.

Основи організації бухгалтерського обліку (курсова)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1266 7098
Скачать документ

ПЛАН

Основи організації бухгалтерського обліку

1. Основні передумови раціональної організації бухгалтерського обліку

2. План організації бухгалтерського обліку на підприємстві

3. Державне управління обліком і звітністю в країні

4. Організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

1. Основні передумови раціональної організації бухгалтерського обліку

3 переходом до ринкової економіки і ускладненням господарських зв’язків
зростають, вимоги до, управління економікою. Прийняття обґрунтованих
управлінських рішень і забезпечення їх реалізації неможливе без
раціональної організації всієї економічної інформації на основі
використання сучасної обчислю,; вальної техніки. Рівень управління
економікою підприємств і об’єднань значною мірою залежить від повноти,
обґрунтованості і достовірності інформації, яка міститься в
бухгалтерському обліку і звітності. Від того, як організовано
бухгалтерський облік на підприємстві, як він виконує свої контрольні
функції, значною мірою залежить рівень економічної роботи. Чим
раціональніше організовано бухгалтерський облік у господарстві, чим
менше він потребує затрат праці облікових працівників, тим більше
залишається у них часу для аналізу і контролю.

Раціональною вважають таку організацію, за якої облік може найбільш
успішно виконувати поставлені перед ним завдання при найменших затратах
засобів і праці.

Основні передумови раціональної організації обліку на підприємстві такі.

Вивчення структури, особливостей технології й організації виробництва.
Вивчення структури підприємства, умов роботи його виробничих
підрозділів, постачальницької і збутової діяльності забезпечує правильну
організацію обліку господарських процесів, встановлення взаємовідносин
окремих підрозділів підприємства з бухгалтерією, визначення порядку
документації господарських операцій і документообороту, реєстрації
господарських операцій в системі рахунків синтетичного й аналітичного
обліку, методики калькулювання собівартості продукції, порядок
узагальнення облікової інформації. При цьому визначають також технічні
засоби одержання облікової інформації, використання обчислювальної
техніки, склад і кваліфікацію облікового персоналу та інші конкретні
умови ведення обліку на підприємстві.

Вивчення характеру й обсягу необхідної інформації. В умовах ринкової
економіки підприємства й організації здійснюють свою діяльність
самостійно, але за умов конкуренції, коли їх. самостійні дії обмежуються
можливістю кожного з них впливати на загальні умови обігу товарів на
ринку, коли підприємство повинне стимулювати виробництво саме тих
товарів, яких потребують споживачі. Для ринкової економіки притаманними
є такі процеси і явища, як конкуренція, вільне ціноутворення, що
складаються під впливом витрат, попиту або на їх поєднанні. У зв’язку з
цим виникає потреба в організації такого внутрішньогосподарського
обліку, який, будучи часткою бухгалтерського (фінансового) обліку,
виконував би завдання, пов’язані з управлінням як підприємства в цілому,
так і внутрішніми підрозділами, починаючи із ступеня проектування нового
товару і закінчуючи його реалізацією. Оскільки така інформація
забезпечується за допомогою бухгалтерського обліку, то головним
бухгалтером разом з керівними працівниками повинно бути завчасно
визначено обсяг інформації, її зміст і строки подання. Графік подання
обліково-аналітичної інформації із зазначенням посадових осіб, які
несуть відповідальність за об’єктивність і своєчасність її надання,
затверджується керівником підприємства.

Вивчення законодавчих і нормативних актів щодо обліку і звітності.
Бухгалтерський облік на підприємствах і в організаціях є складовою
ланкою в загальній системі народногосподарського обліку. Тому він
повинен здійснюватися відповідно до чинних законодавчих актів,
затверджених урядом, та нормативних актів Міністерства фінансів і
Держкомстату України про порядок організації обліку на окремих ділянках
(наприклад, про документальне забезпечення записів у бухгалтерському
обліку; про ведення касових операцій; про порядок складання звітів і
балансів тощо), а також галузевих інструкцій (наприклад, щодо
планування, обліку і калькулювання собівартості продукції тощо). Тільки
у такому випадку буде забезпечена єдність методології обліку й одержання
звітної інформації, необхідної для контролю, аналізу й оперативного
управління як окремим господарством, так і економікою країни в цілому.

Встановлення облікових взаємовідносин бухгалтерії з оперативно
відокремленими підрозділами підприємства. Бухгалтерія як складова
частина управлінського апарату тісно взаємопов’язана з усіма виробничими
підрозділами і службами підприємства. Вона одержує від них потрібну для
обліку і контролю документацію і, в свою чергу, забезпечує їх
економічною інформацією про результати їхньої роботи. Ці взаємовідносини
визначають організацію бухгалтерського обліку, яка може бути
централізованою або децентралізованою. Застосування централізованої або
децентралізованої системи бухгалтерського обліку залежить від конкретних
умов роботи окремих підприємств або об’єднань, ступеня їхньої
оперативної самостійності та організаційно-територіальної
відокремленості. На підприємствах з територіальне й організаційно
відокремленими підрозділами (філіали, дочірні підприємства тощо)
застосовують децентралізований облік, при якому всі роботи виконуються
обліковим апаратом цих підрозділів. Тут не тільки оформляють первинні
документи, а й опрацьовують їх, ведуть синтетичний і аналітичний облік
господарських операцій в системі рахунків, складають баланс, який
відображає майнове становище підрозділу, та інші форми звітності, що
показують виконання встановлених для нього планових завдань. Звітність
здається до бухгалтерії головного підприємства (об’єднання, асоціації,
концерну тощо). Функції бухгалтерії головного підприємства при
децентралізованому обліку обмежуються перевіркою і зведенням показників
звітності цих підрозділів. Децентралізований облік має основну перевагу
– дає змогу наблизити облікових працівників до місця здійснення
господарських операцій, що посилює контроль за документальним
оформленням операцій і забезпечує використання облікової інформації для
оперативного керівництва. Проте затрати на утримання облікового апарату
більші. Крім того, за такої організації обліку послаблюється поточний
контроль бухгалтерії головного підприємства за роботою на місцях,
оскільки первинні документи до бухгалтерії не передаються, а звітність
подається наприкінці місяця.

При централізованому обліку в бухгалтерії головного підприємства
зосереджується ведення всього синтетичного й аналітичного обліку на
підставі документів, які у встановлені строки здаються підрозділами
підприємства, а також складається звітність. Це дає змогу раціональніше
розподілити роботу між обліковими працівниками відповідно до їхньої
кваліфікації, ефективніше використовувати обчислювальну техніку,
підвищувати якість обліково-аналітичної інформації, сприяти економії
коштів для ведення обліку за рахунок використання оптимальної кількості
висококваліфікованих працівників.

2. План організації бухгалтерського

обліку на підприємстві

Однією з важливих передумов раціональної організації обліку є розробка
плану організації бухгалтерського обліку, яким визначається зміст,
послідовність і строки виконання облікових робіт на підприємстві,
порядок одержання інформації, складання і додання звітності.

План організації бухгалтерського обліку містить:

план звітності

план документації і документообороту,

план рахунків та їх кореспонденцію

план інвентаризації;

план технічного оформлення облікової інформації.

План звітності передбачає перелік форм встановленої звітності, строки її
складання і подання. При цьому планується як зовнішня звітність, що
подається відповідним органам, так і внутрішня. План зовнішньої
звітності ґрунтується на нормативно-правових актах Міністерства фінансів
України та інших керівних органів. Форми і строки складання внутрішньої
звітності, необхідної для управління і контролю, визначаються керівником
підприємства і головним бухгалтером.

Зміст звітності, порядок її складання і подання є вихідною базою при
плануванні всієї облікової роботи і значною мірою визначають організацію
поточного фінансового й управлінського обліку. Складання відповідних
форм звітності й оперативно-аналітичної інформації закріплюються в плані
за конкретними виконавцями.

План документації і документообороту складається на підставі переліку
типових і спеціалізованих форм документів, встановлених для підприємств
даної галузі. Основне завдання плану полягає у визначенні порядку
документального оформлення господарських операцій найзручнішими для
підприємства документами* виходячи із специфіки його діяльності, а також
визначення послідовності проходження документів по всіх стадіях
облікового опрацювання. План документації оформляється у вигляді
переліку форм документів з коротким описом їх змісту або у вигляді
альбому форм документів.

План документообороту, розроблений головним бухгалтером, визначає
порядок роботи не тільки облікового апаратура й інших підрозділів і
служб підприємства, причетних до бухгалтерського обліку щодо оформлення
господарських операцій відповідними документами. Дотримання
встановленого плану документообороту забезпечує своєчасність складання й
опрацювання документів, повноту і правильність облікових записів і
звітних показників. Порушення плану документообороту, затримка
документів на будь-якому етапі їх проходження призводять до відставання
реєстрації господарських операцій в обліку і послаблення контролю за їх
виконанням; Тому Положенням про документальне забезпечення записів у
бухгалтерському обліку передбачено, що вимоги головного бухгалтера щодо
неухильного дотримання порядку оформлення і подання в бухгалтерію
первинних документів є обов’язковими для всіх підрозділів, служб і
працівників підприємства.

Відповідно до типового Плану рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов’язань; і господарських операцій на підприємстві
розробляється порядок ведення кожного синтетичного рахунка і субрахунка
в аналітичному розрізі стосовно конкретних умов його діяльності.

План інвентаризації передбачає строки і порядок проведення
інвентаризації матеріальних цінностей, грошових коштів та інших активів
підприємства, а також зобов’язань по розрахунках з різними дебіторами і
кредиторами. Цим планом передбачається як повна інвентаризація, так і
часткові, визначаються орієнтовні строки і порядок проведення раптових
інвентаризацій. При цьому строки раптових інвентаризацій не повинні бути
завчасно відомі матеріально відповідальним особам. План інвентаризації
повинен бути складений так, щоб інвентаризація в одній ланці
господарства не спричиняла порушення нормальної роботи інших його ланок.
При складанні плану інвентаризації керуються Інструкцією щодо
інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів,
товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів та
розрахунків, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від
11.09.94 № 69.

План технічного оформлення обліку передбачає детальну характеристику
форми, за якою має вестися бухгалтерський облік на підприємстві, перелік
і порядок ведення облікових регістрів, а також заходи щодо раціональної
організації облікового процесу, і в першу чергу, – за рахунок
забезпечення й ефективного використання сучасних засобів обчислювальної
техніки.

3. Державне управління обліком і звітністю в країні

З метою створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку і
складання фінансової звітності, які є обов’язковими для всіх
підприємств, гарантують і захищають інтереси споживачів інформації, в
Україні здійснюється державне управління обліком і звітністю.

Управління методологією бухгалтерського обліку і фінансовою звітністю
здійснює Міністерство фінансів України, яке з урахуванням
загальноприйнятої у міжнародній практиці системи обліку і статистики
розробляє національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку,
типовий План рахунків виробничо-господарської діяльності підприємств і
організацій України (крім банків і бюджетних), визначає принципи і
методи ведення обліку і складання фінансової звітності. Нормативні акти
з питань бухгалтерського обліку і звітності, які використовуються
державною статистикою, Міністерством фінансів погоджуються з
Держкомстатом України.

У зв’язку з затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
28.10.98 № 1706 Програмою реформування системи бухгалтерського обліку із
застосуванням міжнародних стандартів і створення національної системи
обліку при Міністерстві фінансів України з висококваліфікованих наукових
працівників, спеціалістів міністерств та інших центральних органів,
органів виконавчої влади, підприємств, представників громадських
організацій, бухгалтерів і аудиторів створено Методологічну раду з
бухгалтерського обліку з метою:

– організації розробки і розгляду проектів нормативних положень
(стандартів) з ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової
звітності;

– удосконалення організаційних форм і методів бухгалтерського обліку в
Україні;

– методологічне забезпечення впровадження сучасної обчислювальної
техніки, збору й обробки обліково-економічної інформації;

– розроблення рекомендацій щодо вдосконалення системи підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації облікових працівників.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, в межах своєї
компетенції, відповідно до галузевих особливостей розробляють на базі
основних положень (стандартів) бухгалтерського обліку методичні
рекомендації щодо їх застосування. Так, згідно з Законом України “Про
цінні папери і фондову біржу” особливості бухгалтерського обліку
операцій з цінними паперами встановлює Державна комісія з цінних паперів
і фондового ринку за погодженням з Міністерством фінансів України і
Національним банком України. Відповідно до Положення про Комітет у
справах нагляду за страховою діяльністю, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 14.03.94 № 166, цей Комітет розробляє і
подає Мінфіну та Держкомстату України пропозиції щодо впровадження
єдиних методологічних основ бухгалтерського обліку і звітності в
страхових організаціях; встановлює правила формування і розміщення
страхових резервів та відображення їх в обліку.

Підприємства мають право розробляти систему внутрішньогосподарського
(управлінського) обліку, звітності і контролю. Ця система включає форми
документів, стандартів, звітів і затверджується керівником підприємства
(уповноваженим органом).

Такий порядок регулювання спрямований на забезпечення методологічної
єдності бухгалтерського обліку і звітності в усіх видах економічної
діяльності господарюючих суб’єктів країни. Здійснення такої єдності
забезпечується також правовою експертизою міжвідомчих нормативних
документів, які, згідно з Указом Президента України від 03.10.92 № 993,
повинні обов’язково пройти державну реєстрацію в Міністерстві юстиції
України. Тільки після такої реєстрації нормативні акти з бухгалтерського
обліку і звітності набувають правового характеру і підлягають
застосуванню всіма підприємствами й організаціями (юридичними особами)
України.

4. Організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

Відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову
звітність в Україні” питання організації обліку відноситься до
компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу
(посадової особи) відповідно до законодавства й установчих документів.
Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку і забезпечення
відображення фактів здійснення всіх господарських операцій в первинних
документах, зберігання й обробки документів, регістрів і звітності
протягом встановленого строку (але не менше 3-х років) несе власник або
уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво
підприємством згідно з чинним законодавством і установчими документами.

Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно
вибирає форми його організації:

введення в штат підприємства посади бухгалтера або створення
бухгалтерської служби, як самостійного структурного підрозділу, на чолі
з головним бухгалтером;

користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку,
зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність
без створення юридичної особи;

ведення на договірних началах бухгалтерського обліку централізованою
бухгалтерією або аудиторською фірмою;

самостійне ведення бухгалтерського обліку і складання звітності
безпосередньо власником або керівником підприємства.

Підприємство самостійно:

визначає облікову політику підприємства. Облікова політика – це
сукупність принципів, методів і процедур, прийнятих підприємством для
складання та подання звітності Підприємство має висвітлювати облікову
політику обґрунтуванням: принципів оцінки статей звітності, методів
обліку за окремими статтями звітності, відсутності змін в обліковій
політиці. Будь-які зміни в обліковій політиці, що мають суттєвий вплив
на показники звітного або майбутніх періодів, мають бути описані з
зазначенням їх причин та змін :у відповідних статтях;

розробляє систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського)
обліку, звіту і контролю господарських операцій, визначає права
працівників на підпис бухгалтерських документів;

може виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділи та інші
відокремлені підрозділи, які зобов’язані вести бухгалтерський облік з
наступним включенням показників до фінансового звіту підприємства.

Важливою передумовою раціональної організації обліку на підприємстві є
правильна розстановка кадрів на окремих ділянках облікового процесу,
встановлення такої структури апарату бухгалтерії, яка якнайбільше
відповідала б конкретним умовам роботи підприємства. Чисельність
облікового апарату і його структура значною мірою залежать від обсягу
облікових і контрольних робіт, від форми організації й автоматизації
обліку, а також від таких факторів, як масштаби виробництва і структура
управління ним.

Найбільш поширена така структура апарату бухгалтерії, коли в її складі
виділяють групи з обліку матеріальних цінностей, праці і заробітної
плати, затрат на виробництво, готової продукції та її реалізації, а
також узагальнення всіх даних обліку і складання звітності.

Бухгалтерія підприємства може мати такі відділи (сектори):

фінансово-розрахунковий – здійснює облік коштів у касі і банку,
розрахункових і кредитних операцій, а також підзвітних сум. Якщо на
підприємстві не відокремлено фінансову службу, ця група забезпечує також
фінансове планування, контролює додержання платіжної дисципліни;

праці і заробітної плати (оплати праці) – здійснює облік виробітку і
розрахунків по заробітній платі з робітниками і службовцями, облік
розрахунків з депонентами, фінансовими органами по податках, утриманих
із заробітної плати робітників і службовців, органами соціального
страхування, а також складає звітність про використання фонду заробітної
плати;

матеріального обліку – веде облік матеріальних цінностей, придбання і
витрачання їх, здійснює облік розрахунків з постачальниками і
підрядчиками, контролює стан складського обліку, бере участь в
інвентаризації цих цінностей, складає встановлену звітність;

виробництва і калькуляції – здійснює облік затрат на виробництво,
складає калькуляції собівартості продукції (робіт і послуг), виявляє
результати роботи окремих виробничих Підрозділів і підприємств в цілому,
бере участь в інвентаризації незавершеного виробництва, складає
звітність про виконання плану виробництва і собівартості продукції;

готової продукції та її реалізації – обліковує надходження з виробництва
готової продукції на склади підприємства, а відвантаження і реалізацію,
веде розрахунки з покупцями, а також складає звітність про виконання
плану реалізації;

зведено-балансовий – здійснює облік решти господарських операцій (облік
доходів, фінансових результатів, внутрішньовідомчих розрахунків тощо),
веде узагальнюючі і облікові регістри, складає баланс та інші форми
звітності з основної діяльності підприємства, організовує бухгалтерський
архів.

Роботу кожного відділу очолює старший бухгалтер.

Особливості роботи підприємств зумовлюють різні структурні варіанти
бухгалтерії. Так, на період здійснення підприємством капітального
будівництва створюється відповідна група, яка забезпечує облік і
складання звітності щодо капітальних вкладень і джерел фінансування їх.
При наявності великого житлово-комунального господарства спеціальна
група бухгалтерії здійснює облік операцій цього господарства тощо. Деякі
відділи можуть бути укрупнені, а на малих підприємствах облікові роботи
розподіляють між окремими працівниками бухгалтерії без створення
самостійних груп.

Важливу роль в успішному розв’язанні завдань, покладених на апарат
бухгалтерії, відіграє чітке розмежування обов’язків між окремими її
працівниками. Функції кожного облікового працівника, його обов’язки,
відповідальність за ведення обліку і права визначаються службовими
характеристиками і посадовими інструкціями. Це дає змогу уникнути
знеособлення у виконанні облікових робіт, створює умови для злагодженої
і планомірної роботи облікового апарату, одержання своєчасної і якісної
економічної інформації, потрібної для управління господарством.

Основою удосконалення бухгалтерського обліку є підвищення рівня
економічних знань та ділової кваліфікації працівників обліку, оскільки в
сучасних умовах правильно і раціонально організувати облікові роботи в
господарстві можуть тільки спеціалісти, які знають як методологію і
техніку обліку, так і економіку виробництва. Вони повинні володіти
певним рівнем знань в галузі планування, фінансування, кредитування,
економічного аналізу, права, ефективно використовувати сучасні засоби
обчислювальної техніки для опрацювання обліково-економічної інформації.

Головний бухгалтер призначається на посаду і звільняється з посади
власником (або першим керівником) підприємства.

Головний бухгалтер (або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського
обліку) підприємства:

забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних
принципів бухгалтерського обліку, складання і подання в установлені
строки фінансової звітності;

організовує контроль за відображенням на рахунках всіх господарських
операцій;

забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку в філіях,
представництвах, відділах та інших відокремлених підрозділах
підприємства;

бере участь в оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею і
відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжок і псування, активів
підприємства. Разом з іншими службами головний бухгалтер повинен
забезпечити економічний аналіз фінансово-господарської діяльності
підприємства для виявлення внутрішньогосподарських резервів і визначення
шляхів подальшого розвитку підприємства.

Усі працівники, зайняті обліком і звітністю, підпорядковуються головному
бухгалтеру і призначаються керівником підприємства за рекомендацією
головного бухгалтера. Він встановлює для кожного облікового працівника
службові обов’язки і контролює їх виконання.

Розпорядження головного бухгалтера щодо порядку і строків
документального оформлення господарських операцій, подання в бухгалтерію
належних документів є обов’язковими для всіх працівників підприємства,
які причетні до обліку.

Право розпоряджатися господарськими засобами і пов’язане з цим право
першого підпису на грошових і розрахункових документах, фінансових і
кредитних зобов’язаннях, господарських угодах (контрактах) тощо належить
керівникові господарства. Головний бухгалтер контролює дотримання
чинного законодавства і має право другого підпису: його підпис є
контролюючим. Без підпису керівника господарства чи головного бухгалтера
документ вважається недійсним.

Головному бухгалтеру (або особі, на яку покладено функції ведення
бухгалтерського обліку на підприємстві) забороняється приймати до
виконання документи по операціях, що порушують чинне законодавство,
фінансову дисципліну. При отриманні від керівника підприємства
розпорядження на здійснення такої операції головний бухгалтер, не
підписуючи такий документ, повинен письмово попередити керівника про
незаконність даного розпорядження. Якщо керівник письмово наполягає на
здійсненні такої операції, головний бухгалтер підписує документ. У цьому
випадку всю повноту відповідальності за незаконність операції несе
керівник підприємства.

Отже, в ринкових умовах господарювання, щоб головний бухгалтер міг
виконувати свої обов’язки і використовувати свої права, він повинен бути
економічно і юридичне освіченим, знати різні методи формування тих або
інших показників і результатів діяльності, повинен вміти вибрати і
запропонувати керівництву той варіант облікової політики, який найбільш
повно забезпечує реалізацію прийнятої на підприємстві фінансової
стратегії.

Збільшення і ускладнення господарських зв’язків в умовах ринку, а звідси
– зростання оперативної інформації, необхідної для управління, вимагають
подальшого удосконалення організації бухгалтерського обліку, а також
підвищення рівня економічних знань та ділової кваліфікації всіх
облікових працівників. Раціонально організувати облік можуть тільки
спеціалісти, які володіють глибокими знаннями як з методології і техніки
бухгалтерського обліку, так і з економіки, права, аналізу й аудиту.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020