.

Основи організації бухгалтерського обліку

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 3721
Скачать документ

ПВНЗ « ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

РІВНЕНСЬКА ФІЛІЯ

Кафедра «Обліку і фінансів»

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З дисципліни «Основи організації бухгалтерського обліку»

Варіант№15

Виконала студентка

5 курсу,52 групи

спеціальність«Облік і аудит»

Пузирко Наталія Іванівна

Перевірила:Оксана Борисівна

Немкович

Рівне 2010 рік

План

1. Загальна будова облікового процесу .Визначення об’єктів організації
облікового процесу. Форми організації бухгалтерського обліку.

2. Організація первинного обліку грошових коштів в касі. Організація
обліку грошових коштів на рахунках банку

3. Методи нормування та визначення чисельності облікового персоналу.
Поняття та законодавче регулювання діяльності субектів малого
підприємництва.

Використана література

1. Загальна будова облікового процесу. Визначення об’єктів організації
облікового процесу. Форми організації бухгалтерського обліку

Першою складовою предмета організації бухгалтерського обліку є обліковий
процес. Зазначений процес не є самопливним у часі і просторі, і для його
відтворення потрібні насамперед виконавці, причому з огляду на
складність облікового процесу — виконавці, що відповідають певним
вимогам. Тобто водночас бухгалтерський облік — це певний (визнаний у
світовому масштабі) вид людської діяльності. Кількість виконавців
облікової роботи залежить від масштабів фінансово-господарської
діяльності суб’єктів господарювання, а отже, і від обсягу облікових
робіт. Але в будь-якому разі — коли це монопраця чи поєднання
колективних зусиль — така діяльність потребує спеціальної організації.
Звідси другою складовою предмета організації бухгалтерського обліку
виступає праця виконавців.

Виокремивши головні складові предмета організації бухгалтерського
обліку, можемо подати таке формулювання: предметом організації
бухгалтерського обліку є бухгалтерський облік, що розглядається як
обліковий процес та як вид відповідної людської діяльності.

Сутність будь-якого предмета, його внутрішню структуру та зовнішні
характеристики вивчають, як відомо, через об’єкти, що є частинами цього
предмета. Розглянемо складові предмета організації бухгалтерського
обліку і виокремимо об’єкти за кожним із них. Так, обліковий процес, як
і будь-який інший, складається з певних взаємозв’язаних частин. Ідеться
про загальновідомий поділ процесу бухгалтерського обліку на етапи:
первинний, поточний, підсумковий. У межах кожного етапу розглядають
відповідну сукупність операцій, які в логічній послідовності становлять
його технологію.

Першим у процесі бухгалтерського обліку є етап первинного обліку, що
характеризується такою сукупністю операцій:

виявлення інформаційних даних стосовно об’єктів обліку;

вимірювання на базі системи показників, застосовуваних у бухгалтерському
обліку (грошові, натуральні, трудові);

фіксування інформації у відповідних носіях облікових даних — документах.

Другий етап — поточного обліку — складається з таких операцій:

реєстрації інформації, здобутої в результаті первинного обліку, у
системі рахунків бухгалтерського обліку;

реєстрації інформації в носіях інформації даного етапу обліку —
облікових реєстрах;

групування та перегрупування показників інформаційних даних.

І, нарешті, третій етап облікового процесу, що має назву підсумкового,
містить такі операції:

узагальнення інформаційних даних поточного обліку у вигляді відповідних
форм звітності;

передавання результативних даних зовнішнім та внутрішнім користувачам;

зберігання інформаційних даних первинного, поточного та підсумкового
обліку, формалізованих у вигляді облікових документів, реєстрів та
звітності.

Зауважимо, що поділ облікового процесу за етапами відбиває його
послідовність (як у часі, так і у просторі).

Ідентифікація об’єктів обліку за його напрямами (як у просторі, так і в
часі) визначає інший аспект облікового процесу, що відбиває його
внутрішню структуру за паралельними складовими. У практиці господарської
діяльності бюджетних установ і організацій визначено таку загальну
сукупність об’єктів обліку:

необоротні активи;

запаси;

грошові кошти;

розрахунки;

зобов’язання за векселями та кредитами;

доходи;

видатки;

власний капітал.

Зазначені об’єкти обліку поділяються, у свою чергу, на такі групи:

необоротні активи — основні засоби; інші необоротні активи;
нематеріальні активи;

запаси — виробничі запаси; тварини на вирощуванні і відгодівлі;
малоцінні та швидкозношувані предмети; матеріали і продукти харчування;
готова продукція; продукція сільськогосподарського виробництва;

грошові кошти — безготівкові грошові кошти на поточних, реєстраційних,
особових рахунках, готівкові грошові кошти в національній та іноземній
валюті;

розрахунки — розрахунки з працівниками із заробітної плати; розрахунки з
утримання і нарахування; розрахунки зі стипендіатами; розрахунки в
порядку планових платежів; розрахунки з підзвітними особами; розрахунки
за виконаними роботами та наданими послугами; розрахунки з відшкодування
завданих збитків; розрахунки з іншими дебіторами; розрахунки з іншими
кредиторами;

зобов’язання — зобов’язання бюджетній установі іззовні у векселях;
зобов’язання бюджетної установи іншому суб’єктові господарювання у
векселях та у формі кредиту;

доходи — доходи загального фонду; доходи спеціального фонду; доходи від
реалізації продукції; доходи бюджетів;

видатки — видатки за рахунок загального фонду; видатки за рахунок
спеціального фонду; виробничі витрати;

власний капітал — фонд у необоротних активах; фонд у МШП; результати
виконання кошторису за загальним фондом; результати виконання кошторису
за спеціальним фондом.

Як за етапами, так і за напрямками облікового процесу відбувається рух
інформації, що фіксується в різних її носіях. Якість і швидкість руху
облікової інформації залежать від ступеня оптимальності облікових
номенклатур, носіїв облікової інформації; документообігу та руху
облікових реєстрів.

Зазначені характеристики облікової системи залежать також від технічного
та інформаційного забезпечення процесу бухгалтерського обліку.

Отже, до об’єктів організації бухгалтерського обліку, як за етапами
облікового процесу, так і за його напрямами, належать:

облікові номенклатури;

носії облікової інформації;

рух носіїв облікової інформації;

інформаційне забезпечення облікового процесу;

технічне забезпечення облікового процесу.

Ще одна складова предмета організації бухгалтерського обліку — це праця
виконавців облікових функцій, яка може бути колективною або
індивідуальною.

Щодо першої передбачається вивчення особливостей утворення колективу
працівників, поєднаних спільними функціональними обов’язками —
виконанням облікових робіт. Такий колектив називається апаратом
бухгалтерії (бухгалтерською службою тощо). Оптимізація і раціоналізація
такої колективної праці безпосередньо залежать від вибору структури
апарату бухгалтерії та визначення кількості персоналу. Колективна праця
передбачає, як відомо, вироблення єдиного кінцевого продукту (у даному
разі — інформації про фінансовий стан бюджетної установи чи
організації), отримуваного в результаті послідовно взаємозв’язаних
послідовних дій усіх членів колективу. Тому важливою є якість зв’язків
між підрозділами бухгалтерської служби, що виконують облікові функції, —
працівниками бухгалтерії, а також між виконавцями окремих облікових
функцій (працівниками установи) та бухгалтерською службою.

Обидва аспекти праці — колективний та індивідуальний — перебувають під
впливом соціального, ергономічного та мотиваційного забезпечення
діяльності працівників бухгалтерської служби.

Отже, до об’єктів організації бухгалтерського обліку як виду діяльності
в колективному та індивідуальному планах належать:

структура апарату бухгалтерської служби;

кількість працівників облікового підрозділу установи, організації;

система зв’язків між відділами бухгалтерської служби, працівниками —
виконавцями окремих функцій стосовно облікового процесу та
бухгалтерською службою установи чи організації;

функціональні обов’язки працівників бухгалтерської служби на чолі з її
керівником;

нормативи часу на виконання окремих облікових операцій;

ергономічне забезпечення праці обліковців;

соціальне їх забезпечення;

мотиваційне забезпечення діяльності обліковців;

організаційно-правове забезпечення обліку.

Проте розглянуті щойно складові предмета організації бухгалтерського
обліку не вичерпують його, оскільки бухгалтерський облік і як
технологія, і як певний вид людської діяльності перебуває в постійному
розвитку. Тому розвиток бухгалтерського обліку також є предметом
організації бухгалтерського обліку. При цьому серед його об’єктів варто
виокремити:

розвиток методики та методології бухгалтерського обліку;

підвищення кваліфікаційного рівня працівників бухгалтерської служби.

Форма бухгалтерського обліку — це певна система взаємопов’язаних
облікових реєстрів (хронологічних та системних) встановленої форми і
змісту для здійснення обліку наявності та руху засобів, зміни правових
відносин та процесів господарської діяльності, а також способів і
технічних засобів запису операцій у реєстрах.

Ознаки форм бухгалтерського обліку такі:

наявність певної системи реєстрів хронологічного та систематичного
(аналітичного та синтетичного) обліку;

форма і зміст облікових реєстрів (окремі аркуші, книги, машинограми з
відповідними реквізитами) та їх розміщення;

взаємозв’язок окремих реєстрів;

способи та технічні засоби запису господарських операцій у відповідні
реєстри (уручну, за допомогою технічних засобів тощо).

зумовлений розвитком суспільства: матеріального виробництва,
продуктивних сил та виробничих відносин.

Форма бухгалтерського обліку має забезпечити:

щоденний облік у хронологічному та систематичному порядку всіх
здійснюваних господарських операцій;

максимальну економність витрат на проведення бухгалтерського обліку;

найбільш раціональний розподіл між обліковими працівниками комплексу
облікових робіт;

оперативний контроль за рухом та наявністю майна, розрахунків, затрат,
фінансових результатів тощо;

оперативне одержання відомостей про діяльність підприємства, його
підрозділів та їх результативність;

широке використання технічних засобів;

забезпечення функцій інформаційної системи.

За технічними ознаками існують дві форми бухгалтерського обліку: ручний
та машинний.

До першої групи належать: книжкові (у книгах), некнижкові (на окремих
аркушах) або змішані (на аркушах і в книгах). До другої належать:
таблично-перфокарткові або таблично-автоматизовані.Найдавнішими є
книжкові форми.

2. Організація первинного обліку грошових коштів в касі. Організація
обліку грошових коштів на рахунках банку

Організація обліку готівкових грошових коштів є досить складним
напрямком, оскільки охоплює найбільшу кількість складових. Зокрема, до
етапів організації зазначеного об’єкта належать:

визначення нормативної бази;

організація кадрового добору касирів установи;

організація матеріальної відповідальності;

організація збереження готівкових коштів у касі установи;

організація доставки готівкових коштів до каси;

організація визначення розрахункових показників ліміту каси;

організація облікових номенклатур;

організація вибору носіїв облікової інформації;

організація руху носіїв облікової інформації.

Організація кадрового добору працівників на посаду касира передбачає
вироблення критеріїв, за якими здійснюватиметься добір. Формуючи головні
вимоги до такого працівника, потрібно брати до уваги таке:віковий ценз
(оскільки особа, що обіймає посаду касира, несе повну матеріальну
відповідальність, яка визначається в письмовій формі, претендент на
посаду повинен мати повні вісімнадцять років);професійні обмеження
(кандидатові бажано мати досвід облікової роботи і роботи з
грошима);правові обмеження (з огляду на перебування посади касира в колі
повної матеріальної відповідальності виключається можливість прийому на
роботу особи, що за судовим вироком позбавлена права обіймати посаду
касира).

Бажаним є також наявність постійної прописки за місцем проживання в
даному населеному пункті. Ознайомлюючись із біографією кандидата, варто
уважно вивчити його трудову діяльність. Організація матеріальної
відповідальності передбачає детальний інструктаж щодо матеріальної,
адміністративної та кримінальної відповідальності, яку несе касир (про
що докладно йшлося раніше) і настання якої спричиняє застосування
штрафних санкцій щодо установи (табл. 9.1) та підписання угоди про повну
матеріальну відповідальність.

На відміну від перших двох напрямів організації обліку готівкових
коштів, відповідальність за які несуть відповідні працівники
бухгалтерської служби, наступні два перебувають у віданні адміністрації
установи. Так, касове приміщення має бути розташоване в зоні
розташування бухгалтерської служби. Кімната, відведена під касу, має
бути обладнана відповідним чином, зокрема на вікна встановлено залізні
грати, вхідні двері оббиті металевими листами чи виготовлені з металу та
оснащені надійними замками. У цій кімнаті має бути встановлено
сигналізацію, обладнано вікно для здійснення виплат касиром та отримання
коштів працівниками. У приміщенні каси має бути сейф (бажано з двома
замками), в якому зберігатимуться готівкові та інші грошові кошти і
документи. Ключі від сейфа під розписку передаються касиру, а дублікат
зберігається у головного бухгалтера в сейфі.

Доставка готівкових грошей до каси залежить від обсягу готівкових
оборотів і може бути здійснена:

власними силами установи;

службою інкасації уповноваженої установи банку;

Державною службою охорони при Міністерстві внутрішніх справ України.

У разі організації доставки готівкових коштів власними силами
адміністрація установи має забезпечити касирові транспорт та супровід
(працівник установи — шофер, молодший касир, інша посадова особа). Якщо
обсяг готівкових коштів є досить вагомим, для доставки готівки залучають
спеціальні інкасаторські служби, з якими на початку року адміністрація
має укласти угоди. У разі не виконання зазначених вимог з організації,
збереження та доставки готівкових коштів касир має право вимагати їх
повної реалізації. Відповідальність за крадіжки та втрати готівкових
грошових коштів, що понесені в результаті відсутності належних умов їх
схоронності під час транспортування та зберігання, які мали бути
забезпечені керівництвом установи, повністю лягає на останніх відповідно
до чинного законодавства України.

Таблиця 9.1

перелік штрафних і фінансових санкцій, що накладаються на установу за
порушення касової дисципліни

№з/пВид порушенняФорма штрафних та фінансових санкцій1Перевищення
встановленого ліміту залишків готівки в касіШтраф у двократному розмірі
сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день2Неповне, несвоєчасне
оприбуткування чи обґрунтування у касах готівкиШтраф у п’ятикратному
розмірі неоприбуткованої суми3Витрачання готівки з виручки від
реалізації робіт, послуг, продукції та інших касових надходжень на
виплати, що пов’язані з оплатою праці (за винятком екстрених
невідкладних обставин — соціальних виплат громадянам на поховання,
допомоги при народженні дитини, одиноким та багатодітним матерям, на
лікування в разі хвороби, компенсації особам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, за наявності податкової заборгованості)Штраф
у розмірі здійснення виплат4Перевищення встановлених строків
використання виданої під звіт готівки, а також видача під звіт
готівкових коштів без повного звітування щодо раніше виданих коштівШтраф
у розмірі 25 % виданих під звіт сум5Проведення готівкових розрахунків
без надання одержувачем коштів платіжного документа, який підтверджував
би оплату покупцем готівкових коштівШтраф у розмірі сплачених
коштів6Використання одержаних в установі банку готівкових коштів не за
цільовим призначеннямШтраф у розмірі витраченої готівки

Організація визначення розрахункового показника ліміту каси передбачає
проведення підготовчих організаційних робіт з установлення розміру
готівки, що може залишитись у касі установи на кінець робочого дня.
Нагадаємо, що ліміт каси встановлюється бюджетним установам установами
банків та органами Державного казначейства, які їх обслуговують. Ліміт
каси встановлюється щорічно на підставі заявки-розрахунку, яка подається
до відповідної обслуговуючої установи у двох примірниках. Для підготовки
показників щодо ліміту каси проводиться ретельне вивчення касових
оборотів за будь-які три місяці минулого року за такими складовими:

готівковою виручкою (надходження до кас установи або організації, крім
сум, одержаних з установ банків чи органів казначейства);

виплати готівкові на різні потреби (крім виплат, пов’язаних з оплатою
праці, пенсій, стипендій, дивідендів). На основі зазначених показників
здійснюється розрахунок таких похідних показників:

середньоденної виручки (сума готівкової виручки, поділена на кількість
робочих днів установи чи організації за ці три місяці);

середньоденна видача готівки (сума готівкових виплат, поділена на
кількість робочих днів установи впродовж розглядуваних трьох місяців).

Знайдені показники є основою при визначенні розміру ліміту каси. Коли
планують збільшити ліміт каси порівняно з розрахунковою сумою, готують
окремі цифрові розрахункові та текстові обґрунтування на здійснення
останніх дій, які додаються до заявки-розрахункау. Обґрунтування має
містити чіткий перелік подій, які потенційно вимагатимуть збільшення
ліміту каси, та розрахунок щодо впливу кожної з них на загальне
збільшення.

Організація облікових номенклатур за напрямом «Облік готівкових грошових
коштів» здійснюється традиційно за двома трансакціями:

внесення грошових коштів в касу установи;

видача грошових коштів із каси установи.

Організація носіїв облікової інформації щодо їх вибору регулюється
Наказом Міністерства статистики від 15.02.96 № 51 «Про затвердження
типових форм первинного обліку касових операцій». Відповідно до
зазначеного нормативного документа до первинних носіїв обліку готівкових
коштів відносять:

прибутковий касовий ордер (ф. КО-1);

видатковий касовий ордер (ф. КО-2);

Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів (КО-3,
КО-3а);

Касову книгу (ф. КО-4);

Книгу обліку прийнятих та виданих касиром грошей (ф. КО-5, ф. 440).

Прибутковий касовий ордер використовується для оформлення надходження
готівки до каси. Він складається з двох частин — власне касового ордера
та квитанції і крім загальних реквізитів містить такі власні:

номер документа;

дата складання;

кореспондуючий рахунок;

код аналітичного рахунка;

код цільового призначення;

прізвище, ім’я, по батькові особи, що вносить готівкові кошти до каси.

Окрім того, прибутковий касовий ордер містить інформацію щодо підстави
отримання готівкових коштів касою. Аналогічні реквізити містить
видатковий касовий ордер за винятком двох останніх, які логічно
замінюються на прізвище, ім’я, по батькові особи, що отримує кошти із
каси, та підстави отримання останніх. Касові ордери виписує працівник
бухгалтерії та підписує головний бухгалтер, а далі вони передаються до
каси для здійснення відповідних видатково-прибуткових операцій.

Інформація щодо виписаних касових ордерів фіксується в журналі
реєстрації прибуткових та видаткових касових документів за такими
позиціями:

дата;

номер документа;

сума;

примітка.

Для ведення загальної реєстрації касових ордерів заводиться форма КО-3а,
для цільової функціональної реєстрації на рік відкриваються два журнали
за формою КО-3.

Касова книга застосовується для визначення загальних готівкових оборотів
за день та виведення залишку готівкових коштів на кінець робочого дня.
До початку здійснення записів касова книга відповідним чином
оформлюється: сторінки нумеруються, книга брошурується, на останній
сторінці вказується загальна кількість сторінок, яка засвідчується
підписом керівника та головного бухгалтера. У книзі фіксується
інформація за функціональними реквізитами касових ордерів (номер
документа, від кого отримано чи кому видано, номер кореспондуючого
рахунка, сума), джерело надходження коштів та за власними розрахунковими
реквізитами касової книги (разом за день; залишок на кінець дня; зокрема
на зарплату). Кожний аркуш складається з двох частин: першого примірника
звіту та відривного звіту, який отримується заповненням аркуша у
складеному вигляді з лицьового боку під копіювальний папір. Касовий звіт
складається наприкінці робочого дня і разом з виправдовувальними
документами його копія передається до бухгалтерії для здійснення записів
у меморіальному ордері № 1.

Книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей використовується у
великих бюджетних установах, у практиці яких застосовується форма
організації виплат заробітної плати чи стипендій через довірених осіб
або за наявності кількох касирів у касі установи.

В книзі фіксується:

дата операції;

залишок готівки у касира на початок дня;

сума, видана касирові;

підпис касира про отримання;

отримані суми за день прибутковими операціями;

сума, здана касиром старшому касирові;

підпис старшого касира про отримання грошей;

залишок готівки на кінець дня.

Наприкінці робочого дня касир зобов’язаний скласти звіт за готівковими
оборотами і здати залишок готівки та касові документи за проведеними
операціями старшому касирові під розписку у книзі обліку прийнятих та
виданих касиром грошей.

Крім зазначених носіїв облікової інформації щодо бюджетних установ для
досягнення вищого рівня аналітичності облікової інформації до складу
загальних облікових носіїв Наказом Державного казначейства України від
6.10.2000 № 100 введено картку аналітичного обліку готівкових операцій.
У картці крім загальної інформації відображається на основі звітів
касира сума залишку на кінець місяця, дня, готівкові видатки та
надходження впродовж кожного дня та залишки на його кінець за фондами,
коди економічної класифікації та коди програмної класифікації. Картка
аналітичного обліку готівкових коштів відкривається щомісячно за кожною
установою. Організація руху носіїв облікової інформації здійснюється
відповідно до схеми, наведеної на рис. 9.1.

Організація обліку грошових коштів на рахунках в банку.

При здійсненні безготівкових розрахунків можуть застосовуватись
акредитивна, інкасова, вексельна форма розрахунків, а також форми за
розрахунковими чеками, причому клієнти банків самостійно обирають
платіжні інструменти і зазначають їх під час укладання договору.

Поточний рахунок – рахунок, який відкривається в уповноважених установах
банку підприємствами усіх видів та форм власності, а також їх
відокремленими підрозділами для зберігання грошових коштів та здійснення
усіх видів операцій за цими рахунками відповідно до чинного
законодавства України як в національній так і в іноземній валюті.

Юридичні і фізичні особи мають право відкривати необмежену кількість
поточних рахунків за своїм вибором і згодою банків для зберігання
грошових коштів і здійснення усіх видів банківських операцій.

Акредитив – доручення банку покупця банку постачальника провести оплату
за відвантажену продукцію, товар, надані послуги на підставах,
обумовлених в цьому дорученні.

Одержання готівки в банку здійснюється касиром або іншою уповноваженою
особою на підставі грошового чеку.

Надлишок готівки в касі підприємства здається до банку у встановленому
порядку одним з наступних способів:

До денних та вечірніх кас банківських установ;

Інкасатором НБУ або установ комерційних банків для подальшої здачі
відповідних банківських установ;

Підприємствам поштового зв”язку для переказу на поточні рахунки в
установах банків;

До об”єднаних кас при підприємствах для подальшої здачі до відповідних
банківських установ.

Операції з надходження коштів на рахунки в банках реєструються у
відомості 1.2,операції з витрачання коштів – в журналі 1.

Аналітичний облік наявності та руху грошових коштів на рахунках в банку
здійснюється за виписками банку в розрізі кожного відкритого рахунку.

3. Методи нормування та визначення чисельності облікового персоналу.
Поняття та законодавче регулювання діяльності субектів малого
підприємництва

Для визначення потрібної кількості облікового, контрольного і
аналітичного персоналу застосовують норми, розроблені або в
централізованому порядку, або на самих підприємствах. Іноді застосовують
норми-аналоги.

Чисельність працівників для виконання облікових, контрольних та
аналітичних робіт визначають здебільшого методом прямого розрахунку на
підставі обсягу робіт і норм, тобто методом прямого розрахунку. Проте
багато облікових, контрольних і аналітичних робіт не можна занормувати,
окремі з них важко підлягають нормуванню. Наприклад, різні логічні
роботи або інструктаж. Слід також враховувати, що робота бухгалтерського
апарату є нерівномірною. Тому необхідну кількість працівників у
бухгалтерії визначають непрямими методами.

Практичний досвід показує, що кількість працівників бухгалтерії
найдоцільніше обчислювати за кожним топологічним підрозділом (основні
засоби, матеріали, оплата праці тощо).

Для встановлення чисельності у кожному топологічному підрозділі
визначають насамперед середньомісячну кількість документів. Найбільш
придатними для цього є місяці квітень — травень або вересень — жовтень.

У кожному топологічному підрозділі документи групують щодо норм та
кількісно-якісних характеристик: рядків, колонок, процента робіт, що
передають на машинну обробку. Далі визначають загальну кількість
працівників, необхідну для виконання обсягу робіт.

Розрахунок обсягу робіт. Вихідним моментом є одиниця вимірювання. Для
розрахунків обсягу облікових робіт тепер використовують такі одиниці
вимірювання:

• один первинний прихідно-видатковий документ;

• кількість рядків та колонок в одному документі;

• кількість записів у облікові реєстри;

• чисельність працюючих, охоплених табельним обліком;

• чисельність працівників, яких обслуговує один бухгалтер;

• ступінь автоматизації (механізації), %.

На підставі даних про обсяги робіт у нормах часу на один документ
визначають загальну кількість облікових працівників у кожному
топологічному підрозділі за формулою

picscalex1000100090000035d05000000009e03000000009e03000026060f003207574d
464301000000000001003a2c000000000100000010070000000000001007000001000000
6c000000000000000000000067000000130000000000000000000000e60b000049020000
20454d4600000100100700000f0000000100000000000000000000000000000000050000
00040000770100002c010000000000000000000000000000d8b80500e093040046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
600000004600000004020000f8010000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c000000000000000840000550010000440100000210c0db0100000000000000
0000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d4948445200000068
0000001401030000005b32ea580000001974455874536f667477617265004d6963726f73
6f6674204f66666963657fed357100000006504c5445000000000000a567b9cf00000001
74524e530040e6d86600000009704859730000004000000040006243635b0000000c636d
50504a436d7030373132000000074f6db7a50000007d4944415428cf6360201358370009
c6730c2c8f9b2d181804c1622d0c9c222e2e483c010f182f03c49b06e4093330b03f30f8
c320283813c89305c929b430087c0804f2184172209e0294c7c010d0c2a0e000e231b7c9
37304c3c97a3d8de6761c0c0c0c90992d5001102309e05d830188f03ea50365b904b6548
f41e0077751765e7728b920000000049454e44ae42608200084001082400000018000000
0210c0db01000000030000000000000000000000000000001b4000004000000034000000
0100000002000000000000bf000000bf0000d0420000a04103000000000000b3000000b3
ffffcf42000000b3000000b3ffff9f412100000008000000620000000c00000001000000
150000000c00000004000000150000000c00000004000000460000001400000008000000
544e50500601000051000000c00100000000000000000000670000001300000000000000
000000000000000000000000680000001400000050000000300000008000000040010000
000000008600ee0068000000140000002800000068000000140000000100010000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000ffffff000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000063d800000001c000000000000000000090900000000080000000000000000
000909000000003800000000200000000009090000000028000000001000000003861f80
0091ce6c21878e38300000000100000000508400204051440000000001000007e0208400
10205144000000001d0000000020840010f051440000000013000007e030fc0011119944
000000001100000000688400091096440000000011000000000084000910484400000000
110000000000840009144444000000003b8000000001ce0004e383380000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000051000000c001000000000000
000000006700000013000000000000000000000000000000000000006800000014000000
5000000030000000800000004001000000000000c6008800680000001400000028000000
680000001400000001000100000000000000000000000000000000000200000000000000
00000000ffffff00ffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffff
ff010101ffffffffffffffffffffffffff010101fff9c27fffffffe3ffffffffff010101
fff6f6fffffffff7ffffffffff010101fff6f6ffffffffc7ffffffffdf010101fff6f6ff
ffffffd7ffffffffef010101fc79e07fff6e3193de7871c7cf010101feffffffffaf7bff
dfbfaebbff010101fefffff81fdf7bffefdfaebbff010101e2ffffffffdf7bffef0faebb
ff010101ecfffff81fcf03ffeeee66bbff010101eeffffffff977bfff6ef69bbff010101
eeffffffffff7bfff6efb7bbff010101eeffffffffff7bfff6ebbbbbff010101c47fffff
fffe31fffb1c7cc7ff010101ffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffff
ffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffff
ff010101460000001400000008000000544e5050070100004c0000006400000000000000
000000006700000013000000000000000000000068000000140000002900aa0000000000
000000000000803f00000000000000000000803f00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000220000000c000000ffffffff460000001c000000
10000000454d462b024000000c000000000000000e000000140000000000000010000000
140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c021400680003000000
1e0004000000070104000400000007010400c5000000410b8600ee001400680000000000
140068000000000028000000680000001400000001000100000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000ffffff0000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000063d80
0000001c0000000000000000000909000000000800000000000000000009090000000038
00000000200000000009090000000028000000001000000003861f800091ce6c21878e38
300000000100000000508400204051440000000001000007e02084001020514400000000
1d0000000020840010f051440000000013000007e030fc00111199440000000011000000
006884000910964400000000110000000000840009104844000000001100000000008400
09144444000000003b8000000001ce0004e3833800000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000c5000000410bc600880014006800000000001400
680000000000280000006800000014000000010001000000000000000000000000000000
0000020000000000000000000000ffffff00ffffffffffffffffffffffffff010101ffff
ffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffff010101fff9c27fffff
ffe3ffffffffff010101fff6f6fffffffff7ffffffffff010101fff6f6ffffffffc7ffff
ffffdf010101fff6f6ffffffffd7ffffffffef010101fc79e07fff6e3193de7871c7cf01
0101feffffffffaf7bffdfbfaebbff010101fefffff81fdf7bffefdfaebbff010101e2ff
ffffffdf7bffef0faebbff010101ecfffff81fcf03ffeeee66bbff010101eeffffffff97
7bfff6ef69bbff010101eeffffffffff7bfff6efb7bbff010101eeffffffffff7bfff6eb
bbbbff010101c47ffffffffe31fffb1c7cc7ff010101ffffffffffffffffffffffffff01
0101ffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffff010101ffff
ffffffffffffffffffffff0101010c00000040092900aa00000000000000140068000000
0000040000002701ffff030000000000

де х — середньомісячна кількість первинних документів; Нч — норма часу
на один первинний документ; 9360 — місячний фонд робочого часу одного
бухгалтера, хв.

Приклад 1. У бухгалтерії господарства у середньому за місяць обробляють
1000 первинних документів з обліку матеріалів. Із них: з кількістю
рядків від 1—5 та колонок 4—6—1800, з кількістю рядків від 6 до 10 та
колонок від 1 до 3—400. Для розрахунку скористаємося даними табл. 40.

Обсяг робіт з обліку матеріалів, який буде передано на машинну обробку,
становить 3%. У цьому випадку кількість працівників, необхідних для
виконання робіт, становить:

picscalex100010009000003af0e000000009008000000009008000026060f001611574d
46430100000000000100fcde0000000001000000f410000000000000f410000001000000
6c00000000000000000000002c010000230000000000000000000000712200001e040000
20454d4600000100f41000000f0000000100000000000000000000000000000000050000
00040000770100002c010000000000000000000000000000d8b80500e093040046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
6000000046000000280300001c030000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c000000000000000840000574020000680200000210c0db0100000000000000
0000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d494844520000012d
000000240103000000e655fed10000001974455874536f667477617265004d6963726f73
6f6674204f66666963657fed357100000006504c5445000000000000a567b9cf00000001
74524e530040e6d86600000009704859730000004000000040006243635b0000000c636d
50504a436d7030373132000000074f6db7a5000001a04944415438cbddd1314bc3401407
f0774d5a132972b145106a9b14848e051d0252ac7291ae0187ba15a9b8ea2e1a51b02ed1
a108aea51fa40ea57e8c40bf40dd1c0afad26b9beb2dc9e2e2418ec7f1cbcbbb7f00fec9
b24605b0ab40ec800c3c20d9b10f60efe1b696cdf9113baff480d5417168caf24031f22e
0063b8a974df8d581999ea69698742d983b485cc648f08b2e6a9c0ac460fd2ad256bf691
396d04a9a6c8cc4e0ff4574d47c63cd0db2c645d04a4dd5deda6eaf4ce70a8d9f0c0607d
974c6be180c4c94bb319542b0d29bc0ca0340c67d3399b4a6c976ac4a1c4f4780b7376dd
1413bb5d636e378186b92901321b73335b6178057b9edb81179fbe026024f8496a32a625
635b0039fcbfc1cae1542e6fb70176c2e2475813388cca12eedfe11749826e21cb946223
41a63cebb157d8c0478f672030c5cf463316ae2e79317eb07991a9f1d954d7a04b56ee74
66a724cfd86a57f5c81298ae71461b323b3e13d8e6e79cbdc9ece442607b15ce8c778929
1f4ec48aeb9cc1c49518dc0b4c5d30536684084c5bb0bacc32453bcaadfa35e2ef3ef976
a2f4ff62fd02eabe77288b8d89660000000049454e44ae42608200000840010824000000
180000000210c0db01000000030000000000000000000000000000001b40000040000000
340000000100000002000000000000bf000000bf008096430000104203000000000000b3
000000b3ff7f9643000000b3000000b3ffff0f422100000008000000620000000c000000
01000000150000000c00000004000000150000000c000000040000004600000014000000
08000000544e505006010000510000002006000000000000000000002c01000023000000
000000000000000000000000000000002d01000024000000500000003000000080000000
a0050000000000008600ee002d01000024000000280000002d0100002400000001000100
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffff0000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000040050000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000061e38e000000000000000000030f1c7000000
000001878e3800000000000000000000000000000001014510000000000000000000080a
288000000000004051440000000040050000000000000000000081451000000000000000
0000040a2880000000000020514400000000000000000000000000000003c14510000000
0000000000001e0a28800000000000f05144000000000000000000000000000000044665
100000000000000000002233288000000000011199440000000040050000000000000000
00044259100000000000000000002212c880000000000110964400000000000000000000
000000000004412110000000000000000000220908800000000001104844000000000000
00063d800000000000045111100000000000000000002288888000000000011444440000
00004005000909000000000000038e0ce00000000000000000001c7067000000000000e3
833800000000000000090900000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000038909000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000e00400501061f8000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000001100000001000007e00000000000000000000000
0000fc00000000000000000000fc00000000007e110000001d00000000ffffffffffffff
fffffffffff0003ffffffffffffffffff0001ffffffff8001100400513000007e0000000
00000000000000000000fc00000000000000000000fc00000000007e1900000011000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000016000000
110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
080040051100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000040000003b800000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000003000000000000000071c71c007ce0080138e003e080000138e38e00
2060e38e00001c38138e00000000400500000000002228a2002510080145100120800001
451451002011145100000244145100000000000000000000002228a2001110081fc51000
8fc0001fc51451002009145100000145fc5100000000000000000000002148a20409107f
114510204880001144a45101fc3d1451000001451451000000008e0000000000002088a2
000990080945100044800009644451002045945100000164945100000000000000000000
002148a200056008054510002280000558a4510020456451000002585451000000000000
00000000002228a2000480080545100022800005211451002044845100000c2054510000
00008e0000000000006228a2004440000345100221800003111451000044445100000410
3451000000000000000000000021c71c003830000138e001c08000010ce38e000038338e
0000070c138e000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000008e000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000008e000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000051000000
2006000000000000000000002c0100002300000000000000000000000000000000000000
2d01000024000000500000003000000080000000a005000000000000c60088002d010000
24000000280000002d010000240000000100010000000000000000000000000000000000
020000000000000000000000ffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff80101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80101ffffffffffffffff
fff9e1c71fffffffffffffffffffcf0e38fffffffffffe7871c7fffffff80101ffffffff
fffffffffffefebaeffffffffffffffffffff7f5d77fffffffffffbfaebbfffffff80101
ffffffffffffffffffff7ebaeffffffffffffffffffffbf5d77fffffffffffdfaebbffff
fff80101fffffffffffffffffffc3ebaefffffffffffffffffffe1f5d77fffffffffff0f
aebbfffffff80101fffffffffffffffffffbb99aefffffffffffffffffffddccd77fffff
fffffeee66bbfffffff80101fffffffffffffffffffbbda6efffffffffffffffffffdded
377ffffffffffeef69bbfffffff80101fffffffffffffffffffbbedeefffffffffffffff
ffffddf6f77ffffffffffeefb7bbfffffff80101fff9c27ffffffffffffbaeeeefffffff
ffffffffffffdd77777ffffffffffeebbbbbfffffff80101fff6f6fffffffffffffc71f3
1fffffffffffffffffffe38f98ffffffffffff1c7cc7fffffff80101fff6f6ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80101fc76f6ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1f80101
fef9e07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
eef80101fefffff81fffffffffffffffffffffffffff03ffffffffffffffffffff03ffff
ffffff81eef80101e2ffffffff0000000000000000000000000fffc00000000000000000
0fffe000000007ffeef80101ecfffff81fffffffffffffffffffffffffff03ffffffffff
ffffffffff03ffffffffff81e6f80101eeffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe9f80101eeffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f80101eeffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbf80101c47fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcf80101ffffffff
ff8e38e3ff831ff7fec71ffc1f7ffffec71c71ffdf9f1c71ffffe3c7ec71fffffff80101
ffffffffffddd75dffdaeff7febaeffedf7ffffebaebaeffdfeeebaefffffdbbebaeffff
fff80101ffffffffffddd75dffeeeff7e03aefff703fffe03aebaeffdff6ebaefffffeba
03aefffffff80001ffffffffffdeb75dfbf6ef80eebaefdfb77fffeebb5baefe03c2ebae
fffffebaebaefffffff80101ffffffffffdf775dfff66ff7f6baefffbb7ffff69bbbaeff
dfba6baefffffe9b6baefffffff80101ffffffffffdeb75dfffa9ff7fabaefffdd7ffffa
a75baeffdfba9baefffffda7abaefffffff80101ffffffffffddd75dfffb7ff7fabaefff
dd7ffffadeebaeffdfbb7baefffff3dfabaefffffff80100ffffffffff9dd75dffbbbfff
fcbaeffdde7ffffceeebaeffffbbbbaefffffbefcbaefffffff80101ffffffffffde38e3
ffc7cffffec71ffe3f7ffffef31c71ffffc7cc71fffff8f3ec71fffffff80101ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff80101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff80101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff80101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff80101460000001400000008000000544e505007010000
4c0000006400000000000000000000002c0100002300000000000000000000002d010000
240000002900aa0000000000000000000000803f00000000000000000000803f00000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000220000000c000000
ffffffff460000001c00000010000000454d462b024000000c000000000000000e000000
140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b02000000000500
00000c0224002d01030000001e0004000000070104000400000007010400f5020000410b
8600ee0024002d010000000024002d0100000000280000002d0100002400000001000100
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffff0000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000040050000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000061e38e000000000000000000030f1c7000000
000001878e3800000000000000000000000000000001014510000000000000000000080a
288000000000004051440000000040050000000000000000000081451000000000000000
0000040a2880000000000020514400000000000000000000000000000003c14510000000
0000000000001e0a28800000000000f05144000000000000000000000000000000044665
100000000000000000002233288000000000011199440000000040050000000000000000
00044259100000000000000000002212c880000000000110964400000000000000000000
000000000004412110000000000000000000220908800000000001104844000000000000
00063d800000000000045111100000000000000000002288888000000000011444440000
00004005000909000000000000038e0ce00000000000000000001c7067000000000000e3
833800000000000000090900000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000038909000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000e00400501061f8000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000001100000001000007e00000000000000000000000
0000fc00000000000000000000fc00000000007e110000001d00000000ffffffffffffff
fffffffffff0003ffffffffffffffffff0001ffffffff8001100400513000007e0000000
00000000000000000000fc00000000000000000000fc00000000007e1900000011000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000016000000
110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
080040051100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000040000003b800000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000003000000000000000071c71c007ce0080138e003e080000138e38e00
2060e38e00001c38138e00000000400500000000002228a2002510080145100120800001
451451002011145100000244145100000000000000000000002228a2001110081fc51000
8fc0001fc51451002009145100000145fc5100000000000000000000002148a20409107f
114510204880001144a45101fc3d1451000001451451000000008e0000000000002088a2
000990080945100044800009644451002045945100000164945100000000000000000000
002148a200056008054510002280000558a4510020456451000002585451000000000000
00000000002228a2000480080545100022800005211451002044845100000c2054510000
00008e0000000000006228a2004440000345100221800003111451000044445100000410
3451000000000000000000000021c71c003830000138e001c08000010ce38e000038338e
0000070c138e000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000008e000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000008e000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000f5020000
410bc600880024002d010000000024002d0100000000280000002d010000240000000100
010000000000000000000000000000000000020000000000000000000000ffffff00ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8
0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff80101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff80101fffffffffffffffffff9e1c71fffffffffffffffffffcf0e38ff
fffffffffe7871c7fffffff80101fffffffffffffffffffefebaefffffffffffffffffff
f7f5d77fffffffffffbfaebbfffffff80101ffffffffffffffffffff7ebaefffffffffff
fffffffffbf5d77fffffffffffdfaebbfffffff80101fffffffffffffffffffc3ebaefff
ffffffffffffffffe1f5d77fffffffffff0faebbfffffff80101fffffffffffffffffffb
b99aefffffffffffffffffffddccd77ffffffffffeee66bbfffffff80101ffffffffffff
fffffffbbda6efffffffffffffffffffdded377ffffffffffeef69bbfffffff80101ffff
fffffffffffffffbbedeefffffffffffffffffffddf6f77ffffffffffeefb7bbfffffff8
0101fff9c27ffffffffffffbaeeeefffffffffffffffffffdd77777ffffffffffeebbbbb
fffffff80101fff6f6fffffffffffffc71f31fffffffffffffffffffe38f98ffffffffff
ff1c7cc7fffffff80101fff6f6ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff80101fc76f6ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff1f80101fef9e07fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffeef80101fefffff81fffffffffffffffffff
ffffffff03ffffffffffffffffffff03ffffffffff81eef80101e2ffffffff0000000000
000000000000000fffc000000000000000000fffe000000007ffeef80101ecfffff81fff
ffffffffffffffffffffffff03ffffffffffffffffffff03ffffffffff81e6f80101eeff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe9f8
0101eeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff7f80101eeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffbf80101c47fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffcf80101ffffffffff8e38e3ff831ff7fec71ffc1f7ffffec71c
71ffdf9f1c71ffffe3c7ec71fffffff80101ffffffffffddd75dffdaeff7febaeffedf7f
fffebaebaeffdfeeebaefffffdbbebaefffffff80101ffffffffffddd75dffeeeff7e03a
efff703fffe03aebaeffdff6ebaefffffeba03aefffffff80001ffffffffffdeb75dfbf6
ef80eebaefdfb77fffeebb5baefe03c2ebaefffffebaebaefffffff80101ffffffffffdf
775dfff66ff7f6baefffbb7ffff69bbbaeffdfba6baefffffe9b6baefffffff80101ffff
ffffffdeb75dfffa9ff7fabaefffdd7ffffaa75baeffdfba9baefffffda7abaefffffff8
0101ffffffffffddd75dfffb7ff7fabaefffdd7ffffadeebaeffdfbb7baefffff3dfabae
fffffff80100ffffffffff9dd75dffbbbffffcbaeffdde7ffffceeebaeffffbbbbaeffff
fbefcbaefffffff80101ffffffffffde38e3ffc7cffffec71ffe3f7ffffef31c71ffffc7
cc71fffff8f3ec71fffffff80101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff80101ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80101ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80101ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80101ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801010c00
000040092900aa0000000000000024002d0100000000040000002701ffff030000000000
(осіб).

У тому числі рахівників

picscalex100010009000003770700000000b80400000000b804000026060f006609574d
46430100000000000100c669000000000100000044090000000000004409000001000000
6c000000000000000000000073000000230000000000000000000000450d00001e040000
20454d4600000100440900000f0000000100000000000000000000000000000000050000
00040000770100002c010000000000000000000000000000d8b80500e093040046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
6000000046000000380200002c020000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c000000000000000840000584010000780100000210c0db0100000000000000
0000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d4948445200000074
00000024010300000062da8c930000001974455874536f667477617265004d6963726f73
6f6674204f66666963657fed357100000006504c5445000000000000a567b9cf00000001
74524e530040e6d86600000009704859730000004000000040006243635b0000000c636d
50504a436d7030373132000000074f6db7a5000000b24944415428cf6360a001e0617878
808145e6018c2fc0280814141480f11518841918580ce1fc0806810606164e383f8541c1
81818515ce775140e33338a0f127a0e8b760fccec0c05700b6dfba01c9614c0c0c82c80e
6543e33361f28519d8c1e6fc0162f92606065920fdffffff0f0cf2ffff81e419d1e419f9
51f533b72039801d8859901d04e133c91400698b0730356c4a1dc0f07285f88705680c88
cf02e5f3a1f11928e7b383ece7b378c0403a0000c3a024211b404daa0000000049454e44
ae4260820840010824000000180000000210c0db01000000030000000000000000000000
000000001b40000040000000340000000100000002000000000000bf000000bf0000e842
0000104203000000000000b3000000b3ffffe742000000b3000000b3ffff0f4221000000
08000000620000000c00000001000000150000000c00000004000000150000000c000000
04000000460000001400000008000000544e50500601000051000000c002000000000000
000000007300000023000000000000000000000000000000000000007400000024000000
50000000300000008000000040020000000000008600ee00740000002400000028000000
740000002400000001000100000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000ffffff0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000071c7000000e38e000000000
000000000222880000044510000000000000000002228800000445100000000000000000
02228800000445100000000000000000022288000004451000000000000e000002228800
0004451000000000000400000222880000044510000000000007000006228800000c4510
0000000000048000021c7000000438e00000000000048000000000000000000000000000
03848000000000000000000000070000010f0000000000000000000000020000010007e0
00000000fc0000001f8200001d000000fffffff0001ffffe00020000130007e000000000
fc0000001f82000011000000000000000000000000020000110000000000000000000000
00020000110000000000000000000000000600003b800000000000000000000000020000
000000003801f700000e70e0000000000000000044009080000409100000000000000000
440040400004051000000000000000004420204000040510000000000000000064002040
000405100000000000000000580010800004091000000000000000002000130000043110
000000000000000010011100000c111000000000000000000c00e1c000041ce000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000051000000c00200000000000000000000730000002300000000000000
000000000000000000000000740000002400000050000000300000008000000040020000
00000000c600880074000000240000002800000074000000240000000100010000000000
000000000000000000000000020000000000000000000000ffffff00ffffffffffffffff
fffffffffffff001fffffffffffffffffffffffffffff001ffffffffffffffffffffffff
fffff001fffffffff8e38ffffff1c71ffffff001fffffffffddd77fffffbbaeffffff001
fffffffffddd77fffffbbaeffffff001fffffffffddd77fffffbbaeffffff001ffffffff
fddd77fffffbbaeffffff001fff1fffffddd77fffffbbaeffffff001fffbfffffddd77ff
fffbbaeffffff001fff8fffff9dd77fffff3baeffffff001fffb7ffffde38ffffffbc71f
fffff001fffb7ffffffffffffffffffffffff001fc7b7ffffffffffffffffffffff8f001
fef0fffffffffffffffffffffffdf001fefff81fffffffff03ffffffe07df001e2ffffff
0000000fffe00001fffdf001ecfff81fffffffff03ffffffe07df001eeffffffffffffff
fffffffffffdf001eefffffffffffffffffffffffffdf001eeffffffffffffffffffffff
fff9f001c47ffffffffffffffffffffffffdf001ffffffffc7fe08fffff18f1ffffff001
ffffffffbbff6f7ffffbf6effffff001ffffffffbbffbfbffffbfaeffffff000ffffffff
bbdfdfbffffbfaeffffff001ffffffff9bffdfbffffbfaeffffff000ffffffffa7ffef7f
fffbf6effffff001ffffffffdfffecfffffbceeffffff001ffffffffeffeeefffff3eeef
fffff001fffffffff3ff1e3ffffbe31ffffff001fffffffffffffffffffffffffffff001
fffffffffffffffffffffffffffff001fffffffffffffffffffffffffffff001ffffffff
fffffffffffffffffffff001fffffffffffffffffffffffffffff0014600000014000000
08000000544e5050070100004c0000006400000000000000000000007300000023000000
000000000000000074000000240000002900aa0000000000000000000000803f00000000
000000000000803f00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b02400000
0c000000000000000e000000140000000000000010000000140000000400000003010800
050000000b0200000000050000000c0224007400030000001e0004000000070104000400
00000701040045010000410b8600ee002400740000000000240074000000000028000000
740000002400000001000100000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000ffffff0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000071c7000000e38e000000000
000000000222880000044510000000000000000002228800000445100000000000000000
02228800000445100000000000000000022288000004451000000000000e000002228800
0004451000000000000400000222880000044510000000000007000006228800000c4510
0000000000048000021c7000000438e00000000000048000000000000000000000000000
03848000000000000000000000070000010f0000000000000000000000020000010007e0
00000000fc0000001f8200001d000000fffffff0001ffffe00020000130007e000000000
fc0000001f82000011000000000000000000000000020000110000000000000000000000
00020000110000000000000000000000000600003b800000000000000000000000020000
000000003801f700000e70e0000000000000000044009080000409100000000000000000
440040400004051000000000000000004420204000040510000000000000000064002040
000405100000000000000000580010800004091000000000000000002000130000043110
000000000000000010011100000c111000000000000000000c00e1c000041ce000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000045010000410bc6008800240074000000000024007400000000002800
000074000000240000000100010000000000000000000000000000000000020000000000
000000000000ffffff00fffffffffffffffffffffffffffff001ffffffffffffffffffff
fffffffff001fffffffffffffffffffffffffffff001fffffffff8e38ffffff1c71fffff
f001fffffffffddd77fffffbbaeffffff001fffffffffddd77fffffbbaeffffff001ffff
fffffddd77fffffbbaeffffff001fffffffffddd77fffffbbaeffffff001fff1fffffddd
77fffffbbaeffffff001fffbfffffddd77fffffbbaeffffff001fff8fffff9dd77fffff3
baeffffff001fffb7ffffde38ffffffbc71ffffff001fffb7fffffffffffffffffffffff
f001fc7b7ffffffffffffffffffffff8f001fef0fffffffffffffffffffffffdf001feff
f81fffffffff03ffffffe07df001e2ffffff0000000fffe00001fffdf001ecfff81fffff
ffff03ffffffe07df001eefffffffffffffffffffffffffdf001eeffffffffffffffffff
fffffffdf001eefffffffffffffffffffffffff9f001c47ffffffffffffffffffffffffd
f001ffffffffc7fe08fffff18f1ffffff001ffffffffbbff6f7ffffbf6effffff001ffff
ffffbbffbfbffffbfaeffffff000ffffffffbbdfdfbffffbfaeffffff001ffffffff9bff
dfbffffbfaeffffff000ffffffffa7ffef7ffffbf6effffff001ffffffffdfffecfffffb
ceeffffff001ffffffffeffeeefffff3eeeffffff001fffffffff3ff1e3ffffbe31fffff
f001fffffffffffffffffffffffffffff001fffffffffffffffffffffffffffff001ffff
fffffffffffffffffffffffff001fffffffffffffffffffffffffffff001ffffffffffff
fffffffffffffffff0010c00000040092900aa0000000000000024007400000000000400
00002701ffff030000000000.

Розглянемо методику розрахунку чисельності облікових працівників на
підставі норм обслуговування на прикладі чисельності бухгалтерів,
зайнятих на роботах з оплати праці і робочого часу.

На підставі даних про чисельність працюючих за відрядною і погодинною
системами оплати праці та норм обслуговування чисельність бухгалтерів
для виконання робіт з оплати праці визначають за формулою

picscalex1000100090000036108000000003205000000003205000026060f005a0a574d
46430100000000000100e3c30000000001000000380a000000000000380a000001000000
6c0000000000000000000000760000002a00000000000000000000009d0d0000eb040000
20454d4600000100380a00000f0000000100000000000000000000000000000000050000
00040000770100002c010000000000000000000000000000d8b80500e093040046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
60000000460000004c02000040020000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c0000000000000008400005980100008c0100000210c0db0100000000000000
0000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d4948445200000077
0000002b010300000078bb85450000001974455874536f667477617265004d6963726f73
6f6674204f66666963657fed357100000006504c5445000000000000a567b9cf00000001
74524e530040e6d86600000009704859730000004000000040006243635b0000000c636d
50504a436d7030373132000000074f6db7a5000000c64944415428cf6360a00560bc0322
650fc0053a40044703d1fc19208213c17f0122f8107c0e30899b2f530172c5f1070c0cd6
10410d10c1e4c0c02008516080c6d7001981c4af00f1d91318188481d40384150cb220e2
ffffff7feaf981e403064634794666f90624273130b774223b918181a51335ac40fc6290
16760b8806db060645b0eb04e06a08f1edc11a3f10ad1e9d5f3cb70768bfe50d7884710a
81c8890a303ebf103068183e2a21e441fc89aa30beec1a209ff1d64184b71cc056a0f199
192805004ea6298646e870380000000049454e44ae426082084001082400000018000000
0210c0db01000000030000000000000000000000000000001b4000004000000034000000
0100000002000000000000bf000000bf0000ee4200002c4203000000000000b3000000b3
ffffed42000000b3000000b3ffff2b422100000008000000620000000c00000001000000
150000000c00000004000000150000000c00000004000000460000001400000008000000
544e50500601000051000000300300000000000000000000760000002a00000000000000
000000000000000000000000770000002b000000500000003000000080000000b0020000
000000008600ee00770000002b00000028000000770000002b0000000100010000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000ffffff000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000004000000000030000
000000000000000040000000000200000000000000001dac40000001dac1000000000000
0000091240000000912500000000000000000f1240000000f12200000000000000000912
00000000912000000000000000739d8c00000739d8c00000000000000021000000000210
000000000000000000210000000002100000000000000000002100000000021000000000
00000000003f0000000003f0000000000000000000210000000002100000000000000000
00210000000002100000000000033d800021000000000210000000000004890000738000
000007380000000000048900000000000000000000000000038489000000000000080000
0000000001031f8000000000000800000000000001000007e00000000008000000000000
1d00000000fffffffc7f0fffffffe00013000007e0000000000800000000000011000000
000000780008000007600000110000000000002800080000024000001100000000000030
00000000024000003b8000000000002800000000024000000000000000001c7800000001
c7e000000000000000000800000000008000000000000000000008000000000080000000
000000000000e8000000000e800000000000000000009800000000098000000000000000
000088000000000880000000000000000000880000000008800000000000000000008800
0000000880000000000000000001dc000000001dc0000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000051000000
300300000000000000000000760000002a00000000000000000000000000000000000000
770000002b000000500000003000000080000000b002000000000000c600880077000000
2b00000028000000770000002b0000000100010000000000000000000000000000000000
020000000000000000000000ffffff00fffffffffffffffffffffffffffffe01ffffffff
fffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffe01ffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffbffffffffffcfe01ffffffffffffffffbfffffff
fffdfe01ffffffffffffe253bffffffe253efe01fffffffffffff6edbfffffff6edafe01
fffffffffffff0edbfffffff0eddfe01fffffffffffff6edffffffff6edffe01ffffffff
ff8c6273fffff8c6273ffe01ffffffffffdefffffffffdeffffffe01ffffffffffdeffff
fffffdeffffffe01ffffffffffdefffffffffdeffffffe01ffffffffffc0fffffffffc0f
fffffeffffffffffffdefffffffffdeffffffe01ffffffffffdefffffffffdeffffffe01
fffcc27fffdefffffffffdeffffffe01fffb76ffff8c7ffffffff8c7fffffe01fffb76ff
fffffffffffffffffffffe01fc7b76fffffffffffff7fffffffffe01fefce07fffffffff
fff7fffffffffe01fefffff81ffffffffff7fffffffffe01e2ffffffff0000000380f000
00001e01ecfffff81ffffffffff7fffffffffe01eeffffffffffff87fff7fffff89ffe01
eeffffffffffffd7fff7fffffdbffe01eeffffffffffffcffffffffffdbffe01c47fffff
ffffffd7fffffffffdbffe01ffffffffffffe387fffffffe381ffe00fffffffffffff7ff
ffffffff7ffffe01fffffffffffff7ffffffffff7ffffe01ffffffffffff17fffffffff1
7ffffe01ffffffffffff67fffffffff67ffffe01ffffffffffff77fffffffff77ffffe01
ffffffffffff77fffffffff77ffffe01ffffffffffff77fffffffff77ffffe00ffffffff
fffe23ffffffffe23ffffe01fffffffffffffffffffffffffffffe01ffffffffffffffff
fffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffff
fffffe01fffffffffffffffffffffffffffffe01460000001400000008000000544e5050
070100004c000000640000000000000000000000760000002a0000000000000000000000
770000002b0000002900aa0000000000000000000000803f00000000000000000000803f
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000022000000
0c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b024000000c00000000000000
0e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b020000
0000050000000c022b007700030000001e00040000000701040004000000070104007d01
0000410b8600ee002b007700000000002b0077000000000028000000770000002b000000
0100010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffff00
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
4000000000030000000000000000000040000000000200000000000000001dac40000001
dac10000000000000000091240000000912500000000000000000f1240000000f1220000
000000000000091200000000912000000000000000739d8c00000739d8c0000000000000
002100000000021000000000000000000021000000000210000000000000000000210000
000002100000000000000000003f0000000003f000000000000000000021000000000210
000000000000000000210000000002100000000000033d80002100000000021000000000
000489000073800000000738000000000004890000000000000000000000000003848900
00000000000800000000000001031f8000000000000800000000000001000007e0000000
00080000000000001d00000000fffffffc7f0fffffffe00013000007e000000000080000
000000001100000000000078000800000760000011000000000000280008000002400000
110000000000003000000000024000003b80000000000028000000000240000000000000
00001c7800000001c7e00000000000000000080000000000800000000000000000000800
0000000080000000000000000000e8000000000e80000000000000000000980000000009
800000000000000000008800000000088000000000000000000088000000000880000000
00000000000088000000000880000000000000000001dc000000001dc000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000007d010000410bc60088002b007700000000002b00770000000000280000007700
00002b000000010001000000000000000000000000000000000002000000000000000000
0000ffffff00fffffffffffffffffffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffff
fe01fffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffe01ffff
ffffffffffffbffffffffffcfe01ffffffffffffffffbffffffffffdfe01ffffffffffff
e253bffffffe253efe01fffffffffffff6edbfffffff6edafe01fffffffffffff0edbfff
ffff0eddfe01fffffffffffff6edffffffff6edffe01ffffffffff8c6273fffff8c6273f
fe01ffffffffffdefffffffffdeffffffe01ffffffffffdefffffffffdeffffffe01ffff
ffffffdefffffffffdeffffffe01ffffffffffc0fffffffffc0ffffffeffffffffffffde
fffffffffdeffffffe01ffffffffffdefffffffffdeffffffe01fffcc27fffdeffffffff
fdeffffffe01fffb76ffff8c7ffffffff8c7fffffe01fffb76ffffffffffffffffffffff
fe01fc7b76fffffffffffff7fffffffffe01fefce07ffffffffffff7fffffffffe01feff
fff81ffffffffff7fffffffffe01e2ffffffff0000000380f00000001e01ecfffff81fff
fffffff7fffffffffe01eeffffffffffff87fff7fffff89ffe01eeffffffffffffd7fff7
fffffdbffe01eeffffffffffffcffffffffffdbffe01c47fffffffffffd7fffffffffdbf
fe01ffffffffffffe387fffffffe381ffe00fffffffffffff7ffffffffff7ffffe01ffff
fffffffff7ffffffffff7ffffe01ffffffffffff17fffffffff17ffffe01ffffffffffff
67fffffffff67ffffe01ffffffffffff77fffffffff77ffffe01ffffffffffff77ffffff
fff77ffffe01ffffffffffff77fffffffff77ffffe00fffffffffffe23ffffffffe23fff
fe01fffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffe01ffff
fffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffe01ffffffffffff
fffffffffffffffffe010c00000040092900aa000000000000002b007700000000000400
00002701ffff030000000000,

де Чв, Чп — чисельність працівників відповідно з відрядною і погодинною
системами оплати праці;

picscalex100010009000003290400000000f20200000000f202000026060f00da05574d
464301000000000001008c040000000001000000b805000000000000b805000001000000
6c0000000000000000000000230000001600000000000000000000001e040000a1020000
20454d4600000100b80500000f0000000100000000000000000000000000000000050000
00040000770100002c010000000000000000000000000000d8b80500e093040046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
6000000046000000bc010000b0010000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c000000000000000840000508010000fc0000000210c0db0100000000000000
0000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d4948445200000024
00000017010300000059207fd80000001974455874536f667477617265004d6963726f73
6f6674204f66666963657fed357100000006504c5445000000000000a567b9cf00000001
74524e530040e6d86600000009704859730000004000000040006243635b0000000c636d
50504a436d7030373132000000074f6db7a5000000354944415418d36360c0012c1e8048
01077452fe00767101f76490ae472e0d4005cc47260005995c26343030b0670b800d4426
b10100d2310abf6d0b38d10000000049454e44ae42608200084001082400000018000000
0210c0db01000000030000000000000000000000000000001b4000004000000034000000
0100000002000000000000bf000000bf000010420000b84103000000000000b3000000b3
ffff0f42000000b3000000b3ffffb7412100000008000000620000000c00000001000000
150000000c00000004000000150000000c00000004000000460000001400000008000000
544e50500601000051000000380100000000000000000000230000001600000000000000
0000000000000000000000002400000017000000500000003000000080000000b8000000
000000008600ee0024000000170000002800000024000000170000000100010000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000ffffff000000000000028e00
00000000004d462b00000000000000000000000000400900000000100000000000000010
0000000000076b100040020000024490800000000003c4904040070038e24480c0000000
1047630000010000104000000010c0db104000000000000010400000000000001fc00000
0000000010400000000a1a0a1040000000484452104000000000002b38e000000078bb85
000000000074455800000000007761720000000000726f73000000000066666951000000
380100000000000000000000230000001600000000000000000000000000000000000000
2400000017000000500000003000000080000000b800000000000000c600880024000000
170000002800000024000000170000000100010000000000000000000000000000000000
020000000000000000000000ffffff00fffffffff0010101fffffffff0010101ffffffff
f0010101fffffffff0010101ffffffeff0010101ffffffeff0010101fff894eff0010101
fffdbb6f70010101fffc3b6fb0010101c71dbb7f30010101efb89cfff0010101efbfffff
f0010101efbffffff0010101efbffffff0010101e03ffffff0010101efbffffff0010101
efbffffff0010101efbffffff0010101c71ffffff0010101fffffffff0010101ffffffff
f0010101fffffffff0010101fffffffff0010101460000001400000008000000544e5050
070100004c00000064000000000000000000000023000000160000000000000000000000
24000000170000002900aa0000000000000000000000803f00000000000000000000803f
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000022000000
0c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b024000000c00000000000000
0e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b020000
0000050000000c0217002400030000001e00040000000701040004000000070104008100
0000410b8600ee0017002400000000001700240000000000280000002400000017000000
0100010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffff00
0000000000028e0000000000004d462b0000000000000000000000000040090000000010
00000000000000100000000000076b100040020000024490800000000003c49040400700
38e24480c00000001047630000010000104000000010c0db104000000000000010400000
000000001fc000000000000010400000000a1a0a1040000000484452104000000000002b
38e000000078bb85000000000074455800000000007761720000000000726f7300000000
0066666981000000410bc600880017002400000000001700240000000000280000002400
000017000000010001000000000000000000000000000000000002000000000000000000
0000ffffff00fffffffff0010101fffffffff0010101fffffffff0010101fffffffff001
0101ffffffeff0010101ffffffeff0010101fff894eff0010101fffdbb6f70010101fffc
3b6fb0010101c71dbb7f30010101efb89cfff0010101efbffffff0010101efbffffff001
0101efbffffff0010101e03ffffff0010101efbffffff0010101efbffffff0010101efbf
fffff0010101c71ffffff0010101fffffffff0010101fffffffff0010101fffffffff001
0101fffffffff00101010c00000040092900aa0000000000000017002400000000000400
00002701ffff030000000000picscalex1000100090000032b0400000000f40200000000
f402000026060f00de05574d46430100000000000100b2c80000000001000000bc050000
00000000bc050000010000006c0000000000000000000000200000001600000000000000
00000000c6030000a102000020454d4600000100bc0500000f0000000100000000000000
00000000000000000005000000040000770100002c010000000000000000000000000000
d8b80500e0930400460000002c00000020000000454d462b014001001c00000010000000
0210c0db01000000600000006000000046000000c0010000b4010000454d462b22400400
0c000000000000001e4009000c00000000000000244001000c0000000000000030400200
10000000040000000000803f214007000c00000000000000084000050c01000000010000
0210c0db01000000000000000000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a
0000000d4948445200000021000000170103000000bf09b49c0000001974455874536f66
7477617265004d6963726f736f6674204f66666963657fed357100000006504c54450000
00000000a567b9cf0000000174524e530040e6d866000000097048597300000040000000
40006243635b0000000c636d50504a436d7030373132000000074f6db7a5000000374944
415418d36360c0012c1e804801077452fe00767101bfc3205d4f5a1a80147bcb0420c9d2
b20248f25de6001b2800262570d9c70000c3a10a75ddec838f0000000049454e44ae4260
820000000840010824000000180000000210c0db01000000030000000000000000000000
000000001b40000040000000340000000100000002000000000000bf000000bf00000442
0000b84103000000000080b3000080b3ffff0342000080b3000080b3ffffb74121000000
08000000620000000c00000001000000150000000c00000004000000150000000c000000
04000000460000001400000008000000544e505006010000510000003801000000000000
000000002000000016000000000000000000000000000000000000002100000017000000
500000003000000080000000b8000000000000008600ee00210000001700000028000000
210000001700000001000100000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000ffffff000000000000028e0000000000004d462b000000000000000000000000
0040090000000018000000000000001000000000000ed30800400200000484a800000000
000784900040070038e4848000000000104ec30000010000104000000010c0db10400000
0000000010400000000000001fc000000000000010400000000a1a0a1040000000484452
104000000000002b38e000000078bb850000000000744558000000000077617200000000
00726f730000000000666669510000003801000000000000000000002000000016000000
000000000000000000000000000000002100000017000000500000003000000080000000
b800000000000000c6008800210000001700000028000000210000001700000001000100
00000000000000000000000000000000020000000000000000000000ffffff00ffffffff
80010101ffffffff80010101ffffffff80010101ffffffff80010101ffffffe780010101
ffffffef80010101fff12cf780010101fffb7b5780010101fff87b6f80010101c71b7b7f
80010101efb13cff80010101efbfffff80010101efbfffff80010101efbfffff80010101
e03fffff80010101efbfffff80010101efbfffff80010101efbfffff80010101c71fffff
80010101ffffffff80010101ffffffff80010101ffffffff80010101ffffffff80010101
460000001400000008000000544e5050070100004c000000640000000000000000000000
2000000016000000000000000000000021000000170000002900aa000000000000000000
0000803f00000000000000000000803f0000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000
454d462b024000000c000000000000000e00000014000000000000001000000014000000
0400000003010800050000000b0200000000050000000c0217002100030000001e000400
000007010400040000000701040081000000410b8600ee00170021000000000017002100
000000002800000021000000170000000100010000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000ffffff000000000000028e0000000000004d462b00000000
00000000000000000040090000000018000000000000001000000000000ed30800400200
000484a800000000000784900040070038e4848000000000104ec3000001000010400000
0010c0db104000000000000010400000000000001fc000000000000010400000000a1a0a
1040000000484452104000000000002b38e000000078bb85000000000074455800000000
007761720000000000726f73000000000066666981000000410bc6008800170021000000
000017002100000000002800000021000000170000000100010000000000000000000000
000000000000020000000000000000000000ffffff00ffffffff80010101ffffffff8001
0101ffffffff80010101ffffffff80010101ffffffe780010101ffffffef80010101fff1
2cf780010101fffb7b5780010101fff87b6f80010101c71b7b7f80010101efb13cff8001
0101efbfffff80010101efbfffff80010101efbfffff80010101e03fffff80010101efbf
ffff80010101efbfffff80010101efbfffff80010101c71fffff80010101ffffffff8001
0101ffffffff80010101ffffffff80010101ffffffff800101010c00000040092900aa00
0000000000001700210000000000040000002701ffff030000000000— норма
обслуговування працівників відповідно з відрядною і погодинною системами
оплати праці.

Приклад 2. На підприємстві працює 4600 осіб, із яких 1240 з відрядною і
1990 з погодинною системами оплати праці. Характер виробництва —
масово-потокове. Обсяг робіт, які буде передано в обчислювальний центр,
25%. За даними табл. 41 маємо:

picscalex100010009000003f104000000005e03000000005e03000026060f00b206574d
4643010000000000010024bc000000000100000090060000000000009006000001000000
6c000000000000000000000042000000160000000000000000000000aa070000a1020000
20454d4600000100900600000f0000000100000000000000000000000000000000050000
00040000770100002c010000000000000000000000000000d8b80500e093040046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
6000000046000000dc010000d0010000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c0000000000000008400005280100001c0100000210c0db0100000000000000
0000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d4948445200000043
0000001701030000006a1b60d10000001974455874536f667477617265004d6963726f73
6f6674204f66666963657fed357100000006504c5445000000000000a567b9cf00000001
74524e530040e6d86600000009704859730000004000000040006243635b0000000c636d
50504a436d7030373132000000074f6db7a5000000554944415418d363602012583c0012
cc8d7d0c0c020e40168b932094c5e00267750359f207800cc69e891031fb068f8930590f
5431f764a898c523970606f6763e90f9472640ad637281b1d8b305e08ec0c622060000f6
e2123589e0d2180000000049454e44ae426082000840010824000000180000000210c0db
01000000030000000000000000000000000000001b400000400000003400000001000000
02000000000000bf000000bf000086420000b84103000000000080b3000080b3ffff8542
000080b3000080b3ffffb7412100000008000000620000000c0000000100000015000000
0c00000004000000150000000c00000004000000460000001400000008000000544e5050
060100005100000094010000000000000000000042000000160000000000000000000000
000000000000000043000000170000005000000030000000800000001401000000000000
8600ee004300000017000000280000004300000017000000010001000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000ffffff00000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000010000000000000000000000010000000000000000000076b100000000000000000
0002449000000000000000000003c490000000000000000038e244800007870e00000000
104763000000489100000000104000003f80489100000000104000000000489100000000
104000003f804891000000001fc0000000018c91000000001040000000008b1100000000
10400000000044110000000010400000000442110000000038e000000003818e00000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000510000009401000000000000000000004200000016000000
000000000000000000000000000000004300000017000000500000003000000080000000
1401000000000000c6008800430000001700000028000000430000001700000001000100
00000000000000000000000000000000020000000000000000000000ffffff00ffffffff
ffffffffe0010101ffffffffffffffffe0010101ffffffffffffffffe0010101ffffffff
ffffffffe0010101ffffffefffffffffe0010101ffffffefffffffffe0010101fff894ef
ffffffffe0010101fffdbb6fffffffffe0010101fffc3b6fffffffffe0010101c71dbb7f
fff878f1e0010101efb89cffffffb76ee0010101efbfffffc07fb76ee0010101efbfffff
ffffb76ee0010101efbfffffc07fb76ee0010101e03ffffffffe736ee0010101efbfffff
ffff74eee0010101efbfffffffffbbeee001011cefbffffffffbbdeee0010101c71fffff
fffc7e71e0010101ffffffffffffffffe0010101ffffffffffffffffe0010101ffffffff
ffffffffe0010101ffffffffffffffffe0010101460000001400000008000000544e5050
070100004c00000064000000000000000000000042000000160000000000000000000000
43000000170000002900aa0000000000000000000000803f00000000000000000000803f
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000022000000
0c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b024000000c00000000000000
0e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b020000
0000050000000c0217004300030000001e0004000000070104000400000007010400af00
0000410b8600ee0017004300000000001700430000000000280000004300000017000000
0100010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffff00
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000100000000000000000000000100000000000000000
00076b1000000000000000000002449000000000000000000003c4900000000000000000
38e244800007870e00000000104763000000489100000000104000003f80489100000000
104000000000489100000000104000003f804891000000001fc0000000018c9100000000
1040000000008b1100000000104000000000441100000000104000000004421100000000
38e000000003818e00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000af000000410bc60088001700
430000000000170043000000000028000000430000001700000001000100000000000000
00000000000000000000020000000000000000000000ffffff00ffffffffffffffffe001
0101ffffffffffffffffe0010101ffffffffffffffffe0010101ffffffffffffffffe001
0101ffffffefffffffffe0010101ffffffefffffffffe0010101fff894efffffffffe001
0101fffdbb6fffffffffe0010101fffc3b6fffffffffe0010101c71dbb7ffff878f1e001
0101efb89cffffffb76ee0010101efbfffffc07fb76ee0010101efbfffffffffb76ee001
0101efbfffffc07fb76ee0010101e03ffffffffe736ee0010101efbfffffffff74eee001
0101efbfffffffffbbeee001011cefbffffffffbbdeee0010101c71ffffffffc7e71e001
0101ffffffffffffffffe0010101ffffffffffffffffe0010101ffffffffffffffffe001
0101ffffffffffffffffe00101010c00000040092900aa00000000000000170043000000
0000040000002701ffff030000000000осіб;
picscalex100010009000003f704000000006403000000006403000026060f00be06574d
46430100000000000100dd2000000000010000009c060000000000009c06000001000000
6c000000000000000000000043000000160000000000000000000000c7070000a1020000
20454d46000001009c0600000f0000000100000000000000000000000000000000050000
00040000770100002c010000000000000000000000000000d8b80500e093040046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
6000000046000000e8010000dc010000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c000000000000000840000534010000280100000210c0db0100000000000000
0000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d4948445200000044
00000017010300000088c77ba80000001974455874536f667477617265004d6963726f73
6f6674204f66666963657fed357100000006504c5445000000000000a567b9cf00000001
74524e530040e6d86600000009704859730000004000000040006243635b0000000c636d
50504a436d7030373132000000074f6db7a50000005f4944415418d363602012583c0091
8a871b18041c40ac241507286b0182e5e2c0207f00c86054380211933fa4009365fe0065
c91f008bb9270305412c8b472e0d0c0cca409319988f4c805ac7e4b202ca62cfe6803b42
00ce9220d6dd60000073c914d7fa4a067d0000000049454e44ae42608200000008400108
24000000180000000210c0db01000000030000000000000000000000000000001b400000
40000000340000000100000002000000000000bf000000bf000088420000b84103000000
000000b3000000b3ffff8742000000b3000000b3ffffb741210000000800000062000000
0c00000001000000150000000c00000004000000150000000c0000000400000046000000
1400000008000000544e5050060100005100000094010000000000000000000043000000
160000000000000000000000000000000000000044000000170000005000000030000000
8000000014010000000000008600ee004400000017000000280000004400000017000000
0100010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffff00
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000180000000000000000000000100000000000000000
00076b080000000000000000000244a800000000000000000003c4900000000000000000
38e24480000023c380000000104763000000202440000000104000001fc0202440000000
104000000003f02440000000104000001fc22024400000001fc00000000120c440000000
104000000000a04440000000104000000000a02440000000104000000000622440000000
38e00000000021c380000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000510000009401000000000000
000000004300000016000000000000000000000000000000000000004400000017000000
5000000030000000800000001401000000000000c6008800440000001700000028000000
440000001700000001000100000000000000000000000000000000000200000000000000
00000000ffffff00fffffffffffffffff0010101fffffffffffffffff0010101ffffffff
fffffffff0010101fffffffffffffffff0010101ffffffe7fffffffff0010101ffffffef
fffffffff0010101fff894f7fffffffff0010101fffdbb57fffffffff0010101fffc3b6f
fffffffff0010101c71dbb7fffffdc3c70010101efb89cffffffdfdbb0010101efbfffff
e03fdfdbb0010101efbffffffffc0fdbb0010101efbfffffe03ddfdbb0010101e03fffff
fffedf3bb0010101efbfffffffff5fbbb0010101efbfffffffff5fdbb0010101efbfffff
ffff9ddbb0010101c71fffffffffde3c70010101fffffffffffffffff0010101ffffffff
fffffffff0010101fffffffffffffffff0010101fffffffffffffffff001010146000000
1400000008000000544e5050070100004c00000064000000000000000000000043000000
16000000000000000000000044000000170000002900aa0000000000000000000000803f
00000000000000000000803f000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b
024000000c000000000000000e0000001400000000000000100000001400000004000000
03010800050000000b0200000000050000000c0217004400030000001e00040000000701
04000400000007010400af000000410b8600ee0017004400000000001700440000000000
280000004400000017000000010001000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000ffffff00000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000180000000000000000
00000010000000000000000000076b080000000000000000000244a80000000000000000
0003c490000000000000000038e24480000023c380000000104763000000202440000000
104000001fc0202440000000104000000003f02440000000104000001fc2202440000000
1fc00000000120c440000000104000000000a04440000000104000000000a02440000000
10400000000062244000000038e00000000021c380000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
af000000410bc60088001700440000000000170044000000000028000000440000001700
00000100010000000000000000000000000000000000020000000000000000000000ffff
ff00fffffffffffffffff0010101fffffffffffffffff0010101fffffffffffffffff001
0101fffffffffffffffff0010101ffffffe7fffffffff0010101ffffffeffffffffff001
0101fff894f7fffffffff0010101fffdbb57fffffffff0010101fffc3b6ffffffffff001
0101c71dbb7fffffdc3c70010101efb89cffffffdfdbb0010101efbfffffe03fdfdbb001
0101efbffffffffc0fdbb0010101efbfffffe03ddfdbb0010101e03ffffffffedf3bb001
0101efbfffffffff5fbbb0010101efbfffffffff5fdbb0010101efbfffffffff9ddbb001
0101c71fffffffffde3c70010101fffffffffffffffff0010101fffffffffffffffff001
0101fffffffffffffffff0010101fffffffffffffffff00101010c00000040092900aa00
0000000000001700440000000000040000002701ffff030000000000осіб;

picscalex100010009000003a508000000005605000000005605000026060f00a20a574d
46430100000000000100ba770000000001000000800a000000000000800a000001000000
6c000000000000000000000082000000230000000000000000000000fd0e00001e040000
20454d4600000100800a00000f0000000100000000000000000000000000000000050000
00040000770100002c010000000000000000000000000000d8b80500e093040046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
60000000460000005402000048020000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c0000000000000008400005a0010000940100000210c0db0100000000000000
0000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d4948445200000083
000000240103000000904a1b730000001974455874536f667477617265004d6963726f73
6f6674204f66666963657fed357100000006504c5445000000000000a567b9cf00000001
74524e530040e6d86600000009704859730000004000000040006243635b0000000c636d
50504a436d7030373132000000074f6db7a5000000cc4944415428cf6360a02d503c3007
481c97418824292e02121a8b10220a4a408e120111170c110f2047f105b248ff23a830dc
76052047a10349a4f801d03dc5ec10f75837a0b815282888ea7a252411071c22220c0cc2
0c0cec0fe0227f38181864418cffffff3ffe51ffffff07901a46543540731899e51b504d
666ee9443619e448964ef4100589b0b3150059730a2022ccb60d0c1c1d1d401317752029
9c00e43035218930ea80445a9044988d801c961e645d2023389ad045f80fa18b3020abe1
970139654f0103d90000dff739d0120284da0000000049454e44ae426082000008400108
24000000180000000210c0db01000000030000000000000000000000000000001b400000
40000000340000000100000002000000000000bf000000bf000003430000104203000000
000080b3000080b3ffff0243000080b3000080b3ffff0f42210000000800000062000000
0c00000001000000150000000c00000004000000150000000c0000000400000046000000
1400000008000000544e5050060100005100000050030000000000000000000082000000
230000000000000000000000000000000000000083000000240000005000000030000000
80000000d0020000000000008600ee008300000024000000280000008300000024000000
0100010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffff00
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000f1c70000000bc
7000000000000000000000000000a288000000828800000000000000000000000000a288
00000fc28800000000000000000000000000a28800000882880000000000000000000000
000332880000048c88000000000000000000000000012c88000002848800000000000000
000000000000908800000282880000000000000000033d8000088888000001a288000000
0000000000048900000706700000009c7000000000000000000489000000000000000000
00000000000000000384890000000000004000000000001c0000000001031f8000000000
00400000000000220000000001000007e0000000004000000000fc22000000001d000000
00ffffffe3f87ffffff000140000000013000007e0000000004000000000fc0800000000
110000000000000000400000000000140000000011000000000000000040000000000022
0000000011000000000000000000000000000022000000003b8000000000000000000000
0000001c00000000000000000073e09c000073071c0000000000000000000000002120a2
00002088a2000000000000000000000000208fe200002048a20000000000000000000000
002048a2000021e8a20000000000000000000000002044a200002228a200000000000000
00000000002022a200002228a20000000000000000000000002022a200002228a2000000
0000000000000000006221a200006228a200000000000000000000000021c09c000021c7
1c0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
510000005003000000000000000000008200000023000000000000000000000000000000
000000008300000024000000500000003000000080000000d002000000000000c6008800
830000002400000028000000830000002400000001000100000000000000000000000000
00000000020000000000000000000000ffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffff
e0010101ffffffffffffffffffffffffffffffffe0010101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffe0010101fffffffffff0e38fffffff438fffffffe0010101ffffffffffff5d77
ffffff7d77ffffffe0010101ffffffffffff5d77fffff03d77ffffffe0010101ffffffff
ffff5d77fffff77d77ffffffe0010101fffffffffffccd77fffffb7377ffffffe0010101
fffffffffffed377fffffd7b77ffffffe0010101ffffffffffff6f77fffffd7d77ffffff
e0010101fffcc27ffff77777fffffe5d77ffffffe0010101fffb76fffff8f98fffffff63
8fffffffe0010101fffb76ffffffffffffffffffffffffffe0010101fc7b76ffffffffff
ffbfffffffffffe3e0010101fefce07fffffffffffbfffffffffffdde0010101fefffff8
1fffffffffbfffffffff03dde0010101e2ffffffff0000001c078000000fffebe0010101
ecfffff81fffffffffbfffffffff03f7e0010101eeffffffffffffffffbfffffffffffeb
e0010101eeffffffffffffffffbfffffffffffdde0010101eeffffffffffffffffffffff
ffffffdde0010101c47fffffffffffffffffffffffffffe3e0010101ffffffffff8c1f63
ffff8cf8e3ffffffe0010101ffffffffffdedf5dffffdf775dffffffe0010101ffffffff
ffdf701dffffdfb75dffffffe0010101ffffffffffdfb75dffffde175dffffffe0010101
ffffffffffdfbb5dffffddd75dffffffe0010101ffffffffffdfdd5dffffddd75dffffff
e0010101ffffffffffdfdd5dffffddd75dffffffe0010001ffffffffff9dde5dffff9dd7
5dffffffe0010101ffffffffffde3f63ffffde38e3ffffffe0010101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffe0010101ffffffffffffffffffffffffffffffffe0010100ffffffff
ffffffffffffffffffffffffe0010101ffffffffffffffffffffffffffffffffe0010101
ffffffffffffffffffffffffffffffffe0010101460000001400000008000000544e5050
070100004c00000064000000000000000000000082000000230000000000000000000000
83000000240000002900aa0000000000000000000000803f00000000000000000000803f
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000022000000
0c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b024000000c00000000000000
0e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b020000
0000050000000c0224008300030000001e00040000000701040004000000070104008d01
0000410b8600ee0024008300000000002400830000000000280000008300000024000000
0100010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffff00
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000f1c70000000bc
7000000000000000000000000000a288000000828800000000000000000000000000a288
00000fc28800000000000000000000000000a28800000882880000000000000000000000
000332880000048c88000000000000000000000000012c88000002848800000000000000
000000000000908800000282880000000000000000033d8000088888000001a288000000
0000000000048900000706700000009c7000000000000000000489000000000000000000
00000000000000000384890000000000004000000000001c0000000001031f8000000000
00400000000000220000000001000007e0000000004000000000fc22000000001d000000
00ffffffe3f87ffffff000140000000013000007e0000000004000000000fc0800000000
110000000000000000400000000000140000000011000000000000000040000000000022
0000000011000000000000000000000000000022000000003b8000000000000000000000
0000001c00000000000000000073e09c000073071c0000000000000000000000002120a2
00002088a2000000000000000000000000208fe200002048a20000000000000000000000
002048a2000021e8a20000000000000000000000002044a200002228a200000000000000
00000000002022a200002228a20000000000000000000000002022a200002228a2000000
0000000000000000006221a200006228a200000000000000000000000021c09c000021c7
1c0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
8d010000410bc60088002400830000000000240083000000000028000000830000002400
00000100010000000000000000000000000000000000020000000000000000000000ffff
ff00ffffffffffffffffffffffffffffffffe0010101ffffffffffffffffffffffffffff
ffffe0010101ffffffffffffffffffffffffffffffffe0010101fffffffffff0e38fffff
ff438fffffffe0010101ffffffffffff5d77ffffff7d77ffffffe0010101ffffffffffff
5d77fffff03d77ffffffe0010101ffffffffffff5d77fffff77d77ffffffe0010101ffff
fffffffccd77fffffb7377ffffffe0010101fffffffffffed377fffffd7b77ffffffe001
0101ffffffffffff6f77fffffd7d77ffffffe0010101fffcc27ffff77777fffffe5d77ff
ffffe0010101fffb76fffff8f98fffffff638fffffffe0010101fffb76ffffffffffffff
ffffffffffffe0010101fc7b76ffffffffffffbfffffffffffe3e0010101fefce07fffff
ffffffbfffffffffffdde0010101fefffff81fffffffffbfffffffff03dde0010101e2ff
ffffff0000001c078000000fffebe0010101ecfffff81fffffffffbfffffffff03f7e001
0101eeffffffffffffffffbfffffffffffebe0010101eeffffffffffffffffbfffffffff
ffdde0010101eeffffffffffffffffffffffffffffdde0010101c47fffffffffffffffff
ffffffffffe3e0010101ffffffffff8c1f63ffff8cf8e3ffffffe0010101ffffffffffde
df5dffffdf775dffffffe0010101ffffffffffdf701dffffdfb75dffffffe0010101ffff
ffffffdfb75dffffde175dffffffe0010101ffffffffffdfbb5dffffddd75dffffffe001
0101ffffffffffdfdd5dffffddd75dffffffe0010101ffffffffffdfdd5dffffddd75dff
ffffe0010001ffffffffff9dde5dffff9dd75dffffffe0010101ffffffffffde3f63ffff
de38e3ffffffe0010101ffffffffffffffffffffffffffffffffe0010101ffffffffffff
ffffffffffffffffffffe0010100ffffffffffffffffffffffffffffffffe0010101ffff
ffffffffffffffffffffffffffffe0010101ffffffffffffffffffffffffffffffffe001
01010c00000040092900aa000000000000002400830000000000040000002701ffff0300
00000000осіб.

Чисельність працівників, які потрібні для виконання табельного обліку,
визначають за такою формулою:

picscalex1000100090000030305000000007003000000007003000026060f00d606574d
46430100000000000100c7be0000000001000000b406000000000000b406000001000000
6c00000000000000000000005b000000160000000000000000000000860a0000a1020000
20454d4600000100b40600000f0000000100000000000000000000000000000000050000
00040000770100002c010000000000000000000000000000d8b80500e093040046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
600000004600000000020000f4010000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c00000000000000084000054c010000400100000210c0db0100000000000000
0000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d494844520000005c
000000170103000000bcbebab40000001974455874536f667477617265004d6963726f73
6f6674204f66666963657fed357100000006504c5445000000000000a567b9cf00000001
74524e530040e6d86600000009704859730000004000000040006243635b0000000c636d
50504a436d7030373132000000074f6db7a5000000774944415428cf63602003581e6060
603cc720dc07e20834008916064116248e22264710c4e96150fc03e2f03530f03f286170
04cb30806458101cfe07704e7f0f50e64723cb9b04a085a7260135ae68eef39800946112
02120a0c0c159390381e138134bb0e90286060789b84ec6446640e3b399e660000905919
1f1788f3410000000049454e44ae4260820000000840010824000000180000000210c0db
01000000030000000000000000000000000000001b400000400000003400000001000000
02000000000000bf000000bf0000b8420000b84103000000000000b3000000b3ffffb742
000000b3000000b3ffffb7412100000008000000620000000c0000000100000015000000
0c00000004000000150000000c00000004000000460000001400000008000000544e5050
06010000510000009401000000000000000000005b000000160000000000000000000000
00000000000000005c000000170000005000000030000000800000001401000000000000
8600ee005c00000017000000280000005c00000017000000010001000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000ffffff00000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000070000000000000000000000010000072c000000700000ed6200
00021200000020000048910000021200000020000078920001ca9200000ea8838e489000
008f8c000004f88104ec60000080000fe004004104000000008000000004004104000000
0e80000fe07400410400000011800000008c0021fc000000108000000084002104000000
10800000008400210400000010800000008400110400000039c0000001ce00138e000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000510000009401000000000000000000005b00000016000000
000000000000000000000000000000005c00000017000000500000003000000080000000
1401000000000000c60088005c00000017000000280000005c0000001700000001000100
00000000000000000000000000000000020000000000000000000000ffffff00ffffffff
fffffffffffffff0fffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffffffff0ffffffff
fffffffffffffff0fffffffffffffffffffff8f0fffffffffffffffffffffef0fff8d3ff
ffff8fffff129df0fffdedffffffdfffffb76ef0fffdedffffffdfffff876df0fe356dff
fff1577c71b76ff0ff7073fffffb077efb139ff0ff7ffff01ffbffbefbfffff0ff7fffff
fffbffbefbfffff0f17ffff01f8bffbefbfffff0ee7fffffff73ffde03fffff0ef7fffff
ff7bffdefbfffff0ef7fffffff7bffdefbfffff0ef7fffffff7bffeefbfffff0c63fffff
fe31ffec71fffff0fffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffffffff0ffffffff
fffffffffffffff0fffffffffffffffffffffff0460000001400000008000000544e5050
070100004c0000006400000000000000000000005b000000160000000000000000000000
5c000000170000002900aa0000000000000000000000803f00000000000000000000803f
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000022000000
0c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b024000000c00000000000000
0e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b020000
0000050000000c0217005c00030000001e0004000000070104000400000007010400af00
0000410b8600ee0017005c000000000017005c0000000000280000005c00000017000000
0100010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffff00
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000700000000000000000000000100
00072c000000700000ed6200000212000000200000489100000212000000200000789200
01ca9200000ea8838e489000008f8c000004f88104ec60000080000fe004004104000000
0080000000040041040000000e80000fe07400410400000011800000008c0021fc000000
108000000084002104000000108000000084002104000000108000000084001104000000
39c0000001ce00138e000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000af000000410bc60088001700
5c000000000017005c0000000000280000005c0000001700000001000100000000000000
00000000000000000000020000000000000000000000ffffff00ffffffffffffffffffff
fff0fffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffffffff0ffffffffffffffffffff
fff0fffffffffffffffffffff8f0fffffffffffffffffffffef0fff8d3ffffff8fffff12
9df0fffdedffffffdfffffb76ef0fffdedffffffdfffff876df0fe356dfffff1577c71b7
6ff0ff7073fffffb077efb139ff0ff7ffff01ffbffbefbfffff0ff7ffffffffbffbefbff
fff0f17ffff01f8bffbefbfffff0ee7fffffff73ffde03fffff0ef7fffffff7bffdefbff
fff0ef7fffffff7bffdefbfffff0ef7fffffff7bffeefbfffff0c63ffffffe31ffec71ff
fff0fffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffffffff0ffffffffffffffffffff
fff0fffffffffffffffffffffff00c00000040092900aa0000000000000017005c000000
0000040000002701ffff030000000000,

де Чт—чисельність працюючих, охоплених табельним обліком, осіб;
picscalex100010009000003290400000000f20200000000f202000026060f00da05574d
4643010000000000010016740000000001000000b805000000000000b805000001000000
6c000000000000000000000020000000160000000000000000000000c6030000a1020000
20454d4600000100b80500000f0000000100000000000000000000000000000000050000
00040000770100002c010000000000000000000000000000d8b80500e093040046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
6000000046000000bc010000b0010000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c000000000000000840000508010000fc0000000210c0db0100000000000000
0000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d4948445200000021
000000170103000000bf09b49c0000001974455874536f667477617265004d6963726f73
6f6674204f66666963657fed357100000006504c5445000000000000a567b9cf00000001
74524e530040e6d86600000009704859730000004000000040006243635b0000000c636d
50504a436d7030373132000000074f6db7a5000000364944415418d36360c0012c1e8048
01077452fe00767101bfc3205d4f5a1a80147bcb0420c9d2d20124f92e0b800de480188b
cb3e0600c1910a757e4b1d220000000049454e44ae426082084001082400000018000000
0210c0db01000000030000000000000000000000000000001b4000004000000034000000
0100000002000000000000bf000000bf000004420000b84103000000000080b3000080b3
ffff0342000080b3000080b3ffffb7412100000008000000620000000c00000001000000
150000000c00000004000000150000000c00000004000000460000001400000008000000
544e50500601000051000000380100000000000000000000200000001600000000000000
0000000000000000000000002100000017000000500000003000000080000000b8000000
000000008600ee0021000000170000002800000021000000170000000100010000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000ffffff000000000000028e00
00000000004d462b00000000000000000000000000400900000000380000000000000008
00000000000ed310004002000004848800000000000784900040070038e4848000000000
104ec30000010000104000000010c0db104000000000000010400000000000001fc00000
0000000010400000000a1a0a1040000000484452104000000000002b38e000000078bb85
000000000074455800000000007761720000000000726f73000000000066666951000000
380100000000000000000000200000001600000000000000000000000000000000000000
2100000017000000500000003000000080000000b800000000000000c600880021000000
170000002800000021000000170000000100010000000000000000000000000000000000
020000000000000000000000ffffff00ffffffff80010101ffffffff80010101ffffffff
80010101ffffffff80010101ffffffc780010101fffffff780010101fff12cef80010101
fffb7b7780010101fff87b6f80010101c71b7b7f80010101efb13cff80010101efbfffff
80010101efbfffff80010101efbfffff80010101e03fffff80010101efbfffff80010101
efbfffff80010101efbfffff80010101c71fffff80010101ffffffff80010101ffffffff
80010101ffffffff80010101ffffffff80010101460000001400000008000000544e5050
070100004c00000064000000000000000000000020000000160000000000000000000000
21000000170000002900aa0000000000000000000000803f00000000000000000000803f
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000022000000
0c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b024000000c00000000000000
0e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b020000
0000050000000c0217002100030000001e00040000000701040004000000070104008100
0000410b8600ee0017002100000000001700210000000000280000002100000017000000
0100010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffff00
0000000000028e0000000000004d462b0000000000000000000000000040090000000038
000000000000000800000000000ed3100040020000048488000000000007849000400700
38e4848000000000104ec30000010000104000000010c0db104000000000000010400000
000000001fc000000000000010400000000a1a0a1040000000484452104000000000002b
38e000000078bb85000000000074455800000000007761720000000000726f7300000000
0066666981000000410bc600880017002100000000001700210000000000280000002100
000017000000010001000000000000000000000000000000000002000000000000000000
0000ffffff00ffffffff80010101ffffffff80010101ffffffff80010101ffffffff8001
0101ffffffc780010101fffffff780010101fff12cef80010101fffb7b7780010101fff8
7b6f80010101c71b7b7f80010101efb13cff80010101efbfffff80010101efbfffff8001
0101efbfffff80010101e03fffff80010101efbfffff80010101efbfffff80010101efbf
ffff80010101c71fffff80010101ffffffff80010101ffffffff80010101ffffffff8001
0101ffffffff800101010c00000040092900aa0000000000000017002100000000000400
00002701ffff030000000000— норма обслуговування працюючих одним
табельником, осіб.

Приклад 3. На підприємстві працює 4071 особа. Система табельного облі-ку
— пропускна, форма організації табельного обліку — децентралізована.
Норма обслуговування табельників згідно з табл. 7.3 становить 400 осіб.
Отже,

picscalex1000100090000035d05000000009e03000000009e03000026060f003207574d
464301000000000001007fee000000000100000010070000000000001007000001000000
6c000000000000000000000077000000130000000000000000000000bb0d000049020000
20454d4600000100100700000f0000000100000000000000000000000000000000050000
00040000770100002c010000000000000000000000000000d8b80500e093040046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
600000004600000004020000f8010000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c000000000000000840000550010000440100000210c0db0100000000000000
0000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d4948445200000078
0000001401030000007c9c6bb00000001974455874536f667477617265004d6963726f73
6f6674204f66666963657fed357100000006504c5445000000000000a567b9cf00000001
74524e530040e6d86600000009704859730000004000000040006243635b0000000c636d
50504a436d7030373132000000074f6db7a50000007b4944415428cf6360a01058370009
e1f9022c9cc71918140f300882044d020d38a4341a18921420fc1027010e2d205f09932f
ccc0c07f608a9380809746e30f205f1628cd28e22220d005916704ca1ffc03e4ff83c833
82f403e515b820f2ccfd3d40fb3b2c1440f6171e6060e09a84ea402621fc7c761d4abc0f
0018871a920775b5ec0000000049454e44ae426082000000084001082400000018000000
0210c0db01000000030000000000000000000000000000001b4000004000000034000000
0100000002000000000000bf000000bf0000f0420000a04103000000000000b3000000b3
ffffef42000000b3000000b3ffff9f412100000008000000620000000c00000001000000
150000000c00000004000000150000000c00000004000000460000001400000008000000
544e50500601000051000000c00100000000000000000000770000001300000000000000
000000000000000000000000780000001400000050000000300000008000000040010000
000000008600ee0078000000140000002800000078000000140000000100010000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000ffffff000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000072c0000000000000000000000000000021200000000000000000000000000
00021200000000000000000000000000000a9200000000000000000000000000038f8c00
001388382009c7000071c0000100000000144410200a2880002220000100000fc1fc4410
10fe2881f82220001d00000001144410108a2880002220001300000fc0944210104a2881
f82220001100000000544210082a2880002220001100000000544210082a288000222000
1100000000345130081a2880006220003b80000000139f100409c7000021c00000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000051000000c001000000000000
000000007700000013000000000000000000000000000000000000007800000014000000
5000000030000000800000004001000000000000c6008800780000001400000028000000
780000001400000001000100000000000000000000000000000000000200000000000000
00000000ffffff00ffffffffffffffffffffffffffffff01ffffffffffffffffffffffff
ffffff01ffffffffffffffffffffffffffffff01fff8d3ffffffffffffffffffffffff01
fffdedffffffffffffffffffffffff01fffdedffffffffffffffffffffffff01fff56dff
ffffffffffffffffffffff01fc7073ffffec77c7dff638ffff8e3f01feffffffffebbbef
dff5d77fffdddf01fefffff03e03bbefef01d77e07dddf01e2fffffffeebbbefef75d77f
ffdddf01ecfffff03f6bbdefefb5d77e07dddf01eeffffffffabbdeff7d5d77fffdddf01
eeffffffffabbdeff7d5d77fffdddf01eeffffffffcbaecff7e5d77fff9ddf01c47fffff
ffec60effbf638ffffde3f01ffffffffffffffffffffffffffffff01ffffffffffffffff
ffffffffffffff01ffffffffffffffffffffffffffffff01ffffffffffffffffffffffff
ffffff01460000001400000008000000544e5050070100004c0000006400000000000000
000000007700000013000000000000000000000078000000140000002900aa0000000000
000000000000803f00000000000000000000803f00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000220000000c000000ffffffff460000001c000000
10000000454d462b024000000c000000000000000e000000140000000000000010000000
140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c021400780003000000
1e0004000000070104000400000007010400c5000000410b8600ee001400780000000000
140078000000000028000000780000001400000001000100000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000ffffff0000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000072c00
000000000000000000000000000212000000000000000000000000000002120000000000
0000000000000000000a9200000000000000000000000000038f8c00001388382009c700
0071c0000100000000144410200a2880002220000100000fc1fc441010fe2881f8222000
1d00000001144410108a2880002220001300000fc0944210104a2881f822200011000000
00544210082a2880002220001100000000544210082a2880002220001100000000345130
081a2880006220003b80000000139f100409c7000021c000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000c5000000410bc600880014007800000000001400
780000000000280000007800000014000000010001000000000000000000000000000000
0000020000000000000000000000ffffff00ffffffffffffffffffffffffffffff01ffff
ffffffffffffffffffffffffff01ffffffffffffffffffffffffffffff01fff8d3ffffff
ffffffffffffffffff01fffdedffffffffffffffffffffffff01fffdedffffffffffffff
ffffffffff01fff56dffffffffffffffffffffffff01fc7073ffffec77c7dff638ffff8e
3f01feffffffffebbbefdff5d77fffdddf01fefffff03e03bbefef01d77e07dddf01e2ff
fffffeebbbefef75d77fffdddf01ecfffff03f6bbdefefb5d77e07dddf01eeffffffffab
bdeff7d5d77fffdddf01eeffffffffabbdeff7d5d77fffdddf01eeffffffffcbaecff7e5
d77fff9ddf01c47fffffffec60effbf638ffffde3f01ffffffffffffffffffffffffffff
ff01ffffffffffffffffffffffffffffff01ffffffffffffffffffffffffffffff01ffff
ffffffffffffffffffffffffff010c00000040092900aa00000000000000140078000000
0000040000002701ffff030000000000осіб.

Методика визначення загальної чисельності облікових працівників

Загальну чисельність працівників облікової служби по господарству
визначають підсумовуванням розрахункової чисельності працюючих, яку було
визначено з окремих топологічних замкнених дільниць — обліку основних
засобів, обліку матеріалів, а також працівників, зайнятих
обслуговуванням дільниць з оплати праці та табельного обліку. Крім того,
необхідно визначити чисельність працюючих у бухгалтерії, роботу яких не
нормують: заступників головного бухгалтера, касирів, ревізорів. Іноді у
складі управління можуть бути окремі підрозділи: група аналізу
господарської діяльності, група контролю та ін.

Для кожного господарства загальну чисельність працівників обліку
визначають у двох показниках: явочна й облікова. Явочна чисельність — це
кількість працівників обліку, контролю і аналізу, яку було визначено
прямим розрахунком — без урахування неробочих днів, чергових відпусток,
хвороби та ін. Облікова чисельність — це кількість працівників
облікової, контрольної й аналітичної служб, які потрібні для виконання
усього комплексу робіт.

Під час прямого розрахунку дістають чисельність без урахування неробочих
днів, чергових відпусток, хвороби тощо. Тому для того щоб дістати
облікову (явочну) чисельність, її слід помножити на коефіцієнт
облікового складу за формулою

Чо = ЧяКо. ч ,

де Чя — явочна чисельність облікових працівників; Ко. ч — коефіцієнт
облікової чисельності.

Коефіцієнт облікового складу визначають за формулою:

picscalex1000100090000030d0800000000fe0400000000fe04000026060f00f209574d
46430100000000000100ed690000000001000000d009000000000000d009000001000000
6c000000000000000000000062000000280000000000000000000000530b0000b0040000
20454d4600000100d00900000f0000000100000000000000000000000000000000050000
00040000770100002c010000000000000000000000000000d8b80500e093040046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
60000000460000002402000018020000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c000000000000000840000570010000640100000210c0db0100000000000000
0000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d4948445200000063
0000002901030000001b3605dc0000001974455874536f667477617265004d6963726f73
6f6674204f66666963657fed357100000006504c5445000000000000a567b9cf00000001
74524e530040e6d86600000009704859730000004000000040006243635b0000000c636d
50504a436d7030373132000000074f6db7a50000009e4944415428cf6360a026606e40e6
31a2c8f13f40e6090a10cb43d5c7c8bc01d9be4605106579002a09562a08530a96138229
dd80cc83001906067684e922203dff2100ac12494e90990d499fc5910e64635830784083
19209e60166360e080f340a01e8835e0bc8e06749e0b128ffd410d8abe26388f43b681a1
a90c262bc3c9c0785c056e0e3f10dbc0799c40ace201e301f53194fd4109061706720100
97a7203a095f72880000000049454e44ae4260820840010824000000180000000210c0db
01000000030000000000000000000000000000001b400000400000003400000001000000
02000000000000bf000000bf0000c6420000244203000000000080b3000080b3ffffc542
000080b3000080b3ffff23422100000008000000620000000c0000000100000015000000
0c00000004000000150000000c00000004000000460000001400000008000000544e5050
060100005100000010030000000000000000000062000000280000000000000000000000
000000000000000063000000290000005000000030000000800000009002000000000000
8600ee006300000029000000280000006300000029000000010001000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000ffffff00000000000000000000000000
00ffffff00000000000000000000000000ffffff00000000000000000000000000fffff0
00000000000000000000000000ffffff00000000000000000000004400ff8fff00000000
00001d80000076fc00b76ef000000000000009000000244800356dff0000000000000f00
00003c2800fb077e00000000001c090001c7242800fffff00000000000081d800082767c
007ffff000000000007f0000008200000073ffde0000000000888007e07c000000fffff0
000000000088800000440000007fffff0000000000888000002800000031ffec00000000
007f00000028000000fffff000031600000800000010000000ffffff00048800001c0000
0010000000ffffff0004880000000000000000000001010138c488000000000000000000
000101011103060000000000000000000001010112000007e00000000000000000010101
1400000001ffffffffffffff000101011c000007e0000000000000000001010112000000
000000000000000000010101120000000000000003b00000000101011100000000000000
012000000001010139c000000000000001e0000000010101000000000000000381200000
00010101000000000000000103b0000000010101000000000000000fe000000000010101
000000000000001110000000000101010000000000000011100000000001010100000000
000000111000000000010101000000000000000fe0000000000101010000000000000001
000000000001010100000000000000038000000000000101000000000000000000000000
000101010000000000000000000000000001010100000000000000000000000000010101
000000000000000000000000000100010000000000000000000000000001010151000000
100300000000000000000000620000002800000000000000000000000000000000000000
63000000290000005000000030000000800000009002000000000000c600880063000000
290000002800000063000000290000000100010000000000000000000000000000000000
020000000000000000000000ffffff00ffffffffffffffffffffffffe0010101ffffffff
ffffffffffffffffe0010101ffffffffffffffffffffffffe0010101ffffffffffffffff
ffffffffe0010101ffffffffffffffffffffffbbe0010101ffffffffffffe27fffff8903
e0010101fffffffffffff6ffffffdbb7e0010101fffffffffffff0ffffffc3d7e0010101
ffffffffffe3f6fffe38dbd7e0010101fffffffffff7e27fff7d8983e0010101ffffffff
ff80ffffff7dffffe0010101ffffffffff777ff81f83ffffe0010101ffffffffff777fff
ffbbffffe0010101ffffffffff777fffffd7ffffe0010101ffffffffff80ffffffd7ffff
e0010101fffce9fffff7ffffffefffffe0010101fffb77ffffe3ffffffefffffe0010101
fffb77ffffffffffffffffffe0010101c73b77ffffffffffffffffffe0010101eefcf9ff
ffffffffffffffffe0010101edfffff81fffffffffffffffe0010101ebfffffffe000000
00000000e0010101e3fffff81fffffffffffffffe0010101edffffffffffffffffffffff
e0010101edfffffffffffffffc4fffffe0010100eefffffffffffffffedfffffe0010101
c63ffffffffffffffe1fffffe0010101fffffffffffffffc7edfffffe0010101ffffffff
fffffffefc4fffffe0010101fffffffffffffff01fffffffe0010101ffffffffffffffee
efffffffe0000101ffffffffffffffeeefffffffe0010101ffffffffffffffeeefffffff
e0010101fffffffffffffff01fffffffe0010101fffffffffffffffeffffffffe0010101
fffffffffffffffc7fffffffe0010101ffffffffffffffffffffffffe0000000ffffffff
ffffffffffffffffe0010101ffffffffffffffffffffffffe0010101ffffffffffffffff
ffffffffe0010101ffffffffffffffffffffffffe0010100460000001400000008000000
544e5050070100004c000000640000000000000000000000620000002800000000000000
0000000063000000290000002900aa0000000000000000000000803f0000000000000000
0000803f0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b024000000c000000
000000000e00000014000000000000001000000014000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c0229006300030000001e000400000007010400040000000701
04006d010000410b8600ee00290063000000000029006300000000002800000063000000
290000000100010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ffffff0000000000000000000000000000ffffff00000000000000000000000000ffffff
00000000000000000000000000fffff000000000000000000000000000ffffff00000000
000000000000004400ff8fff0000000000001d80000076fc00b76ef00000000000000900
0000244800356dff0000000000000f0000003c2800fb077e00000000001c090001c72428
00fffff00000000000081d800082767c007ffff000000000007f0000008200000073ffde
0000000000888007e07c000000fffff0000000000088800000440000007fffff00000000
00888000002800000031ffec00000000007f00000028000000fffff00003160000080000
0010000000ffffff00048800001c00000010000000ffffff000488000000000000000000
0001010138c4880000000000000000000001010111030600000000000000000000010101
12000007e000000000000000000101011400000001ffffffffffffff000101011c000007
e00000000000000000010101120000000000000000000000000101011200000000000000
03b00000000101011100000000000000012000000001010139c000000000000001e00000
0001010100000000000000038120000000010101000000000000000103b0000000010101
000000000000000fe0000000000101010000000000000011100000000001010100000000
00000011100000000001010100000000000000111000000000010101000000000000000f
e00000000001010100000000000000010000000000010101000000000000000380000000
000001010000000000000000000000000001010100000000000000000000000000010101
000000000000000000000000000101010000000000000000000000000001000100000000
0000000000000000000101016d010000410bc60088002900630000000000290063000000
000028000000630000002900000001000100000000000000000000000000000000000200
00000000000000000000ffffff00ffffffffffffffffffffffffe0010101ffffffffffff
ffffffffffffe0010101ffffffffffffffffffffffffe0010101ffffffffffffffffffff
ffffe0010101ffffffffffffffffffffffbbe0010101ffffffffffffe27fffff8903e001
0101fffffffffffff6ffffffdbb7e0010101fffffffffffff0ffffffc3d7e0010101ffff
ffffffe3f6fffe38dbd7e0010101fffffffffff7e27fff7d8983e0010101ffffffffff80
ffffff7dffffe0010101ffffffffff777ff81f83ffffe0010101ffffffffff777fffffbb
ffffe0010101ffffffffff777fffffd7ffffe0010101ffffffffff80ffffffd7ffffe001
0101fffce9fffff7ffffffefffffe0010101fffb77ffffe3ffffffefffffe0010101fffb
77ffffffffffffffffffe0010101c73b77ffffffffffffffffffe0010101eefcf9ffffff
ffffffffffffe0010101edfffff81fffffffffffffffe0010101ebfffffffe0000000000
0000e0010101e3fffff81fffffffffffffffe0010101edffffffffffffffffffffffe001
0101edfffffffffffffffc4fffffe0010100eefffffffffffffffedfffffe0010101c63f
fffffffffffffe1fffffe0010101fffffffffffffffc7edfffffe0010101ffffffffffff
fffefc4fffffe0010101fffffffffffffff01fffffffe0010101ffffffffffffffeeefff
ffffe0000101ffffffffffffffeeefffffffe0010101ffffffffffffffeeefffffffe001
0101fffffffffffffff01fffffffe0010101fffffffffffffffeffffffffe0010101ffff
fffffffffffc7fffffffe0010101ffffffffffffffffffffffffe0000000ffffffffffff
ffffffffffffe0010101ffffffffffffffffffffffffe0010101ffffffffffffffffffff
ffffe0010101ffffffffffffffffffffffffe00101000c00000040092900aa0000000000
00002900630000000000040000002701ffff030000000000,

де Фн — номінальний річний фонд робочого часу;

Ан. д — кількість неробочих днів одного працюючого за рік:

Ан. д = В + Х + Р – Д + М,

де В— кількість днів відпустки;

Х — кількість днів хвороби (за звітними даними за минулий рік);

Р — кількість днів відпустки у зв’язку з пологами та вагітністю (за
даними минулого року);

Д — кількість днів, витрачених на виконання державних доручень за
законом;

М — кількість днів, які в минулому році були надані матерям для
годування немовлят (за звітними даними у минулому році).

Підприємницька діяльність – це діяльність, яка не заборонена чинним
законодавством, направлена на отримання доходу і ведеться за рахунок
коштів власника. Існують такі види підприємницької діяльності:

виробнича;

комерційна;

фінансова;

посередницька;

страхова.

Виробнича діяльність – це діяльність у сфері виробництва товарів та
послуг; комерційна – у сфері реалізації товарів та послуг; фінансова – у
банківській та кредитній сферах; посередницька – по наданню юридичних,
економічних та інших видів послуг населенню та підприємствам, при
купівлі-продажу товарів (послуг); страхова – по страхуванню життя людей,
матеріальних цінностей, підприємницького ризику тощо.

В Україні поки що найбільш вигідні фінансове та комерційне
підприємництво, а найменш прибуткове – виробниче. Причина полягає в
тому, що в умовах переходу до ринкової економіки вкладати кошти в
розвиток промисловості ризиковане, так як ці кошти можуть дати прибуток
через кілька місяців, років, а то й зовсім принести збиток.

Крім того, невпевненість у завтрашньому дні, відсутність чіткої правової
бази також призводить до того, що підприємці не ризикують вкладати кошти
в сферу виробництва. Тоді як вкладання коштів у торгівлю, наприклад,
більш вигідніше тому, що швидкий оборот капіталу й інфляція не встигають
обезцінити вкладені кошти.

В Україні заборонена підприємницька діяльність в сферах виробництва
зброї, вибухових, токсичних речовин, наркотиків тощо.

В Україні обмежується підприємницька діяльність в таких сферах як:

виробництво алкогольних, тютюнових виробів;

мисливської зброї;

торгівля алкогольними та тютюновими виробами, медикаментами тощо.

Повніше про особливості підприємницької діяльності в Україні дивись
Закон України “Про підприємництво” (1991р.)

Підприємницькою діяльністю мають право займатися як громадяни України,
так і іноземні, відповідно до законів України, фізичні та юридичні
особи. Згідно законодавства (а саме: Закону “Про власність”) такою
діяльністю можуть займатися підприємства різних форм власності:

індивідуальні;

сімейні;

приватні;

колективні;

державні;

спільні.

Фізична особа-підприємець – це громадянин, який займається
підприємницькою діяльністю, зареєстрований в державних органах і сплачує
відповідні податки. Згідно чинного законодавства місцеві органи влаид
повинні дати йому дозвіл для заняття конкретним бізнесом.

Юридична особа – це підприємство, яке веде самостійний баланс, має
розрахунковий рахунок в банку, печатку, зареєстроване в органах
державної влади тощо.

Не допускаються до заняття підприємницькою діяльністю такі категорії
громадян:

військовослужбовців;

службових осіб органів прокуратури, суду;

державної безпеки;

внутрішніх справ;

державного арбітражу;

державного нотаріату;

а також органів державної влади і управління, які покликані здійснювати
контроль за діяльністю підприємств.

Не можуть бути зареєстровані як підприємці особи, які мають непогашену
судимість за крадіжку, хабарі та інші корисливі злочини, а також –
недієздатні громадяни.

Державне регулювання підприємницької діяльності здійснюється за
допомогою прямих і непрямих методів. Прямі методи – це застосування
адміністративних заходів, юридичних норм. Непрямі – це використання
різних економічних важелів (ставок, податків, мита, цін, пільг тощо).

З кожним роком правова база України удосконалюється. Прийнято ряд
Законів, законодавчих та нормативних актів, які повинні сприяти розвитку
малого бізнесу, впорядкувати систему реєстрації суб’єктів
підприємницької діяльності. Внесено низку змін та доповненнь до
Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів щодо встановлення
відповідальності за протиправні дії, які завдають збитків суб’єктам
підприємництва, що передбачає не тільки адмінистративну відповідальність
посадових осіб, а й шляхи відшкодування збитків.

Прийняті постанови та укази дали можливість в новій Конституції України
законодавче закріпити приватну власність, її пріоритетність та
недоторканність, а також рівність прав усіх суб’єктів підприємництва, а
це в свою чергу змушує державу все більше уваги приділяти розвитку
малого бізнесу

Використана література

1. Сопко В. В., Завгородній В. П. Організація бухгалтерського обліку,
економічного контролю та аналізу: Підручник. — К.: КНЕУ, 2004. — 411 с.

2. Сопко В.В.Бухгалтерський облік: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1998. —
448c.

3. Бухгалтерський облік: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. /
Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко та ін. – К.: КНЕУ, 2002. –
370 с.

4. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках:
Навч.-метод. по-сібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2000. — 404 с

5. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у банках: методологія і
практика: Монографія. — К.: КНЕУ, 2002. — 286 с

6. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики: Підручник. — 2-ге
вид., перероб. і доп. Затверджено МОН

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020