КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з предмету “Бухгалтерський облік”

на тему:

Поняття та види фінансових

інвестицій, їх облік

Фінансові інвестиції характеризуються певними особливостями, основними
з яких є:

І) використання у двох напрямах: перший — отримання додаткового
інвестиційного доходу у процесі користування вільними грошовими
активами; другий — їх протиінфляційний захист;

2) надання суб’єкту підприємницької діяльності вибору широкого діапазону
інструментів інвестування за шкалою «дохідність — ризик» та «дохідність
— ліквідність»;

3) виходячи з багатогранної інфраструктури фінансового ринку, пильніший
та змістовніший моніторинг у процесі фінансового інвестування.

Суб’єкт підприємницької діяльності може здійснювати фінансове
інвестування у таких формах:

1) вкладення капіталу до статутних фондів спільних підприємств;

2) вкладення капіталу у прибуткові види грошових інструментів;

3) вкладення капіталу у прибуткові види фондових інструментів.

Інвестиціями у виробничі фонди (реальними інвестиціями) виступають
вкладення капіталу у засоби виробництва, а також інвестиції, спрямовані
на приріст матеріально-технічних запасів. Існують такі види реальних
інвестицій:

• інвестиції оновлення, що здійснюються за рахунок коштів фонду
відтворення засобів праці, що були спожиті у виробничому циклі;

• інвестиції розширення, або чисті інвестиції, які здійснюються за
рахунок частини національного доходу або за рахунок фонду чистого
нагромадження.

Інвестиції оновлення разом з інвестиціями розширення являють собою
валові інвестиції.

Іноземні інвестори мають право здійснювати інвестиції у таких формах:

пайова участь іноземних інвесторів у підприємствах України;

створення підприємств, які повністю належать іноземним інвесторам;

придбання діючих підприємств;

придбання рухомого і нерухомого майна (земельні ділянки, будинки,
обладнання, транспорт та ін.)

В цілому потрібно відзначити, що в Україні спостерігається
поступове становлення ринкових організаційних структур. Сформовані та
діють нові інституції, які регулюють або забезпечують
зовнішньоекономічну діяльність, формується мережа фірм та організацій,
які надають методичну, консультаційну та практичну допомогу веденню
міжнародного бізнесу на території України.

Довгострокові фінансові інвестиції — це інвестиції на період більше
одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно
реалізовані в будь-який момент, фінансові інвестиції, які згідно з
відповідними положеннями (стандартами) обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств, інші фінансові інвестиції.

Поточні фінансові інвестиції — фінансові інвестиції на строк, що не
перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який
момент (крім інвестицій, які є еквівалентом грошових коштів).

Облік капітальних інвестицій (pax. № 15)

При організації бухгалтерського обліку капітальних інвестицій необхідно
керуватися відповідними законодавчими і нормативними документами, а
саме:

1. Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» № 996-XIV від 16 липня 1999 р.

2. Законом України «Про податок на додану вартість» № 168/97-ВР від
03.04.97 р. зі змінами і доповненнями.

3. Інструкцією з бухгалтерського обліку податку на додану вартість № 141
від 01.07.97 р.

4. Вказівками про склад та порядок заповнення облікових регістрів малими
підприємствами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України №
112 від 31.05.96 р.

Капітальні інвестиції — це витрати на будівельно-монтажні роботи,
придбання будівель або їх частин, обладнання, інструменту, інвентарю,
інші капітальні роботи і витрати на проектно-пошукові роботи,
геологорозвідувальні і бурові роботи, а також витрати на відведення
земельних ділянок і переселення у зв’язку з будівництвом, на підготовку
кадрів для підприємств, що будуються, та ін.

Для обліку витрат, пов’язаних з придбанням або створенням матеріальних і
нематеріальних активів, застосовується рахунок № 15 «Капітальні
інвестиції» . Цей рахунок виконує більш широку функцію, ніж діючий до
2000 р. рахунок № 33 «Капітальні вкладення», оскільки на ньому ведеться
також облік обладнання для встановлення та операцій з придбання або
створення нематеріальних активів.

Усі підприємства при відображенні джерел фінансування, капітальних
інвестицій використовують рахунок № 48 «Цільове фінансування і цільові
інвестиції».

Джерелами фінансування можуть бути:

— кошти державного бюджету, кредити банку, цільове фінансування і
цільові надходження, прибуток підприємства, позикові кошти, вклади
засновників до Статутного капіталу, кошти від продажу акцій під
розширення виробництва, реконструкцію або модернізацію, інші джерела.

Підприємства для здійснення капітальних інвестицій можуть
використовувати кредити банків на підставі кредитної угоди з банком
(відповідно до постанови Правління, Національного банку України № 36 від
04.02.98 р. та Інструкції № 3 «Про відкриття банками рахунків у
національній та іноземній валюті», підпункт 2.1.3).

Підприємства при відображенні кредитів банків використовують рахунки №
50 «Довгострокові позики», № 60 «Короткострокові позики».

Примітка. «Вхідний» ПДВ включається до балансової вартості відповідної
групи основних засобів, якщо:

— підприємство-одержувач або постачальник не зареєстровані як платники
ПДВ;

— придбаний об’єкт (або виготовлений) використовується в операціях, які
згідно зі ст. З Закону про ПДВ не є об’єктом оподаткування, або в
операціях, звільнених від оподаткування (ст. 5 Закону про ПДВ).

Вхідний ПДВ списується на рахунки обліку відповідних джерел фінансування
записом:

Дебет рахунка № 48 «Цільове фінансування і цільові надходження».

Кредит рахунка № 37 «Розрахунки з різними дебіторами», якщо придбані
основні засоби, що не підлягають амортизації, тобто у такому випадку ПДВ
не включається ані до податкового кредиту, ані до первісної вартості
основних засобів.

Облік довгострокових фінансових інвестицій (рах. № 14 замість № 58)

Рахунок № 14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

призначений для узагальнення інформації про наявність та рух
довгострокових інвестицій (вкладень) у цінні папери інших

підприємств, облігації державних та місцевих позик, Статутний капітал
інших підприємств, створених на території країни

та за кордоном, тощо.

Рахунок № 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» має такі субрахунки:

№ 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку

участі в капіталі»

№ 142 «Інші інвестиції пов’язаним сторонам»

№ 143 «Інвестиції непов’язаним сторонам».

На дебеті активного рахунка № 14 «Довгострокові фінансові інвестиції»
відображається вартість довгострокових інвестицій, на кредиті — їх
вибуття (списання) чи зменшення вартості, а також одержання дивідендів
від об’єкта інвестування, якщо облік інвестицій ведеться за методом
участі в капіталі.

Аналітичний облік довгострокових фінансових інвестицій (рах. № 14)
ведеться за видами довгострокових фінансових вкладень та об’єктами
інвестування. При цьому побудова аналітичного обліку повинна забезпечити
можливість отримання інформації про довгострокові фінансові вкладення в
об’єкти як на території країни, так і за кордоном.

Облік довгострокових фінансових вкладень наведено у таблиці 1.

Таблиця1

Кореспонденція рахунків з обліку операцій,

пов’язаних з довгостроковими фінансовими інвестиціями

(за новим Планом рахунків)

№ пор. Назва операції Кореспондуючі рахунки

Дебет Кредит

1 2 3 4

1. Довгострокові фінансові інвестиції 14 14

2. Довгострокова дебіторська заборгованість 14 16

3. Інші необоротні активи 14 18

4.

Вартість виникнення негативного гудвілу (перевищення вартості частки
покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів і
зобов’язань над вартістю придбання на дату придбання) 14 19

5.

Придбання та оприбуткування акцій інших підприємств за національні
кошти, за валюту 14

30, 31

6.

Зменшення вартості придбаних еквівалентів грошових коштів і поточних
фінансових інвестицій та їх вибуття 14

35

7.

Погашення чи списання дебіторської заборгованості (за виданими
авансами, з підзвітними особами, за нарахованими доходами, за
претензіями, за відшкодування завданих збитків, за позики членам
кредитних спілок тощо) 14

37

8.

Погашення чи списання дебіторської заборгованості частини вартості
майна, яка була розпайована між членами КСП або не була розпайована 14

41

9.

Збільшення додаткового капіталу за рахунок емісійного доходу
(різниця між продажною і номінальною вартістю первісне розміщених
акцій), капітал, що перевищує Статутний капітал (крім акціонерних
товариств), дооцінка (уцінка) активів, яку здійснюють у випадках,
передбачених законодавством та положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку, безоплатно одержані підприємством від інших осіб необоротні
активи та ін. 14

42

10.

Погашення заборгованості за внесками до Статутного капіталу учасниками
(засновниками) 14

46

11.

Суми одержаних довгострокових позик, а також переведення
короткострокових (відстрочених) -довгострокові кредити банків у
національній та іноземній валюті, відстрочені довгострокові кредити
банків та ін. 14

60

12.

Одержані аванси під поставку матеріальних цінностей або виконання
робіт, суми попередньої оплати покупцями і замовниками продукції та
виконаних робіт, нараховані відсотки 14

68

13.

Збільшення (одержання) доходу від реалізації готової продукції, від
реалізації товарів, реалізації робіт і послуг 14

70

14.

Збільшення (одержання) доходу від реалізації іноземної валюти, від
реалізації інших оборотних активів, від операційної оренди активів,
операційної курсової різниці, одержані пені, штрафи, неустойки,
відшкодування раніше списаних активів, дохід від списання кредиторської
заборгованості 14

71

15.

Збільшення (одержання) доходу від інвестицій в асоційовані
підприємства, доходу від спільної діяльності, від інвестицій в дочірні
підприємства 14

72

16.

Доходи, які виникають у ході фінансової діяльності підприємства,
зокрема дивіденди, відсотки та інші доходи від фінансової діяльності
(які не обліковуються на рахунку № 72 «Дохід від участі в
капіталі») 14

73

17-

Доходи, які виникають в процесі звичайної діяльності, але не
пов’язані з операційною та фінансовою діяльністю підприємства (дохід від
реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, реалізації
майнових комплексів, дохід від неопераційної курсової різниці, від
безоплатна одержаних активів, від звичайної діяльності) 14

74

18.

Придбання або отримання нематеріальних активів в результаті розробки
(від інших фізичних або юридичних осіб), які обліковуються за
первісною вартістю, та сума дооцінки таких активів 12

14

19.

Надходження грошових коштів в касу підприємства (довгострокові
фінансові інвестиції) і на рахунки в банках 30, 31

14

20.

Придбання (надходження) еквівалентів грошових коштів та поточних
фінансових інвестицій 35

14

21.

Виникнення дебіторської заборгованості (за видані авансами, з
підзвітними особами, за нарахованими доходами, за претензіями,
за відшкодуванням завданих збитків, за позиками членам кредитних спілок,
з іншими дебіторами) 37

14

22.

Зменшення додаткового капіталу (емісійного доходу, дооцінки
активів, іншого вкладеного капіталу, безоплатно одержаних
необоротних, активів) 42

14

23.

Сума погашення одержаних кредитів та переведення їх до довгострокових
зобов’язань у разі відстрочення кредитів (позик) 60

14

24.

Розрахунки за авансами одержаними, з дочірніми підприємствами,
внутрішньогосподарські розрахунки (господарствами, виділеними на окремий
баланс тощо), за нарахованими відсотками 6в

14

25.

Витрати на інвестиційну та фінансову діяльність підприємства, а також
витрати від надзвичайних подій 65

14

26.

Втрати від участі в капіталі (від інвестицій в асоційовані
підприємства, від спільної діяльності, від інвестицій в дочірні
підприємства) 96

14

Використана література:

Основи бухгалтерського обліку / За ред. Білухи М.Д. – К., 2002.

Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках. – К.,
2001.

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. – К., 2002.

PAGE

PAGE 2

Похожие записи