.

План рахунків бух.обліку активів…

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
387 2268
Скачать документ

Затверджено

Наказ Міністерства

фінансів України

30.11.99 № 291

ПЛАН

рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань

і господарських операцій підприємств і організацій*

Синтетичні рахунки

(рахунки першого порядку) Субрахунки

(рахунки другого порядку) Сфера застосування

Код Назва Код Назва

1 2 3 4 5

Клас 1. Необоротні активи

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Основні засоби

Інші необоротні матеріальні активи

Нематеріальні активи

Знос необоротних активів

Довгострокові фінансові інвестиції

Капітальні інвестиції

Довгострокова дебіторська заборгованість

Відстрочені податкові активи

Інші необоротні активи

Негативний гудвіл 101

102

103

104

105

106

107

108

109

111

112

113

114

115

116

117

121

122

123

124

125

126

127

131

132

133

141

142

143

151

152

153

154

155

161

162

163

Земельні ділянки

Капітальні витрати на поліпшення земель

Будинки та споруди

Машини та обладнання

Транспортні засоби

Інструменти, прилади та інвентар

Робоча і продуктивна худоба

Багаторічні насадження

Інші основні засоби

Бібліотечні фонди

Малоцінні необоротні матеріальні активи

Тимчасові (нетитульні) споруди

Природні ресурси

Інвентарна тара

Предмети прокату

Інші необоротні матеріальні активи

Права користування природними ресурсами

Права користування майном

Права на знаки для товарів і послуг

Права на об’єкти промислової власності

Авторські та суміжні з ними права

Гудвіл

Інші нематеріальні активи

Знос основних засобів

Знос інших необоротних матеріальних активів

Знос нематеріальних активів

Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі

Інші інвестиції пов’язаним сторонам

Інвестиції непов`язаним сторонам

Капітальне будівництво

Придбання (виготовлення) основних засобів

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

Придбання (створення) нематеріальних активів

Формування основного стада

Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду

Довгострокові векселі одержані

Інша дебіторська заборгованість

За видами відстрочених податкових активів

За видами активів

За видами об’єктів інвестування Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Клас 2. Запаси

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Виробничі запаси

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

Малоцінні та швидкозношувані предмети

Виробництво

Брак у виробництві

Напівфабрикати

Готова продукція

Продукція сільськогосподарського виробництва

Товари

……………………. 201

202

203

204

205

206

207

208

209

211

212

213

214

215

216

217

218

Сировина й матеріали

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

Паливо

Тара й тарні матеріали

Будівельні матеріали

Матеріали, передані в переробку

Запасні частини

Матеріали сільськогосподарського призначення

Інші матеріали

Молодняк тварин на вирощуванні

Тварини на відгодівлі

Птиця

Звірі

Кролі

Сім`ї бджіл

Доросла худоба, що вибракувана з основного стада

Худоба, що прийнята від населення для реалізації

За видами предметів

За видами виробництва

За видами продукції

За видами напівфабрикатів

За видами готової продукції

За видами продукції

281 Товари на складі

282 Товари в торгівлі

283 Товари на комісії

284 Тара під товарами

285 Торгова націнка Усі види діяльності

Сільське господарство, підприємства інших галузей з підсобним сільсько-
господарським виробництвом

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Галузі матеріального виробництва

Промисловість

Промисловість, сільське господарство та ін.

Сільське господарство, підприємства інших галузей з підсобним сільсько-
господарським виробництвом

Усі види діяльності

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

30

31

32

33

34

35

Каса

Рахунки в банках

…………………….

Інші кошти

Короткострокові векселі одержані

Поточні фінансові інвестиції

301

302

311

312

313

314

331

332

333

334

341

342

351

352

Каса в національні валюті

Каса в іноземній валюті

Поточні рахунки в національній валюті

Поточні рахунки в іноземній валюті

Інші рахунки в банку в національній валюті

Інші рахунки в банку в іноземній валюті

Грошові документи в національній валюті

Грошові документи в іноземній валюті

Грошові кошти в дорозі в національній валюті

Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті

Короткострокові векселі, одержані в національні валюті

Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті

Еквіваленти грошових коштів

Інші поточні фінансові інвестиції Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

36

37

38

39 Розрахунки з покупцями та замовниками

Розрахунки з різними дебіторами

Резерв сумнівних боргів

Витрати майбутніх періодів 361

362

371

372

373

374

375

376

377

Розрахунки з вітчизняними покупцями

Розрахунки з іноземними покупцями

Розрахунки за виданими авансами

Розрахунки з підзвітними особами

Розрахунки за нарахованими доходами

Розрахунки за претензіями

Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків

Розрахунки за позиками членам кредитних спілок

Розрахунки з іншими дебіторами

За дебіторами

За видами витрат Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов`язань

40

41

42

43

44

45

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілені прибутки

(непокриті збитки)

Вилучений капітал

421

422

423

424

425

441

442

443

451

452

453 За видами капіталу

За видами капіталу

Емісійний дохід

Інший вкладений капітал

Дооцінка активів

Безоплатно одержані необоротні активи

Інший додатковий капітал

За видами капіталу

Прибуток нерозподілений

Непокриті збитки

Прибуток, використаний у звітному періоді

Вилучені акції

Вилучені вклади й паї

Інший вилучений капітал Усі види діяльності

Кооперативні організації, кредитні спілки

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

46

47

48

49

Неоплачений капітал

Забезпечення майбутніх витрат і платежів

Цільове фінансування і цільові надходження

Страхові резерви

471

472

473

474

491

492

493

494

495

496

497

498

За видами капіталу

Забезпечення виплат відпусток

Додаткове пенсійне забезпечення

Забезпечення гарантійних зобов’язань

Забезпечення інших витрат і платежів

За об’єктами фінансування

Резерви незароблених премій

Резерви збитків

Інші страхові резерви

Частка перестраховиків у резервах незароблених премій

Частка перестраховиків у резервах збитків

Частка перестраховиків в інших страхових резервах

Результат зміни резервів незароблених премій

Результат зміни резервів збитків

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Страхова діяльність

Клас 5. Довгострокові зобов`язання

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59 Довгострокові позики

Довгострокові векселі видані

Довгострокові

зобов`язання за

облігаціями

Довгострокові

зобов`язання з оренди

Відстрочені податкові

зобов`язання

Інші довгострокові

зобов`язання

…………………….

…………………….

…………………….

……………………. 501

502

503

504

505

506

511

512

521

522

523

531

532

Довгострокові кредити банків у національній валюті

Довгострокові кредити банків в іноземній валюті

Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті

Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті

Інші довгострокові позики в національній валюті

Інші довгострокові позики в іноземній валюті

Довгострокові векселі, видані в національній валюті

Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті

Зобов`язання за облігаціями

Премія за випущеними облігаціями

Дисконт за випущеними облігаціями

Зобов`язання з фінансової оренди

Зобов`язання з оренди цілісних майнових комплексів

За видами зобов`язань

За видами зобов`язань

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Клас 6. Поточні зобов`язання

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

Короткострокові позики

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов`язаннями

Короткострокові векселі видані

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

Розрахунки за податками й платежами

Розрахунки за страхуванням

Розрахунки з оплати праці

Розрахунки з учасниками

Розрахунки за іншими операціями

Доходи майбутніх періодів 601

602

603

604

605

606

611

612

621

622

631

632

641

642

643

644

651

652

653

654

655

661

662

671

672

681

682

683

684

685

Короткострокові кредити банків у національній валюті

Короткострокові кредити банків в іноземній валюті

Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті

Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті

Прострочені позики в національній валюті

Прострочені позики в іноземній валюті

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в національній
валюті

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в іноземній
валюті

Короткострокові векселі, видані

в національній валюті

Короткострокові векселі, видані

в іноземній валюті

Розрахунки з вітчизняними постачальниками

Розрахунки з іноземними постачальниками

Розрахунки за податками

Розрахунки за обов`язковими платежами

Податкові зобов`язання

Податковий кредит

За пенсійним забезпеченням

За соціальним страхуванням

За страхуванням на випадок безробіття

За індивідуальним страхуванням

За страхуванням майна

Розрахунки за заробітною платою

Розрахунки з депонентами

Розрахунки за нарахованими дивідендами

Розрахунки за іншими виплатами

Розрахунки за авансами одержаними

Внутрішні розрахунки

Внутрішньогосподарські розрахунки

Розрахунки за нарахованими відсотками

Розрахунки з іншими кредиторами

За видами доходів Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Клас 7. Доходи і результати діяльності

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

Доходи від реалізації

Інший операційний дохід

Дохід від участі в капіталі

Інші фінансові доходи

Інші доходи

Надзвичайні доходи

Страхові платежі

…………………….

…………………….

Фінансові результати 701

702

703

704

711

712

713

714

715

716

717

718

719

721

722

723

731

732

733

741

742

743

744

745

746

751

752

791

792

793

794 Дохід від реалізації готової продукції

Дохід від реалізації товарів

Дохід від реалізації робіт і послуг

Вирахування з доходу

Дохід від реалізації іноземної валюти

Дохід від реалізації інших оборотних активів

Дохід від операційної оренди активів

Дохід від операційної курсової різниці

Одержані штрафи, пені, неустойки

Відшкодування раніше списаних активів

Дохід від списання кредиторської заборгованості

Одержані гранти та субсидії

Інші доходи від операційної діяльності

Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства

Дохід від спільної діяльності

Дохід від інвестицій в дочірні підприємства

Дивіденди одержані

Відсотки одержані

Інші доходи від фінансових операцій

Дохід від реалізації фінансових інвестицій

Дохід від реалізації необоротних активів

Дохід від реалізації майнових комплексів

Дохід від неопераційної курсової різниці

Дохід від безоплатно одержаних активів

Інші доходи від звичайної діяльності

Відшкодування збитків від надзвичайних подій

Інші надзвичайні доходи

За видами страхування

Результат основної діяльності

Результат фінансових операцій

Результат іншої звичайної діяльності

Результат надзвичайних подій Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Страхова діяльність

Усі види діяльності

Клас 8. Витрати за елементами

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89 Матеріальні витрати

Витрати на оплату праці

Відрахування на соціальні заходи

Амортизація

Інші операційні витрати

Інші затрати

…………………….

…………………….

…………………….

……………………. 801

802

803

804

805

806

807

808

809

811

812

813

814

815

816

821

822

823

824

831

832

833

Витрати сировини й матеріалів

Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів

Витрати палива й енергії

Витрати тари й тарних матеріалів

Витрати будівельних матеріалів

Витрати запасних частин

Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення

Витрати товарів

Інші матеріальні витрати

Виплати за окладами й тарифами

Премії та заохочення

Компенсаційні виплати

Оплата відпусток

Оплата іншого невідпрацьованого часу

Інші витрати на оплату праці

Відрахування на пенсійне забезпечення

Відрахування на соціальне страхування

Страхування на випадок безробіття

Відрахування на індивідуальне страхування

Амортизація основних засобів

Амортизація інших необоротних матеріальних активів

Амортизація нематеріальних активів

За видами витрат

За видами затрат

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Клас 9. Витрати діяльності

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

Собівартість реалізації

Загальновиробничі витрати

Адміністративні витрати

Витрати на збут

Інші витрати операційної діяльності

Фінансові витрати

Втрати від участі в капіталі

Інші витрати

Податки на прибуток

Надзвичайні витрати 901

902

903

941

942

943

944

945

946

947

948

949

951

952

961

962

963

971

972

973

974

975

976

977

978

979

981

982

991

992

993 Собівартість реалізованої готової продукції

Собівартість реалізованих товарів

Собівартість реалізованих робіт

і послуг

За видами витрат

За видами витрат

За видами витрат

Витрати на дослідження і розробки

Собівартість реалізованої іноземної валюти

Собівартість реалізованих виробничих запасів

Сумнівні та безнадійні борги

Втрати від операційної курсової різниці

Втрати від знецінення запасів

Нестачі і втрати від псування цінностей

Визнані штрафи, пені, неустойки

Інші витрати операційної діяльності

Відсотки за кредит

Інші фінансові витрати

Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства

Втрати від спільної діяльності

Втрати від інвестицій в дочірні підприємства

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій

Собівартість реалізованих необоротних активів

Собівартість реалізованих майнових комплексів

Втрати від неопераційних курсових різниць

Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій

Списання необоротних активів

Інші витрати звичайної діяльності

Виплати страхових сум та страхових відшкодувань

Перестрахування

Податки на прибуток від звичайної діяльності

Податки на прибуток від надзвичайних подій

Втрати від стихійного лиха

Втрати від техногенних катастроф і аварій

Інші надзвичайні витрати Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Клас 0. Позабалансові рахунки

01

02

03

04

Орендовані необоротні активи

Активи на відповідальному зберіганні

Контрактні зобов`язання

Непередбачені активи й

зобов’язання

021

022

023

024

025

041

042 За видами активів

Устаткування, прийняте для монтажу

Матеріали, прийняті для переробки

Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні

Товари, прийняті на комісію

Майно в довірчому управлінні

За видами зобов`язань

Непередбачені активи

Непередбачені зобов`язання Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

05

06

07

08

Гарантії та забезпечення надані

Гарантії та забезпечення отримані

Списані активи

Бланки суворого обліку

071

072

За видами гарантій та забезпечень наданих

За видами гарантій та забезпечень отриманих

Списана дебіторська заборгованість

Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей

За видами бланків

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Начальник управління методології

бухгалтерського обліку
В.М. Пархоменко

* Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за №
892/4185

PAGE

PAGE 13

1 2 3 4 5

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020