву банк надає зобов’язання сплатити постачальнику кошти у разі
неплатоспроможності покупця та емітуючого банку. Тоді фактично видається
гарантія сплатити кошти продавцю на прохання емітуючого банку. Отже, при
цьому банк несе кредитний ризик емітуючого банку:

Д-т 9001 Підтверджені акредитиви К-т 9900 Контррахунок групи 990.

Якщо документи проходять через банк, що підтверджує акредитив, то
порядок обліку після отримання документів такий самий, як у разі з
емітуючим банком, лише дебітором є банк, а не клієнт. Грошові кошти
можуть сплачуватися з рахунку банку-кореспондента, згідно з умовами
акредитиву, одразу після перевірки документів або з обумовленою
затримкою. У всіх випадках, після перевірки правильності документів,
закривається позабалансовий рахунок:

Д-т 9900 Контррахунок К-т 9001 Підтверджені акредитиви.

У разі авансування покупця підтверджуючим банком, коли строк відстрочки
закінчився, банк фактично надає кредит емітуючому банку, який
обліковується за рахунком групи 152 «Кредити, які надані іншим банкам»:

Д-т 9900 Контррахунок К-т 9002 Акцепти, які надані банкам (сторнування)
та  Д-т 1523 Інші короткострокові кредити, які надані іншим банкам К-т
2600 Поточний рахунок постачальника або 1500 Кореспондентський рахунок в
іншому банку.

Покритий акредитив — це такий акредитив, за яким банк блокує кошти
клієнта на окремому рахунку для здійснення можливого платежу проти
отриманих документів. Отже, за операціями покритого акредитиву банк не
несе кредитного ризику. Блоковані кошти за такими операціями
обліковуються за рахунком 26ґ2 «Кошти в розрахунках».

ВИСНОВКИ

Підводячи підсумки даної роботи, можна дійти наступних висновків.

Позабалансові рахунки призначені для узагальнення інформації про
наявність і рух:

— цінностей, що не належать підприємству, але тимчасово перебувають у
його користуванні, розпорядженні або на зберіганні (об’єкти оперативної
(операційної) оренди основних засобів, матеріальні цінності на
відповідальному зберіганні, переробці, комісії, монтажі);

— умовних прав і зобов’язань підприємства (застави, гарантії,
зобов’язання тощо);

— бланків суворого обліку;

— списаних активів (нестачі цінностей, дебіторська заборгованість) для
спостереження за можливістю їх відшкодування винними особами
(боржниками).

Бухгалтерський облік указаних цінностей, умовних прав і зобов’язань
ведеться за простою системою, за якою записи про надходження, вибуття,
використання, продаж матеріальних цінностей, бланків суворого обліку,
утворення умовних прав і зобов’язань, списання з балансу майна внаслідок
нестачі, псування та дебіторської заборгованості проводяться тільки на
одному позабалансовому рахунку з вказуванням змісту і
кількісно-вартісних показників операції.

В даній роботі детально розглянуто позабалансові розрахунки банків, адже
банки мають величезну частку операцій поза балансом. Суттєвим недоліком
є вузькість і недоопрацьованість законодавства у сфері позабалансового
обліку, а також обмеженість наукових розробок у цій сфері.

У Додатку А наведено структуру основних типів операцій банку і місце в
ній позабалансових операцій.

Особливість позабалансових операцій полягає в тому, що значна їх частина
є зобов’язанням банку зробити активну (рідше — пасивну) операцію при
настанні (виникненні) певних, наперед обумовлених умов. Таким чином,
особливістю більшої частини позабалансових операцій є їхній умовний
характер, тому вони часто називаються умовними зобов’язаннями.

Позабалансові операції — не нове явище в світовій банківській
діяльності. Кредитні установи і раніше проводили їх окремі види,
наприклад трастові (довірчі) операції, форвардні валютні операції,
операції з документарними і резервними акредитивами. Але до недавнього
часу об’єм забалансової діяльності був відносно незначний і не визначав
обличчя банківської системи. Положення різко змінилося на початку 80-х
рр.

Позабалансові операції перетворилися на один із провідних напрямів
банківській діяльності. Доходи від них грають все зростаючу роль у
формуванні банківського прибутку. Найбільший розвиток позабалансова
діяльність отримала у американських банків. Налічується більше тридцяти
різновидів позабалансових операцій, які дозволяють банкам вирішувати
наступні основні задачі:

•страхування і перерозподіл ризиків між учасниками ринку, особливо
кредитового і ринкового;

•розширення доступу до кредитних ресурсів і зниження вартості
запозичень;

•отримання додаткового прибутку і підвищення прибутковості активів;

•збереження потрібного органами банківського нагляду співвідношення між
капіталом і активами при збільшенні об’єму операцій;

•управління активами і пасивами;

•проведення спекулятивних операцій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні”. //В редакції закону N 1829-III від 22.06.2000, ВВР, 2000, N
46, ст.391

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 Затверджено наказом
Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87 Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України від 21 червня 1999 р. N 391/3684
«Загальні вимоги до фінансової звітності»

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» Затверджено
Наказом Міністерства фінансів України N87 від 31.03.99

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 «Консолідована
фінансова звітність» Затверджено Наказом Міністерства фінансів України
від 30 липня 1999 р. N 176 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 серпня 1999 р. N 553/3846

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт
суб’єкта малого підприємництва» Затверджено Наказом Міністерства
фінансів України N 39 від 25.02.2000

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові
результати» Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від
31.03.99

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових
коштів» Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від
31.03.99

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний
капітал» Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від
31.03.99

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і
зміни у фінансових звітах» Затверджено Наказом Міністерства фінансів
України N 137 від 28.05.99

10. Постанова КМУ від 28 лютого 2000 р. № 419 «Про затвердження порядку
подання фінансової звітності» // Нове діло. — 2000. — № 15 (34). — 13-20
жовтня.

11. Методичні рекомендації із застосування реєстрів бухгалтерського
обліку, затверджені наказом Міністерства фінансів України № 356 від 29.
12. 2000 р.

12. Наказ Міністерства фінансів України «Про внесення змін до Положення
про спрощену форму бухгалтерського обліку суб’єктів малого
підприємництва» від 07.12.2000 р. №315

13. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про
спрощену форму бухгалтерського обліку суб’єктів малого підприємництва»
№196 від 30.09.98 р.

14. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження спрощеного
Плану рахунків бухгалтерського обліку» №186 від 19.04.2001 р.

15. Наказ Міністерства фінансів України „Про затвердження Плану рахунків
бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування” N 291 від
30.11.99

16. АВКТВТ «Рівненська кондитерська фабрика», ВАТ ЄДРПОУ 00382214, 2002
рік, річний звіт.

17. Батищева Н. Облік оплати праці за національними стандартами.// Все
про бухгалтерський облік. -2000. -№71. -С. 4.

18. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку. К:2000 р.

19. Борис Юровський, Віталій Шеломков, Марія Карпушенко – «Як розкривати
інформацію про облікову політику у річному звіті».//Экспресс-анализ
законодательных и нормативных актов. -2001. -№ 6 (268). -С. 20

20. Бутинецъ Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. — Житомир: ЖІТІ,
2000. — 608 с.

21. Гордієнко Н.Г. Автоматизоване робоче місце ревізора. Навчальний
посібник. К: КНТЕУ, 2002. – 132 с.

22. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку. К:А.С.К, 2001 р.

23. Грабова Н.Н. Добровский В.Н. Бухгалтерський учет в производственных
и торговых предприятиях, 2000./ Под ред. Н.В. Кужельного. – К.:А.С.К.,
2001. – 624 с.

24. Гуйда Л. Облікова політика. // Галицькі контракти. — 2004 р. -№ 3.
-С.17.

25. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації
бухгалтерського обліку та аудиту. Навчальний посібник. К: Знання-Прес,
2006. – 349 с.

26. Ільяш Л. Облікова політика підприємства: від аналізу до наказу. //
Головбух. -2001. -№ 51(153)

27. Каруца С.М.. Фінансова звітність як предмет державного фінансового
контролю.// Фінансовий контроль(всеукраїнський науково-теоретичний,
інформаційно практичний журнал). -2002. -№ 1.

28. Киян І. З чого почати бухгалтерський звіт у новому році? // Баланс.
-2007. -№ 1(334). -С. 49.

30. Костюк Д. Бухгалтерський облік на малих підприємствах за П(С)БО //
Податки та бухгалтерський облік. – 2006. — №8. — С. 19

31. Кушина О. Про облікову політику підприємства.// Баланс. -2000. — №5.
-С. 45

32. Левітан О. Наказ про облікову політику: основні моменти. //
Податкове планування. -2006. -№ 1. -С. 69.

Додаток А

Структура типів операцій українських банків

picscalex100010009000003ad1500000700c60c00000000c60c000026060f008219574d
46430100000000000100f5ac000000000100000060190000000000006019000001000000
6c0000000700000007000000de0100001e0100000000000000000000762f00009d1c0000
20454d4600000100601900002d0100000500000000000000000000000000000000050000
2003000040010000c800000000000000000000000000000000e20400400d030046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000078000000
78000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c00000000000000044000000c00000000000000180000000c00000000000000
190000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000
ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000
ffffff00180000000c00000000000000140000000c0000000d000000300000000c000000
0f000080260000001c000000010000000000000001000000000000000000000025000000
0c0000000100000027000000180000000200000000000000ffffff000000000025000000
0c00000002000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008022000000
0c000000ffffffff0a000000100000000000000000000000210000000800000025000000
0c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff0018000000
0c00000000000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008022000000
0c000000ffffffff0a000000100000000000000000000000210000000800000025000000
0c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff0018000000
0c00000000000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c000000
01000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
0000000000000000e601000025010000520000007001000003000000efffffff00000000
000000000000000090010000000000cc0000000041007200690061006c00200043007900
720000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000006476000800000000
00000000000000000000000000000000000000000f0000000000000068dd1300da9a0030
9895ac00ecdd130014000000289f0030ecdd13009895ac00140000004edb0030ecdd1300
9895ac000a000000dcde1300e4df13006adc00306cdf130001000000b18bd3770000d977
0f01000044dc130074b2d37750b2d377470000006cdf1300000000008000000001000000
0000000014dc130068dc1300c4de13009404d6770000000000000000000000000b630030
89a401300000000000000000e90000000000000098300a09000000000000000098300a09
f015011f9895ac00efffffff000000006476000800000000250000000c00000003000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000300000025000000
0c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff0018000000
0c000000000000001e000000180000000000000000000000e60100002501000026000000
1c0000000400000000000000010000000000000000000000250000000c00000004000000
280000000c0000000100000027000000180000000100000000000000ffffff0000000000
250000000c00000001000000280000000c00000002000000180000000c000000ffffff00
190000000c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2b000000180000000700000007000000de0100001e010000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000100000025000000
0c00000004000000190000000c00000000000000180000000c000000ffffff001e000000
180000000000000000000000e601000025010000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000250000000c000000
04000000190000000c00000000000000180000000c000000ffffff001e00000018000000
0700000007000000df0100001e010000270000001800000002000000000000004d1a3300
00000000250000000c00000002000000280000000c00000001000000260000001c000000
0100000000000000010000000000000000000000250000000c0000000100000028000000
0c00000004000000180000000c0000004d1a3300190000000c0000004d1a330014000000
0c0000000d000000120000000c0000000200000056000000400000002f0000007c000000
2f0000009f000000090000002f007e002f007d002f007c002f007c002f009d002f009d00
2f009e002f009f002f007e00270000001800000004000000000000004d1a330000000000
250000000c00000004000000280000000c0000000200000056000000300000002f000000
7c000000a60000009f00000005000000a6007c002f007e002f009f00a6009d00a6007c00
270000001800000002000000000000009933660000000000250000000c00000002000000
280000000c00000004000000180000000c00000099336600190000000c000000ffffff00
56000000e80000002f0000005d000000a60000007e000000330000002f007e002f007d00
2f007c002f007b002f007a002f0079003000770031007600310075003200740033007300
350072003600710037007100380070003a006f003c006e003e006d0040006c0042006b00
44006a0047006900490068004c0067004f0067005200660055006500580064005b006400
5e0063006200620065006200690061006c006100700060007400600078005f0079005f00
7d005f0081005e0085005e0089005e008d005d0091005d0096005d009a005d009e005d00
a2005d00a6005d00a6007c002f007e00270000001800000004000000000000004d4d8000
00000000250000000c00000004000000280000000c00000002000000180000000c000000
4d4d8000190000000c0000004d4d800056000000f80200005b000000860000004a010000
c6000000b70000004a0186004a018700490188004901890049018a0048018b0047018c00
46018d0045018e0044018f004301900041019100400192003f0193003d0194003b019500
390196003601970034019800320198002f0199002c019a002a019b0027019c0024019c00
21019d001d019e001a019f0017019f001301a0001001a0000c01a1000901a1000501a200
0301a200ff00a200fb00a300f700a300f300a400ef00a400eb00a400e700a400e300a400
df00a500db00a500d600a500d200a500ce00a500ca00a500c600a500c200a400bd00a400
b900a400b500a400b100a400ad00a300a900a300a700a300a400a200a000a2009c00a100
9800a1009500a0009100a0008e009f008a009f0087009e0084009d0081009c007e009c00
7b009b0078009a007500990073009800700098006e0097006c0096006a00950068009400
6700930065009200630091006200900061008f005f008e005e008d005d008c005d008b00
5c008a005b0089005b0088005b00a9005b00aa005c00ab005d00ac005d00ad005e00ae00
5f00af006100b0006200b1006300b2006500b3006700b4006800b5006a00b6006c00b700
6e00b8007000b9007300b9007500ba007800bb007b00bc007e00bd008100bd008400be00
8700bf008a00c0008e00c0009100c1009500c1009800c2009c00c200a000c300a400c300
a700c400a900c400ad00c400b100c500b500c500b900c500bd00c500c200c500c600c600
ca00c600ce00c600d200c600d600c600db00c600df00c600e300c500e700c500eb00c500
ef00c500f300c500f700c400fb00c400ff00c3000301c3000501c3000901c2000c01c200
1001c1001301c1001701c0001a01c0001d01bf002101be002401bd002701bd002a01bc00
2c01bb002f01ba003201b9003401b9003601b8003901b7003b01b6003d01b5003f01b400
4001b3004101b2004301b1004401b0004501af004601ae004701ad004801ac004901ab00
4901aa004901a9004a01a8004a01a7004a01860027000000180000000200000000000000
9999ff0000000000250000000c00000002000000280000000c0000000400000018000000
0c0000009999ff00190000000c000000ffffff0056000000440200005b00000067000000
4a010000a50000008a000000d2006700d6006700db006700df006700e3006700e7006700
eb006700ef006800f3006800f7006800fb006900ff0069000301690007016a000a016a00
0e016b0012016b0013016c0017016c001a016d001d016e0021016e0024016f0027017000
2a0171002c0171002f017200320173003401740036017500390176003b0177003d017800
3f01790040017a0042017b0043017c0045017d0046017e0047017f004801800048018100
49018200490183004a0184004a0185004a0186004a0187004901880049018a0048018b00
48018b0047018c0046018d0045018e0044018f0043019000410191003f0192003e019300
3c0194003a019500380196003501970033019800300199002e019a002b019a0028019b00
25019c0022019d001f019d001c019e0018019f0015019f001201a0000e01a1000a01a100
0701a2000301a200ff00a200fb00a300f700a300f300a400ef00a400ed00a400e900a400
e500a400e100a500dd00a500d900a500d400a500d000a500cc00a500c800a500c400a500
c000a400bb00a400b700a400b300a400af00a300ab00a300a700a300a400a200a000a200
9c00a1009800a1009500a0009100a0008e009f008a009f0087009e0084009d0081009c00
7e009c007b009b0078009a007500990073009800720098006f0097006d0096006b009500
690094006700930065009200630091006200900061008f005f008e005e008d005d008c00
5d008b005c008a005b0089005b008800d2008600d2006700250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000200000025000000
0c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c0000009999ff001e000000
180000000000000000000000e601000025010000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000250000000c000000
01000000190000000c000000ffffff00180000000c0000009999ff001e00000018000000
0000000000000000e601000025010000260000001c000000040000000000000000000000
0000000000000000250000000c00000004000000280000000c0000000100000027000000
180000000100000000000000ffffff0000000000250000000c0000000100000028000000
0c00000002000000180000000c000000ffffff00190000000c0000000000000014000000
0c0000000d000000120000000c000000020000002b000000180000007501000079000000
da010000ab000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
03000000250000000c00000001000000250000000c00000004000000190000000c000000
00000000180000000c000000ffffff001e00000018000000760100007a000000da010000
aa000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000
250000000c00000001000000250000000c00000004000000190000000c00000000000000
180000000c000000ffffff001e00000018000000760100007a000000da010000aa000000
260000001c0000000200000000000000010000000000000000000000250000000c000000
02000000280000000c00000004000000270000001800000004000000000000009999ff00
00000000250000000c00000004000000280000000c00000001000000180000000c000000
9999ff00190000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c000000
020000002b000000180000007b01000082000000850100008c000000180000000c000000
00000000120000000c00000001000000540000007c0000008a0100007e000000c2010000
90000000010000000000c8410000c8418a0100007e000000080000004c00000000000000
0000000000000000ffffffffffffffff5c0000003b0456043a043204560434043d045604
0a000000040000000700000009000000040000000a000000090000000400000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000
04000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
000000001e00000018000000760100007a000000da010000aa000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000004000000
250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c00000000000000
1e00000018000000760100007a000000da010000aa000000260000001c00000001000000
00000000010000000000000000000000250000000c00000001000000280000000c000000
02000000270000001800000002000000000000009933660000000000250000000c000000
02000000280000000c00000004000000180000000c00000099336600140000000c000000
0d000000120000000c000000020000002b000000180000007b0100009b00000085010000
a5000000180000000c00000000000000120000000c000000010000005400000088000000
8a01000097000000d4010000a9000000010000000000c8410000c8418a01000097000000
0a0000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff600000003d043504
3b0456043a043204560434043d04560409000000090000000a0000000400000007000000
09000000040000000a0000000900000004000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000250000000c000000
01000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
760100007a000000da010000aa000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000003000000250000000c00000002000000250000000c00000001000000
190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000
00000000e601000025010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000003000000250000000c00000002000000250000000c0000000100000019000000
0c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000
e601000025010000260000001c0000000400000000000000010000000000000000000000
250000000c00000004000000280000000c00000001000000250000000c00000005000080
280000000c00000002000000180000000c000000ffffff00190000000c00000000000000
140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b0000001800000007000000
07000000de0100001e010000250000000c00000004000080250000000c00000007000080
280000000c00000004000000250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000190000000c00000000000000180000000c000000ffffff001e000000
180000000000000000000000e601000025010000220000000c000000ffffffff09000000
10000000762f00009d1c00002100000008000000190000000c0000000000000018000000
0c000000ffffff00220000000c000000ffffffff0a000000100000000000000000000000
2100000008000000190000000c00000000000000180000000c000000ffffff0018000000
0c000000ffffff00190000000c00000000000000250000000c0000000400008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff460000003400000028000000454d462b
2a40000024000000180000000000803f00000080000000800000803f0000008000000080
460000001c00000010000000454d462b024000000c000000000000000e00000014000000
0000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02
2501e60105000000090200000000050000000102ffffff000400000004010d0004000000
02010200030000001e00040000002701ffff030000001e00040000002701ffff03000000
1e00050000000102ffffff00050000000902000000000400000004010d0008000000fa02
00000100000000000000040000002d01000007000000fc020000ffffff00000004000000
2d01010008000000fa0200000000000000000000040000002d01020007000000fc020000
ffffff000000040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010100
040000002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002d010200
040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d01
0000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002d010200040000002d01
0300040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d01000005000000
0102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016042501e6010000
00001c000000fb02efff0000000000009001000000cc00000000417269616c2043797200
00000000000000000000000000000000000000000000040000002d010400040000002d01
0200040000002d0103001c000000fb021000070000000000bc02000000cc010202225379
7374656d0000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d01
0500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01010004000000
2d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000000
16042501e6010000000008000000fa0200000100000000000000040000002d0106000400
0000f001000007000000fc020000ffffff000000040000002d01000004000000f0010100
050000000902ffffff00050000000102000000000400000004010d000400000002010200
070000001b041f01df0107000700040000002d010200040000002d010300040000002d01
0500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01000004000000
2d01060005000000010200000000050000000902ffffff00040000002c01000007000000
16042501e60100000000040000002d010200040000002d010300040000002d0105000400
00002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010000040000002d010600
05000000010200000000050000000902ffffff00040000002c0100000700000016041e01
df010700070007000000fc0200004d1a33000000040000002d01010004000000f0010000
08000000fa0200000100000000000000040000002d01000004000000f001060005000000
09024d1a33000500000001024d1a33000400000004010d00040000000201020016000000
240309002f007e002f007d002f007c002f007c002f009d002f009d002f009e002f009f00
2f007e0007000000fc0200004d1a33000000040000002d01060004000000f00101000e00
000024030500a6007c002f007e002f009f00a6009d00a6007c0007000000fc0200009933
66000000040000002d01010004000000f001060005000000090299336600050000000102
ffffff006a000000240333002f007e002f007d002f007c002f007b002f007a002f007900
300077003100760031007500320074003300730035007200360071003700710038007000
3a006f003c006e003e006d0040006c0042006b0044006a0047006900490068004c006700
4f0067005200660055006500580064005b0064005e006300620062006500620069006100
6c006100700060007400600078005f0079005f007d005f0081005e0085005e0089005e00
8d005d0091005d0096005d009a005d009e005d00a2005d00a6005d00a6007c002f007e00
07000000fc0200004d4d80000000040000002d01060004000000f0010100050000000902
4d4d80000500000001024d4d8000720100002403b7004a0186004a018700490188004901
890049018a0048018b0047018c0046018d0045018e0044018f0043019000410191004001
92003f0193003d0194003b019500390196003601970034019800320198002f0199002c01
9a002a019b0027019c0024019c0021019d001d019e001a019f0017019f001301a0001001
a0000c01a1000901a1000501a2000301a200ff00a200fb00a300f700a300f300a400ef00
a400eb00a400e700a400e300a400df00a500db00a500d600a500d200a500ce00a500ca00
a500c600a500c200a400bd00a400b900a400b500a400b100a400ad00a300a900a300a700
a300a400a200a000a2009c00a1009800a1009500a0009100a0008e009f008a009f008700
9e0084009d0081009c007e009c007b009b0078009a007500990073009800700098006e00
97006c0096006a009500680094006700930065009200630091006200900061008f005f00
8e005e008d005d008c005d008b005c008a005b0089005b0088005b00a9005b00aa005c00
ab005d00ac005d00ad005e00ae005f00af006100b0006200b1006300b2006500b3006700
b4006800b5006a00b6006c00b7006e00b8007000b9007300b9007500ba007800bb007b00
bc007e00bd008100bd008400be008700bf008a00c0008e00c0009100c1009500c1009800
c2009c00c200a000c300a400c300a700c400a900c400ad00c400b100c500b500c500b900
c500bd00c500c200c500c600c600ca00c600ce00c600d200c600d600c600db00c600df00
c600e300c500e700c500eb00c500ef00c500f300c500f700c400fb00c400ff00c3000301
c3000501c3000901c2000c01c2001001c1001301c1001701c0001a01c0001d01bf002101
be002401bd002701bd002a01bc002c01bb002f01ba003201b9003401b9003601b8003901
b7003b01b6003d01b5003f01b4004001b3004101b2004301b1004401b0004501af004601
ae004701ad004801ac004901ab004901aa004901a9004a01a8004a01a7004a0186000700
0000fc0200009999ff000000040000002d01010004000000f00106000500000009029999
ff00050000000102ffffff001801000024038a00d2006700d6006700db006700df006700
e3006700e7006700eb006700ef006800f3006800f7006800fb006900ff00690003016900
07016a000a016a000e016b0012016b0013016c0017016c001a016d001d016e0021016e00
24016f00270170002a0171002c0171002f01720032017300340174003601750039017600
3b0177003d0178003f01790040017a0042017b0043017c0045017d0046017e0047017f00
480180004801810049018200490183004a0184004a0185004a0186004a01870049018800
49018a0048018b0048018b0047018c0046018d0045018e0044018f004301900041019100
3f0192003e0193003c0194003a019500380196003501970033019800300199002e019a00
2b019a0028019b0025019c0022019d001f019d001c019e0018019f0015019f001201a000
0e01a1000a01a1000701a2000301a200ff00a200fb00a300f700a300f300a400ef00a400
ed00a400e900a400e500a400e100a500dd00a500d900a500d400a500d000a500cc00a500
c800a500c400a500c000a400bb00a400b700a400b300a400af00a300ab00a300a700a300
a400a200a000a2009c00a1009800a1009500a0009100a0008e009f008a009f0087009e00
84009d0081009c007e009c007b009b0078009a007500990073009800720098006f009700
6d0096006b009500690094006700930065009200630091006200900061008f005f008e00
5e008d005d008c005d008b005c008a005b0089005b008800d2008600d200670004000000
2d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e000400
00002d010400040000002d010100040000002d010000050000000102ffffff0005000000
09029999ff00040000002c0100000700000016042501e60100000000040000002d010200
040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01
0400040000002d010100040000002d010000050000000102ffffff000500000009029999
ff00040000002c0100000700000016042501e6010000000008000000fa02000000000000
00000000040000002d01060004000000f001000007000000fc020000ffffff0000000400
00002d01000004000000f0010100050000000902ffffff00050000000102000000000400
000004010d000400000002010200070000001b04ac00db0179007501040000002d010200
040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01
0400040000002d010000040000002d01060005000000010200000000050000000902ffff
ff00040000002c010000070000001604aa00da017a007601040000002d01020004000000
2d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d0104000400
00002d010000040000002d01060005000000010200000000050000000902ffffff000400
00002c010000070000001604aa00da017a00760108000000fa0200000100000000000000
040000002d01010004000000f001060007000000fc0200009999ff000000040000002d01
060004000000f00100000500000009029999ff00050000000102ffffff00040000000401
0d000400000002010200070000001b048d00860182007b01050000000902000000000400
00000201010013000000320a7e008a0108000000ebb3eae2b3e4edb30a00040007000900
04000a0009000400040000002d010200040000002d010300040000002d01050004000000
2701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010600040000002d0101000500
00000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604aa00da01
7a007601040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff
030000001e00040000002d010400040000002d010600040000002d010100050000000102
ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604aa00da017a007601
08000000fa0200000100000000000000040000002d01000004000000f001010007000000
fc020000993366000000040000002d01010004000000f001060005000000090299336600
0400000004010d000400000002010200070000001b04a60086019b007b01050000000902
00000000040000000201010016000000320a97008a010a000000ede5ebb3eae2b3e4edb3
090009000a0004000700090004000a0009000400040000002d010200040000002d010300
040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01
0100040000002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01
0000070000001604aa00da017a007601040000002d010200040000002d01030004000000
2d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d0101000400
00002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700
000016042501e60100000000040000002d010200040000002d010300040000002d010500
040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010100040000002d01
0000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604
2501e6010000000008000000fa0200000100000000000000040000002d01060004000000
f001000007000000fc020100000000000000040000002d01000004000000f00101000500
00000902ffffff00050000000102000000000400000004010d0004000000020102000700
00001b041f01df010700070007000000fc020000000000000000040000002d0101000400
00002d01020004000000f0010600040000002d010500040000002701ffff030000001e00
05000000010200000000050000000902ffffff00040000002c0100000700000016042501
e60100000000040000002701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902
ffffff00040000002701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902ffff
ff00050000000902ffffff0005000000010200000000040000002d010100040000002d01
0500040000002701ffff030000000000

picscalex100010009000003311600000700640d00000000640d000026060f00be1a574d
4643010000000000010016c300000000010000009c1a0000000000009c1a000001000000
6c0000000700000007000000de0100001e0100000000000000000000762f00009d1c0000
20454d46000001009c1a0000310100000500000000000000000000000000000000050000
2003000040010000c800000000000000000000000000000000e20400400d030046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000078000000
78000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c00000000000000044000000c00000000000000180000000c00000000000000
190000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000
ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000
ffffff00180000000c00000000000000140000000c0000000d000000300000000c000000
0f000080260000001c000000010000000000000001000000000000000000000025000000
0c0000000100000027000000180000000200000000000000ffffff000000000025000000
0c00000002000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008022000000
0c000000ffffffff0a000000100000000000000000000000210000000800000025000000
0c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff0018000000
0c00000000000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008022000000
0c000000ffffffff0a000000100000000000000000000000210000000800000025000000
0c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff0018000000
0c00000000000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c000000
01000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
0000000000000000e601000025010000520000007001000003000000efffffff00000000
000000000000000090010000000000cc0000000041007200690061006c00200043007900
720000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000006476000800000000
00000000000000000000000000000000000000000f0000000000000068dd1300da9a0030
9895ac00ecdd130014000000289f0030ecdd13009895ac00140000004edb0030ecdd1300
9895ac000a000000dcde1300e4df13006adc00306cdf130001000000b18bd3770000d977
0f01000044dc130074b2d37750b2d377470000006cdf1300000000008000000001000000
0000000014dc130068dc1300c4de13009404d6770000000000000000000000000b630030
89a401300000000000000000e90000000000000098300a09000000000000000098300a09
f015011f9895ac00efffffff000000006476000800000000250000000c00000003000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000300000025000000
0c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff0018000000
0c000000000000001e000000180000000000000000000000e60100002501000026000000
1c0000000400000000000000010000000000000000000000250000000c00000004000000
280000000c0000000100000027000000180000000100000000000000ffffff0000000000
250000000c00000001000000280000000c00000002000000180000000c000000ffffff00
190000000c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2b000000180000000700000007000000de0100001e010000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000100000025000000
0c00000004000000190000000c00000000000000180000000c000000ffffff001e000000
180000000000000000000000e601000025010000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000250000000c000000
04000000190000000c00000000000000180000000c000000ffffff001e00000018000000
0700000007000000df0100001e010000270000001800000002000000000000004d4d8000
00000000250000000c00000002000000280000000c00000001000000260000001c000000
0100000000000000010000000000000000000000250000000c0000000100000028000000
0c00000004000000180000000c0000004d4d8000190000000c0000004d4d800014000000
0c0000000d000000120000000c0000000200000056000000b8000000270100007f000000
42010000b20000002700000042017f004201800041018100410182004001830040018400
3f0185003d0187003c0188003b01890039018a0038018b0035018c0033018d0031018e00
2f018f002c01900029019100270192002701b2002901b1002c01b0002f01af003101ae00
3301ad003501ac003801ab003901aa003b01a9003c01a8003d01a7003f01a5004001a400
4001a3004101a2004101a1004201a00042019f0042017f00270000001800000004000000
000000004d4d800000000000250000000c00000004000000280000000c00000002000000
5600000030000000cf0000007f00000026010000b200000005000000cf007f0026019200
2601b200cf009f00cf007f00270000001800000002000000000000009999ff0000000000
250000000c00000002000000280000000c00000004000000180000000c0000009999ff00
190000000c000000ffffff00560000000c010000cf000000610000004201000092000000
3c000000cf006100d3006100d9006100dd006100e1006100e5006100eb006200ef006200
f3006200f8006300fc0063000001640003016400090165000c0165000f01660013016600
170167001a0168001d01690022016a0024016b0027016b0029016c002d016e002f016e00
31016f00340171003601720038017300390174003c0175003d0176003e0177003f017900
40017a0041017b0041017c0042017d0042017e0042017f00410181004101820041018300
400184003f0185003e0187003d0188003c01890039018a0038018b0036018c0033018d00
31018e002f018f002d0190002901910027019200cf007f00cf0061002700000018000000
04000000000000004d1a330000000000250000000c00000004000000280000000c000000
02000000180000000c0000004d1a3300190000000c0000004d1a33005600000008020000
2900000085000000f3000000c30000007b000000f3009800f0009900ec009a00e9009b00
e6009b00e2009c00df009d00db009e00d6009e00d3009f00cf009f00ca00a000c600a100
c200a100bd00a100b900a200b500a200af00a200ab00a200a700a300a100a3009d00a300
9900a3009300a3008f00a3008b00a2008500a2008100a2007e00a2007800a1007400a100
7000a1006b00a00067009f0064009f005f009e005b009e0058009d0053009c0050009b00
4d009b0049009a004600990044009800400097003d0096003b0095003800940036009300
3400920032009000300090002f008f002d008d002c008c002b008b002a0089002a008800
2900870029008600290085002900a5002900a6002900a7002a00a8002a00a9002b00ab00
2c00ac002d00ad002f00af003000b0003200b0003400b2003600b3003800b4003b00b500
3d00b6004000b7004400b8004600b9004900ba004d00bb005000bb005300bc005800bd00
5b00be005f00be006400bf006700bf006b00c0007000c1007400c1007800c1007e00c200
8100c2008500c2008b00c2008f00c3009300c3009900c3009d00c300a100c300a700c300
ab00c200af00c200b500c200b900c200bd00c100c200c100c600c100ca00c000cf00bf00
d300bf00d600be00db00be00df00bd00e200bc00e600bb00e900bb00ec00ba00f000b900
f300b800f300980027000000180000000200000000000000993366000000000025000000
0c00000002000000280000000c00000004000000180000000c0000009933660019000000
0c000000ffffff0056000000b40100002900000067000000f3000000a300000066000000
f3009800f0009900ec009a00e9009b00e6009b00e2009c00df009d00db009e00d6009e00
d3009f00cf009f00ca00a000c600a100c200a100bd00a100b900a200b500a200b100a200
ab00a200a700a300a300a3009d00a3009900a3009500a3008f00a3008b00a2008700a200
8100a2007e00a2007a00a1007400a1007000a1006d00a00067009f0064009f0060009e00
5b009e0058009d0055009c0050009b004d009b004a009a00460099004400980041009700
3d0096003b00950039009400360093003400920033009100310090002f008f002e008e00
2d008d002b008b002a008a002a0089002900870029008600290085002900840029008300
290082002a0080002b007f002c007e002d007c002e007b0030007a003200790033007800
35007700380076003a0075003c007400400073004200720045007100490070004c006f00
4f006e0053006d0056006d005a006c005d006c0062006b0065006a0069006a006f006900
72006900760068007c0068008000680083006700890067008d0067009100670097006700
9b0067009b008500f3009800250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000003000000250000000c00000002000000250000000c0000000100000019000000
0c000000ffffff00180000000c000000993366001e000000180000000000000000000000
e601000025010000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
03000000250000000c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000
ffffff00180000000c000000993366001e000000180000000000000000000000e6010000
25010000260000001c000000040000000000000000000000000000000000000025000000
0c00000004000000280000000c0000000100000027000000180000000100000000000000
ffffff0000000000250000000c00000001000000280000000c0000000200000018000000
0c000000ffffff00190000000c00000000000000140000000c0000000d00000012000000
0c000000020000002b000000180000006701000051000000da010000d300000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000
01000000250000000c00000004000000190000000c00000000000000180000000c000000
ffffff001e000000180000006801000052000000da010000d2000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000
250000000c00000004000000190000000c00000000000000180000000c000000ffffff00
1e000000180000006801000052000000da010000d2000000260000001c00000002000000
00000000010000000000000000000000250000000c00000002000000280000000c000000
04000000270000001800000004000000000000009999ff0000000000250000000c000000
04000000280000000c00000001000000180000000c0000009999ff00190000000c000000
ffffff00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000
6d0100005a0000007701000064000000180000000c00000000000000120000000c000000
0100000054000000880000007c01000056000000c901000068000000010000000000c841
0000c8417c010000560000000a0000004c000000000000000000000000000000ffffffff
ffffffff600000003e043f04350440043004460456045704200032040900000009000000
0900000009000000090000000a0000000400000005000000050000000900000054000000
880000007c0100006a000000d40100007c000000010000000000c8410000c8417c010000
6a0000000a0000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff60000000
33044004380432043d04350432043e043c04430406000000090000000900000009000000
090000000900000009000000090000000b0000000900000054000000840000007c010000
7e000000c901000090000000010000000000c8410000c8417c0100007e00000009000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff600000003204380440043004
360435043d043d0456040000090000000900000009000000090000000b00000009000000
090000000900000004000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000003000000250000000c00000004000000250000000c0000000200000019000000
0c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000006801000052000000
da010000d2000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
03000000250000000c00000004000000250000000c00000002000000190000000c000000
ffffff00180000000c000000000000001e000000180000006801000052000000da010000
d2000000260000001c000000010000000000000001000000000000000000000025000000
0c00000001000000280000000c0000000200000027000000180000000200000000000000
9933660000000000250000000c00000002000000280000000c0000000400000018000000
0c00000099336600140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b000000
180000006d0100009b00000077010000a5000000180000000c0000000000000012000000
0c0000000100000054000000880000007c01000097000000c9010000a900000001000000
0000c8410000c8417c010000970000000a0000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff600000003e043f043504400430044604560457042000320409000000
090000000900000009000000090000000a00000004000000050000000500000009000000
54000000840000007c010000ab000000d2010000bd000000010000000000c8410000c841
7c010000ab000000090000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff
60000000320430043b044e0442043d043e043c044304000009000000090000000a000000
0d0000000800000009000000090000000b0000000900000054000000840000007c010000
bf000000c9010000d1000000010000000000c8410000c8417c010000bf00000009000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff600000003204380440043004
360435043d043d0456040000090000000900000009000000090000000b00000009000000
090000000900000004000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000003000000250000000c00000002000000250000000c0000000100000019000000
0c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000006801000052000000
da010000d2000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
03000000250000000c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000
ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000e6010000
25010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000
250000000c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00
180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000e601000025010000
260000001c0000000400000000000000010000000000000000000000250000000c000000
04000000280000000c00000001000000250000000c00000005000080280000000c000000
02000000180000000c000000ffffff00190000000c00000000000000140000000c000000
0d000000120000000c000000020000002b000000180000000700000007000000de010000
1e010000250000000c00000004000080250000000c00000007000080280000000c000000
04000000250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
190000000c00000000000000180000000c000000ffffff001e0000001800000000000000
00000000e601000025010000220000000c000000ffffffff0900000010000000762f0000
9d1c00002100000008000000190000000c00000000000000180000000c000000ffffff00
220000000c000000ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000
190000000c00000000000000180000000c000000ffffff00180000000c000000ffffff00
190000000c00000000000000250000000c00000004000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff460000003400000028000000454d462b2a40000024000000
180000000000803f00000080000000800000803f0000008000000080460000001c000000
10000000454d462b024000000c000000000000000e000000140000000000000010000000
140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c022501e60105000000
090200000000050000000102ffffff000400000004010d00040000000201020003000000
1e00040000002701ffff030000001e00040000002701ffff030000001e00050000000102
ffffff00050000000902000000000400000004010d0008000000fa020000010000000000
0000040000002d01000007000000fc020000ffffff000000040000002d01010008000000
fa0200000000000000000000040000002d01020007000000fc020000ffffff0000000400
00002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010000
050000000102ffffff0005000000090200000000040000002d010200040000002d010300
040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010000050000000102
ffffff0005000000090200000000040000002d010200040000002d010300040000002701
ffff030000001e00040000002d010100040000002d010000050000000102ffffff000500
0000090200000000040000002c0100000700000016042501e601000000001c000000fb02
efff0000000000009001000000cc00000000417269616c20437972000000000000000000
0000000000000000000000000000040000002d010400040000002d010200040000002d01
03001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00000000
00000000000000000000000000000000000000000000040000002d010500040000002701
ffff030000001e00040000002d010400040000002d010100040000002d01000005000000
0102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016042501e6010000
000008000000fa0200000100000000000000040000002d01060004000000f00100000700
0000fc020000ffffff000000040000002d01000004000000f0010100050000000902ffff
ff00050000000102000000000400000004010d000400000002010200070000001b041f01
df0107000700040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701
ffff030000001e00040000002d010400040000002d010000040000002d01060005000000
010200000000050000000902ffffff00040000002c0100000700000016042501e6010000
0000040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff0300
00001e00040000002d010400040000002d010000040000002d0106000500000001020000
0000050000000902ffffff00040000002c0100000700000016041e01df01070007000700
0000fc0200004d4d80000000040000002d01010004000000f001000008000000fa020000
0100000000000000040000002d01000004000000f00106000500000009024d4d80000500
000001024d4d80000400000004010d000400000002010200520000002403270042017f00
42018000410181004101820040018300400184003f0185003d0187003c0188003b018900
39018a0038018b0035018c0033018d0031018e002f018f002c0190002901910027019200
2701b2002901b1002c01b0002f01af003101ae003301ad003501ac003801ab003901aa00
3b01a9003c01a8003d01a7003f01a5004001a4004001a3004101a2004101a1004201a000
42019f0042017f0007000000fc0200004d4d80000000040000002d01060004000000f001
01000e00000024030500cf007f00260192002601b200cf009f00cf007f0007000000fc02
00009999ff000000040000002d01010004000000f00106000500000009029999ff000500
00000102ffffff007c00000024033c00cf006100d3006100d9006100dd006100e1006100
e5006100eb006200ef006200f3006200f8006300fc006300000164000301640009016500
0c0165000f01660013016600170167001a0168001d01690022016a0024016b0027016b00
29016c002d016e002f016e0031016f00340171003601720038017300390174003c017500
3d0176003e0177003f01790040017a0041017b0041017c0042017d0042017e0042017f00
410181004101820041018300400184003f0185003e0187003d0188003c01890039018a00
38018b0036018c0033018d0031018e002f018f002d0190002901910027019200cf007f00
cf00610007000000fc0200004d1a33000000040000002d01060004000000f00101000500
000009024d1a33000500000001024d1a3300fa00000024037b00f3009800f0009900ec00
9a00e9009b00e6009b00e2009c00df009d00db009e00d6009e00d3009f00cf009f00ca00
a000c600a100c200a100bd00a100b900a200b500a200af00a200ab00a200a700a300a100
a3009d00a3009900a3009300a3008f00a3008b00a2008500a2008100a2007e00a2007800
a1007400a1007000a1006b00a00067009f0064009f005f009e005b009e0058009d005300
9c0050009b004d009b0049009a004600990044009800400097003d0096003b0095003800
9400360093003400920032009000300090002f008f002d008d002c008c002b008b002a00
89002a0088002900870029008600290085002900a5002900a6002900a7002a00a8002a00
a9002b00ab002c00ac002d00ad002f00af003000b0003200b0003400b2003600b3003800
b4003b00b5003d00b6004000b7004400b8004600b9004900ba004d00bb005000bb005300
bc005800bd005b00be005f00be006400bf006700bf006b00c0007000c1007400c1007800
c1007e00c2008100c2008500c2008b00c2008f00c3009300c3009900c3009d00c300a100
c300a700c300ab00c200af00c200b500c200b900c200bd00c100c200c100c600c100ca00
c000cf00bf00d300bf00d600be00db00be00df00bd00e200bc00e600bb00e900bb00ec00
ba00f000b900f300b800f300980007000000fc020000993366000000040000002d010100
04000000f001060005000000090299336600050000000102ffffff00d000000024036600
f3009800f0009900ec009a00e9009b00e6009b00e2009c00df009d00db009e00d6009e00
d3009f00cf009f00ca00a000c600a100c200a100bd00a100b900a200b500a200b100a200
ab00a200a700a300a300a3009d00a3009900a3009500a3008f00a3008b00a2008700a200
8100a2007e00a2007a00a1007400a1007000a1006d00a00067009f0064009f0060009e00
5b009e0058009d0055009c0050009b004d009b004a009a00460099004400980041009700
3d0096003b00950039009400360093003400920033009100310090002f008f002e008e00
2d008d002b008b002a008a002a0089002900870029008600290085002900840029008300
290082002a0080002b007f002c007e002d007c002e007b0030007a003200790033007800
35007700380076003a0075003c007400400073004200720045007100490070004c006f00
4f006e0053006d0056006d005a006c005d006c0062006b0065006a0069006a006f006900
72006900760068007c0068008000680083006700890067008d0067009100670097006700
9b0067009b008500f3009800040000002d010200040000002d010300040000002d010500
040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010100040000002d01
0000050000000102ffffff0005000000090299336600040000002c010000070000001604
2501e60100000000040000002d010200040000002d010300040000002d01050004000000
2701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010100040000002d0100000500
00000102ffffff0005000000090299336600040000002c0100000700000016042501e601
0000000008000000fa0200000000000000000000040000002d01060004000000f0010000
07000000fc020000ffffff000000040000002d01000004000000f0010100050000000902
ffffff00050000000102000000000400000004010d000400000002010200070000001b04
d400db0151006701040000002d010200040000002d010300040000002d01050004000000
2701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010000040000002d0106000500
0000010200000000050000000902ffffff00040000002c010000070000001604d200da01
52006801040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff
030000001e00040000002d010400040000002d010000040000002d010600050000000102
00000000050000000902ffffff00040000002c010000070000001604d200da0152006801
08000000fa0200000100000000000000040000002d01010004000000f001060007000000
fc0200009999ff000000040000002d01060004000000f00100000500000009029999ff00
050000000102ffffff000400000004010d000400000002010200070000001b0465007801
5a006d0105000000090200000000040000000201010016000000320a56007c010a000000
eeefe5f0e0f6b3bf20e2090009000900090009000a00040005000500090016000000320a
6a007c010a000000e3f0e8e2ede5e2eeecf3060009000900090009000900090009000b00
090015000000320a7e007c0109000000e2e8f0e0e6e5ededb3f309000900090009000b00
0900090009000400040000002d010200040000002d010300040000002d01050004000000
2701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010600040000002d0101000500
00000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604d200da01
52006801040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff
030000001e00040000002d010400040000002d010600040000002d010100050000000102
ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604d200da0152006801
08000000fa0200000100000000000000040000002d01000004000000f001010007000000
fc020000993366000000040000002d01010004000000f001060005000000090299336600
0400000004010d000400000002010200070000001b04a60078019b006d01050000000902
00000000040000000201010016000000320a97007c010a000000eeefe5f0e0f6b3bf20e2
090009000900090009000a00040005000500090015000000320aab007c0109000000e2e0
ebfef2edeeecf3e2090009000a000d000800090009000b00090015000000320abf007c01
09000000e2e8f0e0e6e5ededb3e209000900090009000b00090009000900040004000000
2d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e000400
00002d010400040000002d010100040000002d010000050000000102ffffff0005000000
090200000000040000002c010000070000001604d200da0152006801040000002d010200
040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01
0400040000002d010100040000002d010000050000000102ffffff000500000009020000
0000040000002c0100000700000016042501e60100000000040000002d01020004000000
2d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d0104000400
00002d010100040000002d010000050000000102ffffff00050000000902000000000400
00002c0100000700000016042501e6010000000008000000fa0200000100000000000000
040000002d01060004000000f001000007000000fc020100000000000000040000002d01
000004000000f0010100050000000902ffffff0005000000010200000000040000000401
0d000400000002010200070000001b041f01df010700070007000000fc02000000000000
0000040000002d010100040000002d01020004000000f0010600040000002d0105000400
00002701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902ffffff0004000000
2c0100000700000016042501e60100000000040000002701ffff030000001e0005000000
010200000000050000000902ffffff00040000002701ffff030000001e00050000000102
00000000050000000902ffffff00050000000902ffffff00050000000102000000000400
00002d010100040000002d010500040000002701ffff030000000000

picscalex100010009000003d814000007005e0c000000005e0c000026060f00b218574d
464301000000000001003b45000000000100000090180000000000009018000001000000
6c0000000700000007000000de0100001e0100000000000000000000762f00009d1c0000
20454d4600000100901800002d0100000500000000000000000000000000000000050000
2003000040010000c800000000000000000000000000000000e20400400d030046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000078000000
78000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c00000000000000044000000c00000000000000180000000c00000000000000
190000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000
ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000
ffffff00180000000c00000000000000140000000c0000000d000000300000000c000000
0f000080260000001c000000010000000000000001000000000000000000000025000000
0c0000000100000027000000180000000200000000000000ffffff000000000025000000
0c00000002000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008022000000
0c000000ffffffff0a000000100000000000000000000000210000000800000025000000
0c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff0018000000
0c00000000000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008022000000
0c000000ffffffff0a000000100000000000000000000000210000000800000025000000
0c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff0018000000
0c00000000000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c000000
01000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
0000000000000000e601000025010000520000007001000003000000efffffff00000000
000000000000000090010000000000cc0000000041007200690061006c00200043007900
720000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000006476000800000000
00000000000000000000000000000000000000000f0000000000000068dd1300da9a0030
9895ac00ecdd130014000000289f0030ecdd13009895ac00140000004edb0030ecdd1300
9895ac000a000000dcde1300e4df13006adc00306cdf130001000000b18bd3770000d977
0f01000044dc130074b2d37750b2d377470000006cdf1300000000008000000001000000
0000000014dc130068dc1300c4de13009404d6770000000000000000000000000b630030
89a401300000000000000000e90000000000000098300a09000000000000000098300a09
f015011f9895ac00efffffff000000006476000800000000250000000c00000003000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000300000025000000
0c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff0018000000
0c000000000000001e000000180000000000000000000000e60100002501000026000000
1c0000000400000000000000010000000000000000000000250000000c00000004000000
280000000c0000000100000027000000180000000100000000000000ffffff0000000000
250000000c00000001000000280000000c00000002000000180000000c000000ffffff00
190000000c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2b000000180000000700000007000000de0100001e010000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000100000025000000
0c00000004000000190000000c00000000000000180000000c000000ffffff001e000000
180000000000000000000000e601000025010000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000250000000c000000
04000000190000000c00000000000000180000000c000000ffffff001e00000018000000
0700000007000000df0100001e010000270000001800000002000000000000004d4d8000
00000000250000000c00000002000000280000000c00000001000000260000001c000000
0100000000000000010000000000000000000000250000000c0000000100000028000000
0c00000004000000180000000c0000004d4d8000190000000c0000004d4d800014000000
0c0000000d000000120000000c000000020000005600000018010000f200000081000000
37010000bb0000003f000000370181003701820036018400360185003501860035018700
330188003201890031018a0030018b002e018c002c018d002b018e0029018f0026019000
24019100220192001e0193001c0194001901950017019500120196000f0197000c019800
090198000501990001019a00fe009a00fb009b00f5009b00f2009c00f200bb00f500ba00
fb00ba00fe00b9000101b9000501b8000901b7000c01b7000f01b6001201b5001701b400
1901b4001c01b3001e01b2002201b1002401b0002601af002901ae002b01ad002c01ac00
2e01ab003001aa003101a9003201a8003301a7003501a6003501a5003601a4003601a300
3701a1003701a00037018100270000001800000004000000000000004d4d800000000000
250000000c00000004000000280000000c000000020000005600000030000000c9000000
81000000f2000000ba00000005000000c9008100f2009b00f200ba00c900a000c9008100
270000001800000002000000000000009999ff0000000000250000000c00000002000000
280000000c00000004000000180000000c0000009999ff00190000000c000000ffffff00
560000003c010000c900000065000000370100009c00000048000000c9006500cd006500
d2006500d6006500da006500de006500e3006600e7006600eb006600f0006700f4006700
f7006700fb006800000169000301690006016a000b016a000e016b0011016c0015016d00
18016d001a016e001d016f00210170002301710025017200280173002a0174002c017500
2d0176002f017700310178003201790033017a0034017b0035017c0036017d0036017f00
370180003701810037018200360183003601840036018500350187003401880033018900
31018a0030018b002f018c002d018d002b018e0029018f00270190002401910022019200
1f0193001c0194001901950017019500140196000f0197000c0198000901980005019900
01019a00fe009a00fb009b00f5009b00f2009c00c9008100c90065002700000018000000
04000000000000004d1a330000000000250000000c00000004000000280000000c000000
02000000180000000c0000004d1a3300190000000c0000004d1a330056000000a8010000
2500000083000000bc000000bf00000063000000bc009e00b8009e00b3009f00af009f00
ab009f00a6009f00a2009f009e00a0009900a0009500a0009100a0008b00a0008700a000
83009f007e009f007a009f0076009f0071009e006d009e006a009e0064009d0061009d00
5d009c0058009b0055009b0052009a004e0099004b009900480098004400970041009600
3e0096003b00940039009400360093003300920032009100300090002d008e002c008d00
2b008d0029008b0028008a00270089002600880026008700250086002500840025008300
2500a2002500a3002500a5002600a6002600a7002700a8002800a9002900aa002b00ac00
2c00ac002d00ad003000af003200b0003300b1003600b2003900b3003b00b3003e00b500
4100b5004400b6004800b7004b00b8004e00b8005200b9005500ba005800ba005d00bb00
6100bc006400bc006a00bd006d00bd007100bd007600be007a00be007e00be008300be00
8700bf008b00bf009100bf009500bf009900bf009e00bf00a200be00a600be00ab00be00
af00be00b300be00b800bd00bc00bd00bc009e0027000000180000000200000000000000
9933660000000000250000000c00000002000000280000000c0000000400000018000000
0c00000099336600190000000c000000ffffff0056000000840100002500000067000000
bc000000a00000005a000000bc009e00b8009e00b3009f00af009f00ab009f00a6009f00
a2009f009e00a0009900a0009500a0009100a0008b00a0008700a00083009f007e009f00
7a009f0076009f0073009f006d009e006a009e0066009d0061009d005d009c005a009c00
55009b0052009a004f009a004b0099004800980045009700410096003e0096003c009500
39009400360093003400920032009100300090002e008f002c008d002b008d002a008c00
28008a002700890026008800260087002500860025008500250084002500820025008100
2500800026007f0027007e0028007d0029007b002a007a002b007a002d0078002f007700
310076003300750035007400380073003b0072003d0071004000710044006f0046006f00
49006e004e006d0051006c0054006c0057006b005c006b005f006a0063006a0068006900
6b0069006f00680074006800780068007c0067008200670085006700890067008f006700
9300670093008300bc009e00250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000003000000250000000c00000002000000250000000c0000000100000019000000
0c000000ffffff00180000000c000000993366001e000000180000000000000000000000
e601000025010000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
03000000250000000c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000
ffffff00180000000c000000993366001e000000180000000000000000000000e6010000
25010000260000001c000000040000000000000000000000000000000000000025000000
0c00000004000000280000000c0000000100000027000000180000000100000000000000
ffffff0000000000250000000c00000001000000280000000c0000000200000018000000
0c000000ffffff00190000000c00000000000000140000000c0000000d00000012000000
0c000000020000002b000000180000005901000079000000da010000ab00000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000
01000000250000000c00000004000000190000000c00000000000000180000000c000000
ffffff001e000000180000005a0100007a000000da010000aa000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000
250000000c00000004000000190000000c00000000000000180000000c000000ffffff00
1e000000180000005a0100007a000000da010000aa000000260000001c00000002000000
00000000010000000000000000000000250000000c00000002000000280000000c000000
04000000270000001800000004000000000000009999ff0000000000250000000c000000
04000000280000000c00000001000000180000000c0000009999ff00190000000c000000
ffffff00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000
5f01000082000000690100008c000000180000000c00000000000000120000000c000000
0100000054000000840000006e0100007e000000ba01000090000000010000000000c841
0000c8416e0100007e000000090000004c000000000000000000000000000000ffffffff
ffffffff60000000310430043b0430043d0441043e043204560400000900000009000000
0a000000090000000900000009000000090000000900000004000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000004000000
250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c00000000000000
1e000000180000005a0100007a000000da010000aa000000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000400000025000000
0c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000
180000005a0100007a000000da010000aa000000260000001c0000000100000000000000
010000000000000000000000250000000c00000001000000280000000c00000002000000
270000001800000002000000000000009933660000000000250000000c00000002000000
280000000c00000004000000180000000c00000099336600140000000c0000000d000000
120000000c000000020000002b000000180000005f0100009b00000069010000a5000000
180000000c00000000000000120000000c0000000100000054000000940000006e010000
97000000d4010000a9000000010000000000c8410000c8416e010000970000000c000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff640000003f043e0437043004
310430043b043d0441043e04320456040900000009000000080000000900000009000000
090000000a0000000900000009000000090000000900000004000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000
250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c00000000000000
1e000000180000005a0100007a000000da010000aa000000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000200000025000000
0c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000
180000000000000000000000e601000025010000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000250000000c000000
01000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
0000000000000000e601000025010000260000001c000000040000000000000001000000
0000000000000000250000000c00000004000000280000000c0000000100000025000000
0c00000005000080280000000c00000002000000180000000c000000ffffff0019000000
0c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b000000
180000000700000007000000de0100001e010000250000000c0000000400008025000000
0c00000007000080280000000c00000004000000250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000190000000c00000000000000180000000c000000
ffffff001e000000180000000000000000000000e601000025010000220000000c000000
ffffffff0900000010000000762f00009d1c00002100000008000000190000000c000000
00000000180000000c000000ffffff00220000000c000000ffffffff0a00000010000000
00000000000000002100000008000000190000000c00000000000000180000000c000000
ffffff00180000000c000000ffffff00190000000c00000000000000250000000c000000
04000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff4600000034000000
28000000454d462b2a40000024000000180000000000803f00000080000000800000803f
0000008000000080460000001c00000010000000454d462b024000000c00000000000000
0e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b020000
0000050000000c022501e60105000000090200000000050000000102ffffff0004000000
04010d000400000002010200030000001e00040000002701ffff030000001e0004000000
2701ffff030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000000401
0d0008000000fa0200000100000000000000040000002d01000007000000fc020000ffff
ff000000040000002d01010008000000fa0200000000000000000000040000002d010200
07000000fc020000ffffff000000040000002d010300040000002701ffff030000001e00
040000002d010100040000002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000
040000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d01
0100040000002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002d01
0200040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d01010004000000
2d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000000
16042501e601000000001c000000fb02efff0000000000009001000000cc000000004172
69616c204379720000000000000000000000000000000000000000000000040000002d01
0400040000002d010200040000002d0103001c000000fb021000070000000000bc020000
00cc0102022253797374656d000000000000000000000000000000000000000000000000
0000040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01040004000000
2d010100040000002d010000050000000102ffffff000500000009020000000004000000
2c0100000700000016042501e6010000000008000000fa02000001000000000000000400
00002d01060004000000f001000007000000fc020000ffffff000000040000002d010000
04000000f0010100050000000902ffffff00050000000102000000000400000004010d00
0400000002010200070000001b041f01df0107000700040000002d010200040000002d01
0300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01040004000000
2d010000040000002d01060005000000010200000000050000000902ffffff0004000000
2c0100000700000016042501e60100000000040000002d010200040000002d0103000400
00002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010000
040000002d01060005000000010200000000050000000902ffffff00040000002c010000
0700000016041e01df010700070007000000fc0200004d4d80000000040000002d010100
04000000f001000008000000fa0200000100000000000000040000002d01000004000000
f00106000500000009024d4d80000500000001024d4d80000400000004010d0004000000
020102008200000024033f00370181003701820036018400360185003501860035018700
330188003201890031018a0030018b002e018c002c018d002b018e0029018f0026019000
24019100220192001e0193001c0194001901950017019500120196000f0197000c019800
090198000501990001019a00fe009a00fb009b00f5009b00f2009c00f200bb00f500ba00
fb00ba00fe00b9000101b9000501b8000901b7000c01b7000f01b6001201b5001701b400
1901b4001c01b3001e01b2002201b1002401b0002601af002901ae002b01ad002c01ac00
2e01ab003001aa003101a9003201a8003301a7003501a6003501a5003601a4003601a300
3701a1003701a0003701810007000000fc0200004d4d80000000040000002d0106000400
0000f00101000e00000024030500c9008100f2009b00f200ba00c900a000c90081000700
0000fc0200009999ff000000040000002d01010004000000f00106000500000009029999
ff00050000000102ffffff009400000024034800c9006500cd006500d2006500d6006500
da006500de006500e3006600e7006600eb006600f0006700f4006700f7006700fb006800
000169000301690006016a000b016a000e016b0011016c0015016d0018016d001a016e00
1d016f00210170002301710025017200280173002a0174002c0175002d0176002f017700
310178003201790033017a0034017b0035017c0036017d0036017f003701800037018100
3701820036018300360184003601850035018700340188003301890031018a0030018b00
2f018c002d018d002b018e0029018f002701900024019100220192001f0193001c019400
1901950017019500140196000f0197000c019800090198000501990001019a00fe009a00
fb009b00f5009b00f2009c00c9008100c900650007000000fc0200004d1a330000000400
00002d01060004000000f00101000500000009024d1a33000500000001024d1a3300ca00
000024036300bc009e00b8009e00b3009f00af009f00ab009f00a6009f00a2009f009e00
a0009900a0009500a0009100a0008b00a0008700a00083009f007e009f007a009f007600
9f0071009e006d009e006a009e0064009d0061009d005d009c0058009b0055009b005200
9a004e0099004b0099004800980044009700410096003e0096003b009400390094003600
93003300920032009100300090002d008e002c008d002b008d0029008b0028008a002700
890026008800260087002500860025008400250083002500a2002500a3002500a5002600
a6002600a7002700a8002800a9002900aa002b00ac002c00ac002d00ad003000af003200
b0003300b1003600b2003900b3003b00b3003e00b5004100b5004400b6004800b7004b00
b8004e00b8005200b9005500ba005800ba005d00bb006100bc006400bc006a00bd006d00
bd007100bd007600be007a00be007e00be008300be008700bf008b00bf009100bf009500
bf009900bf009e00bf00a200be00a600be00ab00be00af00be00b300be00b800bd00bc00
bd00bc009e0007000000fc020000993366000000040000002d01010004000000f0010600
05000000090299336600050000000102ffffff00b800000024035a00bc009e00b8009e00
b3009f00af009f00ab009f00a6009f00a2009f009e00a0009900a0009500a0009100a000
8b00a0008700a00083009f007e009f007a009f0076009f0073009f006d009e006a009e00
66009d0061009d005d009c005a009c0055009b0052009a004f009a004b00990048009800
45009700410096003e0096003c0095003900940036009300340092003200910030009000
2e008f002c008d002b008d002a008c0028008a0027008900260088002600870025008600
250085002500840025008200250081002500800026007f0027007e0028007d0029007b00
2a007a002b007a002d0078002f007700310076003300750035007400380073003b007200
3d0071004000710044006f0046006f0049006e004e006d0051006c0054006c0057006b00
5c006b005f006a0063006a00680069006b0069006f00680074006800780068007c006700
8200670085006700890067008f0067009300670093008300bc009e00040000002d010200
040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01
0400040000002d010100040000002d010000050000000102ffffff000500000009029933
6600040000002c0100000700000016042501e60100000000040000002d01020004000000
2d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d0104000400
00002d010100040000002d010000050000000102ffffff00050000000902993366000400
00002c0100000700000016042501e6010000000008000000fa0200000000000000000000
040000002d01060004000000f001000007000000fc020000ffffff000000040000002d01
000004000000f0010100050000000902ffffff0005000000010200000000040000000401
0d000400000002010200070000001b04ac00db0179005901040000002d01020004000000
2d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d0104000400
00002d010000040000002d01060005000000010200000000050000000902ffffff000400
00002c010000070000001604aa00da017a005a01040000002d010200040000002d010300
040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01
0000040000002d01060005000000010200000000050000000902ffffff00040000002c01
0000070000001604aa00da017a005a0108000000fa020000010000000000000004000000
2d01010004000000f001060007000000fc0200009999ff000000040000002d0106000400
0000f00100000500000009029999ff00050000000102ffffff000400000004010d000400
000002010200070000001b048d006a0182005f0105000000090200000000040000000201
010015000000320a7e006e0109000000e1e0ebe0edf1eee2b3ee090009000a0009000900
0900090009000400040000002d010200040000002d010300040000002d01050004000000
2701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010600040000002d0101000500
00000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604aa00da01
7a005a01040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff
030000001e00040000002d010400040000002d010600040000002d010100050000000102
ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604aa00da017a005a01
08000000fa0200000100000000000000040000002d01000004000000f001010007000000
fc020000993366000000040000002d01010004000000f001060005000000090299336600
0400000004010d000400000002010200070000001b04a6006a019b005f01050000000902
00000000040000000201010019000000320a97006e010c000000efeee7e0e1e0ebedf1ee
e2b30900090008000900090009000a0009000900090009000400040000002d0102000400
00002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400
040000002d010100040000002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000
040000002c010000070000001604aa00da017a005a01040000002d010200040000002d01
0300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01040004000000
2d010100040000002d010000050000000102ffffff000500000009020000000004000000
2c0100000700000016042501e60100000000040000002d010200040000002d0103000400
00002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010100
040000002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000
0700000016042501e6010000000008000000fa0200000100000000000000040000002d01
060004000000f001000007000000fc020100000000000000040000002d01000004000000
f0010100050000000902ffffff00050000000102000000000400000004010d0004000000
02010200070000001b041f01df010700070007000000fc02000000000000000004000000
2d010100040000002d01020004000000f0010600040000002d010500040000002701ffff
030000001e0005000000010200000000050000000902ffffff00040000002c0100000700
000016042501e60100000000040000002701ffff030000001e0005000000010200000000
050000000902ffffff00040000002701ffff030000001e00050000000102000000000500
00000902ffffff00050000000902ffffff0005000000010200000000040000002d010100
040000002d010500040000002701ffff030000000000

Похожие записи