.

Порядок оформлення результатів ревізії

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 3956
Скачать документ

16

Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту

Контрольна робота

з дисципліни:

«Державний фінансовий контроль»

Зміст

1. Порядок оформлення результатів ревізії

2. Права та обов’язки ревізора

Практичне завдання

Література

1. Порядок оформлення результатів ревізії

Кваліфіковано провести ревізію, об’єктивно й принципово обґрунтувати
кожний факт, що наведений в акті ревізії, – важлива і відповідальна
частина ревізійної роботи. Ревізія вважається завершеною, якщо виявлені
порушення усунено, винних притягнено до адміністративної, дисциплінарної
чи матеріальної відповідальності і вжито заходів щодо недопущення таких
порушень надалі.

За умови виявлення ревізією грубих порушень чинних нормативних актів
ревізор має встановити обсяг заподіяної матеріальної шкоди, знайти
причини допущених порушень та винних у цьому конкретних осіб, вказати,
на підставі чийого письмового розпорядження їх заподіяно (номер і число
наказу, листа, резолюції, грошового документа і ким його підписано).

Від кожної винної у зловживанні особи треба отримати відповідне письмове
пояснення з вичерпними, точними й обґрунтованими поясненнями фактів, що
відображені в акті. Після викладення кожного факту порушень необхідно
обов’язково назвати документи, що підтверджують цей запис і додаються до
акту.

У разі виявлення зловживань ревізор має одержати від посадових осіб
підприємства, установи або організації, що ревізується, копії
документів, які свідчать про зловживання, а у разі необхідності –
вилучити потрібні йому документи до закінчення ревізії чи перевірки,
залишивши у справах акт про вилучення документів та їхні копії

Копії оригіналів документів ревізор отримує лише за умови, якщо сам
зміст документа є доказом факту порушень. Кожна копія документа має бути
завірена печаткою та підписом посадової особи підприємства, установи чи
організації, що ревізується.

На копії кожного документа повинен бути напис такого змісту:

Цю копію знято з оригіналу документа (вказати якого)

«__» 200_р. для (посада ревізуючого). Оригінал копії зберігається у
справі №________________(вказати назву підприємства, установи,
організації),

бухгалтерський запис № від «» 200_ р.

Підпис головного бухгалтера

(вказати назву підприємства, установи, організації)

Копія з оригіналу знімається у двох примірниках. Другий примірник копії
зберігається разом з актом у справах контрольно-ревізійної служби,
перший примірник копії разом із матеріалами ревізії передається до
правоохоронних органів.

За результатами документальної ревізії ревізором складається акт –
двосторонній документ, у якому мають бути об’єктивно відображені
наслідки ревізії фінансово-господарської діяльності перевіреного
підприємства, установи чи організації, наведено перелік фактів виявлених
порушень та хиб у їхній роботі. Форма складання акта затверджується
відомчими положеннями й інструкціями.

Розрізняють два види актів – проміжні та загальні.

За проміжними актами оформляються результати інвентаризації коштів,
товарно-матеріальних цінностей, розрахунків із дебіторами й кредиторами,
результати контрольного запуску сировини у виробництво. їх складають і
тоді, коли виявлене порушення чи зловживання може бути приховане, або
коли на підставі виявлених фактів треба вжити термінових заходів, щоб
усунути порушення чи притягти до відповідальності винних у здійсненні
зловживань осіб.

Проміжні акти підписуються ревізорами, які проводять ревізію, та
посадовими особами, які безпосередньо відповідають за ту ділянку, де
здійснюється перевірка. Проміжні акти складаються також і за
результатами ревізії кас. Такі акти підписуються ревізором, головним
(старшим) бухгалтером і матеріально відповідальними особами (касиром).

Загальний акт має бути складений закінчення строку проведення ревізії,
підписаний керівником ревізійної групи, керівником та головним
бухгалтером підприємства, установи, організації, де була проведена
ревізія. У загальному акті відображаються наслідки перевірок усіх
передбачених програмою ревізії питань, у тому числі й за фактами, що
наведені у проміжних актах.

Умовно акт ділиться на кілька частин:

1) Загальні відомості.

У загальній частині вказується підстава для проведення ревізії, склад
ревізійної групи, тема ревізії, повне найменування, а не абревіатура
підприємства, його підпорядкованість, якщо вона є, повна назва
міністерства чи відомства. У цій частині вказується, за який період
діяльності даного підприємства проведено ревізію, зазначається, зокрема,
за який період проведено суцільним методом ревізію касових, банківських
операцій, наводяться прізвища, посади керівників та період, протягом
якого вони відповідали за стан бухгалтерського обліку. У загальній
частині акта наводиться дата початку й закінчення ревізії. Крім того,
зазначається, ким і коли проводилась попередня ревізія, чи усунено
виявлені нею порушення і які перевірки було після неї здійснено.

У цій частині акта наводяться відомості про те, як підприємство, що
ревізується, виконує пропозиції щодо усунення хиб, згаданих у
попередньому акті ревізії, про відшкодування заподіяних збитків,
оформлення позовів чи подання матеріалів до слідчих органів, поліпшення
обліку, окремо вказується на ті вади, для усунення яких не було вжито
належних заходів.

2) Виробнича-фінансова діяльність (виконання кошторисів).

У цій частині наводиться перелік основних показників виробничої програми
протягом одного-двох років і їх виконання, аналізуються фінансові
результати або виконання кошторисів, розрахунки з бюджетом, дебіторами,
кредиторами, підзвітними особами, відображається правильність виплати
готівкою з каси і обґрунтованість безготівкових розрахунків, дотримання
норм використання сировини, матеріальних цінностей, їх збереження тощо.

У цій частині акта у логічній послідовності відповідно до програми
ревізії і з дотриманням суворої об’єктивності чітко, стисло й лаконічно
описуються усі перевірені за наявними на підприємстві, в установі чи
організації документами факти порушень або зловживань. При цьому не
можна записувати до акта (довідки) різних висновків, пропозицій та не
підтверджених документами даних про фінансово-господарську діяльність
об’єкта, що ревізується. Забороняється також вносити до акта (довідки)
дані слідчих матеріалів та посилатися на свідчення посадових осіб, які
вони дали слідчим органам.

Не можна в актах (довідках) давати кваліфікаційної оцінки щодо
дійокремих посадових осіб, при складанні цих документів необхідно
такожуникати таких висловлювань, як «привласнив», «розікрав кошти,
товарно-матеріальні цінності», «сфабрикував», «злочинець», «шахрай»,
«недбалість», «зловживання», «злочин» тощо. Ці висловлювання є
прерогативою слідчих і судових органів.

У цій частині загального акта можуть бути виділені окремі розділи
залежно від галузевої специфіки діяльності об’єкта, що ревізується.
Такими розділами можуть бути:

ревізія каси і касових операцій, ревізія операцій за рахунками у банках
та інших коштів, ревізія кредитних операцій, ревізія основних засобів,
ревізія розрахунків з оплати праці й соціального страхування, ревізія
збереження і руху матеріальних цінностей, ревізія операцій з формування
й використання прибутку, ревізія достовірності обліку і звітності.

3) Бухгалтерський облік і звітність

У цій частині аналізується стан бухгалтерського обліку й достовірність
наданих звітів.

У тому разі, якщо під час проведення ревізії стає зрозуміло, що
матеріали ревізії передаватимуться до слідчих органів, то незалежно від
того, проводитиметься чи не проводитиметься слідство за наслідками
ревізії, при складанні загального акта у ньому необхідно зазначити
кожний факт, кожний епізод зафіксованих порушень чи зловживань. Якщо ж
встановлено достатньо велику кількість ідентичних порушень, що мають
однорідні ознаки (за винятком обсягів збитків, періоду їх заподіяння),
можна застосувати шаблонне за змістом формулювання суті порушення.

У загальному акті небажано наводити численних планових і
звітнихпоказників, а також дрібних порушень, що їх було усунено під час
проведення ревізії. Кожне внесене до акта виправлення має бути
засвідчене підписами особи, яка проводить ревізію, керівника та
головного бухгалтера об’єкта, що ревізується. Один примірник акта
ревізії дається керівнику перевіреного підприємства з його підписом на
першому примірнику акта.

До загального акта додаються проміжні акти, описи та відомості.
Пояснення додаються лише до першого примірника загального акта, що
залишається в особи, яка проводить ревізію.

Загальний акт підписується особами, які брали участь у проведенні
ревізії, а також керівником та головним бухгалтером об’єкта, що
ревізується. Якщо ж виникають які-небудь неузгодження, керівник і
головний бухгалтер підписують акт із відповідним застереженням, даючи
його ревізорові, або ж надсилають керівникові організації, яка проводить
ревізію, мотивуючи заперечення і пояснення з приводу усіх зазначених у
акті хиб і порушень.

Якщо керівником, головним бухгалтером підприємства, установи чи
організації за актом ревізії або перевірки було подано письмові
заперечення, то контролер-ревізор (керівник ревізійної бригади) має
зробити за ними письмові висновки.

Якщо матеріально відповідальними особами до надрукування акта подано
пояснення, які докорінно міняють зміст виявлених порушень, то ревізор
зобов’язаний внести їх до акта, але за умови документального
підтвердження таких пояснень або заяв за наслідками перевірки.

Ревізор повинен ретельно перевірити правильність обґрунтувань, доказів
та фактів, що викладені у поясненнях, зауваженнях або запереченнях
посадових осіб (за необхідності здійснити додаткову перевірку) і скласти
письмовий висновок, текст якого узгоджується з безпосереднім керівником
ревізора й затверджується керівником контрольно-ревізійного підрозділу
(відділу у районі, місті, управління) або його заступниками.

Іноді, ігноруючи встановлене правило, керівник разом із головним
бухгалтером або самостійно відмовляється підписати акт без мотивованих
заперечень або претензій до ревізуючого. Це не повинно непокоїти
ревізора, якщо він об’єктивно, професійно й сумлінно виконав завдання
щодо проведення ревізії (перевірки). В даному випадку ревізором
складається акт такого змісту:

picscalex1000100090000035ee4000000009568000000001610000026060f002220574d
464301000000000001007c22000000000800000000200000c8d50000c8f5000001000000
6c0000000000000000000000e301000063010000000000000000000063370000bd280000
20454d4600000100c8f500000c0000000100000000000000000000000000000000040000
000300002c010000e1000000000000000000000000000000e0930400e86e030046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
600000004600000004230000f8220000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c000000000000000840000550220000442200000210c0db0100000000000000
0000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d49484452000002f5
0000022d01000000009154b8620000000970485973000017120000171201679fd2520000
200049444154789ceddd7f8cdbd89d1870ca3246939e329cc9a60d8d7045bbbedea6c016
2b75b65dea9616edce7667811631aefde7021489b544332db2772b45285603cba2ec7125
6fa013cfdda2e7bdd58d7071816b81b6e8c64073419d1d8d392117b9897449fed9208647
1aee0e1364bb439a8187ca70f4faa81f238dac1fd40fe6cec17c018f6724eaa3a7c7c7c7
2f1f1f2904d81bc8b1ff64fb559bfd0171ec3f29fe81cd3e60810110253fdc271e6a691d
f0a53cc2dae7b37cbee0b6cf5758fe0785195b7dae3a33cc2b86f33fa4f95c151dcea787
f3693bfd4fe83c5b2586f38759bc40e489c7cabfd7dfa787f0f3048f0e5b3fc32c9c40f9
949dfe1acaafd8e9d3a3fb8ddd6895edeba7787e14bf8eef82019d7015faf93831bcdf1e
6cef6575d4819474d7787eb7d8adff57a5cf3a54a3d3ef9fa01cf18bf0df9ad59201f3b3
6e81be9fb8c3971f7f7e6d600635843f9a418fea371aeba0f2af815a27d4bd0816ca6fc5
ef197d7db6d972fac6d6d1970ce14f20c6f2b7f67b3ed5ec082650fe5ff47bd2aefa9960
f9fbc6b1ff37ee571deb259cb0cf078ef74bd3c3ed5587f3cfa45f7b45b4d13f7b3f76c5
4e9f3162acad7e3e161f2e2b18caaf32e958d4c6f25725772c64a36f486eca4e5f7724c8
a8d3461f11a214639faf19ed0ff4dee58deaef1bdd9e6027e61f8dfe876ba06b5926e80f
1b13e9ffb746f3072586e3f86c8fc787adbe61eb67abe733ec88fe7e6782dc09f5fe486b
7dfcb55e4f0c17bf01f9c9b17fecff6df6f5e0ba823bf3208913eb3aeb50344db2de755a
f08d605acbf8d22085893754022985f844092314c7cc2c3f73e9cbe3fb7a30fd46d29766
454cc418e2a6e015f1e0cda2ce64bcbc1b4182e3fb1183cdf8eeb3e2d3222ea137933ed3
17752615e2b1575e898cef3b4b31dca9b0223145e4d177135e013f53e6754608f19fd763
e3fb4624cda6e737d83cfe32c183773965ead077eab167c6f7c3ee48a656ff02f47d9cd2
28ffb6e274eaf1f17d3de866923e372bce0a9e0570e6d02f29fc9c1e1ff3c0ace623f369
1f42a7607b643e08a7fe375cbf2a5cbfaac2633a3b093f19c59dd7e824e64c2858301f12
b3925aacfb519618db3f8cea9e64186545e1d7f306a10435e59e9b9ca4df11fb60af1065
d76cf3efd47edae77fcefc51a16df36b87ac0a6b9bcf993ff4f1f881fb97d1ceca5af7c7
8d63ffd81fd3d7e9755b7d03ee15edf5576cf5aba8bdbe81da35b8d4f0530b498f079dc0
08aedadd17163294882f4ed077f208ee7236fd7b52869430697c5f6bfe925a59e150aee9
e7f98c4fc2ca835f9f278944283a832dfc5d4083789f05536fa552dca15f867e79d6822f
cd73efcbe402ce5ca7683789cf2208e1d45174c50874fa742a95ca357d954ff8ca8815ff
36f73e3c46c0990cc6ba7d19f2a623e3afe05f452a598a2e112ea4528a11578d58cd5f69
f99a593f96ca2f891fa4a6ebfea72481546f27c90a2ee1910ccef299f974b040161015a7
d8149b4af174d307b5fab7b07e25def45d3833f359f6b74c5fda885630093f2b60ac940e
a7c30fe0b1099326d904e8f0cdf653b4e6a75dc8ab99ebac531210d35fc69cd09f8e49d7
1de970d527c10f37cb26d9145a661bbece5e9dc2a7dcae9495fab995724b78309336eba7
e103dc295cbfc45c7726542528e1ceeb9f65534482509a7e6dd08bf6a08387b82529fd97
e6fa0d6636d9e946fdec43ffacb07189d960d3aa51f3af433f051470e8d7c342fd6837bc
b5f693becfba19e86bd7c99fd6fc4d56bacec2fa3f03fd8d34ac1db191990de5afeb78e8
1239852d9c8cd5daa75acef857b008acf2185cbfe7d2becc1c0f378e4d36c5a5c0a94e3f
57428ec47b5ddfa30240f46b27a3f40ce5f1964a8433e97621ea6a8c96320e7738536b3f
f761eb4c814f75fa40417ac7735ddfac0c8abb00751a548c2ed14ea4948fa2d32a6eb0a9
ab29e07ccc3f8cfd5f5eeaf61e8fef26eadb0c71f8eb1e58731994c13a790748f5f63b42
2b9daff98f9f632a77f8cd3f5a315e7ef26bf1eb33829addd744fdb668e450865d7e8f38
f69f147fcd5ebf4adbeb370ee439bbfc1218d5d72d0d718aa3fb9686207343c22ddfb0e0
57893355b0575d1bc5afbe317831bde8ae3aafeab863f04efa71ff85c18b55e419f6ecb4
fa476f0e7b1462fa16865055c9439fbda5fe11374afbb45026d367f4f2d610be420cebe7
25308c9f6afa394b7e80490fe5ab43fb58797718bf797c64a567d4c57448c282c3f887f5
5fb1e01b685ee1112f818e507e8506cdcc3341f75a9adddbdf2d18346a7d1e8f2a367c9d
3df43be245d6b2d61972cb6f4e99d87fd833bb1ddee7dbda678fd877fcb76e7ea2f6c8c2
d3ec209f18e0f78844d74ff8071d335d9b539147cc1f940fbbbf4d3d1c6f6d8de9778431
ddf9161727ea77c47f6dadb1bf3df9d5b1ff6bf1fb5f8131019fb6d967edf52d4775c9a2
af3b1065bd54161c490faa0ce1774c296cedd9dabb3ad39766a2523abc8324f1a5fc2537
6dd5ef287fcb6f1fa8aaf91912fa9f08f0bf8ddf7ecdaadf99366df5f131dea3ef8a4952
cdbcf68716fcbc8e934ad7e1ecc7a2e1df26f4a2e97346dc829f8e64bcdbd160291ad251
d7490a35fc8a41749f47d6f019c2f88a98f0aaa825df339f2405325820c3071e26438a86
7727e4ca38ee4d7b57704277ecf16b8743dd8dfa873e6196dfa24f67c81d92e1b0e0011e
ccf8252358f0f2b092f1b080158da098f79e40ca87e34bb5f58bc6e95afddcb5e4533364
955ce0b03307b823e3938cd7a1c06122f46f89d0ff3824e061b1e5c3dcef7a954e254929
15b3587e44a11650ec5405ff5a12fa4402fa73221edc38108d30f4e15bb5ca7f21a1f0eb
804d2571573e4a59f1e733b0fecfa29f9fab606c02fa28a74b9c03d6cf3a70c1f26f42df
976cfa8d4d8385ff08453f67c53f63ae5f2673ca57c159b37e16b95a23c7e7f2c6222c7f
cd9f721df1f7d8c16e33d261587e0caed977ff0abf62fa4cc3f76d44cdfab91f1671af50
3ce26f375f6ce18c785e77cfe6a783f9b0929a719aed332c9262bdfd78cdf59b35ebff70
fdd6b7f452f3c5edb9ee89ffd77c74adf33df6d62a8aaa8ba8cb8da3baaf14e5a6905afb
7442ff2ef4831dfee1b99f7ea3b888a3fb07da3fd0e98c4b9c0ea570463fb38278536ded
bf4ffcf563799919749725db3bf6eaf4b95da725ff68548b46cd6707f96cee70187452f9
c3111f4cde2fb147ff9eb4df11875791fec6e56f4fb03fecdcfe617d78a06dab6f77f987
0ca3764b087ab03f60912ef154cd67ab2fae1974ff111573fc61cae399421251c208110a
8d062dcc16996ff83ec2a0fb9f7635f7eff20cfecf5e12bc9c1ee134f72292304e10c9d9
0b28aa44c3489ff96955d8efd306db7f44d41cffd973639220f844239292d34c3a1d7f99
103129456c539710868cb2f9288eaddc8845a341a4dc39b1d842fd2b5b2749200a74ca60
b9bd8cc465e382e92709090fbeba8887c0c7e18c57ca92125942cec74f10d73c2e5147d7
f3ac4e98937b06fbc409e8e7e32e2306b3449ed3e38253c4f824b1875f94602200361961
5eca7a256cfb6537bb4888389352c41bdb78d84db27967120b45831f1a0197d2ede0cdf4
c1ab66f949587ec2f09c45f371612e8fadfc3961e08494faf469d37f46baebe53149dc34
7dac9cd22573da409264d3be24c690c18d70c6b1439770f8b1665c258a5e31d8435fdfff
1d725f147c29e30d6e2fcda0e9b8302b6267ff1cd60f0afd69709f115cea77a7f3d0d703
8bf0b3a929bd3ccbc0d48a327d9cc1c3e908cc4c08f503f116ef611efad30e95640f7ded
9f629a28cc713a93926e30a8fb8ae93377a0bf087dccf4cf56a86951778aa5f822fc6ca6
8f94a8988762dde124c6e2911946f07184aa4a6612f4c86fce47382cbf3115c05da2e075
e90c27dd5840dd416136854977081e6324f1d3b74016be58bf7243d425311d37677943bf
4494a8b8e987924814bf804a8283c37caaf4348fa98ffc4972a1e50334e0415712d145c5
4b283882261c494712936802a668bc78ea2fc1dd88e9dfe2dbfd32fc746fc0fac161f919
dc017d2787cca9dbb050ca0e3d432dea3368d36f6fcef1085a60aeb992b3eb045a9af6ad
97489d2561ba69e87af996c45f474c5f82eb9790dc4c9262b3d05fc082d0afd54fcdff84
cc407fc3d5c57f2c7443af22148541dfebbdc0e71dd71c22be94d2f90c0f0f5de0fa6df8
67e1f6dff0d54f7ca6cf032b3e30d325fab0efde99ff86131e86a7cced8bf4ba3176e36c
123b3f1d4cc24d50a4958ae881ebb7e0cb900b1f58f7cde4f6071d1fab569914c92a6812
0b4e5f8247ac8e12ade8a9048f471e78a748e9565b7e6b213aa6b01d4e9b6d6e4755163e
068f52f97ba82b814d3914d23594dfd1693fe6b70741549fd1756228bfe3d61087e966b7
fe93de6af543a38edfb27d7c767cbf156bdd1e6cdd04c79efcca6ebf15c7be151f1ebcb7
6d2893cc13ebfe36ddeeb7e6ccd726dd6c8defc3f2b725361dfeb0a764bbf8bd6222be22
95fb5eb7ba35aecfa715a0e094a3341b7753c47ade03f421ef22d4d7d7793c0a1ee224f3
9004f872f1461e63b7f18b55244a39b552dc0176c799be6cfa390f09344fdd0f8bd8071f
b0f2b408b048362c09f41980ce8de907a0bf17307d020fdec3751dece212c0987448e288
b3808bf67a71c933f0d4bae97b6a3ee57c44ba4e06b7095d67759a0758c91d853ed3c77f
38f8b27cd3e7a02f7b02671f91225ef3e14772028c371a7ecfe9f50f49add753edbe08fd
5d0fc53c22614e738fa8d5cf02c024d3f740bfe738f64372e01077adfd64a3a018a098df
817e58f44475204ef34d5fea533f8f2cf98a94574002f79667c8457c5974c3fa87871770
fd6e2ed7fc0cd9ebc53b967cb027e920e1ae94b3183a4d115795285bc21c552c84fb2481
eae77f62cd3783383c0c347b0a3d1ea96231cab55e8a3a80abc7a0e150fe5a973b2d995d
b6123a7abee348142cb5cf9e61fa5abf9d4dc23370bac220bfee9ca4bb2e80a25b63f94d
b5f35cfb8995dab56d801e3c9bc9925fd5bb0e16d360175411e4a951fd1ef1b36f9e983e
1cc7353adff433af8feb1f0d8dffe7c8e9de43e113cf7f7e74bef906f6f81d71ec0ff415
c463abaf23186bab4f51fdfca3478e5ba3f89d97df1c892347be43debdb43efed3ff94e3
91f20f1aceebe6eb564e6936a2fb70689f8b6c6be5276353881375ae9766cbc0c5dfeab3
d3e87e914f57df68f9544cc4a4cc99f4fbaf48d579f1c8751055e75efedbad33f9dd3bfc
aea72c7f49377cd87e620226b9c3e9d77e5faafa84cfccb7fb737cc9abe64333d8f9802b
41ff719c70c20cc0ca6d114b44877ff97e2cca83b0706490b48a491f92e5020917c017a7
d924257a41e2f486f702ea528240d19583ffd9c33f9cff06fd2b02b69d6615d32faf3fee
07cdd3d512c6636c0a13a3201d4e929227bc1106babae33de9cd47f374f9ba175cd5f7d7
b4aefeb280956fb0e958f43698cb1ff51dd2c7a1df4331c12b6132c672181f05eef07ba4
4a85377d400f8a9f79de07df9b50611696654847be44aca4292a9c3a523f97e1c74f5f71
c7a20cacff7887ffc9efcea1d8cc6cc90b6eb0dcac6b1d963feed563d10c2c7f90f3401f
93d0ba8f336986f3a5c359e82b9dbedff40d9f10e8a89fc2effa6630615a22419ee510d8
96f2a1f817743dca29c4af1c9c2770a65e7e2fb8fb06f4cf0a3ef34ab35423bb31fb4f0c
8b24b1851927424625e3b4e0218efa0fe67d190c160003efc3f2c3c6be11f6607a34caa9
dcafe6b899c0997cb444ab99d3a054c51984d940d28c1bfaf503eaba7ffa04e6445dd7bd
de0b556465a6c3bf3f1fce90f730695abb01d76f95847e06d349e8a7f67d9c879a33cbaf
cf7c01180acea0d2069dbee40e2758d0f461c8add5fe5db09a3b52ff7c62be2c84ccf27f
156345121e049ad3071e5261eeddbaef831b27073218b8cbd4fd3c6338ae1ff177fbdc75
6c1f79aa54526666cf076630b61473cd55ddbe6ba4ecf1893eaea28a751f35b3787ca1ee
1b8c11be4ef7f1b5b5f6bfe8b6cfa303820738dcbe5e76394b970855d90e505eb37eea3e
c6704ce69c11fc387cdddfee7744a99525d5cfa6f70a4dd3abf8f3f9d0791a9c84db7569
3a980f664e19e1cd30dcdc7afb4abb6f3dcadaad60b944afe824762611eae38f13cd1e7c
df661f3ca17ec765b213f73fb2d9ef88637fb0dffe1e95c9fbd5f6f4768809a056fd2353
02adcc891cd23f32d8d97b47d0395fd5b2af581b4cede6773b3bf5b80f661c27115e715e
2d2768b6f7fce12e97290d9e5152f3d1f98c9757ee21e5ebb8378f79a766251d7525d6ab
2788fff3e5d6bcd12ee3dc83cf14d4fdb319afa8887850c0bdbc1b667f7c4598df7057a7
88243ee3b80a56d66fb85c7a5035df69c81bde34fc342cbf88c33cc79c499c24ffa472cf
27b8e32f13494c3c85b3a7f81308dc670b21c54524423432352b7870afa55bf7d47de606
2cbf8cfba612e64ce20cb906c4b0781ffa199f44e02c76ef5fcd423fe32da7e80767889b
49b84bdff496e8fc74d4a5a0574b5e04a3c808dbc3d7e31ee69a77c52cffd475d2bcce9f
a4abe8baa8c7179dd0f7e0b47eafea910c98455f10e9d579e2264ca7fd0229122216e3ca
22cc7b253c8a0567e89ebe94f48aba889f165e0a49d7c3d7c81c28ce1537e2e25ca2e6e7
f35562c5b88062733c6bd0e8cd3429c0a4394588788c53ef91af433f321de47af8463c20
656afe1961d35bab7fae22f88ae63c8864cd9fcec73d678ddf433f33b70d0f12889b69af
e09d223954c4af409f62a1cfdcba98ec5641b5fe275636db278f0793afd57d51cdfb4437
3caaa9f971ec5e008799f5cc677cdbc00813ef5ef30abe2a62facb9c5aa2a2f0d88331be
22f4f0814347cced8b47ca899857c27d492faf6e2029b70396df2f13a6efc1cdf5fb944f
0199b3c4bb49d3271bfe361527a5cf2ee884d063fdc2166436b5835da70cfd52f4f41422
e933882be1483892984064abc8c20c7ec10817e6c32af43fe533fd472407ebffb2e9bf8e
c9ee057db1d4d36f0ca212e68f567eb1fbc62f8a198f075d07d30e37eed02fe5c36a05a4
4f2361b37dee98ed078f70aa402dc28343e6678b5d6fb051f31b9d66cdef353bea72f53f
285ab902f2ca8d4b271104737bb7691ee6b36a6dc2051e7c9f51bb6d70edfbaebe7e3d6a
25d9affef09287f22aecb5e9d3cedaf6751ef36297d46efba636bf3ea7b2bfff4ec7dfa2
a402191e31612419d606951f0cf63b87268a5a6b87d7f55ccc90f9c3e393d15afee726e0
3f3ebed1aaf4aec32e63e73fad56dff55cdb04f3ab9ccd7ed778b2fd835fcbf870cff35b
93f15bd7ef1b5dbe006602fef2a1dfe51e556326eca67fa59f3f66c28eb42791ddbedb68
02e567afeaae953cf96fd7c0c46f0f5ff7b12a7aaa840593b3651dee7f2f20e769989611
ebe080b632903ad8c7e3e6844a98174ac6258194fefe8227ace32f23a0443813d192c795
67c7f2e3542c4332757f89c32466311d366f3bc59633305590dd4c921ed3a7d2d4253298
2679e322f425fe46681ffa74598089823cad668849f88e6f90b70d94c39c927823ba8f39
3da7c31b8840024ce5c6f5afa429060b5e231963913327ad427f16784efb36e87c5427c7
f6f13f80f53f1d4c429f31eb07fa1a0660fd6cd0c9e8f8e567b1758e944c1f26f9353f1d
7acbf455e89bf5dff047b92934629e08b8cabb1c79d8fe31c9080924ac1f3c3c85457056
15ce0924df5abf23bc41b3ff17ab71b87dadebfe52e8c27a3ee04ce2ae69a0720ef89970
26438f53fec78307dc164d388042af2442a180ab39983c39df0ca2993be5de3cfaf430ef
d6d5171b7e33e31e630659dff20ff4e9d1fcabe60fb83368faf5ac937d7cc1b6875a2bff
4817df377f681ecb58b93f65b5fb9e63f8fc841d6ae9c9e43f3df67a5b4f7a7ef8c4f85b
36fb3de3d83ff68ffd63ffd83ff66df29bb3054e3ff7b42d7ebeebe454e4fca3adc9f8f5
78a77392edd118f5fb09bbd7ffee4fbbbd1bd19fea7ae6cad2faadd4df8db6b2ec28beb5
18bdfc63849dfeaecd3e38f62df95b8da1f5b107db7af874e36e1c931fbdad9f7f641bfe
c08b6546f6eb31e9b90f0dff7092c1a4e786347c5d776e7dfabfef81fd71bf0ba7a72fa1
4802e1afda747f0c05fa37cdf9a936faef9afee0d91ea3fa1cf4ef1183eee53086ef13c8
6fdae98705f2559bfd6d8f4df50fdbe70cf4258f4ded47572eb89129b3fd4f9e6ff40f7a
28fec73c6f930ffbb74aad8fb3a9ff31e783d746176dea9f0f47492dec5fb69abf58ddd7
b5ef7f47d83f0e9c2d35e6fe7de004af27293f618ffcd7df677b3c7e242cacb05e7eb715
67e93d2dfa16626b82fec8df5a6dcd97477e8b5fcbf135d1fc8bb5c3d7a34dd6a026fe35
f31dfe04be44ab8f0f6236fbdd26284cc00fcd6024194222eca3897f935ccd0f8b78188f
220b6eefc4bf09afeef338e3f69f65d2e404bec4ac9b2f61ccea8b9294216daa1f6976a1
3a6fa7ef5e009f93ca33e46dfb7c9759fe91e6985bf071a6c8d9e52bd165110fe53889cf
78ed683fa5d35ecfb4972e9679f7ac1debb77160bdb527ba67edd8beeafe416ed2f4515f
5fb3cf37e7880d7d65ef90be1d075fe0c9ca3f8ffd63ffd81fe0d36d97e3af4dde370722
0efddce47db39b3b3c681ef6cbacacf8ed7f4ce068a0d38775f3f3c33f2630a0dee92bba
03892a98cb3d7b8d4027904d3cee33336424cd64bc4260c9c257c68ee067b0bd7410fa94
64835f327d36cda4cdabc2edf275dc7503face095cccd9b57e00ce7c03fa9338a1d1d597
d38c790953e7b5ce93f249a9b67e27ecef37fc0be928e336db271599a4df985fa99bdf26
1132b72f0477d9b07dc1fead319bb48ae626e957ebc369d5431ff69e13eedf76cd3aa20f
fd5d3bfa67b84f71b5fd3e79bffd3aab355bfc89c6b17fec1ffbc7feb17fec1ffbc7feb1
7fec1ffbc7feb1dff2ed98b7dae61bf5f9098d51cf21efaf64c1afc659f3b7c6ec2eddbc
6763fb12778f9c931f7648c82c7fdd6f449906d558fb1274abfa761fff9e3e2bfe915b6a
292c308ece7a6a4d3c31c70be8e17d232e6e3586670e6a053cea1f9db6b6d601749d34d7
9a7854f3f5792e4049824fe2d68179af01bd8aaeb5d6737fbf6b7b685d306c9e5f361e46
bec8923ffe8fcff284bfa6a9067755d165ff1e0f8c00fb1490b75a2fcd75f33aa2ed2ec5
35dfd00a719f761bd7e2976bc3644e2df7934fa205affc6740cdc6182071ae3423aeb972
3c5056f7ef0f5c076df50bfd8a6e6819e8cba7768c48ed414dcebd5588ffe0e73205b43f
5d9680b41a39f1a5544046bf03644cbb11c7c39b8c52e114d66c7a5d2aa872d4af185af6
ca9b7bb2bf6cd4eb5a95d7ee64c1bfa8881490df337d5c7dd92f9fdbc92d83e267b58bfe
efbf71fb4b8590bc09b4005556c2380b16718d6adde066ef88af562a5af6e0f37261f9a3
4afd19b548cf5fadbaf49918c8c72232d8ce560af3457f71350272945c9c7ff0ba708a8b
ca59b8b6c91fef5c125863072bdd8a150117400b1115b6c1739f5caeaf34e86b958a4c56
9e920b91cd4a6d5bda83fe1261bca51562a010d364f0a35b6a215208115997e9e7e63d5f
117c393fac3d10f06a4555602bbbefa8ff65b9088a942c7c6d1348ef511b67c45cd3572b
bbdefffbadef417fb936a227a9197a295079c7f48b14f47fe8d7b2da8348915a0239bfb8
7a294617221effce32d0e3ef4a3935c3aac56fabe9480e14fcf2a362168839ff6dff5f34
fdf5929e732faa7cb65c38b562ae1c4d4a7ff9a3733f3e155985f54d6a457007fa7216fa
1af02c1757978c5c214247a06fc4df94725a166845142e9103ff232cff728b0245f8e14e
c974c3ff057848afee6af203ed012c20ecc114577e4e7a872799540414a27772e0ce3f92
b31fdd82be0456c31cb5646c65e540e463d8d8ce9d924d5fca3d2799fe3723b2429f85fe
b2e83ff43bb6d07d6010f26559948d3d2e054afa326dc4f122c6ffe7f9d5676590d57e8b
92bff35759f9bdc8267cd9b9b7e49cec0772ee19d95fa4c15723f2fb6b04800d01aeaf1e
fed1d83f30d82a0810df950b51da8382755d3cb5bdcc67a5bbdaea36285cfed6f756653f
2b7bbe5ef735f9ed551ae46a3e7be80fb103930e8a2e657ff7bb325f0acc810d46e1df94
49766706fa5fa4abaf69c5b773e7c01625c1c63292dfba9cc27c91baa7c9fcee325057c3
85e887846ebcb8ea4fbd088a31315bbaf595437fa889b7ed7e7becefd195aa11b85c842b
ad2a67a51fd187fe50d1f4fb164a067bf5e586f79b9d63dfc1efc3274728bf057f7f6b74
bf195b7d9eabac8deff78bd64cffdf84fcf3d7e9db70ffd85694902bdbacadbe3e89732e
3d7dad7260297ffa153ba2af5acacf8cbdb561fcfdbb80bb524b4c24cd925fedbed056b7
3e0ffa652c562079f34bc0644dd371b9b84694c165d0af87dceaf620673ede794103f47f
262cff60fead5c260a64a92cdffad71c75f1ed0d9f9caba2d48ebfbbdfb56fdb320f0e3a
d375333fcc448a2fc8b9f415e8ff70373b7fd15ff4ffc5b37cae5220d79fefe21cf4ee3b
d9c71e31f3c3b49c7b4ea6ff250b44592b662385cbd5cb929977fce005c9dd05d90eeb28
11a353459a1075b63d37e8726f61337fcbcaab844cbf048b256bb9ec5e2162683b307dd1
72cf487817bff0ef356e7579eb458e2adeceb3792016d14db9088835b1cbd524a64f8981
8b8580e98b12cc2f57a15ff08bb4bc8acaddea7f7559e6d291c2f245bf18c9b0f761f6fe
c6df812b6d8798d7415adbf1ede550c03d681cc3401f662e81a5426013b680a20c33bbec
524536d32379f562577fb652cc4d2f6d6a668ab3ca1a307bd704b8d23ef2442ac05d5eff
6d1e5faabe80c72eb6fc2f3efbd1e61ffe64cff45797c55bf24f6abe1878bd10e9e23bd4
62eebcbc8916be8e834d78bc7c0fd3e0c7891471ad02b23f96dc526ccfd0deae140f7df2
435cfafe9cce40ff7bab15fef93b6f7f1610000026060f002220574d4643010000000000
01000000000000000800000000200000c8b50000c8f500002fbb947ebd003f55379fd28a
ab2fc9efcbd9200ef2a00cfedaafa599ccd7094a54c1db9a84ed5434437e47cb357dc06a
f49e1c31e4aacb25adab623a74ce992d7f9ff8182f1742ddfdc0a6fca60c536ab0011bfc
cd5a76fd2a41a22af88e068f822a5a05fd13394b37fdf6d0f6c103dd58baab0934acd76c
b7e10072bb18f8407e5b26a17f03d6cf1d3fcc9d611bf4cbf0bda41d7f59d574d4d5c3b7
10df2917c2fad2b9e2f3dfcefef26dd60fbee597fd2209d71cf4df368f8234592dbe50a4
0feb67c8e0b5b2a62b31341d0acc90c067c49f2efaf9e75f58fd12f4b58f0a5fdfdc972b
e2fce87e23e82dbd4a5c012b469c22fc70a55154d100cafae6a5c2a962a5f08f0bcf59f2
5bf7391870698601e284018f6cb35a8622744f689318d26f06dd7be146ff53a50d7a59a2
2df96d71f7f4c0bb28b08f3df29b965f1dfb7ff3fe9acd7e0efe3326f426ddfcda9ec43a
1065000001ce49444154670bd836bfa8e69bc91b6da36f1e9eaf4dc4d7d9d4d154536cfa
1308e82b81a559719595e4d4cef2de9658f37727e8ef513be91d0fab165ffcde3fe073f3
1c2d0203355c25ddc32ac07550647357063b7d7c60a654abac9a59befdec9dd5c845e857
8a15f1d64196de891595eb702fa844309d26d8d1fc6ab888c354402d2ccba7e0eea7c016
8196d344ffc19fb29ff88bbf64a84ddfcea5ff14cead8ee8eb91a27f97023fff3715d92f
df4dad425fcec985e5fd005b8d1475defffda5a29a6472d951cb1fd9f21749f0b36c057e
0292cbb2dca1af68455df4655ecfa9e9256ea46f2934fd6772cb453ff809f42305b82e60
ff50a4e54d4da35845864719a10091d3b222f7ca08bce93f58fa7b91d530f86956abf924
dc6ca19fd51ec54075295749878dad9c9415332f8de86f7e7d2692fc772c9dd6b20f37ff
a1ec7d2f0e60729e957662c05824b46cc428e6600ebfba39a25faaacee7158955d456156
fb74f10bb118bb49c854fe7ffdfe5a76e7392d7be7be39c6595c7d7f44bf2df6e4389dad
54598956e2410fc9def808d5b2f314ff6732b9f44f7e32cac5795dfa37ad39c266c05493
debbab2fcb7c812c85f509f95dce78ec99c3ea07a37449bf89fbf763df06bfc7cd41fe3f
45f1d1d017bf044d0000000049454e44ae4260820840010824000000180000000210c0db
01000000030000000000000000000000000000001b400000400000003400000001000000
02000000000000bf000000bf00403d4400400b44030000000000008000000080fffff143
0000008000000080ffffb1432100000008000000620000000c0000000100000015000000
0c00000004000000150000000c000000040000005100000060d100000000000000000000
e30100006301000000000000000000000000000000000000f50200002d02000050000000
3000000080000000e0d00000000000002000cc00e40100006401000028000000f5020000
2d0200000100010000000000000000000000000000000000020000000000000000000000
ffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff801fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffff
fffffffffff7fffff9fffde7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff3fefffffffffffffffcffc3f33ff7bcf879e7c3ce38e071f863
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff801fffffffffffffffffffffffffff7e77e3f9cf9fe
7fe33ff07e611e387f88e50ff39c333cc39de7386735d963ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff801ffffe0f99ef78f18fe7f9e0f9ce1ca1dcf287c7c7fcc1fe73cc0ae58bf9ce62f
f39cb3dcc59ee739cf9ec8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffcc720e738668
7f3f8cf39cf2cc29e730be7effce3fe79ce3e67cfffc471ff39c73fccf9fe739cf9eccff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff801ffffde6716739e71ffdb9cf3ce73ce39e738ff3f
ffcf3fe79cf3f67cfffe679ff98c71fcdf9fe39cc78e44ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff801fffffe279f79cf39ffd99cf9ce73ce39e79cff9fffcf3fe7ccf3f33c7ff0e79f
f9ce703e1f9ff39cc78f48ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffffe73df39cf38
ffe89cf9ce79e7388f9c7f8fffe79fe7ce79fb3e7ff0f3cff8c7318e6f9ff18c678f187f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff801fffff873cf39ef3cffe95cf9e739e7bc879e7fcf
ffe79fe7ce79fb3e7ffe73cff8c339ca67cff186639f9c7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff801fffffe71cf1ce79cfff1ce79e719e79cf3ce7fcffff39ff3c739fd9a7fee39cf
f4633ccc31e66092719f9e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffff39e79c679e
7ff18e79a32cb39e734f3fc7fff9cff9c798fd9c3fe67ccff0843e0e38f07318f83f1f7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff801fffff73ce68ce61e7ff1cf3bc525c39f338f3fc7
fffc0ffc07e0f81e7ff0ff07fdcf7f9f7dffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff801fffff03e6710c79e7fe3e787e679f7dfc7ffffc7ffffefffe7ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffff87f87ffefff
ffffffffffffffffffffffc7ffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcf
ffffffffe7ffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffefffffff3fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffcfffffffffdfffffffbfffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9f
fffffffcbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbc20
00000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff
fffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff8000000000000000000000000000000000003fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffe3ffc3f79e33fffff
fffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80
00000000000000000047ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffcff7e1ffcfff1e79cf38e3c1ff81e70cc1ffffffffff801ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff3fdff8fe1f7dff83fc7e3c1f39c78c703c3ccffcfff0c1
cc60ce19cff9ce32ce2ffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3f3e1f3f8f0
7c0f8c703e0e38ff31fc7e1dcf39c334379e59e7f9fff3e5ce72ccfbe7f9c733cf3fffff
fffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffb9e1ce71f8673dcf34b79cf4997f39ffb239
e739c738e79e79e7f9ff99e7ce73ccf3e7f1cf37cf3ffffffffff801ffffffffffffffff
fffffffffffffff3fbffdef8fc67bcf3c63fe31cf39cf1ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff38e2cf3ed8e799e738e79cff88fff8ffb339e39ce79ce79e39e7f9ff91e3
e639e1f1f3f80f07e79c3ffffffff801ffffff7ff33ff7e773fce7fe0707e3c1f1c78c70
3d039ce1ca1fec1ce1ce70ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3cf3cf3ecce7
89e79ce79cffc4fff9ff9139f39ce79c621f380ff1ffb9f3e739e1f9f3f90f97e79c3fff
fffff801ffffe738e41ce3ca11f863ff8fcfc59ef9c334b399c59c678c6fce3e67ce73ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3cf3cf9e44e7c8e79c611cffc0ffe1ffd039
f38c638e721f3cc7f1ff99f3e318e6f9f3fce79bf39ffffffffff801ffffe7394e2ce5cc
6ed9f7ff8fcfe79e79c798e7d9e7ce73ce3fc73e6fce73ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff01f1cf9f40e7cc0fce721cffccfff8ffc218f38c73ce73cf1cf3f9ff9cd3
e30ce37cf7fcf399f9cffffffffff801ffffe739cf3e67ce3eccffff8fcfe79f39e79c67
f9e7ce73ce3fe79e4fe739ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff10f9cf9f0867
ccf3ce73ce7f9e7ffcffe31cf3c6334f39e51e73f9ff0ce1c124c31c67fe371c7c4fffff
fffff801fffff33cc73e4fce3e44ffffcfc7e39f3ce79e73fcf3ce39c73fe79e0fe739ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9e79e78f8c73ce794f39c7738e7fdcffe39e
770a538f3ce61f33f8ff8cf3e631f79f0fff8fdeff8ffffffffff801fffff39ce79e1fe7
3f44ffffcfe7f39f9cf7ce73fcf3e639e73ff39f27e31cffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffce69f38f9e79df3b8f3ccfa3c07fc0ffc7cf0fcce7cfff1fbfc7fcffffff
fffffffffffffffffffffffffffff801fffff18ce79f2fe73f4c7fffc7e7f3cf9c73ce7b
fe7be319e79ff3cd37e30cffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe271f80f1f7c
3f87cf3f1fc7f87ff3fffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffff
fffff801fffff98e73cf37e79f8c7dffe7e3d1ef9c334f39cf39a72cc39ff9ce38c134ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffcfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffe8c679cd3393
9f8e78ffe7e3e1e798538f3c4f99c431e79ffe0f3ce639ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffff3ffff9
fffffffffffffffffffffffffffff801ffffe1187cce38c39f1e38ffe7f3f3f81ce7cfbf
1fe1ff7bffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffdffffcffffffffffffffffffffffff
fffff801fffffbbcff8f7df7ffffffffe3f3ffff9fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeff9fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffdfffffeffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffff
fffffffff3f1ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffcf7bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff801fffffffffffffffffffffffff3f9fdff9fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff801ffffffffffffffffffffffffe000f8ffbfffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffff
ffffffffe0007de27fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff801fffffffffffffffffffffffffffffff0ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff87ffffffffffffffff801ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff9bffffffffffffffff800ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffff
ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbdfffffffffff
fffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffcfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffff801ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe7fffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe7fff7fe7ffffffff801ffffffffefffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffff
ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffbf73ff9fefc3e7bcf87ffe0fee79ce3d23fff
fffff801ffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffe7fffffff1f7f3e7c3ef79
fff19e71ce78e41ff8fc3b9e39873bffcf7cc79ce0985ffffffff801ffffffffe7ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffe3fdcf07f0fbefbde7c3e03e11ffc463f0c389e7387fe60e72e7394e3ffe6cf3cf
999f3dffdf3ce3ce73cc7ffffffff800fffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffbfdfc7ffeff3e1fbde7ce783f1e0fffc1f8c719e279c39ce3
bcf39ee2ffce7bb2c59ee7397fe71e72e739cf3fff66f3e7999e3fff9f9e73ce73ce7fff
fffff801fffffffff3fffffffffffffffffffffffffbfffc1fe77be7c7e7fcf78f87ffe0
f8793ffc7e1ccf18c394339e2ce7ff9cf30b3ce7b9cb9ce7be73ccf3ffff3d93e79fe739
ffe79f27e739cf3fff6673e7c8bf1fffcf9e73ce73ce3ffffffff801ffffebfff23f9eef
f3e7def3de3c67fffff1fff007c011e39bc338638773ffce78b39fffb32de79ce59873cf
3ce3ff9e718f3c67fcdf9ce73e73ec73ffff3d19e79ff39cffe39f2fe39ce79fffa273e7
f03f23ffcf9f79c739e73ffffffff801ffffc1e0f89f0c47f1c39ce1ce1983fffff9fff3
e38c5ee53dd319739e79ffcf38f3cfffb339f39ce79c73cf3cf3ff1e79cf9e67fc9fce73
3f73e679fffc7e89e39ff39cfff3cf0ff39ce79fffac71e7f4df3cffcf9f39e719e73fff
fffff801fffff3f1f9ef30bbb2c5ce73cc79c7ffffffffe3f18e3f673ef99bf3ce7cffcf
3cf3e7ffd139f39cf3de73cf3c67ff9f39c79e607c3fce731e39e679fff87eb1e39ff18e
7ff1cfb7f18c739fffce39e7f6cf9cffc79f39a339a79ffffffff801fffff3f9f9e738f9
13e7ce73ccf9e7fffffffff7f1cf3f671ffc93f3ce7cffce7cf3e7ffd298f1ce73ce701f
9c07ff9f3ce79f331e5fc6319f39e73cffff3e30f3cff1c67ff9ef9bf19679cfffcf3ce7
c66bccffe3be3cc421c79ffffffff801fffff1f9f9f39cfd1be7ce79e5f9f7ffffffffff
f1cf3f3381fe07f80e7cffc07c73e7ffe29cf9ce33cf39cf9e73ff9f3ce7cf33de6fc619
8f78e79cffffbf38d3e660c67ffce618e0987ccfff8f3e0fce73f1ffe07f3dee7be7dfff
fffff800fffff9f9fcf39c7d89f7e739e1fcf3fffffffffff1e7bfb39cff4bf9c73cffe7
be79e3ffe31cf14639e73de69f79ffcf14f34f39ca77a359ce70e7ccfff33e3ce1f0711c
7fff471cf33cff0ffffffffffffffffff7fffffffffffffffffff801fffff9f8fcf38e7e
31f3e719e6fc73fffffffffff3e79f93ce7ecde9e73cfff39a79e3ffe39e730259873ee7
0fb9ffe718f3887e1c71cc63f0f98ff07ffc7e7ffffdffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9ffffff1610000026060f002220574d46430100000000000100000000000000
0800000000200000c8950000c8f50000fffffffffffff801fffff8fcfcf3ce7e31f3a31c
f37e7bfffbffffff03f39fd9ee78ce30e79dfff19c7c63ffe38f078c63c7bf079fc3fff0
9efbdcff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fcfffffffffffffffffff801fffff8fcf2734e7f38d3852cc31f39fff3fffffff1fc8f81
f0f8e739f7c3fffc3e7f13ffe7dfffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1ffffffffffffffffff801
fffffcfcf8338f3e3ce3c631e38fc1ffc07ffffff8fe0fbffdfffffffffffffffffff3ff
ffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff801fffffcfc7ec7dffeffffffff
fffffdffe07ffffffcfffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff
bffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffeffffffffffffffffff801fffffcfe7ffffffffffffffffffffffff07ffffcfcffffff
fffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffcfffffff3fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffffc7e7fffffffffffffffffffffffe13ffffe7cffffffffffffffffffffffff3fe7ff
ffffffffffffffffefffffe07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffffe7e7ffffffffff9ffff
fffffffff8fffffe01ffffffffffffffffffffffffbc0ffffffffffffffffffffffffff1
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff800fffffc001ffffffffff8fffffffffffffdffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800
ffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff800ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff07ffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffff9fff07ffffffffff
ffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffeffeffffff3fff8fffffffffffffffefffcfffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800fffffffffffffffffeffffef
fffffffe7fff8fffffffffffffffcfffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801fffffffffffffffffffffffffffffffc7fff8fffffffffff
fffe0f9fe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffffffffffffffffefffffffffffff8f84180f07018070c10001c07e3ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffffffffffffffffffbffff
fffffff0f8418c78630c638e30c63c73e1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801fffffffffffffffffffffffffffffff0f8638e38e38c618e
30c638ffe1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffffffffffffffffffffffffffffff0f8638e18e78c638630c638ffe1ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800ffffffffffffffffffffffff
fffffff0f8638e18ff1c638a30c638fff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff800ffffffffffffffffffffffffffffffe0f8638e18f81c0788
30c63803f0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800
ffffffffffffffffffffffffffffffe0f8638e187f8c638c30c638e3e1ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
fffffff0f8638e18f78c618e30c63ce3e1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801fffffffffffffffffffffffffffffff0f8630e38738c638e
30c63e67e1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffffffffffffffffffffffffffffff0f8010078f018070c10821f0fe3ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
fffffff8ffffe9ffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff800fffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffff
ffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffcffffffffffffffffcfffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
fffffffe7ffffff8ffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffff8ffffffff
ffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffffffff0fffffffc7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801fffffffff0fffffff83fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffffffff1fffffff8bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffffffff1fffffffd9fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801fffffffff1ffffffffdff7c70c10c1ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffe020301e08303fcfe1c30c10c3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffff07879c71c709f8fe3c3
8e30e3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801fffff87871e31c63cf8fe3e38e3863ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffff87871e30c43ff07e3e38e3863ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffff87871e30c43ff17e3e1
0e38a3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801fffff87871e31043fe33e3e38e38c3ffffffffffffffffff
1610000026060f002220574d464301000000000001000000000000000800000000200000
c8750000c8f50000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff801fffff87871e318639e3be3e38e38c3ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffff878
71c31c630c3923638c38e3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffff87871c71c711c7800430c30c1ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff801fffff878700e1838387000737ff6c3ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffff878
7ffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffff8787fffffffffffffffff7c47ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff801fffff8787ffffffffffffffffc3c47ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffff878
7ffffffffffffffffc3cc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffe0001fffffffffffffffff7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffff
fff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff7fffffffffffff7ffffffffffffffffffffffff801ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff801ffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffff3f
ffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffdfffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffffe3ffffffefffffffff3ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff801fffffe7ffff9fe7ffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffffc7f
fff8707e90c3c3f8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffff8f0410c000600c381f8ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff801fffff8f8e30e71c638e31ef87fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffff0f8
e38f71c638e21efc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffff0f8e38f71c638621ffc3fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff801fffff0f8e38f31c638a21ffc3fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffff0f8
e38fb1c638c21ffc3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffff0f8e30fb1c638e318fc7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff800fffff0f8e30f91c638e318f87fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffff8f8
e30f008000c381f87fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffff8f803df0da9f7fffbf8ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff801fffffc7ffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffffe7f
fffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffffe7fff1ffffffffffff3ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff801ffffff3fff1fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffdf
ff9fffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffff801ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff98000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffefdb8000000000000000000000000000000000
0000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffff9b80000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000007ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff801ffffc00000000000000000000000000000000000000000000040f6df
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffe000
000000000000202f1dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffff801ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffff03ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefbffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81fffffffffe0fff
e1ffffffffffffff87ffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffff801ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffc3ffffffffff1fffe1ffffffffffffff8fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc7ffffffffff1fffe1ffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3ffffffffff1fff
f1ffffffffffff9f89ffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffc3ff8fdf3f1f01fff03f838070703e07807fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffc7fe7e618610c1f839
e07041c1c03e03861c0708fff18f018638e31c638e3ffffffffffffeffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff801ffffe01f81c30701c018618618e3fc70c63863e3c71c710618731c7f
f1c63dc638c308f18e1ffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffff87f
18c18f38e308618638e3fc618f18e3e3c78c709318ff1c3ff1c43f8638e708f18f1fffff
fffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffff87e1c6d8e38630861863863fc63
8f18e3e3c78878f318ff1c3fe1c43f8678ff18f18f1fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff801fffff87e3c7d8c3c631861823863fc478f1863e3c78878fb10ff1e20
31c43fc078f838f18f1fffffffffffffffffffffffffffffffffffff1610000026060f00
2220574d464301000000000001000000000000000800000000200000c8550000c8f50000
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff801fffff87e3c3c8c3c6038018a38a3fc0f8f1803e3c78878fb18031e2071c400c6
38ff18f18f1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffff87e3c3c8c3c
6038618c38c3fc4f8f18e3e3c38870fb18e31c3fe1c630c638e708f18e1fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff801fffff87e3c7c8e386318718e38e3fc678f18e363
478c71f918e31c7fe18e318630e70c63863fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff801fffff87f1c7e8e38e318718e38e3fc60c638e322431e71f81c4600ffe01f0380
78e01e07c07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800fffff87f18fe0f19
e018618610e1f830e0784100403f07f00f1fc1fffd3fefffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff801fffff87f81f80783c03865bffffffffbffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff801fffff87ffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffff87dffffffff
fffffffffc47fffffffffffffffffffffffffffffffffffff0ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff801fffff879fffffffffffffffffc47ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff801fffff861fffffffffffffffffce7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffff001ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff800ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff800ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdf801ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffff0fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffff
fffffffffffffffff0ffffffffffffffffff07ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffff
ffffffffffff17fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800ffffffffffffffff
ffffffffffffffffc3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff07ffffffffffffffffffffffffffffffcff3f1fffffffffffffffffff3ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff801fffffffffffffffffffffe0fffffffffc3ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9bffffffffffffffffff
ffffffffffffc7e3f1ffe7f8ffc418383871f3f8ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff801ffffffffffffffffffffff1fffffffffc3ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffbfed1601e3c30f07f82082003f00f81e0
304018301860f1f0fffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffffffffbffffff
ffffff1fffffffffc3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7bfe75f0
f3e1f9ffc0f08860040000180c30e23fc318638ff1c718c718e31c61c863f1f8ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff800fffffffff3fcffffffffff1fffffffffe3ffffff
ffffffffffffef77ebcf8e1e1e0fc1ff08010c1c01f860c071f1f9ff8c2000718630c638
e638c71fc71c738ff1c63c4718e30c63e847e1ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff801fffffffff0f8fffffffdef03e7807c30e078200600e3f80e0007800180018618
c61f9cfe00430e1c41fc71ce3371f1ff8e2309318630c631f6388f1fc71c7b8ff1e23c6f
18e70c43f847e0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffff01f8000400
c3f0c300e1807c30e31c318630c3f1c400870c01c6108639e71f1c7e18c21e1c63fc718e
1331f0ff8e231fb18630c631fe388f0fc71c798ff1e23c7e38e31443f81fc6ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff801fffffe3c7ce18e30c3f0c31c61866c30e38c7186
38c7f1c031c70c7cc6188631e31e1c7e18c23e1c63fc310e1231e2fffc711fb18230c631
fe008f0fc71c798ff1e03c7838e31863fc5fc67fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff801fffffc7e3ee38e30c7f8c71c21c6cc30e38c7186388ff9c631cf8c7ec6108631
e31e1c3f08c07e1e23fc510f1211e27ff07c1f918c30c63006388f0fc71c7d8ff1c23c7f
18e31c63984f867ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffff87e1ee38630
c7f8c71c20c64470e3847182389fffcf11cfc47ec7118031e31e1c3fc0c0fe1f83fc410f
1811c37ffc3f0f918c38c631c638871fc71c7c8ff1c2386f18e31c7308618f3fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff801fffff87e1e63823083f0c71c31068438e384018c
383ffe0fc1c7f87e47038e31e31e1c3ff8c2fe1ee3fc618e3841c73f9e331f918e38c639
c638c71fc7187c8fe1c718e718e31c7818610e3fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff801fffff0ff0f638830c7f0e71c31068038e38c718e38bfffc771c7dc7e461f8e31
e31f1c7f18c2521063fc718e30e1873fde211f918630c638cc30e03fc0087807f00f81e0
3000183c38737ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800fffff0ff0f238c30
c3f0c71c318e1878e38c71863897f9c231c60c7e461f8618c7191c7f19c3020063fc71c6
70f0071f80703f000610c61e1c30f8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff801fffff0ff0f238e30c7f0c71c61c61c30c30c7186
38c3f9c633c40cfe061f861c0e0181ff83c1880707f861f1f7fffffffdffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff801fffff0ff0f338e30c3f0c200e1841c30c018300610e3f80f0780c1fe021fb65e
1ffff7ffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffff0ff0e010400
c3f00381e1803f7ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff27ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff801fffff07e1fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe63ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff801fffff87e1ffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe63ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800fffffc7e3fffffff
fffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff801fffffe3c7ffffffffffffffffffffff0ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff800ffffff00fffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe5ffffffffffffffffffffff
fffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe1fffffffffffffffffffffffffff800ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
e3fffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffff
fffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffbfffffffffff801ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000000000000000000ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1f39861e1
e03f83f83818218070fffffffffff800ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
e000000000000000000000fffffe7f9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff3f3f8fe1c34c070403fff0430ff80e00861c0618e19fc71cc718430ffffff
fffff801ffffffffffeffbfffffffffffffffffffffffffff3bfffffffffffffffffffff
ffff3f9ffffffffffffffffffffff8ff1fc3ff1c20c430460703e0601ff1f0e23e3c30c6
38e31fff8e38ff1c4318638f638e3dfc61ec718439fffffffffff801ffffffffffeffbff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffb0013e0e0f00e10403e0e
187fe07c0711fe0c318238e71e31c7318ff9f1c71e3c31c718e30fff8e38ff1c431c630f
e3c43ffc63fc71843ffffffffffff800ffffffffffe7f3ffffffffffffffffffbdff9e9f
fffffffffffffffffffffffe01c38033e1c670c618e31866187fc738f238ff8c718e38f2
3c718fb187fb318f1e3c31c718e38fff8e18ffbc631c630fe3c43fc063fc01847fffffff
fffff801fffff01818200218030f0784303041fe00830e1ffffffffffffffffffffffffe
18e3dc33718e38c218e308f3887f8718fe38ffc4718e18f838788ff187fb318f1e3c11c6
38e31ff80e28fffcf01c630fe3c43f8c600c71807ffffffffffff801fffff01818738618
430e03003878e3fc20c61e1ffffffffffffffffffffffffe18e3de33318e18c618e318ff
c87f8f10fff8ffc4711e18f878788ff18ffa118f0e3e21c078e03ff18e20ffe0fe1c6300
63c4008c630c7187fffefffffffff801fffff83c3c7bc618e38c390c7c7863fc31c63e3f
fffffffffffffffffffffffe18e3ce3a310e18c608e338ffc07f8f00fff1ffc0707e28f8
f8788ff01ffa018f1e3e21c638e31ff18e30ffbc771c638c23c6318c718c7187fffc7fff
fffff801fffff83c3c7bc618e38c7d0c7c7863fe31c67e3ffffffffffffffffffffffffe
01e3ee3a110f180e10e030ff887f8f1007c1ff8c717e30f87c788e71fff8618f1e3431c6
18e30ff18e38ff9c631c638c638f318c719c7187fff01ffffffff801fffff83c3c79c618
e1887f8c7c78a3ff11c0fe3ffffffffffffffffffffffffe01e3ec70510f18c630e318e7
187f8f18c378ff0c71be38f13c71cc31fff861c7123431c638e31ff18e38ff9c633801c0
e01f838c3c3c7187ffe01ffffffff801fffff83c3c7dc618e28c7ff07c78c3ffe1c1fe3f
fffffffffffffffffffffffe18e3e438618e38c638e318c3187f8718c778ff8c718638e3
1e71c471fff8f1e6300430c078c03fe18430ff81f8fbbff3fffffffffffffffffff01fff
fffff801fffff83c3c7cc618e30c7bdc7c78c3ff71c6fe3ffffffffffffffffffffffffe
18e3e438e1ce38c618e31c47087f863cc730ff8020c430410f07f061fff0f8f0fdadffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffffffff801fffff83c3c7cc618
e30c718c6c58e3fe31c61233fffffffffffffffffffffffe11c3e030f1c0700e18403e07
803f907e1f03fff7ffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe01ffffffff801fffffc3c3c7cc718e38e218cc848e3fe33c70003
fffffffffffffffffffffffe03f7c0b7fff1ffffffffffffffffcfffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff43fff
fffff801fffffc3c387c0600030f03c1e010e1ff07c39807ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffff801fffff83c3fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff801fffffc3c3fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff83fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff800fffff83c3effffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffc3fffffffffffffffffffffffffe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffff83c3c7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffff
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff800fffff800187fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff800fffff0001effffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff800ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd2400000000000000000ffff
fffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3c34500
20000000000000000000000000000000000000000001fffffffff801ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe8a2020800000000007ffffffffc00000000000000000000000000000000
126ffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc3ffffffffffffffffef8000000000000000000000000000000000000
0000003fffeffffe000013ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff801fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3fffffff
ffffffff80000000000000000000000000000000028317ffffffffff3fcfffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffff80043fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff0f0fdfffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc7ffffff3fcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff801e07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff801ffffffffffffffbfeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff0
70ffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffce3c63ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffff1f
cffffffffffffffffff7fffffff87e73fe187c3c07c1e07801ff0701ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffee38f1ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff801fffffff7e3f8ff800cf9e19c180f083c1f81f078
7fe01801fe18701c31e3c63ce3ff8e38ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffee38f1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff801fffff0e3c0f0ff801c30e10e38471c79c70cf8f87fc718c3ff1863cc79e38f1e
e3ff8e38ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe638f1ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1610000026060f002220574d46430100
0000000001000000000000000800000000200000c8350000c8f50000fffffffffffff800
fffff8c39c78ffcf3e3c632638c31c71c71e78f8ffc708c3ff18e3fc78e38f1ee3ff8f78
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff638f1ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffff8c71e38ffef1e3c63f6
38c31c61c21ff8f8ffef1c43ff18e3fc78e38f1e63ff8ff1ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff238f1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff800fffff88f1e38ffe71e3e23f638c71c61e21ff8f8fff83e03
ff18c3fc78e38f1f63ff8fc1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f238f3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800
fffff81e1e38fff73e3c03f638070461e21ff8f87ff83fc3ff18e00c78e38f1f63ff8f78
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff23c63ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffff83e1e38fff73e3863f2
381f1c61c21cf8f8ffef1ce3ff18638c70e38f1f23ff8f78ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe01e0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801fffff89f1e38fff31e3863f238ff1c71c718d8d87fe708c7
ff18739c71e3c63f21ff0f11ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffff8c31c78fff21c3863f238ff1c79cf88c0187fe21c4ffe00783c03f3e07e01ffef83
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffff0c38cf0fff01c3c01e0
107e0c3c1fc1c01efff87e1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801fffff0e3e1fffff7ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffff8fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffffffffff77ffffeffffff
fffffffffffffff8ffffffffffffffffffe3ffffffff8fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffe23ffffc7ffffffffffffffffffff8ffffffff
ffffffffffe3ffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800
fffffffffff77ffffc7ffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1ffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe1ffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff07ffffffffffffffffc3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f
dffe3ffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffff0ffffffffff
fffffffc3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fdffe3ffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffc3fffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffc7fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff1f1ffe27f8f81ffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83ffffffffffffffff
fffffffffffff8fffffffffffffffffc7ffffffffffffffe7ffff8fff0fc1fc3c20f0780
180601f03807fffffffff800ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffeffbfffffcdfffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffc
3c387ff00f8618610860c0f81c01e03ff0f88780c31c73de300638e398c7fffffffff801
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
3ffffffcffffffffffffe6338a03861e0f87f80fc1c038300c187fc42386184008618671
8e30c73ff0f9c71ec31c71ce318e3843d8c3fffffffff801ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fcf8fe003c3c18fcf8f8303041c3c001
8201c71c6787f8c38ec31c618e3c7f8c7186184318610f23c6308f1ff1f1e21fc318f1ee
318e3c47f8c3fffffffff801fffffffffffffffffffffffffffffc7e730fce6382078610
c11f0fe00831c1e038f87f38718e38fcf8f8e198e3c38400c718c718e387f8e31fe30c63
863c7f9c7186184318610fe3c6318f1ff1f1e21fc318f0ee388e3c47f8c407fffffff801
ffffff0f3e1e0f83807847f0301ff01c000f800186018618e33f1fc00861c3c719b8ffbc
73c631f87d98c3f8e3c78c7ec718c718f187f8e11fe31c778e3c7f1c718618631c010fe3
c6038f0011f1e21fc318f0e63f0e3c47f80e0ffffffff801fffffc063e1c07c7c63007f8
638fe388430f0c61c6108718e3b31fc31863e3c70d98ff9c63c631f87d88c7f8e3c78c7e
c718c718f187f8e01fe03c7e1e3c7f0c708600781c410fe3c6018f1831f1e31dc318f1f6
3986384318fffffffffff801fffff8f33618f3c7c6118ff86387e388630f0c7dc610c718
63b31fe31c47e3870d18ffdc63c623f93c08c7f803c7e07e4711c018f187f8e100e03c7c
1e3c7f0c7186187f1c730e63c6318f1ff1f1e318c31c71f6398e38e318fffffffffff801
fffff8fb2638fbc7c63187fc778ff78c630f8c7ec610c71823a11fe31c0fe3870d08ffdc
63c607f1bd08c018e3c7f83e4703c718f187f8e110631c7f8e3c7f8c31861c631c718c73
c630c71ff1d8c798c31e63f2398c01f1387ffffffffff801fffff0ff6238ffc7c63887fc
7f1ffc1e230fc07ec611c01883a11ffc1c1fe3870d20ffcc63c627e3bc30c318e3c7cc7f
471fc718e187f8e31ce31c7386387f8c318618633861c4718e01e63fe01c0fc1c00e07e0
3c3f83fc7ffffffffffff801fffff01f0238ffc7c07e07fc7c1ffc1fc38ff87ec603c718
c3861ff71c4fe3c71c30ffcc63c633e39c30e318e2460c7f471fc71c6387f0c788e21c71
0c387fc0038618707861e4fc3e07f0fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffff0df0438ffc7c63f87fc7f8ff78ee38f9c7ec61fc718e3861fe31c6162471c70ffec
718e30e39c38e338e000407e021f821e07c7f80fc1c07ff81ffffff83fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffff0f70c18e3c6c631c7fc
7387e78c638c8c7e461fc718e3871fe23c60006338787fc0781c1883887c78786100e1fe
fffffffffffffffffffffffffffffffc3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff800fffff8e70e1c4244c6308ff8738ff30c470080fc021f8610
410f0ff0787100f07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeff
fffb3ffc7fcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffffc061e1e060080781ffc701ff03f0f61c3ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff33fffffffffc7ffe311ffc3f87ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffff3fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff13fffffffffc7ffe3bbffc3f8fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
ff7ffffc3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffffffffffffffffffffff8
7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801fffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0ffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffe07fffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
fffffffffffffffffffffffeff9fff1ffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffecffc0000
0000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffe
7f9fff1ffffffffffffff800ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffd00800000000000000000000000000000000000000003fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffe083def03e187fffffffff801
ffffffff0ffffffff3fffffffffffffffff0000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfdf8
3f8e07c70870871c63f8218300308700e187fffffffff801ffffffff0fffffffe0ffffff
ffffffffffe0000000000000000000000002edffffffffffffffffbfffffffffffffffff
fffffffffffffffff7bff9f0f1f8c70f070c1c0ff831e0788f0600c31c71c61803fc61c7
bc70c71c61c7fffffffff801ffffffff8fffffffe2fffffffffffffffffdffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0f80c10c00861c0
71f0870e038e38c7fc71c738c78e18c31c71c630c7fc61c79c70c71c71c7fffffffff801
ffffffff8ffffffff77fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8c718e38c618618e39b1cb1c7d8e31e3fc638ff8
e38e18c31c31c478c7fc71c7dc71c71c30c6cffffffff801ffffffff8fffffffff7fffff
ff1ff0f83d3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1e218638c638638e1931f91c7f8e31e3fc478ff8e38e18c31c11c0fc47fc71c7
cc70c71c310607fffffff801fffff84180f0c3c1ff7f87861c07c0783c3fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1e338e38c638230f
1b11f9187f8031e3fc0f8ff8e38f01c31c71c1ff07fc61c7cc70c71c3186fffffffff801
fffff8e38c70e384fe3f878638e3877c7e3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1e3f8e00f03c430f1819f91c6b8631e3fc1f8038
e38f11c71c61c4fdc7fc71c7ec70c71c7187fffffffff801fffff8e38e38e30f7e3fc786
38f18fbc7e3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1e3c0e38fe38438f1821fd1c018e31e3fc6f8e38e38f18c71c71c698c7fc61c7
ec70c61c71c7fffffffff801fffff8e38e38631ffc1fc78638f10ffc7e3fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1e3f8e38e638638f
1861fd1c618e39e3fc61ce30c38e18c31c71c618cffc61c7c0300200e187fffffffff801
fffff8e38e18631ffc5fc78030f10ffc7e3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1e338638c63861ce3871fd1e638e38c7fc30e670
078e01c20830831c1ff801f7c3bffff3fffffffffffff801fffff8e38e18a31ff8cfc786
38f18ffc7e3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8c738e30e27861e07870f80f07043c0ffc39f0fc1ffff7ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801fffff8e38e18c31ef8efc78638f18e6c6e3fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0f81c38f0fffff1
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffff8e38e38e38c71eec68e38e3c4246c3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffff
ffdfffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffff801fffff8e30e78e38c71e60086
1c67c0600c3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe67ffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffc7
fffffffffffffffffffff801fffff80100f0c1e0e1c601861e0ff0ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe63ff
ffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe67ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
fffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801fffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffa40000fffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0800000000000000000000000000
0000004ffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0e480000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000193dfe7fffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff800000000000000000000000000000000000000000006d
efffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffb01a80000000000000000ffffffffffffffffffffff
ff800000000000431d7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffc3fff01ffffffff801fffffcfffffffffffffffbf2000000000000000000000000
00000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3fff087fffffff801
fffff87fffe0000000000000000000000000000000000000000000003b7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffe7fff1c7fffffff801fffff03fffe0000000000000
00803fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ff7fbefcefc3f0f07
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff1c7fffffff800fffff9bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffc0fc0f0c300301f0f8fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff18ffffffff801
ffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff8c78c70e31861ef8f8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffffffff801ffffff9fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff1610000026060f002220574d464301000000000001000000
000000000800000000200000c8150000c8f50000fffffffffffffffffffffffffffff1e3
1e3e6318e1ef8f8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff18ffffffff801ffffff9fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1e31e3e638ce3ff8f8fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff187fffffff801ffffff0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff1e31e3f63c0e3ff8f8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff087fffffff801ffffff0f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1e3
1e3f63f8e1df8f8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff01ffffffff801fffffe27ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1e31e3f2398f18d8f8fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff801fffffe37ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff9e70e7f2308f18d890fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffffe77
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8cf
0cfe0381f81c01cfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffffc73ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1f21fefff7febfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff801fffff873ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffff861
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
c7ffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffffff8fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff07fffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1fffffffffffffc1fffffffffffffff
fffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1ffff
fffffe0fffffffffe1ffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffff801ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1ffffffffff1fffffffffe3ffffff
ffffffff1ffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3e040000000000007ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe1ffffffffff1fffffffffe3ffffffffffffff1fffffffffffffff
fffffffffffff801fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbf4600000000000
00000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffff
ffffff1fffffffffe3fffffffff7ffbf07fc3cfc7f03c301ff87fffffffff801ffffffff
fffffffffffffff00000000000000000000000000000000000000000000000000000002f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1ffcfefff0f03fc3c7c3fe03f0300
e0c0780f08f11cfc7f878187ff03fffffffff801ffffffffffffffffffff9fe000000000
00000000000000000000befffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffff78
6b04783f0e3c1e30e0e01f03860c0700f19e7c3fe38e010c718e31c71c638cdc7f878787
ff09fffffffff801ffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffc1f81c706038061843047c7f0c318e38f1e18e39
8318731c638e7c7fe38c3d8c318e11c31c6384cc7f878f87ff19fffffffff801ffffffff
ffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe3f38830c718631c638cdc7f0c63c638f1f38438db18ff1c23c6cc7fe3847f8c
71de21e31c03c48c7f870fc7fff8fffffffff801ffffffffdfffff3f1e0fc7ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3e38cb8c718631c
618ecc7f08e3c638f1e3c478fb18ff1c23c6c46063c47f8cf1fc61e31c0384847f871f87
fff0fffffffff801fffff87f81061c060c0787ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe3e3c798870ce31c618e8c7f09e3c600f1e3c478
7918ff1c03c6846063840380f1f061e31c0384147f871f801ff07ffffffff801fffffcff
c38e38e318e3cfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe3c3c7d8878c0700628e847f03e3c600f1e3c4787918031c23c6087ce384018c
71fe31e31c638e107f867f870fe17ffffffff801fffffcffc38e31e318e3ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3c3c7d88708071c
630e147f0be3c638f1e3c478f918e31c23c6187fe38c718c71de31c71c638c387f80ff87
87c33ffffffff801fffffcf3c38e31e310e1ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe3e3c7d88708631c638e187f09e3c638f1a38638
f91ce31c738e1c7fc38e338c61ce38ce00f11c3c7f877f8787c33ffffffff801fffffcf1
c38031e100e1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe3a38fc8c718631c638e187f0c318e3891018e39f91c6600f99c3c3fe01f0700
f9e07c1f81fc7cffff873f8783879ffffffff801fffffce1c38e31e110e1ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3338fc8e738431c
63843c3f0c381c1000001f03f80f0f83fc3effffffffffffffffffffffffffffff873f87
87879ffffffff801fffffcc0c38e31e318e1ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffc0381f8070780e184315ff3fff7effffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff879387878f8ffffffff801fffffcc2
e38e38e318e3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f3ffffffffffffffff8783838f0f8ffffffff801fffffcc6438e3cc71c47ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffff03c300
1c0703fffffff801fffffc8743861e1e0f0fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffffc0f
03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffffe0f83ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff801fffffc1f83ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffffc1f
c3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffff83fc1ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff8ffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff07ff
fffffff07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff17fffffffff93fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffb3ffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff801fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbff
f7ce787fbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffff
fffffffffffffffef7e3fcfce1f0f0c3c1c0fc1ff061f3f0c20c387f1fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffff86186781c03823f86180380f018
61c070c79ce3f1cff863f1f0c318787f1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff801fffff86100338c31003f8710c30e63d87187b0c71c61f1c7f863f1f0
c318f87f0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800fffff861
0c6386310c7fc710c61e43ff218ff0c61c21e1c3f863e0f0c311f87e0fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffffc710c738e318c7fc718c61fc3ff
318ff0c61c21e1c3f863e2f00303f87e27ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff801fffffc738c7f8c33c47fc01c461fc3ffb18ff0061c21e1c3f863c670
c303f87c27ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffff803
e07c1c03f07fc71f061fc00fb18030c61c21e1c3f863c670c31bf87c73ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffff873fc7f8e31dc7fc71dc71ce30f
918631c71c6191c7f8638770c318484873ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff801fffff8618c7786318c7fc718c718631f91c630c71c6191cff8638e30
c30c000061ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffffc61
8cf38e318cff8718c788f11f00e070c380e0181ff0010e10c30e605effffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffff861c1f01c03c0ff861c1fc1f87f
01f0f3f3e3fffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffbfffffffff
ffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffbffff801ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff800ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff800fffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffff
fffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffffbfcffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffa0a000026060f00ea15574d4643010000000000010000000000000008000000
c815000000000000c8f50000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff801fffff3fcfffffffffffffffffffffffffbffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff801fffff800c6783c63ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffff80180387803
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff801fffffce30c3c70c7ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff800fffffee30c7c70c7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffffe638c7c78c7
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff801ffffff63c07c7e07ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff801ffffff63fc7c7fc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffff23dc7c7dc7
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff801ffffff218c6c48c7ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff800ffffff01c8e0080fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800fffffe01c1e01c1f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff800ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffdfffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffebffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffbffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffff801ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff7fffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffff
fffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffeffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffff7ffff7fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff800ffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffbf
fffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffff
ffffffffcfffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff7fffdfffffff7fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffe3f2301f1fc07ffffffffffff
fffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff800ffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff80f0100e0f807ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800fffffffffeffffff
ffffeffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
3f87c3c07e1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff800fffffffffffffffefffffffffffffe7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3f87c3c3fe0fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3f0fc383fe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
bf0fc383fe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800fc387fe0fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff8003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffc01fc30ffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8011fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ce1fc01ffe0ffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff8013fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffee3fc07ffe1fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff8013fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe43fc33ffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
e43fc39ffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff07fc38ffe0effffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff07fc3cdce0e7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f87fc3c0ce0c7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffc3e0c0007fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff800ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff7ffffcff00f0c000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff800ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff800ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff800ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff800ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8014c00000064000000
0000000000000000e3010000630100000000000000000000e4010000640100002900aa00
00000000000000000000803f00000000000000000000803f000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000220000000c000000ffffffff46000000
1c00000010000000454d462b024000000c000000000000000e0000001400000000000000
10000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c026401e401
030000001e000400000007010400040000000701040095680000410b2000cc002d02f502
000000006401e4010000000028000000f50200002d020000010001000000000000000000
0000000000000000020000000000000000000000ffffff00ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff9fffde7ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801fffffffffffffffffffffffffffffffffffff3feffffffff
fffffffcffc3f33ff7bcf879e7c3ce38e071f863ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffffffffffffffffffffffffff7e77e3f9cf9fe7fe33ff07e611e387f88e50ff39c333c
c39de7386735d963ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffe0f99ef78f18fe7f9e0f
9ce1ca1dcf287c7c7fcc1fe73cc0ae58bf9ce62ff39cb3dcc59ee739cf9ec8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffcc720e7386687f3f8cf39cf2cc29e730be7effce3fe7
9ce3e67cfffc471ff39c73fccf9fe739cf9eccffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffde6716739e71ffdb9cf3ce73ce39e738ff3fffcf3fe79cf3f67cfffe679ff98c71fc
df9fe39cc78e44ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffffe279f79cf39ffd99cf9
ce73ce39e79cff9fffcf3fe7ccf3f33c7ff0e79ff9ce703e1f9ff39cc78f48ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801fffffe73df39cf38ffe89cf9ce79e7388f9c7f8fffe79fe7
ce79fb3e7ff0f3cff8c7318e6f9ff18c678f187fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffff873cf39ef3cffe95cf9e739e7bc879e7fcfffe79fe7ce79fb3e7ffe73cff8c339ca
67cff186639f9c7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffffe71cf1ce79cfff1ce79
e719e79cf3ce7fcffff39ff3c739fd9a7fee39cff4633ccc31e66092719f9e7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffff39e79c679e7ff18e79a32cb39e734f3fc7fff9cff9
c798fd9c3fe67ccff0843e0e38f07318f83f1f7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffff73ce68ce61e7ff1cf3bc525c39f338f3fc7fffc0ffc07e0f81e7ff0ff07fdcf7f9f
7dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffff03e6710c79e7fe3e787
e679f7dfc7ffffc7ffffefffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801fffff87f87ffefffffffffffffffffffffffffc7ffffffff
e7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffe7ffffffbfffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffcfffffffffefffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffff
dfffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffcbfffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffbc2000000000003fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8000000000
000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe7ffffffffffffe3ffc3f79e33ffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8000000000000000000047ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcff7e1ffcfff1e79cf38e3c
1ff81e70cc1ffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fdff8
fe1f7dff83fc7e3c1f39c78c703c3ccffcfff0c1cc60ce19cff9ce32ce2ffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc3f3e1f3f8f07c0f8c703e0e38ff31fc7e1dcf39c334
379e59e7f9fff3e5ce72ccfbe7f9c733cf3ffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffb9e1ce71f8673dcf34b79cf4997f39ffb239e739c738e79e79e7f9ff99e7ce73ccf3
e7f1cf37cf3ffffffffff801fffffffffffffffffffffffffffffff3fbffdef8fc67bcf3
c63fe31cf39cf1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff38e2cf3ed8e799e738e7
9cff88fff8ffb339e39ce79ce79e39e7f9ff91e3e639e1f1f3f80f07e79c3ffffffff801
ffffff7ff33ff7e773fce7fe0707e3c1f1c78c703d039ce1ca1fec1ce1ce70ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff3cf3cf3ecce789e79ce79cffc4fff9ff9139f39ce79c
621f380ff1ffb9f3e739e1f9f3f90f97e79c3ffffffff801ffffe738e41ce3ca11f863ff
8fcfc59ef9c334b399c59c678c6fce3e67ce73ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3cf3cf9e44e7c8e79c611cffc0ffe1ffd039f38c638e721f3cc7f1ff99f3e318e6f9
f3fce79bf39ffffffffff801ffffe7394e2ce5cc6ed9f7ff8fcfe79e79c798e7d9e7ce73
ce3fc73e6fce73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01f1cf9f40e7cc0fce72
1cffccfff8ffc218f38c73ce73cf1cf3f9ff9cd3e30ce37cf7fcf399f9cffffffffff801
ffffe739cf3e67ce3eccffff8fcfe79f39e79c67f9e7ce73ce3fe79e4fe739ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff10f9cf9f0867ccf3ce73ce7f9e7ffcffe31cf3c6334f
39e51e73f9ff0ce1c124c31c67fe371c7c4ffffffffff801fffff33cc73e4fce3e44ffff
cfc7e39f3ce79e73fcf3ce39c73fe79e0fe739ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9e79e78f8c73ce794f39c7738e7fdcffe39e770a538f3ce61f33f8ff8cf3e631f79f
0fff8fdeff8ffffffffff801fffff39ce79e1fe73f44ffffcfe7f39f9cf7ce73fcf3e639
e73ff39f27e31cffffffffffffffffffffffffffffffffffffffce69f38f9e79df3b8f3c
cfa3c07fc0ffc7cf0fcce7cfff1fbfc7fcfffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffff18ce79f2fe73f4c7fffc7e7f3cf9c73ce7bfe7be319e79ff3cd37e30cffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffe271f80f1f7c3f87cf3f1fc7f87ff3ffffffffffffff
fffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffff98e73cf37e79f8c7dff
e7e3d1ef9c334f39cf39a72cc39ff9ce38c134ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffdffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffe8c679cd33939f8e78ffe7e3e1e798538f3c4f99c431
e79ffe0f3ce639ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffdfffff3ffff9fffffffffffffffffffffffffffff801
ffffe1187cce38c39f1e38ffe7f3f3f81ce7cfbf1fe1ff7bffffffefffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff8fffffdffffcfffffffffffffffffffffffffffff801fffffbbcff8f7df7ffffffff
e3f3ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffeff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffefffffffffffff
fffffffffffffffffffff801fffffffffffffffffffffffff3f1ffff9fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcf7bfffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffffffffffffffffffffffff3f9fdff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffa7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
e000f8ffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffe0007de27fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffffffffffffffffffffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff87ffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9bffffffffffffffff800
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffbdffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffcffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffcffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffefffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fff7fe7ffffffff801
ffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffff
fffbf73ff9fefc3e7bcf87ffe0fee79ce3d23ffffffff801ffffffffe7ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe7fffffffffffffe7fffffff1f7f3e7c3ef79fff19e71ce78e41ff8fc3b9e39873bff
cf7cc79ce0985ffffffff801ffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fdcf07f0fbefbde7c3e03e11
ffc463f0c389e7387fe60e72e7394e3ffe6cf3cf999f3dffdf3ce3ce73cc7ffffffff800
fffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfdfc7ffe
ff3e1fbde7ce783f1e0fffc1f8c719e279c39ce3bcf39ee2ffce7bb2c59ee7397fe71e72
e739cf3fff66f3e7999e3fff9f9e73ce73ce7ffffffff801fffffffff3ffffffffffffff
fffffffffffbfffc1fe77be7c7e7fcf78f87ffe0f8793ffc7e1ccf18c394339e2ce7ff9c
f30b3ce7b9cb9ce7be73ccf3ffff3d93e79fe739ffe79f27e739cf3fff6673e7c8bf1fff
cf9e73ce73ce3ffffffff801ffffebfff23f9eeff3e7def3de3c67fffff1fff007c011e3
9bc338638773ffce78b39fffb32de79ce59873cf3ce3ff9e718f3c67fcdf9ce73e73ec73
ffff3d19e79ff39cffe39f2fe39ce79fffa273e7f03f23ffcf9f79c739e73ffffffff801
ffffc1e0f89f0c47f1c39ce1ce1983fffff9fff3e38c5ee53dd319739e79ffcf38f3cfff
b339f39ce79c73cf3cf3ff1e79cf9e67fc9fce733f73e679fffc7e89e39ff39cfff3cf0f
f39ce79fffac71e7f4df3cffcf9f39e719e73ffffffff801fffff3f1f9ef30bbb2c5ce73
cc79c7ffffffffe3f18e3f673ef99bf3ce7cffcf3cf3e7ffd139f39cf3de73cf3c67ff9f
39c79e607c3fce731e39e679fff87eb1e39ff18e7ff1cfb7f18c739fffce39e7f6cf9cff
c79f39a339a79ffffffff801fffff3f9f9e738f913e7ce73ccf9e7fffffffff7f1cf3f67
1ffc93f3ce7cffce7cf3e7ffd298f1ce73ce701f9c07ff9f3ce79f331e5fc6319f39e73c
ffff3e30f3cff1c67ff9ef9bf19679cfffcf3ce7c66bccffe3be3cc421c79ffffffff801
fffff1f9f9f39cfd1be7ce79e5f9f7fffffffffff1cf3f3381fe07f80e7cffc07c73e7ff
e29cf9ce33cf39cf9e73ff9f3ce7cf33de6fc6198f78e79cffffbf38d3e660c67ffce618
e0987ccfff8f3e0fce73f1ffe07f3dee7be7dffffffff800fffff9f9fcf39c7d89f7e739
e1fcf3fffffffffff1e7bfb39cff4bf9c73cffe7be79e3ffe31cf14639e73de69f79ffcf
14f34f39ca77a359ce70e7ccfff33e3ce1f0711c7fff471cf33cff0fffffffffffffffff
f7fffffffffffffffffff801fffff9f8fcf38e7e31f3e719e6fc73fffffffffff3e79f93
ce7ecde9e73cfff39a79e3ffe39e730259873ee70fb9ffe718f3887e1c71cc63f0f98ff0
7ffc7e7ffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff801
fffff8fcfcf3ce7e31f3a31cf37e7bfffbffffff03f39fd9ee78ce30e79dfff19c7c63ff
e38f078c63c7bf079fc3fff09efbdcff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffff801fffff8fcf2734e7f38d3852c
c31f39fff3fffffff1fc8f81f0f8e739f7c3fffc3e7f13ffe7dfffffffffffffffffffff
9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe1ffffffffffffffffff801fffffcfcf8338f3e3ce3c631e38fc1ffc07ffffff8fe0fbf
fdfffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffff
fffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff801
fffffcfc7ec7dffefffffffffffffdffe07ffffffcfffffffffffffffffffffffffff3ff
ffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffff801fffffcfe7fffffffffffffff
fffffffff07ffffcfcfffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffcfffffff
3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801fffffc7e7fffffffffffffffffffffffe13ffffe7cffffff
ffffffffffffffffff3fe7ffffffffffffffffffefffffe07fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffffe7e7ffffffffff9fffffffffffff8fffffe01ffffffffffffffffffffffffbc0fff
fffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800fffffc001ffffffffff8ffff
fffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff800ffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff800ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff07ffffffffffffffffffbfffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fff07ffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffeffeffffff3fff8fffffffffff
ffffefffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800
fffffffffffffffffeffffeffffffffe7fff8fffffffffffffffcfffc7ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
fffffffc7fff8ffffffffffffffe0f9fe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801fffffffffffffffffefffffffffffff8f84180f07018070c
10001c07e3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffffffffffffffffffbfffffffffff0f8418c78630c638e30c63c73e1ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
fffffff0f8638e38e38c618e30c638ffe1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801fffffffffffffffffffffffffffffff0f8638e18e78c6386
30c638ffe1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800
fffffffffffffffffffffffffffffff0f8638e18ff1c638a30c638fff1ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800ffffffffffffffffffffffff
ffffffe0f8638e18f81c078830c63803f0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff800ffffffffffffffffffffffffffffffe0f8638e187f8c638c
30c638e3e1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffffffffffffffffffffffffffffff0f8638e18f78c618e30c63ce3e1ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
fffffff0f8630e38738c638e30c63e67e1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801fffffffffffffffffffffffffffffff0f8010078f018070c
10821f0fe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffffffffffffffffffffffffffffff8ffffe9ffffffffffffffffffe7ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800ffffffffffffffffffffffff
fffffffcffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801fffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffcffffffff
ffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffff8ffffffffffffffff9fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffff8ffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffffffff0fffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffffffff0fffffff83fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801fffffffff1fffffff8bfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffffffff1fffffffd9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffffffff1ffffffffdff7c7
0c10c1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffe020301e08303fcfe1c30c10c3ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffff07879c71c709f8fe3c38e30e3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffff87871e31c63cf8fe3e3
8e3863ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801fffff87871e30c43ff07e3e38e3863ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffff87871e30c43ff17e3e10e38a3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffff87871e31043fe33e3e3
8e38c3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801fffff87871e318639e3be3e38e38c3ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffff87871c31c630c3923638c38e3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffff87871c71c711c780043
0c30c1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801fffff878700e1838387000737ff6c3ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffff8787ffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffff8787fffffffffffffff
ff7c47ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801fffff8787ffffffffffffffffc3c47ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffff8787ffffffffffffffffc3cc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffe0001fffffffffffffff
ff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe7fffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffff7ffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffff3fffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffffe3ffffffefffffffff3
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801fffffe7ffff9fe7ffffffff9ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffffc7ffff8707e90c3c3f8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffff8f0410c000600c381f8
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801fffff8f8e30e71c638e31ef87fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffff0f8e38f71c638e21efc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffff0f8e38f71c638621ffc
3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801fffff0f8e38f31c638a21ffc3fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffff0f8e38fb1c638c21ffc3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffff0f8e30fb1c638e318fc
7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff800fffff0f8e30f91c638e318f87fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffff8f8e30f008000c381f87fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffff8f803df0da9f7fffbf8
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801fffffc7ffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffffe7ffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffffe7fff1ffffffffffff3
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffff3fff1fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffdfff9fffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff98000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefdb80000000000000000000000000
000000000000001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffff9b800000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000007ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffc0000000000000000000000000000000000000000000
0040f6dfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffe000000000000000202f1dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffff03ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefbffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffff
fffe0fffe1ffffffffffffff87ffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff7ffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3ffffffffff1fffe1ffffffffffffff
8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc7ffffffffff1fffe1ffffffffffffff8fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3ffffff
ffff1ffff1ffffffffffff9f89ffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3ff8fdf3f1f01fff03f838070703e07
807fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffc7fe7e6186
10c1f839e07041c1c03e03861c0708fff18f018638e31c638e3ffffffffffffeffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffe01f81c30701c018618618e3fc70c63863e3c71c7106
18731c7ff1c63dc638c308f18e1ffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffff87f18c18f38e308618638e3fc618f18e3e3c78c709318ff1c3ff1c43f8638e708f1
8f1ffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffff87e1c6d8e3863086186
3863fc638f18e3e3c78878f318ff1c3fe1c43f8678ff18f18f1fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801fffff87e3c7d8c3c631861823863fc478f1863e3c78878fb
10ff1e2031c43fc078f838f18f1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffff87e3c3c8c3c6038018a38a3fc0f8f1803e3c78878fb18031e2071c400c638ff18f1
8f1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffff87e3c3c8c3c6038618c
38c3fc4f8f18e3e3c38870fb18e31c3fe1c630c638e708f18e1fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801fffff87e3c7c8e386318718e38e3fc678f18e363478c71f9
18e31c7fe18e318630e70c63863fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffff87f1c7e8e38e318718e38e3fc60c638e322431e71f81c4600ffe01f038078e01e07
c07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800fffff87f18fe0f19e0186186
10e1f830e0784100403f07f00f1fc1fffd3fefffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801fffff87f81f80783c03865bffffffffbffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffff87ffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffff87dffffffffffffffff
fc47fffffffffffffffffffffffffffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801fffff879fffffffffffffffffc47ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffff861fffffffffffffffffce7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffff001ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff800ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdf801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffff0fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff
fffffffff0ffffffffffffffffff07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffff
ffff17fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800ffffffffffffffffffffffff
ffffffffc3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff07ff
ffffffffffffffffffffffffffffcff3f1fffffffffffffffffff3ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801fffffffffffffffffffffe0fffffffffc3ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9bffffffffffffffffffffffffff
ffffc7e3f1ffe7f8ffc418383871f3f8fffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffff1fffffffffc3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffbfffffffffbfed1601e3c30f07f82082003f00f81e030401830
1860f1f0fffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffffffffbffffffffffff1f
ffffffffc3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7bfe75f0f3e1f9ff
c0f08860040000180c30e23fc318638ff1c718c718e31c61c863f1f8ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff800fffffffff3fcffffffffff1fffffffffe3ffffffffffffff
ffffef77ebcf8e1e1e0fc1ff08010c1c01f860c071f1f9ff8c2000718630c638e638c71f
c71c738ff1c63c4718e30c63e847e1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffffffff0f8fffffffdef03e7807c30e078200600e3f80e0007800180018618c61f9cfe
00430e1c41fc71ce3371f1ff8e2309318630c631f6388f1fc71c7b8ff1e23c6f18e70c43
f847e0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffff01f8000400c3f0c300
e1807c30e31c318630c3f1c400870c01c6108639e71f1c7e18c21e1c63fc718e1331f0ff
8e231fb18630c631fe388f0fc71c798ff1e23c7e38e31443f81fc6ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801fffffe3c7ce18e30c3f0c31c61866c30e38c718638c7f1c0
31c70c7cc6188631e31e1c7e18c23e1c63fc310e1231e2fffc711fb18230c631fe008f0f
c71c798ff1e03c7838e31863fc5fc67ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffffc7e3ee38e30c7f8c71c21c6cc30e38c7186388ff9c631cf8c7ec6108631e31e1c3f
08c07e1e23fc510f1211e27ff07c1f918c30c63006388f0fc71c7d8ff1c23c7f18e31c63
984f867ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffff87e1ee38630c7f8c71c
20c64470e3847182389fffcf11cfc47ec7118031e31e1c3fc0c0fe1f83fc410f1811c37f
fc3f0f918c38c631c638871fc71c7c8ff1c2386f18e31c7308618f3fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801fffff87e1e63823083f0c71c31068438e384018c383ffe0f
c1c7f87e47038e31e31e1c3ff8c2fe1ee3fc618e3841c73f9e331f918e38c639c638c71f
c7187c8fe1c718e718e31c7818610e3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffff0ff0f638830c7f0e71c31068038e38c718e38bfffc771c7dc7e461f8e31e31f1c7f
18c2521063fc718e30e1873fde211f918630c638cc30e03fc0087807f00f81e03000183c
38737ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800fffff0ff0f238c30c3f0c71c
318e1878e38c71863897f9c231c60c7e461f8618c7191c7f19c3020063fc71c670f0071f
80703f000610c61e1c30f8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801fffff0ff0f238e30c7f0c71c61c61c30c30c718638c3f9c6
33c40cfe061f861c0e0181ff83c1880707f861f1f7fffffffdffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffff0ff0f338e30c3f0c200e1841c30c018300610e3f80f0780c1fe021fb65e1ffff7ff
ffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffff0ff0e010400c3f00381
e1803f7ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff27ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801fffff07e1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe63ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffff87e1ffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe63ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800fffffc7e3fffffffffffffff
fffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801fffffe3c7ffffffffffffffffffffff0ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800
ffffff00fffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe5fffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe1fffffffffffffffffffffffffff800ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe3fffffffffffffffbfffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1f39861e1e03f83f8
3818218070fffffffffff800ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000000
00000000000000fffffe7f9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff3f3f8fe1c34c070403fff0430ff80e00861c0618e19fc71cc718430fffffffffff801
ffffffffffeffbfffffffffffffffffffffffffff3bfffffffffffffffffffffffff3f9f
fffffffffffffffffffff8ff1fc3ff1c20c430460703e0601ff1f0e23e3c30c638e31fff
8e38ff1c4318638f638e3dfc61ec718439fffffffffff801ffffffffffeffbffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffb0013e0e0f00e10403e0e187fe07c
0711fe0c318238e71e31c7318ff9f1c71e3c31c718e30fff8e38ff1c431c630fe3c43ffc
63fc71843ffffffffffff800ffffffffffe7f3ffffffffffffffffffbdff9e9fffffffff
fffffffffffffffe01c38033e1c670c618e31866187fc738f238ff8c718e38f23c718fb1
87fb318f1e3c31c718e38fff8e18ffbc631c630fe3c43fc063fc01847ffffffffffff801
fffff01818200218030f0784303041fe00830e1ffffffffffffffffffffffffe18e3dc33
718e38c218e308f3887f8718fe38ffc4718e18f838788ff187fb318f1e3c11c638e31ff8
0e28fffcf01c630fe3c43f8c600c71807ffffffffffff801fffff01818738618430e0300
3878e3fc20c61e1ffffffffffffffffffffffffe18e3de33318e18c618e318ffc87f8f10
fff8ffc4711e18f878788ff18ffa118f0e3e21c078e03ff18e20ffe0fe1c630063c4008c
630c7187fffefffffffff801fffff83c3c7bc618e38c390c7c7863fc31c63e3fffffffff
fffffffffffffffe18e3ce3a310e18c608e338ffc07f8f00fff1ffc0707e28f8f8788ff0
1ffa018f1e3e21c638e31ff18e30ffbc771c638c23c6318c718c7187fffc7ffffffff801
fffff83c3c7bc618e38c7d0c7c7863fe31c67e3ffffffffffffffffffffffffe01e3ee3a
110f180e10e030ff887f8f1007c1ff8c717e30f87c788e71fff8618f1e3431c618e30ff1
8e38ff9c631c638c638f318c719c7187fff01ffffffff801fffff83c3c79c618e1887f8c
7c78a3ff11c0fe3ffffffffffffffffffffffffe01e3ec70510f18c630e318e7187f8f18
c378ff0c71be38f13c71cc31fff861c7123431c638e31ff18e38ff9c633801c0e01f838c
3c3c7187ffe01ffffffff801fffff83c3c7dc618e28c7ff07c78c3ffe1c1fe3fffffffff
fffffffffffffffe18e3e438618e38c638e318c3187f8718c778ff8c718638e31e71c471
fff8f1e6300430c078c03fe18430ff81f8fbbff3fffffffffffffffffff01ffffffff801
fffff83c3c7cc618e30c7bdc7c78c3ff71c6fe3ffffffffffffffffffffffffe18e3e438
e1ce38c618e31c47087f863cc730ff8020c430410f07f061fff0f8f0fdadffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffffffff801fffff83c3c7cc618e30c718c
6c58e3fe31c61233fffffffffffffffffffffffe11c3e030f1c0700e18403e07803f907e
1f03fff7ffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe01ffffffff801fffffc3c3c7cc718e38e218cc848e3fe33c70003ffffffff
fffffffffffffffe03f7c0b7fff1ffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff43ffffffff801
fffffc3c387c0600030f03c1e010e1ff07c39807ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffff801fffff83c3fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff07f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801fffffc3c3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff83fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800
fffff83c3effffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3ffff
fffffffffffffffffffffe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffff83c3c7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff800fffff800187fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800
fffff0001effffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff800ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd2400000000000000000fffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3c3450020000000
000000000000000000000000000000000001fffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe8a2020800000000007ffffffffc00000000000000000000000000000000126fffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc3ffffffffffffffffef80000000000000000000000000000000000000000003f
ffeffffe000013fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3fffffffffffffff
80000000000000000000000000000000028317ffffffffff3fcfffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffff80043fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff0f0fdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc7ffffff3fcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
801e07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffbfeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff070ffffc7
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffce3c63ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffff1fcfffffff
fffffffffff7fffffff87e73fe187c3c07c1e07801ff0701ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffee38f1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801fffffff7e3f8ff800cf9e19c180f083c1f81f0787fe01801
fe18701c31e3c63ce3ff8e38ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ee38f1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffff0e3c0f0ff801c30e10e38471c79c70cf8f87fc718c3ff1863cc79e38f1ee3ff8e38
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe638f1ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800fffff8c39c78ffcf3e3c6326
38c31c71c71e78f8ffc708c3ff18e3fc78e38f1ee3ff8f78ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff638f1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801fffff8c71e38ffef1e3c63f638c31c61c21ff8f8ffef1c43
ff18e3fc78e38f1e63ff8ff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f238f1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800
fffff88f1e38ffe71e3e23f638c71c61e21ff8f8fff83e03ff18c3fc78e38f1f63ff8fc1
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff238f3ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800fffff81e1e38fff73e3c03f6
38070461e21ff8f87ff83fc3ff18e00c78e38f1f63ff8f78ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff23c63ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801fffff83e1e38fff73e3863f2381f1c61c21cf8f8ffef1ce3
ff18638c70e38f1f23ff8f78ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
e01e0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffff89f1e38fff31e3863f238ff1c71c718d8d87fe708c7ff18739c71e3c63f21ff0f11
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffff8c31c78fff21c3863f2
38ff1c79cf88c0187fe21c4ffe00783c03f3e07e01ffef83ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801fffff0c38cf0fff01c3c01e0107e0c3c1fc1c01efff87e1f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffff0e3e1fffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffff8fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801fffffffffff77ffffefffffffffffffffffffff8ffffffff
ffffffffffe3ffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffe23ffffc7ffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffe3ffffffffdfff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800fffffffffff77ffffc7fffff
fffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff800ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe1ffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe1ffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff07fffffffff
fffffffc3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fdffe3ffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffe7fffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffc3fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff3fdffe3ffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3ffffffffffffffff
fffffffffffff8fffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff1f
1ffe27f8f81ffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff83fffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff
fffffffc7ffffffffffffffe7ffff8fff0fc1fc3c20f0780180601f03807fffffffff800
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeff
bfffffcdfffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffc3c387ff00f8618610860c0f8
1c01e03ff0f88780c31c73de300638e398c7fffffffff801ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f3ffffffcffffffffffffe633
8a03861e0f87f80fc1c038300c187fc423861840086186718e30c73ff0f9c71ec31c71ce
318e3843d8c3fffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff8fcf8fe003c3c18fcf8f8303041c3c0018201c71c6787f8c38ec31c61
8e3c7f8c7186184318610f23c6308f1ff1f1e21fc318f1ee318e3c47f8c3fffffffff801
fffffffffffffffffffffffffffffc7e730fce6382078610c11f0fe00831c1e038f87f38
718e38fcf8f8e198e3c38400c718c718e387f8e31fe30c63863c7f9c7186184318610fe3
c6318f1ff1f1e21fc318f0ee388e3c47f8c407fffffff801ffffff0f3e1e0f83807847f0
301ff01c000f800186018618e33f1fc00861c3c719b8ffbc73c631f87d98c3f8e3c78c7e
c718c718f187f8e11fe31c778e3c7f1c718618631c010fe3c6038f0011f1e21fc318f0e6
3f0e3c47f80e0ffffffff801fffffc063e1c07c7c63007f8638fe388430f0c61c6108718
e3b31fc31863e3c70d98ff9c63c631f87d88c7f8e3c78c7ec718c718f187f8e01fe03c7e
1e3c7f0c708600781c410fe3c6018f1831f1e31dc318f1f63986384318fffffffffff801
fffff8f33618f3c7c6118ff86387e388630f0c7dc610c71863b31fe31c47e3870d18ffdc
63c623f93c08c7f803c7e07e4711c018f187f8e100e03c7c1e3c7f0c7186187f1c730e63
c6318f1ff1f1e318c31c71f6398e38e318fffffffffff801fffff8fb2638fbc7c63187fc
778ff78c630f8c7ec610c71823a11fe31c0fe3870d08ffdc63c607f1bd08c018e3c7f83e
4703c718f187f8e110631c7f8e3c7f8c31861c631c718c73c630c71ff1d8c798c31e63f2
398c01f1387ffffffffff801fffff0ff6238ffc7c63887fc7f1ffc1e230fc07ec611c018
83a11ffc1c1fe3870d20ffcc63c627e3bc30c318e3c7cc7f471fc718e187f8e31ce31c73
86387f8c318618633861c4718e01e63fe01c0fc1c00e07e03c3f83fc7ffffffffffff801
fffff01f0238ffc7c07e07fc7c1ffc1fc38ff87ec603c718c3861ff71c4fe3c71c30ffcc
63c633e39c30e318e2460c7f471fc71c6387f0c788e21c710c387fc0038618707861e4fc
3e07f0fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffff801fffff0df0438ffc7c63f87fc
7f8ff78ee38f9c7ec61fc718e3861fe31c6162471c70ffec718e30e39c38e338e000407e
021f821e07c7f80fc1c07ff81ffffff83fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801fffff0f70c18e3c6c631c7fc7387e78c638c8c7e461fc718
e3871fe23c60006338787fc0781c1883887c78786100e1feffffffffffffffffffffffff
fffffffc3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800
fffff8e70e1c4244c6308ff8738ff30c470080fc021f8610410f0ff0787100f07fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffb3ffc7fcfffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffffc061e1e060080781ffc
701ff03f0f61c3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff33fffffffffc7ffe311ffc3f87ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff13fffffffffc7f
fe3bbffc3f8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffff7ffffc3fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffffffffffffffffffffffc
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801fffffffffffffffffffffff87fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff800ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0
7fffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffe
ff9fff1ffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffecffc00000000007fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffe7f9fff1ffffffffffffff800
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd0080000000000
0000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
fffffffffffffffffffffffe083def03e187fffffffff801ffffffff0ffffffff3ffffff
fffffffffff00000000000000000000000000000000000000000000000000000000001ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfdf83f8e07c70870871c63f82183
00308700e187fffffffff801ffffffff0fffffffe0ffffffffffffffffe0000000000000
000000000002edffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffff7bff9f0
f1f8c70f070c1c0ff831e0788f0600c31c71c61803fc61c7bc70c71c61c7fffffffff801
ffffffff8fffffffe2fffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffc0f80c10c00861c071f0870e038e38c7fc71c738
c78e18c31c71c630c7fc61c79c70c71c71c7fffffffff801ffffffff8ffffffff77fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8c718e38c618618e39b1cb1c7d8e31e3fc638ff8e38e18c31c31c478c7fc71c7
dc71c71c30c6cffffffff801ffffffff8fffffffff7fffffff1ff0f83d3fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1e218638c638638e
1931f91c7f8e31e3fc478ff8e38e18c31c11c0fc47fc71c7cc70c71c310607fffffff801
fffff84180f0c3c1ff7f87861c07c0783c3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1e338e38c638230f1b11f9187f8031e3fc0f8ff8
e38f01c31c71c1ff07fc61c7cc70c71c3186fffffffff801fffff8e38c70e384fe3f8786
38e3877c7e3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1e3f8e00f03c430f1819f91c6b8631e3fc1f8038e38f11c71c61c4fdc7fc71c7
ec70c71c7187fffffffff801fffff8e38e38e30f7e3fc78638f18fbc7e3fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1e3c0e38fe38438f
1821fd1c018e31e3fc6f8e38e38f18c71c71c698c7fc61c7ec70c61c71c7fffffffff801
fffff8e38e38631ffc1fc78638f10ffc7e3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1e3f8e38e638638f1861fd1c618e39e3fc61ce30
c38e18c31c71c618cffc61c7c0300200e187fffffffff801fffff8e38e18631ffc5fc780
30f10ffc7e3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1e338638c63861ce3871fd1e638e38c7fc30e670078e01c20830831c1ff801f7
c3bffff3fffffffffffff801fffff8e38e18a31ff8cfc78638f18ffc7e3fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8c738e30e27861e0
7870f80f07043c0ffc39f0fc1ffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffff8e38e18c31ef8efc78638f18e6c6e3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffc0f81c38f0fffff1ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffff8e38e38e38c71eec68e
38e3c4246c3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffc7
fffffffffffffffffffff801fffff8e30e78e38c71e600861c67c0600c3fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe67ff
ffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffff801
fffff80100f0c1e0e1c601861e0ff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe63ffffffffffffffffffffffffff
ff8fffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe67ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801fffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
fffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
a40000fffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffc08000000000000000000000000000000004ffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff0e480000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000193dfe7fffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff800000000000000000000000000000000000000000006defffffffffffffffffffffff
ffffffe7fffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffb01a80000000000000000ffffffffffffffffffffffff800000000000431d7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3fff01ffffffff801
fffffcfffffffffffffffbf2000000000000000000000000000000000000000000000000
00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffc3fff087fffffff801fffff87fffe0000000000000
000000000000000000000000000000003b7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffe7fff1c7fffffff801fffff03fffe000000000000000803fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff7ff7fbefcefc3f0f07ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1c7fffffff800
fffff9bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc0fc0f0c300301f0f8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff18ffffffff801ffffffbfffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8c78c70e31861ef8f8f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff01ffffffff801ffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff1e31e3e6318e1ef8f8fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff18ffffffff801
ffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff1e31e3e638ce3ff8f8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff187fffffff801ffffff0fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1e31e3f63c0e3ff8f8f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff087fffffff801ffffff0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff1e31e3f63f8e1df8f8fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffffffff801
fffffe27ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff1e31e3f2398f18d8f8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffffe37ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9e70e7f2308f18d890f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801fffffe77ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff8cf0cfe0381f81c01cfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffffc73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe1f21fefff7febfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffff873ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801fffff861ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffff8fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe0ffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff07fffffffffff8f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
c1fffffffffffffc1ffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe1fffffffffe0fffffffffe1ffffffffffffff1fffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe1ffffffffff1fffffffffe3ffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffff801
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3
e040000000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffe1ffffffffff1fffffffff
e3ffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffbf460000000000000000000000000000000000000000003ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffff1fffffffffe3fffffffff7ffbf07fc3cfc
7f03c301ff87fffffffff801fffffffffffffffffffffff0000000000000000000000000
0000000000000000000000000000002fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe1ffcfefff0f03fc3c7c3fe03f0300e0c0780f08f11cfc7f878187ff03fffffffff801
ffffffffffffffffffff9fe00000000000000000000000000000beffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffff786b04783f0e3c1e30e0e01f03860c0700f19e7c3f
e38e010c718e31c71c638cdc7f878787ff09fffffffff801ffffffffffffffffffffcfff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1f81c70
6038061843047c7f0c318e38f1e18e398318731c638e7c7fe38c3d8c318e11c31c6384cc
7f878f87ff19fffffffff801ffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f38830c718631c638cdc7f0c63c638
f1f38438db18ff1c23c6cc7fe3847f8c71de21e31c03c48c7f870fc7fff8fffffffff801
ffffffffdfffff3f1e0fc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe3e38cb8c718631c618ecc7f08e3c638f1e3c478fb18ff1c23c6c460
63c47f8cf1fc61e31c0384847f871f87fff0fffffffff801fffff87f81061c060c0787ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3e3c798
870ce31c618e8c7f09e3c600f1e3c4787918ff1c03c6846063840380f1f061e31c038414
7f871f801ff07ffffffff801fffffcffc38e38e318e3cfffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3c3c7d8878c0700628e847f03e3c600
f1e3c4787918031c23c6087ce384018c71fe31e31c638e107f867f870fe17ffffffff801
fffffcffc38e31e318e3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe3c3c7d88708071c630e147f0be3c638f1e3c478f918e31c23c6187f
e38c718c71de31c71c638c387f80ff8787c33ffffffff801fffffcf3c38e31e310e1ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3e3c7d8
8708631c638e187f09e3c638f1a38638f91ce31c738e1c7fc38e338c61ce38ce00f11c3c
7f877f8787c33ffffffff801fffffcf1c38031e100e1ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3a38fc8c718631c638e187f0c318e38
91018e39f91c6600f99c3c3fe01f0700f9e07c1f81fc7cffff873f8783879ffffffff801
fffffce1c38e31e110e1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe3338fc8e738431c63843c3f0c381c1000001f03f80f0f83fc3effff
ffffffffffffffffffffffffff873f8787879ffffffff801fffffcc0c38e31e318e1ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0381f80
70780e184315ff3fff7effffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff879387878f8ffffffff801fffffcc2e38e38e318e3ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffff8783838f0f8ffffffff801
fffffcc6438e3cc71c47ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff1ffffffffffffffff03c3001c0703fffffff801fffffc8743861e1e0f0fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801fffffc0f03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffffe0f83ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffffc1f83ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801fffffc1fc3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffff83fc1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff8ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff07fffffffff07fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff17fffffffff93fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffb3ffffffffffbfffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffbfff7ce787fbfffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801fffffffffffffffffffffffef7e3fcfce1f0f0c3c1c0fc1f
f061f3f0c20c387f1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffff86186781c03823f86180380f01861c070c79ce3f1cff863f1f0c318787f1fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffff86100338c31003f8710
c30e63d87187b0c71c61f1c7f863f1f0c318f87f0fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff800fffff8610c6386310c7fc710c61e43ff218ff0c61c21e1c3
f863e0f0c311f87e0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffffc710c738e318c7fc718c61fc3ff318ff0c61c21e1c3f863e2f00303f87e27ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffffc738c7f8c33c47fc01c
461fc3ffb18ff0061c21e1c3f863c670c303f87c27ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801fffff803e07c1c03f07fc71f061fc00fb18030c61c21e1c3
f863c670c31bf87c73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffff873fc7f8e31dc7fc71dc71ce30f918631c71c6191c7f8638770c318484873ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffff8618c7786318c7fc718
c718631f91c630c71c6191cff8638e30c30c000061ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801fffffc618cf38e318cff8718c788f11f00e070c380e0181f
f0010e10c30e605effffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffff861c1f01c03c0ff861c1fc1f87f01f0f3f3e3fffeffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffbffbfffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffff
fffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800ffffffffffffffffffffffff
fffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801fffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffffbfcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffff3fcffffffffffffffff
fffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801fffff800c6783c63ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffff80180387803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffffce30c3c70c7ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff800fffffee30c7c70c7ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffffe638c7c78c7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffff63c07c7e07ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffff63fc7c7fc7ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffff23dc7c7dc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffff218c6c48c7ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff800ffffff01c8e0080fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800
fffffe01c1e01c1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff800ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffebffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
dffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff7fffefffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffff7fffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffeff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffff7ff
ff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff800ffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffbffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffcfffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffdfffffff7fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffe3f2301f1
fc07fffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff800ffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80f0100e0f807ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800
fffffffffeffffffffffeffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffe3f87c3c07e1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800fffffffffffffffeffffffff
fffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3f87c3c3
fe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3f0fc383fe0fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffbf0fc383fe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800fc387
fe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01fc30ffe0fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffce1fc01ffe0ffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8013fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffee3fc07f
fe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8013fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe43fc33ffe0fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe43fc39ffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff07fc38f
fe0effffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff07fc3cdce0e7fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff87fc3c0ce0c7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffc3e0
c0007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff800ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffcff00f0c000ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff800ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff800ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff800ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
0c00000040092900aa000000000000006401e40100000000040000002701ffff03000000
0000

Крім зазначених у цьому акті мотивів, ревізор пропонує директору
протягом п’яти днів надіслати свої заперечення на адресу посадової
особи, яка призначила ревізію. Може статися й так, що директор не прийме
такої пропозиції. Однак за наявності акта про відмову підписати
загальний акт останній на судовому розгляді матеріалів ревізії
вважається підписаним незалежно від наявності заперечень, бо порушення
заносяться до акта на підставі бухгалтерських документів.

2. Права та обов’язки ревізора

Якість та ефективність КРР залежить значною мірою від правильного
підбору і кваліфікації ревізорів, які у своїй роботі повинні керуватись
Законом України «Про контрольно-ревізійну службу в Україні». Основною
службовою функцією ревізора є проведення ревізій і перевірок. Ревізор
повинен суворо керуватись чинним законодавством, а також відповідними
інструкціями та нормативними актами.

Ревізор зобов’язаний правдиво, точно і об’єктивно висвітлювати виявлені
ревізією факти порушень, зловживань із зазначенням конкретних осіб,
розміру заподіяної шкоди та причин.

У разі встановлення фактів нестач, втрат, що вимагають невідкладних
заходів до винуватця, ревізор за узгодженням з керівником ревізуючого
органу повинен поставити питання про притягнення його до
відповідальності.,

Ревізор зобов’язаний перевірити виконання рішень за результатами
попередньої ревізії і відобразити в акті повноту і своєчасність їх
виконання.

За результатами ревізії ревізором складаються висновки і пропозиції, які
спрямовані на виправлення існуючого становища.

В процесі проведення ревізії ревізор має право:

1. ревізувати і перевіряти на підприємствах і в установах грошові та
бухгалтерські документи, кошториси та інші документи, що підтверджують
надходження та витрачання коштів, матеріальних цінностей, проводити
перевірки фактичної наявності цінностей та грошових сум, цінних паперів,
матеріалів, готової продукції і т. д.;

2. безперешкодного доступу на склади, у сховища, виробничі та інші
приміщення для їх обстеження і з’ясування питань, пов’язаних з ревізією.
Припиняти на поточних та інших рахунках в банку розрахункові операції у
випадках, коли керівництво об’єкта перевірки перешкоджає працівнику
контрольно-ревізійної служби виконувати свої обов’язки;

3. залучати кваліфікованих спеціалістів для проведення експертизи,
контрольних запусків сировини у виробництво, обміру;

4. вимагати від керівника об’єкта, що ревізується, проведення
інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, грошових
коштів, розрахунків; у необхідних випадках опечатувати касу, касові
приміщення, склади, архіви, а у разі виявлення зловживань – вилучати
необхідні документи на строк до закінчення ревізії (залишати у справах
акт вилучення таких документів);

5. одержувати від НБУ, його установ, комерційних банків та інших
кредитних установ необхідні відомості, копії документів, довідок про
банківські операції і залишки коштів на рахунках, а від підприємств і
організацій, в т.ч. недержавних форм власності – довідки і копії
документів про операції та розрахунки з підприємствами, що ревізуються;

6. одержувати від службових та матеріально відповідальних осіб, яких
перевіряють, письмові пояснення з питань, які виникають в ході ревізії;

7. стягувати в дохід держави кошти, одержані підприємством за
незаконними угодами без передбачених законом підстав та з порушеннями
чинного законодавства;

8. накладати у випадках, передбачених законодавством, на керівників та
інших службових осіб підприємства адміністративні штрафи;

9. застосовувати до підприємства фінансові санкції, передбачені пунктом
7 статті 11 Закону України «Про державну податкову службу в Україні».

У своїй роботі ревізор зобов’язаний суворо додержуватись Конституції
України, законів України, прав та інтересів громадян, підприємств,
установ. За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків він
притягується до дисциплінарної та кримінальної відповідальності
відповідно до чинного законодавства. Працівники Державної
контрольно-ревізійної служби України повинні забезпечити дотримання
комерційної та службової таємниці.

Скарги на дії службових осіб в районах, містах та службових осіб
контрольно-ревізійних управлінь розглядаються і рішення за ними
приймаються начальниками цих управлінь, скарги на дії службових осіб
Головного контрольно-ревізійного управління та начальників
контрольно-ревізійних управлінь областей розглядаються начальником
Головного контрольно-ревізійного управління

Скарги розглядаються і рішення за ними приймаються не пізніше як в
місячний термін з моменту їх надходження. В разі незгоди скарги
розглядаються через суд.

Практичне завдання

Під час ревізії первинних і зведених документів по магазину №20
(завідуючий магазином Муромов В.В.) за ревізійний період виявлено
недоліки в організації бухгалтерського обліку і контролю. За накладними
від 30 серпня та №25 від 25 травня здійснені безтоварні операції.
Накладні не оформлені належним чином.

У товарних звітах за досліджений період мають місце виправлення в
документах про надходження і вибуття цінностей. Вони не обумовлені
підписами осіб, які їх зробили.

Визначити порушення та скласти акт проведення ревізії.

Рішення:

1. Порушено вимоги Інструкції про порядок виготовлення, збереження і
застосування типових форм первинного обліку №КО1 і М20, затвердженої
наказом Держкомстату України від 27.07.98 №263, щодо порядку заповнення
накладних на відпуск та придбання товарно-матеріальних цінностей.

2. Відповідно до пункту 4.1 Інструкції про порядок проведення ревізій і
перевірок державною контрольно-ревізійною службою в Україні,
затвердженою наказом Головного контрольно-ревізійного управління України
від 3.10.97 №121, наслідки ревізії оформлюються актом ревізії.

Акт

ревізії фінансово-господарської діяльності

Магазин

(назва підприємства)

«__» _________ 200_ р. місто _______

Розділ 1. Вступна частина

На підставі наказу №__ від «__» ________ 200_ р. ревізор І категорії

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

провів ревізію фінансово-господарської діяльності підприємства за період

з «__» ________ 200_ р. по «__» __________ 200_ р.

Попередня ревізія була проведена ревізором II кат. ____________________
за період з «__» ________ 200_ р. по «__» __________ 200_ р.

Ревізія проводилась у присутності завідувача магазином Муромова В.В.,

який працював у ревізованому періоді з «__» ________ 200_ р. по «__»
__________ 200_ р., головного бухгалтера з «__ «________ 200_ р. по «__»
__________ 200_ р.

Ревізія почата «__» ________ 200_ р. і закінчена «__» ________ 200_ р.

При цьому суцільним способом за весь період перевірено касові операції,
грошові кошти в дорозі, операції з рахунків у банках, товарні втрати,
розрахунки з підзвітними особами, резерв сумнівних боргів, власний
капітал, розрахунки за податками і платежами, фінансові результати,
витрати за елементами та витрати діяльності. Інші господарські операції
перевірено вибірковим способом.

Під час ревізії проведено повну інвентаризацію коштів, матеріальних
цінностей і розрахунків з постачальниками, покупцями, дебіторами і
кредиторами. Довідки про проведені інвентаризації та їх результати
прикладаються до акта ревізії.

В ході ревізії встановлено:

Розділ 2. Перевірка виконання рішень за результатами попередньої
ревізії.

……………………………………………………………………………………………………………….

Розділ 3. Ревізія коштів, розрахунків та інших активів.

……………………………………………………………………………………………………………….

Розділ 4. Ревізія основних засобів, нематеріальних активів та інших
необоротних активів.

……………………………………………………………………………………………………………….

Розділ 5. Ревізія товарно-матеріальних цінностей та інших запасів.

За накладними від 30 серпня та №25 від 25 травня здійснені безтоварні
операції, чим порушувались вимоги П(С) БО 9 «Запаси», затвердженого
наказом Мінфіна України від 20.11.99 №246 зі змінами і доповненнями.

У товарних звітах за досліджений період мають місце виправлення в
документах про надходження і вибуття цінностей. Вони не обумовлені
підписами осіб, які їх зробили, чим порушувались вимоги наказу Мінстату
України «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з
обліку сировини та матеріалів» від 21ю06ю96 №193.

Розділ 6. Ревізія власного капіталу та забезпечення зобов’язань.

……………………………………………………………………………………………………………….

Розділ 7. Ревізія довгострокових зобов’язань.

……………………………………………………………………………………………………………….

Розділ 8. Ревізія розрахунків з постачальниками, з бюджетом і з оплати
праці.

……………………………………………………………………………………………………………….

Розділ 9. Ревізія доходів і фінансових результатів.

……………………………………………………………………………………………………………….

Розділ 10. Ревізія витрат за елементами і собівартості реалізації.

……………………………………………………………………………………………………………….

Розділ 11. Перевірка стану обліку та звітності.

Накладні на відпуск товарно-матеріальних цінностей не оформлялись
належним чином чим порушувались вимоги Інструкції про порядок
виготовлення, збереження і застосування типових форм первинного обліку
№КО1 і М20, затвердженої наказом Держкомстату України від 27.07.98 №263.

Розділ 12. Перевірка заходів щодо забезпечення збереження суспільної
власності.

……………………………………………………………………………………………………………….

Ревізор І кат. ___________________

(підпис)

Директор підприємства __________________

(підпис)

Головний бухгалтер __________________

Список використаної літератури

1. Бухгалтерський облік. Конспект лекцій. Навчальний посібник для
студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і
аудит» / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 288 с

2. Ватуля, І. Д. Аудит [Текст]: практикум / І. Д. Ватуля, Н.А. Канцедал,
О.Г. Пономаренко; Мін-во освіти і науки України, Полтавська держ.
аграрна академія. – К.: ЦУЛ, 2007. – 304 с.

3. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними
стандартами: приклади та коментарі. Практичний посібник. – К.: Лібра,
2001. – 840 с.

4. Гончарук, Я.А. Аудит [Текст]: навчальний посібник / Я.А. Гончарук,
В.С. Рудницький. – 3-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. –
443 с.

5. Давидов Г.М. Аудит: навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. –
К.: Т-во «Знання», КОО. – 2001. – 363 с

6. Данилевский Ю.А. Практика аудита. – М., 2004. – 292 с.

7. Дорош, Н.І. Аудит: теорія і практика [Текст]: навчальний посібник /
Н. І. Дорош. – К.: Знання, 2006. – 495 с.

8. Завилевский Г. Нормы профессиональной этики аудитора // Финансы,
аудит. – Минск, 2004. – №2.

9. Закон України «Про аудиторську діяльність» // Голос України. – 1993.
– №99 (599).

10. Національні нормативи аудиту. Кодекс професійоної етики аудиторів
України. – К.: Аудиторська палата України, Укркомункваліфонд; Основа,
1999. – 274 с

11. Немченко, В.В. Практичний курс внутрішнього аудиту [Текст]:
підручник / В.В. Немченко, В.П. Хомутенко, А.В. Хомутенко; Одеська нац.
академія харчових технологій, Одеський держ. економ. унт. – К.: ЦУЛ,
2008. – 240 с.

12. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник для
студентів вузів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / Ф.Ф. Бутинець,
О.В. Олійник, М.М. Шигун, С.М. Шулепова; 2е вид., доп. і перероб. –
Житомир: ЖІТІ, 2001. – 576 с

13. Про внесення змін до Закону України «Про аудиторську діяльність»
[Текст]: закон України / Україна. Закон. – [Б. м.: б. и.], 2006. – Б. ц.

14. Пшенична, А.Ж. Аудит [Текст]: навчальний посібник / А.Ж. Пшенична;
Мін-во освіти і науки України, Полтавський унт споживчої кооперації
України. – К.: ЦУЛ, 2008. – 320 с.

15. Савченко, В.Я. Аудит [Текст]: навчальний посібник / В.Я. Савченко;
Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. – К.: КНЕУ, 2005. – 322 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020